keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 512/23.10.2014 privind trecerea unui imobil - constructii si teren din domeniul public al Municipiului Timisoara, in domeniul public al Statului Roman, in scopul darii in administrare catre Teatrul National "Mihai Eminescu" Timisoara

23.10.2014

Hotararea Consiliului Local 512/23.10.2014
privind trecerea unui imobil - constructii si teren din domeniul public al Municipiului Timisoara, in domeniul public al Statului Roman, in scopul darii in administrare catre Teatrul National "Mihai Eminescu" Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-26434/07.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresa cu nr. SC2014-026434/06.10.2014 a Teatrului National " Mihai Eminescu din Timisoara;
Avand in vedere Adresa cu nr. 5114/09.10.2014 a Ministerului Culturii;
Avand in vedere poz. 83 din Anexa la Hotărârea Guvernului 977/2002 privind atestarea domeniului public al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.9 alin. (2)din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică,modificată;
În conformitate cu prevederile art.36, alin (2) lit.c si alin (9), art.115 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata şi modificată;
In temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul public al Statului Roman, in scopul darii in administrare catre Teatrul National "Mihai Eminescu" ,a imobilului situat in Timisoara, str. Bocsei nr.2, inscris in CF 420078(CF vechi 400614) nr. top 173/1/1/1/1/1/1, teren si constructie in suprafata de 3919 mp.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2008 si Hotărârea Consiliului Local nr.338/2009.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Ministerului Culturii;
- Teatrului National " Mihai Eminescu" Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE,MEDICALE SPORTIVE SI CULTURALE Compartiment Institutii Culturale SC2014 –26434/07.10.2014

Aprobat, PRIMAR, Nicolae Robu

R E F E R A T

privind trecerea unui imobil – constructii si teren din domeniul public al Municipiului Timisoara, in domeniul public al Statului Roman, in scopul darii in administrare catre

Teatrul National “Mihai Eminescu” Timisoara Prin adresa cu nr. SC2014-026434/06.10.2014 a Teatrului National „Mihai Eminescu”

din Timisoara si adresa cu nr. 5114/09.10.2014 de la Ministerul Culturii, s-a solicitat promovarea

unei hotarari de consiliu local pentru trecerea unor imobile din proprietatea Municipiului

Timisoara in proprietatea Statului Roman cu drept de administrare in favoarea sa.

Teatrul National a devenit cel mai consistent model de bune practici din Romania privind

cultura ca factor de dezvoltare urbana, dand astfel tonul si directia vivacitatii artistice ce

caracterizeaza Timisoara ultimilor doi ani. In acest sens, prin investitiile ce se preconizeaza sa se

realizeze la Sala 2 din Parcul Civic, Timisoara va putea beneficia de una dintre cele mai moderne

sali de spectacole din Europa, cu optimizarea de nivel european atat a functiilor de joc, cat si a

spatiului destinat publicului.

Imobilul Sala de Sport 2, este situat in Timisoara, str. Bocsei nr.2, inscris in CF 1

Timisoara nr.top.173/1/1/1/1/1/1, iar conform art. 2 din HCL 34/23.02.2010, terenurile inscrise

in CF nr.1 Timisoara, precum si cele transcrise in alte carti din CF nr.1 Timisoara, fac parte din

domeniul public al municipiului Timisoara

In urma aprobarii studiului de fezabilitate nr.19/2012, Ministerul Culturii a aprobat prin

Comisia Tehnico-Economica continuarea investitiilor pentru finalizarea optimizarii Salii 2.

Investitia care se ridica la 11.572.242 euro, nu poate fi finalizata decat in situatia in care

imobilul Sala de Sport 2, inscris in CF 420078 (CF vechi 400614) nr. top 173/1/1/1/1/1/1, vor

trece in proprietatea Statului Roman, cu drept de administrare in favoarea Teatrului National “

Mihai Eminescu”.

Potrivit art.9 alin. (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic

al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, trecera unui bun din domeniul public al

unei unitati administrative-teritoriale in domeniul public al statului se face la cererea

Guvernului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al

Municipiului Bucuresti sau a consiliului local.

Cod FO 53-01, ver.1

Mentionam ca prin HCL 65/26.02.2008 a fost dat in administrare pe o perioada de 49 de

ani imobilul Sala de Sport situat in str. Bocsei nr. 2 catre Teatrul National “ Mihai Eminescu”,

avand ca obligatii sa dea imobilului destinatia de sala de spectacole, conform proiectului pentru

reamenajare, executand lucrarile din surse proprii sau atrase. Prin HCL 338/29.09.2009 s-a

aprobat atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 3919 mp din terenul aferent salii de sport

nr.2, pentru o buna desfasurare a activitatilor teatrului si pentru amenajarea unui acces la sala din

exterior, a unei rampe pentru decor si a unei zone pentru evenimentele in aer liber.

Imobilul (constructii si teren) este atestat in domeniul public al Municipiului Timsioara la

poz. 83 din HG. 977/2002 si mentionam ca nu face obiectul unor cereri de revendicare formulate

in baza Legii 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este grevat de

sarcini si nu face obiectul vreunui litigiu, pe rolul instantelor judecatoresti nefiind inregistrat nici

un proces.

Avand in vedere cele expuse mai sus, propunem comisiilor de specialitate din Consiliul

Local proiectul de hotarare anexat, prin care sa se aprobe:

- trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul public al statului in

scopul darii in administrare catre Teatrul National „ Mihai Eminescu” Timisoara a

imobilului Sala de Sport nr. 2 si a terenului aferent, inscris in CF 420078

- revocarea HCL 65/2008 si HCL 338/2009.

VICEPRIMAR, pt. SECRETAR

Dan Diaconu Simona Dragoi

Directia Institutii Scolare Medicale, Sportive si Culturale Pt. Director executiv,

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI Mihai Costa DOTARI DIVERSE DIRECTOR Laura Koszegi Consilier: Daniela Larco

DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR Smaranda Haracicu AVIZAT, Serviciul Juridic

Daniela Stefan