keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 131/20.03.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 623/19.12.2014

20.03.2015

Hotararea Consiliului Local 131/20.03.2015
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 623/19.12.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. SC2015-6967/16.03.2015 al Primarului Municipiului Timisoara- Domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru Administraţie Locală, Juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 599/09.12.2014- privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.623/19.12.2014- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara;
Având în vedere formularele nr.5 şi nr.6 la Hotărârea Consiliului Local nr.444 din 12.09.2014 - privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare;
Având în vedere adresele cu nr. IF2015-115707/02.03.2015 şi nr.IF2015-117545/05.03.2015, ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişioara;
În baza art.36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. a) si b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 7 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.599/2014 - privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, iar după modificare, acesta va avea următorul conţinut:
"ART.7
(1). Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre locator in forma electronica, in format pdf.
(2) Factura se va comunica locatarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email validă, securizata si comunicata in mod oficial de catre locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinerea termenului scadent.
(3) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului.
(4) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte părţi în cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.
(5) Chiriasul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de [email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii.
(6) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la Art.7 alin. 2, chiriasul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat.
(7) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre chirias in termenul prevazut la alin. 5, factura va fi considerata comunicata si acceptata.
(8) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece locatarul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, locatarul se obliga sa se prezinte la sediul locatorului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7 alin. 2. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care locatarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie.
(9) In caz de neideplinire de catre locatar a obligatiei prevazuta la alin.(8), factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art.7. alin. (2), cu toate consecintele ce decurg din acest fapt.

Art. 2: Se aprobă modificarea Art. 6 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.599/2014 - privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, prin introducerea unor alineate în conţinutul acestui articol, în continuare, după alineatul nr.(4) al acestui articol, respectiv aliniatele (5), (6), (7) şi (8), după cum urmează:
"ART.6 ….
(5) Pentru buna executare a prezentului contract, locatarul va constitui în termen de cel mult 5(cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere, garanţia de bună execuţie a contractului.
(6) Valoarea garanţiei de bună execuţie reprezinta pretul chiriei calculat pentru 6 luni, respectiv de__________ lei.
(7) Locatorul are dreptul de a executa garantia de bună execuţie ori de câte ori locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plata a chiriei in termen de maxim 90 de zile de la data scadentei.
(8) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data executarii de catre locator a garantiei de buna executie, locatarul, sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat sa constituie o noua garantie de buna executie sau să suplineasca diferenta, dupa caz, până la nivelul prevazut la alin. (6).

Art. 3: Se aprobă înlocuirea în conţinutul modelului de contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.599/2014 - privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, a expresiei "penalitate sau penalităţi" cu expresia "majorare sau majorări".
Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător modelul de contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.599/2014 - privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara şi Hotărârea Consiliului Local nr.623/19.12.2014.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE APROBAT BIROUL GARAJE CIMITIRE COŞERIT ŞI SPAŢII UTILITARE P R I M A R Nr.________________/___________________ NICOLAE ROBU

REFERAT privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.599/09.12.2014 privind reglementarea

situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, modificată prin H.C.L. nr. 623/19.12.2014

Prin HCL nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje

autorizate pe raza Municipiului Timisoara, modificată prin H.C.L nr. 623/19.12.2014 s-a aprobat ca pentru terenul aferent garajelor edificate cu autorizaţie de construire pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, încheierea de noi contracte de închiriere, cu titularii a caror contracte au expirat sau pentru care s-a transferat dreptul de proprietate.

Având în vedere faptul că încasarea chiriei pentru terenurile închiriate în baza acestor hotărâri de Consiliu Local se face de către Direcţia Fiscalaă a Municipiului Timişoara se impune modificarea modelului de contract aprobat prin H.C.L. nr. 599/09.12.2014 şi H.C.L. nr.623/19.12.2014, prin introducerea unor articole în contractul de închiriere, modificări care vizează modul de încasare şi emitere a facturilor pentru aceste contracte de închiriere.

Prin adresele cu nr. IF2015-115707/02.03.2015 şi nr.IF2015-117545/05.03.2015, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara a solicitat ca să se completeze contractele de închiriere cu unele elemente de identificare a proprietarilor de garaje, titulari de contracte de închiriere, respectiv: nr. de telefon, adresa de email, nr. cont bancar si banca deţinută, astfel încât toate facturile să fie completate cu toate datele obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Deasemenea prin aceeeaşi adresă cu nr. IF2015-117545/05.03.2015, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara ne transmite eliminarea unor articole din conţinutul contractelor de închiriere precum şi conţinutul unor articole care urmeză a fi introduse în conţinutul contractelor de închiriere, articole care se referă la modul de emitere a facturii, modul de comunicare a acesteia către chiriaş, precum şi constituirea unei garanţii de bună execuţie a contractului de închiriere, după cum urmează:

- Completarea în mod obligatoriu a tuturor câmpurilor referitoare la elementele de identificarea titularilor de contracte, inclusive a nr. de telefon, adresa de email, nr. cont bancar şi banca deţinută astfel încât taote facturile să fie completate cu toate datele obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare;

- Adăugarea în cadrul contractelor încheiate a clauzelor privind: “ART...... (1). Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre locator in forma electronica, in format pdf. (2) Factura se va comunica locatarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinerea termenului scadent. (3) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului. (4) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. (5) Chiriasul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de [email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii.

Cod FO 53-01 vers.1

(6) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la Art ....... alin. 2, chiriasul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat. (7) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre chirias in termenul prevazut la alin. 5, factura va fi considerata comunicata si acceptata. (8) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece locatarul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, locatarul se obliga sa se prezinte la sediul locatorului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. ...... alin. 2. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care locatarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie. (9) In caz de neideplinire de catre locatar a obligatiei prevazuta la alin.(8), factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. ....... alin. (2), cu toate consecintele ce decurg din acest fapt. ART....... (1) Pentru buna executare a prezentului contract, locatarul va constitui în termen de cel mult 5(cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere, garanţia de bună execuţie a contractului. (2) Valoarea garanţiei de bună execuţie reprezinta pretul chiriei calculat pentru 6 luni, respectiv de__________ lei. (3) Locatorul are dreptul de a executa garantia de bună execuţie ori de câte ori locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plata a chiriei in termen de maxim 90 de zile de la data scadentei. (4) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data executarii de catre locator a garantiei de buna executie, locatarul, sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract in conditiile art....... alin....... din Contract, este obligat sa constituie o noua garantie de buna executie sau suplineasca diferenta, dupa caz, pana la nivelul prevazut la alin. ......... al art........”

- Eliminarea neconcordanţei din modelul cadru al contractului de închiriere aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 599/2014 de la “ Art.7 (2)Pentru neachitarea la termenele stabilite a chiriei se vor percepe majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare, la data plăţii.” Şi “ART.13

(1) În cazul neplăţii chiriei la termenele scadente locatorul va percepe penalităţi de întârziere calculate în cuantum de 2% pe lună sau fracţiune de lună.”

Având în vedere adresele Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara cu nr. IF2015- 115707/02.03.2015 şi nr.IF2015-117545/05.03.2015, precum şi cele arătate mai sus,

P R O P U N E M

1. Modificarea Art. 7 din anexa la H.C.L. nr.599/2014, iar după modificare, acesta va avea

următorul conţinut: ART.7 (1). Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre locator in forma electronica, in format pdf. (2) Factura se va comunica locatarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email validă, securizata si comunicata in mod oficial de catre locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinerea termenului scadent. (3) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului.

Cod FO 53-01 vers.1

(4) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte părţi în cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. (5) Chiriasul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de [email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii. (6) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la Art.7 alin. 2, chiriasul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat. (7) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre chirias in termenul prevazut la alin. 5, factura va fi considerata comunicata si acceptata. (8) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece locatarul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, locatarul se obliga sa se prezinte la sediul locatorului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7 alin. 2. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care locatarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie. (9) In caz de neideplinire de catre locatar a obligatiei prevazuta la alin.(8), factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art.7. alin. (2), cu toate consecintele ce decurg din acest fapt.

2. Modificarea Art. 6 din anexa la H.C.L. nr.599/2014, prin introducerea unor aliniate în conţinutul acestui articol, în contiuare, după aliniatul nr.(4) al acestui articol, respectiv aliniatele (5), (6), (7) şi (8), după cum urmează: ART.6 (5) Pentru buna executare a prezentului contract, locatarul va constitui în termen de cel mult 5(cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere, garanţia de bună execuţie a contractului. (6) Valoarea garanţiei de bună execuţie reprezinta pretul chiriei calculat pentru 6 luni, respectiv de__________ lei. (7) Locatorul are dreptul de a executa garantia de bună execuţie ori de câte ori locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plata a chiriei in termen de maxim 90 de zile de la data scadentei. (8) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data executarii de catre locator a garantiei de buna executie, locatarul, sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat sa constituie o noua garantie de buna executie sau suplineasca diferenta, dupa caz, pînă la nivelul prevazut la alin. (6).

3. Propunem înlocuirea în conţinutul modelului de contract aprobat prin H.C.L. nr.599/2014 a expresiei “penalitate sau penalităţi” cu expresia “majorare sau majorări”, deoarece în cazul neachitării la termenele stabilite a chiriei se percep majorări şi nu penalităţi. ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, Sorin Drăgoi Ioan Cojocari

DIRECTOR, Laura Koszegi Stoianov

Şef Birou, Otilia Sîrca

DIRECTOR DIRECŢIA FISCALĂ Adrian Bodo

AVIZAT JURIDIC,

Cod FO 53-01 vers.1