keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 298/15.06.2018 privind aprobarea operatiunilor de dezlipire si alipire a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" în vederea reglementării situatiei juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timisoara

15.06.2018

Hotararea Consiliului Local 298/15.06.2018
privind aprobarea operatiunilor de dezlipire si alipire a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" în vederea reglementării situatiei juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea Proiectului de hotarare, nr. SC2018 - 10967/10.05.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10966/10.05.2018 al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10966/10.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare si Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014- privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2010 privind terenurile înscrise în C.F. nr. 1 şi C.F. nr. 2 Timişoara, precum şi cele transcrise în alte cărţi din C.F. nr. 1 şi C.F. nr. 2 Timişoara, fac parte din domeniul public al Municipului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba dezlipirea imobilului cu nr. top. 1046/1, înscris în C.F. nr. 428383 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 2), proprietatea Primăriei Municipiului Timisoara, în 2 loturi: LOT 1 - imobil teren intravilan cu nr. cad. 445385, în suprafată de 941 mp si LOT 2 - imobil teren intravilan cu nr. cad. 445386, în suprafată de 573 mp, conform documentatiei topo-cadastrale întocmite de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017 si avizată de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilairă Timis cu nr. 168248/12.09.2017, care constituie Anexă la hotărâre.

Art. 2: Se aproba alipirea imobilelor LOT 2 - imobil teren intravilan cu nr. cad. 445386, în suprafată de 573 mp rezultat în urma dezlipirii, cu parcelele identificate prin:
nr. top. 1035/3, în C.F. nr. 435509 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 2), în suprafată de 1431 mp,
nr. top. 1036/1, înscris în C.F. nr. 428642 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 833), în suprafată de 42 mp,
nr. top. 1039, înscris în C.F. nr. 428650 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1), în suprafată de 527 mp,
nr. top. 1040, înscris în C.F. nr. 428658 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1), în suprafată de 518 mp,
nr. top. 1042, înscris în C.F. nr. 428644 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 16244), în suprafată de 486 mp,
nr. top. 1043, înscris în C.F. nr. 421763 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 756), în suprafată de 492 mp,
nr. top. 1044, înscris în C.F. nr. 428659 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1), în suprafată de 488 mp,
nr. top. 1045, înscris în C.F. nr. 428385 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 739), în suprafată de 496 mp,
nr. top. 1047, înscris în C.F. nr. 428394 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 767), în suprafată de 508 mp,
nr. top. 1048/1, înscris în C.F. nr. 428382 Timsoara (Nr. C.F. vechi: 1), în suprafată de 437 mp,
nr. top. 1055/1, înscris în C.F. nr. 428377 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1), în suprafată de 410 mp,
nr. top. 1056, înscris în C.F. nr. 428399 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 609), în suprafată de 505 mp,
nr. top. 1057, înscris în C.F. nr. 428371 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 2), în suprafată de 1783 mp,
nr. top. 1058, înscris în C.F. nr. 428661 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1), în suprafată de 501 mp,
nr. top. 1059, înscris în C.F. nr. 428662 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1), în suprafată de 493 mp,
nr. top. 1060, înscris în C.F. nr. 428663 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1), în suprafată de 494 mp,
nr. top 1061, înscris în C.F. nr. 428411 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1), în suprafată de 844 mp,
nr. top. 1062, înscris în C.F. nr. 428372 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1), în suprafată de 834 mp,
nr. top. 1063, înscris în C.F. nr. 428624 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 34), în suprafată de 828 mp,
nr. top. 1064, înscris în C.F. nr. 428625 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 34), în suprafată de 854 mp,
nr. top. 1065, înscris în C.F. nr. 428626 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 34), în suprafată de 503 mp,
nr. top. 1066, înscris în C.F. nr. 428627 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 34), în suprafată de 505 mp,
nr. top. 1067, înscris în C.F. nr. 428628 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 34), în suprafată de 493 mp,
rezultând un LOT NOU - teren intravilan, în suprafată de 15045 mp, proprietatea Municipiului Timisoara - domeniu public,conform documentatiei topo-cadastrale întocmite de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017, care constituie Anexă la hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: hcl_298_anexe.pdf

If c6 - Teren sport (suprafata asfalt) uoqaq trotuar asfalt Suprafata Nr. cadastral masurata(mp) Adresa imobilului 428383 1514 Sf.Piato, Loc. Timisoara Cartea Funciara nr. 428383 UAT Timisoara PLAN DE AMPLSAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE SCARA 1:500 Constructie Constructie L Sat zZN- - Borsec (str.Plato) Tabel de miscare parcelara pentru dezlipire imobil Situatia actuala (inainte de dezlipire) Situatia viitoare (dupa dezlipire) Nr. cad. Descrierea imobilului Suprafata |Categoria CF(mp) de folosinta Nr. cad. nou Suprafata Descrierea imobilului CF(mp) Categoria de folosinta Drum intravilan - 428383 1514 Dr Dr Drum intravilan - str. Plato str. Piato LOT2 573 Dr Drum intravilan - str. Plato Total 1514 - - 1514 - 7 Executant, Parafa, Oficiul de Cadastru şi cr BOBA IOojN ANEXA 1.36 IS ÎNEXA it HCL Ar 898 din 15.06. 2018

ct CL D238 clin (506, Z0(8 PLAN PARCELAR DUPA ALIPIRE SCARA 1:1000 Etapa |: dezlipire ferata tos d Toni, PO drept de i cumoarere, stima, Întiloara, dontune. pri convermle, 1 | i PRIMARIA UNCIRULDI FRISCA Ra — | ba Termic Pa SE — mm fra St de rii OMA În Dar, cun, CE, ERE tota ţ donafuca, dobandi rit co actuala ; ri Tema e Pila at PRIMARIA Elapa Ti - alipite _ i _— . FERITE _ Ţ +05 fara dor deraiat a Adio ore, ari n tc, com Sata UT 8 “fact notite re EG, 41516: 2000, aie da apti ri tă n aa Pt ş Ab promor locatar, oara, neplata, * Conf m a MI = x POR re. 1 Petra ep PROPRIETATE, dobandi Crt, at cta _ E pm ma mr UDA A _ ; Pt tprafata igtanata — LA E LI pag ate nr.cadastral nou... | Pot, re. 3. rep se PROPRIETATE, debate Cocea, cota toni SE) Fu S=15045mp | ENE RE d PBIARIA MURCIA CI : FR Tana n ez aa PTT = Î intrece contina e HO NR Bad, d 1 ni e VERS. ta i oa LI n aa, PE tor re, aaa e i 7 Taran spart i E ___.. leit oaia fa ae 1 i A : i lori dumb „pp Na Tora cp, PREA: din 1102008, ari de ROMANIEI 1 va 5 Întru, drept de dooerat prin Lega, cota actnta Si 7 a 1 MRUIOGIPIIR TOREOARA DOMNUL PULUC Tm _ dei d aa Focalizare, cucarare, expropriere, udicart si pie a _ i E II i Mita x 7 Jodie, dragi de PROPRIETATE, dolarii pi Coreei, ada , —_ 1 SEA PERENE ISI TĂI PE va a na | dn 110.008, eri e SERIA. i a a titan se Popa cr Îmtara, drept de PROPINETATE, dan arie, ab actonia SI | | MUNDIPIUL TIMISOARA, pai 1 Rr i sa SOŢIE 75 drept da roprotaa, peogect a locate, shtie, iară | obandă fi cata cluaia VE PRIMARA MUNIGIPIULUI Far pop AREA IG TO 062 one de = up e cabana pin Lage cota tata 1) ERE ET a j Ip tare a L 5 a TE __ e N x a E rr rr Spa car N E m PI ul Î a ratate 7 RY linte, drepi de PROPRIEȚATE, barat pr Comert, cota actuale EPA n N EI tt — | . jet, ln cumparare, și bi, mm n FIE . GET i FE rara rana ep oa at | rd, Ra GILES) tr te i Pi PA E , : a LAN PARCELAR C m PRR ce fate Ni ATI apa | SCARA Gat rul CF ; PLAN PARCELAR DUPA DEZLIPIRE IE ral : SCARA 1:1000 Or " e sr Pati mas CERE da FR TATE pt aa ; _ -—— BAR BIET fm eter tr poa n | Ordin Oaie. 27 tuia, drop de PAOPTUETATE, band pi Cotta, atractie | St | ÎN posaeo în oceane, ungare, apropae, i fana run son, : | E Na 8 Fr d n CAREI dr icon aa IT | fm mt pro TUT 1 î.H cunpazare, rar chin, i ; ama Peart aux ore mn “— Vai FOR. 11 ar ta br ri ate ct : da Toni toti 108 pini ati MIEL mm 3 Eaton în caer, Dunare, copilarit pe pda rep de PROPRISTATE, art pr rr, co, ET i IUL THOR Em, ornat re HO, di 10.10.2003, ani de + ant : rup da dobarct pi Liga, tota mâna în | PRUNI INCI dati pute Ţ ata NE friend er pup e 19102007, a a GUVERIE a | ohvizia 6 Cavaleria, re 18. „drept de PROPRIETĂTE, dotari ir: Loga uta sctania 1 az | RR TRASOARA, drtecii i TEI sos Pattern. Fo do, de 1810200, vei dn GURZA i oa e PREPREETATE, sobră pin Liga co nai VI MUNCEAU dorit pie Inna d Shooter, e. TESS TURNU 1040, 106, | „16, Toas, fose, AGA 168108 foare cat „a tar, ide PROPRIETATE, că ct ag. at che ţ AG, 1037, 1058, | Lazar, i. 72-30) MURRCIPILL TIMISOARA, domenii ob: 1050, 1060; 1081, i vea fo, tos, | | ln VOR OST A 4 —_— n 1 PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA: 1:5000 NI ds Î | | | i

Atasament: hcl_298_exp.motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2018- | los? DS EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunilor de dezlipire şi alipire a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu” în vederea reglementării situaţiei juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timişoara 1. Descrierea situaţiei actuale Terenurile care urmează să fie reglementate prin operaţiunile de dezlipire şi alipire sunt situate în Timişoara, în incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", delimitate la Sud de str. Ghe. Lazăr, la Nord de Grădina Botanică, la Vest de calea ferată şi la Est de incinta Institutul de Studii şi Proiectări Energetice, str. Borsec, clădire Cl în regim de înălţime 4E+M, situată în str. Franz List, Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. BLACK LIGHT S.R.L. pe baza situaţiei din teren prin măsurători topografice, a planului parcelar Sarmeş, secţiunea C3 şi D3, a planului de dezmembrare a nr. top. 1046/1 şi a documentaţiei pentru aplicarea H.G. nr. 834/1991 în favoarea L.S.P.E.. Imobilele proprietatea Municipiului Timişoara se vor reglementa prin operaţiunile de dezlipire şi alipire. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Scopul prezentei documentaţii este dezlipirea terenului aprobat prin CU. nr. 3363/2017 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara. După operarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 428383 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 2), se va proceda la alipirea imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", pentru ca ulterior să se înscrie construcţiile existente pe teren în.cartea funciară. 3. Alte informaţii Se va lua în considerare documentaţia întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L,, proiect nr. 2616/2017 şi avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017. 4. Concluzii Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea operaţiunilor de dezlipire şi alipre a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. lon Mincu", în vederea reglementării situaţiei juridice, PRIMAR Pentru conformitate date tehnice NICOLAE ROBU n ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU E a a, 4 e N ŞEF SERVICIU ŞCOLI-SPITALE ANCA LĂUDAT la juma e 7 NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03, ver. 2

Atasament: hcl_298_rap.spec..pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR, SC2018-10966/10.05.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea operaţiunilor de dezlipire şi alipire a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" în vederea reglementării situaţiei juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-10967/10.05.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi privind aprobarea operaţiunilor de dezlipire şi alipre a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. lon Mincu", în vederea reglementării situaţiei juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timişoara; Având în vedere adresa UR2017-15070/14.09.2017 prin care S.C. BLACK LIGHT S.R.L. ne înaintează documentaţia pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operaţiunea de dezlipire a imobilului înscris în C.F, nr. 428383 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 2) şi ulterior alipirea imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu”, în vederea reglementării incintei Colegiului; Având în vedere CU. nr. 3363/04.08.2017 pentru dezlipire şi alipire, eliberat de Primăria Municipiului Timişoara; Având în vedere documentaţia topo-cadastrală de dezlipire întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017 şi avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017; Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. SC2017-15070/09.10.2017, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. UR2017-15070/05.10.2017 şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări - Biroul Clădiri cu nr. UR2017- 15070/09.10.2017 ni s-a adus la cunoştinţă că asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată şi nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foştii proprietari sau moştenitorii acestora. Având în vedere adresa nr. UR2018-5936/13.04.2018 prin care SC BLACK LIGHT SRL face observaţia că numele (numerele) loturilor dezlipite conform CU nr. 3363/04.08.2017 (şi planul anexă), LOT 1 în suprafaţă de 573 mp şi LOT 2 în suprafaţă de 941 mp au fost inversate când s-au importat în programul e-terra 3 al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, dar suprafeţele au rămas identice, rezultând loturile cu numele (numerele): LOT 2 cu nr. cad. 445386, în suprafaţă de 573 mp şi LOT 1 cu nr. cad. 445385, în suprafață de 941 mp, şi astfel au fost avizate la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017; Documentaţia pentru alipire imobile, privind reglementarea incintei Colegiului Tehnic "arh. lon Mincu" este elaborată de proiectantul S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017. Terenurile care urmează să fie reglementate prin operaţiunea de dezlipire şi alipire sunt situate în Timişoara, în arealul Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu”, delimitate la Sud de str. Ghe, Lazăr, la Nord de Grădina Botanică, la Vest de calea ferată şi la Est de incinta LS.P.E,, str, Borsec, clădire C1 în regim de înălţime 4E+M, situată în str. Franz List. Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. BLACK LIGHT S.R.L. pe baza situaţiei din teren prin măsurători topografice, a planului parcelar Sarmeş, secţiunea C3 şi D3, a planului de dezlipire a nr. top. 1046/1, a documentaţiei pentru aplicarea H.G. nr. 834/1991 în favoarea ISPE. Scopul prezentei documentaţii este efectuarea dezlipirii terenului aprobat prin CU. nr. 3363/04.08.2017 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara, După operarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 428383 Timişoara (Nr. CF. vechi: 2), se va proceda la alipirea imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic “arh. Ion Mincu”, pentru ca ulterior să se reglementeze şi situaţia juridica a costrucțiilor în cartea funciară. Imobilul situat în localitatea Timişoara, str. Plato, identificat prin nr. top. 1046/1, înscris în C.F. nr. 428383 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 2), în suprafaţă de 1514 mp, proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara s-a dezmembrat în 2 loturi în baza CU. nr. 3363/04.08.2017, LOT 1 în suprafaţă de 941 mp, respectiv LOT 2 în suprafaţă de 573 mp. Menţionăm că terenurile înscrise în C.F. nr. 1 şi CF. nr. 2 fac parte din domeniul public al municipiului Timişoara, conform H.C.L. nr. 34/2010, art. 2. Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local af Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei pentru dezlipire şi alipire imobile, privind reglementarea incintei Colegiului Tehnic "arh. lon Mincu", str. Gheorghe Lazăr, Timişoara; Documentaţia topo-cadastrală de dezlipire a fost întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L, proiect nr. 2616/2017 şi avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017. Page 10f2

După analizarea celor prezentate mai sus, de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se propune spre aprobare dezlipirea şi apoi alipirea imobilelor, astfel: + dezlipirea imobilului cu nr. top. 1046/1, înscris în C.F. nr. 428383 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 2), proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, în 2 loturi: LOT 1 - imobil teren intravilan cu nr. cad. 445385, în suprafaţă de 941 mp şi LOT 2 - imobil teren intravilan cu nr. cad. 445386, în suprafață de 573 mp, conform documentatiei topo-cadastrale întocmite de S.C. BLACK LIGHT S.R.L, proiect nr. 2616/2017 si avizată de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilairă Timis cu nr. 168248/12.09.2017, care va constitui Anexă la hotărâre; . alipirea imobilelor LOT 2 - imobil teren intravilan cu nr. cad, 445386, în suprafață de 573 mp rezultat în urma dezlipirii, cu parcelele identificate prin: nr. top. 1035/3, în C.F. nr. 435509 Timişoara (Nr C.F. vechi: 2), în suprafaţă de 1431 mp, nr. top. 1036/1, înscris în C.F. nr. 428642 Timişoara (Nr C.F. vechi: 833), în suprafaţă de 42 mp, nr. top. 1039, înscris în CF. nr. 428650 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 527 mp, nr. top. 1040, înscris în CF. nr. 428658 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 518 mp, nr. top. 1042, înscris în CF. nr. 428644 Timişoara (Nr C.F. vechi: 16244), în suprafaţă de 486 mp, nr. top. 1043, înscris în CF. nr. 421763 Timişoara (Nr C.F. vechi: 756), în suprafață de 492 mp, nr. top. 1044, înscris în CF. nr. 428659 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 488 mp, nr. top. 1045, înscris în CF. nr. 428385 Timişoara (Nr C.F. vechi: 739), în suprafaţă de 496 mp, nr. top. 1047, înscris în CF. nr. 428394 Timişoara (Nr C.F. vechi: 767), în suprafaţă de 508 mp, nr. top. 1048/1, înscris în C.F. nr. 428382 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 437 mp, nr. top. 1055/1, înscris în C.F. nr. 428377 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 410 mp, nr. top. 1056, înscris în CF. nr. 428399 Timişoara (Nr C.F. vechi: 609), în suprafaţă de 505 mp, nr. top. 1057, înscris în CF. nr. 428371 Timişoara (Nr C.F. vechi: 2), în suprafaţă de 1783 mp, nr. top. 1058, înscris în CF. nr. 428661 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 501 mp, nr. top. 1059, înscris în CF. nr. 428662 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 493 mp, nr. top. 1060, înscris în CF. nr. 428663 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 494 mp, nr. top 1061, înscris în CF. nr. 428411 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 844 mp, nr. top. 1062, înscris în CF. nr. 428372 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 834 mp, nr. top. 1063, înscris în C.F. nr. 428624 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafaţă de 828 mp, nr. top. 1064, înscris în CF. nr. 428625 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafaţă de 854 mp, nr. top, 1065, înscris în C.F. nr. 428626 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafaţă de 503 mp, nr. top. 1066, înscris în C.F. nr. 428627 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafaţă de 505 mp, nr. top, 1067, înscris în CF. nr. 428628 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafață de 493 mp, rezultând un LOT NOU - teren intravilan, în suprafaţă de 15045 mp, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniu public, conform documentatiei topo-cadastrale întocmite de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017, care va constitui Anexă la hotărâre. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de , contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33, în cazul de faţă S.C. BLACK LIGHT S.R.L. Având în vedere prevederile legale, respectiv Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 modificat prin Ord. nr. 1171/2017, expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind dezlipirea şi alipirea parcelelor din arealul Colegiului Tehnic "arh. lon Mincu”, îndeplinește condiţiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consitiului Local al Municipiului Timişoara. Arhitect Şef Emilian Sorin Ciurariu Z

Atasament: hcl_289_aviz_juridic.pdf

ROMÂNIA Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018-10966/10.05.2018 JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL JURIDIC 16.05.2018 AVIZ privind aprobarea operaţiunilor de dezlipire şi alipire a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "Arh. Ion Mincu" în vederea reglementării situației juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timişoara Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-10966/10.05.2018 privind aprobarea operaţiunilor de dezlipire şi alipire a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "Arh. Ion Mincu" în vederea reglementării situaţiei juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timişoara; Având în vedere Expunerea de Motive nr. SC2018-10967/10.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare privind aprobarea operaţiunilor de dezlipire şi alipire a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "Arh. Ion Mincu" în vederea reglementării situaţiei juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timişoara; Având în vedere adresa UR2017-15070/14.09.2017 prin care S.C. BLACK LIGHT SRL. înaintează documentaţia pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 428383 Timişoara (Nr. C.F, vechi: 2) şi ulterior alipirea imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "Arh. Ion Mincu", în vederea reglementării incintei Colegiului; Având în vedere C.U, nr. 3363/04.08.2017 pentru dezlipire şi alipire, eliberat de Primăria Municipiului Timişoara; Având în vedere documentația topo-cadastrală de dezlipire întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.RL., proiect nr. 2616/2017 şi avizată la OCPI, conform Referatului de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017; Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. SC2017-15070/09. 10, 2017, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. UR2017-15070/05.10.2017 şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări - Biroul Clădiri cu nr. UR2017-15070/09.10.2017 asupra imobilelor mentionate mai sus, nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată şi nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foştii proprietari sau moştenitorii acestora; Având în vedere adresa nr. UR2018-5936/13.04.2018 prin care SC BLACK LIGHT SRL face observaţia că numele (numerele) loturilor dezlipite conform CU nr. 3363/04.08.2017 (şi planul anexă), LOT 1 în suprafață de 573 mp şi LOT 2.-în suprafață de 941-mp au fost inversate când s-au importat în programul e-terra 3 al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, dar suprafeţele au rămas identice, rezultând loturile cu numele (numerele): LOT 2 cu nr. cad. 445386, în suprafață de 573 mp şi LOT 1 cu nr. cad. 445385, în suprafaţă de 941 mp, şi astfel au fost avizate la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017; Documentaţia pentru alipire imobile, privind reglementarea incintei Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" este elaborată de proiectantul S.C, BLACK LIGHT S.R.L,, proiect nr. 2616/2017; Conform Raportului de specialitate, terenurile care urmează să fie reglementate prin operaţiunea de dezlipire şi alipire sunt situate în Timişoara, în arealul Colegiului Tehnic "Arh. Ion Mincu", delimitate la

Sud de str. Ghe. Lazăr, la Nord de Grădina Botanică, la Vest de calea ferată şi la Est de incinta LS.PE,, str. Borsec, clădire Cl în regim de înălțime 4E+M, situată în str, Franz List; Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. BLACK LIGHT S.R.L. pe baza situației din teren prin măsurători topografice, a planului parcelar Sarmeş, secţiunea C3 şi D3, a planului de dezlipire a nr. top. 1046/1, a documentaţiei pentru aplicarea H.G. nr, 834/1991 în favoarea ISPE. După operarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 428383 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 2), se va proceda la alipirea imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "Arh. Ion Mincu", pentru ca ulterior să se reglementeze şi situaţia juridica a costrucţiilor în cartea funciară. Imobilul dezlipit în baza C.U. nr. 3363/04.08.2017 este situat în localitatea Timişoara, str. Plato, identificat prin nr. top. 1046/1, înscris în C.F, nr. 428383 Timişoara (Nr. C.F, vechi: 2), în suprafață de 1514 mp, proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara. Acest imobil se dezmembrează în 2 loturi conform C.U. nr. 3363/04.08.2017, LOT 1 în suprafaţă de 941 mp, respectiv LOT 2 în suprafață de 573 mp. , Documentaţia topo-cadastrală de dezlipire a fost întocmită de către S.C, BLACK LIGHT SRL, proiect nr. 2616/2017 şi avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017. Prin Raportul de specialitate se propune spre aprobare dezlipirea şi apoi alipirea imobilelor, astfel: i e dezlipirea imobilului cu nr. top. 1046/1, înscris în C.F. nr. 428383 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 2), proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, în 2 loturi: LOT 1 - imobil teren intravilan cu nr. cad. 445385, în suprafață de 941 mp şi LOT 2 - imobil teren intravilan cu nr. cad, 445386, în suprafaţă de 573 mp, conform documentatiei topo-cadastrale întocmite de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017 si avizată de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Timis cu nr. 168248/12.09.2017, care va constitui Anexă la hotărâre; + alipirea imobilelor LOT 2 - imobil teren intravilan cu nr. cad. 445386, în suprafaţă de 573 mp rezultat în urma dezlipirii, cu parcelele identificate prin: . top. 1035/3, în C.F. nr. 435509 Timişoara (Nr C.F, vechi: 2), în suprafaţă de 1431 mp, - top. 10361, înscris în C.F. nr. 428642 Timişoara (Nr C.F. vechi: 833), în suprafață de 42 mp, - top. 1039, înscris în C.F. nr. 428650 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 527 mp, - top. 1040, înscris în C.F. nr. 428658 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 518 mp, . top. 1042, înscris în C.F. nr. 428644 Timișoara (Nr C.F. vechi: 16244), în suprafaţă de 486 mp, ur. top. 1043, înscris în C.F. nr. 421763 Timişoara (Nr C.F. vechi: 756), în suprafață de 492 mp, ur. top. 1044, înscris în C.F. nr. 428659 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 488 mp, nr. top. 1045, înscris în C.F. nr, 428385 Timişoara (Nr C.F. vechi: 739), în suprafață de 496 mp, nr. top. 1047, înscris în C.F. nr, 428394 Timişoara (Nr C.F. vechi: 767), în suprafaţă de 508 mp, nr. top. 1048/1, înscris în C.F. nr. 428382 Timișoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 437 mp, nr. top. 1055/1, înscris în C.F. nr. 428377 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 410 mp, nr. top. 1056, înscris în C.F. nr. 428399 Timişoara (Nr C.F. vechi: 609), în suprafață de 505 mp, nr. top. 1057, înscris în C.F. nr. 428371 Timişoara (Nr C.F, vechi: 2), în suprafață de 1783 mp, nr. top. 1058, înscris în C.F. nr. 428661 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 501 mp, nr. top. 1059, înscris în C.F. nr. 428662 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 493 mp, ur. top. 1060, înscris în C.F. nr. 428663 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 494 mp, nr. top 1061, înscris în C.F. nr, 428411 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 844 mp, nr. top. 1062, înscris în C.F. nr. 428372 Timişoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafaţă de 834 mp, nr. top. 1063, înscris în C.F, nr. 428624 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafaţă de 828 mp, nt. top, 1064, înscris în C.F. nr. 428625 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafață de 854 mp, nr. top. 1065, înscris în C.F, nr. 428626 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafață de 503 mp, nr. top. 1066, înscris în C.F. nr. 428627 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafață de 505 mp, nr. top. 1067, înscris în C.F. nr. 428628 Timişoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafață de 493 mp, RBRRAR

rezultând un LOT NOU - teren intravilan, în suprafață de 15045 mp, proprietatea Municipiului Timişoara — domeniu public, conform documentatiei de alipire care va constitui Anexă la hotărâre. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata; Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală; Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Avand in vedere dispozitiile din Legea nr. 7/199%6 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata si Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; Avand in vedere dispozitiile HCL nr. 34/23.02.2010 privind aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Timişoara-domeniul public, a unor străzi şi a terenurilor înscrise în C.F. nr. 1 şi CF. nr. 2 Timişoara, inclusiv a celor trecute în alte cărți funciare din C.F. nr. 1 şi CF. nr. 2 Timişoara; Avand in vedere cele de mai sus, se avizeaza favorabil Raportul de specialitate nr. SC2018- 10966/10.05.2018 privind aprobarea operaţiunilor de dezlipire şi alipire a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "Arh. Ion Mincu" în vederea reglementării situației juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timişoara, conform documentației topo-cadastrală de dezlipire, respectiv alipire, întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L,, proiect nr. 2616/2017 şi avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017,; Mentionam ca prezentul Aviz are ca situatie premisa corectitudinea datelor inscrise în documentatie ( parte scrisa si desenata ), date verificate de catre personalul de specialitate. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului de inaintare a proiectului de hotarare privind aprobarea operaţiunilor de dezlipire şi alipire a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "Arh. Ion Mincu" în vederea reglementării situaţiei juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timisoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Prezentul aviz nu priveşte aspectele de specialitate ale documentatiei, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, GABRIELA IOVA 7 Cod FO53-13, Ver.1