keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 473/10.10.2014 privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise pe lista de priorităţi, evacuate din imobile redobândite de foştii proprietari

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 473/10.10.2014
privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise pe lista de priorităţi, evacuate din imobile redobândite de foştii proprietari


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-25381 din 26.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii 114/1996 - Legea locuinţei, modificată şi completată;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.388/01.08.2014 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor;
Având în vedere Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional;
Având în vedere prevederile Legii nr.1/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
Având în vedere prevederile art.36 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată şi modificată:
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea de către Comisia de repartizare a locuinţelor, fără respectarea ordinii de prioritate, o locuinţă dintre cele care devin disponibile şi sunt prezentate spre redistribuire:
-pentru persoanele/familiile înscrise pe lista de priorităţi, pentru care s-a emis o hotărâre judecătorească definitivă, irevocabilă şi executorie care dispune evacuarea necondiţionată de atribuirea altui spaţiu de locuit corespunzător şi pentru care s-a întocmit dosar execuţional de către executorul judecătoresc şi s-a emis somaţie de evacuare din locuinţă sau care au fost deja evacuate,
-pentru persoanele/familiile înscrise pe lista de priorităţi, care provin din imobile redobândite de proprietar care au primit notificarea din partea proprietarului pentru motivele prevăzute la art.14 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 şi modificată prin Legea nr.241/2001 sau cărora le-a expirat termenul de 5 ani şi a căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevăzute de art.14 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 modificată şi completată prin Legea nr. 241/2001 şi care au fost notificate de proprietar,
-pentru chiriaşii care au cumpărat cu bună-credinţă în baza Legii nr.112/1995 imobilele în care locuiau şi ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate, fie ca urmare a unei acţiuni în anulare, fie ca urmare a unei acţiuni în revendicare, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi pentru care s-a întocmit dosar execuţional de către executorul judecătoresc şi s-a emis somaţie de evacuare din locuinţă sau care au fost deja evacuaţi.

Art.2: Atribuirea nominală se face de către Comisia de repartizare a locuinţelor, în baza unei cereri scrise, în funcţie de situaţia socială şi familială, analizând ancheta socială efectuată pentru fiecare solicitant în parte.
De acest drept pot beneficia aceste persoane doar o singură dată iar în cazul în care refuză locuinţa aprobată de către Comisie, vor pierde dreptul de a beneficia de un spaţiu de locuit fără respectarea ordinii de prioritate

Art.3: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.387/2005 - privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise pe lista evacuaţilor pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foştii proprietari, listă întocmită conform Hotărârii Consiliului Local nr.349/22.02.2000 şi Hotărâre Consiliului Local nr. 119/2012 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 387/25.10.2005 - privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise pe lista evacuaţilor pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foştii proprietari, listă întocmită conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.349/22.02.2000

Art 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de repartizare a locuinţelor, Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară.

Art 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Comisiei de repartizare a locuinţelor;
- Biroului Locuinţei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI