keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 372/28.03.2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi

28.03.2000

Hotararea Consiliului Local 372/28.03.2000
privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SCO-1866/14.02.2000 Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi al Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Având in vedere prevederile H.G. nr.446-1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (r) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1 : Categoriile de persoane care pot beneficia de locuinţe sociale sunt următoarele:
- tineri căsătoriţi cu vârsta de până la 35 ani;
- tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială care au împlinit 18 ani;
- invalizi de gradul I şi II;
- persoane handicapate;
- pensionari;
- veterani şi văduve de război;
- beneficiari ai Legii nr. 42/1990 şi ai Decretului Lege nr. 118/1990;
- alte persoane sau familii îndreptăţite .

Art.2: Condiţiile ca să poată beneficia de locuinţe sociale în vederea închirierii, categoriile de persoane prevăzute la art.1, sunt:
a) să aibe un venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni sub nivelul venitului net lunar pe familie, pentru care se acordă ajutor social potrivit legii, majorat cu 10%;
b) să aibe domiciliul stabil în Timişoara sau în Judeţul Timiş, pentru tinerii proveniţi din casele de copii;
c) să nu deţină în proprietate o locuinţă;
d) să nu fi dobândit sau înstrăinat o locuinţă proprietate după 01.01.1990;
e) să nu fi beneficiat de sprijinul Statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
f) să nu deţină în calitate de chiriaşi o altă locuinţă de stat .

Art.3: Criteriile pentru stabilirea ordinei de prioritate a acestor categorii de persoane, sunt următoarele:
a) condiţiile de locuit;
b) numărul copiilor minori în întrţinere;
c) starea sănătăţii;
d) vechimea cererii;
e) alte criterii.

Art.4: Punctajele acordate în vederea stabilirii ordinei pe liste, sunt:
a) în cazul în care locuiesc la părinţi sau la alte rude în condiţii grele - câte 1 punct, iar dacă locuiesc în gazdă sau cămin - câte 2 puncte;
b) pentru fiecare copil - câte 1 punct;
c) pentru fiecare membru de familie care suferă de o boală gravă prevăzută în Anexa 2 a O.U.G. nr.40/1999 dovedită cu certificat medical - câte 3 puncte;
d) pentru fiecare an de vechime a cererii- câte 1 punct , iar pentru persoanele care au peste 4 ani vechime- câte 2 puncte pe an;
e) pentru fiecare membru de familie de veterani sau văduve de război, beneficiari ai Legii nr.42/1990 şi ai Legii nr. 118/1990 - 5 puncte;
f) pentru titularul cererii născut în Timişoara - 2 puncte, pentru familiile şi persoanele care au avut domiciliul stabil în Timişoara înainte de 1989 - 1 punct;
g) pentru tinerii căsătoriţi care au vârsta sub 35 de ani şi sunt absolvenţi ai unei instituţii de studii superioare - câte 1 punct pentru fiecare.

Art.5: Categoriile de persoane menţionate la Art.1 vor fi înscrise în listele de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor de stat, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.349/22.02.2000

Art.6: Repartizarea locuinţelor sociale se face de către o comisie numită de Consiliul Local.

Art.7: În baza hotărârilor Comisiei înscrise pe tabelele de redistribuiri întocmite prin Biroul Locuinţe şi consemnate în procesul verbal al şedinţelor, Direcţia Patrimoniu, prin Biroul Locuinţe emite repartiţii care vor fi semnate şi de Preşedintele Comisiei.

Art.8: Locuinţele se repartizează către categoriile sociale enumerate la art.1, nominalizarea persoanelor efectuîndu-se prin Biroul Locuinţe şi către Asociaţiile de Revoluţionari, Inspectoratul de Stat pentru Handicapaţi, Instituţii de ocrotire a persoanelor defavorizate, acestea din urmă urmând a nominaliza persoanele îndreptăţite conform legii, în vederea închirierii.

Art.9: Nivelul chiriei pentru locuinţele sociale nu va depăşi 10% din venitul net lunar calculat pe ultimele 12 luni pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei calculată potrivit art.31 din O.U.G. nr. 40/1999 va fi subvenţionată din bugetul local.

Art.10: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 295/1998 precum şi alte dispoziţii care contravin prezentei.

Art.11: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu prin Biroul Locuinţe din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Comisia pentru repartizarea locuinţelor.Art.12: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Administrative;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Serviciului Juridic ;
- Biroului Corp Control Primar;
- Comisiei pentru repartizarea locuinţelor;
- Mass- mediei locale.


Presedinte de sedinta
MARIUS MARINA
Contrasemneaza