keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 232/20.12.2016 privind rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5834/1 de la 8225mp la 7915mp, dezlipire in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp si atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult a suprafetei de 250mp teren catre Centrul Reformat Timisoara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 232/20.12.2016
privind rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5834/1 de la 8225mp la 7915mp, dezlipire in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp si atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult a suprafetei de 250mp teren catre Centrul Reformat Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-30638 /15.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarile inregistrate cu nr.CT2016-003764/04.07.2016 a firmei SC EFICIENT SA si nr.UR2016-012917/26.08.2016, nr. SC2016-027889/15.11.2016 si nr.UR2016-018504 /13.12.2016 a Centrului Reformat Timisoara;
Avand in vedere Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.134/15.07.1997 - privind atribuirea unui teren in suprafata de 2500 mp., situat in Timisoara, Piata Sarmisegetuza, in vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timisoara si nr.66/03.08.2012 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.134/15.07.1997 - privind atribuirea unui teren în suprafaţă de 2500 mp, situat în Timişoara, Piaţa Sarmisegetuza, în vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
În baza prevederilor Ordinului nr.700/2014 al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
În temeiul art.8 din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicata:
În temeiul art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. ( c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5834/1 inscris in CF 424732 Timisoara (CF vechi 2) reprezentand Piata Sarmisegetuza de la 8225mp la 7915mp si dezlipire in doua imobile Lot 1 in suprafata de 7665mp si Lot 2 in suprafata de 250mp, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA - proiect nr.10542/2016.

Art. 2: Se atribuie in folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult, suprafata de 250mp teren - Lot 2 rezultata in urma dezlipirii, Centrului Reformat Timisoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru, Directia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Centrul Reformat Timisoara.
Toate taxele privind documentatia topografica si operarea acesteia in cartea funciara cad in sarcina Centrului Reformat Timisoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- OCPI Timis;
- Centrului Reformat Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE SERVICIUL TERENURI BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU NR.SC2016- / .12.2016

REFERAT privind rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5834/1 de la 8225mp la 7915mp, dezlipire in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp si atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei

lacasului de cult a suprafetei de 250mp teren catre Centrul Reformat Timisoara

Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, materialul intocmit de Serviciul Terenuri Banca de Date Urbane si Cadastru din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse, ca urmare a cererii inregistrate cu nr.CT2016-003764/04.07.2016 a firmei SC EFICIENT SA si cererilor inregistrate cu nr.UR2016-012917/26.08.2016, nr. SC2016- 027889/15.11.2016 si nr.UR2016-018504 din data de 13.12.2016 a Centrului Reformat Timisoara pentru rectificarea suprafetei imobilului proprietatea Primariei Municipiului Timisoara cu nr.1803/1949 cu nr. topo 5834/1 inscris in CF 424732 Timisoara(CF vechi 2) reprezentand Piata Sarmisegetuza de la 8225mp la 7915mp si dezlipire in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp. Pentru imobilul cu nr. topo 5834/1 inscris in CF 424732 Timisoara(CF vechi 2) reprezentand Piata Sarmisegetuza se propune rectificarea suprafetei de la 8225mp la 7915mp si dezlipirea in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp. Terenul de 250mp rezultat in urma dezlipirii se propune sa se atribuie catre Centrul Reformat Timisoara in vederea construirii lacasului de cult – corp C si amplasarii unei pompe de cladura care va deservi Centrul Reformat Timisoara.

In vederea construirii lacasul de cult cu denumirea „Centrul Reformat Timisoara”, Primaria Municipiului Timisoara a emis A.C. 1082/1998 si A.C. 135/2004 si A.C.nr.30/2013 Terenul este proprietatea Primariei Municipiului Timisoara(CF vechi nr.2 Timisoara) – domeniul public conform Hotararii Consiliului Local nr.34/2010. In vederea reglementarii incintei Centrului Reformat Timisoara din Splaiul Morarilor nr.1/b – Timisoara, inscris in CF 414266 Timişoara(CF vechi 118347) cu nr. cadastral 414266(nr.top vechi 5834/2) ca proprietar asupra constructiilor si cu drept de folosinta gratuita asupra terenului pe durata existentei lacasului de cult si proprietar asupra terenului Primaria Municipiului Timisoara posesor la localizare cu nr. 28376/1997 se propune intial rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5834/1 inscris in CF 424732 Timisoara(CF vechi 2) reprezentand Piata Sarmisegetuza de la 8225mp la 7915mp si dezlipire in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA – proiect nr.10542/2016. In vederea asigurarii bunei functionarii a Centrului Reformat Timisoara este necesara suplimentarea terenului in vederea realizarea construirii lacasului de cult – corp C si amplasarii unei pompe de cladura si a serpentinelor necesare functionarii acesteia.

Dupa emiterea de catre Primaria Municipiului Timisoara - Directia Urbanism a certificatului de urbanism nr. 4899/16.12.2015 pentru alocare numere cadastrale, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timisoara a emis procesul verbal de receptie nr.1058/2016 pentru „plan de situatie pentru obtinere Hotarare de Consiliu Local in vederea modificarii suprafetei imobilului cu numar topografic 5834/1, inscris in cartea funciara nr.424732, unitate administrativ-teritoriala Timisoara”.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. UR2016-12917/14.09.2016, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Biroul Cladiri cu nr. UR2016-12917/13.09.2016 si Compartiment Administrare Fond Funciar cu nr. UR2016-12917/14.09.2016, ni se aduce la cunostinta ca asupra acestui imobil nu figureaza litigii pe rolul instantelor judecatoresti si nu au fost depuse cereri de revendicare nefiind solicitata de catre fostii proprietari sau mostenitorii acestora.

Conform adresei Directiei Dezvoltare nr. SC2016-027889/13.12.2016 “prin propunerea în vederea rectificării suprafeţei imobilului Centrului Reformat Timişoara şi atribuirea în folosinţă gratuită

a unei suprafeţei în vederea suplimentării terenului atribuit (conform planşei anexate de dumneavoastră, nr. Pr. 10476/a/2015 – Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare, întocmită de ing. Gheorghe Petru N. Pînzaru), nu sunt afectate amenajările realizate în cadrul proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega„ cod SMIS 31814, finanţat cu fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere”.

In adresa nr.5369/19.10.1999 a DISTRIGAZ-NORD S.A. – D.G.N. TIRGU MURES - Sucursala Timisoara – sector Timisoara, catre Centrul Reformat Timisoara, se face referire la „fostul SRM din Piata Sarmisegetuza”, se permite Centrului Reformat Timisoara sa-l utilizeze „pentru organizare de santier urmand ca la terminarea lucrarilor de constructie a noului lacas de cult sa recuperam de la Dvs. materialele rezultate in urma demolarii acestuia, demolare ce va revine”.

Dupa analizarea celor prezentate mai sus, de catre comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se va aviza documentatia de rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5834/1 inscris in CF 424732 Timisoara(CF vechi 2) si dezlipire in doua imobile.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se va aproba:

- rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5834/1 inscris in CF 424732 Timisoara (CF vechi 2) reprezentand Piata Sarmisegetuza de la 8225mp la 7915mp si dezlipire in doua imobile Lot 1 in suprafata de 7665mp si Lot 2 in suprafata de 250mp, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA – proiect nr.10542/2016;

- atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult, suprafata de 250mp teren - Lot 2 rezultata in urma dezlipirii, Centrului Reformat Timisoara

Toate taxele privind documentatia topografica si operarea acesteia in cartea funciara cad in sarcina Centrului Reformat Timisoara.

Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33, in cazul de fata S.C. EFICIENT SA.

VICEPRIMAR pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. FARKAS IMRE MIHAI BONCEA

pt.ARHITECT SEF ŞEF SERVICIU T.B.D.U.C.

EMILIAN SORIN CIURARIU ŞTEFAN BRIHAC

CONSILIER S.T.B.D.U.C.

DOINA PURDEA

CONSILIER JURIDIC

GABRIELA IOVA

Red.Dact.D.P./2EX Cod FO 53-01,ver.2