keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 284/22.05.2018 pentru respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea operatiunilor de dezlipire si alipire a imobilelor care formeaza incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" in vederea reglementarii situatiei juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazar, Timisoara

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 284/22.05.2018
pentru respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea operatiunilor de dezlipire si alipire a imobilelor care formeaza incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" in vederea reglementarii situatiei juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazar, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 10967/10.05.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10966/10.05.2018 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului juridic din data de16.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10966/10.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare si Ordinul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.700/2014- privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;
Avand in vedere prevederile art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 34/2010 privind terenurile inscrise in C.F. nr.1 si C.F. nr.2 Timisoara, precum si cele transcrise in alte carti din C.F. nr.1 si C.F. nr.2 Timisoara, fac parte din domeniul public al Municipului Timisoara.
Avand in vedere Procesul - Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 22.05.2018;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
Avand in vedere faptul ca Proiectul de hotarare privind aprobarea operatiunilor de dezlipire si alipire a imobilelor care formeaza incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" in vederea reglementarii situatiei juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazar, Timisoara nu a intrunit conditiile impuse de prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotarare privind aprobarea operatiunilor de dezlipire si alipire a imobilelor care formeaza incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" in vederea reglementarii situatiei juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazar, Timisoara.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica :
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana ;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: plan_dezlipire_avizat_OCPI.pdf

ANEXA 1.36 Nr. cadastral ete Adresa imobilului 428383 1514 Str.Plato, Loc. Timisoara Cartea Funciara nr. 428383 UAT Timisoara PLAN DE AMPLSAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE SCARA 1:500 sg BI o 3 = E 6 - Teren sport 5 SE S s Om o (suprafata asfalt) E 5 Ș Constructie pi 20 gs Constructie , Constructie 1 111 + [+ E E n rr p 1 ZA. | ls 1 e 2 [e CR e zu. 7 8 | 56 | [5 | 2 oi Str. Borsec (str.Plato) = | x A ra? 3 N sf dum asfalt E ' Constructie | DI 5 , VW 8 ZN. 3874 __ZN. — RI = E V a 1 ' a | a | | 15.6 | | trotuar asfalt h Tabel de miscare parcelara pentru dezlipire imobil Situatia actuala Situatia viitoare (inainte de dezlipire) (dupa dezlipire) Nr. cad. | Suprafata |Categoria Descrierea Nr. cad. | Suprafata | Categoria Descrierea imobilului CF(mp) de imobilului nou CF(mp) |de folosinta folosinta | 1514 Dr | Drum intravin- | LOT1 941 Dr | Drum intravilan - str. Plato str. Plato LOT2 W532 573 Dr Drum intravilan - str. Plato Total 1514 - - 1514 - = Executant, S.C. BLACK LIGHT S.R.L. Parata oredana BEZNOSZKA , CERTIFICAT * DE Oficiul de Cadastru si Publiciita BOBA Iob = "na +, BEZNOSZKA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Page 1 of 3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. UR2017-15070/23.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operaţiunilor de dezlipire şi alipre a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" în vederea reglementării situaţiei juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi privind aprobarea operaţiunilor de dezlipire şi alipre a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", în vederea reglementării situaţiei juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timişoara; Având în vedere adresa UR2017-15070/14.09.2017 prin care S.C. BLACK LIGHT S.R.L. ne înaintează documentaţia pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operaţiunea de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 428383 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 2) şi ulterior alipirea imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", în vederea reglementării incintei Colegiului; Având în vedere C.U. nr. 3363/04.08.2017 pentru dezlipire şi alipire, eliberat de Primăria Municipiului Timişoara; Având în vedere documentaţia topo-cadastrală de dezlipire întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017 şi avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017; Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. SC2017-15070/09.10.2017, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. UR2017-15070/05.10.2017 şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări - Biroul Clădiri cu nr. UR2017- 15070/09.10.2017 ni s-a adus la cunoştinţă că asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată şi nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foştii proprietari sau moştenitorii acestora. Având în vedere adresa nr. UR2018-5936/13.04.2018 prin care SC BLACK LIGHT SRL face observaţia că numele (numerele) loturilor dezlipite conform CU nr. 3363/04.08.2017 (şi planul anexă), LOT 1 în suprafaţă de 573 mp şi LOT 2 în suprafaţă de 941 mp au fost inversate când s-au importat în programul e-terra 3 al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, dar suprafeţele au rămas identice, rezultând loturile cu numele (numerele): LOT 2 cu nr. cad. 445386, în suprafaţă de 573 mp şi LOT 1 cu nr. cad. 445385, în suprafaţă de 941 mp, şi astfel au fost avizate la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017; Documentaţia pentru alipire imobile, privind reglementarea incintei Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" este elaborată de proiectantul S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017. Terenurile care urmează să fie reglementate prin operaţiunea de dezlipire şi alipire sunt situate în Timişoara, în arealul Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", delimitate la Sud de str. Ghe. Lazăr, la Nord de Grădina Botanică, la Vest de calea ferată şi la Est de incinta I.S.P.E., str. Borsec, clădire C1 în regim de înălţime 4E+M, situată în str. Franz List. Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. BLACK LIGHT S.R.L. pe baza situaţiei din teren prin măsurători topografice, a planului parcelar Sarmeş, secţiunea C3 şi D3, a planului de dezlipire a nr. top. 1046/1, a documentaţiei pentru aplicarea H.G. nr. 834/1991 în favoarea ISPE. Scopul prezentei documentaţii este efectuarea dezlipirii terenului aprobat prin C.U. nr. 3363/04.08.2017 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara. După operarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 428383 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 2), se va proceda la alipirea imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", pentru ca ulterior să se reglementeze şi situaţia juridica a costrucţiilor în cartea funciară.

Page 2 of 3

Imobilul dezlipit în baza C.U. nr. 3363/04.08.2017 este situat în localitatea Timişoara, str. Plato, identificat prin nr. top. 1046/1, înscris în C.F. nr. 428383 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 2), în suprafaţă de 1514 mp, proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara. Acest imobil se dezmembrează în 2 loturi conform C.U. nr. 3363/04.08.2017, LOT 1 în suprafaţă de 941 mp, respectiv LOT 2 în suprafaţă de 573 mp. Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei pentru dezlipire şi alipire imobile, privind reglementarea incintei Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", str. Gheorghe Lazăr, Timişoara; Documentaţia topo-cadastrală de dezlipire a fost întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017 şi avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017. După analizarea celor prezentate mai sus, de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se propune spre aprobare dezlipirea şi apoi alipirea imobilelor, astfel:

 dezlipirea imobilului cu nr. top. 1046/1, înscris în C.F. nr. 428383 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 2), proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, în 2 loturi: LOT 1 - imobil teren intravilan cu nr. cad. 445385, în suprafaţă de 941 mp şi LOT 2 - imobil teren intravilan cu nr. cad. 445386, în suprafaţă de 573 mp, conform documentatiei topo-cadastrale întocmite de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017 si avizatã de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilairã Timis cu nr. 168248/12.09.2017, care va constitui Anexã la hotãrâre; .

 alipirea imobilelor LOT 2 - imobil teren intravilan cu nr. cad. 445386, în suprafaţă de 573 mp rezultat în urma dezlipirii, cu parcelele identificate prin:

nr. top. 1035/3, în C.F. nr. 435509 Timişoara (Nr C.F. vechi: 2), în suprafaţă de 1431 mp, nr. top. 1036/1, înscris în C.F. nr. 428642 Timişoara (Nr C.F. vechi: 833), în suprafaţă de 42 mp, nr. top. 1039, înscris în C.F. nr. 428650 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 527 mp, nr. top. 1040, înscris în C.F. nr. 428658 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 518 mp, nr. top. 1042, înscris în C.F. nr. 428644 Timişoara (Nr C.F. vechi: 16244), în suprafaţă de 486 mp, nr. top. 1043, înscris în C.F. nr. 421763 Timişoara (Nr C.F. vechi: 756), în suprafaţă de 492 mp, nr. top. 1044, înscris în C.F. nr. 428659 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 488 mp, nr. top. 1045, înscris în C.F. nr. 428385 Timişoara (Nr C.F. vechi: 739), în suprafaţă de 496 mp, nr. top. 1047, înscris în C.F. nr. 428394 Timişoara (Nr C.F. vechi: 767), în suprafaţă de 508 mp, nr. top. 1048/1, înscris în C.F. nr. 428382 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 437 mp, nr. top. 1055/1, înscris în C.F. nr. 428377 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 410 mp, nr. top. 1056, înscris în C.F. nr. 428399 Timişoara (Nr C.F. vechi: 609), în suprafaţă de 505 mp, nr. top. 1057, înscris în C.F. nr. 428371 Timişoara (Nr C.F. vechi: 2), în suprafaţă de 1783 mp, nr. top. 1058, înscris în C.F. nr. 428661 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 501 mp, nr. top. 1059, înscris în C.F. nr. 428662 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 493 mp, nr. top. 1060, înscris în C.F. nr. 428663 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 494 mp, nr. top 1061, înscris în C.F. nr. 428411 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 844 mp, nr. top. 1062, înscris în C.F. nr. 428372 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 834 mp, nr. top. 1063, înscris în C.F. nr. 428624 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafaţă de 828 mp, nr. top. 1064, înscris în C.F. nr. 428625 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafaţă de 854 mp, nr. top. 1065, înscris în C.F. nr. 428626 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafaţă de 503 mp, nr. top. 1066, înscris în C.F. nr. 428627 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafaţă de 505 mp, nr. top. 1067, înscris în C.F. nr. 428628 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafaţă de 493 mp, rezultând un LOT NOU - teren intravilan, în suprafaţă de 15045 mp, proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, care va constitui Anexă la hotărâre. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de

Page 3 of 3

contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33, în cazul de față S.C. BLACK LIGHT S.R.L. Având în vedere prevederile legale, respectiv Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 modificat prin Ord. nr. 1171/2017, expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind dezlipirea şi alipirea parcelelor din arealul Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Arhitect Şef Şef Birou B.D.U. Emilian Sorin Ciurariu Doina Purdea

CONSILIER B.B.D.U.

Oana Racolţa Cod FO53-01, ver. 2

Atasament: Plansa.pdf

PLAN DE SITUATIE CU PROPUNEREA DE ALIPIRE E SCARA 1:500 | SITUATIA JURIDICA A IMOBILULUI Suprar. | Inscrieri | Nr. CF. Nr. cadastral Descrierea imobilului | CF inscrieri privitoare la proprietate privitoare la(Observatii (mp) |. e RE d e | sarcini Etapa ll - alipire A. Conform CF - a E 1803/13.07.1949 | Teren intravilan, str. Mihai ARE ere RE E | 1431 |ntabulare drept de proprietate, posesor la localizare cumparare, unificare, nu sunt | | schimb, donatie, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1 E | e EET RIMARIA MUNICIPIULUI TIMMISOARA eter a E E a TE 80163/23.05.2013 2, Linii cale ferata 3 435509 1035/3 e Teren intravilan, str. Brutus Act normativ nr. HG. 849/19.10.2009, emis de Guvern | = «esa 06 nr.3 “2 intabulare drept de proprietate dobandit prin lege cota actuala 1/1 Rusuni UI | , MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul pubiic [ | E li aaa 371/16.02.1949 n) Act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, schimb, unificare, | Teren intravilan situat in str. donatie a lui te Mihai Poiit, nr.1 | ””” intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala [ | 1/1 ll e RIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA ii 371/16.02.1949 | Act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, schimb, unificare, | Teren intravilan situat in str. donatie 428658 1040 Mihai Polit, nr. 3 "18 intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala | 1 | | PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA | 83894/29.05.2013 nu sunt nu sunt m intravitări situat II SIF /Act normativ nr. HG NR. 849, din 19.10.2009, emis de GUVERNUL 428644 | 1042 PEEL | 486 ROMANIEI nu sunt 3 intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 C6 - Teren sport MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public Fl (suprafata asfalt) pl | | PI) | 128234/29.08.2012 | | 043 Teren intravilan situat in str. 492 Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de GUVERNUL ROMANIEI 421763 | 1 Mihai Polit, nr. 5 ""“ |ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 | | MUNICIPIUL TIMISOARA DOMENIUL PUBLIC | 87116.02. 1949 Act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare si schimb, Teren intravilan situat in str. donatiune 425659 1044 Mihai Polit, nr. 7 des ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala | | W1 | | ) RIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA | | | | | 79481/22.05.2013 | T intravii ituat în str] Act normativ nr. HG NR. 849, din 19.10.2009, emis de GUVERNUL 428385 1045 “e lata nr 10| 496 ROMANIEI ao Ar | ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 | n re | | MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public | | | provenit din dezlipirea | imobilului SR - | unificare, donatiune, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1 | E | | eta | | PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA | | EEE | 77907/14.04.2017 E E | Teren intravilan, str. Plato 508 act normativ nr. HG. nr. 977/24.09.2002 emis de Guvern | nr.7 ntabulare drept de proprietate, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 ___ MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public | i = | 371/16.02.1949 | | | | Act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare si schimb, De | A intravilan, str. Plato | donatiune pei | 3 | Teren intravilan, str. Plato | - 1036/2, 1037/2 nu sunt O 8 a nu sunt top. 1035/2 , suprafata betonata | nr.cadastral nou.......-- EMEA S=15045mp E E 1803/13.07.1949 | E RER | Act | rr EEE 445386 1046/1/1 Teren intravilan, str. Plato | 573 |ntabulare drept de proprietate, posesor la localizare, cumparare, schimb, | nu sunt C7 - Teren sport | | | | (suprafata betonata) parcare dalata | | 428394 1047 nu sunt | C1 - Cladire scoala in regim de inaltime P+3E 437 nu sunt Sa! esa | m.5 TEA drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala | | n | [ | | | | | RIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA 6 | | = & A A) i Act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare si schimb, Sh Teren intravilan, str. donatiune | N | 428377 | 10551 Gheorghe Lazar nr. 22 a ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala | | | 1 E E RIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA | 87632/04.06.2013 Teren intravilan situat în str. 505 Act normativ nr. HG NR. 849, din 19.10.2009, emis de GUVERN Gheorghe Lazar, nr. 24 ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 g MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public 1803/13.07.1949 | | | situat in <ir. Act, posesor la localizare, cumparare, schimb, unificare, donatiune | 428371 | 1057 | Divizia 9 Cavalerie ' 1783 |ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota nu sunt | | | actuala1/1 | Dr PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA | e E RER E RE; a | Ă EEE —_ E : EEE Ea , | | Act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare si schimb, | SUL LS lie SEE oaie : TES 9 — [ Ă | 425681 | „355 Teren intravilan situat în str. soi donatiune E nustză | | Divizia 9 Cavalerie, nr. 27 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala | HR asfalt an | | Et rata Sortat retea E n E rentei E 5 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA EEE) : 16.02.1949 Act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare si schimb, donatiune | | | nu sunt | suprafata betonata nu sunt 428399 | 1056 nu sunt ZV. | rotuar beton d A | IL | TTTTTTTTTTT PITT PETITIE pere | TUT IESIT EEE E Blv.Gheorghe Lazar | | (Teren intravilan situat in str. ] | | RI Ba Cp Sa FI E n EEE E TE BE E LE LA ez BEES SER E E | 168 Mihai Polit, nr. 9 495 intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala | PLAN PARCELAR CONFORM CF | a | RIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA | 1949 : a E FR SII Et ET PE E DEEE ta —871/16.02.1 _ [ | | | | Act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare si schimb, | 'Teren intravilan situat in str. donatiune | 1 0 | Mihai Polit, nr. 11 “ |ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala | | | PLAN DE INCADRARE IN ZONA | A | SCARA 1:5000 E | BRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA | | 4 nu sunt N ra [= ţ Act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare si schimb, | ANN > 428411 1051 (Teren intravilan situat in str. ga4 Jonatiune ant SCFRUCTUS SA , : | Divizia 9 Cavalerie, nr. 25 intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala | "SUP | 1 | | Feat , PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA [ SRI 16.02.1949 | Act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare si schimb, 1 | Teren intravilan situat in str. donatiune 42572 | 102 Divizia 9 Cavalerie, nr. 23 sa ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala | us | ana RIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA rr re iei EEE | 80207/23.05.2013 | | Teren intravilan situat in str. 828 Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de GUVERN | Divizia 9 Cavalerie, nr. 21 ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 | MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public | of” n A | m. _ ho? 423624 1063 nu sunt | : 1 Er | | | | 80206/23.05.2013 | Teren intravilan situat in str. Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de GUVERN | 1064 Divizia 9 Cavalerie, nr. 19 Bat ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 | | MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public | E d FORM SE | | (Teren intravilan situat in str. Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de GUVERN | 7 EM 42526 | 0 Gheorghe Lazar, nr. 26 Sas iintabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 Tu suit x d [= LICEUL ION internat | 80187/23.05.2013 / A DA 5 | E A RI MUNCII somonul public /X BANAT -Z | B0186/23.05.2013 a e FT a / | | | | | | SR e = 428827 | 1066 Teren intravilan situat in str. 505 Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de GUVERN | șantier în | Gheorghe Lazar, nr. 28 |Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 | | ucru E | MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public | n i ! E e _ 27) | | 80184/23.05.2013 ! l y | 1067 Teren intravilan situat in str. 493 Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de GUVERN | | ' , AS | Gheorghe Lazar, nr. 30 | |intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 | | | | MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public | TOTAL | 15045 | ' B. Dupa alipire [1035/3, 1036/1, 1039, | 1040, 1042, 1043, | 1044, 1045, 1046/1/1,, 11047, 1048/1, 1055/1, Teren intravilan situat in str. intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 "| 1056, 1057, 1058, | Gheorghe Lazar, nr. 22-30, MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public | 1059, 1060, 1061, | | | 1062, 1063, 1064, | | | | 1065, 1088, 1067 | | | | | [ nu sunt Ser la RO.TA LE Nr0232/09 05 A Loredana : — Timisoara, str. Virtutii nr. 1 | Denumire proiect: Documentatie in vederea obtinerii Hotararii Cinsilului Local e Tei.: 0356 - 808 870 pentru alipire imobile, privind reglementarea incintei Colegiului Tehnic "Ion | Nr. proiect a € e 8 = PT Fax 0356 - 808 871 Mincu", str. Gheorghe Lazar 22-30, loc. Timisoara 2616/2017 e-mail: officeBblackiight.ro La Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA | | E | Sef proiect (ing. Loredana BEZNOSZHA | Scara Plansa: E | l ; 1:500 n ni L | intocmit ing. Loredana BEZNOSZKA. 1:1000 A IE de te | 1:1000 RE | Desenat |ing. Loredana BEZNOSZKA- 1:5000 Plan parcelar dupa alipire Plansa A E ri ET Plan de incadrare in zona 4 | i | Data | Verificat | septembrie 2017

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2017-26157/23.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operaţiunilor de dezlipire şi alipire a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" în vederea reglementării situaţiei juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenurile care urmează să fie reglementate prin operaţiunile de dezlipire şi alipire sunt situate în Timişoara, în incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", delimitate la Sud de str. Ghe. Lazăr, la Nord de Grădina Botanică, la Vest de calea ferată şi la Est de incinta Institutul de Studii şi Proiectări Energetice, str. Borsec, clădire C1 în regim de înălţime 4E+M, situată în str. Franz List. Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. BLACK LIGHT S.R.L. pe baza situaţiei din teren prin măsurători topografice, a planului parcelar Sarmeş, secţiunea C3 şi D3, a planului de dezmembrare a nr. top. 1046/1 şi a documentaţiei pentru aplicarea H.G. nr. 834/1991 în favoarea I.S.P.E.. Imobilele proprietatea Municipiului Timişoara se vor reglementa prin operaţiunile de dezlipire şi alipire. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Scopul prezentei documentaţii este dezlipirea terenului aprobat prin C.U. nr. 3363/2017 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara. După operarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 428383 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 2), se va proceda la alipirea imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", pentru ca ulterior să se înscrie construcţiile existente pe teren în cartea funciară. 3. Alte informaţii Se va lua în considerare documentaţia întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017 şi avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017. 4. Concluzii Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea operaţiunilor de dezlipire şi alipre a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", în vederea reglementării situaţiei juridice. PRIMAR Pentru conformitate date tehnice NICOLAE ROBU ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

ŞEF SERVICIU ŞCOLI-SPITALE ANCA LĂUDATU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03, ver. 2