keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 349/22.02.2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat

22.02.2000

Hotararea Consiliului Local 349/22.02.2000
privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SCO- 1866/14.02.2000 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 446/1997- privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (r) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Pot beneficia de locuinţe proprietate de stat în vederea închirierii persoanele sau familiile care:
a) au domiciliul stabil în Timişoara sau în judeţul Timiş pentru tinerii proveniţi din casele de copii;
b) nu deţin în proprietate o locuinţă;
c) nu au dobândit sau înstrăinat o locuinţă proprietate după 01.01.1990;
d) nu au beneficiat de sprijinul Statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
e) nu deţin în calitate de chiriaşi o altă locuinţă proprietate de stat.

Art.2: Criteriile pentru stabilirea ordinei de prioritate sunt următoarele:
a) condiţiile de locuit;
b) numărul copiilor minori în întreţinere;
c) starea sănătăţii;
d) venitul lunar pe familie;
e) vechimea cererii.

Art. 3 : Punctajele acordate sunt:
a) locuiesc la părinţi sau alte rude în condiţii grele - câte 1 punct; locuiesc în gazdă sau cămin - câte 2 puncte;
b) pentru fiecare copil - câte 1 punct;
c) pentru fiecare membru de familie care suferă de o boală gravă prevăzută în Anexa 2 a O.U.G. nr. 40/1999 dovedită cu certificat medical - câte 3 puncte;
d) pentru persoanele care au venitul mediu net lunar pe membru de familie (în ultimele 12 luni ) :
- sub 30% din salariul mediu net - 3 puncte;
- între [30 - 50) % din salariul mediu net - 2 puncte;
- între [50 - 70 ] % din salariul mediu net -1 punct;
e) pentru fiecare an de vechime a cererii câte 1 punct, iar persoanele care au peste 4 ani vechime câte 2 puncte de an;
f) pentru familiile sau persoanele născute în Timişoara - 2 puncte, pentru familiile şi persoanele care au avut domiciliul stabil în Timişoara, înainte de 1989 - 1 punct;
g) pentru fiecare membru de familie cu studii superioare - câte 1 punct.

Art.4: Categoriile de persoane fizice care pot beneficia de locuinţe proprietate de stat sunt următoarele :
- tineri căsătoriţi cu vârsta de pâna la 35 ani;
- tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială care au împlinit 18 ani;
- invalizi de gradul I şi II;
- persoane handicapate;
- pensionari;
- veterani şi văduve de război;
- benficiari ai Legii nr. 42/1990 şi ai Decretului Lege nr. 118/1990;
- repatriaţi;
- locatari ai unor locuinţe care nu mai prezintă siguranţă în exploatare;
- evacuaţi din locuinţă în virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu ţin de voinţa şi comportamentul acestora.
Categoriile de persoane juridice care pot beneficia de locuinţe proprietate de
stat sunt următoarele:
- instituţii bugetare;
- regii autonome din subordinea Consiliului Local;
- asociaţiile de revoluţionari;
- Inspectoratul de Stat pentru Handicapaţi;
- Instituţii de ocrotire a persoanelor defavorizate.

Art. 5: Categoriile de persoane fizice menţionate la art. 4 vor fi înscrise pe următoarele categorii de liste de priorităţi:
a) lista tinerilor căsătoriţi cu vârsta de până la 35 ani;
b) lista cazurilor sociale care va cuprinde :
- invalizii de gradul I şi II ;
- persoane handicapate;
- beneficiari ai Legii nr. 42/1990 şi ai Decretului Lege nr. 118/1990;
- repatriaţi;
- persoane şi familii cu venituri mici;
c) lista tinerilor proveniţi din instituţii de ocrotire socială;
d) lista pensionarilor care va cuprinde persoanele care s-au pensionat din Timişoara, veterani şi văduve de război;
e) lista evacuaţilor pe cale judecătorească din imobile redobândite de foştii proprietari.
Listele de priorităţi vor fi întocmite la nivelul Direcţiei Patrimoniu, prin Biroul
Locuinţe .
Listele de priorităţi întocmite se vor putea consulta la Biroul Relaţii cu Publicul şi Biroul Locuinţe, publicându-se în prealabil criteriile de departajare şi data finalizării acestora. Afişarea nu este posibilă din cauza volumului mare. Persoanele nemulţumite pot contesta ordinea de prioritate în termen de 30 zile de la publicarea datei finalizării listelor şi înaintate spre consultare.
Listele de priorităţi se întocmesc în baza cererilor şi vor fi însoţite de actele cerute prin lege. Pentru fiecare caz în parte se vor întocmi anchete sociale pe formulare tip la nivelul Direcţiei Patrimoniu prin Biroul Locuinţe.

Art. 6: Repartizarea locuinţelor se face de către o Comisie numită de Primar.

Art. 7: În baza hotărârilor Comisiei înscrise pe tabelele de redistribuiri întocmite prin Biroul Locuinţe şi consemnate în procesul-verbal al şedinţelor, Direcţia Patrimoniu, prin Biroul Locuinţe emite repartiţii care vor fi semnate şi de Preşedintele Comisiei.

Art. 8: Locuinţele se repartizează către categoriile de persoane enumerate la art.4.
Nominalizarea persoanelor înscrise pe listele de priorităţi ale Primăriei se face prin Biroul Locuinţe.
Nominalizarea persoanelor fizice pentru locuinţele repartizate către persoanele juridice se face de către acestea.
În cazul locuinţelor repartizate către instituţii bugetare şi regii autonome, contractul de închiriere se va încheia cu acestea prin un reprezentant împuternicit pe o perioadă de 1 an, urmând ca reînnoirea contractării să se facă în baza cererii acestora.

Art. 9: Locuinţele degradate se vor repartiza către categoriile enumerate la art. 4 în baza solicitărilor concrete pe adresă şi prin exprimarea acordului de voinţă a acestora pentru efectuarea reparaţiilor pe cheltuială proprie. În acest caz nu este necesară respectarea ordinii de prioritate decât în situaţia în care există mai multe solicitări pe aceeaşi adresă, motivaţia reieşind din cheltuielile de investiţie proprie.
De asemenea, locuinţele degradate se pot repartiza şi unor agenţi economici , pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile legale de obţinere a unei locuinţe proprietate de stat, în condiţiile prezentului articol.

Art. 10: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 295/1998 precum şi orice alte dispoziţii care contravin prezentei.

Art. 11: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, prin Biroul Locuinţe din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Comisia pentru repartizarea locuinţelor.

Art.12 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Relaţii Comunicare;
- Biroului Corp Control Primar;
- Comisiei pentru repartizarea locuinţelor;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
DAN LACRĂMĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI