keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 17/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor

26.06.2012

Hotararea Consiliului Local 17/26.06.2012
privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Reefratul nr. SC2012 - 1517/26.06.2012 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.117/2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 349/22.02.2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.387/25.10.2005, privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise pe lista evacuaţilor pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foştii proprietari, listă întocmită conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.349/22.02.2000, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.25/30.01.2007 şi Hotărârea Consiliului Local nr.119/2012 ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2, lit.( c) alin. 5 lit. b şi alin 6 lit. (a) pct.17 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se constituie Comisia de repartizare a locuintelor alcătuită din urmatorii membrii:
Preşedinte: DAN DIACONU - Viceprimar
Membrii: PETRU EHEGARTNER -consilier municipal
RAMONA-ISABELA OLTEANU -consilier municipal
MARIA SARACAN -consilier municipal
ELENA WOLF -consilier municipal
MARTIN STAIA -Director Direcţia Patrimoniu
OTILIA SÎRCA -Şef Serviciu Locuinţe
SIMONA VÎRLEA -consilier local - Serviciul Juridic
MARIA STOIANOV -Director Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara


Art.2 : Se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 346/2008 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor şi Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2009 privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/29.07.2008, precum si orice alte dispozitii contrare referitoare la componenta Comisiei de repartizare a locuintelor.

Art 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Patrimoniu, Serviciul Locuinţe din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Comisia de repartizare a locuintelor.

Art 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Comisiei de repartizare a locuinţelor;
- Serviciului Locuinţe;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU A p r o b a t: SERVICIUL LOCUINŢE P R I M A R, Nr. SC2012-1517/26.06.2012 NICOLAE ROBU

REFERAT privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor

Având în vedere faptul că la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara a funcţionat Comisia de repartizare a locuinţelor constituită prin H.C.L. nr.346/29.07.2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.180/28.04.2009, în prezent fiind dizolvată datorită încheierii mandatului fostului Consiliu local, se impune constituirea unei noi comisii, pentru continuarea în bune condiţii şi cu eficienţă a acestei activităţi.

Prezenta comisie va atribui locuinţele din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara care devin disponibile persoanelor îndreptăţite, în conformitate cu H.C.L. nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat, modificată prin H.C.L. nr.117/2009, H.C.L. nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi şi H.C.L. nr.387/25.10.2005, completată prin H.C.L. nr.25/30.01.2007 şi H.C.L. nr.119/2012 privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise pe lista evacuaţilor pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foştii proprietari, listă întocmită conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.349/22.02.2000. De asemenea va aproba modificările contractelor de închiriere conform legii.

Astfel, propunem ca noua Comisie care se va constitui să fie formată din 9 membri, după cum urmează: Preşedinte: DAN DIACONU - Viceprimar Membrii: ......................................... -consilier municipal ............................................ -consilier municipal ............................................ -consilier municipal ............................................ -consilier municipal MARTIN STAIA -Director Direcţia Patrimoniu OTILIA SÎRCA -Şef Serviciu Locuinţe SIMONA VÎRLEA -consilier juridic - Serviciul Juridic MARIA STOIANOV -Director Direcţia de Asistenţă Socială

Comunitară Timişoara Totodată se impune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 346/2008 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 180/2009. V I C E P R I M A R, DIRECTOR, Dan Diaconu Martin Staia ŞEF SERVICIU, Otilia Sîrca Avizat juridic,

Sorin Chira

Cod FP 53-01 vers.1