keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 388/01.08.2014 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale

01.08.2014

Hotararea Consiliului Local 388/01.08.2014
privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-18579 din data de 17.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - privind locuinţele, republicată şi actualizată;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
Având în vedere Nota internă nr.23/12.02.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă întocmirea unei singure liste de priorităţi, precum şi criteriile-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe din fondul locativ de stat cât şi cele sociale, conform Anexei 1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Lista de priorităţi se reactualizează anual şi se supune spre aprobare Consiliului Local.
La stabilirea ordinii de prioritate se vor lua în considerare cererile depuse în cursul anului până la data de 15 noiembrie, precum şi dosarele depuse anterior anului în curs, care se reactualizează până la data de 15 noiembrie.

Art. 2: Se aprobă procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a celor sociale, conform Anexei 2 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă formularului de reactualizare a cererii de înscriere pe listele de priorităţi, conform Anexei 3 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se revocă:
- Hotărârea Consiliului Local nr.349/2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat;
- Hotărârea Consiliului Local nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
- Hotărârea Consiliului Local nr.117/2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 349/22.02.2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: hcl_388_anexa01.pdf

Anexa 1 la HCL nr.__________/___________

CRITERII-CADRU pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe din fondul locative de stat sau sociale

A. Criterii de acces la locuinta: 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe trebuie sa fie major, şi să aibă domiciliul în municipiul Timişoara

Cererea de locuinţa se efectuează numai individual şi în nume propriu. 2. Titularul cererii de locuinţa şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia -, să nu deţină şi să nu fi deţinut o alta locuinţa în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ teritoriale şi nu au deţinut cu chirie o locuinţă din fondul locativ de stat pentru care au pierdut drepturile locative din propria culpă, ca urmare a neplăţii chiriei/utilităţilor sau nerespectării clauzelor contractuale.

Acte doveditoare: declaraţii autentificate, ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia. NOTA: Restricţia nu se aplică chiriaşilor din locuinţele preluate de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau sunt retrocedate către foştii proprietari. Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie. B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj: 2. SITUAŢIA LOCATIVĂ ACTUALĂ Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ........................................................... 10 pct. Tolerat în spaţiu ………………………………............................................... 5 pct.

3. STAREA CIVILĂ ACTUALĂ Stare civilă:

a) familie monoparentală............................................................................... 10 pct. b) căsătorit................... ...................................................................................8 pct

c) necasatorit ....................................................................................................5 pct. Copii minori aflaţi în întreţinere ......................................................1 pct. pentru fiecare copil

3. VENITUL MEDIU NET LUNAR REALIZAT PE MEMBRU DE FAMILIE Mai mare sau egal cu venitul mediu net pe economie ………………………… 2 pct. Între venitul mediu net pe economie şi salariul minim ……………………….. 3 pct Mai mic sau egal cu salariul minim pe economie ……………………………. 4 pct Fără venituri …………………………………………………………………… 0 pct. NOTA: Venitul realizat se compară cu nivelul venitului mediu net pe economie şi respectiv salariul minim pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică 4. STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ Handicap grav ..................................................................................................... 3 pct. Handicap accentuat ..............................................................................................2 pct. Handicap mediu ...................................................................................................1 pct. NOTĂ : Pentru fiecare certificat de încadrare în grad de handicap atât pentru titular cât şi pentru membrii familiei se acordă punctaj, care se va cumula.

5. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

Pentru fiecare an vechime ..................................................................................... 1 pct.

6. NIVELUL DE STUDII ŞI/SAU PREGĂTIRE PROESIONALĂ Studii medii ......................................................................................................... 10 pct. Studii superioare ...................................................................................................15 pct. Studii postuniversitare sau master ........................................................................ 20 pct. NOTĂ: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

7. SITUAŢII DEOSEBITE Chiriaşi ai unei locuinţe din fondul locativ de stat care a fost retrocedată către foştii proprietari...10 pct. Tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani.............8 pct. Beneficiari ai prevederilor Legii nr.341/2004 ...................................................... 5 pct Repartiaţi/refugiaţi .................................................................................................2 pct. Pensionari ...............................................................................................................1 pct. 8. SITUAŢII SPECIALE Solicitanţi înscrişi pe lista de prioritate, care au rezultate deosebite în domeniul artistic, ştiinţific sau sportiv precum şi cazurile sociale deosebite sesizate de servicii specizate în asistenţă socială pot beneficia de repartizarea cu prioritate a unei locuinţe. Analizarea dosarelor şi a documentelor depuse de cei care se încadrează în situaţii speciale, precum şi repartizarea unei locuinţe fără respectarea ordinii de prioritate de pe listă se face de către Comisia de repartizare a locuinţelor. NOTĂ În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în consideraţie data efectivă a înregistrării cererii (zi/luna/an).

Lista de priorităţi se stabileşte anual. Solicitanţii înscrişi pe listă au obligaţia de a depune formularul de reactualizare a cererii de înscriere pe listele de priorităţi pentru anul viitor până la data de 15 noiembrie a anului în curs. Solicitanţii care nu depun formularul de reactualizare a cererii vor fi excluşi de pe listă. Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de acces la locuinţă, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

DIRECTOR, ŞEF BIROU,

Laura Koszegi Stoianov Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan

Atasament: hcl_388_anexa02.pdf

Anexa 2 la HCL nr.__________/___________

Procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a celor sociale

Locuinţele din fondul locative de stat şi cele sociale care devin disponibile se repartizează de către Comisia de repartizare a locuinţelor constituită prin Hotărâre de Consiliu Local pe categorii de liste.

Hotărârea comisiei se afişează la sediul Primăriei Municipiului Timişoara şi se comunică Serviciului Relaţionare Directă cu Cetăţeni.

Persoanele înscrise pe lista de priorităţi întocmită la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara pot depune solicitări de atribuire nominală a locuinţei urmând ca aceste solicitări să fie centralizate şi locuinţa să fie repartizată în următoarea şedinţă a Comisiei de locuinţe, în ordinea de prioritate de pe listă. În situaţia în care există solicitanţi care se încadrează în situaţiile speciale, comisia va analiza documentele depuse şi va hotărâ repartizarea cu prioritate a locuinţei, fără respectarea ordinii de prioritate de pe listă.

În cazul locuinţelor sociale, acestea se atribuire doar familiilor sau persoanele înscrise pe lista de priorităţi, cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie. 

În cazul locuinţelor repartizate către persoanele/familiile înscrise pe lista persoanelor care au fost evacuate din imobile redobândite de foştii proprietari, Comisia de locuinţe poate repartiza fără respectarea ordinii de prioritate de pe listă, nominal, o locuinţă dintre cele care devin disponibile şi sunt prezentate spre redistribuire. Precizăm că de acest drept pot beneficia aceste persoane doar o singură dată iar în cazul în care refuză locuinţa oferită de către Comisie, să piardă dreptul de a beneficia de un spaţiu de locuit fără respectarea ordinii de prioritate. Solicitările depuse de către aceştia se centralizează, iar comisia hotărăşte atribuirea locuinţei în funcţie de situaţia socială şi familială, analizând ancheta socială efectuată pentru fiecare solicitant în parte.

Lista persoanelor care se încadrează în această categorie se va întocmi la nivelul Biroului Locuinţe şi actualizată lunar în funcţie de cazurile noi apărute. Lista actualizată va fi prezentată Comisiei de locuinţe la fiecare întrunire a comisiei.

DIRECTOR, ŞEF BIROU,

Laura Koszegi Stoianov Mihai Boncea

CONSILIER,

Simona Bălan

Atasament: hcl_388_anexa03.pdf

Anexa 3 la HCL nr.__________/___________ C ă t r e,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE BIROUL LOCUINŢE

Subsemnatul/a .............................................................., domiciliat în Timişoara, str. ......................................................................., înscris pe lista de priorităţi întocmită pentru anul ............ la poziţia ............. , prin prezenta reconfirm solicitarea de înscriere pe lista care se va întocmi pentru anul ................, în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat/socială.

Anexez prezentei : 1. acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni 2. acte doveditoare privind modificări întervenite în situaţia

familiei (după caz)* Totodată, declar că atât eu cât şi membrii majori ai familiei mele ne

menţinem declaraţiile notariale cu privire la faptul că nu deţinem, nu am dobândit sau înstrăinat o locuinţă proprietate personală.

Timişoara, Semnătura

................................. .....................................

*schimbare reşedinţă, stare civilă, copii nou-născuţi, etc