keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 184/24.04.2018 privind declararea ca fiind de interes public local a lucrarilor ce urmeaza a se realiza pe terenurile din Timisoara, str.Liege, Mangalia, Calea Urseni si Intrarea Lunga

24.04.2018

Hotararea Consiliului Local 184/24.04.2018
privind declararea ca fiind de interes public local a lucrarilor ce urmeaza a se realiza pe terenurile din Timisoara, str.Liege, Mangalia, Calea Urseni si Intrarea Lunga


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-7598/02.04.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-7598/02.04.2018 al Directiei Edilitare;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC 2018-7598/12.04.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7598/02.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere adresa SC Drumuri Municipale SA nr.1783/23.03.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. RE 2018-000684/26.03.2018;
Având in vedere prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Luând in considerare prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.34/2010 - privind aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Timişoara-domeniul public, a unor străzi şi a terenurilor înscrise în C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, inclusiv a celor trecute în alte cărţi funciare din C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36. alin.2 lit.c si lit.d, precum si alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se declară ca fiind de interes public local lucrarile ce urmeaza a se realiza pe terenurile din Timisoara, str. Liege, Mangalia, Calea Urseni si Intrarea Lunga, constand in lucrări de modernizare şi mai bună funcţionalizare a acestei zone prin amenajarea de locuri de parcare pe domeniul public, zone prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Edilitara, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si SC Drumuri Municipale SA.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Drumuri Municipale Timisoara SA;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: anexa_4.pdf

PR EROMED E TRANSGAZ 165 Hr „i PLAN DE INCADRARE IN ZONA ad TA FIARE: 34 alia SEACA II d DAL at A Zeta FĂ arh TAI a, “i dese Rl “tut = shă "out E LEGENDA numar tocuri de parcare prolectate parte carosabila drumuri de acces si platforme parcare proiectate zona verde trotuare prolectate piste pentru ciclisti proiectate VERIFICATOR: EXPERT: PATHS ROU” DIRECTOR n: sc PATHS ROUT sr. Tel/fax: 0256-216933, 291052 300430 TIMISOARA, Str. E.Zola 92 E-mail; secretariat(Qpathsroutro ORG 4 35/230/1995, GUI: RO7267049 Capital social: 640.000 lei ing. PERCEC VASILE] SCARA [Obiect SEF PROIECT FIR ing. TAMAS SERGIU| | CERINTA | REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA Nr.proiect: 17.026/2 Proiect: AMENAJARE LOCURI DE PARCARE PE DOMENIUL PUBLIC Loc constr: TIMISOARA, CALEA URSENI Beneficiar: DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA | Faza: PT:DE LUCRARI RUTIERE |Nr.plan

VILA VICTORIA VILA VICTORIA A (parcare dale) Calea Ursgni HOTEL RESTAURANT "CASA DE LA ROSA” Calea Urseni

Atasament: anexa_3.pdf

[I | : a 4 8 hu Trafuer ir | 70 sa Ta | TA | >) 3 Rgt Stea VI Mu a 5 : LA 3 STR MANGALIA > m a 3 Acces auto < : (plafon g | 3 4 „Irotuar — TE : — : Il ” 57 _ = s locuri 38 Troluar STR. PLATANILOR Cesfal) CT A. Trofuar Hotel Ambasador Proiect: AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN ZONE DE LOCUINTE TIMISOARA Loc constr: TIMISOARA, STRADAMANGALIA Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA | Faza; Doc.Av LUCRARI RUTIERE |Nr.plan PLAN DE SITUATIE Nr.proiect: 17.001/4 so | TUV 300430 TIMISOARA, Str. E.Zala92| AUSTRIA E-mail: secretariatQpathsrout.ro ORC J 35/230/1995, CUI: RO7267049 Capital social: 640.000 lei MD

Atasament: anexa_2.pdf

În & LEGENDA numar locuri de parcare prolectate parte carosabila drumuri de acces si platforme parcare proiectate zona verde trotuare proieciate copaci propusi pentru taiere (3 buc) copaci propusi pentru plantare (20 buc) poata Se Birou Drumuri, Poduri și Parcaje PLAN DE INCADRARE IN ZONA Moga VERIFICATOR: EXPERT: PATH'S ROUT DIRECTOR REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA Nr.proiect: sc PATHS ROUTsR. TI Telifax: 0256-215933, 281052 300430 TIMISOARA, Str. E.Zola 92 E-malt: secretariatQpatnsrout.ro ORC. J 35/230/1985, CU: ROT261049 Proiect: AMENAJARE LOCURI DE PARCARE PE DOMENIUL PUBLIC 17.026/1 Loc constr: TIMISOARA, INTRAREA LUNCA Beneficiar: DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA | Faza; DA Capital social: 640.000 lei ing. PERCEC VASILE|[]] FREE PROIECT ina. TAMAS SERGIU LUCRARI RUTIERE Nr.plan PLAN DE SITUATIE IRITOADCA

Atasament: anexa_1.pdf

eat futa AA tea 04.200? Piata striAi - agroalimentara Duozard 1S 4 LEGENDA THS Tellfax: 0266-216933, 281052 100430 TIMISOARA, Str. E.Zala 92| _ AU STRIA _ | sacra Opal ORC 4 35/230/1995, GUI: RO7267049 Capital social: 640.000 lei [TI trotuare proiectate 1 DIRECTOR ling. PERCEC VASILE MMA SCARA zona verde SEF PROIECT _|srg. PASCUTIU MIRCEA n 1:500 Data: a i ala DAGOIITIN MIRCEA IULIE 2018 parte carosabila drumuri de acces si platforme parcare proiectate TIMISOARA, STRADA LIEGE Loc constr: MUNICIPIUL TIMISOARA | Faza: Deci.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR.SC2018-7598/02.04.2018 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE

HOTĂRÂRE

privind declararea ca fiind de interes public local a lucrarilor ce urmeaza a se realiza pe terenurile din Timisoara, str. Liege, Mangalia, Calea Urseni si Intrarea Lunga

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.Descrierea situatiei actuale Avand in vedere faptul ca in ultimii ani numarul autovehiculelor din municipiul Timisoara a crescut foarte mult, iar parcarea acestora a devenit o reala problema perntru locuitorii orasului, se impune amenajarea unor noi locuri de parcare pentru cetatenii municipiului. Astfel, in conformitate cu prevederile art.23 alin.1 lit.c din Anexa nr.1 la HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, autoritatile administratiei publice locale vor asigura administrarea drumurilor orasenesti. Potrivit prevederilor art.23 alin.3 lit.g pct.8 din acelasi act normativ, activitatea de amenajare a parcarilor revine in atributiile autoritatilor publice locale.

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate In vederea realizarii obiectivului de interes public local al Municipiului Timisoara, constand in proiectul “Lucrari de amenajare a spatiilor publice. Amenajare locuri de parcare pe domeniul public” adiacent drumului situat in Timisoara pe strada Liege, identificat in CF Timisoara nr.434915, nr.top.29782, drumului situat in str. Mangalia, identificat in CF Timisoara nr.413760, nr.top.16801/1, drumului situat in Calea Urseni, identificat in CF Timisoara nr. 413162, nr. cad.8638/1 si drum situat in Timisoara, str. Intrarea Lunga, identificat in CF Timisoara nr.427917, nr.cad. 427917, este necesar sa se stabileasca in mod expres, prin hotatarare a consiliului local caracterul de utilitate publica a acestor lucrari. 3. Concluzii Prin urmare, in conformitate cu art.45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind declararea ca fiind de interes public local a lucrarilor ce urmeaza a se realiza pe terenurile din Timisoara, identificate mai sus, constand in lucrari de modernizare şi o mai bună funcţionalitate a acestei zone prin amenajarea locuri de parcare pe domeniul public.

PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA NICOLAE ROBU CHIS CULITA

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

RAPORT DE SPECIALITATE privind declararea ca fiind de interes public local a lucrarilor ce urmeaza a se realiza pe

terenurile din Timisoara, str. Liege, Mangalia, Calea Urseni si Intrarea Lunga

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-7598/02.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind declararea ca fiind de interes public local a lucrarilor ce urmeaza a se realiza pe terenurile din Timisoara, Liege, Mangalia, Calea Urseni si Intrarea Lunga; Facem următoarele precizări: În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2002, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule. In acest sens, in vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de municipalitatea timişoreană în domeniul îmbunătăţirii infrastructurii şi funcţionalităţii spaţiilor publice, precum şi ridicării standardelor privind amenajarea peisagistică şi urbanistică, SC Drumuri Municipale Timişoara SA are în programul de investiţii lucrări de amenajare a platformelor de parcare pe domeniul public al Municipiului Timişoara pe str. Liege, Mangalia, Calea Urseni si Intrarea Lunga. SC Drumuri Municipale Timişoara SA va realiza aceste lucrări ţinând cont de obligatiile stabilite in sarcina acesteia conform prevederilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 156/21.12.2004, Anexa nr. 1, Cap. B, respectiv in temeiul prevederilor Cap. VII, art. 8, pct. 3 si pct. 5 din contractul de concesiune nr. 94/18.01.2005, incheiat intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local si SC Drumuri Municipale SA. Prin adresa nr. 1783/23.03.2018, inregistrata sub nr. RE2018-000684/26.03.2018, SC Drumuri Municipale Timisoara SA ne solicită promovarea unei hotărari de Consiliu Local care sa stabilească in mod expres ca toate lucrarile mai sus mentionate sunt de utilitate publică, in conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica, necesară realizarii unor obiective de interes national, judetean si local. Evoluţia parcului auto în perioada 1990 şi până în prezent în Municipiul Timişoara a făcut imperioasă nevoia modernizării pentru o mai buna funcţionalizare a mai multor străzi şi zone din Municipiul Timişoara - prin realizarea de locuri de parcare - printre care se numără şi locaţiile situate în str. Liege, Mangalia (fosta Dimitrie Sturdza), Calea Urseni si Intrarea Lunga, respectiv parcelele de teren cu nr. top. 29782, nr.top. 16801/1, nr. cad. 8638/1 si nr.cad. 427917 conform anexei la proiectul de hotarare. Precizăm ca terenurile pe care urmeaza a se realiza investiţiile arătate mai sus sunt situate in intravilanul localitatii. Din examinarea CF nr. 434915 Timisoara rezulta ca proprietar pe teren este Municipiului Timisoara, domeniu public. Terenurile inscrise in CF nr.413162 Timisoara (provenita din conversia CF 2) si CF nr. 413760 Timisoara (provenita din conversia CF 2), sunt proprietatea Primariei Municipiului Timisoara. In conformitate cu art.2 din HCL nr.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ NR.SC2018-7598/02.04.2018 TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

34/2010 “Terenurile înscrise în C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, precum şi cele transcrise în alte cărţi din C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, fac parte din domeniul public al Municipului Timişoara”. In ceea ce priveste terenul inscris in CF nr.427917 Timisoara, acesta este in proprietatea Statului roman, in folosinta Sfatului Popular al orasului Timisoara. Arătăm, totodată, că Agentia pentru Protectia Mediului Timis, referitor la solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare locuri de parcare pe domeniul public” ne transmite ca aceasta va fi posibila numai in situatia în care se va prezenta dovada din care să reiasă că lucrarea propusa constituie “utilitate publică”. In conformitate cu prevederile art.2 alin.1 din Legea nr. 255/2010, sunt declarate de utilitate publica lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri de interes naţional, judeţean şi local. In sensul art.2 alin.3 din O.G. nr.43/1997 „Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura şi infrastructura drumului, podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile şi alte lucrări de artă, construcţiile de apărare, protecţie şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, staţiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreţinerea autostrăzilor, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele inteligente de transport şi instalaţiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, sistemele pentru protecţia mediului, terenurile şi plantaţiile din zona drumului şi perdelele de protecţie, mai puţin zonele de protecţie.” Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind declararea ca fiind de interes public local a lucrarilor ce urmeaza a se realiza pe terenurile din Timişoara, str. Liege, Mangalia, Calea Urseni si intrarea Lunga îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA,

CHIS CULITA SEF SERVICIU T., SEF BIROU T.S.C., ADRIAN COLOJOARA, CRISTINA GAVRA SEF BIROU G.M.P.E., CONSILIER, NASTASIA POP TEODORA GENTIMIR

Cod FO53-01,Ver.1