keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 409/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. EFTA BOTOCA - M. DRĂGHICESCU"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 409/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. EFTA BOTOCA - M. DRĂGHICESCU"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 17364 /01.09. 2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin. 2, lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str. Strada Efta Botoca - M. Drăghicescu", conform proiectului nr. SC 2006 - 13155/538 întocmit de SC Apecc , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_SF_Str._Botoca.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2006 - ________ din _______________

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE STR. EFTA BOTOCA – M. DRĂGHICESCU”

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str. Strada Efta Botoca – M. Drăghicescu”.

Strada Efta Botoca – M. Drăghicescu este amplasată în zona de est a municipiului. Strada supusă modernizării este accesibilă de pe strada Câmpului.

În situaţia actuală, strada Efta Botoca – M. Drăghicescu are o structură rutieră din piatră spartă. Nu există o delimitare a trotuarelor, pietruirea fiind executată la acelaşi nivel pe întreaga lăţime între fronturile clădite.

Canalizarea a fost executată în axa străzii, la nivel de canal colector, dar nu au fost prevăzute guri de scurgere pentru stradă, ci numai 6 cămine de vizitare şi cămine de racord pentru gospodăriile existente pe str. Efta Botoca şi 2 cămine de vizitare şi cămine de racord pentru gospodăriile existente pe str. M. Drăghicescu.

Reţeaua de alimentare cu gaze naturale de medie presiune este amplasată subteran pe partea stângă pe str. Efta Botoca respectiv pe partea dreaptă pe str. M. Drăghicescu.

Reţeaua de alimentare cu energie electrică este amplasată pe partea dreaptă, aerian, pe stâlpi din beton precomprimat, iluminatul stradal nefiind asigurat în niciun fel. În acelaşi timp pe stradă există şi stâlpi din lemn destinaţi susţinerii diferitelor reţele.

Reţeaua de alimentare cu apă este amplasată pe partea dreaptă, subteran. Descrierea funcţională şi tehnologică

Datorită faptului că această stradă este amplasată într-o zonă rezidenţială, se propune ca viteza de circulaţie să fie restricţionată la 30 km/h.

Străzile Efta Botoca şi M. Drăghicescu sunt concepute ca străzi modernizate cu două benzi de circulaţie de câte 3,00 m, astfel încât să satisfacă pe deplin intensitatea traficului din zonă şi să conducă la un grad de confort superior pentru utilizatori (zgomot la rulare, vibraţii, praf, noxe la niveluri cât mai scăzute). Caracteristicile principale ale construcţiilor

În plan, axa străzii Efta Botoca este o succesiune de 5 aliniamente si două racordări de 70 m, care totalizează o lungime de 400 m. Strada Drăghicescu este o succesiune de 4 aliniamente si o racordare de 70 m, care totalizează o lungime de 180 m.

La intersecţia dintre strada Efta Botoca şi str. Câmpului racordarea părţii carosabile se realizează cu raze de 9 m pe partea dreaptă respectiv 3 m pe partea stângă.

La intersecţia dintre strada Efta Botoca şi str. M. Drăghicescu racordarea părţii carosabile se realizează cu raza minimă de 9 m, conform prevederilor normativelor în vigoare, pe partea dreaptă şi cu rază de 4 m, datorită particularităţilor de amplasament, pe partea stângă. Astfel se asigură o lăţime a trotuarului de 1,50 m ca şi în cale curentă.

La intersecţia dintre strada Efta Botoca şi str. I. Cristoreanu racordarea părţii carosabile se realizează cu raza de 4 m, datorită particularităţilor de amplasament.

În profil longitudinal străzile sunt amplasate în palier. În profil transversal, atât str. Efta Botoca cât şi str. M. Drăghicescu au o lăţime a părţii

carosabile de 6,00 m (conform STAS 10144/1-90 Străzi. Profiluri transversale) amenajată în profil transversal tip acoperiş cu panta de 2,5 %. Trotuarele, amplasate pe ambele părţi ale

străzii, au lăţimea variabilă cuprinsă între 1,30 m şi 1,90 m, cu o pantă transversală de 2,0%. Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă şi trotuare sunt preluate de către rigolele

prefabricate din beton, amplasate pe ambele părţi la bordură şi dirijate spre gurile de scurgere pozate la bodură pe ambele părţi ale străzii la distanţe de cca. 30 m.

În vederea facilitării accesului la proprietăţile din zonă, s-a prevăzut amenajarea tronsoanelor de trotuar din faţa porţilor de acces în curţi sau la garaje, prin coborârea bordurii la nivelul părţii carosabile şi amenajarea în consecinţă a suprafeţei trotuarului.

Pe aceste străzi este posibilă amenajarea de spaţii verzi amplasate între bordură şi trotuar. Suprafaţa acestora este însă restricţionată de distanţa dintre fronturilor construite şi partea carosabilă.

Pentru orientarea şi dirijarea circulaţiei, pe partea carosabilă se vor aplica marcaje rutiere în axa străzii şi la extremităţile străzii pentru trecerile de pietoni. Deasemenea se vor monta indicatoare rutiere adecvate. Lucrările rutiere proiectate însumează:

Parte carosabilă 3332 m2; Trotuare 1760m2; Borduri 1166 m Accese 15 buc Spaţii verzi 785 m2

Structura constructivă Structura rutieră propusă pentru partea carosabilă este următoarea:

- 4 cm beton asfaltic (strat uzură) B.A.16; - 4 cm beton asfaltic deschis (strat legătură) B.A.D. 25; - 15 cm fundaţie din piatră spartă; - 20 cm fundaţie din balast.

Pentru realizarea trotuarelor se propune următoarea structură: - 6 cm pavele prefabricate din beton; - 3 cm nisip de poză; - 10 cm balast stabilizat cu ciment; - 3...5 cm nisip.

Încadrarea părţii carosabile se va realiza cu borduri ridicate din beton, aşezate pe fundaţie de beton. În zona carosabilă apele meteorice vor fi dirijate spre rigolă şi gurile de scurgere prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale. Gurile de scurgere, care vor fi racordate la reţeaua de canalizare, sunt proiectate atât numeric cât şi ca amplasare pentru a prelua în bune condiţii volumul de ape meteorice în condiţii de precipitaţii abundente.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str. Strada Efta Botoca – M. Drăghicescu”. este estimată la 1 088 003 RON, reprezentând 306 652 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str. Strada Efta Botoca – M. Drăghicescu”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior DIRECTOR D.EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC, Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Anexa_-_SF_Str._Botoca.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Conform documentaţiei Studiu de fezabilitate nr.SC 2006 – 13155/538 “Amenajare str. Strada Efta Botoca – M. Drăghicescu” Timişoara” întocmită de S.C. Apecc, principalii indicatori tehnico-econmici ai investiţiei sunt:

Valoarea totală a investitiei: 1 088003RON(306652euro) din care construcţii montaj: 930 211 RON (262 179 euro) Durata de realizare a investiţiei: 4,0 luni Capacităţi:

Parte carosabilă 3332 m² trotuare 1760 m² accese 15 buc borduri 1166 m spaţii verzi 785 m²

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ Ing. DUMITRU ANDOR

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF BIROU, CONSILIER Ing.IOAN GANCIOV Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Deviz_-_SF_Str._Botoca.pdf

4. DEVIZ GENERAL (conform HG 1179/2002) privind cheltuielile necesare realizării AMENAJARE STR. EFTA BOTOCA - M. DRĂGHICESCU în RON şi EURO la cursul EURO/RON - BNR din data de 01Aug 2006 EURORON 3548 Denurnirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare (inclusi TVA) Din care supusă procedurii Nr. cheltuieli Tatal de achiziție publică RON EURO RON EURO T 7 3 4 5 5 PARTEAT CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului T.T[Obținerea terenului 0 0 E E T.Z [Amenajarea terenului 0 0 0 0 T3 [Amenajări pentru protecția mediului T482.68 231 1245288) 231 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor Ţ RE RUE a o o o necesare obiectivului CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 3.1 [Studii de teren 2.196,00) 618| 2.186,00 515 3 Z|Obținerea de avize, acorduri şi autorizații 500,00 141 E E 3 3 [Proiectare şi engineerig 1829062 13853 3-4 |Organizarea procedurilor de achiziție publică 11.158.09[ 3.145 E 3.5|Consultanță 0 0 E E 35 [Asistență tehnică 12535.52| 3646| 1253662| 3545) CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1 [Construcții şi instalați 903.539.51[ 254.745] 503.839.51| 254.746 T-Terasamente 81.77085|__23047[__81.770,85| 23.047 2 Suprastructură drum 711.046 80| 200.408|711.048,80| 200.408 3-Lucrări accesorii T11.015.86|__31.281[ 111.018 66[ 31281 42 |Vontaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 „ a echipamente tehnologice şi funcționale E E E E |cu montaj 4.4 [Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 0 0 45 [Dotări 164566| 4645 66| 1366 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 [Organizare de şantier 5157935[ 8817 3182535| 8817 5.1.1. Lucrări de construcţii 24878.1[ _7012[ 24878.11] 7012 5.1.2, Cheltuieli conexe organizării şantierului 59351.24[ 2.805 9.85124[ 2.805] 5.2 |Cornisioane, taxe, cote legale, costuri de 1327044 a743 _ — finanțare, 5.2.1, Comisioane, taxe şi cote legale T3775.44| 3.143 E E - ISC 0,8% din C+M 8171.862.303 | CSC 0,5% din C+M 5.107.48| 1.440 5.23, Costul creditului 0 0 E E 5.3 |Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5353482| 15.117] = =