keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 439/30.11.2010 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

30.11.2010

Hotararea Consiliului Local 439/30.11.2010
privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010- 28645/30.11.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863/02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr. 276/ 2009 privind "modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr. 863/2008";
În conformitate cu Ordinul comun nr. 3296/07.11.2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 407/16.11.2010 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", în valoare totală de 14.039.993,53 lei (T.V.A. inclus), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea" elaborate de către S.C. DRUM PROIECT S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 480.165,31 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 221.785,31 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 258.380, 00 lei.

Art. 4: (1)Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 8.126.087,99 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 2.692.347,78 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 5.433.740,21 lei.
(2) T.V.A.-ul aferent cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului se vor recupera, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 5: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 407/16.11.2010.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la H.C.L. nr…………........

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “Modernizare strada Cloşca – extindere la 4 benzi, sector

Blv. Cetăţii- str. Ovidiu Balea ” conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborate de către S.C. DRUM PROIECT S.R.L., în

cadrul contractului de prestări servicii nr. 145 / 11.08.2010

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 14.039.993,53 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 12.355.170,00 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat): 10.867.480,44 lei - Buget local (2%) 221.785,31 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 11.089.265,75 lei Costuri neeligibile 258.380,00 lei TVA 2. 692.347,78lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 14.039.993,53 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 480.165,31 lei (fără T.V.A.), Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 221.785,31 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 258.380,00 lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată: 10.867.480,44lei Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 480.165,31 lei + 2.692.347,78 lei (TVA aferent proiectului) + 5.433.740, 21 lei (avans execuţie) = 8.606.253,30 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei se vor recupera conform legislaţiei în vigoare.

DURATA DE REALIZARE a investiţiei: 12 luni CAPACITĂŢI FIZICE:

STRADA CLOŞCA • Suprafaţă carosabil 26.758,00 mp • Suprafaţă trotuare 5.487,00 mp • Suprafaţă zonă verde 10.855,00 mp • Accese 1281,00 mp • Piste ciclişti 1.191,00 mp

1

• Borduri noi 20x25cm 4.323,00 m • Borduri noi 10x15cm 4.724,00 m • Rigolă prefabricate 10x20cm 3.530,00 m • Indicatoare rutiere 60,00 buc • Marcaje rutiere 1.374,00 mp • Plantare pomi noi 310,00 buc

STRADA CRIŞAN • Piste ciclişti 3.029,00 mp • Borduri noi 10x15cm 2.949,00 m • Indicatoare rutiere 14,00 buc • Marcaje rutiere 91,00 mp • Zone verzi 1.500,00 mp

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ing. CHIŞ CULIŢĂ ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI CONSILIER

ing. IOAN GANCIOV ing. VIOLA DUMITRU

2

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri şi Poduri Nr. SC 2010 – 28645 / 30.11.2010

REFERAT

privind aprobarea proiectului complex de investiţii ,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere

Proiectul “Modernizare str. Cloşca şi extindere la 4 benzi – sector Blv. Cetăţii - O. Balea” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile, politica 2.1 „Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului”, Programul 2.1.3. „Realizarea unui sistem coerent de căi de comunicaţie în interiorul localităţilor”.

Obiectivul specific al proiectului este modernizarea şi extinderea la 4 benzi a străzii Cloşca, situată în partea de NV a municipiului Timişoara pe traseul drumului naţional DN59, asigurând legătura cu comuna Săcălaz, respectiv Republica Serbia pe ruta Jimbolia. Strada supusă modernizării este împărţită în două sectoare: • Str Cloşca între Blv Cetăţii şi P-ţa Avram Iancu L= 507,81m, are un carosabil de 14m lăţime, cu 4 benzi de circulaţie (câte două pe un sens), care se v-a moderniza refăcându-se covorul asfaltic. • Str Cloşca între P- ţa Avram Iancu şi str. Ovidiu Balea L=1250m, cu un carosabil de 6m lăţime cu două benzi de circulaţie, care se v-a extinde şi moderniza la 4 benzi de circulaţie.

În HCL 407/16.11.2010 au fost aprobate cheltuielile ce revin municipiului Timişoara în acest proiect în baza referatului nr. SC2010 – 26345/03.11.2010.

Deoarece punctul de vedere al societăţii de gaz cu referire la devierea reţelei de gaz din cadrul proiectului a fost modificat. În acest sens s-a primit din partea EON Gaz adresa cu nr.7952/25.11.2010, respectiv avizul cu nr. 15477/26.11.2010 in care se specifică că devierea reţelelor de gaz pe Str. Cloşca se va face de către Eon Gaz pe cheltuială proprie, ceea ce determină diminuarea devizului general al proiectului cu valoarea lucrărilor de deviere reţele gaz, şi implicit modificarea bugetului proiectului, este necesară aprobarea unei noi hotărâri cu noile valori şi prin urmare, revocarea hotărârii nr.407 din 16/11/2010.

În vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. – "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" pentru proiectul ,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea” propunem aprobarea întregului proiect precum şi a cheltuielilor legate de acesta ce revin municipiului Timişoara.

Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem următoarele:

1. Se aprobă proiectul "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea", în valoare totală de 14.039.993,53 lei (T.V.A. inclus), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

2. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea" elaborate de către S.C. DRUM PROIECT S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

FP 53-01, Ver.1

3. Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 480.165,31 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 221.785,31 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 258.380, 00 lei. 4. (1)Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 8.126.087,99 lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 2.692.347,78 lei; b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 5.433.740,21lei. (2) T.V.A.-ul aferent cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului se vor recupera, conform legislaţiei în vigoare.

5. La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 407/16.11.2010.

VICEPRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SORIN GRINDEANU SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERV. DRUMURI ŞI PODURI, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC CONSILIER, VIOLA DUMITRU