keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 393/17.10.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLMT nr. 162/10.05.2016, modificată prin HCLMT nr. 72/21.02.2017, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii

17.10.2017

Hotararea Consiliului Local 393/17.10.2017
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLMT nr. 162/10.05.2016, modificată prin HCLMT nr. 72/21.02.2017, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017- 25495/ 13.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- 25495/ 13.10.2017, întocmit de Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017-25495/13.10.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. 5124/13.09.2017 a SC Drumuri Municipale Timişoara SA şi adresa nr. IF2017-077594/09.10.2017 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
Având în vedere finalizarea proiectului ,,Trafic management şi supraveghere video";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii prin atribuire directă a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 72/21.02.2017;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 444/12.09.2014 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, precum şi prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local şi prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004;
Conform prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 17.10.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 19 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, modificată şi completată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLMT nr. 162/10.05.2016, modificată prin HCLMT nr. 72/21.02.2017, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLMT nr. 162/10.05.2016, modificată prin HCLMT nr. 72/21.02.2017, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GABRIEL IONESCU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01,Ver.1

Page 1

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea şi completarea HCLMT nr. 162/10.05.2016, modificată prin HCLMT nr. 72/21.02.2017, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza

municipiului Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLMT nr. 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii, prin care se propune aprobarea costurilor de mentenaţă pentru sistemul ,,Trafic management şi supraveghere video”, alte modificări necesare derulării contractului în bune condiţii, modificări şi completări recomandate şi de Camera de Conturi Timiş prin Raportul de audit financiar din 31 iulie 2017, precum şi de către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara;

Facem următoarele precizări: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 162/10.05.2016, a aprobat delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara” către SC Drumuri Municipale Timişoara SA. Prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat Caietul de sarcini al serviciului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului, tarifele aplicate, etc., iar prin HCLMT nr. 72/21.02.2017 s-a aprobat modificarea şi completarea Hotărârii nr. 162/10.05.2016.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico- socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Cod FO53-01,Ver.1

Page 2

teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, si Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

Potrivit art. 13 alin. (2) din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Potrivit de art.2 lit.a) din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public si privat sunt definite ca reprezentând „totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local, având ca obiect, printre altele, şi „instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia", conform art.3 alin.1 lit. g) din O.G. nr.71/2002.

Potrivit art. 128 alin. (1) lit. b) şi c) din OUG nr. 195/2002 autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând evidenţa acestora; întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante.

Potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016 (art. 10, pct. 15), SC Drumuri Municipale Timişoara SA are obligaţia de a întreţine şi/sau extinde sistemul ,,Trafic management şi supraveghere video”, după punerea sa în funcţiune, şi aprobarea costurilor de întreţinere, prin acordul părţilor. Sistemul de trafic management şi supraveghere video cuprinde: sistem centralizat de dirijare automată a traficului rutier şi infrastructura de fibră optică. Menţionăm faptul că obiectivul de investiţii „Trafic Management şi supraveghere video” a fost inclus în cadrul poiectelor prioritare pentru atragerea de finanţare nerambursabilă, având ca obiectiv general îmbunătăţirea fluxului rutier şi al siguranţei cetăţeanului în Municipiul Timişoara. Obiectivele specifice ale proiectului constau în ,,Trafic managemnet şi supraveghere video”:

1. Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare pentru o ţintă de 134 intersecţii, identificate prin Studiul de Trafic;

2. Dotarea intersecţiilor şi a zonelor identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere periculoase cu un numar de 230 echipamente noi de supraveghere (camere video);

3. Îmbunătăţirea condiţiilor şi creşterea siguranţei rutiere în Municipiul Timişoara; 4. Creşterea siguranţei traficului rutier, datorită unui sistem modern, operativ şi totodată discret

de supraveghere video metropolitană; 5. Crearea unui Centru de Comanda şi Control unic, pentru coordonarea activităţilor de

management trafic şi supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de dezvoltare a Municipiului Timişoara. Prin proiectul “Trafic management şi supraveghere video” s-au realizat un număr de 44

intersecţii noi. Bunurile care sunt date în administrarea şi exploatarea SC Drumuri Municipale

Cod FO53-01,Ver.1

Page 3

Timişoara SA sunt prevăzute în Anexa 4 la HCLMT nr. 162/10.05.2016. Printre aceste bunuri se tansmit şi un număr de 104 intersecţii semaforizate. Astfel, că se impune preluarea de către SC Drumuri Municpale Timişoara SA şi a intersecţiilor nou semaforizate, precum şi a celorlalte bunuri realizate prin proiect.

Proiectul ,,Trafic management şi supraveghere video” este recepţionat şi se va preda operatorului SC Drumuri Municipale Timişoara SA conform prevederilor art. 10 pct. 15 din Contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12094/26.05.2016, astfel, întreţinerea şi/sau extinderea sistemului ,,Trafic management şi supraveghere video”, va fi preluată, după punerea sa în funcţiune, şi aprobarea costurilor de întreţinere prin acordul părţilor. Sistemul de trafic management şi supraveghere video cuprinde: sistem centralizat de dirijare automată a traficului rutier şi infrastructura de fibră optică. Ca atare se impune şi aprobarea costurilor pentru întreţinerea (mentenanţa sistemului) şi/sau extinderea sistemului. Astfel, prin adresa cu nr. 5124/13.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2017-001797/21.09.2017, SC Drumuri Municipale Timişoara SA, ne transmite centralizatorul costurilor de mentenanţă a sistemului ,,Trafic managemnt şi supraveghere video” întocmit în baza activităţilor specifice fiecărui subsistem şi periodicitatea execuţiei lor, cu menţiunea că au ţinut cont de perioada de garanţie de 5 ani.

În urma verificărilor efectuate, Camera de Conturi Timiş, prin Raportul de audit financiar din 31 iulie 2017, recomandă reanalizarea clauzelor contractului de delegare de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016 în corelare cu celelalte anexe ale contractului, astfel încât să fie reglementată modalitatea în care să fie realizate şi decontate lucrările de investiţii/modernizări, etc..

De asemenea, se impune reglementarea unor mijloace de semnalizare rutieră. Astfel, mijloacele de semnalizarea rutieră care pot reutilizate se vor folosi în procesul de semnalizare rutieră, iar restul materialelor vor fi scoase din funcţiune, casate şi valorificate ca deşeuri de materiale, conform OG nr. 112/2000. Veniturile care rezultă din valorificarea acestora, după deducerea cheltuielilor, se vor vărsa la bugetul local.

Pentru a fi casate, este necesară trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, art.2, privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale. Procedura de scoatere din funcţiune, casare şi, după caz, valorificare a mijloacelor fixe mai sus menţionate va fi pusă în aplicare prin grija S.C. Dumuri Municipale Timişoara S.A, iar rezultatele demersurilor se vor comunica Direcţiei Economice spre înregistrare în evidenţa tehnico-operativă.

De asemenea, se impune modificarea contractului de delegare în ceea ce priveşte plata redevenţei, în sensul corelării clauzelor cu procedura de colectare impusă de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara prin HCLMT nr. 444/2015 şi adresa nr. IF2017-077594/09.10.2017.

Având în vedere cele mai sus menţionate, faptul că proiectul de management al traficului este printre puţinele şi cel mai complex proiect de acest gen din ţară, faptul că foloseste echipamente si programe de ultimă generaţie, faptul că preţurile pentru întreţinere şi/sau extinderea sistemului de management al traficului necesită aprobarea ambelor părţi, se impune modificarea şi completarea Contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12094/26.05.2016 aprobat prin HCLMT nr. 162/10.05.2016, precum şi modificarea şi completarea art. 5 din HCLMT nr. 162/10.05.20116, după cum urmeză: I. Art. 1 alin. (1) din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016 se modifică şi completează

după cum urmează: ,,Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciilor de semnalizare rutieră, întreţinere, mentenanţă, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara, precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii.”

Cod FO53-01,Ver.1

Page 4

II. Art. 6 se completează cu un nou alineat, alin. (4), din Contractul nr. SC2016- 12904/26.05.2016 se modifică şi completează, astfel: ,,a) Tarifele pentru mentenanţa sistemului sunt evidenţiate în Anexa 1 la actul adiţional. b) Tarifele pentru extinderea sistemului sunt evidenţiate în Devizele analitice întocmite pe categorii de lucrări şi sunt cele aprobate aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin art. 6 din Hotărârea nr. 162/10.05.2016”.

III. Art. 7 din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016 se modifică şi completează astfel: Se modifică şi se completează art. 7 din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016, astfel:

 Alin. 1 se completează, astfel: ,,Delegarea gestiunii serviciilor se efectuează în schimbul unei redevenţe lunare de 0,5 % din cuantumul veniturilor încasate de delegat din serviciile prestate, la care se adauga TVA conform cotei stabilită de legislaţia în vigoare.”

 Alin. 2 se modifică şi se completează, astfel (se înlocuieşte conţinutul alineatului): ,,(2) Plata redevenţei se efectueaza in patru rate anuale in contul nr. RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele delegatarului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

 Alin. 3 se modifică şi se completează, astfel (se înlocuieşte conţinutul alineatului): (3) Termenul scadent pentru plata redevenţei este: Trim I: Până la 31.03. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii pentru lunile noiembrie an precedent + decembrie an precedent + ianuarie an curent, Trim II: Până la 30.06. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii pentru lunile februarie an curent + martie an curent + aprilie an curent, Trim III: Până la 30.09. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii pentru lunile mai an curent + iunie an curent + iulie an curent, Trim IV: Până la 31.12. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii pentru lunile august an curent + septembrie an curent + octombrie an curent.

 Alin. 4 se modifică şi se completează astfel (se înlocuieşte conţinutul alineatului): ,,(4) a.) Plata redevenţei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre delegatar in forma electronica, in format pdf. Delegatul va comunica delegatarului până la data de 1 a ultimei luni din trimestrul în care redevența devine scadentă, respectiv 01.03, 01.06, 01.09, 01.12, centralizatorul din care rezultă baza asupra cărora se aplică cota redevenței conform clauzelor contractuale. b.) Factura se va comunica delegatului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de

email [email protected] pe adresa de email valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre delegat. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinirea termenului scadent.

c.) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului.

d.) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

e.) Delegatul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail [email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii.

f.) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la alin. 3, delegatul va informa delegatarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat.

g.) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre delegat in termenul prevazut, factura va fi considerata comunicata si acceptata.

h.) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece delegatul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar,

Cod FO53-01,Ver.1

Page 5

delegatul se obliga sa se prezinte la sediul delegatarului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la lit. f) a prezentului alineat. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care delegatarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie.

i.) In caz de neideplinire de catre delegat a obligatiei prevazuta la lit. g a prezentului alineat, factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. 3, cu toate consecintele ce decurg din acest fapt.

j.) Corespondenta aferenta prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligatiilor de natura financiara se va purta pe adresele de email puse la dispozitie de partile implicate.

 Alin. 5 se modifică şi se completează, astfel (se înlocuieşte conţinutul alineatului): ,,(5) a.) In cazul neplății redevenței la termenele scadente, delegatul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadenţă a impozitelor şi taxelor locale. b.) La expirarea scadenţei, delegatul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo

formalitate prealabilă în acest sens. c.) În cazul neachitării redevenţei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin

simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

 Alin. 6 şi 7 rămân nemodificate. IV. Art. 12 se completează cu un nou alineat, alin. (3), din Contractul nr. SC2016-

12904/26.05.2016 se modifică şi completează, astfel: ,,(3) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii vor fi predate către delegat pe baza de proces verbal de predare- primire”.

V. Art. 16 se completează cu un nou alineat, alin. (2), din Contractul nr. SC2016- 12904/26.05.2016, astfel: (2) Garantia de buna executie privind realizarea obligatiei reprezentand redeventa datorata: a) In termen de cel mult 30 de zile de la data incheierii prezentului act aditional, delegatul este obligat sa depuna cu titlu de garantie de buna executie o suma de 19473,13 lei, reprezentand redeventa datorata delegatarului pentru primele 3 luni de activitate. b) Delegatarul are dreptul de a executa garantia de buna ori de cate ori delegatul nu indeplineste obligatia de plata a redeventei in termen de 90 zile de la data scadentei. In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la executarii de catre delegatar a garantiei de buna executie, delegatul sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract este obligat sa constituie noua garantie sau sa suplineasca diferenta, dupa caz, pana la nivelul prevazut la lit a); c) Plata garantiei se efectueaza prin caseria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara sau in contul RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 21666630 deschis la Trezoreria Timisoara.

VI. Art. 20 alin. (1) din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016 se completează după cum urmează: ,,Art. 20 alin. (1) lit. a) Mijloacele de semnalizare rutieră care se dezafectează de pe domeniul public vor fi preluate în custodie de către delegat în baza unui proces-verbal. Mijloacele de semnalizarea rutieră astfel dezafectate şi preluate, care pot reutilizate, vor fi folosite în procesul de semnalizare rutieră, iar restul materialelor vor fi scoase din funcţiune, casate şi valorificate ca deşeuri de materiale, conform OG nr. 112/2000. Veniturile care rezultă din valorificarea acestora, după deducerea cheltuielilor, se vor vărsa la bugetul local. Art. 20 alin. (1) lit. b) Pentru a fi casate, este necesară trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, art.2, privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale. Procedura de scoatere din funcţiune, casare şi, după caz,

Cod FO53-01,Ver.1

Page 6

valorificare a mijloacelor fixe mai sus menţionate va fi pusă în aplicare prin grija S.C. Dumuri Municipale Timişoara S.A, iar rezultatele demersurilor se vor comunica Direcţiei Economice spre înregistrare în evidenţa tehnico-operativă”. Art. 20 alin. (1) lit. c) În cazul în care delegatul va achiziţiona echipamente necesare lucrărilor de semnalizare de pe raza municipiului Timişoara, iar costul acestora va fi achitat anticipat de către delegatar, acestea vor fi preluate în custodia delegatului prin proces – verbal.

VII. Se modifică şi completează Anexa 4 aprobată prin art. 5 din HCLMT nr. 162/10.05.2016, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU G.M.P.E.,

NASTASIA POP

Atasament: ANEXA_4_CONTRACT.pdf

L ANEXA 4 LA CONTRACT Proiectul „Trafic management şi supraveghere video”, SMIS 40398 realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor — poli urbani de creștere”, finanţat în baza contractului de finanţare nr.3620/29.01.2013, cu următoarele componente: Crt. Denumire 0 1 1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 11 Prize de pământ, firidă, coloană distribuție 111 prize de pământ - 170 buc 1.12 firidă și coloană de distribuție — Centrul de Comandă şi Control 4 Furnizare sistem de management al traficului și supraveghere video (listă echipamente anexată) 21 Centru de Comandă și Control (Str.Iuliu Maniu nr.29) 2.1.1 Ecran de mari dimensiuni (9,2 m x 2,4 m) (vezi lista Centru de Comandă şi Control) 2.12 Ecran secundar (vezi lista Centru de Comandă şi Control) 2.13 Echipamente hardware (servere, arie de stocare etc.) (vezi lista Centru de Comandă şi Control) 214 Dotări centru (posturi de lucru, podea tehnologică, rețea etc.) (vezi lista Centru de Comandă şi Control) 2.15 Licenţe (vezi lista Centru. de Comandă şi Control) 2.1.6 Sistem climatizare şi evacuare aer cald (vezi lista Centru de Comandă şi Control) 2.1.7 Sistem securitate și acces (vezi lista Centru de Comandă şi Control) 2.1.8 Sistem detecție incendii şi stingere automată (vezi lista Centru de Comandă şi Control) 2.1.9 Sistem de iluminare interioară (vezi lista Centru de Comandă şi Control) 22 Subsistem de detecție (bucle asfalt -695 buc,, bucle virtuale -16 buc.) 23 Subsistem de semaforizare 23.1 Automate de dirijare trafic (echipamente, montaj) (vezi lista echipamente) 232 Semafoare (echipamente, montaj) (vezi lista echipamente) 233 Dispozitive acustice (echipamente, montaj) (vezi lista echipamente) 234 Dispozitive Push buton (echipamente, montaj) (vezi lista echipamente)

23,5 Stâlpi semaforizare (stâlpi, montaj, construcții) (vezi lista echipamente) 23.6 Cabluri (materiale, montaj) — 50 buc. 2.3.7 Camere de tragere (materiale, construcții) 24 Subsistem de management al transportului public (echipamente, montaj) 25 Subsistem de supraveghere video (CCTV) și de comunicaţie (echipmente, montaj) 26 Subsistem de detecție încălcare a legislației rutiere (echipamente, montaj) 27 Subsistem de informare publică (echipamente, montaj) 28 Rețea fibră optică 2.8.1 Echipamente (vezi lista sheltere) 2.82 Fibră optică — aproximativ 93 km 29 Portaluri (vezi lista echipamente) IL Indicatoare rutiere şi alte mijloace de semnalizare rutieră aferente pe străzile situate pe raza municipiului Timişoara. ADRIAN COLOJOARĂ 1 Ap

ANEXA 4 LA CONTRACT Lista cu dotările din Centrul de Comandă şi Control (str. Iuliu Maniu nr. 29) Nr. | Denumire produs Cantitate Crt, 1, Server baze de date 2 buc. 2. Arie de stocare 300TB RAID 1 buc. 3. | Server aplicații CCC 2 buc. 4. Server ceas 1 buc. 5. | Server controller WALL Display I buc. 6. Server înregistrare video 2 buc. 7. Server integrare 2 buc. 8. Server management trafic 2 buc. 9. Ecran de mari dimensiuni (Wall Display) 1 buc. 10. | Ecran secundar 4 buc. 11, | Terminal operator 16 buc. 12. | Terminal adminitrativ 6 buc. 13. | Monitor operator 54 buc. 14, | Terminal fix de voce 20 buc. 15. | Reţea locală CCC 1 buc. 16, | Switch cu management CCC 4 buc. 17. | Router central CCC 2 buc. 18. | Firewall central CCC 2 buc. 19, - Modul SFP pentru switch management CCC 4 buc. Sistem de climatizare şi evacuare aer cald 20. 1 buc, echipamente 21, | Sistem securitate şi acces control CCC 1 buc. 22. | Sistem detecţie incediu şi stingere automată CCC 1 buc. 23. | UPS 10000VA 1 buc. 24, | Sistem de iluminare şi de siguranță la CCC 1 buc. 25... | Rack echipamente 8 buc. 26.. | Podea tehnologică 120 mp 27. | Mobilier la centrul de comandă 1 buc. 28. | Licenţă sistem informare publică WMS 1 buc. 29 Licenţă sistem identificare automată a numerelor Ibuc " | ALPR 30. | Licenţă sistem management trafic 1 buc. 31, | Licenţă sistem radar de viteză 1 buc. 32. | Licenţă sisteme monitorizare flota vehicule 1 buc. 33. | Licenţă sistem CCTV 1 buc. 34, | Licenţă baze de date complexe 1 buc. 35. Licenţă sistem de operare server + 2ADD on 6 buc. virtualizare 36. | Licenţă sistem de operare server înregistrare video 2 buc.

37. | Licenţă sistem de operare server 3 buc. 38. | Licenţă sistem de operare terminal utilizator 22 buc. 39, | Licenţa set aplicaţii COTS 1 buc. 40. | Licenţa aplicaţie de management și control centru 1 buc. 41. | Licenţă aplicaţie management al defectelor 1 buc. 42. | Licenţa aplicaţie de integrare centru 1 buc, 43. | Licentă aplicaţie management grafic si GIS 1 buc. 44, | Licenţa aplicaţie management Wall Display 1 buc. ŞEF S DRIAN VICIU, LOJOARĂ

ANEXA 4 LA CONTRACT Lista shelțere Adresa alea Şagului - Str. Ceferiştilor alea $agului - Bd. Liviu Rebreanu d. Liviu Rebreanu - Bd. Constantin Brâncoveanu d. Liviu Rebreanu - Str. Drubeta iaţa luliu:Maniu (sens giratoriu OMV Şagului) | 8 d. Dr. losif Bulbuca - Str. Arieş (Spital Judeţean) 7|Str. Ciprian Porumbescu - Str. Gh. Doja (Piaţa Bălcescu) IE tr, Arieş - Str. 1 Decembrie 1918 UNEI tr. Eroilor de la Tisa - Aleea F.C. Ripensia tr. George Bariţiu nr. 19-21 (11) Timiş) d: Republicii - Str. General lon Dragalina (Gara Nord) d. 16 Decembrie 1989 - Str. Miron Costin Bd, Mihai Viteazul - Spl. Tudor Vladimirescu Bd. Vasile Pârvan (în dreptul Facultăţii de Vest) d. Eroilor de la Tisa - Str. Ştefan cel Mare iaţa Victoriei - Bd. Regele Ferdinand | sIQ B P Bd. Republicii - Str. Dr. losif Nemoianu (Piaţa Regina Maria) — 0 Bd. C. D. Loga - Str. 20 Decembrie 1989 (Parcul Justiţiei) Calea Circumvalaţiunii - Calea Bogdăneştilor Str: Coriolan Brediceanu - Str. Sf. loan Str. Martin Luther - Str. Eugeniu de Savoya Bd. Mihai Eminescu - Bd. Revolutiei din 1989 iaţa Traian Str. Gheorghe Lazăr - Str. Paris P 4 Bd, Take lonescu - Str. Academician Dimitrie Gusti . P P NI VhNi= 1D OO un N o iaţa Badea Cârţan 27 |Piaţa. Consiliul Europei Str. Mihail Kogălniceanu - Str. Avram lmbroane Calea Dorobanţilor - Str. Simion Bărnuţiu Str. Avram Inbroane - Str. Renasterii Str, Gheorghe Adam (calea ferată) Str. Liege - Calea Aradului Str. Dr. Grigore T. Popa - Calea Sever Bocu alea Sever Bocu - Str. Horia Măcelariu tr. loszef Preyer - Str. Mangalia 6|Piaţa Gen, Gheorghe Comăşnean (giratoriu Calea Buziaş) 7|Str. Martirilor 1989 / Str. Maresal Alexandru Averescu 38|Bd. Dâmboviţa - Str. loan Barac Calea Aradului - Str. Augustin Coman 40|Calea $agului - Str. Ovidiu Cotruş Bd. Mihai Viteazu - Str. Victor Babeş 3 3 4 voua |v U un NI= MIO W m ele |

|__as[Str. Ştefan cel are - Str lepurelul M. Eminescu - Bd. Michelangelo | Cetăți Calea Toontslului TI _ Bujorilor (la intrare in Chişoda) 58|Calea Dorobanţilor - Str. Frederich Chopin | 60|Str. Dunărea Str, Măslinului In fiecare shelter sunt montate urmatoarele echipamente: 1 Switch, 14 rack-uri MC, 1 statie de energie Delta, 1 instalatie de climatizare, 1 incalzitor DIRECTOR D. EDILITARA SEF SERVICIU T. ULIT, UR DRIAN OJOARA AAA i A | ţ j i | i

ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati Denumirea bunurilor inventariate | Stocuri | radar de viteza panouri VMS panou afisare text "PORTALUR Nr. Crt. Amplasare PASAJ MICHELANGELO 1 radar de Informare radar de viteza panouri VMS PASAJ MICHELANGELO 2 panou afisare text radar de informare radar de viteza panouri VMS CALEA TORONTALULUI panou afisare text radar de informare radar de viteza panouri VMS panou afisare text CALEA ARADULUI radar de informare radar de viteza panouri VMS CALEA SEVER BOCU panou afisare text radar de informare radar de viteza panouri VMS CALEA DOROBANTILOR panou afisare text radar de informare radar de viteza panouri VMS CALEA BUZIASULUI panou afisare text radar de informare radar de viteza panouri VMS panou afisare text CALEA MARTIRILOR radar de informare radar de viteza CALEA SAGULUI = TI au mu 5 335 a oo c L-a = n |= s =|< = os a s| o s 8 mir jr fe | ronin nr Jr |NinN[rimnin = sine a [pa 1] radar de informare radar de viteza 10 STR. LT. OVIDIU BALEA panou afisare text radar de informare . EDILITARA

ANEXA 4 LA CONTRACT “LISTA ECHIPAMENTE INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE Cantitati Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Faptice Scriptice stalpi semafor h=3,5m 7 stalpi semafor h=5,5m 1 4 corp semafor LED vehicule - O 200 1 = corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semator LED tramvai corp semafor LED prim vehicul CALEA SAGULUI - BV. LIVIU REBREANU dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-buiton bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu + stalpi automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m d 1, stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 Ma corp semafor LED pietoni - O 200 = <t corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul BV. LIVIU REBREANU - STR. RANETTI corp semafor LED GIP. 1 dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 =3,5m

ANEXA 4 LA CONTRACT 2 | 2 | stalpi semafor h=5,5m i 343 STRADALE: SEMAFORIZAT Amplasare Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. BV. LIVIU REBREANU - STR. HEBE corp semafor LED G.L.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu Ir automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor 1=3,5ra stalpi semafor h=5,5m a A corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai Ir corp semafor LED prim vehicul BV. LIVIU REBREANU - BV. C-TIN BRANCOVEANU dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV MI pl rel

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTI Cantitati Nr. Crt. Amplasare corp semafor LED pietoni - O 200 |corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul BV. LIVIU REBREANU - STR. ULPIA TRAIANA corp semafor LED G.i.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu e automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai o u corp semafor LED prim vehicul BV. LIVIU REBREANU - STR. DRUBETA corp semafor LED G.1.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola |camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 Merele corp semafor LED vehicule - O 200 o o i | N i

ANEXA 4 LA CONTRACT ps] Amplasare Cantitati Faptice Denumirea bunurilor înventariate corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 ua corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED VID. corp semafor LED GP. dispozitiv acustic avertizare pietoni BV. LIVIU REBREANU - STR. FELDIOARA - STR. SALCAMILOR dispozitiv push-buiton bucle virtuale pe consola camere video. CCTV camere detectie trecere pe rosu stalpi semafor h=3,5m 5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 stalpi semafor h=' LE corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V..D. corp semafor LED dispozitiv acustic avertizare pietoni BV. LIVIU REBREANU - STR. COSMINULUI dispozitiv pushbuiton bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3;5m h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 “pe Ma BE stalpi semafor 10 corp semafor LED vehicule - O 300 Rl i

Ai Amplasare Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul BV. LIVIU REBREANU - CALEA MARTIRILOR - BV. IOSIF. |corp semafor LED V.I.D. BULBUCA corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi sernafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul STR. ARIES - STR. MARTIR SURORILE CACEU corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5, corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200

ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati Stocuri Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED tramvai N corp semafor LED prim vehicul N corp semafor LED V.l.D. AL. F.C. RIPENSIA - STR. 1 DECEMBRIE 1918 corp semafor LED GIP, dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-bution bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 FL E corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul Tr corp semafor LED V..D. AL. F.C. RIPENSIA - BV. EROILOR DE LA TISA corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC modei 2 corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 11 2 PIATA BB ba corp semafor LED tramvai

ANEXA 4 LA CONTRACT ERSECTII STRADAL Cantitati Faptice Denumirea bunurilor inventariate po Amplasare corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. STR. CLUJ - STR. 1 DECEMBRIE 1918 STR. CLUJ - BV. EROILOR DE LA TISA - BV. VICTOR BABES dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu ME corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED GIP. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv pushbuiton bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu corp semafor LED vehicule - O 200 1 el A corp semafor LED vehicule - O 300 0200 corp semafor LED pietoni - |corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul

ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Stocuri corp semafor LED BV. MICHELANGELO - BV. C.D. LOGA bucle virtuale pe consola acces point |_Faptice | 2 | o | 8 | o | a camere video CCTV ——- camere detectie trecere pe rosu | o | de dirijare ITC model 2 la | stalpi semafor h=3,5rm | 2 | stalpi semafor h=5,5m 2 | corp semafor LED vehicule - O 200 EH corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul BV. MICHELANGELO - BV. MIHAI EMINESCU o | 8 | o | o | a fa] 2 | 22| o [| o | +] ST corp semafor LED vehicule - O 200 | corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 II ŢI corp semafor LED tramvai a [1 | 3 2 | corp semafor LED prim vehicul BV. I.C. BRATIANU - BV. REVOLUTIEI DIN 1989 - STR. |corp semafor LED V.1.D.

ANEXA 4 LA CONTRACT ERSECTII STRADALI pice] tm zi HECTOR LLP. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere detectie trecere pe rosu+stalpi autornat de dirijare ITC mode! 2 stalpi semafor h=3,5m 18 19 Cantitati Denumirea bunurilor inventariate u el ul 1 m d stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 o m o m corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 Vo 1 Vo d corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul BV.1.C. BRATIANU - BV. TAKE IONESCU - STR. OITUZ |corp semafor LED V.1.D. (PUNCTELE CARDINALE) corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni 1 <t mt bucle virtuale pe consola acces point 1 camere video CCTV 3 camere detectie trecere pe rosu+stalpi rr _ T= i 12 N er Bu PIATA CONSILIUL EUROPEI (CALEA TORONTALULUI - CALEA ARADULUI - CALEA CIRCUMVALATIUNII)

ANEXA 4 LA CONTRACT pre] m [dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe cansola camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m 21 STR. CLUJ - LIC. ION VIDU (TRECERE PIETONI CAMINE) Cantitati Scriptice Denumirea bunurilor inventariate N i o = Ha corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 A N Ie |corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.i.D. corp semafor LED G.l.P. CALEA SAGULUI - STR. VERDI - STR. MURES dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola Camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp sernafor LED prim vehicul corp semafor LED V.LD. corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni

ANEXA 4 LA CONTRACT SEMAFORIZA: : Cantitati Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Fantice dispozitiv push-button N bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu Mu A autornat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m. stalpi semafor h=5,5m ere corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul STR. C. PORUMBESCU - STR. AL. ODOBESCU corp semaior LED V.LD, corp semafor LED G.LP. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola |camere video CCTV 2 camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 N N d corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai |corp semafor LED prim vehicul BV. 16 DECEMBRIE 1989 - BV. C-TIN BRANCOVEANU - BV. GEN. ION DRAGALINA corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button

BV. 16 DECEMBRIE 1989 - SPL. T. VLADIMIRESCU BV. 16 DECEMBRIE 1989 - BV. REGELE FERDINAND ' |corp semafor LED GP. bucle virtuale pe consola Cantitati Faptice o acces paint camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC modei 2 stalpi semafor h=3,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai ele “7 corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED G.l.P: dispozitiv acustic avertizare pietoni bucie virtuale pe consola |camere video CCTV |camere detectie trecere pe rosu Buia ului stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule --O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola N d FIA d

ANEXA 4 LA CONTRACT RAI Cantitati Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Faptice camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare TC model 2 stalpi semafor h=5,5m BE corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED VID. BV. REGELE FERDINAND - BV. C.D. LOGA corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-buiton bucle virtuale pe consola. acces point camere detectie trecere pe rosu A autornat de dirijare ITC miodel 2 stalpi semafor h=3,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED e dispozitiv acustic avertizare pietoni N BV. REPUBLICII - CALEA CIRCUMVALATIUNII - STR, JIUL dispozitiv pushbutton bucle virtuale pe consola

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTII STRADALE SEMAFORI pt] mm 29 CALEA CIRCUMVALATIUNII - STR. GH. LAZAR Cantitati Denumirea bunurilor inventariate Faptice camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu + stalpi autornat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 N ml N - Ie corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul 2 CALEA CIRCUMVALATIUNII - STR. C. BREDICEANU - CALEA BOGDANESTILOR corp semafor LED G.LP. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv pushbutton bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu + stalpi automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m Pelete 1 bucle virtuale pe consola camere video CCTV

CALEA CIRCUMVALATIUNII - BV. S. BARNUTIU - CALEA DOROBANTILOR - STR. GH. AI DAM STR. BUREBISTA ANEXA 4 LA CONTRACT Denumirea bunurilor inventariate camere detectie trecere pe rosu + stalpi automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.LP. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp: semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul dispozitiv acustic. avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV [camere detectie trecere pe rosu+stalpi Cantitati Scriptice A m wo erele b + 1 |_Faptice | 4 | La | 71 a | 71| o | 4 | o | o | o | o | 9 | 0) o | a | a | 01 1] 6 | EC 17 | o | __16 | 2 | 3 | 21 o _| o |

corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.ID. BV. TAKE. IONESCU - STR. MIHAIL KOGALNICEANU corp semafor LED GIP. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-buiton bucle virtuale pe consola camere video CCTV [camere detectie trecere pe rosu = m corp semafor LED vehicule - O 200 WV corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 STR. GH. DIMA - STR. GH. LAZAR corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu 'autornat de dirijare ITC model 2 A | 4

ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati Stocuri stalpi semafor h=3,5m 8 | 8 | stalpi semafor h=5,5m 1 Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 1 o a) corp sernafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp sernafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. 34 STR. GH. DIMA - STR. C. BREDICEANU - STR. SF. IOAN corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni , bucle virtuale pe consola o | o | camere video CCTV | 2 | camere detectie trecere pe rosu a ere automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 FIRE i o corp semafor LED pietoni - O 200 WV d wo a corp semafor LED prim vehicul BV. REPUBLICII - BV. GEN. l. DRAGALINA corp semafor LED dispozitiv acustic avertizare pietoni bucle virtuale pe consola lo [| o | camere defectie trecere pe rosu 1) automat de dirijare ITC mode! 2

ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul BV. GEN. I. DRAGALINA - SPL. N. TITULESCU —_— corp semafor LED G.[.P. dispozitiv. acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC modei 2 i wV ee stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 A corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai la corp semafor LED prim vehicul = BV. GEN: |. DRAGALINA - SPL. T. VLADIMIRESCU dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virțuale pe consola |camere video CCTV 2 carnere detectie trecere pe rosu e Bu autornat de dirijare ITC model 2 i semafor h=3,5m Ie | i j

AN INTERSECTII STRADA Amplasare BV. GEN. I. DRAGALINA - BV. REGELE CAROL | BV. I. MANIU - BV. REGELE CAROL | - STR. J. PREYER Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola EXA 4 LA CONTRACT Cantitati Faptice 14 18 | 18 | o | o | o | o | o | o | o | o | |_18_ | 18 | o o | |_o | o | Scriptice e Li camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m corp semafor LED vehicule - O 200 2 | 21| m AIA m = 1 1 < Perle

STR. GARII - Amplasare TRECERE TRAMVAI (1+2-ELBA) CALEA DOROBANTILOR - STR. OVIDIU - STR. UZINEI ANEXA 4 LA CONTRACT Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.i.D. corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp. semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola Cantitati el o 1 |_raptice_ | o | 4 | 2 | o | o | o | o | o | o] 1 | 21| CE 1] __4 | __3 | 10. | CE 6 | 0) o | camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300

INTERSECTII STRAD STR. ANREI SAGUNA - STR. IULIU GROZESCU - STR. IOSIF VULCAN STR. ANDREI SAGUNA - STR. ION MIHALACHE - STR. TIGRULUI ANEXA 4 LA CONTRACT A Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED VID. corp semafor LED G.L.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola Cantitati Faptice 2 2 camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv pushbutton bucle virtuale pe consola acces point [camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 ŢI ŢII a ŢI ŢI] n t Elea LL Na a Blaue |

ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati Denumirea bunurilor inventariate [corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul STR. ION MIHALACHE - STR. C. TITEL PETRESCU (FOSTA corp semafor LED V.I.D. TH. NECULUTA) corp semafor LED GP. dispozitiv acustic avertizare pietoni bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu = stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D: corp semafor LED G.LP. STR. ION MIHALACHE - STR. ANTON PANN - STR. ZAVOI dispozitiv acustic avertizare pietoni bucle virtuale pe consola camere videa CCTV camere detectie trecere pe rosu e LE automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai ele |

ANEXA 4 LA CONTRACT SEMAFORIZA Cantitati Amplasare Benumirea bunurilor înventariate corp semafor LED prim vehicul BV. REVOLUTIEI DIN 1989 - STR. MARTIN LUTHER corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu ME automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m er corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai el corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. STR. C. BREDICEANU - STR. PARIS corp semafor LED G.LP. dispozitiv acustic avertizare pietoni |camere video CCTV |camere detectie trecere pe rosu = automat de dirijare ITC model 2 |_Faptico | | 2 | o | o | o | o | 0 | a) E |_o | 1 | 6 | o | 4 | o | a | 2 | o | o | o | o | 0 | o | a | a | o | a 1 2 1 corp semafor LED vehicule - O 200 WC 1 ml wb ed corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul

ANEXA 4 LA CONTRACT NTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATI Cantitati Amplasare Denumirea bunurilor inventariate BV. REGELE FERDINAND - BV. REPUBLICII - PIATA REGINA jcorp semafor LED STR. 20 DECEMBRIE BV. C.D. LOGA corp semafor LED G.LP, dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv pushbutton bucle virtuale pe consola |_Faptice_| Scriptice | 3 | 3 | o | o | |_o | o | | o | o | o | o | camere detectie trecere pe rosu autornat de dirijare ITC modei 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola A Mel |camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=5,5rmi corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semator LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.lI.D. o | o | La a | La a | a a 3 | 31| o | o | 4 Ţ 4 | o | o | _2 | 21| STD GNU IAZAD UI IC INN MINDII _STD N REDIANCCD

ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati Stocuri |_Faptice_| Scriptice | | o | o | o | o | 2 Ţ 2 | CEE CE camere video CCTV TI camere detectie trecere pe rosu lo | o | [automat de dirijare [TC model 2 1 stalpi semafor h=3;,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 1 0a corp semafor LED vehicule - O 300 A corp semafor LED pietoni - O 200 N a) N corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.i.D. ae CALEA SAGULUI - STR. OVIDIU COTRUS dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button camere detectie trecere pe rosu Bu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 Eu corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. CALEA TORONTALULUI - STR. TIMIS corp semafor LED G.I.P, FT |

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTII STR. TERTI Cantitati Denumirea bunurilor inventariate Nr. Crt. Amplasare dispozitiv acustic avertizare pietoni bucle virtuale pe consota acces point camere detectie frecere pe rosu A Bu N 1 N m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 N 1 corp semafor LED pietoni - O 200 12 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. CALEA TORONTALULUI - STR. MIRESEI - BV. CETATII er plete dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu stalpi semafor h=5,5m N ai N d corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul CALEA TORONTALULUI - STR. LIEGE

“INTERSECTI CALEA ARADULUI - STR. MITROPOLIT VASILE LAZARESCU CALEA ARADULUI - STR. MIRESEI - STR. AMURGULUI RADALE SEMAFORIZATE. Denumirea bunurilor inventariate dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic. avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati Hr |camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare. ITC model 2 corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.ID. corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button

ANEXA 4 LA CONTRACT E i INTERSECTILSTRADALE SEMAFORIZATE: : E Cantitati Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Stocuri Scriptice bucle virtuale pe consola camere detectie trecere pe rosu + stalpi automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5rn ri + bl stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 Ie corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul e CALEA ARADULUI - STR. CALAN - STR. ACAD. REMUS corp semafor LED RABULET corp semafor LED G.H.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni o | o | o | 2 | bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu ere automat de dirijare ITC model 2 Hu stalpi semafor h=3,5m Be stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 N m corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED corp semafor LED G.l.P. CALEA ARADULUI - STR. LIEGE dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-buiton bucle virtuale pe consola

ANEXA 4 LA CONTRACT TIE NTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE:.... Cantitati Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Stocuri camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC modet 2 i semafor h=3,5m Faptice Ha ME corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul CALEA SEVER BOCU - STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE - STR. |corp semator LED V.D. AMURGULUI corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare TC modei 2 i sernafor h=3,5m = stalpi semafor h=5,5m Ha corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 [corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul CALEA SEVER BOCU - STR. LINISTEI - STR. POMICULTURII corp semafor LED V.IB, dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-buiton bucle virtuale pe consola

ANEXA 4 LA CONTRACT -““ INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE ::: - , E Cantitati ee E Denumirea bunurilor inventariate Stocuri camere detectie trecere pe rosu i semafor h=3,5m A stalpi semafor h=5,5m [A corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 Ir corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul CALEA SEVER BOCU - STR. LIREI corp semafor LED G.L.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu ler A automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 m m Lai corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul o | NE CI 21 o | |_& | 21 o | o | o | o | o | 2 | o | o | 21| o | a | | 31| | _13 o | 8 o | 3 | 3 | CALEA SEVER BOCU - SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL |corp semafor LED STR. GRIGORE T. POPA corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV 2 [| 2]

ANEXA 4 LA CONTRACT “INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE ECE Cantitati Denumirea bunurilor înventariate camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 Il corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 Blu corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul CALEA DOROBANTILOR - AL. PADUREA VERDE corp semafor LED G.LP. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-buiton bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu = automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 N d corp semafor LED pietoni - O 200 e corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. STR. BANATUL - BV. DAMBOVITA corp semafor LED G.LEP. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV camere defectie trecere pe rosu

Amplasare STR. A. DEMETRIADE - STR. FRIGULUI STR. A. DEMETRIADE - STR. DIVIZIA $ CAVALERIE INTERSECTII STRADALE: SEMAFORIZATE. Denumirea bunurilor inventariate automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I-D. corp semafor LED G.l.P. ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati Stocuri Scriptice e dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 lalele 1 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.LP. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv pushbutton bucle virtuale pe consola camere detectie trecere pe rosu o 7 0 | 2 1 2 |

“INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE. Amplasare BV. CETATII - STR. CLOSCA - STR. GH. LAZAR BV. CETATII - CALEA BOGDANESTILOR Denumirea bunurilor înventariate stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.l.D. corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni camere video CCTV carnere detectie trecere pe rosu+stalpi automat de dirijare ITC modei 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semator LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv pushbutton bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati Stocuri TŢTI ŢII TITI ŢI ss Țs 1 ŢI o ŢI m o ŢI o ŢI oo 1 N - M-A

ANEXA 4 LA CONTRACT : INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE: a af Cantitati Stocuri stalpi semafor h=5,5m | 3 | sl corp semafor LED vehicule - O 200 ls | 8 | corp semafor LED vehicule - O 300 Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED pietoni - O 200 i D m corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.i.D. corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni BV. IOSIF BULBUCA - BV. SUDULUI dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV [2 | 2 | camere detectie trecere pe rosu |_o | o | 1 | 2 | 7 | 71 2 | 2 | | 6 | &| automat de dirijare ITC modei 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prîm vehicul BV. IOSIF BULBUCA - AL. SANATATII dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-buiton bucle virtuale pe consola |camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu N stalpi semafor h=3,5m =5,5m 12

INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE. BV. IOSIF BULBUCA - STR. ARIES - STR. DR. MURESAN CALEA STAN VIDRIGHIN - INTRARE R.A.T.T. Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED framvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati | | scara NET UN NETUE [camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare TTC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED G.i.P. dispozitiv acuştic avertizare pietoni bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC mode! 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 2 | 22| o | o | a | 1 | 2 f 22| 2 | 2 | IEN IE o | o | 2 | 22| 2 | 2 | o | o | a | 2 | o |) o |

ANEXA 4 LA CONTRACT "INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE.. : Cantitati Denumirea bunurilor inventariate Stocuri corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 BE corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul CALEA STAN VIDRIGHIN - BV. EROILOR DE LA TISA - STR. STEFAN CEL MARE corp semafor LED dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv pushbutton bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu A stalpi semafor h=3,5m Bu stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 Ma 1 i = corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul Ma STR. STEFAN CEL MARE - STR. PESTALOZZI dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m = Re stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 |_o | o |

STR. IEPURELUI - ' INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE Amplasare DOR) MARESAL AVERESCU STR. ANTON PANN (PIATA VARFUL CU BV. MARESAL C-TIN PREZAN - CALEA MARTIRILOR - STR. Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.i.D. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucie virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu autornat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucie virtuale pe consola |camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5rn stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati Stocuri N

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE lt Cantitati Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Scriptice |corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. STR. EMIL ZOLA - STR. BUJORILOR corp semafor LED GP. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu A autornat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 Mel corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul STR. EMILE ZOLA - AL. CHISODEI corp semafor LED VID, corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu = corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 |corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai

STR. EMILE ZOLA - STR, VICTOR HUGO BV. C-TIN BRANCOVEANU -.STR. MURES Denumirea bunurilor inventariate corp sernafor LED prim vehicul corp semafor LED V.ID. corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV [camere detectie trecere pe rosu autornat de dirijare ITC modei 2 stalpi semafor h=3,5m corp semafor LED vehicule - O 200 ANEXA 4 LA CONTRACT “INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE : ESP Cantitati corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 o | a | 4 | NE _s | a | corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 E corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul o | o | o | o | o | o | o | 2 | o | a | 4 1 a | 5 | a | o | a | o | o | o | o | o | 2 | o | a | 21 a E 3 Blu

ANEXA 4 LA CONTRACT “INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE:. ; : Cantitati AD. 2 2 BV. C-TIN BRANCOVEANU - STR. C. PORUMBESCU 2 | 2 | corp semafor LED G.LP. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucie virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 1 wo d corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 N ml n ml corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicui BV. MIHAI VITEAZU - BV. VICTOR BABES - STR. SF. corp semafor LED V.I.D. ROZALIA corp semafor LED G.lI.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni Peer dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola | o | o | camere detectie trecere pe rosu A corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.lI.D. 02 DU VACH C DADVAN_ HIV T /TDECNCDE DIETANIK

'_* INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE . Amplasare ET POST PTT PT E CT TE E BV. MIHAI VITEAZU - BV. VASILE PARVAN - SPL. VLADIMIRESCU PIATA 700 T. Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED G.l.P: dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button. bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC modei 2 stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V..D. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu + stalpi automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED corp semafor LED G.l.P. ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati ere Bu o d o ME

INTERSECȚII STRADALE SEMAFORIZATE af STR. A. DEMETRIADE - BV. ANTENEI - STR. POPA SAPCA STR. CLOSCA - STR. IOAN PLAVOSIN Denumirea bunurilor inventariate dispozitiv acustic avertizare pietoni bucle virtuale pe consola camere detectie trecere.pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi sernafor h=5,5m ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati Stocuri | To ŢI ŢI o o] ŢII TsŢEI corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED G.HP. dispozitiv acustic avertizare pietoni

ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati dispozitiv push-button i o [| o | bucle virtuale pe consola o | o | camere detectie trecere pe rosu o [o | automat de dirijare ITC'model 2 [a Tail 1 stalpi semafor h=3,5m 7 7 | 1 | 2 | 10 | stalpi semafor h=5,5m corp semaior LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 1 corp semafor LED pietoni - O 200 10 o i corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul CALEA MARTIRILOR - STR. MURES o|o|A|O corp semafor LED G.l.P, dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV |camere detectie trecere pe rosu er Lu erele automat de dirijare ITC model 2 o re o mi corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prin vehicul corp semafor LED V.I.D. CALEA SAGULUI - DERMATINA (TRECERE PIETONI) corp sernaior LED G.i.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button

pei] mt STR. CLOSCA - STR. MUNTENIEI - STR. MACILOR STR. GH. LAZAR - STR. PICTOR ION ZAICU Denumirea bunurilor inventariate bucle virtuale pe consola camere video CCTV INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE ANEXA 4 LA CONTRACT camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule 0 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu autornat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola Cantitati Stocuri Faptice e “IT 1

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE FREE Cantitati Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Stocuri camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu RC NE II NE NI 2 | 21 automat de dirijare ITC modei 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul CALEA ARADULUI - STR. GRIGORE T. POPA - STR. |corp semafor LED V.I.D. GRIGORE ALEXANDRESCU dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola |carnere video CCTV |camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m ba stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED corp semafor LED G.LP. STR. CLOSCA - STR. VUC KARADJIC - STR. HERTA dispozitiv acustic avertizare pietoni a] o | o | o | o | o | o | o | 1 | 4 1 2 | 8 | _o_| 8] o | o | o | 0] o |

ANEXA 4 LA CONTRACT - INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE i Cantitati ca] m Denumirea bunurilor inventariate camere detectie trecere pe rosu | o | 90 | N autornat de dirijare ITC model 2 1 1 E stalpi semafor h=3,5m Pa | 4 | 14| 14 | o | 8 | 2 | stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.LD. STR. BATANIA - CALEA STAN VIDRIGHIN - STR. PROF. DR. AUREL PAUNESCU PODEANU dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-buiton bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu IC o | o | o "| o | EC + | automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m elle ele stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul CALEA BUZIASULUI - SIEMENS - STR. MARTIR C-TIN RADU dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV

ANEXA 4 LA CONTRACT “HINTERSECȚII:STRADALE SEMAFORIZATE iii DEEE Amplasare Denumirea bunurilor înventariate | Stocuri | camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 |_Faptice_| Scriptice | o | o | pa fa | stalpi semafor h=3,5m 5 | 5 | ŢI | 4 | 4 | stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul | o | o | | s | 8 | o [ o | TI STR. TRAIAN LALESCU - BV. VICTOR BABES Eee LE SE == o | o | o | o | o | o | dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv pushbutton bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV o | camere detectie trecere pe rosu | o | [automat de dirijare ITC model 2 1] stalpi semafor h=3,5r IES stalpi semafor h=5,5m [4 | corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola E camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu 1 | 1 | 4 | 1 | | o | o | | 6 | & | o | o | | o [| o | STR. A. DEMETRIADE - STR. PICTOR ION ZAICU -BV. |corp semafor LED V.1-D. | o | o | ALEXANDRU ION CUZA corp semafor LED G.L.P. | o |-o | [o | o | |_o | o | o | o | o | o | o | o | [o | o |

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE Cantitati Stocuri Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate de dirijare ITC model 2 la la | stalpi semafor h=3,5m | 3 | 3 | stalpi semafor h=5,5m Poza | 2 | 9 | 91| corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED framvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED VID. STR. BANATUL - STR. TRANSILVANIA - STR. CRIZANTEMELOR - BV. ION BUDAI DELEANU corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5rn stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 1, = ai corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul CALEA SEVER BOCU - BV. CONSTRUCTORILOR corp semafor LED G.lI.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-buiton bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere defectie trecere pe rosu

Cantitati 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | corp semafor LED vehicule - O 300 o | ol corp semafor LED pietoni - O 200 Amplasare corp semafor LED framvai corp semafor LED prim vehicul Mu CALEA MARTIRILOR - STR. MUSICESCU corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m 5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - 0: 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul DNS - STR. VICTORIEI |camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu semafor ,

"INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE. BV, EROILOR DE LA TISA - STR. DALIEI CALEA SAGULUI - SHOPPING CITY TIMISOARA (COMPLEX COMERCIAL NEPI) Denumirea bunurilor inventariate stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.LP. dispozitiv acustic avertizare pietoni bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu dutomat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati ŢI o ŢI a ŢI o o ŢI o N o o N o ee

ANEXA 4 LA CONTRACT "INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE Cantitati Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.l.P. STR. DACILOR - SPL. NISTRULUI dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola carnere video CCTV camere detectie trecere pe rosu A aufornat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule --O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul STR: DACILOR - STR. MIHALACHE - STR. STEFAN CEL jcorp semafor LED V.I.D. MARE 8 | o | o | 41 8 | | 4 | bucle virtuale pe consola camere vile CCTV |camere detectie trecere pe rosu m TI ' Fe FI corp semafor LED vehicule - O 200

ANEXA 4 LA CONTRACT "INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE : Amplasare BV. 3 AUGUST 1918 - STR. EP. L. LONOVICH BV. 3 AUGUST 1918 - SPL. NISTRULUI Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED vefiicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai. corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.LD. corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m Cantitati Stocuri |_Faptice_| Scriptice | 5 | s| | | 1 | 24 er Ie ri bi corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul ele corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola EI camere detectie trecere pe rosu stalpi semafor h=3,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 i a Fa | 8 | 8] o o | o Ţ o | | s Is

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTII: STRADALE SEMAFORIZATE:: - Cantitati Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Stocuri corp semafor LED pietoni - O 200 1 o - corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. BV. 16 DECEMBRIE 1989 - STR. GHEORGHE DOJA IA corp semafor LED GP. dispozitiv acustic avertizare pietoni - o 1 dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV. carnere detectie trecere pe rosu A automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 e corp semafor LED pietoni - O 200 o n) corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul Na corp semafor LED V.I.D. PIATA ALEXANDRU MOCIONI corp semafor LED G.LP. dispozitiv acustic avertizare pietoni 1 d dispozitiv push-buiton le d bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu e stalpi semafor h=3,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECȚII STRADALE: 7 Cantitati Amplasare Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul BV. REGELE CAROL | - STR. ION GHICA corp semafor LEVI dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV , camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 [corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. BV. REGELE CAROL | - STR. IANCU VACARESCU corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTII: STRADALE SEMAFORIZATE: A Cantitati Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Stocuri corp semafor LED prim vehicul rs | s5| corp semafor LED V.I.D. BV. 16 DECEMBRIE 1989 - STR. IANCU VACARESCU o | o | corp semafor LED | o | o | dispozitiv acustic avertizare pietoni | se [| & | dispozitiv push-button o [| o | bucle virtuale pe consola a camere detectie trecere pe rosu TI omat de dirijare ITC model 2 , rit corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul BV. 16 DECEMBRIE 1989 - STR. ALEXANDRU ODOBESCU - |corp semafor LED V.I.D. STR. ION GHICA corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul

INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE Amplasare AL. F.C. RIPENSIA - CAMIN 19C (TRECERE PIETONI) STR. J. PREYER - STR. MANGALIA STD 1 DDCEVCD_ GTR ODIZANTEREI AD ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED V.ID. corp semafor LED GP. el dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV ar camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 Mă stalpi semafor :h=3,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv pushbutton bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu Tr automat de dirijare ITC model 2 corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D.

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE a Cantitati ŢI Amplasare Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola 22| camere video CCTV nai TI camere detectie trecere pe rosu Io | o | automat de dirijare ITC model 2 aL TI 5 | 5 | stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp sernafor LED GIP. dispozitiv acustic avertizare pietoni STR. J. PREYER - STR. CPT. DAMSESCU corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. STR. ION BARAC - BV. DAMBOVITA corp semafor LED G.l.P.

ANEXA 4 LA CONTRACT e e e E INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE : ps Cantitati Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Faptice dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC modei 2 stalpi semafor h=3,5m 1 o 1 Ie 1 W 1 stalpi semafor h= corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 e corp semafor LED pietoni - O 200 < < - corp semafor LED tramvai m corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.l.D. BV. DAMBOVITA - STR. ANA IPATESCU corp semafor LED G.L.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni -T dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV = |camere detectie trecere pe rosu corp semafor LED vehicule - O 200 corp seimatfor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.l.P. CALEA SAGULUI - STR. BUJORILOR Ku "He dispozitiv acustic avertizare pietoni

ANEXA 4 LA CONTRACT “INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE Cantitati Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate | Stocuri | dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola Camere deteclie trecere pe rosu autornat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED corp semafor LED G.l.P. dispozitiv-acustic avertizare pietoni CALEA SAGULUI - STR. ANA IPATESCU dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. PIATA IULIU MANIU corp semafor LED G.L.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button

ANEXA 4 LA CONTRACT E E ai. INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE. : Cantitati Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Stocuri Faptice | Scriptice bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 =? corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. CALEA SAGULUI - STR. RUSU SIRIANU corp semafor LED G.LP. 21 dispozitiv acustic avertizare pietoni Fe eee dispozitiv push-button 2 bucle virtuale pe consola | o [| o | video CCTV Pe La | camere detectie trecere pe rosu | o | o | automat de dirijare ITC model 2 Pali l stalpi semafor h=3,5m | 6 | 6 | stalpi semafor h=5,5m Poza | 21 corp semafor LED vehicule - O 200 | o | o | corp semafor LED vehicule - O 300 | se | 6 | corp semafor LED pietoni - O 200 | s | 8 | corp semafor LED tramvai | o | o | corp semafor LED prim vehicul Pa La | CALEA MARTIRILOR - STR. MARTIR IOAN STANCIU VIP: _o o corp semafor LED G.I.P. Io | o | dispozitiv acustic avertizare pietoni [_ s | 8 | ispozii o | o | o | o |

ANEXA 4 LA CONTRACT 1 INTERSECȚII STRADALE SEMAFORIZATE : : pe Cantitati Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Stocuri [camere video CCTV [camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 A Rl corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. BV. TAKE IONESCU - STR. AUREL POPOVICI corp semafor LED G1.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola erele corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. BV. TAKE IONESCU - STR. DIMITRIE GUSTI corp semafor LED G.L.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-buiton bucle virtuale pe consola acces point

ANEXA 4 LA CONTRACT = INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE :, Cantitati Denumirea bunurilor inventariate | Stocuri | |_Foptice_| Scriptice | camere detectie trecere pe rosu | o:[| o |] automat de dirijare ITC model 2 Pa Lil stalpi semafor h=3,5m - |-6 | 6 | stalpi semafor h=5,5m L2 [2 | corp semafor LED vehicule - 0.200 | o [| o | corp semafor LED vehicule - O 300 7 zl corp semafor LED pietoni - 0.200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.L.P. Ti 1 dispozitiv acustic avertizare pietoni | es [| & | a | 4 | bucle virtuale pe consola o | o | camere detectie trecere pe rosu | o | ol i 1 | | DECI E BV. TAKE IONESCU - STR. NICU FILIPESCU corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul BV TAKE IONESCU - STR. INFRATIRII corp semafor LED V-LD. corp semafor LED dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola

ANEXA 4 LA CONTRACT ui INTERSECTILSTRADALE SEMAFORIZATE TE Cantitati Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Faptice camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC.model 2 Flu stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul Blatul ala la la erele BV. TAKE IONESCU - STR. ENRIC BAADER corp semafor LED GIP. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m lare corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.1.D. BV. SIMION BARNUTIU - STR. SAMUIL MICU CLAIN corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni bucle virtuale pe consola |camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu ere

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTII [ STRADALE SEMAFORIZATE - Cantitati IP Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate de dirijare TC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V..D. STR. GH. ADAM - TRECERE PIETONI SPITAL corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni = dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV. camere detectie trecere pe rosu A ba corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.i.D. corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni STR. AVRAM IMBROANE - STR. MIHAIL KOGALNICEANU bucle virtuale pe consola acces point |camere video CCTV camere detectie trecere-pe rosu automat de dirijare ITC model 2 Mele

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. Cantitati 1 1 STR. DACILOR - SPL. PENES CURCANU bucle virtuale pe consola camere video CCTV BV. REVOLUTIEI DIN 1989 - STR. NICU FILIPESCU camere detectie trecere pe rosu stalpi semafor h=3,5m stalpi sernafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED corp semafor LED GP. dispozitiv acustic avertizare pietoni bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 m ml

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE Amplasare BV. REVOLUTIEI DIN 1989 - BV. C.D. LOGA BV. REVOLUTIEI DIN 1989 STR. VASILE GOLDIS MIHAI EMINESCU BV. Denumirea bunurilor inventariate stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola Cantitati |_Faptice_| Scriptice | 2 22| o | o | - <t| m |camere video CCTV |camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED G...P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola 1 ul |camere detectie trecere pe rosu stalpi semafor h=3,5rn stalpi semafor h=5,5m 2 | 1 | 4 Ţ 4 | o |

INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE Amplasare BV. PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA GRISELINI BV. PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA PACHA - STR. FRANCESCO STR. EP. AUGUSTIN Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V..D. corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV ANEXA 4 LA CONTRACT Cantitati rel camere detectie trecere pe rosu stalpi semafor h: stalpi semafor h=5,5m Ari corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.l.D. corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m corp semafor LED vehicule - O 200

ANEXA 4 LA CONTRACT “INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE: : Amplasare Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED-vehicule - O 300 2 | 2 | corp semafor LED pietoni - O 200 2 | 21 corp semafor LED tramvai o | o | corp sernafor LED prim vehicul po | 2 | STR. SF. IOAN - TRECERE PIETONI PIATA ELIADE corp semafor EP VID _o | 9 | corp semator LED G.I.P. o | o | dispozitiv acustic avertizare pietoni | 2 | 22| dispozitiv push-button 2 | 2 | bucle virtuale pe consola | o | o | camere video CCTV Pa Lil camere detectie trecere pe rosu o | o | stalpi semafor h=3,5m 3 | si stalpi semafor h=5,5m ra | al corp semafor LED vehicule - O 200 | o | o | corp semafor LED vehicule - O 300 La [| al corp semafor LED pietoni - O 200 | s | ss | corp semafor LED tramvai o | o | corp semafor LED prim vehicul [3 | 3 | BV. REPUBLICII - STR. PARIS core semator EP VAD: a al corp semafor LED G.lI.P. o | o | 8 | 8 | o | o | dispozitiv acustic avertizare pietoni acces point 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1 2 o | 9 | a pa | 2 | 2 o | o | a | 1 | a Ț 2 | 2 | 2 | o | 01 4 1 41

AN EXA 4 LA CONTRACT Cantitati E : INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE CALEA TORONTALULUI - STR. CALAN Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul 141 corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu o 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 automat de dirijare ITC modei 2 1 1 13 13 3 3 12 2 10 10 2 2 3 3 5 5 0 1 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor:LED pietoni - O 200 corp semafor LED troleibuz , corp semafor LED prim vehicul 142 PIATA MARASTI corp semafor LED V.1.D. corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV 3 | 3 camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 1 1 11 -3, 21 stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 1 N corp semafor LED vehicule - O 300 i N corp semafor LED pietoni - O 200 a o Pele d

ANEXA 4 LA CONTRACT "INTERSECTII STRADALE 'SEMAFORIZATE Cantitati o 20 Ț 20 1 Nr. Crt. Amplasare Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED tramvai corp sernafor LED prim vehicul BV. MICHELANGELO - BV. 1.C. BRATIANU dispozitiv acustic avertizare pietoni d o dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC modet 2 stalpi semafor h=3,5m II stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 e corp semafor LED pietoni - O 200 corp semator LED tramvai corp semafor LED prim vehicul A le corp semafor LED V..D. BV. I.C. BRATIANU - STR. TRAIAN GROZAVESCU corp semafor LED G.L.P. ere dispozitiv acustic avertizare pietoni bucle virtuale pe consola acces point camere video CCTV = 'camrnere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC modei 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE Cantitati Scriptice Amplasare Denumirea bunurilor inventariate Faptice < corp semafor LED prim vehicui corp semafor LED V..D. BV. MICHELANGELO - STR. ACAD. ALEXANDRU BORZA corp semafor LED GP. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-buttor bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu autornat de dirijare ITC model 2 = stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai ri corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V..D. STR. IOSIF NEMOIANU - STR. LIVIU GABOR corp semafor LED G.i.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola |carnere video CCTV camere detectie trecere pe rosu Tr automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m Ir stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 le corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 o corp semafor LED tramvai Be se corp semafor LED prim vehicul

ANEXA 4 LA CONTRACT INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE Amplasare STR. STEFAN CEL MARE BV. MICHELANGELO - BV. (PIATA LEONARDO DA VINCI) STR. STEFAN O. IOSIF - STR. GLORIEI VASILE PARVAN - STR. CLUJ STR. MIHAIL KOGALNICEANU - STR. VIRTUTII - STR. Denumirea bunurilor inventariate corp semafor LED VL corp semafor LED GP. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. corp semafor LED G.I.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV |camere detectie trecere pe rosu stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED VID. Cantitati Faptice er N N N un 0 ed o ar [i 1 Ir ml 1 3 + 1, e

“INTERSECTII STRADALE SEMAFORIZATE ::- Cantitati Amplasare Denumirea bunurilor înventariate ZURICH dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu automat de dirijare ITC model 2 stalpi semafor h=3,5m stalpi semafor h=5,5m BE corp semafor LED vehicule - O 200 corp semafor LED vehicule - O 300 corp semafor LED pietoni - O 200 corp semafor LED tramvai corp semafor LED prim vehicul corp semafor LED V.I.D. BV. SIMION BARNUTIU - STR. RENASTERII corp semafor LED G.l.P. dispozitiv acustic avertizare pietoni dispozitiv push-button bucle virtuale pe consola camere video CCTV camere detectie trecere pe rosu o | 8 | 4 | o | a | 2 | o | La | autornat de dirijare ITC model 2 Of / DIRECTOR D. ŞEF SERVICIU T. ADRIAN FOLOJOARĂ dul Ă i

Atasament: Act_aditional.pdf

1

ACT ADITIONAL NR. 1/.................. la Contractul nr. SC2016-12094/26.05.2016 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a

circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”

In conformitate cu HOTARAREA nr. .................................. a Consiliului Local al Municipiului Timisoara - de comun acord - partile: 1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408480, fax 0256-408469, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Steliana Stanciu - Director economic, numit in continuare delegatar, 2. SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A., cu sediul in Timisoara, str. Eternitatii, nr. 45, Jud. Timis, e-mail: [email protected], CIF RO3286536, numar de ordine in registrul comertului J35/3475/1994, cont curent nr. RO69BRDE360SV07486763600, deschis la B.R.D. Timisoara, reprezentata prin ing. Valentin Martânov - Director general şi ec. Marcela Fericel - Director economic, numita in continuare delegat, convin la modificarea si completarea clauzelor contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016- 12094/26.05.2016, dupa cum urmeaza:

Art. 1: Se modifică şi se completează art. 1 alin. (1) din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016 după cum urmează: ,,Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciilor de semnalizare rutieră, întreţinere, mentenanţă, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara, precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii.”

Art. 2: Se completează art. 6 cu un nou alineat, alin. (4), din Contractul nr. SC2016- 12904/26.05.2016 se modifică şi completează, astfel: ,,Alin. (4) a) Tarifele pentru mentenanţa sistemului sunt evidenţiate în Anexa 1 la prezentul act adiţional.

b) Tarifele pentru extinderea sistemului sunt evidenţiate în Devizele analitice întocmite pe categorii de lucrări şi sunt cele aprobate aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin art. 6 din Hotărârea nr. 162/10.05.2016”.

Art. 3: Se modifică şi se completează art. 7 din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016, astfel:  Alin. 1 se completează, astfel: ,,Delegarea gestiunii serviciilor se efectuează în schimbul unei

redevenţe lunare de 0,5 % din cuantumul veniturilor încasate de delegat din serviciile prestate, la care se adauga TVA conform cotei stabilită de legislaţia în vigoare.”

 Alin. 2 se modifică şi se completează, astfel (se înlocuieşte conţinutul alineatului): ,,(2) Plata redevenţei se efectueaza in patru rate anuale in contul nr. RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele delegatarului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

 Alin. 3 se modifică şi se completează, astfel (se înlocuieşte conţinutul alineatului): (3) Termenul scadent pentru plata redevenţei este: Trim I: Până la 31.03. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii pentru lunile noiembrie an precedent + decembrie an precedent + ianuarie an curent, Trim II: Până la 30.06. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii pentru lunile februarie an curent + martie an curent + aprilie an curent, Trim III: Până la 30.09. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii pentru lunile mai an curent + iunie an curent + iulie an curent, Trim IV: Până la 31.12. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii pentru lunile august an curent + septembrie an curent + octombrie an curent.

 Alin. 4 se modifică şi se completează astfel (se înlocuieşte conţinutul alineatului): ,,(4) a.) Plata redevenţei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre delegatar in forma electronica, in format pdf. Delegatul va comunica delegatarului până la data de 1 a ultimei luni din trimestrul în

2

care redevența devine scadentă, respectiv 01.03, 01.06, 01.09, 01.12, centralizatorul din care rezultă baza asupra cărora se aplică cota redevenței conform clauzelor contractuale. b.) Factura se va comunica delegatului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email

ven[email protected] pe adresa de email valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre delegat. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinirea termenului scadent.

c.) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului.

d.) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

e.) Delegatul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail [email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii.

f.) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la alin. 3, delegatul va informa delegatarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat.

g.) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre delegat in termenul prevazut, factura va fi considerata comunicata si acceptata.

h.) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece delegatul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, delegatul se obliga sa se prezinte la sediul delegatarului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la lit. f) a prezentului alineat. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care delegatarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie.

i.) In caz de neideplinire de catre delegat a obligatiei prevazuta la lit. g a prezentului alineat, factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. 3, cu toate consecintele ce decurg din acest fapt.

j.) Corespondenta aferenta prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligatiilor de natura financiara se va purta pe adresele de email puse la dispozitie de partile implicate.

 Alin. 5 se modifică şi se completează, astfel (se înlocuieşte conţinutul alineatului): ,,(5) a.) In cazul neplății redevenței la termenele scadente, delegatul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadenţă a impozitelor şi taxelor locale. b.) La expirarea scadenţei, delegatul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate

prealabilă în acest sens. c.) În cazul neachitării redevenţei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin

simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

 Alin. 6 şi 7 rămân nemodificate. Art. 4: Se completează art. 12 cu un nou alineat, alin. (3), din Contractul nr. SC2016-

12904/26.05.2016, astfel: ,,(3) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii vor fi predate către delegat pe baza de proces verbal de predare-primire”.

Art. 5: Se completează art. 16 cu un nou alineat, alin. (2), din Contractul nr. SC2016- 12904/26.05.2016, astfel: (2) Garantia de buna executie privind realizarea obligatiei reprezentand redeventa datorata:

a) In termen de cel mult 30 de zile de la data incheierii prezentului act aditional, delegatul este obligat sa depuna cu titlu de garantie de buna executie o suma de 19473,13 lei, reprezentand redeventa datorata delegatarului pentru primele 3 luni de activitate.

b) Delegatarul are dreptul de a executa garantia de buna ori de cate ori delegatul nu indeplineste obligatia de plata a redeventei in termen de 90 zile de la data scadentei. In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la executarii de catre delegatar a garantiei de buna executie, delegatul sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract este obligat sa constituie noua garantie sau sa suplineasca diferenta, dupa caz, pana la nivelul prevazut la lit a);

3

c) Plata garantiei se efectueaza prin caseria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara sau in contul RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 21666630 deschis la Trezoreria Timisoara.

Art. 6: Se completează art. 20 alin. (1) din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016, după cum urmează: ,,Art. 20 alin. (1) lit. a) Mijloacele de semnalizare rutieră care se dezafectează de pe domeniul public vor fi preluate în custodie de către delegat în baza unui proces-verbal. Mijloacele de semnalizarea rutieră astfel dezafectate şi preluate, care pot reutilizate, vor fi folosite în procesul de semnalizare rutieră, iar restul materialelor vor fi scoase din funcţiune, casate şi valorificate ca deşeuri de materiale, conform OG nr. 112/2000. Veniturile care rezultă din valorificarea acestora, după deducerea cheltuielilor, se vor vărsa la bugetul local.

Art. 20 alin. (1) lit. b) Pentru a fi casate, este necesară trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, art.2, privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale. Procedura de scoatere din funcţiune, casare şi, după caz, valorificare a mijloacelor fixe mai sus menţionate va fi pusă în aplicare prin grija S.C. Dumuri Municipale Timişoara S.A, iar rezultatele demersurilor se vor comunica Direcţiei Economice spre înregistrare în evidenţa tehnico-operativă.

Art. 20 alin. (1) lit. c) În cazul în care delegatul va achiziţiona echipamente necesare lucrărilor de semnalizare de pe raza municipiului Timişoara, iar costul acestora va fi achitat anticipat de către delegatar, acestea vor fi preluate în custodia delegatului prin proces – verbal”.

Art. 7: Celelalte prevederi ale contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016- 12904/26.05.2016, raman neschimbate. Prezentul act aditional s-a incheiat si semnat astazi ___________, in 4 (patru) exemplare, cate 2 (doua) pentru fiecare parte contractanta. DELEGATAR DELEGAT MUNICIPIUL TIMISOARA Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA PRIMAR DIRECTOR GENERAL NICOLAE ROBU VALENTIN MARTÂNOV DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR - STELIANA STANCIU MARCELA FERICEL DIRECTIA EDILITARĂ AVOCAT DIRECTOR - CULITA CHIS FLORIN BAIAS ŞEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ ŞEF SERVICIU JURIDIC, CAIUS ŞULI CONSILIER S. JURIDIC, CRISTINA BOZAN

Atasament: PROIECT_RESPINS.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

AVIZAT P. Secretar SIMONA DRĂGOI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCLMT nr. 162/10.05.2016, modificată prin HCLMT nr. 72/21.02.2017, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului

”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de

delegare a gestiunii Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017- / .2017, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- / .2017, întocmit de Direcţia Edilitară;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere adresa nr. 5124/13.09.2017 a SC Drumuri Municipale Timişoara SA şi adresa nr. IF2017-077594/09.10.2017 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;

Având în vedere finalizarea proiectului ,,Trafic management şi supraveghere video”; Având în vedere prevederile HCLMT nr. 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin

atribuire directă, a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii, modificată prin HCLMT nr. 72/21.02.2017;

Având în vedere prevederile HCLMT nr. 444/12.09.2014 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare; În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, precum şi prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1391/2006; Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local şi prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si

functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin H.G. nr. 955/2004; Conform prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice; În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 19 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, modificată şi completată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

H O T Ă R Ă Ş T E : Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Contractului privind delegarea de gestiune

nr. SC2016-12094/26.05.2016 aprobat prin HCLMT nr. 162/10.05.2016, modificată prin HCLMT nr. 72/21.02.2017, conform actului adiţional nr. 1 care face intergrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea şi completarea Anexei 4 aprobată prin art. 5 din HCLMT nr. 162/10.05.2016, modificată prin HCLMT nr. 72/21.02.2017, conform Anexei care face parte intergrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Drumuri Municipale Timișoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Economice; - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; - Direcţiei Tehnice; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Comunicare; - Direciei Dezvoltare; - Direcţiei Poliţia Locală; - Compartimentului Control; - Biroului Managementul Calităţii; - Biroului Audit; - SC Drumuri Municipale Timișoara SA; - Mass- media locală. Preşedinte de şedinţă, Consilier