keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 621/28.11.2018 privind aprobarea operatiunilor de dezlipire imobil inscris in CF nr. 444152 Timisoara si dezlipire imobil inscris in CF nr. 444153 Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E

28.11.2018

Hotararea Consiliului Local 621/28.11.2018
privind aprobarea operatiunilor de dezlipire imobil inscris in CF nr. 444152 Timisoara si dezlipire imobil inscris in CF nr. 444153 Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea Proiectului de hotarare, nr. SC2018 -27917/23.11.2018, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -27917/23.11.2018 al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 27917/23.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare si Ordinul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014- privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;
Avand in vedere prevederile art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 34/2010 privind terenurile inscrise in C.F. nr. 1 si C.F. nr. 2 Timisoara, precum si cele transcrise in alte carti din C.F. nr. 1 si C.F. nr. 2 Timisoara, fac parte din domeniul public al Municipului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operatiunea de dezlipire imobil inscris in CF nr. 444152 Timisoara si dezlipire imobil inscris in CF nr. 444153 Timisoara, conform documentatiei topo-cadastrale intocmita de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., Proiect nr. 2791/2018: parcela cu nr. cad. 444152, teren intravilan in suprafata de 3715 mp, se va dezlipi in doua loturi: LOT 1 (nr. cad. 44152/1) - teren intravilan in suprafata de 2952 mp si LOT 2 (nr. cad. 444152/2) - teren intravilan in suprafata de 763 mp si parcela cu nr. cad. 444153, teren intravilan in suprafata de 2743 mp, se va dezlipi in doua loturi: LOT 1 (nr. cad. 444153/1) - teren intravilan in suprafata de 2256 mp si LOT 2 (nr. cad. 444153/2) - teren intravilan in suprafata de 487 mp, dezmembrarea se realizeaza conform Certificatului de Urbanism nr. 4117/12.10.2018 si conform documentatiei topografice intocmita de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., avizata de O.C.P.I., conform Referatului de admitere nr. 229241/14.11.2018 si a Referatului de admitere nr. 229231/13.11.2018, care constituie Anexa la prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DCI 2 Na OZN ZID RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea operatiunilor de dezlipire imobil inscris in CF nr. 444152 Timisoara si dezlipire imobil inscris in CF nr. 444153 Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. VE Având în vedere Expunerea de motive nr,SC2018- SH 9 / 23 4 zl Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru operatiunea de dezlipire imobil inscris in CF nr. 444152 Timisoara si dezlipire imobil inscris in CF nr. 444153 Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. VE, facem următoarele precizări: Terenurile propuse pentru dezmembrare sunt situate în Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. L/E, cu ar. cad. 444152, inscris in C.F, nr. 444152 Timisoara, in suprafata de 3715 mp.; proprietari si acte: 17112/01/02/2017, Act De Donaţie nr. 15662/2005 (dezmembrare-unificare nr, 28358/2005 și edificare cu încheierea nr. 173042/2008), B2. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Convenție, cota actuala Vl, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA si cu nr. cad. 444153, inscris in C.F. nr. 444153 Timisoara, in suprafata de 2743 mp.; proprietari si acte: 17112/01/02/2017; Act De Donaţie nr. 15662/2005, din emis de (dezmembrare-unificare nr. 28358/2005 şi edificare cu încheierea nr. 173042/2008); B2. Intabulare drept de PROPRIETATE, dobandit prin Convenție, cota actuala UI, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA. Restul înscrisurilor conform cărtilor funciare. Prezenta documentație se execută pentru dezlipirea îmobilelor astfel încât terenul LOT 2 (nr. cad. 444152/2) şi terenul LOT 2 (nr. cad. 444153/2) terenul LOT 2 (nr. cad. 444152/2) să fie înscrise în carți funciare separate, cu destinația "teren pentru drum”. Scopul prezentei documentaţii este dezlipirea terenului conform Certificatului de Urbanism nr. 4117 din 12.10.2018, eliberat de Primaria Municipiului Timisoara, conform documentatiei topografice întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L. avizata de O.C.P.I şi conform referatului de admitere nr, 229241/14.11.2018 si nr. 229231/13.11.2018. - Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. UR2018- 19485/22.11.2018 şi Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări - Biroul Clădiri II VEST cu nr. UR2018- 19485/22.11.2018 ni s-a adus la cunoştinţă că asupra acestor imobile nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată şi nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foştii proprietari sau moştenitorii acestora, iar conform adresei Compartimentului Administare Fond Funciar cu nr. UR2018- 19485/22.11.2018 ni s-a adus la cunoştiință că parcela cu nr. top. 2192/V1 a fost solicită de către Vintilă Emil, dar cererea a fost respinsă şi nu s-a înregistrat nici o contestaţie la Primăria Municipiului Timişoara, restul imobilelor menționate în adresă nefiind solicitate de catre foştii proprietari sau moştenitorii acestora. În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea operatiunilor de dezlipire imobil inscris in CF nr. 444152 Timisoara si dezlipire imobil inscris in CF nr. 444153 Timisoara, conform documentatiei topo-cadastrale intocmita de S.C. BLACK LIGHT SRL, proiect nr. 2791/2018: parcela cu nr. cad. 444152, teren intravilan in suprafata de 3715 mp, se va dezlipi in doua loturi: LOT L (nr. cad. 44152/1) - teren intravilan in suprafata de 2952 mp si LOT 2 (nr. cad. 44415272) - teren intravilan in suprafata de 763 mp si parcela cu nr. cad. 444153, teren intravilan in suprafata de 2743 mp, se va dezlipi in doua loturi: LOT | (nr. cad. 444153/1) - teren intravilan in suprafata de 2256 mp si LOT 2 (nr. cad. 444153/2) - teren intravilan in suprafata de 487 mp, dezmembrarea se realizează conform Certificatului de Urbanism nr. 41 17/12.10.2018 şi conform documentației topografice întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L, avizata de O.C.P.L, conform referatului de admitere nr. 229241/14.11.2018 si referat de admitere nr. 229231/13.11.2018, care constituie Anexă la prezenta hotărâre. Având îi mai sus n dcr prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre menționat liheste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consiliului local. ARHITECT/ȘEF / SEF BIROU B.D.U. SORIN EMILIAN CIURARIU "DOINA IPURDEA CONSILĂ B.B.D.U. a BOLTA, Cod FO53-01,Ver.l

Atasament: Referat_admitere_si_planse_vizate_OCPI,__nr._cad._444152.pdf

Referat de admitere, cerere nr. 229241 / 31-10-2018 Br PI : a SiS Nr. '229241 s Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS “Ziua 31 ANCPI Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Luna 10 do e Adresa: Localitate: Timisoara, str. Armoniei nr, 1C, 0256201089 __Anul 2018 REFERAT DE ADMITERE (Dezmembrare imobil) Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMISOARA Domiciliul Loc. Timisoara, Str Constantin Diaconovici Loga, Nr. 1, Jud. Timis Referitor la cererea inregistrată sub numărul 229241 din data 31-10-2018, vă informăm: Imobilul situat în Loc. Timisoara, Str ION IONESCU DE LA BRAD, Nr. 1/E, Jud. Timis, UAT Timisoara având numarul cadastral 444152 a fost dezmembrat în imobilele: 1) 447057 situat in Loc. Timisoara, Str ION IONESCU DE LA BRAD, Nr. 1/E, Jud, Timis, UAT Timisoara avand suprafaţa măsurată 2952 mp; 2) 447058 situat in Loc. Timisoara, Str ION IONESCU DE LA BRAD, Nr. Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafața măsurată 763 mp; Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIS la data: 14-11-2018. Situaţia prezentată poate face obiectul u or modificări ulterioare, în condiţiile Legii cadastrului şia publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republidață, cu modificările şi completările ulterioare. Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001 Pagina 1 din1

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 444152 / UAT Timisoara BF Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Localitate: Timisoara, str. Armoniei nr, 1C, 0256201089 Nr.cerere | 229241 |Nr.cer ai cr taie zi 'Luna Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară ară, _ 10 [Anul | 2018 pentru Imobil număr cadastral 444152 / UAT Timisoara TEREN intravilan Adresa: Loc. Timisoara, Str lon lonescu De La Brad, Nr. Jud. Timis Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Nr. cadastral | Suprafața I Observaţii / Referinţe 444152 | 3715 | * Suprafața este determinată in planul de proiecţie Stereo 70. DETALII LINIARE IMOBIL 4147058 441879 4147057 444154 444153 444150 a Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3. RS

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 444152 / UAT Timisoara Date referitoare la teren Crt Pa FE Tarla Parcelă Observaţii / Referinţe 1 | curti constructii | DA 3.715 TOTAL: 3.715 Date referitoare la construcţii Destinaţie Situaţie 5 Crt Numar construcţie Supraf. (mp) juridică Observaţii / Referinţe Imobilul nu are in componență construcții Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor seqmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan. Punct Punct Lungime segment început] sfârşit (m) 1 2 38.045 2 3 7.214 3 4 6.564 4 5 19.317 5 6 43.48 6 1 83.911 ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Pentru acest imobil există inregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară: Nr Crf(Numar cerere |Data cerere |Termen cerere 1 |229241 31.10.2018 [09.11.2018 Dezmembrare/Comasare Ca urmare a soluționării cererii nr. 229241 inregistrată la data de 31.10.2018, s-a propus dezmembrarea imobiluiui rezultând următoarele imobile: Nr |Identificator |Suprafata (mp) |Adresa Crt electronic 1 |447057 2952 Loc. Timisoara, Str lon lonescu De La Brad, Nr. 1/E, Jud. Timis 2 |447058 763 Loc. Timisoara, Str lon lonescu De La Brad, Nr. 1/E, Jud. Timis Certific că informațiile din prezentul eXtras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte Situația prezentată poate face publicităţii-i ti onsilier/lnspecto CONSILII Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3 n

Suprafata Nr. cadastral masurata (mp) Adresa imobilului 444152 3715 Str. I.I. de la Brad, nr. 1/E Cartea Funciara nr. 444152 UAT Timisoara PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE IMOBIL CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE SCARA 1:1000 ANEXA 1.36 E A A nr.cad.431932 pe — 3 5 teren zona ap e Ş 6.56m 16 LOT 2 3 (444152/2) a = e S= 763 mp Ss = - teren pentru drum ERE i _ E. a : IL & II apa > 3 LOT 1 E (444152/1) 3 8 S= 2952 mp 3 nr.cad.444153 E + a 3 LL = 5 8 La | * i E i n —_ 43.48m 8 1 . *s E o s cad _A44151 Tabel de miscare parcelara pentru dezlipire imobil Situatia actuala Situatia viitoare (inainte de dezlipire) (dupa dezlipire) Nr. cad. | Suprafata | Categoria Descrierea Nr. cad. | Suprafata | Categoria | Descrierea imobilului CF(mp) de imobilului nou CF(mp) de folosinta folosinta Curti Constructii ; .. | LOT 1 2952 Cc intravilan, in str. ll. Curti Constructii de la Brad nr. 1/E 444152 | 3715 Ce [rr a dr Curti Constructii _ ' intravilan, in str. I.I. | GE ME | OT? 763 Ce de la Brad nr. 1/E : n CI ET “+ ERTIEICAT SR ae Cadastrhși Publicitate |n drum) % -[£ AUTORIZARE & 3715 NIVO SRDAN ARE TE Era RO-TM-F s VTITT Seria 8 i CONSILIER ŢII NOTE Mihaela e s LDA EI BLAC HT IAN sI SRI i CASA of, E ran

Suprafata - — ANEXA 135 masurata (mp) Adresa imobilului 2952 Str. I.I. de la Brad, nr. 1/E Nr. cadastral Cartea Funciara nr. NOU UAT | Timisoara PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE IMOBIL SCARA 1:1000 e „ud Nr.cad.431932 nr.top.2193/1/1/1/2110 nr.top.2193/1/1/1/2/21 E LOT2 5 (444152/2) = S= 763 mp € teren pentru drum ș + 3 “a 36.32m A 3 | N | 3 LOT 1 5 | (444152/1) 3 5 i S= 2952 mp nr.cad.444153 ls d IF | ă 5 a 9 a a n o & o & E NU i 43.48m . 5 A. Date referitoare la teren Categorie de | Nr. parcela Tolezinta Suprafata (mp) Mentiuni 1 CC 2952 Imobilul este partial împrejmuit 2952 B. Date referitoare la construcii ati Suprafaţa construită int Cod Destinația la sol (mp) Mentiuni CT : = Total - Suprafaţa totală măsurată a imobilului = 295Zmp Suprafaţa din act = 2952 mp Executant: Inspector SC BLACK LIGHT SRL ing. Raluca Mihaela DAMIAN Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată şi atribuirea numărului cadastral ză de Cadastru şi Publicitate Imobiliară RANKOV SR CONSILIER osia! hore — Bata: OCTOMBRIE 2018

ANEXA 1.35 Nr. cadastral ELI Adresa imobilului 763 Str. I.I. de la Brad, nr. 1/E Cartea Funciara nr. NOU UAT Timisoara PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE IMOBIL SCARA 1:1000 E A A nritop.2193/1/1/]/2/11 nr.top.2193/1/1/1/2/10 te — E = nr.top.2193/1/1/1/2/21 E — 3 3 E 2 CTT e 5 E < 5 (444152/2) = S= 763 m e teren pentru e sa e 3 LOT1 g (444152/1) ză E S= 2952 mp XI nr.cad.444153 < m o a A n DV 5 [] 8 A. Date referitoare la teren Categorie de duri Nr. parcela folosinta Suprafata (mp) Mentiuni Imobilul este partial împrejmuit 1 ce 763 teren pentru drum 763 B. Date referitoare la construcii zii, Suprafaţa construită e Cod Destinația la sol (mp) Mentiuni CT E p = Total N, Suprafaţa din act Suprafaţa totală măsurată a imobilului = 763 mp = 783 mp Executant: e Cesur doar: ocu AFcadastral E “NE0257/30.05.2018 , Raluca - Mihaela % Li. DAMIAN şi o i 5 %/Zapos$ a Data: OCTOMBRIE 2018 Inspector Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată şi atribuirea numărului cadastral Ciu ȘI PUB citate mol RANKOV SRD CONSILIER Î[] / 11 2018 [UI C CSI Ţ 324

Atasament: Referat_admitere_si_planse_vizate_OCPI,__nr._cad._444153.pdf

Referat de admitere, cerere nr. 229231 / 31-10-2018 sr x a sia Nr. [229231 s Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS EI 31 ANCPI Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Luna | 10 SEES , Adresa: Localitate: Timisoara, str. Armoniei nr, 1C, 0256201089 Anul | 2018 REFERAT DE ADMITERE (Dezmembrare imobil) Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMISOARA Domiciliul Loc. Timisoara, Str Constantin Diaconovici Loga, Nr. 1, Jud. Timis Referitor la cererea inregistrată sub numărul 229231 din data 31-10-2018, vă informăm: Imobilul situat în Loc. Timisoara, Str ION IONESCU DE LA BRAD, Nr. 1/E, Jud. Timis, UAT Timisoara având numarul cadastral 444153 a fost dezmembrat în imobilele: 1) 447047 situat in Loc. Timisoara, Str ION IONESCU DE LA BRAD, Nr. 1/E, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafaţa măsurată 2256 mp; 2) 447048 situat in Loc. Timisoara, Str ION IONESCU DE LA BRAD, Nr. 1/E, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafaţa măsurată 487 mp; Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIS la data: 13-11-2018, Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, RR Inspector Oficiul de A BOBA Io Documentul conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001, Pagina 1 din1 Â

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 444153 / UAT Timisoara Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Localitate: Timisoara, str. Armoniei nr, 1C, 0256201089 Nr,cerere 229231 Ziua 31 Luna 10 Anul 2018 Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru Imobil număr cadastral 444153 / UAT Timisoara TEREN intravilan Adresa: Loc. Timisoara, Str lon lonescu De La Brad, Nr. TE, Jud. Timis Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Nr. cadastral Suprafața Observaţii / Referinţe 444153 2743 * Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70. DETALII LINIARE IMOBIL 441575 444023 4470418 444152 411153 147047 406618 444150 Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din3 2

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 444153 / UAT Timisoara Încadrare in zonă scara 1:1000 e Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din3 b

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 444153 / UAT Timisoara Date referitoare la teren Crt la a pret Tarla Parcelă Observaţii / Referinţe 1 | curti constructii | DA 2.743 TOTAL: 2.743 1] Date referitoare la construcţii Destinaţie Situaţie “5 . Crt Numar construcţie Supraf. (mp) juridică Observaţii / Referinţe | Imobilul nu are in componență construcții 1] Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiecţie în plan, Punct Punct Lungime segment început sfârşit (m) 1 2 33.44 2 3 82.987 a 4 33.808 4 1 80.418 ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru, *** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru, Pentru acest imobil există inregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară: Nr CrijNumar cerere [Data cerere [Termen eliberardObiect cerere 1 229831 31.10.2018 [09.11.2018 Dezmembrare/Comasare Ca urmare a soluționării cererii nr. 229231 inregistrată la data de 31.10.2018, s-a propus dezmembrarea imobiluiui rezultând următoarele imobile: Nr |Identificator [Suprafata (mp) [Adresa Crt electronic 1 |447047 2256 Loc. Timisoara, Str lon lonescu De La Brad, Nr. 1/E, Jud. Timis 2 |447048 487 Loc. Timisoara, Str lon lonescu De La Brad, Nr. 1/E, Jud. Timis Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIS la data: 13-11-2018 Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, Consilier/Inspector de | Diiciul de Cadastru şi Pub Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din3

ANEXA 1.36 Suprafata ni Nr. cadastral masurata (mp) Adresa imobilului 444153 2743 Str. I.I. de la Brad, nr. 1/E Cartea Funciara nr. 444153 UAT Timisoara PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE IMOBIL CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE SCARA 1:1000 3 nritop.2193/1/1/]/2/11 nr.cad.431932 nr.top.2193/1/1/1/2/10 > nr.top.2193/1/1/1/2/21 3 IT 33.26m > zona verde ==" x LOT2 6 3 (441532) ŞI E 5 S= 487 n = de II teren E E n ST m 2545m 6 ni ge i 5 444152 1 ă 8 x LOT 1 (444153/1) E — zl RE lg S= 2256 mp = Lor oct) s| 2 IE > i 8 8 n 8 33.81m u x “i E i [L rad A44151 Tabel de miscare parcelara pentru dezlipire imobil Situatia actuala Situatia viitoare (inainte de dezlipire) (dupa dezlipire) Nr. cad. | Suprafata | Categoria Descrierea Nr. cad. | Suprafata | Categoria | Descrierea imobilului CF(mp) de imobilului nou CF(mp) de folosinta folosinta 4 Curti Constructii , . | LOT1 uţa 2256 Co intravilan, in str. Cu construii E de la Brad nr. 1/E 444153] 2743 de Bran Curti Constructii m ' intravilan, in str. ll. n a Lor2 ser Ce | delaBradnr. 1/E (teren pentru drum) CE | 2743 - Zr Oficiul de Cadastru Și Publi BOBA Io N TF biliară Timiş / BLACK LIGHT </ Nr MI a II 22925 |

Nr. cadastral Suprafata ANEXA 1.35 masurata (mp) Adresa imobilului 5404 2256 Str. I.I. de la Brad, nr. 1/E Cartea Funciara nr. NOU UAT Timisoara PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE IMOBIL SCARA 1:1000 „Is nritop.2193/1/1/]/2/11 nr.cad.431932 nr.top.2193/1/1/1/2/10 x x LOT2 3 E (444153/2) = S S= 487 mp = E teren pentru drum “A e 25-45m. +5 a | i e 3 444152 5 t 8 E s LOT 1 « (444153/1) £| | E ş E S= 2256 mp ral |! s| * R | 3 3 p SA A a — 8 8 33.81m IESE E i — A. Date referitoare la teren Categorie de vaii Nr. parcela Suprafata (m folosinta a (mp) 1 CC 2256 Imobilul este partial împrejmuit 2256 B. Date referitoare la construcii ai Suprafaţa construită e Cod Destinaţia la sol (mp) Mentiuni c1 E Total E Suprafaţa totală măsurată a Suprafaţa din act = 2256 mp. imobilului = 2256 mp Executant: SC BLACK LIGHT SRL ing. Raluca Mihaela DAMIAN utarea măsurătorilor la te Ser Nr.0257/30.05.2018 Inspector Confirm introducerea imobilului în baza de date la Raluca - Mihae KI L.1. DAMIAN

ANEXA 1.35 Suprafata Nr. cadastral masurata (mp) 487 Str. de la Brad, nr. 1/E Cartea Funciara nr. NOU UAT | Timisoara PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE IMOBIL SCARA 1:1000 Adresa imobilului PI nr.cad.431932 nr.top.2193/1/1/1/2/10 x IT 3 e E 5 E (444153/2) E s ș S= 487 mp ai i a > teren pentru drum 5 4 2545m 1-6 = 5. e 3 444152 E WD 8 LOT 1 < (444153/1) g — sl E S= 2256 mp s| R e si 3 Pe A n pe 8 33.81m A a A. Date referitoare la teren Categorie de FN ; l Nr. parcela folosinta Suprafata (mp) Mentiuni Imobilul este partial împrejmuit 1 ce 487 teren pentru drum 487 B. Date referitoare la construcii ina Suprafaţa construită vi Cod Destinaţia la sol (mp) Mentiuni a E Total £ Suprafaţa totală măsurată a imobilului = 487 mp Suprafaţa din act = 487 mp Executant: Inspector SC BLACK LIGHT SRL ing. Raluca Mihaela DAMIA Confirm introducerea imobilului în baza de date execute integrată şi atribuirea numărului cadastral la ae imiş Data: OCTOMBRIE 2018

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR RO eh 2455. EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operatiunilor de dezlipire imobil inscris in CF nr. 444152 Timisoara si dezlipire imobil inscris in CF nr. 444153 Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. VE 1. Descrierea situatiei actuale: Imobilele respective sunt situate în intravilan Timisoara, cu nr. cad. 444152, inscris in C.F, ar, 444152 Timisoara, in suprafata de 3715 mp.; proprietari si acte: 17112/01/02/2017, Act De Donaţie nr. 15662/2005 (dezmembrare-unificare nr. 28358/2005 și edificare cu încheierea nr, 173042/2008), B2. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Convenție, cota actuala î/1, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA si cu nr. cad. 444153, inscris in C.F, nr. 444153 Timisoara, in suprafata de 2743 mp.; proprietari si acte: 17112/01/02/2017; Act De Donaţie nr. 15662/2005, din emis de (dezmembrare-unificare nr. 28358/2005 şi edificare cu încheierea nr. 173042/2008); B2. Intabulare drept de PROPRIETATE, dobandit prin Convenție, cota actuala Vl, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA. Restul înscrisurilor conform cărtilor funciare. Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de catre firma S.C. BLACK LIGHT S.R.L,, pe baza situatiei din teren prin masuratori topografice, pentru imobilul inscris in CF ar. 444152 UAT Timisoara şi a documentației topografice avizată de către OCPI Timis prin referatul de admitere (dezmembrare imobil) nr. 229241/14.11.2018 si imobilul inscris in CF nr. 444153 UAT Timisoara şi a documentaţiei topografice avizată de către OCPI Timis prin referatul de admitere (dezmembrare imobil) nr. 229231/13.11.2018. 2 Schimbari preconizate și rezultate așteptate Prezenta documentație se execută pentru dezlipirea îmobilelor astfel încât terenul LOT 2 (nr. cad. 444152/2) şi terenul LOT 2 (nr. cad. 444133/2) terenul LOT 2 (nr. cad. 444152/2) să fie înscrise în carţi funciare separate, cu destinaţia "teren pentru drum”. Scopul prezentei documentații este dezlipirea terenului conform Certificatului de Urbanism nr. 4117 din 12.10.2018, eliberat de Primaria Municipiului Timisoara. 3. Alte informatii Se vor lua în considerare documentațiile intocmite de S.C. BLACK LIGHT S.R.L,, avizate de O.C.P.L, conform referatelor de admitere nr. 229241/14.11.2018 si referat de admitere nr. 229231/13.11.2018. 4, Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea documenatiei pentru dezlipire imobil inscris in CF nr. 444152 Timisoara si dezlipire imobil inscris in CF nr. 444153 Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr, VE. PRIMAR NICOLAE ROBU pt. conformitate date tehnice DIRECTOR DIRECTIA C.T.D.D. Vest ARHITECT ȘEF MIHAI BONCEA EMILIAN SORIN/CIURARIU a Cod FO33-03,Ver.2