keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 451/13.09.2018 privind operatiunea de rectificare suprafata, dezlipire a imobilelor din Calea Bogdanestilor, inscrise in CF nr. 417261 Timisoara si CF nr.418480 Timisoara si alipirea loturilor rezultate in urma dezlipirii, conform Proiect nr. 2715/2018 intocmit de autorizat ANCPI - SC BLACK LIGHT SRL

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 451/13.09.2018
privind operatiunea de rectificare suprafata, dezlipire a imobilelor din Calea Bogdanestilor, inscrise in CF nr. 417261 Timisoara si CF nr.418480 Timisoara si alipirea loturilor rezultate in urma dezlipirii, conform Proiect nr. 2715/2018 intocmit de autorizat ANCPI - SC BLACK LIGHT SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-17958/30.07.2018 - a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. SC2018-17959/30.07.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.08.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-17959/30.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere art.78 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Avand in vedere art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr.34/23.02.2010 , privind aprobarea trecerii in proprietatea Municipiului Timisoara-domeniul public, a unor strazi si a terenurilor inscrise in C.F. nr.1 si C.F. nr.2 Timisoara, inclusiv a celor trecute in alte carti funciare din C.F. nr.1 si C.F. nr.2 Timisoara;
Luand in considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
Luand in considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;
In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operatiunea de rectificare a suprafetei imobilului cu nr.top.19633/1 inscris in CF nr.417261 Timisoara , de la 6783 mp (suprafata inscrisa in cartea funciara) la 7385 mp (suprafata masurata) si a imobilului cu nr.top.19798/2 inscris in CF nr.418480 Timisoara , de la 399 mp (suprafata inscrisa in cartea funciara) la 437 mp (suprafata masurata) , conform documentatiilor intocmite de SC BLACK LIGHT SRL , receptionate de OCPI Timis in baza Proceselor Verbale de Receptie 1526/17.07.2018 si nr.1560/07.06.2018 .

Art. 2: Se aproba, dupa rectificarea suprafetei , operatiunea de dezlipire a imobilelor cu nr.top.19633/1 inscris in CF nr.417261 Timisoara si nr.top.19798/2 inscris in CF nr.418480 Timisoara , conform plansei 1 a proiectului nr.2715/2018 intocmit de SC BLACK LIGHT SRL , astfel :
- imobilul cu nr.top.19633/1 se dezlipeste in 3 loturi : LOT 1(nr.top.19633/1/1) - teren intravilan in suprafata de 3443 mp , LOT 2(nr.top.19633/1/2)-teren in suprafata de 2624 mp si LOT 3 (nr.top.19633/1/3) - teren in suprafata de 1318 mp, proprietar Municipiul Timisoara- domeniul public;
- imobilul cu nr.top.19798/2 se dezlipeste in doua loturi:LOT 1(nr.top.19798/2/1)-teren intravilan in suprafata de 376 mp si LOT 2(nr.top.19798/2/2)-teren intravilan in suprafata de 61 mp , proprietar Municipiul Timisoara- domeniul public.

Art. 3: Se aproba alipirea :
- LOT 2(nr.top.19633/1/2) in suprafata de 2624 mp si LOT 1 (nr.top.19798/2/1) in suprafata de 376 mp , rezultand imobilul(nr.top.19633/1/2,19798/2/1)- teren intravilan in suprafata de 3000 mp , proprietar Municipiul Timisoara- domeniul public;
- LOT 3(nr.top.19633/1/3) in suprafata de 1318 mp si LOT 2 (nr.top.19798/2/2) in suprafata de 61 mp , rezultand imobilul(nr.top.19633/1/3,19798/2/2)- teren intravilan in suprafata de 1379 mp , proprietar Municipiul Timisoara - domeniul public.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana - Biroul Banca de Date Urbana si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II VEST din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. ………/…………

RAPORT DE SPECIALITATE

privind operațiunea de rectificare suprafață , dezlipirea imobilelor din Calea Bogdăneștilor , înscrise în CF nr.417261 Timișoara și CF nr.418480 Timișoara și alipirea loturilor rezultate în urma dezlipirii, conform proiect nr.2715/2018 întocmit de autorizat ANCPI – SC BLACK LIGHT SRL

Având în vedere Expunerea de motive nr.............................a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunilor de rectificare suprafață , dezlipire a imobilelor din Calea Bogdăneștilor , înscrise în CF nr.417261(CF vechi nr.2) Timișoara și CF nr.418480(CF vechi nr.2) Timișoara și alipirea loturilor rezultate , conform proiect nr.2715/2018 întocmit de autorizat ANCPI – SC BLACK LIGHT SRL Urmare a solicitărilor Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană nr.SC2017-30526/06.12.2017 și nr.SC2018-6172/15.03.2018 , a fost identificat de către Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse , amplasamentul împrejmuit cu gard de sârmă , delimitat de strazile Eugen Todoran - Ștefan Nădășean – Amzei – Calea Bogdăneștilor , fiind întocmită către SC BLACK LIGHT SRL , documentația topo cadastrală necesară obținerii a două loturi , conform solicitărilor menționate . Amplasamantul în cauză a fost identificat ca fiind compus din imobilul cu nr.top.19633/1(parțial) și nr.top.19798/2(parțial) și nu doar din imobilul cu nr.top.19633/1 , așa cum apare în adresele Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană respectiv Referatul privind întocmirii documentației de dezlipire nr.SC2018- 2282/01.02.2018. De asemenea imobilele cu nr.top.19633/1 și nr.top.19798/2 , sunt ocupate și de strada Ștefan Nădășan. Proprietarul imobilului cu nr.top.19633/1 în CF nr.417261(CF vechi nr.2) Timișoara este Primăria Municipiului Timișoara iar proprietarul imobilului cu nr.top.19798/2 înscris în CF nr.418480(CF vechi nr.2) Timișoara este Municipiul Timișoara – domeniu public . În urma suprapunerii , de către persoana autorizată ANCPI , a planului parcelar cu situația din teren dată de măsurătorile topografice , s-a constatat că suprafața măsurată a imobilelor cu nr.top.19633/1 și nr.top.19798/2 , nu corespunde cu suprafața înscrisă în cărțile funciare , și anume :

- suprafața măsurată a imobilului cu nr.top.19633/1 este de 7385 mp , față de 6783 mp înscrisă în cartea funciară ;

- suprafața măsurată a imobilului cu nr.top.19798/2 este de 437 mp , față de 399 mp înscrisă în cartea funciară "Documentația tehnică în vederea recepției planului de situație necesar Hotărârii Consiliului Local pentru rectificare suprafață a imobilului cu identificator electronic 417261 , loc.Timișoara , UAT Timișoara , suprafața zonei studiate este de 7385 mp" întocmită de SC BLACK LIGHT SRL a fost recepționată de OCPI Timiș , conform Procesului Verbal de Recepție 1526/17.07.2018 , lucrarea fiind ADMISĂ . "Documentația tehnice în vederea recepției planului de situație necesar Hotărârii Consiliului Local pentru rectificare suprafață a imobilului cu identificator electronic 418480 , loc.Timișoara , UAT Timișoara , suprafața zonei studiate este de 437 mp" întocmită de SC BLACK LIGHT SRL a fost recepționată de OCPI Timiș , conform Procesului Verbal de Recepție 1560/07.06.2018 , lucrarea fiind ADMISĂ . Conform Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară ,

- art.133, alin.2 - În situația în care la măsurătorile efectuate la teren se constată că suprafața măsurată a imobilului/imobilelor supuse operațiunilor de dezlipire/alipire este diferită de suprafața măsurată anterior şi evidenţiată în documentaţia cadastrală iniţială recepţionată, se realizează în prealabil o documentaţie de modificare a suprafeţei, verificându-se dacă anterior a mai fost realizată o modificare în plus a suprafeţei .

- art. 107 - Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 10% inclusiv faţă de suprafața înscrisă în cartea funciară, se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeţei, care conține suplimentar următoarele documentele:

a) declarația autentică a proprietarului în cazul imobilului împrejmuit și materializat prin elemente stabile în timp;

Operațiunile cadastrale de rectificare suprafață , dezlipire a imobilelor din Calea Bogdăneștilor , înscrise în CF nr.417261 Timișoara și CF nr.418480 Timișoara și alipirea loturilor rezultate în urma dezlipirii, conform proiect nr.2715/2018 întocmit de autorizat ANCPI – SC BLACK LIGHT SRL , sunt :

1. Se rectifica : - suprafața imobilului cu nr.top.19633/1 înscris în CF nr.417261 Timișoara , de la 6783 mp (suprafață

înscrisă în cartea funciară) la 7385 mp (suprafață măsurată)

- suprafața imobilului cu nr.top.19798/2 înscris în CF nr.418480 Timișoara , de la 399 mp (suprafață înscrisă în cartea funciară) la 437 mp(suprafață măsurată) . 2. După rectificarea suprafeței imobilului cu nr.top.19633/1 înscris în CF nr.417261 Timișoara și imobilului cu nr.top.19798/2 înscris în CF nr.418480 Timișoara , imobilele se dezlipesc , astfel : - imobilul cu nr.top.19633/1 se dezlipește în 3 loturi : LOT 1(nr.top.19633/1/1) – teren intravilan în suprafață de 3443 mp , LOT 2(nr.top.19633/1/2) – teren în suprafață de 2624 mp și LOT 3 (nr.top.19633/1/3) – teren în suprafață de 1318 mp - imobilul cu nr.top.19798/2 se dezlipește în două loturi : LOT 1(19798/2/1) – teren intravilan în suprafață de 376 mp și LOT 2(nr.top.19798/2/2) – teren intravilan în suprafață de 61 mp .

3 . Se alipesc : - LOTUL 2 (nr.top.19633/1/2) în suprafață de 2624 mp și LOTUL 1 (nr.top.19798/2/1) în suprafață de 376 mp , rezultând imobilul(nr.top.19633/1/2,19798/2/1)– teren intravilan în suprafață de 3000 mp - LOTUL 3(nr.top.19633/1/3) în suprafață de 1318 mp și LOTUL 2 (nr.top.19798/2/2) în suprafață de 61 mp , rezultând imobilul(nr.top.19633/1/3,19798/2/2) - teren intravilan în suprafață de 1379 mp. Imobilul(nr.top.19633/1/3,19798/2/2) în suprafață de 1379 mp , reprezintă tronson din strada Ștefan Nădășean . Conform HCL nr.34/23.02.2010 , art.2 - " terenurile înscrise în C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, precum şi cele transcrise în alte cărţi din C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, fac parte din domeniul public al Municipului Timişoara" . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciară) si a determinarilor topografice - întocmirea planului de situație , respectiv a limitei imobilului ce face obiectul rectificării suprafeței , revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru - conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI - completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI , privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33, in cazul de fata S.C. BLACK LIGHT SRL . Față de cele prezentate mai sus , propunem analizarea și aprobarea operațiunilor cadastrale , conform planșei nr.1 a proiectului nr.2715/2018 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL – autorizat ANCPI :

1. Rectificare suprafață : - se rectifică suprafața imobilului cu nr.top.19633/1 înscris în CF nr.417261 Timișoara , de la 6783 mp

(suprafață înscrisă în cartea funciară) la 7385 mp (suprafață măsurată) - se rectifică suprafața imobilului cu nr.top.19798/2 înscris în CF nr.418480 Timișoara , de la 399 mp (suprafață înscrisă în cartea funciară) la 437 mp(suprafață măsurată) . 2 Dezlipirea (după rectificarea suprafețelor)imobilului cu nr.top.19633/1 înscris în CF nr.417261 Timișoara și imobilului cu nr.top.19798/2 înscris în CF nr.418480 Timișoara , astfel : - imobilul cu nr.top.19633/1 se dezlipește în 3 loturi : LOT 1(nr.top.19633/1/1) – teren intravilan în suprafață de 3443 mp , LOT 2(nr.top.19633/1/2) – teren în suprafață de 2624 mp și LOT 3 (nr.top.19633/1/3) – teren în suprafață de 1318 mp - imobilul cu nr.top.19798/2 se dezlipește în două loturi : LOT 1(19798/2/1) – teren intravilan în suprafață de 376 mp și LOT 2(nr.top.19798/2/2) – teren intravilan în suprafață de 61 mp .

3 . Alipire : - LOTUL 2 (nr.top.19633/1/2) în suprafață de 2624 mp și LOTUL 1 (nr.top.19798/2/1) în suprafață de 376 mp , rezultând imobilul(nr.top.19633/1/2,19798/2/1)– teren intravilan în suprafață de 3000 mp - LOTUL 3(nr.top.19633/1/3) în suprafață de 1318 mp și LOTUL 2 (nr.top.19798/2/2) în suprafață de 61 mp , rezultând imobilul(nr.top.19633/1/3,19798/2/2) - teren intravilan în suprafață de 1379 mp. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport , apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare suprafață , dezlipire a imobilelor din Calea Bogdăneștilor , înscrise în CF nr.417261 Timișoara și CF nr.418480 Timișoara și alipirea loturilor rezultate în urma dezlipirii, conform proiect nr.2715/2018 întocmit de autorizat ANCPI – SC BLACK LIGHT SRL , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. ARHITECT ȘEF ȘEF BIROU BDU EMILIAN SORIN CIURARIU DOINA PURDEA ÎNTOCMIT DELIA CALIN

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind operațiunea de rectificare suprafață , dezlipire a imobilelor din Calea Bogdăneștilor , înscrise în CF nr.417261 Timișoara și CF nr.418480 Timișoara și alipirea loturilor rezultate în urma dezlipirii , conform proiect nr.2715/2018 întocmit de autorizat ANCPI – SC BLACK LIGHT SRL

1. Descrierea situaţiei actuale Imobilul cu nr.top.19633/1 înscris în CF nr.417261 Timișoara este proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara și nr.top.19798/2 înscris în CF nr.418480 Timișoara este proprietatea Municipiului Timișoara – domeniu public . Pe terenul înscris în CF nr.417261 Timișoara și CF nr.418480 Timișoara , se doreste realizarea a două proiecte(construire cresă și centru multifuncțional , de tip servicii sociale fără cazare) , fiind necesară crearea a două loturi . 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Operațiunile de rectificare suprafață și dezlipire a imobilelor înscrise în CF nr.417261 Timișoara și CF nr.418480 Timișoara și ulterior alipirea loturilor rezultate în urma dezlipirii , conform proiect nr.2715/2018 întocmit de autorizat ANCPI – SC BLACK LIGHT SRL , sunt necesare în vederea obținerii celor două imobile necesare construirii unei crese și a unui centru multifuncțional , de tip servicii sociale fără cazare și a terenului aferent străzii Ștefan Nădășean. 3. Alte informaţii Se vor lua în considerare documentaţiile întocmite de SC BLACK LIGHT SRL , recepționate de OCPI Timiș în baza Proceselor Verbale de recepție nr.1526/17.07.2018 și nr.1560/07.06.2018 și a planșei nr.1 din proiectul nr.2715/2018 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL . 4. Concluzii Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea operaţiunilor de rectificare suprafață , dezlipire a imobilelor din Calea Bogdăneștilor , înscrise în CF nr.417261 Timișoara și CF nr.418480 Timișoara și alipirea loturilor rezultate în urma dezlipirii, conform proiect nr.2715/2018 întocmit de autorizat ANCPI – SC BLACK LIGHT SRL PRIMAR NICOLAE ROBU DIRECTOR DCTDD II VEST Pentru conformitate date tehnice MIHAI BONCEA ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU ȘEF SERVICIU G.M.P.F.I.N.L MAGDALENA NICOARĂ NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03, ver. 2