keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara

09.12.2014

Hotararea Consiliului Local 599/09.12.2014
privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr.SC2014 - 32890/08.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 22/23.07.1996 - privind aprobarea contractului de concesionare a terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru garajele legal construite;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/13.07.1999 privind aprobarea Contractului de concesionare a terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si adjudecate prin licitatie publica, pentru construirea de garaje;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 10/25.01.2005 privind încheierea de contracte de concesiune, având ca obiect terenurile aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate in baza licitatiilor publice;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 41/13.02.2007 privind prelungirea contractelor de concesiune terenuri aflate în domeniul public si privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitatiilor publice, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.500/2008 privind incheierea de fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii nr.1/2001 si Legii nr. 247/2005;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.345/2009 privind prelungirea fiselor de calcul emise în baza Hotarârii Consiliului Local nr. 500/2008 si termenele scadente pentru plata taxelor de concesiune si a chiriilor in cazul terenurilor ocupate cu garaje;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.377/2009 privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje pe raza Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.257/2013 privind modificarea şi stabilirea taxei de concesiune la contractele de concesiune pentru terenul aferent garajelor edificate pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, contracte incheiate intre Municipiul Timisoara si proprietarii garajelor;
Având în vedere formularele nr.5 şi nr.6 la Hotărârea Consiliului Local nr.444 din 12.09.2014 - privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare;
În baza art.36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. a) si b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă pentru terenul aferent garajelor edificate cu autorizaţie de construire pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, încheierea de noi contracte de închiriere pe o perioada de 3 (trei) ani, cu titularii a caror contracte au expirat sau pentru care s-a transferat dreptul de proprietate.
Incheierea de noi contracte nu se va realiza in situaţhiile in care terenul a fost revendicat de fostii proprietari sau mostenitorii acestora sau dacă terenul este în litigiu.
Art. 2: Se aprobă contractul cadru de închiriere a terenurilor aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara ori in proprietatea Statului Român, pe care sunt edificate garaje autorizate/legalizate sau edificate în baza licitatiilor publice, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 3: In cazul în care s-a transferat dreptul de proprietate asupra unui garaj, noul proprietar are obligaţia ca in termen de 30 de zile de la data dobândirii, să depună actele necesare pentru încheierea noului contract de închiriere.
Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara va notifica Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse garajele aflate în această situaţie, în vederea întocmirii de noi contracte ca urmare a modificării a părţilor contractante.
Art. 4: Plata redevenţei şi a chiriilor in cazul terenurilor proprietatea Municipiului Timişoara /Statului Român ocupate cu garaje, se efectueaza in doua rate anuale in contul Municipiului Timişoara deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, iar termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.
In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an.
In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an.
Art. 5: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 377/ 27.10.2009 - privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje pe raza Municipiului Timisoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

1

ROMÂNIA Anexa 1 JUDETUL TIMIŞ la HCL nr.________/_________ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR. ________ / __________ Prezentul contract se încheie între:

I . PĂRŢILE CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMISOARA , cu sediul in Timişoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, telefon

0256.408.300, având codul fiscal R 14756536,, având contul curent _______________ , deschis la Trezoreria_______________, reprezentat prin Primar - Nicolae Robu, în calitate de proprietar sau administrator al dreptului de proprietate al Statului Român, denumit în continuare locator, pe de o parte,

şi ________________________________, cu domiciliul/sediul în

localitatea_________________, Jud.__________________ str._________________ nr.__, bl.___, sc.__, ap._____, B.I./C.I./pasaport/Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub seria _______,nr. ____________,eliberat de ___________________________ la data de ______________, CNP/CUI/CIF_______________________, cont nr._________, deschis la ______________________, e-mail_______________________, reprezentată prin ____________________, având funcţia de ____________________ in calitate de locatar, au convenit la încheierea prezentului contract de închiriere în temeiul HCLMT nr._______/_____________privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1

Obiectul contractului de închiriere îl constituie închirierea bunului imobil aflat în proprietatea publică/privata a Municipiului Timişoara ori in proprietatea Statului Roman, respectiv terenul situat în Timişoara, str._______________________ , având suprafaţă de _____ mp , înscris în C.F. nr.________ Timisoara, nr.topo _____________, asa cum rezulta din Autorizatia de constructie nr.___________________________________ .

Destinatia terenului închiriat este pentru garajul nr.____ din bateria_______ situată in Timişoara, Str./Zona_______________________________________________.

III. DURATA CONTRACTULUI Art.2. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 3(trei) ani, începând cu data de

__________, cu posibilitatea de prelungire cu acordul prealabil al locatorului. Art.3. La expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract, acesta poate fi

prelungit numai prin acordul scris si expres al părţilor, pentru o perioadă cel mult egală cu durata sa iniţială, putându-se aplica prelungiri succesive.

Art.4. Prelungirea termenului prezentului contract poate avea loc la cererea locatarului, depusă cu cel mult 30 zile înainte de sfârşitul termenului de închiriere, dar nu mai târziu de 10 zile inainte de expirarea contractului. În cazul aprobării prelungirii termenului de închiriere se încheie un act aditional la prezentul contract.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ Art.5. (1) Preţul închirierii terenului – chiria- este de _____ lei/mp./an aşa cum a fost

stabilită prin Hotărârea nr.______/_______ a Consiliului Local a Municipiului Timişoara, reactualizată anual cu rata inflaţiei şi se calculează prin aplicarea tarifului mai sus menţionat la suprafaţa aferentă garajului, pe care locatarul se obligă să o plătească locatorului.

2

(2)Acestei valori i se va aplica o actualizare la inceputul fiecarui an calendaristic, reprezentând rata inflatiei, conform datelor furnizate de catre Institutul National de Statistica.

(3)Pretul inchirierii neindexate poate fi modificat unilateral prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.6 (1) Plata chiriei se efectueaza in doua rate anuale in contul nr.

......................................... deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele locatorului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

(2)Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.

(3)In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an.

(4) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa date celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an.

Art.7 (1) Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre locator. (2) Pentru neachitarea la termenele stabilite a chiriei se vor percepe majorari de

intarziere conform actelor normative in vigoare, la data plăţii. V. DREPTURILE PĂRŢILOR Drepturile Locatarului Art.8. (1) Locatarul are dreptul de a folosi, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa,

terenul care face obiectul prezentului contract. (2) Locatarul are dreptul de a folosi terenul care face obiectul contractului de

închiriere, doar pentru amplasarea garajului edificat cu autorizaţia de construire. Drepturile Locatorului Art.9. (1) Locatorul are dreptul să inspecteze bunurile închiriate, verificând respectarea

obligaţiilor asumate de locatar. (2) Verificarea va fi facută de către personalul cu atribuţii din cadrul aparatului de

specialitate a Primarului Municipiului Timisoara, cu notificarea prealabilă a locatarului. (3) Locatorul va denunta în mod unilateral contractul de închiriere, atunci când interesul public local sau naţional o impune, fără plata vreunei despăgubiri către locatar.

VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art.10 Obligaţiile Locatorului

(1) Locatorul se obligă să predea bunul, liber de orice sarcină, în starea corespunzătoare folosinţei pentru care a fost închiriat.

(2) Locatorul se obligă să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat. (3) Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă

acesta este folosit sau exploatat in conformitate cu specificul bunului inchiriat si in scopul pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către locatar. (4) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sale.

(5) Locatorul nu raspunde pentru viciile care erau aparente la data incheierii contractului de inchiriere si pe care locatarul nu le-a reclamat la momentul preluarii bunului.

Art.11 Obligaţiile Locatarului

(1) Locatarul este obligat să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa.

3

(2) Locatarul este obligat să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului închiriat.

(3) Locatarul se obligă să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului.

(4) Locatarul se obligă să plătească chiria la termenele stipulate în contract. (5) Locatarul se obligă să foloseasca/exploateze bunul inchiriat cu respectarea

conditiilor impuse in autorizaţia de construire, conform destinaţiei pentru care a fost închiriat, cu respectarea amplasamentului, formei, dimensiunilor, culorii si materialelor aprobate prin Autorizaţia de construire.

(6) Locatarul se obligă să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului închiriat, care s-ar datora culpei sale.

(7) Locatarul se obligă să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul închiriat şi starea acestuia.

(8) Locatarul se obligă să nu aducă modificări bunului închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(9) Locatarul se obligă să elibereze/restituie bunul la expirarea/încetarea contractului de închiriere, din orice motiv, în starea în care l-a primit, şi este obligat să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunul închiriat, în mod gratuit şi liber de orice sarcini, prin proces- verbal de predare-primire. (10) Locatarul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul prezentului contract. (11) Locatarul, are obligaţia de a afişa la loc vizibil pe garaj, numărul autorizaţiei de construire şi data emiterii acesteia, autorizaţie în baza căreia s-a edificat garajul pe amplasamentul care face obiectul prezentului contract. (12) Locatarul se obligă să recunoască interesul public asupra terenului care face obiectul prezentului contract aşa cum a fost el stabilit prin Hotărârea Consiliului Local. Locatarul se obliga să dezafecteze amplasamentul, pe cheltuiala sa, in termen de 30 zile de la notificarea Primarului emisă ca urmare a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara de declarare a interesului public local si sa predea terenul in starea in care a fost preluat la incheierea contractului de inchiriere si liber de construcţii şi de orice sarcini. Totodata locatarul se obliga să nu atace în instanţă hotărîrea de declarare a interesului local pentru amplasamentul care face obiectul prezentului contract. (13) Locatarul se obligă să răspundă pentru pagubele provocate din culpa sa.

(14) Locatarul se obligă să nu solicite niciun fel de despăgubire la încetarea contractului, indiferent de cauzele acesteia.

(15) Locatarul se obliga sa notifice locatorului înstrăinarea construcţei în termen de 30 zile de la incheierea contractului de vanzare-cumparare. (16) Locatarul se obliga sa inregistreze prezentul contract de inchiriere la organul fiscal competent, in termen de 30 zile de la incheierea acestuia.

Art.12 Orice amenajări, îmbunătăţiri la bunul inchiriat vor fi efectuate de locatar numai cu aprobarea locatorului si in conditiile stabilite de acesta si cu respectarea conditiilor impuse prin Autorizaţia de construire.

VII. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR.

Art.13 (1) În cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitaţi de

întârziere calculate în cuantum de 2% pe luna sau fractiune de luna. (2) La expirarea scadenţei, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo

formalitate prealabilă în acest sens. (3) În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 zile de la data scadenţei, prin

simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

4

(4) In conformitate cu prevederile art. 1831 alin. 2 NCC, locatarul este obligat la plata chiriei prevazuta in contract pana la data eliberarii efective a imobilului precum si la repararea prejudiciilor de orice natura cauzate locatorului pana la data eliberarii efective a imobilului.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE Art.14. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:

(1) la expirarea duratei stabilite în prezentul contract sau a prelungirii dacă e cazul, daca părţile nu convin în scris prelungirea acestuia, în condiţiile legii şi conform clauzelor contractuale.

(2) prin pieirea sau avarierea bunului de aşa manieră încât acesta nu mai poate fi întrebuinţat conform destinaţiei ;

(3) prin acordul părţilor, consemnat printr-un inscris. (4) prin denuntarea unilaterala din partea locatorului în cazul în care interesul public

naţional sau local o impune, cu un preaviz de 30 zile. In accepţiunea prezentului contract părţile convin ca interesul local să fie definit punctual prin Hotărâre a Consiliului Local fără nici un fel de restricţii. Se recunoaşte în mod implicit de către ambele părţi drept interes local, spre exmplu: amenajarea de carosabile, trotuare, piste de biciclete., locuri de parcare, locuri de joacă, locuri de odihnă, spaţii verzi,etc. Încetarea contractului în cazul în care interesul local o impune se face fără intervenţia instanţei de judecată.

(5) prin renunţare, dintr-o cauză de forţă majoră sau când locatarul este în cazul imposibilităţii obiective de a exploata terenul, fără plata unei despăgubiri, cu notificarea de îndată a locatorului.

(6) Renunţarea la contract de către locatar se face cu anunţarea in scris a locatorului, cu 30 zile înaintea disponibilizării terenului. Art.15 Atât locatarul cât şi locatorul, vor putea solicita încetarea contractului numai după notificarea intenţiei sale, celeilalte părţi, cu precizarea cauzelor care au determinat-o.

X. REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE Art.16 Simplul fapt al neîndeplinirii de către locatar a obligatiilor prevazute in contract

atrage rezilierea de plin drept a contractului de închiriere, fara nicio notificare, fără punerea in întarziere a locatarului si fara intervenţia instantelor de judecată. Art. 17

(1) În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă si fara intervenţia instantelor de judecată. (2) În cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 2% pe luna sau fractiune de lună.

(3) La expirarea scadenţei, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

Art. 18. Contractul de închiriere se reziliază de drept fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată si fără nici o altă formalitate prealabilă în caz de sistematizare a zonei sau schimbarea situaţiei juridice a terenului.

XI. CARACTERUL EXECUTORIU Art. 19 Părţile declară în mod expres si confirma ca prezentul Contract constituie titlu

executoriu în coformitate cu dispozitiile art 1798 NCC si art 1809 alin 3 raportat la alin. 2 NCC.

XII. FORŢA MAJORĂ Art.20 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. Art.21 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Art.22 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei

majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

5

Art.23 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Art.24 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

XIII. SUBÎNCHIRIEREA ŞI CESIUNEA Art.25 Cedarea drepturilor rezultând din prezentul contract, subînchirierea totală sau

parţială, sau utilizarea acestor drepturi în cadrul unei asocieri în participaţiune, este interzisă.

XIV. DENUNTAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI Art.26 Proprietarul îşi rezervă dreptul de a denunta în mod unilateral contractul de

închiriere, în situaţii ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, după o prealabilă notificare a chiriaşului în termen de 30 zile conform art. 39 alin. 1.

XV. RELOCAŢIUNEA TACITĂ Art.27 La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de

drept, neoperand tacita relocaţiune. XVI. CLAUZE SPECIALE

Art.28. (1) Neuzul terenului închiriat în timp de un an cu destinaţia care i-a fost atribuit, duce la rezilierea de plin drept a contractului de închiriere.

(2) Neuzul se constată de către personalul din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Timisoara.

Art.29. Nerespectarea sau revocarea autorizaţiei de construire a garajului are drept efect rezilierea de plin drept a contractului de închiriere, fără a obliga locatorul la daune. Art.30. Schimbarea situaţiei juridice a terenului după semnarea contractului, nu obligă pe locator la despăgubiri.

Art.31. Prezentul contract se încheie in trei exemplare, din care un exemplar revine Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, un exemplar revine locatarului si un exemplar revine Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, toate cu valoare de original şi având aceeaşi forţă juridică.

Art.32. Dispoziţiile legale ulterioare, care eventual vor fi în contradicţie cu prevederile prezentului contract, vor modifica de drept prevederile sale.

Art. 33. Prezentul contract se încheie fără notarea în cartea funciară. Art. 34. Eventualele pretenţii de daune (despăgubiri) din partea locatarului la încetarea

contractului, în pofida angajamentelor luate prin prezentul contract, vor fi considerate nule de drept. XVII. LITIGII

Art. 35 Orice controversă sau pretenţii care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu acesta, vor fi solutionate pe cale amiabilă.

Art. 36 Dacă părţile din prezentul contract nu ajung la o intelegere in mod amiabil, litigiile născute se vor soluţiona de către instanţa competentă.

XVIII. DISPOZIŢII FINALE Art.37 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. Art.38 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional

semnat de ambele părţi, cu exceptia modificarii unilaterale din partea locatorului prevazuta la Art. 26.

Art.39

6

(1) Orice comunicare/notificare între părţi va fi considerata valabil indeplinită daca va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul executorului judecatoresc.

(2) Notificarile verbale nu vor fi luate in seamă. (3) Schimbarea adresei locatarului va fi notificată locatorului cu cel putin 3 zile

lucrătoare înainte sub sancţiunea neluarii ei in seama.

Art.40 Locatarul recunoaste dreptul locatorului de a recurge imediat la procedura prevazuta de cap.II din Titlul XI Cod procedura civila privind procedura de evacuare conform dispozitiilor art.1037 Cod procedura civilă.

Art.41 Prezentul contract s-a încheiat azi ____________, in 3( trei) exemplare, din care un exemplar a fost predat locatarului şi un exemplar revine Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. L O C A T O R, LOCATAR, PRIMAR, ADMINISTRATOR PUBLIC, SERVICIUL JURIDIC, DIRECTOR Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse ŞEF BIROU Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare Întocmit,

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE Aprobat Birou Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare PRIMAR Nr. ______________________________ Nicolae Robu

R E F E R A T privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe

raza Municipiului Timisoara

Prin HCL nr. 377/27.10.2009 s-a reglementat situaţia terenurilor ocupate cu garaje pe raza Municipiului Timisoara şi a fost aprobat contractul cadru de concesiune a terenurilor aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara ori in proprietatea Statului Român, pe care sunt edificate garaje construite de către persoane fizice.

Pe terenurile din domeniu public sau privat al Municipiului Timisoara, există in evidenta Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare un numar de 5153 de garaje, din care:

- 2605 de garaje construite de către persoane fizice/juridice care au contracte de concesiune pentru terenul de sub construcţie, contracte de concesiune aflate în derulare;

- 1102 de garaje construite de către persoane fizice/juridice care au contracte de concesiune pentru terenul de sub construcţie, contracte de concesiune aflate în procedură de reînnoire;

- 1446 de garaje construite de către persoane fizice care nu au contracte de concesiune pentru terenul de sub construcţie, dar care achită chirie care este stabilită la nivelul taxei de concesiune în baza unei fise de calcul pentru chiria terenului ocupat de garaj si care se afla pe teren deoarece terenul este revendicat in baza Legii 1/2000, Legii 247/2005, Legii 8/1991 si a Legii 10/2001, dosare de revendicare nesoluţionate până in prezent.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr.257/14.05.2013 s-a modificat taxa de concesiune, fiind stabilită la nivel de 26.10 lei/mp./an, indexată anual cu rata inflaţiei. Conform clauzelor contractuale înscrise în contracte, perioada pentru care s-au incheiat acestea era de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire la cererea concesionarului.

Având in vedere ca aceste contracte incheiate pentru terenul aferent garajelor autorizate au inceput să expire, se impune încheierea unor noi contracte pentru terenurile aflate in domeniul public si privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje, facând exceptie terenurile revendicate care au rămas indisponibilizate până la soluţionarea notificărilor şi a contestaţiilor împotriva dispoziţiilor prin care s-au solutionat acestea.

Precizăm că în prezent, în evidenţa Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, sunt inregistrate foarte multe contracte de concesiune teren pentru garaje, al caror termen a expirat neputând fi prelungite intrucât există cereri de revendicare in baza legii nr.10/2001, Legii nr.1/2001, Legii nr.501/2002 si Legii nr.247/2005, dosare care in prezent sunt nesoluţionate.

Prin HCL nr.500/2008, a fost aprobată încheierea de fişe de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au deţinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr.501/2002, Legii nr.1/2001 si Legii nr.247/2005, nesolutionate până în prezent.

Ca urmare a faptului că au fost demarate proiecte şi lucrări edilitare în anumite zone din oraş, fiind declarat interesul public local, iar în acele zone sunt amplasate garaje care îngreunează dezvoltarea noilor obiective şi a lucrărilor care se desfăşoară, se impune modificarea contractelor de concesiune şi întocmirea unor acte adiţionale care să cuprindă clauze de reziliere atunci cînd interesul local o impune.

Ca urmare a celor arătate mai sus: PROPUNEM:

Aprobarea încheierii de noi contracte de închiriere pentru terenurile ocupate cu garaje

autorizate pe raza Municipiului Timisoara, pe o perioada de 3 (trei) ani, cu titularii a caror contracte au expirat.

Aprobarea modelului de contract de îmchiriere conform Anexei la prezentul referat. Cod FO 53-01 vers.1

Incheierea de noi contracte nu se va realiza in situatiile in care terenul a fost revendicat de fostii proprietari sau mostenitorii acestora. In cazul vânzării sau transferului proprietăţii asupra unui garaj, cumparatorul/moştenitorul/noul proprietar are obligatia ca in termen de 30 de zile de la data dobândirii, sa depună actele necesare pentru încheierea unui contract nou de închiriere pentru terenul aferent garajului cumpărat. Aceeastă procedură şi termene se vor aplica şi pentru fişele de calcul care se încheie pentru terenurile aferente garajelor.

Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara va notifica Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse garajele aflate în această situaţie, în vederea întocmirii de noi contracte ca urmare a modificării părţilor contractante. Încheierea noilor contracte se va face la expirarea termenului contractului de concesiune, urmând ca în etape să se încheie noi contracte de închiriere pentru toate terenurile proprietatea statului sau a unităţii administrative teritoriale din Municipiul Timişoara pe care sunt edificate garaje.

In situatia in care exista autorizatie de constructie dar nu a fost incheiat niciun contract de concesiune asupra terenului iar pentru teren exista depusa notificare de terţi, se vor incheia fişe de calcul in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Plata chiriei se efectueaza in doua rate anuale in contul Municipiului Timişoara deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele locatorului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie. In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an. In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa date celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an. Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre locator.

ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, Sorin Drăgoi Ioan Cojocari

DIRECTOR, Laura Koszegi Stoianov

Şef Birou,

Otilia Sîrca

AVIZAT JURIDIC,

Cod FO 53-01 vers.1