keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 230/27.06.2017 privind alipirea imobilului cu nr. cadastral 414266(nr.top vechi 5834/2) in suprafata de 2500mp cu imobilul cu nr. cadastral 444613 in suprafata de 250mp rezultand imobilul cu nr. cadastral 444781 avand suprafata de 2750mp - Centrul Reformat Timisoara

27.06.2017

Hotararea Consiliului Local 230/27.06.2017
privind alipirea imobilului cu nr. cadastral 414266(nr.top vechi 5834/2) in suprafata de 2500mp cu imobilul cu nr. cadastral 444613 in suprafata de 250mp rezultand imobilul cu nr. cadastral 444781 avand suprafata de 2750mp - Centrul Reformat Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2017-13513/30.05.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarile inregistrate cu nr.nr.CT2017-002881/27.04.2017 a firmei SC EFICIENT SA si nr.CT2017-003290/16.05.2017 a Centrului Reformat Timisoara privind alipirea;
În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
În baza prevederilor Ordinului nr.700/2014 al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. ( c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba alipirea imobilului cu nr. cadastral 414266(nr.top vechi 5834/2) in suprafata de 2500mp cu imobilul cu nr. cadastral 444613 in suprafata de 250mp rezultand imobilul cu nr. cadastral 444781 avand suprafata de 2750mp, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA - proiect nr.10476/b/2015.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană - Biroul Banca de Date Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Centrul Reformat Timisoara.
Toate taxele privind documentatia topografica si operarea acesteia in cartea funciara cad in sarcina Centrului Reformat Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- OCPI Timis;
- Centrului Reformat Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE SERVICIUL TERENURI BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU NR.SC2017- / .05.2017

REFERAT privind alipirea imobilului cu nr. cadastral 414266(nr.top vechi 5834/2) in suprafata de 2500mp cu imobilul cu nr. cadastral 444613 in suprafata de 250mp rezultand imobilul cu nr. cadastral 444781

avand suprafata de 2750mp - Centrul Reformat Timisoara

Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, materialul intocmit de Serviciul Terenuri Banca de Date Urbane si Cadastru din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse, ca urmare a cererii inregistrate cu nr.CT2017-002881/27.04.2017 a firmei SC EFICIENT SA si cererii inregistrate cu nr.CT2017-003290/16.05.2017 a Centrului Reformat Timisoara pentru alipirea suprafetei imobilului cu nr. cadastral 444613 inscris in CF 444613 Timisoara proprietatea Primariei Municipiului Timisoara cu nr.51086/2017 si Centrul Reformat Timisoara cu drept de folosinta gratuita asupra terenului si a imobilului cu nr. cadastral 414266(nr.top vechi 5834/2) inscris in CF 414266 Timişoara(CF vechi 118347) Centrul Reformat Timisoara proprietar asupra constructiilor si cu drept de folosinta gratuita asupra terenului pe durata existentei lacasului de cult si proprietar asupra terenului Primaria Municipiului Timisoara posesor la localizare cu nr. 28376/1997. Terenul in suprafata de 250mp cu nr. cadastral 444613 inscris in CF 444613 Timisoara proprietatea Primariei Municipiului Timisoara a fost atribuit in folosinta gratuita catre Centrul Reformat Timisoara in vederea asigurarii bunei functionarii a acestuia si a construirii lacasului de cult – corp C si amplasarii unei pompe de cladura care va deservi Centrul Reformat Timisoara prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.232/20.12.2016.

In vederea construirii lacasul de cult cu denumirea „Centrul Reformat Timisoara”, Primaria Municipiului Timisoara a emis A.C. 1082/1998 si A.C. 135/2004 si A.C.nr.30/2013 Terenul este proprietatea Primariei Municipiului Timisoara(CF vechi nr.2 Timisoara) – domeniul public conform Hotararii Consiliului Local nr.34/2010. In vederea reglementarii incintei Centrului Reformat Timisoara din Splaiul Morarilor nr.1/b – Timisoara, inscris in CF 414266 Timişoara(CF vechi 118347) cu nr. cadastral 414266(nr.top vechi 5834/2) ca proprietar asupra constructiilor si cu drept de folosinta gratuita asupra terenului pe durata existentei lacasului de cult si proprietar asupra terenului Primaria Municipiului Timisoara posesor la localizare cu nr. 28376/1997 se propune alipirea imobilului cu nr. cadastral 414266(nr.top vechi 5834/2) cu imobilul cu nr. cadastral 444613, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA – proiect nr.10476/b/2017. Dupa emiterea de catre Primaria Municipiului Timisoara - Directia Urbanism a certificatului de urbanism nr. 1485/11.04.2017 pentru alocare numere cadastrale, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timisoara a emis Referatul de admitere nr.78725/25.04.2017 pentru alipirea imobilelor cu nr.cadastral 414266 si nr. cadastral 444613 rezultand imobilul cu nr. cadastral 444781 avand suprafata de 2750mp.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. UR2017-5279/18.04.2017, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Biroul Cladiri cu nr. UR2017-005279/19.04.2017 si Compartiment Administrare Fond Funciar cu nr. UR2017-5279/18.04.2017, ni se aduce la cunostinta ca asupra acestui imobil nu figureaza litigii pe rolul instantelor judecatoresti si nu au fost depuse cereri de revendicare nefiind solicitata de catre fostii proprietari sau mostenitorii acestora. Dupa analizarea celor prezentate mai sus, de catre comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se va aviza alipirea imobilului cu nr. cadastral 414266(nr.top vechi 5834/2) cu imobilul cu nr. cadastral 444613, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA – proiect nr.10476/b/2015.

.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se va aproba:

- alipirea imobilului cu nr. cadastral 414266(nr.top vechi 5834/2) in suprafata de 2500mp cu imobilul cu nr. cadastral 444613 in suprafata de 250mp rezultand imobilul cu nr. cadastral 444781 avand suprafata de 2750mp, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA – proiect nr.10476/b/2015.

Toate taxele privind documentatia topografica si operarea acesteia in cartea funciara cad in sarcina Centrului Reformat Timisoara.

Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33, in cazul de fata S.C. EFICIENT SA.

VICEPRIMAR pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. FARKAS IMRE MIHAI BONCEA

CONSILIER S.T.B.D.U.C CONSILIER JURIDIC

DOINA PURDEA GABRIELA IOVA

Red.Dact.D.P./1EX Cod FO 53-01,ver.2