keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 153/27.04.2010 privind înscrierea în cartea funciară a străzilor Victor Hugo, Aluniş, Pavlov Ivan Petrovici, Ardealul şi Ioan Slavici

27.04.2010

Hotararea Consiliului Local 153/27.04.2010
privind înscrierea în cartea funciară a străzilor Victor Hugo, Aluniş, Pavlov Ivan Petrovici, Ardealul şi Ioan Slavici


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE2010-886/15.03.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă înscrierea în cărţi funciare aferente fiecărei străzi, conform proiectului nr. 906/2006 întocmit de firma Black Light care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a următoarelor străzi:
1. Strada Victor Hugo se va înscrie într-o carte funciară nouă, unde se va nota "Teren pentru str.Victor Hugo în suprafaţă de 14220 mp proprietatea municipiului Timişoara";
2. Strada Aluniş se va înscrie într-o carte funciară nouă,unde se va nota "Teren pentru strada Aluniş în suprafaţă de 14220 mp proprietatea municipiului Timişoara";
3. Strada Pavlov Ivan Petrovici(de la str. Aluniş până după str.Dimineţii) se va înscrie într-o carte funciară nouă, unde se va nota "Teren pentru strada Pavlov Ivan Petrovici, în suprafaţă de 4832 mp proprietatea municipiului Timişoara";
4. Strada Pavlov Ivan Petrovici(de la str. Aluniş până după str.Dimineţii)se va înscrie într-o carte funciară nouă, unde se va nota "Teren pentru strada Pavlov Ivan Petrovici, în suprafaţă de 4383 mp proprietatea municipiului Timişoara";
5. Strada Ardealul se va înscrie într-o carte funciară nouă unde se va nota "Teren pentru strada Ardealul în suprafaţă de 46461 mp proprietatea municipiului Timişoara";
6. Strada Ioan Slavicise va înscrie într-o carte funciară nouă unde se va nota "Teren pentru strada Ioan Slavici în suprafaţă de 22893 mp proprietatea municipiului Timişoara".

Art. 2.: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art..3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBĂ JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE RE2010-886/15.03.2010 REFERAT

privind înscrierea în cartea funciară a străzilor Victor Hugo, Aluniş, Pavlov Ivan Petrovici, Ardealul şi Ioan Slavici

Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara materialul întocmit de Serviciul Banca de Date Urbană în baza cererii depuse de către R.A.T.T cu nr.RE2010-886/12.02.2010, prin care solicită înscrierea în cartea funciară a străzilor Victor Hugo, Aluniş, Pavlov Ivan Petrovici. Ardealul şi str.Ioan Slavici. Menţionăm că în prezent aceste străzi nu sunt înscrise în nici o carte funciară. RATTimişoara are de realizat obiectivul de investiţii care priveşte reabilitarea liniilor de tramvai precum şi modernizarea tramelor stradale ale străzilor mai sus menţionate.Se vor executa lucrări privind infrastructura şi suprastructura liniilor de tramvai, înlocuirea reţeleor subterane, refacerea drumului şi a trotuarelor.Pentru accesarea fundurilor structurale în vederea realizării acestor investiţii şi apoi obţinerea autorizaţiilor de construire, este necesară rezolvarea situaţiei juridice a străzilor aflate în obiectiv. Menţionăm că s-a obţinut aviz favorabil cu nr.RU2009-1129/12.11.2009 de la Comisia de Circulaţie întrunită în data de 12.11.2009, pentru menţinerea contururilor de pe străzile Victor Hugo, str. Aluniş, str.I.P..Pavlov, str.Ardealul şi str.Ioan Slavici cu menţiunea că planurile de situaţie depuse respectă avizele comisiei de circulaţie emise în 04.06.2009. Vă aducem la cunoştinţă că documentaţia care stă la baza întocmirii acestui referat prezintă şi situaţia străzii Polonă care nu face obiectul acestei hotărâri şi care urmează să fie înscrisă în cartea funciară prin HCL nr.34/23.02.2010 în proprietatea municipiului Timişoara-domeniul public, anexa nr.1la HCL 34/2010. Din considerentele mai sus prezentate vă supunem spre analiză şi aprobare înscrierea străzilor Victor Hugo, str.Aluniş, str.Pavlov Ivan Petrovici(compusă din 2 tronsoane), str.Ardealul şi str.Ioan Slavici în cărţi funciare aferente fiecărui tronson aşa cum s-a propus în proiectul nr.906/2006, întocmit de firma Black Ligh, proiect care va face parte integrantă din hotărâre, în care s-a prezentat fiecare stradă care urmează a se întabula, astfel:

1. Strada Victor Hugo în suprafaţă de 19622 mp, se va înscrie într-o carte funciară nouă, terenul fiind proprietatea municipiului Timişoara, iar în noua CF se va nota “str.Ioan Slavici, în suprafaţă de 19622 mp proprietatea municipiului Timişoara”;

2. Strada Aluniş în suprafaţă de 14220 mp, se va înscrie într-o carte funciară nouă, terenul fiind proprietatea municipiului Timişoara iar în noua CF se va nota “str.Aluniş în suprafaţă de 114220 mp proprietatea municipiului Timişoara”;

3. Strada Pavlov Ivan Petrovici(de la str. Aluniş până după str.Dimineţii) suprafaţă de 4832 mp, se va înscrie într-o carte funciară nouă, terenul fiind proprietatea municipiului Timişoara iar în noua CF se va nota “str.Pavlov Ivan Petrovici în suprafaţă de 4832 mp proprietatea municipiului Timişoara”;

4. Strada Pavlov Ivan Petrovici( de la str.Aluniş până la str.Gavril Musicescu) în suprafaţă de 4383 mp, se va înscrie într-o carte funciară nouă, terenul fiind proprietatea municipiului Timişoara iar în noua CF se va nota “str. Pavlov Ivan Petrovici., în suprafaţă de 4833 mp proprietatea municipiului Timişoara”;

5. Strada Ardealul în suprafaţă de 46461 mp, se va înscrie într-o carte funciară nouă, terenul fiind proprietatea municipiului Timişoara iar în noua CF se va nota “str. Ardealul., în suprafaţă de 46461 mp proprietatea municipiului Timişoara”;

6. Strada Ioan Slavici în suprafaţă de 22893 mp, se va înscrie într-o carte funciară nouă, terenul fiind proprietatea municipiului Timişoara iar în noua CF se va nota “str. Ioan Slavici., în suprafaţă de 22893 mp proprietatea municipiului Timişoara”.

După analizarea celor mai sus prezentate, de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara, se va aviza documentaţia cadastrală pentru înscrierea acestor străzi în cărţi funciare noi, aferente fiecărei străzi. DIRECTOR DIR.URBANISM SEF SERVICIU B.D.U. ARH.EMILIAN SORIN CIURARIU ING.DAN ROBESCU DIRECTOR DIR.PATRIMONIU ŞEF SERVICIU ADM.IMOBILE EC.CONSTANTIN NICUŞOR MIUŢ ING.CĂLIN PÂRVA DIRECTOR DIR. DRUMURI ŞI TRANSPORTURI CONSILIER ING.CHIŞ CULIŢĂ ING.LIGIA BĂLĂNESCU AVIZAT JURIDIC JR.MIRELA LASUSCHEVICI Red.Dact.L.B./2EX. FP 53-01,Ver.1

OPIS

anexa la proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local Direcţia: Serviciul / Biroul: Referat privind: Număr de înregistrare: Proiect de hotărâre: Anexe: Nr. file: 40

Urbanism Serviciul Banca de Date Urbană

înscrierea în cartea funciară a străzilor Victor Hugo, Aluniş, Pavlov Ivan Petrovici, Ardealul şi Ion Slavici

RE2010-886/15.03.2010

da da .............................................................................. ..............................................................................

Predat Primit (B.C.I.M.C) Data / Ora

Predat

Primit (B.A.E.D.C.L.) Data / Ora

COD FP 53 – 10 Ver. 1

  • ROMANIA SE APROBĂ
  • PRIMĂRIA