keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 180/10.05.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.444/12.09.2014 de aprobare a Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune şi incheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derulare

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 180/10.05.2016
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.444/12.09.2014 de aprobare a Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune şi incheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derulare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Raportul nr.IF2016-051027/20.04.2016 al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara şi Referatul Primarului Municipiului Timişoara nr. SC2016 - 10071/25.04.2016 - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală referitoare la valorificarea bunurilor imobile aflate în proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara, în scopul realizarii unui interes economic pentru municipiu şi exercitarea prerogativelor în condiţii de echitate, transparenţă, proporţionalitate, nediscriminare, egalitate, eficienţă şi eficacitate;
Luând în considerare modificările prevazute de Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală publicată în Monitorul Oficial nr.547/23.07.2015 şi intrarea în vigoare a acesteia de la data de 01.01.2016;
Având în vedere prevederile art. 123 alin.1 si 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată şi în considerarea dispoziţiilor art. 136 alin. 4 din Constituţia României, art. 14 si 15 din Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.861 alin.3, art. 1553, art.1777-1823, art.1828-1831 din Legea nr.287/2011 privind Noul Cod Civil, Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Pentru optimizarea şi administrarea în condiţii cît mai bune a veniturilor ce rezultă din raporturile contractuale care au ca obiect închirierea şi concesionarea bunurilor aflate in proprietatea municipiului Timişoara;
In vederea corelarii contractelor privind bunurile imobile din proprietatea publica şi privată a municipiului Timişoara, aflate în derulare, cu prevederi legale, pe de o parte, iar pe de altă parte, stabilirii unui cadru care să permită administrarea în mod unitar, eficient şi eficace în condiţii de egalitate în tratament, transparenţă şi nediscriminare şi de îmbunătăţire a activităţii de urmărire a veniturilor nefiscale care rezultă din aceste raporturi contractuale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.444/2014 de aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune şi încheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derularedupă cum urmează:
-Punctul 7 din formularele 5 "CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU" şi formularul 6 "CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU" prevăzute în Anexa nr.1 "Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara", aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.444/2014, se modifică şi se completeză cu următorul conţinut:
"4.Preţul contractului şi modalităţile de plată
4.4 (5) În cazul în care chiriaşul achită integral obligaţia rezultată pe toată durata contractului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data preluării contractului nu are obligaţia achitării garanţiei prevăzute la al (2), situaţie în care preţului stabilit în contract nu i se va aplica actualizarea reprezentând rata inflaţiei prevăzută la art.4.1 al (2) ".
-Punctul 7 din formularele 5 "CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU" şi formularul 6 "CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU" prevăzute în Anexa nr.1 "Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara", aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.444/2014, se modifică şi se completează cu următorul conţinut:
7. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor.
7.1 (1) Având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părţile de comun acord, au convenit după cum urmează:
"In cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, chiriaşul datorează penalităţi de întârziere care se vor calcula în aceleaşi condiţii prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadenţă a impozitelor şi taxelor locale;
.......................................................................
(6) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară, se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziţie de părţile implicate".

-Se modifică şi se completează art.4 alineatul (11) din Anexa 2 "CONTRACT DE CONCESIUNE - model cadru" aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.444/2014 astfel:
"Art.4
(11) Având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părţile de comun acord, au convenit după cum urmează:
"In cazul neplăţii redevenţei la termenele scadente, concesionarul datorează penalităţi de întârziere care se vor calcula în aceleaşi condiţii prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadenţă a impozitelor şi taxelor locale".
(12) La expirarea scadenţei, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.
(13) În cazul neachitării redevenţei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.
(14) În situaţia prevăzută la alin. 3 din prezentul pct., în conformitate cu prevederile art. 1778 alin. 3 coroborate cu prev. art. 1831 alin. 2 NCC, concesionarul este obligat la plata redevenţei prevazută în contract până la data eliberarii efective a imobilului precum şi la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate concedentului până la data eliberării efective a imobilului.
(15) Redevenţa se va factura până la eliberarea efectivă a imobilului de către concesionar constatată prin proces-verbal.
(16) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară, se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziţie de părţile implicate."


Art.2: Se aprobă încheierea de acte adiţionale la contractele aflate în derulare pentru bunurile imobile aflate în proprietate publică şi privată a Municipiului Timişoara în sensul aplicării prevederilor de la art.1 din prezenta hotarâre.


Art.3: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.410/16.10.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.444/12.09.2014.


Art.4: Se desemnează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara pentru încheierea actelor adiţionale cuprinzând modificările şi completările de la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre pentru contractele aflate în evidenţa sa la data aprobării prezentei.


Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Urbanism, Direcţia Tehnică, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.


Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ATT4LVC3.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR , Nr. SC20/6- (0071 04 d0/6 Bd. CD. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, Telefon:0256-408300, Fax:0256-490635, Email:primariatn(dprimariatm.ro, www.primariatm.ro APROBAT PRIMAR AE ROBU N REFERAT privind modificarea și completarea HCLMT nr.444/12.09.2014 de aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune şi incheierea de acte adiționale la contractele de închiriere aflate în derulare Aşa cum se arată prin raportul structurii de resort, respectiv Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, în urma aplicării HCLMT nr.444/2014 s-au constatat în practică situaţii de fapt ce nu au fost reglementate sau care în aplicarea prevederilor hotărârii au îngreunat, atât punerea în aplicare a prevederilor contractuale cât şi situația patrimonială a titularilor, fără ca scopul prevăzut în cuprinsul hotărârii să fie atins fiind astfel necesara completarea hotărârii şi reglementarea situaţiei în care titularii achită integral obligaţiile contractuale în interiorul termenului de constituire a garanţiei. Considerăm necesară completarea HCLMT nr.444/2014 în sensul în care titularul contractului să nu mai fie obligat la plata garanţiei în situaţia în care obligaţia contractuală este achitată integral. Prin HCLMT nr.444/2014, aşa cum a fost modificat prin HCLMT nr.410/2015 titularul contractului are obligaţia de a achita în cazul neplății obligaţiei contractuale la termen penalităţi de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună. Precizăm că, nivelul penalităţilor de întârziere a fost stabilit in considerarea cuantumului majorarilor de întârziere prevăzut de Codul de Procedură Fiscală pentru neplata la scadenţă a impozitelor şi taxelor locale. Potrivit legislației fiscale cota penalităților/majorărilor de întârziere pentru neplata la scadenţă este ajustată în funcţie de inflaţie prin modificări legislative. La fiecare modificare legislativă în acest sens compartimentele implicate în activitatea de administrare a contractelor sunt obligate să încheie acte adiţionale, fapt care îngreunează atât activitatea de urmărire a modului în care este executat contractul cât şi încasarea creanţelor rezultate din acesta. În contextul în care cota penalităților de întârziere ce fac obiectul actelor adiționale amintite mai sus este stabilită prin raportare la cuantumul majorarilor de intarziere, prevazut in Legea 207/2015, considerăm necesara având în vedere şi prevederile Noului Cod Civil, ca în cazul în care părţile sunt de acord, în cuprinsul contractelor să fie inserată obligativitatea titularului de a achita penalități de întârziere în aceleaşi condiţii prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru impozitele şi taxele locale. Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală care prevăd posibilitatea valorificarii bunurilor imobile aflate în proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara, în scopul realizarii unui interes economic pentru municipiu și exercitarea acestui prerogativ în condiții de echitate, transparență, proporţionalitate, nediscrimniare, egalitate, eficiență şi eficacitate, Luând în considerare modificările prevazute de Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală publicată în Monitorul Oficial nr.547/23.07.2015 şi intrarea în vigoare a acesteia de la data de 01.01.2016; Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) şi (c), art. 123 alin.1 si 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată şi în considerarea dispozițiilor art. 136 alin. Cod FO 53-01, ver.3

4 din Constituția României, art. 14 si 15 din Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.861 alin.3, art. 1553, art.1777-1823, art.1828-1831 din Legea nr.287/2011 privind Noul Cod Civil, Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Pentru optimizarea şi administrarea în condiții cât mai bune a veniturilor ce rezultă din raporturile contractuale care au ca obiect închirierea şi concesionarea bunurilor aflate in proprietatea municipiului Timişoara, In vederea corelarii contractelor privind bunurile imobile din proprietatea publica şi privată a municipiului Timişoara, aflate în derulare, cu prevederi legale, pe de o parte, iar pe de altă parte, stabilirii unui cadru care să permită administrarea în mod unitar, eficient și eficace în condiții de egalitate în tratament, transparență şi nediscriminare și de îmbunătățire a activității de urmărire a veniturilor nefiscale care rezultă din aceste raporturi contractuale; Având în vedere cele menționate mai sus, PROPUNEM: 1. Modificarea și completarea HCLMT nr.444/2014 de aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune și încheierea de acte adiționale la contractele de inchiriere aflate in derulare după cum urmează: -Punctul 7 din formularele 5 „CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU” și formularul 6 „CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU” prevăzute în Anexa nr.1 "Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara”, aprobate prin HCLMT nr.444/2014, să se modifice şi să se completeze cu următorul conţinut: “4.Preţul contractului şi modalităţile de plată 44 (3) În cazul în care chiriaşul achită integral obligaţia rezultată pe toată durata contractului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data preluării contractului nu are obligația achitării garanţiei prevăzute la al (2), situație în care prețului stabilit în contract nu i se va aplica actualizarea reprezentând rata inflației prevăzută la art.4.1 al (2) ”. -Punctul 7 din formularele 5 „CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU” şi formularul 6 „CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU” prevăzute în Anexa nr.I "Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timișoara”, aprobate prin HCLMT nr.444/2014, se modifică şi se completează cu următorul conținut: 7. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. 7.1 () Având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părțile de comun acord, au convenit după cum urmează: "In cazul neplății chiriei la termenele scadente, chiriașul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la-neptata la scadență a impozitelor și taxelor locale; (6) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligațiilor de natură financiară, se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziție de părţile implicate”. -Se modifică şi se completează art.4 alineatul (11) din Anexa 2 "CONTRACT DE CONCESIUNE - model cadru” aprobată prin HCLMT nr.444/2014 astfel: Cod FO 53-01, ver.3 erati m

2, 4. “Art 4 (11) Având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părțile de comun acord, au convenit după cum urmează: "In cazul neplății redevenței la termenele scadente, concesionarul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru pentru neplata te-neptate la scadență a C di impozitelor și taxelor locale”. sl A (12) La expirarea scadenţei, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens. (13) În cazul neachitării redevenței în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau oriceformalitate prealabilă. (14) În situația prevăzută la alin. 3 din prezentul pct, în conformitate cu prevederile art. 1778 alin. 3 coroborate cu prev. art. 1831 alin. 2 NCC concesionarul este obligat la plata redevenţei prevazută în contract până la data eliberarii efective a imobilului precum și la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate concedentului până la data eliberării efective a imobilului. (15) Redevența se va factura până la eliberarea efectivă a imobilului de către concesionar constatată prin proces-verbal. (16) Corespondența aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligațiilor de natură financiară, se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziție de părțile implicate.” Încheierea de acte adiţionale la contractele aflate în derulare pentru bunurile imobile aflate în proprietate publică și privată a Municipiului Timișoara în sensul aplicării prevederilor de la art.1 din prezenta hotarâre; Se revocă HCLMT nr.410/16.10.2015 privind modificarea HCLMT nr.444/12.09.2014; Desemnarea Direcţiei Fiscale a Municipiului Timișoara pentru încheierea actelor adiționale cuprinzând modificările și completările de la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre pentru contractele aflate în evidența sa la data aprobării prezentei; DIRECTOR EXECUTIV BODO ADRIAN CSL A AVIZAT JURIDIC GENTIMIR THODOARA Y A Lo brd 0 5> 01,

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. _____________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, Telefon:0256-408300,Fax:0256-490635,

Email:[email protected], www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind modificarea şi completarea HCLMT nr.444/12.09.2014 de aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timișoara, aprobarea modelului cadru a contractului de

concesiune și incheierea de acte adiționale la contractele de închiriere aflate în derulare

Aşa cum se arată prin raportul structurii de resort, respectiv Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, în urma aplicării HCLMT nr.444/2014 s-au constatat în practică situaţii de fapt ce nu au fost reglementate sau care în aplicarea prevederilor hotărârii au îngreunat, atât punerea în aplicare a prevederilor contractuale cât şi situaţia patrimonială a titularilor, fără ca scopul prevăzut în cuprinsul hotărârii să fie atins fiind astfel necesara completarea hotărârii şi reglementarea situaţiei în care titularii achită integral obligaţiile contractuale în interiorul termenului de constituire a garanţiei. Considerăm necesară completarea HCLMT nr.444/2014 în sensul în care titularul contractului să nu mai fie obligat la plata garanţiei în situaţia în care obligaţia contractuală este achitată integral. Prin HCLMT nr.444/2014, aşa cum a fost modificat prin HCLMT nr.410/2015 titularul contractului are obligaţia de a achita în cazul neplăţii obligaţiei contractuale la termen penalităţi de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună. Precizăm că, nivelul penalităţilor de întârziere a fost stabilit in considerarea cuantumului majorarilor de întârziere prevăzut de Codul de Procedură Fiscală pentru neplata la scadenţă a impozitelor şi taxelor locale. Potrivit legislaţiei fiscale cota penalităților/majorărilor de întârziere pentru neplata la scadenţă este ajustată în funcţie de inflaţie prin modificări legislative. La fiecare modificare legislativă în acest sens compartimentele implicate în activitatea de administrare a contractelor sunt obligate să încheie acte adiţionale, fapt care îngreunează atât activitatea de urmărire a modului în care este executat contractul cât şi încasarea creanţelor rezultate din acesta. În contextul în care cota penalităţilor de întârziere ce fac obiectul actelor adiţionale amintite mai sus este stabilită prin raportare la cuantumul majorarilor de intarziere, prevazut in Legea 207/2015, considerăm necesara având în vedere şi prevederile Noului Cod Civil, ca în cazul în care părţile sunt de acord, în cuprinsul contractelor să fie inserată obligativitatea titularului de a achita penalități de întârziere în aceleaşi condiţii prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru impozitele și taxele locale.

Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală care prevăd

posibilitatea valorificarii bunurilor imobile aflate în proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara, în scopul realizarii unui interes economic pentru municipiu și exercitarea acestui prerogativ în condiții de echitate, transparență, proporționalitate, nediscrimniare, egalitate, eficiență și eficacitate,

Luând în considerare modificările prevazute de Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală publicată în Monitorul Oficial nr.547/23.07.2015 și intrarea în vigoare a acesteia de la data de 01.01.2016;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) şi (c), art. 123 alin.1 si 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată și în considerarea dispozițiilor art. 136 alin. 4 din Constituția României, art. 14 si 15 din Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.861 alin.3, art. 1553, art.1777-1823, art.1828-1831 din Legea nr.287/2011 privind Noul Cod Civil, Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ,

2

prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Pentru optimizarea și administrarea în condiții cât mai bune a veniturilor ce rezultă din raporturile contractuale care au ca obiect închirierea și concesionarea bunurilor aflate in proprietatea municipiului Timișoara, In vederea corelarii contractelor privind bunurile imobile din proprietatea publica și privată a municipiului Timișoara, aflate în derulare, cu prevederi legale, pe de o parte, iar pe de altă parte, stabilirii unui cadru care să permită administrarea în mod unitar, eficient și eficace în condiții de egalitate în tratament, transparență și nediscriminare și de îmbunătățire a activității de urmărire a veniturilor nefiscale care rezultă din aceste raporturi contractuale; Având în vedere cele menţionate mai sus,

PROPUNEM:

1. Modificarea și completarea HCLMT nr.444/2014 de aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune și încheierea de acte adiționale la contractele de inchiriere aflate in derulare după cum urmează:

-Punctul 7 din formularele 5 „CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU” şi formularul 6 „CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU” prevăzute în Anexa nr.1 ”Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara”, aprobate prin HCLMT nr.444/2014, să se modifice şi să se completeze cu următorul conţinut:

“4.Preţul contractului şi modalităţile de plată 4.4 (5) În cazul în care chiriaşul achită integral obligaţia rezultată pe toată durata contractului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data preluării contractului nu are obligaţia achitării garanţiei prevăzute la al (2), situație în care prețului stabilit în contract nu i se va aplica actualizarea reprezentând rata inflației prevăzută la art.4.1 al (2) ”.

-Punctul 7 din formularele 5 „CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU” şi formularul 6 „CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU” prevăzute în Anexa nr.1 ”Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timișoara”, aprobate prin HCLMT nr.444/2014, se modifică și se completează cu următorul conținut:

7. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. 7.1 (1) Având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părțile de comun acord, au convenit după cum urmează: ”In cazul neplății chiriei la termenele scadente, chiriașul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la neplata la scadență a impozitelor și taxelor locale; ....................................................................... (6) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligațiilor de natură financiară, se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziție de părțile implicate”.

-Se modifică și se completează art.4 alineatul (11) din Anexa 2 ”CONTRACT DE CONCESIUNE - model cadru” aprobată prin HCLMT nr.444/2014 astfel:

“Art.4 (11) Având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părțile de comun acord, au convenit după cum urmează:

3

”In cazul neplății redevenței la termenele scadente, concesionarul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru pentru neplata la neplata la scadență a impozitelor și taxelor locale”. (12) La expirarea scadenţei, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens. (13) În cazul neachitării redevenţei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice ormalitate prealabilă. (14) În situaţia prevăzută la alin. 3 din prezentul pct., în conformitate cu prevederile art. 1778 alin. 3 coroborate cu prev. art. 1831 alin. 2 NCC, concesionarul este obligat la plata redevenţei prevazută în contract până la data eliberarii efective a imobilului precum și la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate concedentului până la data eliberării efective a imobilului. (15) Redevenţa se va factura până la eliberarea efectivă a imobilului de către concesionar constatată prin proces-verbal. (16) Corespondența aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligațiilor de natură financiară, se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziție de părțile implicate.”

2. Încheierea de acte adiționale la contractele aflate în derulare pentru bunurile imobile aflate

în proprietate publică și privată a Municipiului Timișoara în sensul aplicării prevederilor de la art.1 din prezenta hotarâre;

3. Se revocă HCLMT nr.410/16.10.2015 privind modificarea HCLMT nr.444/12.09.2014;

4. Desemnarea Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara pentru încheierea actelor adiționale cuprinzând modificările și completările de la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre pentru contractele aflate în evidența sa la data aprobării prezentei;

PRIMAR SECRETAR NICOLAE ROBU IOAN COJOCARI

AVIZAT JURIDIC ____________________________

Atasament: Raport_IF2015-051027_20.04.2016_privind_modificarea_HCLMT_444_2014.pdf

ROMÂNIA Judetul Timis Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara Timisoara, B-dul M.Eminescu nr.2B, 21666630, tel.408100, fax.0256-408191, www.dfmt.ro Nr. 1F2016-..2 In atentia Primarului Municipiului Timisoara dl .Nicolae Robu RAPORT privind modificarea şi completarea HCLMT nr.444/12.09.2014 de aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timișoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune și incheierea de acte adiționale la contractele de închiriere aflate în derulare Întrucât în urma aplicării HCLMT nr.444/2014 s-au constatat în practică situații de fapt ce nu au fost reglementate sau care în aplicarea prevederilor hotărârii au îngreunat, atât punerea în aplicare a prevederilor contractuale cât şi situaţia patrimonială a titularilor, fără ca scopul prevăzut în cuprinsul hotărârii să fie atins, este necesară completarea hotărârii şi reglementarea situației în care titularii achită integral obligaţiile contractuale în interiorul termenului de constituire a garanţiei. Considerăm necesară completarea HCLMT nr.444/2014 astfel incat titularul contractului să nu mai fie obligat la plata garanţiei în situaţia în care obligaţia contractuală este achitată integral după cum urmează: -Punctul 7 din formularele 5 „CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU” și formularul 6 „CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU” prevăzute în Anexa nr.1 "Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara”, aprobate prin HCLMT nr.444/2014, să se modifice şi să se completeaze cu următorul conţinut: “4.Preţul contractului şi modalităţile de plată 44 (5) În cazul în care chiriaşul achită integral obligaţia rezultată pe toată durata contractului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data preluării contractului nu are obligaţia achitării garanţiei prevăzute la al (2), situație în care prețului stabilit în contract nu i se va aplica actualizarea reprezentând rata inflației prevăzută la art.4.1 al (2) ”. Prin HCLMT nr.444/2014, aşa cum a fost modificat prin HCLMT nr.410/2015 titularul contractului are obligaţia de a achita în cazul neplății obligaţiei contractuale la termen penalități de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună. Precizăm că cuantumul penalităţilor de întârziere a fost stabilit in considerarea nivelului majorarilor de intarziere prevăzut de Codul de Procedură Fiscală pentru neplata la scadență a impozitelor şi taxelor locale. Potrivit legislației fiscale cota penalităților/majorărilor de întârziere pentru neplata la scadenţă este ajustată în funcție de inflație prin modificări legislative. La fiecare modificare legislativă în acest sens compartimentele implicate în activitatea de administrare a contractelor sunt obligate să încheie acte adiționale, fapt care îngreunează atât actvitatea de urmărire a modului în care este executat contractul cât şi încasarea creanţelor rezultate din acesta. În contextul în care cota penalităților de întârziere ce fac obiectul actelor adiționale amintite mai sus este prevăzută şi stabilită avandu-se in vedere cuantumul majorarilor de intarziere pentru nechitarea la scadenta a l

de Procedură Fiscală publicată în Monitorul Oficial nr.547/23.07.2015 şi intrarea în vigoare a acesteia de la data de 01.01.2016; Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) şi (c), art. 123 alin.1 si 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată şi în considerarea dispozițiilor art. 136 alin. 4 din Constituția României, art. 14 si 15 din Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art.861 alin.3, art. 1553, art.1777-1823, art.1828-1831 din Legea nr.287/2011 privind Noul Cod Civil, Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prevederile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; Pentru optimizarea şi administrarea în condiții cît mai bune a veniturilor ce rezultă din raporturile contractuale care au ca obiect închirierea şi concesionarea bunurilor aflate in proprietatea municipiului Timişoara, In vederea corelarii contractelor privind bunurile imobile din proprietatea publica şi privată a municipiului Timişoara, aflate în derulare, cu prevederi legale, pe de o parte, iar pe de altă parte, stabilirii unui cadru care să permită administrarea în mod unitar, eficient şi eficace în condiții de egalitate în tratament, transparență şi nediscriminare și de îmbunătățire a activității de urmărire a veniturilor nefiscale care rezultă din aceste raporturi contractuale; Având în vedere cele arătate considerăm legală iniţierea de către Primarul Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind modificarea HCLMT nr.444/2014 în sensul celor de mai sus. DIRECTOR EXECUTIV CEUVN EC.ADRIAN BODO EC.CAMELIA COS bs 3]