keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 93/26.02.2013 privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 93/26.02.2013
privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2013 - 4052/12.02.2013 şi SC2013-1834 / 25.01.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.1/15.01.2013 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Ehegartner Petru;
Având în vedere Dispoziţia nr. 123/01.2.2012 privind atribuţiile viceprimarilor de coordonare nemijlocită a unor stucturi organizatorice ale aparaparatului de specialitate al Primarului, stabilite prin delegare de competenţe;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.117/2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. c şi d, alin. 5 lit. b, alin. 6 lit. a pct.17 şi alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicatî şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de repartizare a locuinţelor a Primăriei Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/26.06.2012, prin înlocuirea domnului Viceprimar Dan Diaconu cu domnul Viceprimar Traian Stoia.

Art.2: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de repartizare a locuinţelor a Primăriei Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Lococal nr.17 din 26.06.2012, prin înlocuirea Domnului Consilier Municipal Ehegartner Petru cu domnul consilier Vesa Vasile - Teodor.

Art.3 : La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012.

Art 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Serviciul Clădiri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Comisia de repartizare a locuinţelor.

Art 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit ;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calitărţii;
- Comisiei sociale de repartizare a locuinţelor;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL CLĂDIRI Aprobat, Nr. SC2013-1834/25.01.2013 P R I M A R NICOLAE ROBU

REFERAT privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17 din 26.06.2012 La nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, funcţionează Comisia de repartizare a locuinţelor constituită prin H.C.L. nr. 17/2012, comisie care are în competenţă, atribuirea către persoane îndreptăţite de locuinţe din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara, care devin disponibile, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat completata cu H.C.L. nr.117/2009 şi H.C.L. nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi. De asemenea această comisie aprobă şi modifică contractele de închiriere, conform legii.

Având în vedere faptul că unui membru al comisiei, respectiv domnului consilier municipal Ehegartner Petru i-a încetat de drept mandatul de consilier local, conform H.C.L. nr.1 din 15.01.2013, se impune înlocuirea acestuia cu un alt consilier local.

Propunem astfel, desemnarea unui alt consilier local, în locul domnului Ehegartner Petru pentru a face parte din Comisia de repartizare a locuinţelor, în vederea continuării în bune condiţii şi cu eficienţă a activităţii acesteia. Precizăm că prezenta comisie va atribui locuinţele din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara care devin disponibile persoanelor îndreptăţite, în conformitate cu H.C.L. nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat, modificată prin H.C.L. nr.117/2009 şi H.C.L. nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi. De asemenea va aproba modificările contractelor de închiriere conform legii. V I C E P R I M A R, RESPONSABIL DIRECŢIE, Dan Diaconu Martin Staia ŞEF SERVICIU,

Otilia Sîrca AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53-01 vers.1

Atasament: Referat_c._rep._loc.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL CLĂDIRI Aprobat, Nr. SC2013-4052/12.02.2013 P R I M A R NICOLAE ROBU

REFERAT privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin

Hotărârea Consiliului Local nr.17 din 26.06.2012, prin înlocuirea preşedintelui comisiei La nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, funcţionează Comisia de repartizare a locuinţelor constituită prin H.C.L. nr. 17/2012, comisie care are în competenţă, atribuirea către persoane îndreptăţite de locuinţe din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara, care devin disponibile, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat completata cu H.C.L. nr.117/2009 şi H.C.L. nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi. De asemenea această comisie aprobă şi modifică contractele de închiriere, conform legii.

Deoarece prin Dispoziţia nr.123/01.02.2012, atribuţia de coordonare a activităţii Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse îi revine domnului Viceprimar Traian Stoia, se impune înlocuirea domnului Viceprimar Dan Diaconu din funcţia de preşedinte a Comisiei de repartizare a locuinţelor, cu domnul Viceprimar Traian Stoia. Precizăm că prezenta comisie va atribui locuinţele din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara care devin disponibile persoanelor îndreptăţite, în conformitate cu H.C.L. nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat, modificată prin H.C.L. nr.117/2009 şi H.C.L. nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi. De asemenea va aproba modificările contractelor de închiriere conform legii. V I C E P R I M A R, DIRECTOR, Traian Stoia Martin Staia ŞEF SERVICIU,

Otilia Sîrca AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53-01 vers.1