keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 117/24.03.2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 349/22.02.2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat

24.03.2009

Hotararea Consiliului Local 117/24.03.2009
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 349/22.02.2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009 - 4869/12.03.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 349 din 22.02.2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000- privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999- privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999- privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp.) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrative teritoriale ale acestuia precum si pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regii lor autonome;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.8/2004- privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 litera (d) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art 8 alin. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 349/22.02.2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat, care va avea următorul conţinut:
"În cazul locuinţelor repartizate către instituţii bugetare şi regii autonome, contractul de închiriere se va încheia cu persoanele fizice, nominalizate de către instituţia beneficiară a locuinţei, urmând ca familiile/persoanele nominalizate să devină chiriaşii acelei locuinţe, iar contractele de închiriere se vor încheia conform legislaţiei în vigoare la data repartizării."

Art.2: Se aprobă modificarea art. 8 alin 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 349/ 22.02.2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat, care va avea următorul conţinut:
"Nominalizarea persoanelor înscrise pe listele de priorităţi ale angajaţilor Primăriei Municipiului Timişoara se face de către Sindicatul Liber al Angajaţilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara".

Art.3: Se aprobă înlocuirea în întregul conţinut al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 349/22.02.2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat, a denumirii "Biroul(Biroului) Locuinţe" cu "Serviciul Administrare Locuinţe" şi a denumirii "beneficiari ai Legii nr.42/1990" cu denumirea "beneficiari ai Legii nr.341/2004".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Comisia pentru repartizarea locuinţelor stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.346/2008.
Art 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Comisiei de repartizare a locuinţelor;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU AVIZAT, SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE P R I M A R LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Nr. SC2009-4869/12.03.2009 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara

nr. 349 din 22.02.2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat

Prin H.C.L. nr. 349 din 22.02.2000 a fost stabilită procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara şi s-au stabilit categoriile de persoane juridice care pot beneficia de locuinţe proprietate de Stat, din acestea făcând parte instituţiile bugetare şi regiile autonome din subordinea Consiliului Local şi în cazul locuinţelor repartizate către instituţii bugetare şi regii autonome, contractul de închiriere se va încheia cu acestea prin un reprezentant împuternicit pe o perioadă de 1 an, urmând ca reînnoirea contractării să se facă în baza cererii acestora, aceste locuinţe fiind asimilate ca fiind locuinţe de serviciu ale acestor instituţii, iar continuarea închirierii nefiind posibilă în cazul persoanelor (chiriaşilor) care îşi schimbă locul de muncă.

Menţionam că potrivit Legii nr.114/1996- legea locuinţei, locuinţa de serviciu este ”Locuinţa destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale”, iar această locuinţă trebuie să aibă destinaţia de locuinţă de serviciu la data intrării în vigoare a modificării Legii nr.114/1996, sau locuinţa de serviciu trebuie realizată în condiţiile legii, finanţată din bugetul de stat si din bugetele locale. Precizăm că în localitatea Timisoara există un număr de 30 de locuinţe din fondul locativ de stat, care sunt închiriate ca locuinţe de serviciu unor instituţii de stat sau regii autonome aflate în subordinea Consiliului Local şi care sunt ocupate de către chiriaşi şi pentru care se face succesiv reînnoirea contractului de închiriere. De regulă aceste instituţii cărora le- au fost atribuite aceste locuinţe, au solicitat atribuirea pentru angajaţii a căror situaţie locativă era gravă sau putea deveni în mod iminent gravă sau pentru acei angajaţi a căror prezenţă era necesară în orice moment în cadrul instituţiei, aceştia fiind de cele mai multe ori mutaţi din altă localitate în interesul instituţiei angajatoare, iar de multe ori independent de voinţa lor. Precizăm că la încheierea contractului de închiriere acestor chiriaşi li s-a solicitat dovada de a nu deţine o alta locuinţă şi faptul că nu au dobândit sau înstrăinat o locuinţă.

Ca urmare a celor arătate mai sus propunem modificarea articolului nr.8 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 349 din 22.02.2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat, prin revocarea prevederii de la aliniatul 4 care are următorul conţinut: „În cazul locuinţelor repartizate către instituţii bugetare şi regii autonome, contractul de închiriere se va încheia cu acestea prin un reprezentant împuternicit pe o perioadă de 1 an, urmând ca reînnoirea contractării să se facă în baza cererii acestora.”

Aliniatul 4 al articolului 8, va avea următorul conţinut: „În cazul locuinţelor repartizate către instituţii bugetare şi regii autonome, contractul de închiriere se va încheia cu persoanele fizice, nominalizate de către instituţia beneficiară a locuinţei,

Cod FP53-01 ver.1

2

urmând ca familiile/persoanele nominalizate să devină chiriaşii acelei locuinţe, iar contractele de închiriere se vor încheia conform legislaţiei în vigoare la data repartizării.”

Odată cu modificarea prezentei hotărâri propunem republicarea ei şi înlocuirea în conţinut a denumirii „Birou(Biroului)l Locuinţe” în „ Serviciul Administrare Locuinţe”, deoarece de-a lungul timpului din anul 2000 şi până în prezent activitatea a fost reorganizată precum şi denumirea acestuia a fost schimbată. Totodată propunem modificarea în conţinutul hotărârii a termenului”beneficiari ai Legii nr.42/1990” în ”beneficiari ai Legii nr.341/2004”, modificare care se impune datorită schimbării legislaţiei în vigoare.

Totodată se va modifica la art. 8 conţinutul aliniatului 2, care prevede că „Nominalizarea persoanelor înscrise pe listele de priorităţi ale Primăriei se face prin Biroul Locuinţe” cu „ Nominalizarea persoanelor înscrise pe listele de priorităţi ale angajaţilor Primăriei Municipiului Timişoara se face de către Sindicatul Liber al Angajaţilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara” deoarece această prevedere a fost cuprinsă în acordul şi contractul colectiv de muncă.

Prezentul referat a fost întocmit ca urmare a discuţiilor purtate în şedinţa din data de 03.03.2009 a Comisiei de repartizare a locuinţelor stabilită prin H.C.L. nr.346/29.07.2008, la iniţiativa membrilor acesteia.

Ca urmare a celor arătate mai sus, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 349 din 22.02.2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat în mod corespunzător.

V I C E P R I M A R, D I R E C T O R,

Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU,

Ing. Otilia Sîrca

Avizat Juridic, Jur. Mirela Lasuschevici

Cod FP53-01 ver.1