keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 568/16.11.2018 privind aprobarea inchirierii spatiilor temporar disponibile din unitatile de invatamant preuniversitar de stat prin licitatie publica deschisa cu strigare si a documentelor aferente acesteia: rapoarte de evaluare a pretului chiriei, caiet de sarcini, instructiuni pentru ofertanti si contract cadru de inchiriere, in scopul amplasarii bufetelor de incinta pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor si cadrelor didactice, pentru o perioda de 3 ani

16.11.2018

Hotararea Consiliului Local 568/16.11.2018
privind aprobarea inchirierii spatiilor temporar disponibile din unitatile de invatamant preuniversitar de stat prin licitatie publica deschisa cu strigare si a documentelor aferente acesteia: rapoarte de evaluare a pretului chiriei, caiet de sarcini, instructiuni pentru ofertanti si contract cadru de inchiriere, in scopul amplasarii bufetelor de incinta pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor si cadrelor didactice, pentru o perioda de 3 ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 25143/26.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 25143/26.10.2018 al Serviciului Scoli - Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- 25143/26.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 112, alin. (2) al Legii nr. 1/2011, privind educatia nationala;
Avand in vedere Ordinul nr. 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si conditiile necesare acordarii acestuia;
Avand in vedere Avizul conform nr. 10171/1.08.2018 al Ministrului Educatiei Nationale;
Avand in vedere art. 14 si 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
Avand in vedere art. 861 alin. 3 Cod Civil;
Avand in vedere dispozitiile art. 136 alin. 4 din Constitutia Romaniei;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 444/2014, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 180/2016;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), lit. c), alin. (2) lit. a) si b), art. 123 alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba inchirierea spatiilor temporar disponibile din unitatile de invatamant preuniversitar de stat prin licitatie publica deschisa cu strigare in scopul amplasarii bufetelor de incinta pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor si cadrelor didactice, pentru o perioda de 3 ani.
Unitatile de invatamant si spatiile temporar disponibile aferente acestora sunt:
- Liceul Teoretic Grigore Moisil, str. Ghirlandei nr. 4, amplasare chiosc in incinta - cladire scoala, etaj 2, spatiu in suprafata de S=9,61 mp;
- Colegiul National Banatean, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, amplasare chiosc in incinta - teren in curtea scolii, spatiu in suprafata de S=30 mp;
- Scoala Gimnaziala nr. 30, str. Astrilor nr. 13, amplasare chiosc in incinta - cladire scoala, parter, spatiu in suprafata de S=9 mp;
- Liceul Teoretic William Shakespeare, str. I.L. Caragiale nr. 6, amplasare chiosc in incinta - cladire scoala, Corp A (str. I.L. Caragiale nr. 6), spatiu in suprafata de S=1 mp;
- Liceul Teoretic William Shakespeare, Piata Romana nr. 2, amplasare chiosc in incinta Corp B, spatiu in suprafata de S=1 mp;
- Colegiul Tehnic de Vest, Bv. Regele Carol I nr. 11, amplasare chiosc in incinta - cladire camin I, parter, spatiu in suprafata de S=16 mp;
- Liceul cu Program Sportiv Banatul, str. FC Ripensia nr.29, amplasare chiosc in incinta - teren in curtea scolii, spatiu in suprafata de S=12 mp;
- Liceul Tehnologic Transporturi Auto, str. Ardealului nr. 1, amplasare chiosc in incinta - cladire scoala, Corp B, spatiu in suprafata de S=12 mp.

Art. 2: Se insusesc Rapoartele de evaluare, nr. 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055 si 3056/2018, privind valorile de pornire a licitatiei a pretului chiriei, anexa 1. Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba documentele aferente procedurii de licitatie publica deschisa cu strigare: caiete de sarcini, anexele 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g si 2h, instructiuni pentru ofertanti, anexa 3, si contract cadru de inchiriere, anexa 4, anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli Spitale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Liceului Teoretic Grigore Moisil;
- Colegiului National Banatean;
- Scolii Gimnaziale nr. 30;
- Liceului Teoretic William Shakespeare;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Liceului cu Program Sportiv Banatul;
- Liceului Tehnologic Transporturi Auto;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Anexa_1.Centralizator_rapoarte_evaluare.preturi_chirii.pdf

Nr.

crt.

Nr.

Raport

Evaluare

Denumire

Suprafață

imobil de

închiriat

(mp)

Suprafață

teren de

închiriat

(mp)

Valoare

chirie

Lei / mp /

lună

Valoare

chirie

Euro/mp/

lună

Valoare

chirie

lună

Lei

Valoare

chirie

lună

Euro

1 3049 Timișoara Str. Aștrilor,

nr.13,

Școala Gimnazială nr.30

Timișoara

amplasare chioșc în

incintă clădire școală Corp A 9,00 14,00 3,00 126,00 27,00

2 3050 Timișoara Bv. Regele Carol

I, nr.11

Colegiul Tehnic de Vest

Timișoara

amplasare chioșc

în incintă clădire școală,

clădire cămin I

Corp C1 parter 16,00 14,00 3,00 224,00 48,00

3051

corp A -

str.I.L.Caragiale,

nr.6

amplasare chioșc în

incintă clădire școală corp A1 parter 1,00 19,00 4,00 19,00 4,00

3052 corp B - Piața

Romană, nr.2

amplasare chioșc

în incintă clădire școală corp B parter 1,00 19,00 4,00 19,00 4,00

4 3053 Timișoara Str.Ghirlandei,

nr.4

Liceul teoretic ”Grigore

Moisil” Timișoara

amplasare chioșc

în incintă clădire școală Corp C1 etaj 2 9,61 14,00 3,00 135,00 29,00

5 3054 Timișoara Str.Ardealului

nr.1

Liceul Tehnologic

Transporturi Auto

Timișoara

amplasare chioșc

în incintă clădire școală Corp B 12,00 14,00 3,00 168,00 36,00

Nr.

crt.

Nr.

Raport

Evaluare

Denumire

Suprafață

imobil de

închiriat

(mp)

Suprafață

teren de

închiriat

(mp)

Valoare

chirie

Lei / mp /

an

Valoare

chirie

Euro/mp/

an

Valoare

chirie

anuală

Lei

Valoare

chirie

anuală

Euro

6 3055 Timișoara Str.FC Ripensia,

nr.29

Liceul cu program sportiv

”Banatul” Timișoara

amplasare chioșc

în incintă - teren

în curtea școlii

Curtea școlii 12,00 17,00 4,00 204,00 48,00

7 3056 Timișoara

Bv.16

Decembrie 1989,

nr.26

Colegiul Național

Bănățean Timișoara

amplasare chioșc

în incintă - teren

în curtea școlii

Curtea școlii 30,00 17,00 4,00 510,00 120,00

Adresa Locație

Locație

Liceul teoretic ”William

Shakespeare” Timișoara 3

Adresa

Timișoara

Atasament: Anexa_4.pdf

1

Anexa 4 la HCL nr. _______

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE – CADRU –

1. Părţile contractante Municipiul Timişoara, cu sediul în ____________________, telefon ____________, cod fiscal _____________, având contul curent ______________________, deschis la Trezoreria _____________________, în calitate - locator, reprezentat prin Primar, pe de o parte, şi ________________________________, cu sediul în localitatea ___________________, judeţul _________________, str. ____________ nr. ______, CI/BI/Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr.______________, cont nr. ___________, deschis la._____________, CNP/CUI/CIF ________________, e-mail_______________, reprezentată prin .____________, având funcţia de _____________, în calitate de locatar, au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze: 2. Obiectul contractului 2.1 Îl constituie închirierea bunului imobil aflat în proprietate publică a mun. Timişoara, situat în Timişoara, str______________, nr_____, având elementele de identificare CF_______________/Nr. cadastral/top _____________/ suprafaţa________/ etc. 2.2 Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat, în termen de cel mult ______ zile de la data semnării prezentului contract. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna prin proces-verbal de predare-primire, care va fi încheiat, datat, semnat de părţile contractante, menţionându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării primirii. 2.3. Bunul închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru desfăşurarea activităţilor ________________ (conform destinaţiei stabilite prin documentaţia de licitaţie) 3. Durata contractului 3.1 Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de ............. luni/ani, de la data de ________ până la data de __________. 4. Preţul contractului şi modalităţile de plată 4.1. (1) Preţul închirierii - chiria - este de _______________ lei/mp/lună, adică _____ lei/an, pe care locatarul se obligă să o plătească locatorului, conform procesului verbal de adjudecare nr. SC2018 - ____________. (2)Acestei valori i se va aplica o actualizare la începutul fiecarui an calendaristic, reprezentând rata inflaţiei, conform datelor furnizate de catre Institutul Naţional de Statistică. 4.2. (1) Plata chiriei se efectuează în două rate anuale în contul nr. RO17 TREZ 6215 0220 5X02 0362 deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara pe numele locatorului sau prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. (2)Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie. (3)În situaţia în care contractul urmează a se executa după data primei scadenţe, adică 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de implinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiaşi an.

2

(4) În situaţia în care contractul urmează a se executa după date celei de a doua scadenţe, adică 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de implinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiaşi an. NOTA*- în aplicarea art. 4.2 se va identifica în concret situaţia incidentă, iar în contractul ce urmează a se încheia se va insera doar aceasta situaţie fără celealte cazuri. 4.3 (1). Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisă de către locator în forma electronică, în format pdf. (2) Factura se va comunica locatarului prin mijloace electronice de pe adresa de e-mail [email protected] pe adresa de e-mail validă, securizată şi comunicată în mod oficial de către locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronică se va efectua cu cel puţin 20 de zile înainte de împlinerea termenului scadent. (3) Părţile au obligaţia să întreţină funcţionarea continuă a adreselor de e-mail pe toată durata executării contractului. (4) Orice modificare sau nefuncţionare a adresei de e-mail se va comunica celeilalte părţi în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienţei, în acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. (5) Chiriaşul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e–mail: [email protected] primirea facturii, în 5 cinci zile de la data comunicării. (6) În cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la art 4.3 alin. 2, chiriaşul va informa proprietarul despre acest aspect în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a expirat termenul menţionat. (7) În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmată de către chiriaş în termenul prevăzut la alin. 5, factura va fi considerată comunicată şi acceptată. (8) Pe cale de excepţie, dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece locatarul fie nu deţine adresă de e-mail, fie aceasta nu este funcţională temporar, locatarul se obligă să se prezinte la sediul locatarului în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 4.3 alin. 2. În acest caz, comunicarea se consideră îndeplinită la data la care locatarului i-a fost înmânată sub semnatura factura emisă pe suport de hârtie. (9) În caz de neîdeplinire de către locatar a obligaţiei prevazută la alin. 8, factura se consideră comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 4.3 alin. 2, cu toate consecinţele ce decurg din acest fapt. (10) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la realizarea veniturilor financiare se va purta pe adresele de email puse la dispoziţie de către părţi. 4.4 (1) Pentru buna executare a prezentului contract, locatarul va constitui în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere, garanţia de bună execuţie a contractului. (2) Valoarea garanţiei de bună execuţie reprezintă preţul chiriei calculat pentru 6 luni, respectiv de__________ lei. (3) Locatorul are dreptul de a executa garanţia de bună execuţie ori de câte ori locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a chiriei în termen de maxim 90 de zile de la data scadenţei. (4) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data executării de către locator a garanţiei de buna execuţie, locatarul, sub sancţiunea rezilierii de drept a prezentului contract în condiţiile art. 8.2 alin. 2 din Contract, este obligat să constituie o noua garanţie de bună execuţie sau să suplinească diferenţa, după caz, până la nivelul prevăzut la alin. 2 al art.4.4. (5) În cazul în care chiriaşul achită integral obligaţia rezultată pe toată durata contractului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data preluării contractului are obligaţia achitării garanţiei prevăzute la alin. (2), situaţie în care preţul stabilit în contract nu i se va aplica actualizarea reprezentând rata inflaţiei prevăzută la art. 4.1 alin. (2). (completare prin HCL nr. 180/2016)

3

5. Obligaţiile locatorului 5.1 Locatorul se obligă: a) să predea bunul, liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere; b) să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat; 5.2 Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit sau exploatat în conformitate cu specificul bunului închiriat şi în scopul pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către locatar. 6. Obligaţiile locatarului Locatarul se obligă: 6.1.a) să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa; b) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului închiriat. c) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului; d) să plătească chiria la termenele stipulate în contract; e) să folosească/exploateze bunul închiriat cu respectarea condiţiilor impuse în caietul de sarcini; f) să nu tulbure desfăşurarea celorlalte activităţi desfăşurate în cadrul imobilului ( după caz); g) să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului închiriat, care s-ar datora culpei sale; h) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul închiriat şi starea acestuia; i) să nu aducă modificări bunului închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare; j) să elibereze/restituie bunul la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire; k) să răspundă integral pentru deteriorările aduse bunului de către locatar precum si de persoanele aduse de acesta în spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc.; l) să constituie garanţia de bună execuţie în termenul prevăzut la art 4.4 alin. 1, să reîntregească garanţia de bună execuţie în condiţiile şi la termenul prevăzut la art 4.4 alin.4 din Contract. 6.2 Orice amenajări, îmbunătăţiri la bunul închiriat vor fi efectuate de locatar numai cu aprobarea locatorului şi în condiţiile stabilite de acesta şi cu respectarea condiţiilor din caietul de sarcini. Lucrările de amenajare a imobilului vor fi realizate pe cheltuiala chiriaşului, fără recuperarea acestora de la Municipiul Timişoara. 6.3 a) Chiriaşul are obligaţia de a respecta prevederile Ordinului MSP nr.1563/2008 privind lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi şi ale Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar: - Se interzice comercializarea produselor care se incadreaza la Anexa nr. 1 a Ordinului MSP 1563/2008, art. 1, alin. (2), aşa cum este prevăzut şi în Legea nr. 123/2008 cap. III, art. 10. b) Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice, ţigărilor, sucurilor acidulate, cafelei. c) Se interzice efectuarea activităţilor de producţie produse alimentare tip fast food şi barbeque.

4

d) Se interzice utilizarea aparaturii electrice profesionale, care poate conduce la consumuri mari de energie electrică şi trasee separate de alimentare, pentru a evita supraîncărcarea instalaţiei electrice din unitatea de învăţământ şi a nu se crea premise de accidente/incidente în acest sens. De asemenea, sunt interzise orice intervenţii/improvizaţii le instalaţia de alimentare cu energie electrică. e) Costul lucrărilor de amenajare, întreţinere, reparaţii a spaţiului şi racordare la utilităţi cad în sarcina câştigătorului licitaţiei. f) La eliberarea spaţiului închiriat, chiriaşul, nu va avea pretenţii asupra investiţiei făcute. g) Câstigatorul licitaţiei va amenaja spaţiul închiriat numai pe suprafaţa licitată, fără a o depăşi. h) Chiriaşul va plăti pe întreaga durată a contractului, chiria şi sarcinile fiscale privind spaţiul închiriat. i) Chiriaşul nu va schimba destinaţia locaţiei închiriate pe toată perioada derulării contractului de închiriere. j) Să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, normelor tehnico-metrologice, de protecţia muncii, PSI, protecţia mediului înconjurător precum şi a cerintelor legale specifice activităţii desfăşurate. k) Să ceară aprobarea, în scris, locatorului pentru instalarea oricărei modalităţi de reclamă care a ar modifica designul spaţiului. Locatorul se va pronunţa după consultarea cu unitatea de învăţământ. l) Să respecte normele de acces în instituţie, inclusiv cele privind circulaţia autovehiculelor. m) Să respecte ROF şi ROI ale unităţii de învăţământ. n) Să păstreze curăţenia în zona publică ocupată şi perimetrul ei, ordinea, liniştea publică în perimetrul unităţii de învăţământ şi să nu creeze disconfort elevilor şi personalului unităţii de învaţământ. o) Să încheie contract de prestări servicii pentru colectarea deşeurilor cu operatorul de servicii publice de salubrizare. Să amplaseze recipiente speciale pentru deşeuri la locul desfăşurării activităţii. p) Să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător. Este interzisă depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei. q) În cazul în care bufetul/chioşcul se amplasează pe terenul din curtea unităţii de învăţământ, chiriaşul este obligat să respecte prevederile Legii nr. 50/1991 (republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Obţinerea tuturor avizelor şi/sau autorizaţiilor necesare construcţiilor provizorii demontabile revine în totalitate locatarului şi se va face pe cheltuiala acestuia ulterior încheierii contractului fără să diminueze în nici un fel obligaţiile de plată stabilite în contract. r) În ceea ce priveşte avizele necesare desfăşurării activităţii, obţinerea acestora cade exclusiv în sarcina chiriaşului. s) Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a unor construcţii provizorii sau a altor evenimente ce pot coduce la producerea de pagube sau prejudicii locatorului. 7. Drepturile locatarului 1. Chiriaşul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului de închiriere; 2. Chiriaşul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunurilor şi obiectivelor stabilite între părţi prin contractul de închiriere.

8. Drepturile locatorului 1. Locatorul va solicita constituirea unei taxe şi a unei garanţii de participare la licitaţie; 2. Garanţia de bună execuţie reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în contractul de închiriere. Această garanţie se va restitui în momentul îndeplinirii de către chiriaş a obligaţiilor privitor la realizarea investiţiei asumate;

5

3. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să inspecteze bunul închiriat, precum şi modul în care sunt îndeplinite obligaţiile stabilite prin contract în desfăşurarea activităţii, verificând respectarea acestora. 4. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să verifice dacă sunt respectate prevederile legale în ceea ce priveşte tipul produselor comercializate, având în vedere că aceste produse sunt pentru consumul copiilor. 5. Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional şi local; 6. Locatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care chiriaşul nu respectă clauzele contractuale. 9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. 7.1 (1) Având în vedere prevederile art. 1166, 1178 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, părţile, de comun acord, au convenit după cum urmează: „în cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, chiriaşul datorează penalităţi de întârziere care se vor calcula în aceleaşi condiţii prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata scadentă a impozitelor şi taxelor locale”. (2) La expirarea scadenţei, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens. (3) În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. (4) În situaţia prevazută la alin. 3, în conformitate cu prevederile art. 1778 alin. 3 coroborate cu prevederile art. 1831 alin. 2 NCC, locatarul este obligat la plata chiriei prevazută în contract până la data eliberării efective a imobilului precum şi la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la data eliberării efective a imobilului. (5) Chiria prevazută la alin. 4 se va factura de către locator în condiţiile prevăzute la art 4.3 din Contract până la eliberarea efectivă a imobilului de către chiriaş constatată prin proces- verbal întocmit de locator. (6) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară, se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziţie de părţile implicate. 10. Încetarea contractului. 10.1. Locaţiunea încetează prin: a) expirarea termenului contractului; b) pieirea sau avarierea bunului de aşa manieră încât acesta nu mai poate fi întrebuinţat conform destinaţiei ; c) acordul părţilor; d) denunţarea unilaterală din partea locatorului, pentru situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, după o prealabilă notificare a chiriaşului (de 15 zile). 10.2. Încetarea contractului prin reziliere. (1)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contract de către una din parţi îndreptăţeşte cealaltă parte să solicite rezilierea contractului. (2) Simplul fapt al neîndeplinirii de către locatar a obligaţiilor prevăzute la art. 6 .1 din Contract atrage rezilierea de plin drept a Contractului, fără nicio notificare, fără punerea în întârziere a locatarului şi fără intervenţia instanţelor de judecată. (3) În cazul nerespectării de către locatar a obligaţiilor prevăzute la art 6.3 locatorul va proceda la notificarea către locatar a unui termen de conformare de ________zile, în vederea îndeplinirii obligaţiei/obligaţiilor. Neîndeplinirea obligaţiei sau obligaţiilor la împlinirea termenului (de conformare) indicat în cuprinsul notificării atrage rezilierea de plin drept a Contractului, fara nicio notificare, fără punerea în întârziere a locatarului şi fără intervenţia instanţelor de judecată.

6

11. Caracterul executoriu. 11.1 (1). Părţile declară în mod expres şi confirmă că prezentul Contract constituie titlu executoriu în coformitate cu dispoziţiile art. 1798 NCC şi art. 1809 alin. 3 raportat la alin. 2 NCC. 12. Forţa majoră. 12.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 12.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 12.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 12.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 12.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 13. Subînchirierea şi cesiunea. 13.1 Cedarea drepturilor rezultând din prezentul contract, subînchirierea totală sau parţială, sau utilizarea acestor drepturi în cadrul unei asocieri în participaţiune, este interzisă. 14. Modificarea unilaterală a contractului. (1) Fiind un contract administrativ, proprietarul îşi rezervă dreptul de a modifica sau rezilia în mod unilateral contractul de închiriere, în situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, după o prealabilă notificare a chiriaşului (de 15 zile). 15. Relocaţiunea tacită La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocaţiune nu operează. 16. Litigii 16.1 Orice litigiu privind încheierea, executarea sau modificarea prezentului contract se soluţionează prin parcurgerea procedurii prealabile prevazută la art. 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 16.2 Fiind un contract administrativ, competenţa de soluţionare a litigiilor născute în legătură cu încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului revine în exclusivitate instanţelor de contencios administrativ, incidente fiind prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 17. Dispoziţii finale 17. 1. Prezentul contract reprezintă un contract administrativ în sensul definit de art. 2 alin. 2 lit. c din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ. 17.2 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. 17.3 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat de ambele părţi, cu excptia modificarii unilaterale din partea locatorului prevazuta la art. 14. 17. 4. (1) Orice comunicare între părţi se realizeaza în principal prin e-mail, prin remitere, postă cu confirmare de primire sau fax. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

7

17.5. Locatarul recunoaşte dreptul locatorului de a recurge imediat la procedura prevazută de cap.II din Titlul XI Cod procedura civila privind procedura de evacuare conform dispoziţiilor art.1037 Cod procedura civilă. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..............., în (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Locator, Locatar, Municipiul Timişoara S.C. ____________ Primar Nicolae Robu Viceprimar Dan Diaconu Director Economic Steliana Stanciu Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu Şef Serviciu Juridic Caius Şuli Consilier juridic Daniela Ştefan Notă: clauzele prevăzute în cuprinsul acestui contract cadru au caracter obligatoriu şi minimal, urmând a fi adaptat şi completat cu datele fiecărei închirieri în parte. Formular 5

Atasament: Anexa_3.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel: 0256 -408301

Anexa 3 la HCL nr. ___________

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiilor temporar

disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare

I. DOMENIUL DE APLICARE, PREVEDERI GENERALE 1. Închirierea bunurilor imobile aflate în proprietate publică şi privată a municipiului Timişoara, se realizează pe bază de licitaţie publică, organizată în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni, elaborate în conformitate cu prevederile HCLMT nr. 444/2014, modificată şi completată prin HCLMT nr. 180/2016 şi cu prevederile legale. 2. (1) Închirierea (locaţiunea) este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numită locatar, folosinţa unui bun pentru o perioadă limitată de timp, în schimbul unui preţ, denumit chirie.

(2) În cazul bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Timişoara, închirierea acestora se face în baza unui contract de închiriere prin care municipiul Timişoara, în calitate de locator, transmite locatarului dreptul de folosinţă asupra unui bun imobil exclusiv cu respectarea specificului acestuia, pe o perioadă limitată de timp, în schimbul unei sume încasate cu titlu de chirie. 3. Ofertant, respectiv locatar, poate fi orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, română sau străină, în condiţiile legii. Ofertanţii pot participa la licitaţie fie în nume propriu fie prin reprezentanţi împuterniciţi. 4. Licitaţia publică se va desfăşura după procedura licitaţiei publice deschise - cu ofertă prin strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ oferit. Spaţiile propuse pentru închiriere, care fac obiectul acestei proceduri, sunt situate în unităţi de învăţământ preuniversitar motiv pentru care comercializare aproduselor alimentare se supune prevederilor legale din Ordinul MSP nr.1563/2008 privind lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi şi ale Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar.

II. INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI a) informaţii generale privind organizatorul licitaţiei şi procedura de licitaţie:

 Autoritatea/instituţia: Primăria Municipiului Timişoara – Serviciul Şcoli Spitale;  Sediul: Bv. C. D. Loga nr. 1;  Adresa unde se organizează licitaţia: Bv. C. D. Loga nr. 1;

b) data limită şi locul de depunere a documentelor de eligibilitate

_____________________________________________

2

c) data şi locul verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate de către ofertanţi _____________________________________

d) data şi locul deschiderii licitaţiei propriu-zise: ____________________________________________

e) elemente de preţ:  preţul de pornire este de: __________lei/lună/mp;  pasul de strigare este: ________________;  contravaloarea documentaţiei (caie de sarcini, regulament, formulare) este de:

__________ lei;  taxa de participare: ___________lei;  garanţia de participare este de: _________________;  garanţia de bună execuţie este de: _______________

f) condiţii de participare la licitaţie, condiţii de eligibilitate (documente de eligibilitate solicitate):

1. Ofertanţii vor depune, până la data limită stabilită în documentaţia de licitaţie şi anunţul publicitar, documentele de eligibilitate solicitate, care constau în:

 adresa de înaintare a documentelor de participare la licitaţie, cu nominalizarea spaţiului pentru care se licitează cu opis (enumerarea documentelor şi denumirea lor);

 Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent pentru persoane juridice străine) – în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul, doar pentru persoane juridice;

 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent pentru persoane juridice străine) – în original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, valabil la data licitaţiei - doar pentru persoane juridice;

 Certificat fiscal privind achitarea obligaţiilor la bugetul local, emis de către instituţiile abilitate, valabil la data licitaţiei (original sau copie legalizată);

 Certificate fiscal privind achitarea obligaţiilor la bugetul statului, emis de instituţiile abilitate, valabil la data licitaţiei (original sau copie legalizată);

 Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie - în copie;  Dovada achitării contravalorii documentaţiei de licitaţie - în copie ;  Declaraţie de participare la procedură – în original -;  Împuternicire prin care reprezentantul persoanei juridice/fizice este autorizat să-l

angajeze pe acesta în procedura pentru atribuirea contractului de închiriere (dacă este cazul) – în original. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) ;

 Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că acesta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment -doar pentru persoane juridice;

 Copie act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) – în copie legalizată - doar pentru persoane fizice;

 Declaraţie ”De însuşire a contractului propus”-  În cazul în care ofertanţii nu prezintă sau nu îndeplinesc cel puţin una din condiţiile de

eligibilitate solicitate prin documentaţia de licitaţie, aceştia vor fi excluşi de la licitaţie.  Ofertanţii care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile de eligibilitate solicitate prin

documentaţia de licitaţie, vor fi declaraţi eligibili şi vor putea participa la licitaţie.  Documentele de eligibilitate vor fi depuse de către ofertanţi prin poştă sau la

registratura Primăriei municipiului Timişoara, cam. 12, într-un plic închis, ce va fi marcat, la expeditor, cu adresa ofertantului (pentru returnarea documentaţiei fără a fi deschisă, în cazul în care a fost depusă după data şi ora limită de depunere, sau la o altă adresă decât cea stabilită), iar la destinatar, cu denumirea, adresa organizatorului licitaţiei, respectiv „Primăria Municipiului Timişoara - Serviciul Şcoli Spitale, Bv. C.D. Loga nr. 1”, şi cu menţiunea:

,,Pentru licitaţia: Închirierea imobilului_________ situat în ________________, str.

3

_________ nr.___, aflat în proprietatea publică/ privată a Municipiului Timisoara. A nu se deschide înainte de data ________, ora________”.  Plicul care este depus/transmis la o altă adresă decât cea stabilită în documentaţia de

licitaţie, ori este primit de către organizatorul licitaţiei după expirarea datei şi orei limită pentru depunere, se returnează de către comisia de licitaţie fără a fi deschis.

Notă: toate documentele şi informaţiile solicitate repreznită condiţii obligatotii şi sunt

eliminatorii. Comisia de licitaţie are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplineşte prin documentele prezentate condiţiile de eligibilitate.

Participarea la licitaţie este permisă ofertanţilor, persoane fizice autorizate sau persoanelor juridice române ori straine, legal constituite, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare şi nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- ofertantul nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la aliniatul precedent; - ofertantul şi-a îndeplinit la zi toate obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetele publice; - ofertantul a achitat contravaloarea documentaţiei, taxei de participare şi a garanţiei de participare la licitaţie.

 REGULI DE COMUNICARE:

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să fie transmise în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.

Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi:

a) fax b) poştă c) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a) şi b)

Agentul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de licitaţie prin oricare din modalităţile prevăzute mai sus.

Orice solicitare de participare la procedura de licitaţie, care a fost transmisă prin fax, trebuie să fie confirmata, prin scrisoare transmisă prin poştă în termen de 24 ore de la data transmiterii solicitării.

Documentele licitaţiei se pun la dispoziţia agenţilor economici interesaţi pe suport hârtie.

Costul documentelor de licitaţiei este de 10 lei la care se adaugă costul transmiterii ei prin poştă, dacă este cazul.Costul documentaţiei se poate achita in numerar la casieria Primăriei Municipiului Timişoara în baza notei de plată emisă de Compartimentul Licitaţii, etajul II, camera 221.

Orice modificare a conţinutului documentelor de licitaţie se va aduce la cunoştinţa tuturor solicitanţilor, care au cumpărat documentele licitaţiei. În cazul în care urmare a modificărilor documentelor licitaţiei este necesar să se prelungească termenul de depunere a actelor privind înscrierea la licitaţie, acest nou termen se va comunica tuturor solicitanţilor odată cu notificarea modificării.

4

III. FORMULARE:

a) declaraţie de participare la procedură - conform Formular nr. 1 din anexa la prezentele instrucţiuni; b) împuternicire (după caz) - conform Formular nr. 2 din anexa la prezentele instrucţiuni; c) declaraţie de eligibilitate - conform Formular nr. 3 din anexa la prezentele instrucţiuni;

IV. GARANŢIA

1. Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie de către ofertant, de regulă, în scopul protejării organizatorului licitaţiei faţă de riscul unui comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere. 2. Valoarea garanţiei de participare la licitaţie va fi stabilită într-un cuantum de 10% din cuantumul chiriei stabilite la nivelul de pornire a licitaţiei calculate pe un an calendaristic. 3. În cazul în care un ofertant urmează să liciteze pentru mai multe bunuri în cadrul aceleaşi proceduri, va achita garanţia de participare, contravaloarea taxei şi documentaţiilor de licitaţie pentru fiecare bun în parte.

4. Garanţia de participare la licitaţie se constiutuie în una din următoarele forme: a) scrisoare de garanţie bancară în favoarea Primariei Timişoara; b) ordin de plată; c) numerar la casieria instituţiei organizatoare. În orice situaţie, garanţia de participare trebuie să fie prezentantă cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. Orice ofertă care nu este însoţită de dovada constituirii garanţiei de participare va fi respinsă la deschidere.

5. Garanţia de participare se restituie, în cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, în termen de cel mult 10 zile de la data declarării ofertei câştigătoare, respectiv de la data aprobării Referatului de anulare a procedurii de licitaţie de către conducătorul instituţiei organizatoare. Aceasta se va restitui în baza unei cereri ce se va înregistrată la Serviciul Centru de Informare pentru Cetateni, camera 12 ghişeele 9 sau 10. 6. Instituţia organizatoare are dreptul de a reţine garanţia de participare, ofertantul câştigător pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă refuză să semneze contractul de închiriere în termen de 10 zile de la data înceierii acestuia sau nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. 7. Neprezentarea pentru semnarea contractului în termen de 10 zile de la data încheierii contractului sau refuzul adjudecatarului de a semna contractual atrage dupa sine pierderea şi dreptul de a se înscrie la o altă licitatţie organizată de Primaria Timisoara, pentru un an.

V. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI

1. Licitaţia publică - cu ofertă prin strigare - se va desfăşura în două etape, respectiv: a) preselecţia, etapă care se va desfăşura la data ora şi locul precizat în documentaţia de licitaţie şi în anunţul publicitar, în cadrul căreia va fi verificată eligibilitatea ofertanţilor; b) licitaţia propriu-zisă, care se va desfăşura la data şi locul precizat în documentaţia de licitaţie şi în anunţul publicitar;

5

2. Anunţul privind organizarea licitaţiei va fi adus la cunoştinţă publică concomitent prin publicare într-un cotidian de circulaţie locală, prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul organizatorului licitaţiei, cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfăşurarea licitaţiei, şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente : a) informaţii privind organizatorul licitaţiei ; b) informaţii privind obiectul închirierii, descrierea şi identificarea acestuia ; c) informaţii privind obţinerea documentaţiei de licitaţie ; d) data limită şi locul de depunere a documentelor de eligibilitate ; e) data şi locul de desfăşurare a preselecţiei şi a şedinţei de licitaţie propriu-zisă. 3. Desfăşurarea licitaţiei va fi asigurată de către o comisie de licitaţie numită prin dispoziţia/ decizia conducătorului instituţiei organizatoare. 4. Comisia de licitaţie se va constitui prin dispozitie/decizie emisa de catre conducatorul institutiei organizatoare si va fi formată dintr-un număr de minim 5 membri ( număr impar), dintre care unul va fi preşedintele acesteia. In mod obligatoriu, cel putin unul din membrii comisiei trebuie sa aiba calitate de consilier juridic. 5. Comisia de licitaţie este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorităţii acestora. 6. Membrii comisiei vor declara pe proprie raspundere ca nu se afla in situatie de conflict de interese. 7. Atribuţiile comisiei de licitaţie sunt: a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate de către ofertanţi ; b) întocmirea Procesului - verbal şi afişarea listei cu ofertanţii declaraţi eligibili; c) asigurarea derulării procedurii de licitaţie propriu-zisă, stabilirea ofertantului câştigător şi întocmirea Procesului verbal respectiv a Raportului procedurii de licitaţie; 8. Etapele licitaţiei: - se vor desfăşura la data, locul şi orele menţionate în anunţul publicitar, respectiv în documentaţia de licitaţie. 9. Comisia de licitaţie va verifica documentele de eligibilitate prezentate de ofertanţi şi va întocmi lista cu ofertanţii eligibili, excluzând de la participare pe cei care fie nu îndeplinesc condiţiile, fie nu au prezentat în totalitate, până la data limită de depunere, documentele de eligibilitate solicitate. 10. La finalizarea etapei de verificare a eligibilităţii (preselecţie), Comisia de licitaţie va întocmi un Proces-verbal în care va fi consemnat rezultatul acesteia ce va fi afişat la locul desfăşurării licitaţiei cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea licitaţiei propriu-zise. 11. Şedinţa de licitaţie propriu-zisă este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie care declară deschisă şedinţa de licitaţie, prezintă obiectul licitaţiei, anunţă preţul de pornire al licitaţiei şi precizează pasul de supralicitare stabilit. Primul pasul de supralicitare este de 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13 % din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas. 12. Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări, ofertă care trebuie să respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă tare şi clar suma oferită de licitant.

6

13. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o sumă mai mare, preşedintele comisiei de licitaţie anunţă adjudecarea licitaţiei în favoarea participantului la licitaţie care a oferit cea mai mare sumă. 14. În cazul în care la licitaţie se prezintă un singur participant care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi oferă cel puţin preţul de pornire al licitaţiei plus primul pas de licitaţie, licitaţia poate fi adjudecată în favoarea acestuia. 15. În cazul în care nu s-a prezentat nici un participant la licitaţie sau în cazul în care nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire plus primul pas de licitaţie, licitaţia se va repeta, încheindu-se în acest sens proces-verbal de amânare a licitaţiei, garanţia de participare restituindu-se conform prevederilor din instrucţiuni. 17. La finalizarea procedurii, comisia de licitaţie întocmeşte Procesul-verbal de desfăşurare a licitaţiei ce va fi semnat de către toţi membrii comisiei de licitaţie precum şi de către ofertanţii participanţi sau reprezentanţii acestora. O copie a Procesului verbal al şedinţei de licitaţie va fi comunicată ofertanţilor, respectiv împuterniciţilor acestora. 18. Candidaţii participanţi la licitaţie, care apreciază că au fost declaraţi neeligibili din motive neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederile Documentaţiei de licitaţie, pot face contestaţie. Orice ofertant care a fost declarat neeligibil din motive neîntemeiate sau care consideră că nu au fost respectate prevederile prezentului regulament fiind lezat în acest fel într-un drept al său, poate face contestaţie. 19. Contestaţia se formulează în scris, în cel mult 3 zile de la data comunicarii procesului verbal de licitaţie, şi se adresează spre soluţionare conducătorului instituţiei organizatoare a licitaţiei. 20. Conducătorul instituţiei organizatoare va soluţiona contestatia printr-o dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, de la data depunerii acesteia. 21. Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul anulează prin dispoziţie licitaţia şi ia măsuri pentru organizarea unei noi licitaţii, în condiţiile prezentului Regulament. 22. Împotriva dispoziţiei de soluţionare contestatorul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile Legii nr. 544/2004.

VI. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 1. În baza Procesului verbal de desfăşurare a licitaţiei, Comisia de licitaţie întocmeşte Raportul procedurii de licitaţie care se semnează de către toţi membrii comisiei şi se înaintează conducătorului instituţiei organizatoare care îl va aproba în maxim 5 zile de la data primirii. 2. Raportul procedurii de licitaţie va fi înaintat spre aprobare conducătorului autorităţii organizatoare a licitaţiei, doar după expirarea perioadei de contestaţii sau după soluţionarea eventualelor contestaţii formulate. 3. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului procedurii de licitaţie, ofertantul adjudecatar va fi invitat pentru semnarea contractului de închiriere. 4. Contractul de închiriere se încheie în cel mult 10 zile de la data aprobării de către conducătorul organizatorului licitaţiei a Raportului procedurii de licitaţie. 5. Contractul de închiriere va cuprinde obligatoriu minim prevederile din contractul-cadru de închiriere aprobat şi însuşit de către ofertantul adjudecatar, şi alte clauze specifice, în funcţie de natura şi regimul bunului ce face obiectul închirierii.

7

6. În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză semnarea contractului de închiriere, contractul se va încheia cu ofertantul clasat pe poziţia imediat următoare, doar în condiţiile în care acesta din urmă a oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei plus primul pas de licitaţie.

VII. DISPIZIŢII FINALE 1. Documentaţia de licitaţie se pune la dispoziţia ofertanţilor, contra cost. Contravaloarea acesteia se stabileşte de către instituţia organizatoare a licitaţiei astfel încât să fie acoperite cheltuielile ocazionate de organizarea licitaţiei şi este specificată în caietul de sarcini. 2. Dacă din diferite motive, înainte de data stabilită pentru desfăşurarea licitaţiei, licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanţi. În acest caz, ofertanţilor li se va înapoia, în termen de cel mult 10 zile, garanţia de participare la licitaţie şi contravaloarea documentaţiei de licitaţie, pe baza unei cereri scrise şi înregistrate la sediul Primăriei municipiului Timişoara, cam. 12, pentru Serviciul Şcoli Spitale. 3. Organizatorul licitaţiei are obligaţia de a asigura păstrarea şi arhivarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului de închiriere. NOTĂ: Formularele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament:

- Formular 1: DECLARAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ; - Formular 2: ÎMPUTERNICIRE; - Formular 3: DECLARAŢIE; - Formular 5: CONTRACT DE ÎNCHIRIERE – CADRU –

Viceprimar Dan Diaconu Şef Serviciu Anca Lăudatu Consilier Gabriela Tamaş

Atasament: Anexa_2h.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel: 0256 -408301

anexa 2 h la HCL nr. _________

CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiului temporar disponibil din incinta Liceul Teoretic William Shakespeare, în scopul amplasării unui bufet de incintă pentru

comercializarea de produse alimentare

I. INFORMAŢII GENERALE 1. Obiectul licitaţiei

Este constituit de închirierea spaţiului temporar disponibil, aparţinând unităţii de învăţământ Liceul Teoretic William Shakespeare, situat în Timişoara, Piaţa Romană nr. 2. 2. Organizatorul licitaţiei

 Autoritatea/instituţia: Primăria Municipiului Timişoara;  Sediul: Bv. C. D. Loga nr. 1;  Adresa unde se organizează licitaţia: Bv. C. D. Loga nr. 1.

3. Informaţii generale despre spaţiul temporar disponibil scos la licitaţie în vederea închirierii:

 Suprafaţa utilă: 1 mp  Terenul are o suprafaţă de: nu este cazul  Amplasament: incintă clădire şcoală, parter

4. Elemente de preţ:

 preţul de pornire este de: 19 lei/mp/lună ;  pasul de strigare este: 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de

supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas;

 contravaloarea documentaţiei (caie de sarcini, regulament, formulare) este de: 15 lei;

 taxa de participare: 100 lei;  garanţia de participare este de: 10% din preţul de pornire al chiriei/an, adică 22,80

lei;  garanţia de bună execuţie este: preţul adjudecat al chiriei pentru 6 luni.

5. Regimul juridic al bunului: domeniu public al Municipiului Timişoara administrat de către Consiliul Local 6. Durata închirierii: 3 (trei) ani de la data încheierii procesului verbal de predare primire a spaţiului

2

7. Destinaţia închirierii: spaţii pentru bufete de incintă pentru comercializarea produselor alimentare destinate elevilor

8. Forma de licitaţie

 Licitaţie publică deschisă cu strigare;  Criteriul de adjudecare – cel mai mare preţ;  Preţul minim de pornire – 19 lei/mp/lună (conform datelor din raportul de evaluare)

II. OBIECTUL ÎNCHIRIERII a. Închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 1 mp, din incinta Liceului Teoretic William Shakespeare, din Timişoara, Piaţa Romană nr. 6, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea desfăşurării activităţii de comercializare produse alimentare destinate elevilor din unităţile de învăţământ. b. Spaţiul care urmează să fie închiriat situat în Timişoara, Piaţa Romană nr. 6, aflat la parterul clădirii şcoală, este proprietatea publică a Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local. c. Spaţiul se află în incinta unităţii de învăţământ. Accesul la spaţiu se face conform schiţei anexate (în copie). d. Închirierea este motivată de disponibilitatea temporară a spaţiului. e. Se interzice notarea în evidenţele de Carte Funciară a spaţiului închiriat de către locatar. III. DURATA a. Spaţiul se va ocupa prin licitaţie publică cu strigare, începând cu data procesului verbal de predare primire a spaţiului, pe o perioadă de trei ani. IV. ELEMENTE DE PREŢ a. Preţul minim al închirierii, de la care porneşte licitaţia este de 19 lei/mp/lună. b. Primul pas de supralicitare este de 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas. c. Preţul contractului şi modalităţile de plată vor fi conform prevederilor contractului de închiriere. d. Contravaloarea utilităţilor se va achita către unitatea de învăţământ în baza unei convenţii încheiate între chiriaş şi aceasta. e. Preţul adjudecat prin licitaţie va fi indexat de drept, anual, cu indicele de inflaţie prognozat, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Naţional de Statistică. f. Plata chiriei se datorează de la data încheierii procesului verbal de predare – primire al spaţiului. Plata chiriei se va face în contul RO17 TREZ 6215 0220 5X02 0362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Direcţiei Fiscale a Primariei Municipiului Timişoara, pe întreaga perioadă a contractului de 36 luni. g. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentând chiria, locatarul datorează majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare. h. Chriaşul va plăti, pe întreaga perioadă a contractului de închiriere, chiria, impozitele şi taxele privind spaţiul/spaţiile închiriate. V. CONSIDERAŢII TEHNICE În cazul în care pe spaţiul închiriat intervin situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, în cazul în care unitatea de învăţământ, necesită suplimentarea spaţiului pentru procesul de învăţământ, perioada ramasă din contractul de închirere poate fi denunţată unilateral de către locator, fără daune în sarcina locatorului, locatarul fiind obligat să îşi achite datoriile, până în ziua în care a desfăşurat activităţi pe spaţiul închiriat.

3

VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI a. Chiriaşul are obligaţia de a respecta prevederile Ordinului MSP nr.1563/2008 privind lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi şi ale Legii nr. 123/20018 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar: - Se interzice comercializarea produselor care se incadreaza la Anexa nr. 1 a Ordinului MSP 1563/2008, art. 1, alin. (2), aşa cum este prevăzut şi în Legea nr. 123/2008 cap. III, art. 10. b. Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice, ţigărilor, sucurilor acidulate, cafelei. c. Se interzice efectuarea activităţilor de producţie produse alimentare tip fast food şi barbeque. d. Se interzice utilizarea aparaturii electrice profesionale, care poate conduce la consumuri mari de energie electrică şi trasee separate de alimentare. Această măsură se dispune pentru a evita supraîncărcarea instalaţiei electrice din unitatea de învăţământ şi a nu se crea premise de accidente/incidente în acest sens. De asemenea, sunt interzise orice intervenţii/improvizaţii le instalaţia de alimentare cu energie electrică. e. Costul lucrărilor de amenajare, întreţinere, reparaţii a spaţiului şi racordare la utilităţi cad în sarcina câştigătorului licitaţiei. f. La eliberarea spaţiului închiriat, chiriaşul, nu va avea pretenţii asupra investiţiei făcute. g. Câstigatorul licitaţiei va amenaja spaţiul închiriat numai pe suprafaţa licitată, fără a o depăşi. h. Chiriaşul va plăti pe întreaga durată a contractului, chiria şi sarcinile fiscale privind spaţiul închiriat. i. Este interzis sub sancţiunea nulităţii să subînchirieze sau să cesioneze total sau parţial, drepturile şi obligaţiile privind folosinţa spaţiului care face obiectul închirierii. j. Chiriaşul nu va schimba destinaţia locaţiei închiriate pe toată perioada derulării contractului de închiriere. k. Să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, normelor tehnico-metrologice, de protecţia muncii, PSI, protecţia mediului înconjurător precum şi a cerintelor legale specifice activităţii desfăşurate. l. Să ceara aprobarea, în scris, locatorului pentru instalarea oricărei modalităţi de reclamă care a ar modifica designul spaţiului. Locatorul se va pronunţa după consultarea cu unitatea de învăţământ. m. Să respecte normele de acces în instituţie, inclusiv cele privind circulaţia autovehiculelor. n. (1)Să respecte ROF şi ROI ale unităţii de învăţământ. (2)Să păstreze curăţenia în zona publică ocupată şi perimetrul ei, ordinea, liniştea publică în perimetrul unităţii de învăţământ şi să nu creeze disconfort elevilor şi personalului unităţii de învaţământ. o. Să încheie contract de prestări servicii pentru colectarea deşeurilor cu operatorul de servicii publice de salubrizare. Să amplaseze recipiente speciale pentru deşeuri la locul desfăşurării activităţii. p. Să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător. Este interzisă depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei. q. În cazul în care bufetul/chioşcul se amplasează pe terenul din curtea unităţii de învăţământ, chiriaşul este obligat să respecte prevederile Legii nr. 50/1991 (republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Obţinerea tuturor avizelor şi/sau autorizaţiilor necesare construcţiilor provizorii demontabile revine în totalitate locatarului şi se va face pe cheltuiala acestuia ulterior încheierii contractului fără să diminueze în nici un fel obligaţiile de plată stabilite în contract. r. În ceea ce priveşte avizele necesare desfăşurării activităţii, obţinerea acestora cade exclusiv în sarcina chiriaşului. s. Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a unor construcţii provizorii sau a altor evenimente ce pot coduce la producerea de pagube sau prejudicii locatorului.

VII. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 6.1. Să predea bunul, liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere. Procesul verbal de predare-primire al spaţiului va fi întocmit de către Serviciul Şcoli-Spitale; 6.2. Să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat.

4

7. DREPTURILE LOCATARULUI 7.1. Chiriaşul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului de închiriere; 7.2. Chiriaşul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunurilor şi obiectivelor stabilite între părţi prin contractul de închiriere. 8. DREPTURILE LOCATORULUI 8.1. Locatorul va solicita constituirea unei taxe şi a unei garanţii de participare la licitaţie; 8.2. În cazul adjudecării licitaţiei, pentru ofertantul desemnat câştigător, garanţia de participare la licitaţie se constituie în garanţie de bună execuţie. În baza solicitărilor scrise, locatorul va elibera garanţia de participare la licitaţie celorlalţi ofertanţi. 8.3. Garanţia de bună execuţie reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini şi în contractul de închiriere. Această garanţie se va restitui în momentul îndeplinirii de către chiriaş a obligaţiilor privitor la realizarea investiţiei asumate; 8.4. Condiţiile menţinerii, restituirii sau pierderii garanţiei de participare la licitaţie şi a garanţiei de bună execuţie se vor stabili prin regulamentul de participare la licitaţie şi/sau prin contractul de închiriere; 8.5. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să inspecteze bunul închiriat, precum şi modul în care sunt îndeplinite obligaţiile stabilite prin contract în desfăşurarea activităţii, verificând respectarea acestora. 8.6. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să verifice dacă sunt respectate prevederile legale în ceea ce priveşte tipul produselor comercializate, având în vedere că aceste produse sunt pentru consumul copiilor. 8.7. Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional şi local; 8.8. Locatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care chiriaşul nu respectă clauzele contractuale. 9. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITATIE

Participarea se va face după Regulamentul privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a caietului de sarcini. 10. DISPOZIŢII FINALE 10.1. Înscrierea şi participarea la licitaţie înseamna însuşirea şi acceptarea prevederilor din documentele de licitaţie puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Timişoara. 10.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii, fac parte integrantă din contractul de închiriere, acesta devenind anexă la contractul de închiriere. p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu Consilier Gabriela Tamaş

Atasament: Anexa_2g.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel: 0256 -408301

anexa 2 g la HCL nr. _________

CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiului temporar disponibil din incinta Liceul Teoretic William Shakespeare, în scopul amplasării unui bufet de incintă pentru

comercializarea de produse alimentare

I. INFORMAŢII GENERALE 1. Obiectul licitaţiei

Este constituit de închirierea spaţiului temporar disponibil, aparţinând unităţii de învăţământ Liceul Teoretic William Shakespeare, situat în Timişoara, str. I.L. Caragiale nr. 6. 2. Organizatorul licitaţiei

 Autoritatea/instituţia: Primăria Municipiului Timişoara;  Sediul: Bv. C. D. Loga nr. 1;  Adresa unde se organizează licitaţia: Bv. C. D. Loga nr. 1.

3. Informaţii generale despre spaţiul temporar disponibil scos la licitaţie în vederea închirierii:

 Suprafaţa utilă: 1 mp  Terenul are o suprafaţă de: nu este cazul  Amplasament: incintă clădire şcoală, parter

4. Elemente de preţ:

 preţul de pornire este de: 19 lei/mp/lună ;  pasul de strigare este: 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de

supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas;

 contravaloarea documentaţiei (caie de sarcini, regulament, formulare) este de: 15 lei;

 taxa de participare: 100 lei;  garanţia de participare este de: 10% din preţul de pornire al chiriei/an, adică 22,8

lei;  garanţia de bună execuţie este: preţul adjudecat al chiriei pentru 6 luni.

5. Regimul juridic al bunului: domeniu public al Municipiului Timişoara administrat de către Consiliul Local 6. Durata închirierii: 3 (trei) ani de la data încheierii procesului verbal de predare primire a spaţiului

2

7. Destinaţia închirierii: spaţii pentru bufete de incintă pentru comercializarea produselor alimentare destinate elevilor

8. Forma de licitaţie

 Licitaţie publică deschisă cu strigare;  Criteriul de adjudecare – cel mai mare preţ;  Preţul minim de pornire – 19 lei/mp/lună (conform datelor din raportul de evaluare)

II. OBIECTUL ÎNCHIRIERII a. Închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 1 mp, din incinta Liceului Teoretic William Shakespeare, din Timişoara, str. I.L. Caragiale nr. 6, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea desfăşurării activităţii de comercializare produse alimentare destinate elevilor din unităţile de învăţământ. b. Spaţiul care urmează să fie închiriat situat în Timişoara, str. I.L. Caragiale nr. 6, aflat la parterul clădirii şcoală, este proprietatea publică a Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local. c. Spaţiul se află în incinta unităţii de învăţământ. Accesul la spaţiu se face conform schiţei anexate (în copie). d. Închirierea este motivată de disponibilitatea temporară a spaţiului. e. Se interzice notarea în evidenţele de Carte Funciară a spaţiului închiriat de către locatar. III. DURATA a. Spaţiul se va ocupa prin licitaţie publică cu strigare, începând cu data procesului verbal de predare primire a spaţiului, pe o perioadă de trei ani. IV. ELEMENTE DE PREŢ a. Preţul minim al închirierii, de la care porneşte licitaţia este de 19 lei/mp/lună. b. Primul pas de supralicitare este de 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas. c. Preţul contractului şi modalităţile de plată vor fi conform prevederilor contractului de închiriere. d. Contravaloarea utilităţilor se va achita către unitatea de învăţământ în baza unei convenţii încheiate între chiriaş şi aceasta. e. Preţul adjudecat prin licitaţie va fi indexat de drept, anual, cu indicele de inflaţie prognozat, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Naţional de Statistică. f. Plata chiriei se datorează de la data încheierii procesului verbal de predare – primire al spaţiului. Plata chiriei se va face în contul RO17 TREZ 6215 0220 5X02 0362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Direcţiei Fiscale a Primariei Municipiului Timişoara, pe întreaga perioadă a contractului de 36 luni. g. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentând chiria, locatarul datorează majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare. h. Chriaşul va plăti, pe întreaga perioadă a contractului de închiriere, chiria, impozitele şi taxele privind spaţiul/spaţiile închiriate. V. CONSIDERAŢII TEHNICE În cazul în care pe spaţiul închiriat intervin situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, în cazul în care unitatea de învăţământ, necesită suplimentarea spaţiului pentru procesul de învăţământ, perioada ramasă din contractul de închirere poate fi denunţată unilateral de către locator, fără daune în sarcina locatorului, locatarul fiind obligat să îşi achite datoriile, până în ziua în care a desfăşurat activităţi pe spaţiul închiriat.

3

VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI a. Chiriaşul are obligaţia de a respecta prevederile Ordinului MSP nr.1563/2008 privind lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi şi ale Legii nr. 123/20018 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar: - Se interzice comercializarea produselor care se incadreaza la Anexa nr. 1 a Ordinului MSP 1563/2008, art. 1, alin. (2), aşa cum este prevăzut şi în Legea nr. 123/2008 cap. III, art. 10. b. Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice, ţigărilor, sucurilor acidulate, cafelei. c. Se interzice efectuarea activităţilor de producţie produse alimentare tip fast food şi barbeque. d. Se interzice utilizarea aparaturii electrice profesionale, care poate conduce la consumuri mari de energie electrică şi trasee separate de alimentare. Această măsură se dispune pentru a evita supraîncărcarea instalaţiei electrice din unitatea de învăţământ şi a nu se crea premise de accidente/incidente în acest sens. De asemenea, sunt interzise orice intervenţii/improvizaţii le instalaţia de alimentare cu energie electrică. e. Costul lucrărilor de amenajare, întreţinere, reparaţii a spaţiului şi racordare la utilităţi cad în sarcina câştigătorului licitaţiei. f. La eliberarea spaţiului închiriat, chiriaşul, nu va avea pretenţii asupra investiţiei făcute. g. Câstigatorul licitaţiei va amenaja spaţiul închiriat numai pe suprafaţa licitată, fără a o depăşi. h. Chiriaşul va plăti pe întreaga durată a contractului, chiria şi sarcinile fiscale privind spaţiul închiriat. i. Este interzis sub sancţiunea nulităţii să subînchirieze sau să cesioneze total sau parţial, drepturile şi obligaţiile privind folosinţa spaţiului care face obiectul închirierii. j. Chiriaşul nu va schimba destinaţia locaţiei închiriate pe toată perioada derulării contractului de închiriere. k. Să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, normelor tehnico-metrologice, de protecţia muncii, PSI, protecţia mediului înconjurător precum şi a cerintelor legale specifice activităţii desfăşurate. l. Să ceara aprobarea, în scris, locatorului pentru instalarea oricărei modalităţi de reclamă care a ar modifica designul spaţiului. Locatorul se va pronunţa după consultarea cu unitatea de învăţământ. m. Să respecte normele de acces în instituţie, inclusiv cele privind circulaţia autovehiculelor. n. (1)Să respecte ROF şi ROI ale unităţii de învăţământ. (2)Să păstreze curăţenia în zona publică ocupată şi perimetrul ei, ordinea, liniştea publică în perimetrul unităţii de învăţământ şi să nu creeze disconfort elevilor şi personalului unităţii de învaţământ. o. Să încheie contract de prestări servicii pentru colectarea deşeurilor cu operatorul de servicii publice de salubrizare. Să amplaseze recipiente speciale pentru deşeuri la locul desfăşurării activităţii. p. Să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător. Este interzisă depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei. q. În cazul în care bufetul/chioşcul se amplasează pe terenul din curtea unităţii de învăţământ, chiriaşul este obligat să respecte prevederile Legii nr. 50/1991 (republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Obţinerea tuturor avizelor şi/sau autorizaţiilor necesare construcţiilor provizorii demontabile revine în totalitate locatarului şi se va face pe cheltuiala acestuia ulterior încheierii contractului fără să diminueze în nici un fel obligaţiile de plată stabilite în contract. r. În ceea ce priveşte avizele necesare desfăşurării activităţii, obţinerea acestora cade exclusiv în sarcina chiriaşului. s. Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a unor construcţii provizorii sau a altor evenimente ce pot coduce la producerea de pagube sau prejudicii locatorului. VII. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 6.1. Să predea bunul, liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere. Procesul verbal de predare-primire al spaţiului va fi întocmit de către Serviciul Şcoli-Spitale;

4

6.2. Să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat. 7. DREPTURILE LOCATARULUI 7.1. Chiriaşul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului de închiriere; 7.2. Chiriaşul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunurilor şi obiectivelor stabilite între părţi prin contractul de închiriere. 8. DREPTURILE LOCATORULUI 8.1. Locatorul va solicita constituirea unei taxe şi a unei garanţii de participare la licitaţie; 8.2. În cazul adjudecării licitaţiei, pentru ofertantul desemnat câştigător, garanţia de participare la licitaţie se constituie în garanţie de bună execuţie. În baza solicitărilor scrise, locatorul va elibera garanţia de participare la licitaţie celorlalţi ofertanţi. 8.3. Garanţia de bună execuţie reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini şi în contractul de închiriere. Această garanţie se va restitui în momentul îndeplinirii de către chiriaş a obligaţiilor privitor la realizarea investiţiei asumate; 8.4. Condiţiile menţinerii, restituirii sau pierderii garanţiei de participare la licitaţie şi a garanţiei de bună execuţie se vor stabili prin regulamentul de participare la licitaţie şi/sau prin contractul de închiriere; 8.5. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să inspecteze bunul închiriat, precum şi modul în care sunt îndeplinite obligaţiile stabilite prin contract în desfăşurarea activităţii, verificând respectarea acestora. 8.6. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să verifice dacă sunt respectate prevederile legale în ceea ce priveşte tipul produselor comercializate, având în vedere că aceste produse sunt pentru consumul copiilor. 8.7. Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional şi local; 8.8. Locatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care chiriaşul nu respectă clauzele contractuale. 9. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITATIE

Participarea se va face după Regulamentul privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a caietului de sarcini. 10. DISPOZIŢII FINALE 10.1. Înscrierea şi participarea la licitaţie înseamna însuşirea şi acceptarea prevederilor din documentele de licitaţie puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Timişoara. 10.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii, fac parte integrantă din contractul de închiriere, acesta devenind anexă la contractul de închiriere. p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu Consilier Gabriela Tamaş

Atasament: Anexa_2e.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel: 0256 -408301

anexa 2 e la HCL nr. _________

CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiului temporar disponibil din incinta Liceul cu Program Sportiv Banatul, în scopul amplasării unui bufet de incintă pentru

comercializarea de produse alimentare

I. INFORMAŢII GENERALE 1. Obiectul licitaţiei

Este constituit de închirierea spaţiului temporar disponibil, aparţinând unităţii de învăţământ Liceul cu Program Sportiv Banatul, situat în Timişoara, str. F.C. Ripensia nr. 29. 2. Organizatorul licitaţiei

 Autoritatea/instituţia: Primăria Municipiului Timişoara;  Sediul: Bv. C. D. Loga nr. 1;  Adresa unde se organizează licitaţia: Bv. C. D. Loga nr. 1.

3. Informaţii generale despre spaţiul temporar disponibil scos la licitaţie în vederea închirierii:

 Suprafaţa utilă: 12 mp  Terenul are o suprafaţă de: nu este cazul  Amplasament: teren în curtea şcolii

4. Elemente de preţ:

 preţul de pornire este de: 17 lei/mp/an ;  pasul de strigare este: 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de

supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas;

 contravaloarea documentaţiei (caie de sarcini, regulament, formulare) este de: 15 lei;

 taxa de participare: 100 lei;  garanţia de participare este de: 10% din preţul de pornire al chiriei/an, adică 20,40

lei;  garanţia de bună execuţie este: preţul adjudecat al chiriei pentru 6 luni.

5. Regimul juridic al bunului: domeniu public al Municipiului Timişoara administrat de către Consiliul Local 6. Durata închirierii: 3 (trei) ani de la data încheierii procesului verbal de predare primire a spaţiului

2

7. Destinaţia închirierii: spaţii pentru bufete de incintă pentru comercializarea produselor alimentare destinate elevilor

8. Forma de licitaţie

 Licitaţie publică deschisă cu strigare;  Criteriul de adjudecare – cel mai mare preţ;  Preţul minim de pornire – 17 lei/mp/an (conform datelor din raportul de evaluare)

II. OBIECTUL ÎNCHIRIERII a. Închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, din incinta Liceului cu Program Sportiv Banatul, din Timişoara, str. F.C. Ripensia nr. 26, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea desfăşurării activităţii de comercializare produse alimentare destinate elevilor din unităţile de învăţământ. b. Spaţiul care urmează să fie închiriat situat în Timişoara, str. F.C. Ripensia nr. 26, aflat în curtea unităţii de învăţământ, este proprietatea publică a Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local. c. Spaţiul se află în incinta unităţii de învăţământ. Accesul la spaţiu se face conform schiţei anexate (în copie). d. Închirierea este motivată de disponibilitatea temporară a spaţiului. e. Se interzice notarea în evidenţele de Carte Funciară a spaţiului închiriat de către locatar. III. DURATA a. Spaţiul se va ocupa prin licitaţie publică cu strigare, începând cu data procesului verbal de predare primire a spaţiului, pe o perioadă de trei ani. IV. ELEMENTE DE PREŢ a. Preţul minim al închirierii, de la care porneşte licitaţia este de 17 lei/mp/an . b. Primul pas de supralicitare este de 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas. c. Preţul contractului şi modalităţile de plată vor fi conform prevederilor contractului de închiriere. d. Contravaloarea utilităţilor se va achita către unitatea de învăţământ în baza unei convenţii încheiate între chiriaş şi aceasta. e. Preţul adjudecat prin licitaţie va fi indexat de drept, anual, cu indicele de inflaţie prognozat, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Naţional de Statistică. f. Plata chiriei se datorează de la data încheierii procesului verbal de predare – primire al spaţiului. Plata chiriei se va face în contul RO17 TREZ 6215 0220 5X02 0362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Direcţiei Fiscale a Primariei Municipiului Timişoara, pe întreaga perioadă a contractului de 36 luni. g. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentând chiria, locatarul datorează majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare. h. Chriaşul va plăti, pe întreaga perioadă a contractului de închiriere, chiria, impozitele şi taxele privind spaţiul/spaţiile închiriate. V. CONSIDERAŢII TEHNICE În cazul în care pe spaţiul închiriat intervin situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, în cazul în care unitatea de învăţământ, necesită suplimentarea spaţiului pentru procesul de învăţământ, perioada ramasă din contractul de închirere poate fi denunţată unilateral de către locator, fără daune în sarcina locatorului, locatarul fiind obligat să îşi achite datoriile, până în ziua în care a desfăşurat activităţi pe spaţiul închiriat.

3

VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI a. Chiriaşul are obligaţia de a respecta prevederile Ordinului MSP nr.1563/2008 privind lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi şi ale Legii nr. 123/20018 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar: - Se interzice comercializarea produselor care se incadreaza la Anexa nr. 1 a Ordinului MSP 1563/2008, art. 1, alin. (2), aşa cum este prevăzut şi în Legea nr. 123/2008 cap. III, art. 10. b. Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice, ţigărilor, sucurilor acidulate, cafelei. c. Se interzice efectuarea activităţilor de producţie produse alimentare tip fast food şi barbeque. d. Se interzice utilizarea aparaturii electrice profesionale, care poate conduce la consumuri mari de energie electrică şi trasee separate de alimentare. Această măsură se dispune pentru a evita supraîncărcarea instalaţiei electrice din unitatea de învăţământ şi a nu se crea premise de accidente/incidente în acest sens. De asemenea, sunt interzise orice intervenţii/improvizaţii le instalaţia de alimentare cu energie electrică. e. Costul lucrărilor de amenajare, întreţinere, reparaţii a spaţiului şi racordare la utilităţi cad în sarcina câştigătorului licitaţiei. f. La eliberarea spaţiului închiriat, chiriaşul, nu va avea pretenţii asupra investiţiei făcute. g. Câstigatorul licitaţiei va amenaja spaţiul închiriat numai pe suprafaţa licitată, fără a o depăşi. h. Chiriaşul va plăti pe întreaga durată a contractului, chiria şi sarcinile fiscale privind spaţiul închiriat. i. Este interzis sub sancţiunea nulităţii să subînchirieze sau să cesioneze total sau parţial, drepturile şi obligaţiile privind folosinţa spaţiului care face obiectul închirierii. j. Chiriaşul nu va schimba destinaţia locaţiei închiriate pe toată perioada derulării contractului de închiriere. k. Să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, normelor tehnico-metrologice, de protecţia muncii, PSI, protecţia mediului înconjurător precum şi a cerintelor legale specifice activităţii desfăşurate. l. Să ceara aprobarea, în scris, locatorului pentru instalarea oricărei modalităţi de reclamă care a ar modifica designul spaţiului. Locatorul se va pronunţa după consultarea cu unitatea de învăţământ. m. Să respecte normele de acces în instituţie, inclusiv cele privind circulaţia autovehiculelor. n. (1)Să respecte ROF şi ROI ale unităţii de învăţământ. (2)Să păstreze curăţenia în zona publică ocupată şi perimetrul ei, ordinea, liniştea publică în perimetrul unităţii de învăţământ şi să nu creeze disconfort elevilor şi personalului unităţii de învaţământ. o. Să încheie contract de prestări servicii pentru colectarea deşeurilor cu operatorul de servicii publice de salubrizare. Să amplaseze recipiente speciale pentru deşeuri la locul desfăşurării activităţii. p. Să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător. Este interzisă depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei. q. În cazul în care bufetul/chioşcul se amplasează pe terenul din curtea unităţii de învăţământ, chiriaşul este obligat să respecte prevederile Legii nr. 50/1991 (republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Obţinerea tuturor avizelor şi/sau autorizaţiilor necesare construcţiilor provizorii demontabile revine în totalitate locatarului şi se va face pe cheltuiala acestuia ulterior încheierii contractului fără să diminueze în nici un fel obligaţiile de plată stabilite în contract. r. În ceea ce priveşte avizele necesare desfăşurării activităţii, obţinerea acestora cade exclusiv în sarcina chiriaşului. s. Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a unor construcţii provizorii sau a altor evenimente ce pot coduce la producerea de pagube sau prejudicii locatorului.

VII. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 6.1. Să predea bunul, liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere. Procesul verbal de predare-primire al spaţiului va fi întocmit de către Serviciul Şcoli-Spitale;

4

6.2. Să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat. 7. DREPTURILE LOCATARULUI 7.1. Chiriaşul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului de închiriere; 7.2. Chiriaşul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunurilor şi obiectivelor stabilite între părţi prin contractul de închiriere. 8. DREPTURILE LOCATORULUI 8.1. Locatorul va solicita constituirea unei taxe şi a unei garanţii de participare la licitaţie; 8.2. În cazul adjudecării licitaţiei, pentru ofertantul desemnat câştigător, garanţia de participare la licitaţie se constituie în garanţie de bună execuţie. În baza solicitărilor scrise, locatorul va elibera garanţia de participare la licitaţie celorlalţi ofertanţi. 8.3. Garanţia de bună execuţie reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini şi în contractul de închiriere. Această garanţie se va restitui în momentul îndeplinirii de către chiriaş a obligaţiilor privitor la realizarea investiţiei asumate; 8.4. Condiţiile menţinerii, restituirii sau pierderii garanţiei de participare la licitaţie şi a garanţiei de bună execuţie se vor stabili prin regulamentul de participare la licitaţie şi/sau prin contractul de închiriere; 8.5. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să inspecteze bunul închiriat, precum şi modul în care sunt îndeplinite obligaţiile stabilite prin contract în desfăşurarea activităţii, verificând respectarea acestora. 8.6. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să verifice dacă sunt respectate prevederile legale în ceea ce priveşte tipul produselor comercializate, având în vedere că aceste produse sunt pentru consumul copiilor. 8.7. Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional şi local; 8.8. Locatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care chiriaşul nu respectă clauzele contractuale. 9. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITATIE

Participarea se va face după Regulamentul privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a caietului de sarcini. 10. DISPOZIŢII FINALE 10.1. Înscrierea şi participarea la licitaţie înseamna însuşirea şi acceptarea prevederilor din documentele de licitaţie puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Timişoara. 10.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii, fac parte integrantă din contractul de închiriere, acesta devenind anexă la contractul de închiriere. p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu Consilier Gabriela Tamaş

Atasament: Anexa_2f.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel: 0256 -408301

anexa 2 f la HCL nr. _________

CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiului temporar disponibil din

incinta Şcolii Gimnaziale nr. 30, în scopul amplasării unui bufet de incintă pentru comercializarea de produse alimentare

I. INFORMAŢII GENERALE

1. Obiectul licitaţiei

Este constituit de închirierea spaţiului temporar disponibil, aparţinând unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială nr. 30, situat în Timişoara, str. Aştrilor nr. 13. 2. Organizatorul licitaţiei

 Autoritatea/instituţia: Primăria Municipiului Timişoara;  Sediul: Bv. C. D. Loga nr. 1;  Adresa unde se organizează licitaţia: Bv. C.D. Loga nr. 1.

3. Informaţii generale despre spaţiul temporar disponibil scos la licitaţie în vederea închirierii:

 Suprafaţa utilă: 9 mp  Terenul are o suprafaţă de: nu este cazul  Amplasament: incintă clădire şcoală, parter

4. Elemente de preţ:

 preţul de pornire este de: 14 lei/mp/lună ;  pasul de strigare este: 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de

supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas;

 contravaloarea documentaţiei (caie de sarcini, regulament, formulare) este de: 15 lei;

 taxa de participare: 100 lei;  garanţia de participare este de: 10% din preţul de pornire al chiriei/an, adică

151,20 lei;  garanţia de bună execuţie este: preţul adjudecat al chiriei pentru 6 luni.

5. Regimul juridic al bunului: domeniu public al Municipiului Timişoara administrat de către Consiliul Local 6. Durata închirierii: 3 (trei) ani de la data încheierii procesului verbal de predare primire a spaţiului

2

7. Destinaţia închirierii: spaţii pentru bufete de incintă pentru comercializarea produselor alimentare destinate elevilor

8. Forma de licitaţie

 Licitaţie publică deschisă cu strigare;  Criteriul de adjudecare – cel mai mare preţ;  Preţul minim de pornire – 14 lei/mp/lună (conform datelor din raportul de evaluare)

II. OBIECTUL ÎNCHIRIERII a. Închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 9 mp, din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 30, din Timişoara, str. Aştrilor nr. 13, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea desfăşurării activităţii de comercializare produse alimentare destinate elevilor din unităţile de învăţământ. b. Spaţiul care urmează să fie închiriat situat în Timişoara, str. Aştrilor nr. 13, aflat la parterul clădirii şcolii, este proprietatea publică a Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local. c. Spaţiul se află în incinta unităţii de învăţământ. Accesul la spaţiu se face conform schiţei anexate (în copie). d. Închirierea este motivată de disponibilitatea temporară a spaţiului. e. Se interzice notarea în evidenţele de Carte Funciară a spaţiului închiriat de către locatar. III. DURATA a. Spaţiul se va ocupa prin licitaţie publică cu strigare, începând cu data procesului verbal de predare primire a spaţiului, pe o perioadă de trei ani. IV. ELEMENTE DE PREŢ a. Preţul minim al închirierii, de la care porneşte licitaţia este de 14 lei/mp/lună. b. Primul pas de supralicitare este de 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas. c. Preţul contractului şi modalităţile de plată vor fi conform prevederilor contractului de închiriere. d. Contravaloarea utilităţilor se va achita către unitatea de învăţământ în baza unei convenţii încheiate între chiriaş şi aceasta. e. Preţul adjudecat prin licitaţie va fi indexat de drept, anual, cu indicele de inflaţie prognozat, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Naţional de Statistică. f. Plata chiriei se datorează de la data încheierii procesului verbal de predare – primire al spaţiului. Plata chiriei se va face în contul RO17 TREZ 6215 0220 5X02 0362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Direcţiei Fiscale a Primariei Municipiului Timişoara, pe întreaga perioadă a contractului de 36 luni. g. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentând chiria, locatarul datorează majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare. h. Chriaşul va plăti, pe întreaga perioadă a contractului de închiriere, chiria, impozitele şi taxele privind spaţiul/spaţiile închiriate. V. CONSIDERAŢII TEHNICE În cazul în care pe spaţiul închiriat intervin situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, în cazul în care unitatea de învăţământ, necesită suplimentarea spaţiului pentru procesul de învăţământ, perioada ramasă din contractul de închirere poate fi denunţată unilateral de către locator, fără daune în sarcina locatorului, locatarul fiind obligat să îşi achite datoriile, până în ziua în care a desfăşurat activităţi pe spaţiul închiriat.

3

VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI a. Chiriaşul are obligaţia de a respecta prevederile Ordinului MSP nr.1563/2008 privind lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi şi ale Legii nr. 123/20018 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar: - Se interzice comercializarea produselor care se incadreaza la Anexa nr. 1 a Ordinului MSP 1563/2008, art. 1, alin. (2), aşa cum este prevăzut şi în Legea nr. 123/2008 cap. III, art. 10. b. Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice, ţigărilor, sucurilor acidulate, cafelei. c. Se interzice efectuarea activităţilor de producţie produse alimentare tip fast food şi barbeque. d. Se interzice utilizarea aparaturii electrice profesionale, care poate conduce la consumuri mari de energie electrică şi trasee separate de alimentare. Această măsură se dispune pentru a evita supraîncărcarea instalaţiei electrice din unitatea de învăţământ şi a nu se crea premise de accidente/incidente în acest sens. De asemenea, sunt interzise orice intervenţii/improvizaţii le instalaţia de alimentare cu energie electrică. e. Costul lucrărilor de amenajare, întreţinere, reparaţii a spaţiului şi racordare la utilităţi cad în sarcina câştigătorului licitaţiei. f. La eliberarea spaţiului închiriat, chiriaşul, nu va avea pretenţii asupra investiţiei făcute. g. Câstigatorul licitaţiei va amenaja spaţiul închiriat numai pe suprafaţa licitată, fără a o depăşi. h. Chiriaşul va plăti pe întreaga durată a contractului, chiria şi sarcinile fiscale privind spaţiul închiriat. i. Este interzis sub sancţiunea nulităţii să subînchirieze sau să cesioneze total sau parţial, drepturile şi obligaţiile privind folosinţa spaţiului care face obiectul închirierii. j. Chiriaşul nu va schimba destinaţia locaţiei închiriate pe toată perioada derulării contractului de închiriere. k. Să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, normelor tehnico-metrologice, de protecţia muncii, PSI, protecţia mediului înconjurător precum şi a cerintelor legale specifice activităţii desfăşurate. l. Să ceara aprobarea, în scris, locatorului pentru instalarea oricărei modalităţi de reclamă care a ar modifica designul spaţiului. Locatorul se va pronunţa după consultarea cu unitatea de învăţământ. m. Să respecte normele de acces în instituţie, inclusiv cele privind circulaţia autovehiculelor. n. (1)Să respecte ROF şi ROI ale unităţii de învăţământ. (2)Să păstreze curăţenia în zona publică ocupată şi perimetrul ei, ordinea, liniştea publică în perimetrul unităţii de învăţământ şi să nu creeze disconfort elevilor şi personalului unităţii de învaţământ. o. Să încheie contract de prestări servicii pentru colectarea deşeurilor cu operatorul de servicii publice de salubrizare. Să amplaseze recipiente speciale pentru deşeuri la locul desfăşurării activităţii. p. Să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător. Este interzisă depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei. q. În cazul în care bufetul/chioşcul se amplasează pe terenul din curtea unităţii de învăţământ, chiriaşul este obligat să respecte prevederile Legii nr. 50/1991 (republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Obţinerea tuturor avizelor şi/sau autorizaţiilor necesare construcţiilor provizorii demontabile revine în totalitate locatarului şi se va face pe cheltuiala acestuia ulterior încheierii contractului fără să diminueze în nici un fel obligaţiile de plată stabilite în contract. r. În ceea ce priveşte avizele necesare desfăşurării activităţii, obţinerea acestora cade exclusiv în sarcina chiriaşului. s. Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a unor construcţii provizorii sau a altor evenimente ce pot coduce la producerea de pagube sau prejudicii locatorului. VII. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 6.1. Să predea bunul, liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere. Procesul verbal de predare-primire al spaţiului va fi întocmit de către Serviciul Şcoli-Spitale; 6.2. Să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat.

4

7. DREPTURILE LOCATARULUI 7.1. Chiriaşul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului de închiriere; 7.2. Chiriaşul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunurilor şi obiectivelor stabilite între părţi prin contractul de închiriere. 8. DREPTURILE LOCATORULUI 8.1. Locatorul va solicita constituirea unei taxe şi a unei garanţii de participare la licitaţie; 8.2. În cazul adjudecării licitaţiei, pentru ofertantul desemnat câştigător, garanţia de participare la licitaţie se constituie în garanţie de bună execuţie. În baza solicitărilor scrise, locatorul va elibera garanţia de participare la licitaţie celorlalţi ofertanţi. 8.3. Garanţia de bună execuţie reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini şi în contractul de închiriere. Această garanţie se va restitui în momentul îndeplinirii de către chiriaş a obligaţiilor privitor la realizarea investiţiei asumate; 8.4. Condiţiile menţinerii, restituirii sau pierderii garanţiei de participare la licitaţie şi a garanţiei de bună execuţie se vor stabili prin regulamentul de participare la licitaţie şi/sau prin contractul de închiriere; 8.5. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să inspecteze bunul închiriat, precum şi modul în care sunt îndeplinite obligaţiile stabilite prin contract în desfăşurarea activităţii, verificând respectarea acestora. 8.6. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să verifice dacă sunt respectate prevederile legale în ceea ce priveşte tipul produselor comercializate, având în vedere că aceste produse sunt pentru consumul copiilor. 8.7. Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional şi local; 8.8. Locatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care chiriaşul nu respectă clauzele contractuale. 9. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITATIE

Participarea se va face după Regulamentul privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a caietului de sarcini. 10. DISPOZIŢII FINALE 10.1. Înscrierea şi participarea la licitaţie înseamna însuşirea şi acceptarea prevederilor din documentele de licitaţie puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Timişoara. 10.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii, fac parte integrantă din contractul de închiriere, acesta devenind anexă la contractul de închiriere. p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu Consilier Gabriela Tamaş

Atasament: Anexa_2d.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel: 0256 -408301

anexa 2 d la HCL nr. _________

CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiului temporar disponibil din

incinta Liceul Teoretic Grigore Moisil, în scopul amplasării unui bufet de incintă pentru comercializarea de produse alimentare

I. INFORMAŢII GENERALE

1. Obiectul licitaţiei

Este constituit de închirierea spaţiului temporar disponibil, aparţinând unităţii de învăţământ Liceul Teoretic Grigore Moisil, situat în Timişoara, str. Ghirlandei nr. 4. 2. Organizatorul licitaţiei

 Autoritatea/instituţia: Primăria Municipiului Timişoara;  Sediul: Bv. C. D. Loga nr. 1;  Adresa unde se organizează licitaţia: Bv. C. D. Loga nr. 1.

3. Informaţii generale despre spaţiul temporar disponibil scos la licitaţie în vederea închirierii:

 Suprafaţa utilă: 9,61 mp  Terenul are o suprafaţă de: nu este cazul  Amplasament: incintă clădire şcoală, etaj II

4. Elemente de preţ:

 preţul de pornire este de: 14 lei/mp/lună ;  pasul de strigare este: 10% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de

supralicitare este de 5% (15% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (18% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas;

 contravaloarea documentaţiei (caie de sarcini, regulament, formulare) este de: 15 lei;

 taxa de participare: 100 lei;  garanţia de participare este de: 10% din preţul de pornire al chiriei/an, adică

161,45 lei;  garanţia de bună execuţie este: preţul adjudecat al chiriei pentru 6 luni.

5. Regimul juridic al bunului: domeniu public al Municipiului Timişoara administrat de către Consiliul Local 6. Durata închirierii: 3 (trei) ani de la data încheierii procesului verbal de predare primire a spaţiului

2

7. Destinaţia închirierii: spaţii pentru bufete de incintă pentru comercializarea produselor alimentare destinate elevilor

8. Forma de licitaţie

 Licitaţie publică deschisă cu strigare;  Criteriul de adjudecare – cel mai mare preţ;  Preţul minim de pornire – 14 lei/mp/lună (conform datelor din raportul de evaluare)

II. OBIECTUL ÎNCHIRIERII a. Închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 9,61 mp, din incinta Liceului Teoretic Grigore Moisil, din Timişoara, str. Ghirlandei nr. 4, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea desfăşurării activităţii de comercializare produse alimentare destinate elevilor din unităţile de învăţământ. b. Spaţiul care urmează să fie închiriat situat în Timişoara, str. Ghirlandei nr. 4, aflat la etajul II al clădirii şcoală, este proprietatea publică a Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local. c. Spaţiul se află în incinta unităţii de învăţământ. Accesul la spaţiu se face conform schiţei anexate (în copie). d. Închirierea este motivată de disponibilitatea temporară a spaţiului. e. Se interzice notarea în evidenţele de Carte Funciară a spaţiului închiriat de către locatar. III. DURATA a. Spaţiul se va ocupa prin licitaţie publică cu strigare, începând cu data procesului verbal de predare primire a spaţiului, pe o perioadă de trei ani. IV. ELEMENTE DE PREŢ a. Preţul minim al închirierii, de la care porneşte licitaţia este de 14 lei/mp/lună. b. Primul pas de supralicitare este de 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas. c. Preţul contractului şi modalităţile de plată vor fi conform prevederilor contractului de închiriere. d. Contravaloarea utilităţilor se va achita către unitatea de învăţământ în baza unei convenţii încheiate între chiriaş şi aceasta. e. Preţul adjudecat prin licitaţie va fi indexat de drept, anual, cu indicele de inflaţie prognozat, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Naţional de Statistică. f. Plata chiriei se datorează de la data încheierii procesului verbal de predare – primire al spaţiului. Plata chiriei se va face în contul RO17 TREZ 6215 0220 5X02 0362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Direcţiei Fiscale a Primariei Municipiului Timişoara, pe întreaga perioadă a contractului de 36 luni. g. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentând chiria, locatarul datorează majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare. h. Chriaşul va plăti, pe întreaga perioadă a contractului de închiriere, chiria, impozitele şi taxele privind spaţiul/spaţiile închiriate. V. CONSIDERAŢII TEHNICE În cazul în care pe spaţiul închiriat intervin situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, în cazul în care unitatea de învăţământ, necesită suplimentarea spaţiului pentru procesul de învăţământ, perioada ramasă din contractul de închirere poate fi denunţată unilateral de către locator, fără daune în sarcina locatorului, locatarul fiind obligat să îşi achite datoriile, până în ziua în care a desfăşurat activităţi pe spaţiul închiriat.

3

VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI a. Chiriaşul are obligaţia de a respecta prevederile Ordinului MSP nr.1563/2008 privind lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi şi ale Legii nr. 123/20018 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar: - Se interzice comercializarea produselor care se incadreaza la Anexa nr. 1 a Ordinului MSP 1563/2008, art. 1, alin. (2), aşa cum este prevăzut şi în Legea nr. 123/2008 cap. III, art. 10. b. Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice, ţigărilor, sucurilor acidulate, cafelei. c. Se interzice efectuarea activităţilor de producţie produse alimentare tip fast food şi barbeque. d. Se interzice utilizarea aparaturii electrice profesionale, care poate conduce la consumuri mari de energie electrică şi trasee separate de alimentare. Această măsură se dispune pentru a evita supraîncărcarea instalaţiei electrice din unitatea de învăţământ şi a nu se crea premise de accidente/incidente în acest sens. De asemenea, sunt interzise orice intervenţii/improvizaţii le instalaţia de alimentare cu energie electrică. e. Costul lucrărilor de amenajare, întreţinere, reparaţii a spaţiului şi racordare la utilităţi cad în sarcina câştigătorului licitaţiei. f. La eliberarea spaţiului închiriat, chiriaşul, nu va avea pretenţii asupra investiţiei făcute. g. Câstigatorul licitaţiei va amenaja spaţiul închiriat numai pe suprafaţa licitată, fără a o depăşi. h. Chiriaşul va plăti pe întreaga durată a contractului, chiria şi sarcinile fiscale privind spaţiul închiriat. i. Este interzis sub sancţiunea nulităţii să subînchirieze sau să cesioneze total sau parţial, drepturile şi obligaţiile privind folosinţa spaţiului care face obiectul închirierii. j. Chiriaşul nu va schimba destinaţia locaţiei închiriate pe toată perioada derulării contractului de închiriere. k. Să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, normelor tehnico-metrologice, de protecţia muncii, PSI, protecţia mediului înconjurător precum şi a cerintelor legale specifice activităţii desfăşurate. l. Să ceara aprobarea, în scris, locatorului pentru instalarea oricărei modalităţi de reclamă care a ar modifica designul spaţiului. Locatorul se va pronunţa după consultarea cu unitatea de învăţământ. m. Să respecte normele de acces în instituţie, inclusiv cele privind circulaţia autovehiculelor. n. (1)Să respecte ROF şi ROI ale unităţii de învăţământ. (2)Să păstreze curăţenia în zona publică ocupată şi perimetrul ei, ordinea, liniştea publică în perimetrul unităţii de învăţământ şi să nu creeze disconfort elevilor şi personalului unităţii de învaţământ. o. Să încheie contract de prestări servicii pentru colectarea deşeurilor cu operatorul de servicii publice de salubrizare. Să amplaseze recipiente speciale pentru deşeuri la locul desfăşurării activităţii. p. Să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător. Este interzisă depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei. q. În cazul în care bufetul/chioşcul se amplasează pe terenul din curtea unităţii de învăţământ, chiriaşul este obligat să respecte prevederile Legii nr. 50/1991 (republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Obţinerea tuturor avizelor şi/sau autorizaţiilor necesare construcţiilor provizorii demontabile revine în totalitate locatarului şi se va face pe cheltuiala acestuia ulterior încheierii contractului fără să diminueze în nici un fel obligaţiile de plată stabilite în contract. r. În ceea ce priveşte avizele necesare desfăşurării activităţii, obţinerea acestora cade exclusiv în sarcina chiriaşului. s. Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a unor construcţii provizorii sau a altor evenimente ce pot coduce la producerea de pagube sau prejudicii locatorului.

VII. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 6.1. Să predea bunul, liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere. Procesul verbal de predare-primire al spaţiului va fi întocmit de către Serviciul Şcoli-Spitale; 6.2. Să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat.

4

7. DREPTURILE LOCATARULUI 7.1. Chiriaşul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului de închiriere; 7.2. Chiriaşul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunurilor şi obiectivelor stabilite între părţi prin contractul de închiriere. 8. DREPTURILE LOCATORULUI 8.1. Locatorul va solicita constituirea unei taxe şi a unei garanţii de participare la licitaţie; 8.2. În cazul adjudecării licitaţiei, pentru ofertantul desemnat câştigător, garanţia de participare la licitaţie se constituie în garanţie de bună execuţie. În baza solicitărilor scrise, locatorul va elibera garanţia de participare la licitaţie celorlalţi ofertanţi. 8.3. Garanţia de bună execuţie reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini şi în contractul de închiriere. Această garanţie se va restitui în momentul îndeplinirii de către chiriaş a obligaţiilor privitor la realizarea investiţiei asumate; 8.4. Condiţiile menţinerii, restituirii sau pierderii garanţiei de participare la licitaţie şi a garanţiei de bună execuţie se vor stabili prin regulamentul de participare la licitaţie şi/sau prin contractul de închiriere; 8.5. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să inspecteze bunul închiriat, precum şi modul în care sunt îndeplinite obligaţiile stabilite prin contract în desfăşurarea activităţii, verificând respectarea acestora. 8.6. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să verifice dacă sunt respectate prevederile legale în ceea ce priveşte tipul produselor comercializate, având în vedere că aceste produse sunt pentru consumul copiilor. 8.7. Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional şi local; 8.8. Locatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care chiriaşul nu respectă clauzele contractuale. 9. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITATIE

Participarea se va face după Regulamentul privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a caietului de sarcini. 10. DISPOZIŢII FINALE 10.1. Înscrierea şi participarea la licitaţie înseamna însuşirea şi acceptarea prevederilor din documentele de licitaţie puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Timişoara. 10.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii, fac parte integrantă din contractul de închiriere, acesta devenind anexă la contractul de închiriere. p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu Consilier Gabriela Tamaş

Atasament: Anexa_2c.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel: 0256 -408301

anexa 2 c la HCL nr. _________

CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiului temporar disponibil din

incinta Liceul Tehnologic Transporturi Auto, în scopul amplasării unui bufet de incintă pentru comercializarea de produse alimentare

I. INFORMAŢII GENERALE

1. Obiectul licitaţiei

Este constituit de închirierea spaţiului temporar disponibil, aparţinând unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Transporturi Auto, situat în Timişoara, str. Ardealului nr. 1. 2. Organizatorul licitaţiei

 Autoritatea/instituţia: Primăria Municipiului Timişoara;  Sediul: Bv. C. D. Loga nr. 1;  Adresa unde se organizează licitaţia: Bv. C. D. Loga nr. 1.

3. Informaţii generale despre spaţiul temporar disponibil scos la licitaţie în vederea închirierii:

 Suprafaţa utilă: 12 mp  Terenul are o suprafaţă de: nu este cazul  Amplasament: incintă clădire şcoală, corp B, parter

4. Elemente de preţ:

 preţul de pornire este de: 14 lei/mp/lună ;  pasul de strigare este: 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de

supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas;

 contravaloarea documentaţiei (caie de sarcini, regulament, formulare) este de: 15 lei;

 taxa de participare: 100 lei;  garanţia de participare este de: 10% din preţul de pornire al chiriei/an, adică

201,60 lei;  garanţia de bună execuţie este: preţul adjudecat al chiriei pentru 6 luni.

5. Regimul juridic al bunului: domeniu public al Municipiului Timişoara administrat de către Consiliul Local 6. Durata închirierii: 3 (trei) ani de la data încheierii procesului verbal de predare primire a spaţiului

2

7. Destinaţia închirierii: spaţii pentru bufete de incintă pentru comercializarea produselor alimentare destinate elevilor

8. Forma de licitaţie

 Licitaţie publică deschisă cu strigare;  Criteriul de adjudecare – cel mai mare preţ;  Preţul minim de pornire – 14 lei/mp/lună (conform datelor din raportul de evaluare)

II. OBIECTUL ÎNCHIRIERII a. Închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, din incinta Liceului Tehnologic Transporturi Auto, din Timişoara, str. Ardealului nr. 1, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea desfăşurării activităţii de comercializare produse alimentare destinate elevilor din unităţile de învăţământ. b. Spaţiul care urmează să fie închiriat situat în Timişoara, str. Ardealului nr. 1, aflat la parterul clădirii şcoală – corp B, este proprietatea publică a Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local. c. Spaţiul se află în incinta unităţii de învăţământ. Accesul la spaţiu se face conform schiţei anexate (în copie). d. Închirierea este motivată de disponibilitatea temporară a spaţiului. e. Se interzice notarea în evidenţele de Carte Funciară a spaţiului închiriat de către locatar. III. DURATA a. Spaţiul se va ocupa prin licitaţie publică cu strigare, începând cu data procesului verbal de predare primire a spaţiului, pe o perioadă de trei ani. IV. ELEMENTE DE PREŢ a. Preţul minim al închirierii, de la care porneşte licitaţia este de 14 lei/mp/lună. b. Primul pas de supralicitare este de 5 % din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas. c. Preţul contractului şi modalităţile de plată vor fi conform prevederilor contractului de închiriere. d. Contravaloarea utilităţilor se va achita către unitatea de învăţământ în baza unei convenţii încheiate între chiriaş şi aceasta. e. Preţul adjudecat prin licitaţie va fi indexat de drept, anual, cu indicele de inflaţie prognozat, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Naţional de Statistică. f. Plata chiriei se datorează de la data încheierii procesului verbal de predare – primire al spaţiului. Plata chiriei se va face în contul RO17 TREZ 6215 0220 5X02 0362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Direcţiei Fiscale a Primariei Municipiului Timişoara, pe întreaga perioadă a contractului de 36 luni. g. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentând chiria, locatarul datorează majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare. h. Chriaşul va plăti, pe întreaga perioadă a contractului de închiriere, chiria, impozitele şi taxele privind spaţiul/spaţiile închiriate. V. CONSIDERAŢII TEHNICE În cazul în care pe spaţiul închiriat intervin situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, în cazul în care unitatea de învăţământ, necesită suplimentarea spaţiului pentru procesul de învăţământ, perioada ramasă din contractul de închirere poate fi denunţată unilateral de către locator, fără daune în sarcina locatorului, locatarul fiind obligat să îşi achite datoriile, până în ziua în care a desfăşurat activităţi pe spaţiul închiriat.

3

VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI a. Chiriaşul are obligaţia de a respecta prevederile Ordinului MSP nr.1563/2008 privind lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi şi ale Legii nr. 123/20018 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar: - Se interzice comercializarea produselor care se incadreaza la Anexa nr. 1 a Ordinului MSP 1563/2008, art. 1, alin. (2), aşa cum este prevăzut şi în Legea nr. 123/2008 cap. III, art. 10. b. Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice, ţigărilor, sucurilor acidulate, cafelei. c. Se interzice efectuarea activităţilor de producţie produse alimentare tip fast food şi barbeque. d. Se interzice utilizarea aparaturii electrice profesionale, care poate conduce la consumuri mari de energie electrică şi trasee separate de alimentare. Această măsură se dispune pentru a evita supraîncărcarea instalaţiei electrice din unitatea de învăţământ şi a nu se crea premise de accidente/incidente în acest sens. De asemenea, sunt interzise orice intervenţii/improvizaţii le instalaţia de alimentare cu energie electrică. e. Costul lucrărilor de amenajare, întreţinere, reparaţii a spaţiului şi racordare la utilităţi cad în sarcina câştigătorului licitaţiei. f. La eliberarea spaţiului închiriat, chiriaşul, nu va avea pretenţii asupra investiţiei făcute. g. Câstigatorul licitaţiei va amenaja spaţiul închiriat numai pe suprafaţa licitată, fără a o depăşi. h. Chiriaşul va plăti pe întreaga durată a contractului, chiria şi sarcinile fiscale privind spaţiul închiriat. i. Este interzis sub sancţiunea nulităţii să subînchirieze sau să cesioneze total sau parţial, drepturile şi obligaţiile privind folosinţa spaţiului care face obiectul închirierii. j. Chiriaşul nu va schimba destinaţia locaţiei închiriate pe toată perioada derulării contractului de închiriere. k. Să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, normelor tehnico-metrologice, de protecţia muncii, PSI, protecţia mediului înconjurător precum şi a cerintelor legale specifice activităţii desfăşurate. l. Să ceara aprobarea, în scris, locatorului pentru instalarea oricărei modalităţi de reclamă care a ar modifica designul spaţiului. Locatorul se va pronunţa după consultarea cu unitatea de învăţământ. m. Să respecte normele de acces în instituţie, inclusiv cele privind circulaţia autovehiculelor. n. (1)Să respecte ROF şi ROI ale unităţii de învăţământ. (2)Să păstreze curăţenia în zona publică ocupată şi perimetrul ei, ordinea, liniştea publică în perimetrul unităţii de învăţământ şi să nu creeze disconfort elevilor şi personalului unităţii de învaţământ. o. Să încheie contract de prestări servicii pentru colectarea deşeurilor cu operatorul de servicii publice de salubrizare. Să amplaseze recipiente speciale pentru deşeuri la locul desfăşurării activităţii. p. Să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător. Este interzisă depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei. q. În cazul în care bufetul/chioşcul se amplasează pe terenul din curtea unităţii de învăţământ, chiriaşul este obligat să respecte prevederile Legii nr. 50/1991 (republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Obţinerea tuturor avizelor şi/sau autorizaţiilor necesare construcţiilor provizorii demontabile revine în totalitate locatarului şi se va face pe cheltuiala acestuia ulterior încheierii contractului fără să diminueze în nici un fel obligaţiile de plată stabilite în contract. r. În ceea ce priveşte avizele necesare desfăşurării activităţii, obţinerea acestora cade exclusiv în sarcina chiriaşului. s. Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a unor construcţii provizorii sau a altor evenimente ce pot coduce la producerea de pagube sau prejudicii locatorului.

VII. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 6.1. Să predea bunul, liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere. Procesul verbal de predare-primire al spaţiului va fi întocmit de către Serviciul Şcoli-Spitale;

4

6.2. Să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat. 7. DREPTURILE LOCATARULUI 7.1. Chiriaşul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului de închiriere; 7.2. Chiriaşul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunurilor şi obiectivelor stabilite între părţi prin contractul de închiriere. 8. DREPTURILE LOCATORULUI 8.1. Locatorul va solicita constituirea unei taxe şi a unei garanţii de participare la licitaţie; 8.2. În cazul adjudecării licitaţiei, pentru ofertantul desemnat câştigător, garanţia de participare la licitaţie se constituie în garanţie de bună execuţie. În baza solicitărilor scrise, locatorul va elibera garanţia de participare la licitaţie celorlalţi ofertanţi. 8.3. Garanţia de bună execuţie reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini şi în contractul de închiriere. Această garanţie se va restitui în momentul îndeplinirii de către chiriaş a obligaţiilor privitor la realizarea investiţiei asumate; 8.4. Condiţiile menţinerii, restituirii sau pierderii garanţiei de participare la licitaţie şi a garanţiei de bună execuţie se vor stabili prin regulamentul de participare la licitaţie şi/sau prin contractul de închiriere; 8.5. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să inspecteze bunul închiriat, precum şi modul în care sunt îndeplinite obligaţiile stabilite prin contract în desfăşurarea activităţii, verificând respectarea acestora. 8.6. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să verifice dacă sunt respectate prevederile legale în ceea ce priveşte tipul produselor comercializate, având în vedere că aceste produse sunt pentru consumul copiilor. 8.7. Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional şi local; 8.8. Locatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care chiriaşul nu respectă clauzele contractuale. 9. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITATIE

Participarea se va face după Regulamentul privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a caietului de sarcini. 10. DISPOZIŢII FINALE 10.1. Înscrierea şi participarea la licitaţie înseamna însuşirea şi acceptarea prevederilor din documentele de licitaţie puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Timişoara. 10.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii, fac parte integrantă din contractul de închiriere, acesta devenind anexă la contractul de închiriere. p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu Consilier Gabriela Tamaş

Atasament: Anexa_2b.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel: 0256 -408301

anexa 2 b la HCL nr. _________

CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiului temporar disponibil din

incinta Colegiului Tehnic de Vest, în scopul amplasării unui bufet de incintă pentru comercializarea de produse alimentare

I. INFORMAŢII GENERALE

1. Obiectul licitaţiei

Este constituit de închirierea spaţiului temporar disponibil, aparţinând unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic de Vest, situat în Timişoara, str. Aştrilor nr. 13. 2. Organizatorul licitaţiei

 Autoritatea/instituţia: Primăria Municipiului Timişoara;  Sediul: Bv. C. D. Loga nr. 1;  Adresa unde se organizează licitaţia: Bv. C. D. Loga nr. 1.

3. Informaţii generale despre spaţiul temporar disponibil scos la licitaţie în vederea închirierii:

 Suprafaţa utilă: 16 mp  Terenul are o suprafaţă de: nu este cazul  Amplasament: incintă clădire internat, parter

4. Elemente de preţ:

 preţul de pornire este de: 14 lei/mp/lună ;  pasul de strigare este: 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de

supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas;

 contravaloarea documentaţiei (caie de sarcini, regulament, formulare) este de: 15 lei;

 taxa de participare: 100 lei;  garanţia de participare este de: 10% din preţul de pornire al chiriei/an, adică

268,80 lei;  garanţia de bună execuţie este: preţul adjudecat al chiriei pentru 6 luni.

5. Regimul juridic al bunului: domeniu public al Municipiului Timişoara administrat de către Consiliul Local 6. Durata închirierii: 3 (trei) ani de la data încheierii procesului verbal de predare primire a spaţiului

2

7. Destinaţia închirierii: spaţii pentru bufete de incintă pentru comercializarea produselor alimentare destinate elevilor

8. Forma de licitaţie

 Licitaţie publică deschisă cu strigare;  Criteriul de adjudecare – cel mai mare preţ;  Preţul minim de pornire – 14 lei/mp/lună (conform datelor din raportul de evaluare)

II. OBIECTUL ÎNCHIRIERII a. Închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 16 mp, din incinta Colegiul Tehnic de Vest, din Timişoara, Bv. Regele Carol I nr. 11, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea desfăşurării activităţii de comercializare produse alimentare destinate elevilor din unităţile de învăţământ. b. Spaţiul care urmează să fie închiriat situat în Timişoara, Bv. Regele Carol I nr. 11, aflat la parterul clădirii internat, este proprietatea publică a Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local. c. Spaţiul se află în incinta unităţii de învăţământ. Accesul la spaţiu se face conform schiţei anexate (în copie). d. Închirierea este motivată de disponibilitatea temporară a spaţiului. e. Se interzice notarea în evidenţele de Carte Funciară a spaţiului închiriat de către locatar. III. DURATA a. Spaţiul se va ocupa prin licitaţie publică cu strigare, începând cu data procesului verbal de predare primire a spaţiului, pe o perioadă de trei ani. IV. ELEMENTE DE PREŢ a. Preţul minim al închirierii, de la care porneşte licitaţia este de 14 lei/mp/lună. b. Primul pas de supralicitare este de 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas. c. Preţul contractului şi modalităţile de plată vor fi conform prevederilor contractului de închiriere. d. Contravaloarea utilităţilor se va achita către unitatea de învăţământ în baza unei convenţii încheiate între chiriaş şi aceasta. e. Preţul adjudecat prin licitaţie va fi indexat de drept, anual, cu indicele de inflaţie prognozat, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Naţional de Statistică. f. Plata chiriei se datorează de la data încheierii procesului verbal de predare – primire al spaţiului. Plata chiriei se va face în contul RO17 TREZ 6215 0220 5X02 0362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Direcţiei Fiscale a Primariei Municipiului Timişoara, pe întreaga perioadă a contractului de 36 luni. g. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentând chiria, locatarul datorează majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare. h. Chriaşul va plăti, pe întreaga perioadă a contractului de închiriere, chiria, impozitele şi taxele privind spaţiul/spaţiile închiriate. V. CONSIDERAŢII TEHNICE În cazul în care pe spaţiul închiriat intervin situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, în cazul în care unitatea de învăţământ, necesită suplimentarea spaţiului pentru procesul de învăţământ, perioada ramasă din contractul de închirere poate fi denunţată unilateral de către locator, fără daune în sarcina locatorului, locatarul fiind obligat să îşi achite datoriile, până în ziua în care a desfăşurat activităţi pe spaţiul închiriat.

3

VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI a. Chiriaşul are obligaţia de a respecta prevederile Ordinului MSP nr.1563/2008 privind lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi şi ale Legii nr. 123/20018 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar: - Se interzice comercializarea produselor care se incadreaza la Anexa nr. 1 a Ordinului MSP 1563/2008, art. 1, alin. (2), aşa cum este prevăzut şi în Legea nr. 123/2008 cap. III, art. 10. b. Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice, ţigărilor, sucurilor acidulate, cafelei. c. Se interzice efectuarea activităţilor de producţie produse alimentare tip fast food şi barbeque. d. Se interzice utilizarea aparaturii electrice profesionale, care poate conduce la consumuri mari de energie electrică şi trasee separate de alimentare. Această măsură se dispune pentru a evita supraîncărcarea instalaţiei electrice din unitatea de învăţământ şi a nu se crea premise de accidente/incidente în acest sens. De asemenea, sunt interzise orice intervenţii/improvizaţii le instalaţia de alimentare cu energie electrică. e. Costul lucrărilor de amenajare, întreţinere, reparaţii a spaţiului şi racordare la utilităţi cad în sarcina câştigătorului licitaţiei. f. La eliberarea spaţiului închiriat, chiriaşul, nu va avea pretenţii asupra investiţiei făcute. g. Câstigatorul licitaţiei va amenaja spaţiul închiriat numai pe suprafaţa licitată, fără a o depăşi. h. Chiriaşul va plăti pe întreaga durată a contractului, chiria şi sarcinile fiscale privind spaţiul închiriat. i. Este interzis sub sancţiunea nulităţii să subînchirieze sau să cesioneze total sau parţial, drepturile şi obligaţiile privind folosinţa spaţiului care face obiectul închirierii. j. Chiriaşul nu va schimba destinaţia locaţiei închiriate pe toată perioada derulării contractului de închiriere. k. Să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, normelor tehnico-metrologice, de protecţia muncii, PSI, protecţia mediului înconjurător precum şi a cerintelor legale specifice activităţii desfăşurate. l. Să ceara aprobarea, în scris, locatorului pentru instalarea oricărei modalităţi de reclamă care a ar modifica designul spaţiului. Locatorul se va pronunţa după consultarea cu unitatea de învăţământ. m. Să respecte normele de acces în instituţie, inclusiv cele privind circulaţia autovehiculelor. n. (1)Să respecte ROF şi ROI ale unităţii de învăţământ. (2)Să păstreze curăţenia în zona publică ocupată şi perimetrul ei, ordinea, liniştea publică în perimetrul unităţii de învăţământ şi să nu creeze disconfort elevilor şi personalului unităţii de învaţământ. o. Să încheie contract de prestări servicii pentru colectarea deşeurilor cu operatorul de servicii publice de salubrizare. Să amplaseze recipiente speciale pentru deşeuri la locul desfăşurării activităţii. p. Să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător. Este interzisă depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei. q. În cazul în care bufetul/chioşcul se amplasează pe terenul din curtea unităţii de învăţământ, chiriaşul este obligat să respecte prevederile Legii nr. 50/1991 (republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Obţinerea tuturor avizelor şi/sau autorizaţiilor necesare construcţiilor provizorii demontabile revine în totalitate locatarului şi se va face pe cheltuiala acestuia ulterior încheierii contractului fără să diminueze în nici un fel obligaţiile de plată stabilite în contract. r. În ceea ce priveşte avizele necesare desfăşurării activităţii, obţinerea acestora cade exclusiv în sarcina chiriaşului. s. Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a unor construcţii provizorii sau a altor evenimente ce pot coduce la producerea de pagube sau prejudicii locatorului. VII. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 6.1. Să predea bunul, liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere. Procesul verbal de predare-primire al spaţiului va fi întocmit de către Serviciul Şcoli-Spitale;

4

6.2. Să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat. 7. DREPTURILE LOCATARULUI 7.1. Chiriaşul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului de închiriere; 7.2. Chiriaşul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunurilor şi obiectivelor stabilite între părţi prin contractul de închiriere. 8. DREPTURILE LOCATORULUI 8.1. Locatorul va solicita constituirea unei taxe şi a unei garanţii de participare la licitaţie; 8.2. În cazul adjudecării licitaţiei, pentru ofertantul desemnat câştigător, garanţia de participare la licitaţie se constituie în garanţie de bună execuţie. În baza solicitărilor scrise, locatorul va elibera garanţia de participare la licitaţie celorlalţi ofertanţi. 8.3. Garanţia de bună execuţie reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini şi în contractul de închiriere. Această garanţie se va restitui în momentul îndeplinirii de către chiriaş a obligaţiilor privitor la realizarea investiţiei asumate; 8.4. Condiţiile menţinerii, restituirii sau pierderii garanţiei de participare la licitaţie şi a garanţiei de bună execuţie se vor stabili prin regulamentul de participare la licitaţie şi/sau prin contractul de închiriere; 8.5. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să inspecteze bunul închiriat, precum şi modul în care sunt îndeplinite obligaţiile stabilite prin contract în desfăşurarea activităţii, verificând respectarea acestora. 8.6. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să verifice dacă sunt respectate prevederile legale în ceea ce priveşte tipul produselor comercializate, având în vedere că aceste produse sunt pentru consumul copiilor. 8.7. Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional şi local; 8.8. Locatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care chiriaşul nu respectă clauzele contractuale. 9. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITATIE

Participarea se va face după Regulamentul privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a caietului de sarcini. 10. DISPOZIŢII FINALE 10.1. Înscrierea şi participarea la licitaţie înseamna însuşirea şi acceptarea prevederilor din documentele de licitaţie puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Timişoara. 10.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii, fac parte integrantă din contractul de închiriere, acesta devenind anexă la contractul de închiriere. p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu Consilier Gabriela Tamaş

Atasament: 2018_raport_specialitate_inchiriere_chioscuri_scoli.PDF

ROMANIA MUNICIPIUL TIMI$OARA SERVICIUL $COLI SPITALE Nr. SC2018 -.({/4b /26. /o.ZaYrB

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea tnchirierii spaliilor temporar disponibile din unitdlile de invdydmdnt preuniveriitar de stat prin licitayie publicd deschisd cu strigare Si a documentelor aferente

acesteia: raport de evaluare a prelulai chiriei, caiet de sarcini, instrucliuni pentru ofertanyi gi contract cadru de tnchiriere, in scopul amplasdrii bufetelor de incintd pentru comercializarea de

produse alimentare destinate elevilor gi cadrelor didactice, pentra o periodd de 3 uni

AvAnd in vedere Expunerea de motive-a Primarului Municipiului Timiqoara gi Proiectul de hotdrdre privind aprobarea inchirierii spaliilor temporar disponibile din unitdlile de invdldmant preuniversitar de stat prin licitalie publicd deschisd cu strigare gi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a prelului chiriei, caiet de sarcini, instrucliuni pentru ofertanli gi contract cadru de inchiriere, in scopul amplasdrii bufetelor de incintd pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor gi cadrelor didactice, pentru o perioadd de 3 ani

Facem urmdtoarel e precizdri: Avdnd in vedere solicitdrile unor unitdli de invdjdmdnt preuniversitar de stat din Municipiul

Timigoara pentru asigurarea minimului de hran6 pentru elevi prin amplasarea unor chiogcuri in incintele acestor unitdfi, Serviciul $coli spitale a demerat procedura legali privind acest fapt, respectiv cele de schimbare a destinafiei spaliilor respective. Procedura menfionatd anterior a fost realizatd, in conformitate cu Legea nr. ll20l1, privind educalia nationald gi Ordinul m. 581912016 emis de Ministerul Educaliei Nafionale, privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institufiilor gi unitSlilor de inv6!5m6nt preuniversitar de stat, precum gi condiliile necesare acorddrii acestuia.

Astfel, a fost oblinul avizul conform nr. 1017111.08.2018, emis de cdtre Ministrul Educafiei Nalionale, ulterior frind emisd Hotdrdrea Consiliului Local al municipiului Timigoara ff. 435/13.09.2018, privind schimbarea destinaliei spaliilor temporar disponibile din incinta unitSlilor de invdfdm6nt preuniversitar de stat, in vederea inchirierii prin licitalie publicd, in scopul amplasdrii bufetelor de incind pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor gi cadrelor didactice.

Totodatd, conform prevederilor art. ll2, al\n.(2) din Legea educaliei nafionale w.Il2}Il, "terenurile gi clddirile unitdfiilor de educatie timpurie, de invdfdmdnt pregcolar, gcolilor primare, gimnaziale gi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invdtdmdnt din cadrul acestora, infiinfate de stat, fac parte din domeniul public Ai local gi sunt administrate de cdtre consiliile locale.

In temeiul art. 14 din Legea nr.2l3lI998 privind bunurile proprietate publicd: (1) inchirierea bunurilor proprietate publicd a itatului sau a ,rnltalilot administrativ-teritoriale se

aprobd, dupd caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judefean, a Consiliului General al Municipiului Bucuregti sau a consiliului local, iar contractul de inchiriere va cuprinde clauze de naturd s6 asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia.

(2) Contractul de inchiriere se poate incheia, dupd caz, cu orice persoana fizicd, sau juridicd, romdnd sau strdind, de cdtre titularul dreptului de proprietate sau de administrare.

Totodatd, articolul l5 prevede: "Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publicd se face prin licitalie publicd, in conditiile legii".

Avdnd in vedere prevederile mai.sus mentionate, consiliul local al Municipiului Timigoara, in calitate de administrator, poate valorifica spaliile gi terenurile unitdtiilor de invdfdmdnt preuniversitar de stat, prin inchiriere, urmAnd procedura licitafiei publice deschise cu strigare.

Pentru determinarea prelului chiriei au fost elaborate rapoarte de evaluare prin care a fost determinat pretul chiriei de pia[6, aceste valori constituind preful de pornire al licitafiei publice deschise cu strigare. Rapoartele de evaluare, m. 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055,

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ȘCOLI SPITALE Nr. SC2018 -
85172 6. /0o 208
RAFORI DE SPECIALITATE Privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat prin licitație publică deschisă cu strigare şi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a prețului chiriei, caiet de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți şi contract cadru de închiriere, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice, pentru o periodă de 3 ani Având în vedere Expunerea de motive-a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a preţului chiriei, caiet de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanți şi contract cadru de închiriere, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice, pentru o perioadă de 3 ani Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitările unor unităţi de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara pentru asigurarea minimului de hrană pentru elevi prin amplasarea unor chioşcuri în incintele acestor unități, Serviciul Şcoli spitale a demerat procedura legală privind acest fapt, respectiv cele de schimbare a destinaţiei spaţiilor respective. Procedura menționată anterior a fost realizată în conformitate cu Legea nr. 1/2011, privind educaţia naţională şi Ordinul nr. 5819/2016 emis de Ministerul Educaţiei Naționale, privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităților de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condițiile necesare acordării acestuia. Astfel, a fost obţinul avizul conform nr. 10171/1.08.2018, emis de către Ministrul Educaţiei Naţionale, ulterior fiind emisă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timişoara nr. 435/13.09.2018, privind schimbarea destinaţiei spaţiilor temporar disponibile din incinta unităților de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitaţie publică, în scopul amplasării bufetelor de incină pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice. Totodată, conform prevederilor art. 112, alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, "terenurile şi clădirile unitățiilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public şi local şi sunt administrate de către consiliile locale. În temeiul art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică: (1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. (2) Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoana fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare. Totodată, articolul 15 prevede: “Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în condițiile legii”. Având în vedere prevederile mai-sus mentionate, consiliul local al Municipiului Timişoara, în calitate de administrator, poate valorifica spațiile şi terenurile unitățiilor de învăţământ preuniversitar de stat, prin închiriere, urmând procedura licitației publice deschise cu strigare. Pentru determinarea prețului chiriei au fost elaborate rapoarte de evaluare prin care a fost determinat preţul chiriei de piaţă, aceste valori constituind preţul de pornire al licitaţiei publice deschise cu strigare. Rapoartele de evaluare, nr. 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055,

305612018, au fost elaborate de S.C. FIDOX S.R.L. Bragov, societate specializatd in domeniu. Rapoartele de evaluare gi centralizatorul aferent acestora, constituie Anexa I la HCL.

Unitefile de invdfdmdnt, spafiile temporar disponibile aferente acestora qi prelul chiriei pentru care au fost parcurgi pagii procedurali de mai sus, in vederea demardrii acliunilor pentru inchiriere, sunt:

- Liceul Teoretic Grigore Moisil, str. Ghirlandei nr. 4, amplasare chiogc in incintd - clddire gcoal6, etaj 2, in suprafafl de 5=9,61 mp, prey de pornire ticitalie 14 lei/mp/lund;

- Colegiul Nafional Bdndfean, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, amplasat" chiogc in incintd - teren in curtea gcolii, in suprafa{I de S=30 mp, prel de pornire licitayie 17 lei/mp/an;

- $coala Gimnaziald nr. 30, str. Agtrilor nr. 13, amplasare chiogc in incinta - cladire gcoald, parter, in suprafafi de s=9 mp, prel de pornire ticitayie 14 lei/mp/tund;

- Liceul Teoretic William Shakespear6, str. I.L. Caragiale nr. 6, amplasare chiogc in incintd - clddire gcoald, Corp A (str. I.L. Caragiale ff. 6), in suprafafn de S=1 mp, prel de pornire licilayie I 9 lei/mp/lund;

- Liceul Teoretic William Shakespeare, Corp B Piafa Romand w.2 in suprafafi de S=l mp, prel de pornire licitayie 19 lei/mp/lund;

- Colegiul Tehnic de Vest, Bv. Regele Carol I nr. 11, amplasare chiogc in incintd - clddire cdmin l,parter, in suprafafi de 5=16 mp, pre! de pornire ticitalie 14 iei/mp/lund;

- Liceul cu Program Sportiv Banatul, str. FC Ripensia m.29, amplasare "hiog"

in incintd - teren in curtea gcolii, in suprafafl de S=12 mp, prel de pornire licitalie 17 tei/mp/an;

- Liceul Tehnologic Transporturi Auto, str. Ardealului nr. l, amplasare chiogc in incint6 - clddire gcoald, Corp B in suprafafd de S=12 mp,prel de pornire licitalie 14 tei/mp/lund. Totodatd, in vederea demardrii procedurii de licitalie au fost elaborate, in cadrul Serviciului

$coli Spitale, au fost elaborate urmdtoarele documente: caiete de sarcini, Anexele 2a,2b,2c,2dr2e, 2fr29'2hlaHCL, instrucliuni pentru ofertanfi, Anexa 3 la HCL, gi contractul de inchiriere - cadru, Anexa 4 la HCL. Subliniem faptul cd la elaborarea acestor documente s-au respectat prevederile HCLMT nr.44412014, modificatd gi completatd cu HCLMT nr.lg012016.

in ceea ce prive$te scutirea privind plata chiriei pentru perioada vacanlelor gcolare a fost supusd atenfie Comisiei de analizd, a spaliilor temporar disponibile situate in imobileie instituliilor gcolare 9i medicale aflate in proprietatea municipiului Timigoara. aceastd comisie, in gedinla din data de 15'10.2018, a analizat gi a hotdrdt cd potenlialii locatari nu vor fi scutifi, acegtia vor pldti chiria inclusiv pe perioada vacanlelor (anexdm extras din procesul verbal al gedinfei comisiei din data de 15.10.2018).

Avdnd cele prevederile legale gi cele expuse mai sus, considerdm cd proiectul de hotdrdre privind aprobarea inchirierii spaliilor temporar disponibile din unitdlile de invd!6m6nt preuniversitar de stat prin licitafie publicd deschisd cu strigare gi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a prelului chiriei, caiet de sarcini, instrucfiuni pentru ofertanli gi contract cadru de inchiriere, in scopul amplasdrii bufetelor de incintd pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor gi cadrelor didactice, pentru o perioida de 3 ani, indeplinegte condiliile pentru a fi supus dezbaterii gi aprobdrii plenului consiliului local.

p.$ef Serviciu gcoli Spitale Consilier

Gabriela TamagAnca Ldudatu

Cod.FO 53-01,Ver.l

3056/2018, au fost elaborate de S.C. FIDOX S.R.L. Braşov, societate specializată în domeniu. Rapoartele de evaluare şi centralizatorul aferent acestora, constituie Anexa 1 la HCL. Unitățile de învăţământ, spațiile temporar disponibile aferente acestora şi prețul chiriei pentru care au fost parcurşi paşii procedurali de mai sus, în vederea demarării acţiunilor pentru închiriere, sunt: - Liceul Teoretic Grigore Moisil, str. Ghirlandei nr. 4, amplasare chioşc în incintă - clădire şcoală, etaj 2, în suprafață de S=9,61 mp, preț de pornire licitație 14 lei/mp/lună; - Colegiul Naţional Bănățean, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, amplasare chioşc în incintă — teren în curtea şcolii, în suprafață de S=30 mp, preț de pornire licitaţie 17 lei/mp/an; - Şcoala Gimnazială nr. 30, str. Aştrilor nr. 13, amplasare chioşc în incintă - clădire şcoală, parter, în suprafață de S=9 mp, preț de pornire licitaţie 14 lei/mp/lună; - Liceul Teoretic William Shakespeare, str. I.L. Caragiale nr. 6, amplasare chioşc în incintă - clădire şcoală, Corp A (str. LL. Caragiale nr. 6), în suprafață de S=1 mp, preț de pornire licitaţie 19 lei/mp/lună; - Liceul Teoretic William Shakespeare, Corp B Piaţa Romană nr.2 în suprafață de S=1 mp, preț de pornire licitație 19 lei/mp/lună; - Colegiul Tehnic de Vest, Bv. Regele Carol I nr. 11, amplasare chioşc în incintă - clădire cămin 1, parter, în suprafață de S=16 mp, preț de pornire licitație 14 lei/mp/lună; - Liceul cu Program Sportiv Banatul, str. FC Ripensia nr.29, amplasare chioşc în incintă — teren în curtea şcolii, în suprafață de S=12 mp, preț de pornire licitație 17 lei/mp/an; - Liceul Tehnologic Transporturi Auto, str. Ardealului nr. 1, amplasare chioşc în incintă - clădire şcoală, Corp B în suprafață de S=12 mp, preţ de pornire licitație 14 lei/mp/lună. Totodată, în vederea demarării procedurii de licitaţie au fost elaborate, în cadrul Serviciului Şcoli Spitale, au fost elaborate următoarele documente: caiete de sarcini, Anexele 2a,2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h la HCL, instrucţiuni pentru ofertanți, Anexa 3 la HCL, și contractul de închiriere — cadru, Anexa 4 la HCL. Subliniem faptul că la elaborarea acestor documente s-au respectat prevederile HCLMT nr. 444/2014, modificată și completată cu HCLMT nr. 180/2016. În ceea ce priveşte scutirea privind plata chiriei pentru perioada vacanțelor şcolare a fost supusă atenție Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea municipiului Timişoara. această comisie, în ședința din data de 15.10.2018, a analizat şi a hotărât că potenţialii locatari nu vor fi scutiți, aceştia vor plăti chiria inclusiv pe perioada vacanțelor (anexăm extras din procesul verbal al şedinţei comisiei din data de 15.10.2018). Având cele prevederile legale şi cele expuse mai sus, considerăm că Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor temporar disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a preţului chiriei, caiet de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți şi contract cadru de închiriere, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice, pentru o perioadă de 3 ani, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. p-Şef Serviciu Şcoli Spitale Consilier Anca Lăudatu Gabriela Tamaş Cod.FO 33-01, Ver.1

Atasament: Anexa_2a.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel: 0256 -408301

anexa 2 a la HCL nr. _________

CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiului temporar disponibil din

incinta Colegiul Naţional Bănăţean, în scopul amplasării unui bufet de incintă pentru comercializarea de produse alimentare

I. INFORMAŢII GENERALE

1. Obiectul licitaţiei

Este constituit de închirierea spaţiului temporar disponibil, aparţinând unităţii de învăţământ Colegiul Naţional Bănăţean, situat în Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26. 2. Organizatorul licitaţiei

 Autoritatea/instituţia: Primăria Municipiului Timişoara;  Sediul: Bv. C. D. Loga nr. 1;  Adresa unde se organizează licitaţia: Bv. C. D. Loga nr. 1.

3. Informaţii generale despre spaţiul temporar disponibil scos la licitaţie în vederea închirierii:

 Suprafaţa utilă: 30 mp  Terenul are o suprafaţă de: nu este cazul  Amplasament: teren în curtea şcolii

4. Elemente de preţ:

 preţul de pornire este de: 17 lei/mp/an ;  pasul de strigare este: 5 % din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de

supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas;

 contravaloarea documentaţiei (caiet de sarcini, regulament, formulare) este de: 15 lei;

 taxa de participare: 100 lei;  garanţia de participare este de: 10% din preţul de pornire al chiriei/an, adică 51 lei;  garanţia de bună execuţie este: preţul adjudecat al chiriei pentru 6 luni.

5. Regimul juridic al bunului: domeniu public al Municipiului Timişoara administrat de către Consiliul Local 6. Durata închirierii: 3 (trei) ani de la data încheierii procesului verbal de predare primire a spaţiului

2

7. Destinaţia închirierii: spaţii pentru bufete de incintă pentru comercializarea produselor alimentare destinate elevilor

8. Forma de licitaţie

 Licitaţie publică deschisă cu strigare;  Criteriul de adjudecare – cel mai mare preţ;  Preţul minim de pornire – 17 lei/mp/an (conform datelor din raportul de evaluare)

II. OBIECTUL ÎNCHIRIERII a. Închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 30 mp, din incinta Colegiului Naţional Bănăţean, din Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea desfăşurării activităţii de comercializare produse alimentare destinate elevilor din unităţile de învăţământ. b. Spaţiul care urmează să fie închiriat situat în Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, aflat în curtea unităţii de învăţământ, este proprietatea publică a Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local. c. Spaţiul se află în incinta unităţii de învăţământ. Accesul la spaţiu se face conform schiţei anexate (în copie). d. Închirierea este motivată de disponibilitatea temporară a spaţiului. e. Se interzice notarea în evidenţele de Carte Funciară a spaţiului închiriat de către locatar. III. DURATA a. Spaţiul se va ocupa prin licitaţie publică cu strigare, începând cu data procesului verbal de predare primire a spaţiului, pe o perioadă de trei ani. IV. ELEMENTE DE PREŢ a. Preţul minim al închirierii, de la care porneşte licitaţia este de 17 lei/mp/an . b. Primul pas de supralicitare este de 5% din preţul de pornire a licitaţiei, al doilea pas de supralicitare este de 5% (10% din preţul de pornire), al treilea pas este de 3% (13% din preţul de pornire). Pentru următorii paşi se adaugă câte 1% pentru fiecare pas. c. Preţul contractului şi modalităţile de plată vor fi conform prevederilor contractului de închiriere. d. Contravaloarea utilităţilor se va achita către unitatea de învăţământ în baza unei convenţii încheiate între chiriaş şi aceasta. e. Preţul adjudecat prin licitaţie va fi indexat de drept, anual, cu indicele de inflaţie prognozat, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Naţional de Statistică. f. Plata chiriei se datorează de la data încheierii procesului verbal de predare – primire al spaţiului. Plata chiriei se va face în contul RO17 TREZ 6215 0220 5X02 0362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Direcţiei Fiscale a Primariei Municipiului Timişoara, pe întreaga perioadă a contractului de 36 luni. g. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentând chiria, locatarul datorează majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare. h. Chriaşul va plăti, pe întreaga perioadă a contractului de închiriere, chiria, impozitele şi taxele privind spaţiul/spaţiile închiriate. V. CONSIDERAŢII TEHNICE În cazul în care pe spaţiul închiriat intervin situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, în cazul în care unitatea de învăţământ, necesită suplimentarea spaţiului pentru procesul de învăţământ, perioada ramasă din contractul de închirere poate fi denunţată unilateral de către locator, fără daune în sarcina locatorului, locatarul fiind obligat să îşi achite datoriile, până în ziua în care a desfăşurat activităţi pe spaţiul închiriat.

3

VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI a. Chiriaşul are obligaţia de a respecta prevederile Ordinului MSP nr.1563/2008 privind lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi şi ale Legii nr. 123/20018 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar: - Se interzice comercializarea produselor care se incadreaza la Anexa nr. 1 a Ordinului MSP 1563/2008, art. 1, alin. (2), aşa cum este prevăzut şi în Legea nr. 123/2008 cap. III, art. 10. b. Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice, ţigărilor, sucurilor acidulate, cafelei. c. Se interzice efectuarea activităţilor de producţie produse alimentare tip fast food şi barbeque. d. Se interzice utilizarea aparaturii electrice profesionale, care poate conduce la consumuri mari de energie electrică şi trasee separate de alimentare. Această măsură se dispune pentru a evita supraîncărcarea instalaţiei electrice din unitatea de învăţământ şi a nu se crea premise de accidente/incidente în acest sens. De asemenea, sunt interzise orice intervenţii/improvizaţii le instalaţia de alimentare cu energie electrică. e. Costul lucrărilor de amenajare, întreţinere, reparaţii a spaţiului şi racordare la utilităţi cad în sarcina câştigătorului licitaţiei. f. La eliberarea spaţiului închiriat, chiriaşul, nu va avea pretenţii asupra investiţiei făcute. g. Câstigatorul licitaţiei va amenaja spaţiul închiriat numai pe suprafaţa licitată, fără a o depăşi. h. Chiriaşul va plăti pe întreaga durată a contractului, chiria şi sarcinile fiscale privind spaţiul închiriat. i. Este interzis sub sancţiunea nulităţii să subînchirieze sau să cesioneze total sau parţial, drepturile şi obligaţiile privind folosinţa spaţiului care face obiectul închirierii. j. Chiriaşul nu va schimba destinaţia locaţiei închiriate pe toată perioada derulării contractului de închiriere. k. Să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, normelor tehnico-metrologice, de protecţia muncii, PSI, protecţia mediului înconjurător precum şi a cerintelor legale specifice activităţii desfăşurate. l. Să ceara aprobarea, în scris, locatorului pentru instalarea oricărei modalităţi de reclamă care a ar modifica designul spaţiului. Locatorul se va pronunţa după consultarea cu unitatea de învăţământ. m. Să respecte normele de acces în instituţie, inclusiv cele privind circulaţia autovehiculelor. n. (1)Să respecte ROF şi ROI ale unităţii de învăţământ. (2)Să păstreze curăţenia în zona publică ocupată şi perimetrul ei, ordinea, liniştea publică în perimetrul unităţii de învăţământ şi să nu creeze disconfort elevilor şi personalului unităţii de învaţământ. o. Să încheie contract de prestări servicii pentru colectarea deşeurilor cu operatorul de servicii publice de salubrizare. Să amplaseze recipiente speciale pentru deşeuri la locul desfăşurării activităţii. p. Să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător. Este interzisă depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei. q. În cazul în care bufetul/chioşcul se amplasează pe terenul din curtea unităţii de învăţământ, chiriaşul este obligat să respecte prevederile Legii nr. 50/1991 (republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Obţinerea tuturor avizelor şi/sau autorizaţiilor necesare construcţiilor provizorii demontabile revine în totalitate locatarului şi se va face pe cheltuiala acestuia ulterior încheierii contractului fără să diminueze în nici un fel obligaţiile de plată stabilite în contract. r. În ceea ce priveşte avizele necesare desfăşurării activităţii, obţinerea acestora cade exclusiv în sarcina chiriaşului. s. Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a unor construcţii provizorii sau a altor evenimente ce pot coduce la producerea de pagube sau prejudicii locatorului.

VII. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 6.1. Să predea bunul, liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere. Procesul verbal de predare-primire al spaţiului va fi întocmit de către Serviciul Şcoli-Spitale;

4

6.2. Să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat. 7. DREPTURILE LOCATARULUI 7.1. Chiriaşul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului de închiriere; 7.2. Chiriaşul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunurilor şi obiectivelor stabilite între părţi prin contractul de închiriere. 8. DREPTURILE LOCATORULUI 8.1. Locatorul va solicita constituirea unei taxe şi a unei garanţii de participare la licitaţie; 8.2. În cazul adjudecării licitaţiei, pentru ofertantul desemnat câştigător, garanţia de participare la licitaţie se constituie în garanţie de bună execuţie. În baza solicitărilor scrise, locatorul va elibera garanţia de participare la licitaţie celorlalţi ofertanţi. 8.3. Garanţia de bună execuţie reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini şi în contractul de închiriere. Această garanţie se va restitui în momentul îndeplinirii de către chiriaş a obligaţiilor privitor la realizarea investiţiei asumate; 8.4. Condiţiile menţinerii, restituirii sau pierderii garanţiei de participare la licitaţie şi a garanţiei de bună execuţie se vor stabili prin regulamentul de participare la licitaţie şi/sau prin contractul de închiriere; 8.5. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să inspecteze bunul închiriat, precum şi modul în care sunt îndeplinite obligaţiile stabilite prin contract în desfăşurarea activităţii, verificând respectarea acestora. 8.6. Locatorul, cât şi Directorul unităţii de învăţământ, au dreptul să verifice dacă sunt respectate prevederile legale în ceea ce priveşte tipul produselor comercializate, având în vedere că aceste produse sunt pentru consumul copiilor. 8.7. Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional şi local; 8.8. Locatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care chiriaşul nu respectă clauzele contractuale. 9. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITATIE

Participarea se va face după Regulamentul privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a caietului de sarcini. 10. DISPOZIŢII FINALE 10.1. Înscrierea şi participarea la licitaţie înseamna însuşirea şi acceptarea prevederilor din documentele de licitaţie puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Timişoara. 10.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii, fac parte integrantă din contractul de închiriere, acesta devenind anexă la contractul de închiriere. p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu Consilier Gabriela Tamaş

Atasament: 2018_aviz_juridic_inchiriere_chioscuri_scoli.PDF

ROMANIA JUDETUL TIMIS

Anexa la Raportul de specialitate nr. 25143126.10.2018

MLINICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL ruRIDIC 26.10.20t8

AYIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea inchirierii spaliilor temporar disponibile din unititile deinv5ldmAnt preuniversitar de stat prin{icitatie publicd deschisi cu strigare gia documentelor

aferente acesteia: raport de evaluare a pretului chiriei, caiet de sarcini, instrucliuni pentru

ofertanli gi contract cadru de inchiriere, in scopul amplasdrii bufetelor de incintd pentru

comercializarea de produse alimentare destinate elevilor gi cadrelor didactice, pentru o periodd de

3 ani

Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 25143126.10.2018 privind aprobarea inchirierii spaliilor temporar disponibile din unitdJile de invdJimdnt preuniversitar de stat prin licitalie publicd deschisd cu strigare gi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a preJului chiriei, caiet de sarcini, instruc[iuni pentru ofertanJi gi contract cadru de inchiriere, in scopul amplasirii bufetelor de incintd pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor gi cadrelor didactice, pentru o periodd de 3 ani.

Expunerea de motive nr. SC2018-25143126.10.2018 a Primarului Municipiului Timisoara privind oportunitatea Proiectului de hotdr6re privind aprobarea inchirierii spaliilor temporar disponibile din unitSlile de invdJdmdnt preuniversitar de stat prin licitalie publicd deschisd cu strigare gi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a prefului chiriei, caiet de sarcini, instrucJiuni pentru ofertanli gi contract cadru de inchiriere, in scopul amplasdrii bufetelor de incintd pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor gi cadrelor didactice, pentru o period[ de 3 ani,

AvAnd in vedere Extrasul din Procesul verbal al gedinfei Comisiei de analizd a spafiilor temporar disponibile situate in imobilele institufiilor gcolare gi medicale aflate in proprietatea municipiului Timigoara din data de 15.10.2018.

Avdnd in vedere Avizul conform nr. 10171/01.08.2018 al Ministrului EducaJiei NaJionale pentru schimbarea destinaliei pe o perioadi de 3 ani din spaJii de inv[Jdmdnt in spalii necesare desfbgurdrii activitdtii de comercializare a produselor alimentare permise elevilor, respectiv amplasdrii bufetelor de incintd.

Av6nd in vedere Rapoartele de evaluare nr. 3049, 3050, 3057,3052,3053, 3054, 3055, 305612018, elaborate de S.C. FIDOX S.R.L, Bragov.

AvAnd in vedere HCLMT nr.44412014 privind aprobarea Regulamentului privind desfbgurarea licitaliilor organizate pentru inchirierea bunurilor aflate in proprietatea publicd sau privatd a Municipiului Timigoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune gi incheierea de acte adifionale la contractele de inchiriere aflate in derulare. ' Avdnd in vedere HCLMT nr. 180/10.05.2016 privind modificarea gi completarea HCLMT nr.

444112.09.20t4. Av6nd in

al acesteia: vedere prevederile Legii nr. 21311998 privind proprietatea publicd 9i regimul juridic

A 1 —_— sint DA Piri “tt, ri ura A "a die mn LEE 1 Eu iuni mol a i min a 7 U TE i“ Tu 11 E ir Si -pl dum E L-a iam in un = II E aro unu E o mp, 15 3 ni u Ted ai "m ur i a m E ap SU CT imp goli UT il n ode Pan br = m m ua ar e hp i pa iri "LL 1 val tă air tin TA dn - up îl “bg d e vag d n FR N ea n nb "n rai m E eine pna m uda oua m na m „mm n. n ur d musa Bl i E IE muţi Pat ul ET E a SL me "a Tull „— Lumii, n su ua ul Mi nu n i mail = n Bl di MI 1! 1 ŢI în ui Si [1188 d um gh gi mp fo a ÎI m n Lb ani aid, m puli = ES, m Ed, Pg RAURI FR IE i E aL rar rep pa pari jan at, ET n Di “ul n N MURE” doamne dul n in “lina ela A a n, a lin i ga d 1 e m n og m E m i e ji îndure bani an ital mia d Ti ul E i Cei E m L "moi PEEL ui - m pui m i lim primi ul me li ptr 1 E TEI EM E III mm în ATI Sri se E m uni E n, ra a i rul pa a i E MI Emi m i Neo EATA LEEA PTA NE ate ag ul paote pi ataca, femur rotire peluza Fury a al părea" da huni Tel) “mint Crema d vuum lar st tă “ina | mai ua 2 n-a ZA i fate Pal d UE mg ju a lt a pt aia Îi pe pp af le i FOI ni: 1 Fe” ar im m CU e i He lil i iti 11 m! "ii mb E e d ] „ulii! i nn ar | dl mi SN m TU efrem, "|" UT, "gs DEE LU NOPȚI ramanea m pl ran n le | 2 Mr ri anul VE ne 2 mint — EDITIE ITI. a pita SI UE He = dA UNITE a US pe penguin on e iza poata tt ln gmail iti să tt lite e Bta — E Rr ARTERE OI) SLI n pana m Sb mi PET n i ori n i NE NIN RI TI În Ieri iti i Da ME (ME ZARIT Zell 10 UPU RC E E li au din ll DUNE) SUE EEE ela d E re d EVREI CE ta Toi mule Mn ml Malin mi talia DORNA i Fe opel mpa JP PIN DE IAU a UI a, li RU E nb gt „pe FL UER + _ =: a T ilicit - IE gr ] az
ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. 25143/26.10.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 26.10.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea închirierii spaţiilor temporar disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a preţului chiriei, caiet de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanţi şi contract cadru de închiriere, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice, pentru o periodă de 3ani Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 25143/26.10.2018 privind aprobarea închirierii spaţiilor temporar disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a preţului chiriei, caiet de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanţi şi contract cadru de închiriere, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice, pentru o periodă de 3 ani. Expunerea de motive nr, SC2018-25143/26.10.2018 a Primarului Municipiului Timisoara privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor temporar disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a preţului chiriei, caiet de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanţi şi contract cadru de închiriere, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice, pentru o periodă de 3 ani. Având în vedere Extrasul din Procesul verbal al şedinţei Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea municipiului Timişoara din data de 15.10.2018. Având în vedere Avizul conform nr. 10171/01.08.2018 al Ministrului Educației Naţionale pentru schimbarea destinaţiei pe o perioadă de 3 ani din spații de învăţământ în spaţii necesare desfăşurării activităţii de comercializare a produselor alimentare permise elevilor, respectiv amplasării bufetelor de incintă. Având în vedere Rapoartele de evaluare nr. 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056/2018, elaborate de S.C. FIDOX S.R.L. Braşov. Având în vedere HCLMT nr. 444/2014 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune şi încheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derulare. Având în vedere HCLMT nr. 180/10.05.2016 privind modificarea şi completarea HCLMT nr. 444/12.09.2014. Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestela:

Art.l4 "(I)inchirierea bunurilor Uppftetrgle Wbticd a statului squ a unitdlilor administrativ-teritoriale se aprobd, dupd caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judelean, a Consiliului General al Municipiului BucureSti sau a consiliului local, iar contractul de inchiriere va cuprinde clauze de naturd sd asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuiq. (2)Contractul de tnchiriere se poate incheia, dupd caz, cu orice persoana ./izicd sau juridicd, romdnd sau strdind, de cdtre titularul dreptului de proprietate sau de administrare. Art. l5 Concesionarea sau tnchirierea bunurilor proprietate publicd se face prin licitalie publicd, in condi1iile legii."

AvAnd in vedere prevederile art. 36, alin.2, lit.c din Legea nr. 21512001 administrafiei publice locale. "(2) Consiliul toiat exercitd urmdtoorele categorii de atribulii; c) atribulii privind administrarea domeniului public Si privat al comunei, orasului sau municipiului"

Avdnd in vedere prevederile art.36, alin.6, pct I din Legea nr.2l5l200l administraliii publice locale. " Consiliul local asigurd, potrivit competenlelor sale si in condiyiile tegii, cadrul necesar pentru furnizarea sertticiilor publice de interes local privind; educalia"

Av6nd in vedere prevederile art. ll2, alin.(2) din Legea educaliei naJionale nr.ll2}ll: "terenurile Si clddirile unitdliilor de educalie timpurie, de invd1dmdnt preScolar, scolilor primare, gimnaziale Si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invdldmdnt din cadrul acestora, inJiinlate de stat, fac parte din domeniul public si local Si sunt administrate de cdtre consiliile locole. "

AvAnd in vedere prevederilor art.20, alin.1 din Legea educatiei naJionale nr.Il20ll "Autoritdlile administraliei publice locale asigurd, in condiyiile legti, buna des/dsurare a invd\dmdntului preuniversitar in localitd\ile in care acestea isi exercitd autoritatea. "

Avdnd in vedere dispozitiile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative.

Se avizeazd favorabil raportul de specialitate inregistrat cu nr. SC2018- 25143126.10.201g privind aprobarea inchirierii spaliilor temporar disponibile din unitaflle de invdldmAnt preuniversitar de stat prin licitalie public[ deschisd cu strigare gi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a prelului chiriei, caiet de sarcini, instrucliuni pentru ofertanti gi contract cadru de inchiriere, in scopul amplasdrii bufetelor de incintd pentru comercializarea de produse alimentare destinate eleviloi gi cadrelor didactice, pentru o periodi de 3 ani.

Mentiondm cd, prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea inchirierii spafiilor temporar disponibile din unitelile de invafdmdnt preuniversitar de stat prin licitalie publica deschisd cu strigare gi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a prefului chiriei, caiet de sarcini, instrucfiuni pentru ofertan(i gi contract cadru de inchiriere, in scopul amplasdrii bufetelor de incintd pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor gi cadrelor didactice, pentru o perioda de 3 ani si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului aviz reglementat de Legea nr. 21512001 privind administratia publicd locaia ;;;il;;i;;i completarile ulterioare.

De asemenea, avizul nu priveste aspectele tehnice, economice, de specialitate ale documentatiei, nu obligd la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste oblisatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumb[]

CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFANrt ilL Ult

l\ \{, v l I

Cod FO53-13,Ver.1

- n li Ph ia n im ali pn ra DIG Ep i mat tă dit ST ll He UE l AFI poti rii ua inger nare poante till ga ratia) venă IUN ÎN RI SERUL ZU EP, UT Au Tg RZA di be LS DT “UE USURA SII UITE totu Sl MEI ST il PT ih ESTI = Abba BO e tat, Adi dd ft notite E sin NET o oferta li 1 uliul ul zu fatală Si Angra Lia d sd cil pron unge de pe safe dif pe 5 antoni „na În 1) UE dep lg PRI fa ŢI NN AT E ET E ut EEE mila i na EUR E Bi Cam și! tomb Yalta si sil nr 5 bi ui Si A Ma tul n m) DM gi MINER plm EU RE a UL UL UE ȘI E IUL pg kit I'M ap & Mi mil a gun ul i d ll a illa rm gl mi il li E Laur dp Ira Pula i du p LEA MU II IL LL pp | TURE n Shell [iuli Em n ln u, me muie int = bu "Tri de “lut a Lea, pure, iat mara bl HE ale YU Si OT SI be AU m sit E a mmm edi pp! ga Sp lila d TUI E TRE E) | nm falie 1 zl LT in E am Fie if Diva n DTZ me dle tra arsă Usi n dani han al pl (5 tal i pumni TU UN IE, UR ET EU UT JR N Wen Bl ant ia Sul un n e nul mat la RI i a 1 Ha Nam E ITI EET E E n IT LOT - a ma “until "n ul “În n ab m _ tun UI Tie Up gin n m e lasa PU ui db al UA tut AL petit BEE USI TE RI ITU, "ue TA Milan CI i Pliante Dl i mem E TUT un e i nd tei E n mm mapa E omul men ml pi n iu de SI E i E OU DUSE PE BILL EEST a ra rien mail i ai nm i Pina le ali IE E anala SM UL IE Dap îm pa Up ES DT IO LIU PU N a ma Udine d a a fim — n pi SI „1 E, E aril rafie a Dl ua cr if! all albie n i m ma ep mu ni i um ni RU Ugo PRL EA mu = ASR E ENG E ll pn uman dli'af îl mal n lan PUIU _ 1 Eau, E Unu 1 pa == in ui nf n SSI Ul e me i Pl pa CETE II TEA ml BE IN Ie uitai E E 1 indo E CATI
Art.14 “(l)Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. (2)Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoana fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare. Art. 15 Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.” Având în vedere prevederile art. 36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale. j “(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului” Având în vedere prevederile art. 36, alin.6, pct 1 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale. “ Consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educaţia” Având în vedere prevederile art. 112, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011: "terenurile şi clădirile unităţiilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public şi local şi sunt administrate de către consiliile locale.” Având în vedere prevederilor art.20, alin.1 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 “Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.” Având în vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018- 25143/26.10.2018 privind aprobarea închirierii spaţiilor temporar disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a preţului chiriei, caiet de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanți şi contract cadru de închiriere, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice, pentru o periodă de 3 ani. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea închirierii spaţiilor temporar disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a preţului chiriei, caiet de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanţi şi contract cadru de închiriere, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice, pentru o periodă de 3 ani si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, avizul nu priveste aspectele tehnice, economice, de specialitate ale documentatiei, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. Cod FO53-13,Ver.1
CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN

Atasament: 2018_expunere_motive_inchiriere_chioscuri_scoli.PDF

ROMANIA JUDETUL TIMI$ MUNICIPIUL TIMI$OARA PRIMAR Nr. SC20t8 - 2i/43/a-6 /o"2a6

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTANANN .

Privind aprobarea tnchirierii spaliilor temporar disponibile din unitdyite de tnvdydmdnt preuniversitar de stat prin licitalie publicd deschisd cu slrigare gi a documentelor aferente

acesteia: raport de evaluare a prelului chiriei, caiet de sarcini, instrucliuni pentru ofertanyi gi contract cctdru de inchiriere, in scopul amplasdrii bufetelor de incintd pentru comercializarea

de produse alimentare destinate elevilor gi cadrelor didactice, pentru o periodd de 3 ani

AvAnd in vedere avizul conform nr. I0I7I11.08.2018, emis de cdtre Ministrul Educafiei Nafionale, pentru schimbarea destinafiei, pe o perioadd de 3 ani, din spalii de invdldm6nt in spalii necesare desftgurdrii activitdfii de comercializare a produselor alimentare permise elevllor, respectiv amplasdrii bufetelor de incintd, destinate exclusiv elevilor gi cadrelor didactice la urmdtoarele unitdli de invSfdmdnt: Liceul Teoretic Grigore Moisil, Colegiul Nafional Bandfean, $coala Gimnaziald nr. 30, Liceul Teoretic William Shakespeare, Colegiul Tehnic de Vest, Liceul cu Program Sportiv Banatul, Liceul Tehnologic Transporturi Auto;

Avdnd in vedere HCLMT nr. 435113.09.2018, privind schimbarea destinafiei spaliilor temporar disponibile din incinta unitdlilor de invdldmAnt preuniversitar de stat, in vederea inchirierii prin licitalie public6, in scopul amplasdrii bufetelor de incind pentru comercializarea de procluse alimentare destinate elevilor gi cadrelor didactice;

Conform prevederilor art. ll2, alin.(2) din Legea educaliei nafionale mJ2011, "terenurile gi clddirile unitdliilor de educafie timpurie, de invdfdmdnt pregcolar, gcolilor primare, gimnaziale gi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invdfdmdnt din cadrul acestora, infiinfate de stat, fac parte din domeniul public Ai local gi sunt administrate de cdtre consiliile locale;

In temeiul art. 14 din Legea nr.2I3lI998 privind bunurile proprietate publicd: (1) inchirierea bunurilor proprietate publicd a statului suu u.mitalilor administrativ-teritoriale se

aprobd, dupd caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judefean, a Consiliului General al Municipiului Bucuregti sau a consiliului local, iar contractul de inchiriere va cuprinde clavze de naturd sd asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia.

(2) Contractul de inchiriere se poate incheia, dupd, caz, cu orice persoana fizicd, sau juridicd, romdnd sau strSind, de cdtre titularul dreptului de proprietate sau de administrare.

Totodat[, articolul 15 prevede: "Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitafie publicd, in condiliile legii".

Avdnd in vedere rapoartele de evaluare m.3049, 3050, 3051, 3052,3053, 3054,3055, 305612018, elaborate de cdtre S.C. FIDOX S.R.L. Bragov prin care a fost determinat preful chiriei de piafd, aceste valori constituind prelul de pornire al licitaJiei publice deschise cu strigare;

Avdnd in vedere prevederile HCL,MT nr. 44412014 de aprobare a regulamentului privind rlesftgurarea licitafiilor organizate pentru inchirierea bunurilor aflate in proprietatea publicd sau

Cod FO 53-03, ver 2 Page 1

ROMANIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2018 -
23143 /26./0 208
EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - Privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat prin licitație publică deschisă cu strigare şi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a prețului chiriei, caiet de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți şi contract cadru de închiriere, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice, pentru o periodă de 3 ani Având în vedere avizul conform nr. 10171/1.08.2018, emis de către Ministrul Educaţiei Naționale, pentru schimbarea destinaţiei, pe o perioadă de 3 ani, din spații de învățământ în spații necesare desfăşurării activităţii de comercializare a produselor alimentare permise elevilor, respectiv amplasării bufetelor de incintă, destinate exclusiv elevilor şi cadrelor didactice la următoarele unități de învăţământ: Liceul Teoretic Grigore Moisil, Colegiul Naţional Bănăţean, Şcoala Gimnazială nr. 30, Liceul Teoretic William Shakespeare, Colegiul Tehnic de Vest, Liceul cu Program Sportiv Banatul, Liceul Tehnologic Transporturi Auto; Având în vedere HCLMT nr. 435/13.09.2018, privind schimbarea destinaţiei spațiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învățământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitaţie publică, în scopul amplasării bufetelor de incină pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor și cadrelor didactice; Conform prevederilor art. 112, alin.(2) din Legea educaţiei naționale nr.1/2011, "terenurile şi clădirile unităților de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public şi local şi sunt administrate de către consiliile locale; În temeiul art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică: (1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. (2) Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoana fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare. Totodată, articolul 15 prevede: “Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii”. Având în vedere rapoartele de evaluare nr. 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056/2018, elaborate de către S.C. FIDOX S.R.L. Braşov prin care a fost determinat prețul chiriei de piaţă, aceste valori constituind preţul de pornire al licitaţiei publice deschise cu strigare; Având în vedere prevederile HCEMT nr. 444/2014 de aprobare a regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau Cod FO 53-03, ver 2 Page 1

privatd a Municipiului Timigoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune gi inchirierea de acte adifionale la contractele de inchiriere aflate in derulare, modificatd gi completatd cu HCLMT m.180/2016;

LuAnd in considerare hotdrdrea Comisiei de anahzd, a spaliilor temporar disponibile situate in imobilele instituliilor qcolare qi medicale aflate in proprietatea municipiului Timigoara, expusd in procesul verbal din data de 15.10.2018, prin care s-a decis ca potenfialii locatari sd achite contravaloarea chiriei inclusiv pentru perioada aferentd vacanlelor gcolare;

Conform cu cele expuse anterior, este necesard demararea procedurilor privind licitafia publicd deschisd cu strigare pentru inchirierea spaliilor din unitafle de invdfdmdnt gi incheierea contractelor aferenJe.

Fald de cele de mai sus, considerdm oportund inifierea unui proiect de hotdr6re pentru aprobarea inchirierii spafiilor temporar disponibile din unitSlile de invdldmdnt preuniversitar de stat prin licitalie publicd deschisd cu strigare gi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a prefului chiriei, caiet de sarcini, instrucliuni pentru ofertanfi gi contract cadru de inchiriere, in scopul amplasdrii bufetelor de incintd pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor gi cadrelor didactice, pentru o perioadd de 3 ani.

PRIMAR Nicolae Robu

p.$EF SERVICIU $COLI-SPITALE

VICEP

(_

Cod FO 53-03, ver 2 Page 2

Anca Lăudatu TI as
privată a Municipiului Timişoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune şi închirierea de acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derulare, modificată şi completată cu HCLMT nr. 180/2016, Luând în considerare hotărârea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea municipiului Timişoara, expusă în procesul verbal din data de 15.10.2018, prin care s-a decis ca potenţialii locatari să achite contravaloarea chiriei inclusiv pentru perioada aferentă vacanţelor şcolare; Conform cu cele expuse anterior, este necesară demararea procedurilor privind licitaţia publică deschisă cu strigare pentru închirierea spațiilor din unitățile de învăţământ și încheierea contractelor aferente. , Faţă de cele de mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a preţului chiriei, caiet de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți şi contract cadru de închiriere, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice, pentru o perioadă de 3 ani. PRIMAR VICEP Nicolae Robu p-ŞEF SERVICIU ŞCOLI-SPITALE Cod FO 53-03, ver 2 Page 2