keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 68/04.03.2019 privind operaţiunea de rectificare a suprafeţei imobilului cu nr. top. 22350 - str. Samuil Şagovici (parţial- tronsonul dintre B-dul Cetăţii si str. Vuk St. Karadžic) înscris în CF nr. 429409 Timisoara

04.03.2019

Hotararea Consiliului Local 68/04.03.2019
privind operaţiunea de rectificare a suprafeţei imobilului cu nr. top. 22350 - str. Samuil Şagovici (parţial- tronsonul dintre B-dul Cetăţii si str. Vuk St. Karadžic) înscris în CF nr. 429409 Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2019- 4458/25.02.2019, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. SC2019- 4458/25.02.2019 al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.02.2019 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 4458/25.02.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului pubic şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul 700/2014, art. 78, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 34/23.02.2010 privind aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Timişoara-domeniul public, a unor străzi şi a terenurilor înscrise în C.F. nr. 1 şi C.F. nr. 2 Timişoara, inclusiv a celor trecute în alte cărţi funciare din C.F. nr. 1 şi C.F. nr. 2 Timişoara;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifica suprafaţa imobilului cu nr. top. 22350 - str. Samuil Şagovici (parţial - tronsonul dintre B-dul Cetăţii si str. Vuk St. Karadžic) înscris în CF nr. 429409 Timisoara, de la suprafata de 17178 mp (inscrisa in cartea funciara) la 17547 mp (masurata), proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniul public.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Diretia Dezvoltare;
- Direcţiei Generala, Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- OCPI Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI