keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 34/23.02.2010 privind aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Timişoara-domeniul public, a unor străzi şi a terenurilor înscrise în C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, inclusiv a celor trecute în alte cărţi funciare din C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara

23.02.2010

Hotararea Consiliului Local 34/23.02.2010
privind aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Timişoara-domeniul public, a unor străzi şi a terenurilor înscrise în C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, inclusiv a celor trecute în alte cărţi funciare din C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-3516/12.02.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.19866/DD-SIPI din 12.10.2009, emisă de către S.C. Aquatim S.A. Timişoara, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.DP2009-9796 din 13.10.2009, completată cu adresa înregistrată sub nr.CDP2009-448 din 09.11.2009, prin care ne solicită emiterea unei hotărâri, privind punerea la dispoziţie a terenurilor, pe care sunt sau vor fi amplasate obiective de investiţii din Fondul de Coeziune (reţele de alimentare cu apă-extindere şi înlocuire, sistem de canalizare ape uzate menajere-extindere şi înlocuire);
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În conformitate cu art. 3, alin 4, Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.c), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea în proprietatea municipiului Timişoara-domeniul public, a terenurilor aferente străzilor prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în cărţi funciare nedefinitive.

Art.2: Terenurile înscrise în C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, precum şi cele transcrise în alte cărţi din C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, fac parte din domeniul public al Municipului Timişoara.

Art. 3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu si Directia Urbanism, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judetean Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. Aquatim S.A. Timişoara,
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CLAUDIA BORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Terenuri.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU NR. __________________________ REFERAT

privind aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Timişoara-domeniul public, a unor străzi prevăzute în anexa 1 şi a terenurilor înscrise în C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, inclusiv a celor trecute în alte cărţi funciare din C.F. nr.1 şi C.F. nr.2

Timişoara

Având în vedere adresa nr.19866/DD-SIPI din 12.10.2009, emisă de către S.C. Aquatim S.A. Timişoara, înregistrată la Primăria municipiului Timişoara cu nr.DP2009- 9796 din 13.10.2009, completată cu adresa înregistrată sub nr.CDP2009-448 din 09.11.2009, prin care ne solicită emiterea unei hotărârii, privind punerea la dispoziţie a terenurilor, menţionate în Anexa nr.1, pe care sunt sau vor fi amplasate obiective de investiţii din Fondul de Coeziune (reţele de alimentare cu apă-extindere şi înlocuire, sistem de canalizare ape uzate menajere-extindere şi înlocuire);

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

În conformitate cu art. 3, alin 4, din Legea nr.213/1998, domeniul public al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexa la Legea nr.213/1998, şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local. Totodată în anexa la Legea nr.213/1998, pct.III, în lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiilor, sunt cuprinse şi drumurile şi străzile.

Prin urmare,

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se trece în proprietatea municipiului Timişoara-domeniul public, terenul aferent străzilor prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din hotărâre, în vederea înscrieri în cărţi funciare nedefinitive. Cod FP 53-01, ver.

Deasemenea terenurile înscrise în C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, precum şi cele

transcrise în alte cărţi funciare, din C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, fac parte din domeniul public al Municipului Timişoara.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. ADRIAN ORZA Ec. NICUŞOR CONSTANTIN MIUŢ ŞEF SERVICIU B.D.U, pt. ŞEF SERVICIU S.A.I, Ing. DAN ROBESCU Ing. MARIUS VOICU

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC, Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

Cod FP 53-01, ver.

Atasament: ANEXA_CF_1_SI_CF_2.pdf

ANEXA nr.1 la HCL nr. 34/23.02.2010 1. Str. Bacalbaşa

2. Str. Bagdasar

3. Calea Buziaşului

4. Str. Cerna

5. Str. Constantin Silvestri

6. Str. Contemporanul

7. Str. Daniel Constantin

8. Str. Hărniciei

9. Str. Homorod

10. Intrarea Plantelor

11. Str. Inului

12. Str. Martir I. Stanciu

13. Str. Mureş

14. Str. Muzicescu

15. Str. N. Andreescu

16. Str. N. Filimon

17. Str. C. Nottara

18. Str. Paganini

19. Str. Podgoriei

20. Str. Poeniţei

21. Str. Romaniţei

22. Spl. Sofocle

23. Str. Dimitrie Stan

24. Str. Ion Românu (Veac Nou)

25. Str. Emile Zola

26. Str. Polonă

27. Terenul aferent staţiei de pompare Freidorf

ŞEF SERVICIU B.D.U, ŞEF SERVICIU S.A.I, Ing. DAN ROBESCU Ing. CĂLIN N. PIRVA