keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 235/20.05.2014 privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/26.02.2013

20.05.2014

Hotararea Consiliului Local 235/20.05.2014
privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/26.02.2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-12401 din 15.05.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Serviciului Juridic cu nr. SJ2014-166/30.04.2014;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.117/2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.17/2012 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.93/2013 privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi d), alin. (5) lit. b), alin. (6) lit. a) pct.17 şi alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de repartizare a locuinţelor a Primăriei Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17 din 26.06.2012, prin înlocuirea doamnei Sîrca Otilia cu domnul Mihai Boncea.

Art. 2: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de repartizare a locuinţelor a Primăriei Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17 din 26.06.2012, prin înlocuirea doamnei Simona Vîrlea cu doamna Gabriela Iova.

Art. 3: Ca urmare a prevederilor art.1 şi art.2, componenţa Comisiei de repartizare a locuinţelor va fi următoarea:
Preşedinte: TRAIAN STOIA - Viceprimar
Membri: VESA VASILE TEODOR -consilier municipal
RAMONA-ISABELA OLTEANU -consilier municipal
MARIA SARACAN -consilier municipal
ELENA WOLF -consilier municipal
MARTIN STAIA -Director Direcţia Patrimoniu
MIHAI BONCEA -Şef Birou Locuinţe
GABRIELA IOVA -consilier juridic - Serviciul Juridic
MARIA STOIANOV - Director Direcţia de Asistenţă
Socială Comunitară Timişoara
Art 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Biroul Locuinţe din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţieie de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Comisiei de repartizare a locuinţelor;
- Biroului Locuinţe;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE BIROUL LOCUINŢE Aprobat, Nr. SC2014-12401/15.0.52014 P R I M A R NICOLAE ROBU

REFERAT privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin H.C.L. nr.17 din 26.06.2012 şi modificată prin H.C.L. nr.93/26.02.2013 La nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, funcţionează Comisia de repartizare a locuinţelor constituită prin H.C.L. nr. 17/2012, şi modificată prin H.C.L. nr. 93/2013, comisie care are în competenţă, atribuirea către persoane îndreptăţite de locuinţe din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara, care devin disponibile, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat completata cu H.C.L. nr.117/2009 şi H.C.L. nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi. De asemenea această comisie aprobă şi modifică contractele de închiriere, conform legii.

Având în vedere H.C.L. nr.77/2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statutului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara şi ca urmare a reorganizării Serviciului Clădiri din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi înfiinţarea Biroului Locuinţe, se impune înlocuirea doamnei Sîrca Otilia cu domnul Mihai Boncea – şef Birou Locuinţe.

De asemenea, având în vedere adresa cu nr. SJ2014-166/30.04.2014 a Serviciului Juridic, prin care aceştia ne comunică faptul că doamna Gabriela Iova este desemnată pentru acordarea consultanţei juridice Biroului Locuinţe şi datorită faptului că aceasta este familiarizată cu legislaţia locativă, propunem înlocuirea doamnei Simona Vârlea cu doamna Gabriela Iova. Precizăm că prezenta comisie va atribui locuinţele din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara care devin disponibile persoanelor îndreptăţite, în conformitate cu H.C.L. nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat, modificată prin H.C.L. nr.117/2009 şi H.C.L. nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi. De asemenea va aproba modificările contractelor de închiriere conform legii. V I C E P R I M A R, SECRETAR, Traian Stoia Ioan Cojocari DIRECTOR, Martin Staia ŞEF BIROU, Mihai Boncea Avizat juridic,

Cod FP 53-01 vers.2