keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 521/14.11.2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

14.11.2006

Hotararea Consiliului Local 521/14.11.2006
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006 - 28000/23.10.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2006 - privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 al. 3 lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hortărâre.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Secretarului Municipiului Timişoara;
- Viceprimarilor Municipiului Timişoara;
- Direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: referat_-_ROF_PRIMARIE_24_oct_2006.pdf

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

Art.1- Definiţie:

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia. Art.2 - Structură:

Părţile componente ale Regulamentului de organizare şi funcţionare sunt: • Manualul organizării – care cuprinde descrierea organizării autorităţii publice şi a

subdiviziunilor sale organizatorice; • Regulamentul Intern – care cuprinde regulile de funcţionare, normele de conduită,

drepturile şi obligaţiile angajaţilor autorităţii publice, politicile şi procedurile acesteia. Art.3 – Funcţii:

În cadrul autorităţii publice, Regulamentul de organizare şi funcţionare ajută la îndeplinirea următoarelor funcţii:

• Funcţia de instrument de management – ROF este un mijloc prin care toţi angajaţii dobândesc o imagine comună asupra organizării autorităţii publice, iar obiectivele acesteia devin mult mai clare;

• Funcţia de legitimare a puterii şi obligaţiilor – ce revin fiecărui membru al organizaţiei – fiecare persoană ştie cu precizie unde îi este locul, ce atribuţii are, care îi este limita de decizie, care sunt relaţiile de cooperare şi de subordonare;

• Funcţia de integrare socială a personalului – ROF conţine reguli şi norme scrise care reglează activitatea întregului personal, care lucrează la realizarea unor obiective comune.

Art.4 – Persoanele vizate: Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, indiferent de funcţia pe care o deţin şi pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. Art.5 – Intrare în vigoare: Prezentul Regulament este valabil de la data aprobării sale prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi îşi produce efectele faţă de angajaţi din momentul încunoştinţării acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

3

PARTEA I:

MANUALUL ORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 – Primarul, Viceprimarii, Secretarul împreună cu aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită „Primăria Municipiului Timişoara”, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. Art.2 – Municipiul Timişoara are un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii pe o perioadă de 4 ani. Art.3 – Sediul Primăriei Municipiului Timişoara este în Timişoara, B-dul C. D. Loga nr.1. Art.4 – Misiunea sau scopul Primăriei Municipiului Timişoara rezidă în soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburilor publice, în condiţiile legii. Art.5 – Administraţia publică în Municipiul Timişoara se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Art.6 – În cadrul Primăriei Municipiului Timişoara se interzice discriminarea şi asigurarea unui tratament inegal între femei şi bărbaţi, personalul de conducere având obligaţia de a informa sistematic angajaţii din structura condusă asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în cadrul relaţiilor de muncă.

CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Art.7 – Structura organizatorică a Primăriei Municipiului Timişoara cuprinde direcţii, servicii, birouri şi compartimente, constituite în conformitate cu organigrama, anexă la prezentul regulament. Art.8 – Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele care intră în alcătuirea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara sunt următoarele:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

4

DIRECŢIA EDILITARĂ Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii Serviciul Salubritate Serviciul Reţele Publice Biroul Infrastructură în Transport Biroul Hidrotehnic Serviciul Administrare Mediu Urban Biroul Ecologie Urbană Serviciul Energetic Biroul Iluminat Public Compartimentul Asociaţii de Proprietari DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ Serviciul Ordine Publică Serviciul Pază Bunuri şi Valori Biroul Control Comerţ Stradal Compartimentul Instruire Compartimentul Intervenţii Rapide DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Impozite şi Taxe – Persoane Fizice Biroul Încasări Serviciul Impozite şi Taxe – Persoane Juridice –Mici Contribuabili Serviciul Impunere, Clădiri, Terenuri, Taxe Auto, Alte taxe – Persoane Juridice – Mari Contribuabili Serviciul Colectare şi Executare Silită – Persoane Juridice Serviciul Colectare şi Executare Silită – Persoane Fizice Biroul Soluţionarea Contestaţiilor Serviciul Buget Biroul Venituri Biroul Contabilitatea Cheltuielilor Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană Biroul Cooperare Internă şi Internaţională Biroul Programe Europene Compartimentul Infocentrul Turistic Serviciul Resurse Umane Serviciul Audit Public Intern Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni Biroul Relaţii Publice Biroul Control Intern Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara Cabinet Primar

Compartimente subordonate

Primarului Municipiului Timişoara

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

5

DIRECŢIA PATRIMONIU Serviciul Publicitate şi Comerţ Serviciul Tehnic – Edilitate Serviciul Achiziţii Publice Biroul Licitaţii – Contracte Biroul Urmărire Venituri Serviciul Administrare Imobile Biroul Spaţii – Terenuri Compartimentul Executări Silite Serviciul Informatizare şi E-comunicare Cabinet Viceprimar DIRECŢIA URBANISM Serviciul Autorizare şi Control Construcţii Biroul Autorizări Biroul Statistici şi Disciplină în Construcţii si Întabulări Compartimentul Acord Unic Serviciul Planificare Spaţială Biroul Dezvoltare Urbană Biroul Certificate de Urbanism Serviciul Banca de Date Urbane Biroul Cadastru şi Avizare Documentaţii Cabinet Viceprimar Serviciul Administrare Fond Funciar Serviciul Juridic Biroul Contencios Serviciul Autoritate Tutelară Serviciul Administraţie Locală Biroul Analiză şi Elaborare Documente Consiliu Local Compartimentul Arhivă

Compartimente subordonate

Viceprimarului Municipiului Timişoara

Compartimente subordonate

Viceprimarului Municipiului Timişoara

Compartimente subordonate Secretarului Municipiului Timişoara

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

6

CAPITOLUL III:

CONDUCEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA I: PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Art.9 - (1) Primarul Municipiului Timişoara îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. (2) Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii. Art.10 – Primarul reprezintă municipiul Timişoara în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Art.11 – În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. Art.12 - În baza prevederilor art.68 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006, primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii şi anume: îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară; asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil; atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi recensământului; b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliu local, şi anume:

a. prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara;

b. prezintă la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; c. elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu

a municipiului Timişoara şi le supune aprobării consiliului local; c) atribuţii referitoare la bugetul local, şi anume:

a. exercită funcţia de ordonator principal de credite; b. întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului

bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local; c. iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi

emiterea de titluri de valoare în numele municipiului Timişoara; d. verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, şi anume: a. coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin

intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

b. ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; c. ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor

din domeniile prevăzute la art. 38 alin. 6 lit. a-d;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

7

d. ia măsuri pentru asiguarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 38 alin. 6 lit. a-d, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al municipiului Timişoara;

e. numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f. asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g. emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

h. asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

e) alte atribuţii stabilite prin lege. Art.13 - (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului. (2) În această calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

SECŢIUNEA a II-a: VICEPRIMARII MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Art.14 - (1) Municipiul Timişoara are 2 viceprimari. Aceştia sunt subordonaţi primarului şi înlocuitori de drept ai acestuia.

(2) Primarul deleagă viceprimarilor exercitarea atribuţiilor ce îi revin. (3) Viceprimarii răspund de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de

buna desfăşurare a activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care le-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

SECŢIUNEA a III-a:

SECRETARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Art.15 – Secretarul Municipiului Timişoara este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative, fiind numit în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. Art.16 - (1) În conformitate cu prevederile Cap. VI4 din Legea nr. 286/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, Secretarul Municipiului Timişoara îndeplineşte următoarele atribuţii: a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local; b) participă la şedinţele consiliului local;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

8

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect; d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului; e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. c, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local; g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi a comisiilor de specialitate ale acestuia; h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar.

(2) Secretarul Municipiului Timişoara răspunde de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de buna desfăşurare a activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care i-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL IV:

PERSONALUL DE EXECUŢIE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE PRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA EDILITARĂ

Directorul direcţiei: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare politici, planuri şi programe de dezvoltare ale

infrastructurii tehnico-edilitare ale Municipiului Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate;

Art.17: SERVICIUL PROMOVARE, CORELARE ŞI AVIZARE INVESTIŢII

Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Edilitare care avizează documentaţiile tehnice, evaluează zonele verzi afectate pe raza municipiului Timişoara şi aprobă ocuparea domeniului public cu materiale de construcţii şi organizare de şantier.

Şeful serviciului:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

9

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate; ATRIBUŢII:

a) Avizează documentaţii în vederea obţinerii permisului de spargere pentru lucrări edilitar – gospodăreşti;

b) Evaluează zone verzi afectate şi încasarea contravalorii acestora (dacă este cazul), în baza prevederii Hotărârii Consiliului Local 155/1999, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997, pentru lucrările edilitar – gospodăreşti în vederea obţinerii permisului de spargere;

c) Urmăreşte refacerile zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti; d) Verifică, controlează şi recepţionează lucrări de refacere a zonelor verzi; e) Se deplasează la faţa locului cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi

supraterană în vederea predării amplasamentelor, pentru obţinerea permisului de spargere;

f) Întocmeşte documentaţia şi caietul de sarcini în vederea achiziţiei publice a serviciului de reamenajare prin gazonare a zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti pe raza municipiului Timişoara;

g) Verifică documentaţiile depuse în vederea obţinerii avizului de principiu; h) Evaluează zonele verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii Hotărârii

Consiliului Local 155/1999, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997, şi întocmeşte note de plată în vederea obţinerii avizului de principiu necesar obţinerii Autorizaţiei de Construire;

i) Identifică pe teren ocuparea temporară a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier;

j) Măsoară suprafeţele ocupate şi calculează taxa de ocupare temporară a domeniului public;

k) Urmăreşte încadrarea în timp, suprafaţă şi cu respectarea condiţiilor legale, a ocupării domeniului public precum şi a plăţii conform legii.

l) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de încălcare a legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens;

m) Evaluează prejudiciile aduse domeniului public prin săvârşirea contravenţiilor, pe baza tarifelor de evaluare;

n) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

o) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

10

p) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa serviciului;

q) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii -Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

r) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

s) Întocmeşte şi comunică Serviciului Licitaţii – Contracte, în luna septembrie a fiecărui an, propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

t) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

u) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

v) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

w) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; x) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

y) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

z) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

aa) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

11

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constată contravenţii, aplică sancţiunile corespunzătoare şi, după caz, opreşte executarea ilegală a lucrărilor;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; f) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale serviciului;

Art.18: SERVICIUL SALUBRITATE

Serviciul Salubrizare este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Edilitare a Primăriei Municipiului Timişoara care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţii administraţiei publice locale în domeniul salubrizării, păstrării curăţeniei şi a gestionării deşeurilor.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate; ATRIBUŢII:

a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor de salubrizare şi gestiune a deşeurilor pe teritoriul municipiului;

b) Efectuează verificări în vederea identificărilor deficienţelor, modului în care se prestează următoarele servicii de salubrizare:

- serviciul de salubrizare menajeră – precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special, de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice;

- serviciul de salubrizare stradală – măturatul, întreţinutul, spălatul şi stropitul căilor publice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

12

- serviciul de colectare duală a deşeurilor de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice, transportul, sortarea şi valorificarea acestora;

- serviciul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor voluminoase, vegetale şi nepericuloase – bunuri de uz casnic de folosinţă îndelungată, cu excepţia celor electrice şi electronice şi a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări la clădiri, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât a cea de locuinţă;

- monitorizarea şi controlul activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la populaţie a materialelor de la populaţie rezultate din reparaţii şi amenajări interioare, în cantităţi de sub 1 mc precum şi a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, uzate şi intervine prin măsuri concrete în vederea soluţionării eficiente a acestora prin operatorul de servicii de salubrizare.

c) Urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a serviciilor, activităţilor şi acţiunilor prestate de operatorii în domeniu; - serviciul de salubrizare menajeră – precolectarea, colectarea, transportul şi

depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special, de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice;

- serviciul de salubrizare stradală – măturatul, întreţinutul, spălatul şi stropitul căilor publice;

- serviciul de colectare duală a deşeurilor de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice, transportul, sortarea şi valorificarea acestora;

- serviciul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor voluminoase, vegetale şi nepericuloase – bunuri de uz casnic de folosinţă îndelungată, cu excepţia celor electrice şi electronice şi a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări la clădiri, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât a cea de locuinţă;

- monitorizarea şi controlul activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la populaţie a materialelor rezultate din reparaţii şi amenajări interioare, în cantităţi de sub 1 mc precum şi a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, uzate şi intervine prin măsuri concrete în vederea soluţionării eficiente a acestora prin operatorul de servicii de salubrizare.

- activităţi ecologice; d) Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite şi întocmeşte procese

verbale de recepţie zilnică pentru serviciul de salubrizare stradală , note de constatare, rapoarte, etc.

e) Urmăreşte respectarea programului iniţiat de Primăria Municipiului Timişoara pentru campaniile de curăţenie generală de primăvară şi toamnă privind colectarea de la populaţie a obiectelor de uz casnic şi gospodăresc, a deşeurilor vegetale rezultate din tăierile de corecţie a arborilor de pe aliniamentele stradale şi din curăţirea zonelor verzi din jurul blocurilor de locuinţe;

f) Coordonează şi controlează serviciul de deszăpezire a căilor publice de pe teritoriul municipiului, prestat de operatorii de salubrizare;

g) Constată şi sancţionează contravenţional în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de încălcare legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest scop.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

13

h) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului de salubrizare şi gestionare a deşeurilor pe teritoriul municipiului pe care le supune aprobării Consiliului Local;

i) Controlează periodic implementarea de către operatorul de salubrizare, a sistemului de colectare duală în cartierele municipiului întocmind rapoarte, note de constatare şi/sau informare în acest sens;

j) Controlează modul în care operatorul de salubrizare respectă graficul de colectare a deşeurilor menajere de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice;

k) Asigură soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate şi urmăreşte realizarea acestora potrivit competenţelor ce îi revin;

l) Propune programe, planuri de măsuri şi acţiune, strategii şi politici locale corelate cu cele centrale, în domeniul serviciilor de salubrizare şi a gestiunii deşeurilor;

m) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice a obligaţiilor ce le revin;

n) Colaborează şi organizează acţiuni cu organele de poliţie, Jandarmeria, Poliţia comunitară, Garda de Mediu, Agenţia Regională de Protecţia Mediului şi alte organe de specialitate locale, soluţionarea problemelor specifice;

o) Elaborează Planul local de gestiune a deşeurilor pe care îl supune aprobării Consiliului Local;

p) Întocmeşte Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare pe teritoriul municipiului conform Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare;

q) Urmăreşte dezvoltarea sistemelor de utilităţi publice de salubrizare; r) Organizează întâlniri cu agenţi economici care introduc pe piaţa locală produse

ambalate, care ambalează produse ambalate şi care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere în vederea încheierii unor acorduri voluntare privind transferarea responsabilităţilor ce le revin în domeniul gestiunii ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje cu operatori autorizaţi de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

s) Organizează lunar întâlniri cu operatorul de salubrizare, în care analizează şi stabileşte măsuri de soluţionare a solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la utilizatorii de servicii;

t) Gestionează contractele în derulare şi urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind serviciile de salubrizare stradală, colectare duală, colectarea deşeurilor voluminoase, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi a altor deşeuri colectate prin punctele de colectare, precum şi, efectuarea în termen a acţiunilor de curăţenie şi igienizare, organizate periodic;

u) Întocmeşte documentaţiile tehnice necesare iniţierii procedurilor de achiziţii publice respectiv de concesiuni pe care le transmite Serviciului Achiziţii Publice, respectiv Biroului Licitaţii Contracte.

v) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

14

w) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

x) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

y) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

z) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

aa) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; bb) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

cc) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

dd) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

ee) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultate inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării acţiunilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar pute aduce prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivi legii, a programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale în domeniul protecţiei mediului, a serviciilor publice de salubrizare şi a gestiunii deşeurilor în conformitate cu competenţele stabilite prin legislaţia specifică;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

15

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; f) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA I :

Art.19: SERVICIUL REŢELE PUBLICE

Serviciul Reţele Publice funcţionează în cadrul Direcţiei Edilitare fiind subordonat ierarhic directorului executiv al Direcţiei Edilitare.

Serviciul Reţele Publice este compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţii administraţiei publice locale şi rezolvarea problemelor în domeniul drumurilor şi apă-canal.

Serviciul Reţele Publice promovează, pregăteşte şi realizează lucrările şi investiţiile aprobate de Consiliul Local al Muncipiului Timişoara, pentru funcţionarea şi dezvoltarea drumurilor şi a sistemului de alimentare, distribuţie, canalizare şi epurare a apei în Municipiul Timişoara.

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate;

ATRIBUŢII:

a) Promovează spre aprobarea Consiliului Local Timişoara toate documentaţiile tehnice din domeniul rutier şi alimentării cu apă şi a canalizării, necesare efectuării investiţiilor finanţate din bugetul local, alte fonduri şi din sursele proprii ale R.A. AQUATIM.(în principal a documentaţiilor tehnice în vederea organizării de achiziţii publice în domeniul drumurilor şi apă - canal cu finanţare din bugetul local ;

b) Convoacă comisia de recepţie la investiţiile din domeniul drumurilor şi alimentării cu apă şi canalizării de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri;

c) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate din domeniul drumurilor şi apă-canal;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

16

d) Constată faptele ce contravin legilor, ordonanţelor şi hotărârilor organelor puterii de stat şi a autorităţilor administraţiei locale şi le sancţionează conform prevederilor legale;

e) Întocmeşte referate, dispoziţii, informări, memorii privind probleme specifice drumurilor şi domeniului apă-canal;

f) Propune programele de investiţii, reparaţii şi întreţinere ale reţelelor de drumuri şi apă- canal de pe teritoriul Municipiului Timişoara;

g) Obţine şi gestionează informaţii despre funcţionalitatea tramei stradale şi a reţelelor de apă şi canalizare şi referitoare la necesitatea dezvoltării acestora;

h) Stabileşte, în baza analizelor efectuate, priorităţile de dezvoltare în domeniu; i) Întocmeşte, coordonează şi utilizează prognoze, planificări şi programe de dezvoltare; j) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor; k) Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

pentru rezolvarea problemelor apărute în timpul execuţiei lucrărilor de drumuri şi apă- canal;

l) Obţine şi gestionează informaţiile despre funcţionalitatea sistemului de apă şi canalizare, respectiv necesitatea perfecţionării şi dezvoltării acestuia;

m) Întocmeşte rapoartele statistice cerute de lege şi de superiori în domeniu; n) Colaborează cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul

unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind lucrările de drumuri şi din domeniul apă-canal;

o) Colaborează cu Banca de Date Urbană în vederea obţinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la întocmirea certificatelor de urbanism;

p) Colaborează cu Serviciul Relaţii cu Publicul în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

q) Participă la acţiuni de control, concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale, locale, poliţiei, garda de mediu, etc;

r) Întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiilor şi urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin procesele verbale;

s) Colaborează cu administratorii reţelelor edilitare în vederea corelării lucrărilor de drumuri şi gospodării subterane;

t) Urmăreşte şi verifică modul de derulare a contractelor de execuţie a lucrărilor de drumuri şi din domeniul apă-canal , respectarea clauzelor contractuale;

u) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; v) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

w) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

x) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

y) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

17

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post- garanţie:

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de exactitatea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a II-a : Art.20: BIROUL INFRASTRUCTURĂ ÎN TRANSPORT

Biroul Infrastructură în Transport este încadrat în Serviciul Reţele Publice, fiind subordonat ierarhic şefului Serviciului Reţele Publice. Biroul Infrastructură în Transport coordonează şi controlează lucrările şi operaţiile necesare programării, pregătirii şi realizării lucrărilor de investiţii, reparaţii şi de întreţinere pentru funcţionarea şi dezvoltarea tramei stradale, trotuarelor, podurilor, podeţelor.

Biroul Infrastructură în Transport urmăreşte lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public şi refacerea tramei stradale afectate în urma lucrărilor. ATRIBUŢII:

a) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

18

b) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul drumurilor;

c) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; d) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; e) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor

de execuţie; f) Urmăreşte execuţia lucrărilor şi asigură continuitatea şi finalizarea acestora în cazul

apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate;

g) Urmăreşte refacerea documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru aplicarea acestora;

h) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept;

i) Urmăreşte întocmirea Cărţii construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această privinţă;

j) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate;

k) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; l) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări

prezentate de constructor spre decontare; m) Verifică documentaţia şi întocmeşte „Permisul de spargere” pentru lucrări tehnico-

edilitare care se execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale; n) Verifică documentaţia şi întocmeşte „Permisul de intervenţie” pentru lucrări tehnico-

edilitare care se execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale; o) Verifică documentaţia şi întocmeşte „Avizul de principiu drumuri şi mediu urban”

pentru lucrări care se execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale;

p) Obţine avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiţii drumuri ;

q) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi/sau Autorizaţiei de Construire pentru lucrări de drumuri;

r) Pregătirea documentaţiei tehnice necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

s) Estimează fiecare contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compară valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice;

t) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

u) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa biroului;

v) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

19

w) Întocmeşte şi comunică în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice către Serviciul Achiziţii Publice;

x) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

y) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

z) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post- garanţie:

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de exactitatea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a III-a :

Art.21: BIROUL HIDROTEHNIC

Biroul Hidrotehnic este încadrat în Serviciul Reţele Publice, fiind subordonat ierarhic şefului Serviciului Reţele Publice.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

20

Biroul Hidrotehnic coordonează şi controlează lucrările şi investiţiile aprobate de către Consiliul Local Timişoara, privind dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Timişoara.

Biroul Hidrotehnic administrează fântânile publice forate şi ornamentale aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara. Biroul Hidrotehnic coordonează şi controlează lucrările de întreţinere a canalelor pluviale deschise din municipiul Timişoara în vederea evitării producerii de inundaţii. ATRIBUŢII:

a) Asigură condiţii legale necesare efectuării investiţiilor din domeniul alimentării cu apă şi canalizării de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri (obţinere avize şi acorduri);

b) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate;

c) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi/sau Autorizaţiei de Construire pentru lucrări din domeniul apă-canal;

d) Pregăteşte documentaţiile tehnice în vederea organizării de achiziţii publice în domeniul apă - canal cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri (selecţii de oferte, licitaţii deschise pentru cheltuieli curente, execuţii reţele, forare fântâni, proiectare, consultanţă);

e) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ situaţiile de lucrări prezentate de constructor spre decontare în domeniul apă-canal;

f) Urmăreşte şi verifică efectuarea lucrărilor de investiţii din domeniul alimentării cu apă şi canalizare de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri;

g) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate;

h) Constată faptele ce contravin legilor, ordonanţelor şi hotărârilor organelor puterii de stat şi a autorităţilor administraţiei locale şi le sancţionează conform prevederilor legale;

i) Stabileşte lunar a necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare pe care la supune aprobării şi avizării celor în drept;

j) Urmăreşte întocmirea Cărţii Construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această privinţă;

k) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoarte lunare privind execuţiei lucrărilor în curs; l) Supraveghează şi efectuează periodic analize de apă la fântânile publice forate de pe

raza municipiului Timişoara ; m) Urmăreşte execuţia lucrărilor de întreţinere a canalelor pluviale deschise din cartierele

mărginaşe ale municipiului Timişoara; n) Colaborează cu compartimente din cadrul Primăriei la execuţia utilităţilor de apă-canal

la investiţiile desfăşurate prin programul ANL; o) Urmăreşte execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a fântânilor publice forate şi

ornamentale de pe raza municipiului Timişoara; p) Pregăteşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în

vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

21

şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

q) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

r) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa biroului.

s) Propune constituirea comisiilor de recepţie; t) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

u) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

v) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

w) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

x) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post- garanţie:

c) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor şi respectarea clauzelor contractuale; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

d) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

e) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

f) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

g) Răspunde de exactitatea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

22

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a IV-a : Art.22: SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU URBAN

Serviciul Administrare Mediu Urban este compartimentul de specialitate al Direcţiei Edilitare care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul problemelor de mediu urban şi edilitar gospodăresc.Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor de mediu şi edilitar gospodăreşti; b) Verifică şi urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor,

activităţilor, serviciilor, prestate de operator în domeniul managementului populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj;

c) Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite; d) Urmăreşte respectarea normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a oraşului de către

persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului; e) Urmăreşte respectarea programelor de deszăpezire pentru operatorii cu obligaţii

prevăzute în acest sens; f) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de

încălcare a legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens;

g) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte către Consiliul Local al Municipiului Timişoara privind problemele de mediu, educaţiei ecologică, stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cercetare ştiinţifică, managementul populaţiei canine, ecarisaj;

h) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin;

i) Propune realizarea strategiei de mediu pe termen mediu şi lung în municipiul Timişoara;

j) Promovează şi susţine programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

23

k) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind mediul urban;

l) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de mediu;

m) Inventariază problemele de mediu împreună cu instituţiile abilitate, informează şi propune măsuri în acest sens, conducerii instituţiilor;

n) Propune teme de proiectare şi întocmeşte caiete de sarcini privind gestionarea problemelor mediului urban în municipiul Timişoara;

o) Verifică unele activităţi ce se desfăşoară în pieţele ce aparţin Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi în pieţele private, privind aplicarea legislaţiei de mediu;

p) Participă prin inspectorii de specialitate desemnaţi la şedinţele comisiilor de analiză ce funcţionează în cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia mediului, Gărzii de Mediu Timiş, alte instituţii, la nivel local, judeţean sau regional;

q) Organizează periodic întâlniri cu operatorii în domeniu, analizează şi stabileşte măsuri de soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor primite de la utilizatori;

r) Recepţionează lucrările şi urmăreşte realizarea contractelor în derulare privind cercetarea ştiinţifică, managementul populaţiei canine, probleme de mediu urban;

s) Întocmeşte documentaţiile tehnice pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, privind gestionarea problemelor mediului urban în municipiul Timişoara;

t) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

u) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

v) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

w) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

x) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

y) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

z) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; aa) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

bb) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

24

cc) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

dd) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor şi respectarea clauzelor contractuale; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constată contravenţiile, aplică sancţiunile corespunzătoare şi, după caz, opreşte executarea ilegală a lucrărilor;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; f) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a V-a : Art.23: BIROUL ECOLOGIE URBANĂ

Biroul Ecologie Urbană, este compartimentul de specialitate în cadrul Serviciului Administrare Mediu Urban, care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţii administraţiei publice locale în domeniile: spaţii verzi, mediu urban, combaterea vectorilor şi dăunătorilor.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

25

ATRIBUŢII:

a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor privind spaţiile verzi, combaterea vectorilor şi dăunătorilor;

b) Efectuează verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de combatere vectori şi dăunători, spaţii verzi şi intervine prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin operatori de servicii;

c) Urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, serviciilor, prestate de operator în domeniul combaterii vectorilor şi dăunătorilor, spaţiilor verzi;

d) Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite; e) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de

încălcare a legislaţiei în domeniu, prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens;

f) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte către Consiliul Local al Municipiului Timişoara privind modernizarea spaţiilor verzi, combaterea vectorilor şi dăunătorilor;

g) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de spaţii verzi analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin;

h) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind spaţiile verzi;

i) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de spaţii verzi;

j) Inventariază problemele de spaţii verzi, împreună cu instituţiile abilitate, informează şi propune măsuri în acest sens;

k) Supraveghează şi urmăreşte buna funcţionare, întreţinerea şi modernizarea locurilor de joacă în municipiul Timişoara;

l) Propune teme de proiectare şi întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, privind gestionarea spaţiilor verzi, combaterii vectorilor şi dăunătorilor în municipiul Timişoara;

m) Evaluează şi propune măsurile de recuperare a pagubelor înregistrate pe spaţiile verzi; n) Recepţionează lucrările şi urmăreşte realizarea contractelor în derulare privind spaţiile

verzi, combaterea vectorilor şi dăunătorilor, defrişări şi tăieri de corecţie arbori, achiziţii de material dendrologic, piese de joacă pentru copii, alte materiale, refacerea spaţiilor verzi afectate şi distruse;

o) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

p) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

q) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa serviciului,

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

26

r) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

s) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

t) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

u) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

v) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

w) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

27

SECŢIUNEA a VI-a :

SECŢIUNEA a VII-a : Art.24: SERVICIUL ENERGETIC

Serviciul Energetic este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Edilitare

care elaborează şi implementează strategiile de eficienţă energetică, încălzire urbană şi iluminat stradal, precum şi sprijină şi îndrumă asociaţiile de locatari, conform competenţelor ce îi revin.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate; ATRIBUŢII:

A. în domeniul termoficării a) Administrează şi coordonează activităţile din domeniul energetic referitoare la

asigurarea necesarului de energie termică şi apă caldă de consum precum şi dezvoltarea reţelelor edilitare de alimentare cu energie termică;

b) Soluţionează sesizărilor şi reclamaţiile primite de la cetăţeni, analizează şi verifică pe teren situaţia, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competenţelor care îi revin;

c) Intervine la producătorul, distribuitorul şi furnizorul de energie termică, S.C. Colterm S.A., pentru remedierea deficienţelor constatate în lucrările specifice şi în serviciul de producere, furnizare şi distribuire a energiei termice pentru buna deservire a populaţiei cu apă caldă, apă rece de hidrofor şi încălzire pentru asigurarea confortului termic la parametrii prescrişi;

d) Urmăreşte aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale şi centrale în domeniul termoficării şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice în acest domeniu de activitate;

e) Studiază, urmăreşte şi verifică documentaţiile şi lucrările de investiţii sau de reparaţii la reţelele de termoficare a căror beneficiar este Municipiul Timişoara, pentru executarea acestora în termen, precum şi pentru refacerea zonelor afectate;

f) Asigură asistenţa de specialitate în timpul executării lucrărilor de investiţii la reţele şi reparaţii la reţele sau construcţii aferente acestora;

g) Verifică din punct de vedere cantitativ-calitativ şi avizează situaţiile de lucrări pentru investiţiile Municipiului Timişoara în domeniul termoficării, urmărind ca plăţile efectuate să se încadreze în valorile prevăzute în lista de investiţii;

h) Participă la recepţiile lucrărilor de investiţii ale Municipiului Timişoara în domeniul termoficării împreună cu reprezentanţii S.C. Colterm S.A. şi constructorii;

i) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea de investiţii cu fonduri de la bugetul local, bugetul S.C. Colterm S.A. sau bugetul de stat în domeniul termoficării şi le supune aprobării Consiliului Local cu avizul primarului;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

28

j) Elaborează proiectul de buget pentru investiţii în domeniul termoficării, cu fonduri de la bugetul local sau bugetul de stat şi îl supune aprobării;

k) Verifică necesarul lunar de subvenţii pentru energia termică furnizată populaţiei; l) Verifică activitatea S.C. Colterm S.A. conform prevederilor contractului de

concesionare; m) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale la contractele încheiate în domeniul

termoficării; n) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în

vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

o) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

p) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa serviciului,

q) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

r) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

s) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

t) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

u) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

v) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; w) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

x) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

y) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

z) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

29

B. în domeniul gazelor naturale a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor legate de alimentarea cu gaze naturale

pentru populaţie; b) Intervine la distribuitorul de gaze naturale, S.C. E.ON Gaz România S.A.- Sucursala

Timişoara, pentru remedierea deficienţelor constatate în lucrările şi serviciul de distribuţie gaze naturale, pentru buna alimentare a populaţiei cu gaze naturale;

c) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea de investiţii, cu fonduri de la bugetul local sau alte fonduri, în domeniul alimentării cu gaze naturale pentru populaţie şi le supune aprobării Consiliului Local cu avizul Primarului;

d) Elaborează programul anual de investiţii în domeniul alimentării cu gaze naturale pentru populaţie, cu fonduri de la bugetul local sau alte fonduri şi îl supune aprobării;

e) Verifică documentaţiile lucrărilor de investiţii în domeniul gazelor naturale a căror beneficiar este Municipiul Timişoara;

f) Verifică şi urmăreşte lucrările de investiţii sau de reparaţii la reţelele de gaze naturale a căror beneficiar este Municipiul Timişoara pentru executarea în bune condiţii şi la termenele stabilite, precum şi pentru refacerea zonelor afectate;

g) Asigură asistenţă de specialitate în timpul executării lucrărilor de investiţii sau reparaţii la reţelele de gaze naturale sau construcţii aferente acestora;

h) Participă la recepţiile lucrărilor de investiţii ale Municipiului Timişoara în domeniul gazelor naturale împreună cu reprezentanţii S.C. E.ON Gaz România S.A. - Sucursala Timişoara şi constructorii;

i) Verifică documentaţiile depuse de persoanele fizice şi juridice pentru obţinerea acceptului de racordare la reţelele de gaze naturale proprietatea Municipiului Timişoara, întocmeşte note de plată pentru încasarea cotei părţi ce le revine acestora la respectivele reţele şi eliberează adeverinţele care confirmă acceptul de racordare;

j) Asigură soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, analizează şi verifică pe teren situaţia, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competenţelor care îi revin;

k) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale la contractele încheiate în domeniul termoficării;

l) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

m) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

n) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa biroului.

o) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

p) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

q) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

30

r) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

s) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

t) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

u) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; v) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

w) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

x) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

y) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

C. în domeniul reabilitării termice a locuinţelor a) Verifică şi avizează documentaţia de reabilitare termică a clădirilor, finanţate prin

bugetul local; b) Efectuează demersuri în vederea asigurării fondurilor necesare pentru evaluarea stării

termice a clădirii asupra căreia se intervine şi realizarea măsurilor de reabilitare termică;

c) Îndrumă metodologic asociaţiile de proprietari cu privire la efectuarea expertizei şi auditului energetic al clădirii, proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii şi/sau a instalaţiilor de încălzire şi producere a apei calde menajere, aferente clădirii;

d) Contractează, împreună cu asociaţiile de proprietari, expertizarea şi auditul energetic al proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale;

e) Propune proiecte de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi în urma efectuării studiului de fezabilitate energetic;

f) Notifică asociaţiile de proprietari cu privire la condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie a clădirilor, precum şi etapele de intervenţie şi modul de finanţare a cheltuielilor;

g) Propune lista de priorităţi pentru clădirile ce urmează a fi incluse în programul naţional de reabilitare energetică;

h) Realizează propuneri pentru fundamentarea bugetului local în funcţie de estimarea cheltuielilor pe etape de intervenţie;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

31

i) Preia de la auditorii energetici persoane fizice/juridice a raportului de expertiză energetică şi a certificatului energetic;

j) Preia şi verifică situaţiile de lucrări, vizate de inspectorul de şantier, a situaţiilor de lucrări executate;

k) Organizează recepţia la terminarea lucrărilor de reabilitare termică, precum şi recepţia finală;

l) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale la contractele încheiate în domeniul termoficării;

m) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

n) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

o) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

p) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

q) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

r) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; s) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

t) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

u) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

v) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

f) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

g) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

32

h) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

i) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

j) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

g) Constată contravenţii, aplică sancţiunile corespunzătoare şi, după caz, oprireşte executării ilegală a lucrărilor;

h) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

i) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

j) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; k) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; l) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale serviciului.

SECŢIUNEA a VIII-a : Art.25: BIROUL ILUMINAT PUBLIC

ATRIBUŢII:

a) Verifică pe teren reclamaţiile şi sesizările legate de funcţionarea reţelei de iluminat public;

b) Întocmeşte răspunsurile la reclamaţiilor şi sesizărilor primite din partea cetăţenilor; c) Verifică din punct de vedere cantitativ şi avizarea facturilor de energie electrică

referitoare la iluminatul public; d) Urmăreşte, verifică şi avizează lucrările de extindere, modernizare şi întreţinere

iluminat public; e) Efectuează recepţiile la lucrările de extindere, modernizare şi întreţinere iluminat

public; f) Colaborează cu alte servicii şi birouri din cadrul primăriei în soluţionarea problemelor

legate de iluminat public stradal; g) Reînnoieşte contractele de furnizare a energiei electrice pentru iluminat public cu S.C.

Enel Electrica Banat S.A. şi obţine avize din partea S.C. Enel Electrica Banat S.A.; h) Întocmeşte, verifică şi promovează studii, prognoze şi programe de dezvoltare în

domeniul iluminatului public; i) Stabileşte în baza analizelor efectuate priorităţile de dezvoltare în domeniul

iluminatului public;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

33

j) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale la contractele încheiate de Biroul Iluminat Public;

k) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

l) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

m) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa biroului.

n) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

o) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

p) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

q) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

r) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

s) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post- garanţie:

b) Asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii a manifestărilor organizate de, sau împreună cu Municipiul Timişoara, prin branşarea la reţeaua de energie electrică a echipamentelor necesare şi asigurarea iluminatului public;

c) Convocă comisiile de recepţie; d) Urmăreşte şi coordonează lucrările de pavoazare, inclusiv a celorlalte regii şi societăţi

comerciale implicate în realizare iluminatului festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă; e) Asigură cu ajutorul gardienilor publici paza la anumite obiective pavoazate pe

perioada sărbătorilor de iarnă; f) Inspectează teritoriul pentru deplasarea deficienţelor în serviciul de iluminat public şi

intervine pentru remedierea lor; g) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului, pe care le supune

aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara; h) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii din

cadrul Biroului Iluminat Public;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

34

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constatarea contravenţii, aplică sancţiuni şi, după caz, opreşte executarea ilegală a lucrărilor;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; f) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitate

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale serviciului;

SECŢIUNEA a IX-a : Art.26: COMPARTIMENTUL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

ATRIBUŢII:

a) Participă la activitatea de relaţii cu publicul (clarificarea problemelor ridicate în domeniul juridic, economic şi tehnic);

b) Îndrumă asociaţiile de locatari şi verifică documentele necesare pentru transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari;

c) Întocmeşte răspunsuri la petiţiile cetăţenilor în termenul legal ; d) Îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a

obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu;

e) Întocmeşte şi distribuie materiale informative de interes pentru asociaţia de proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a acestora;

f) Organizează împreună cu organizaţii neguvernamentale seminarii de instruire pentru preşedinţi şi administratorii de condominii;

g) Organizează exercitarea controlului financiar şi de gestiune asupra activităţii asociaţiilor de proprietari,

h) Actualizează baza de date privind modificările din activitatea desfăşurată de administratorii atestaţi;

i) Participă la şedinţele Asociaţiilor de proprietari în scopul coordonării şi îndrumării acestora;

j) Verifică achitarea la zi a cheltuielilor prin adeverinţa eliberată de preşedintele comitetului executiv, în situaţia în care proprietarii doresc să–şi înstrăineze apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

k) Înregistrează şi constituie baza de date cu Situaţia soldurilor de activ şi pasiv, care se depune de către asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă, la 1 martie pentru situaţia de la 31 decembrie şi până la 1 septembrie pentru situaţia de la 30 iunie;

l) Asigură secretariatul comisiei de atestare a administratorilor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

35

m) Elaborează referate şi proiecte de hotărâri; n) Realizează alte sarcini stabilite de către Primar. Viceprimar, Secretar, Şefii Ierarhici.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, datelor cu caracter confidenţial deţinute ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine îndatoririle de serviciu; c) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor,

informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele elaborate; d) Răspunde de corectitudinea şi exactitatea informaţiilor furnizate în activitatea de

relaţii cu publicul; e) Răspunde de realizarea la timp a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

b) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limitele atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

c) Se preocupă de perfecţionarea pregătirii profesionale; d) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, după caz; e) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale compartimentului.

SECŢIUNEA a X-a :

DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ

Directorul direcţiei: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare planuri şi programe de îmbunătăţire ale activităţii; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate.

SECŢIUNEA I : Art.27: SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

36

- conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, luând măsuri de prevenire şi combatere a încălcării normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte care afectează climatul social, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

b) Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului;

c) Participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural – artistice şi sportive organizate pe raza de competenţă;

d) Acţionează împreună cu Biroul Intervenţii Rapide, cu Poliţia română, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

e) Comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

f) Asigură pe raza sectorului, prin agenţii comunitari repartizaţi pe zone de competenţă, prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

g) Verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale de ordine şi linişte publică, fapte de încălcare a normelor de convieţuire socială, altele decât cele cu caracter penal;

h) Sprijină Poliţia română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

i) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

k) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

37

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

n) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentelor întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a II-a :

Art.28: SERVICIUL PAZĂ BUNURI ŞI VALORI

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi ordine publică;

b) Asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

38

c) Comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice.

d) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; e) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

f) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

g) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

h) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentelor întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Rropune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a III-a : Art.29: BIROUL CONTROL COMERŢ STRADAL

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

39

- conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Constată contravenţii la dispoziţiile legale şi aplică sancţiuni contravenţionale date în competenţă prin acte normative , pentru respectarea regulilor generale de comerţ.

b) Sesizează organele de poliţie în cazurile prevăzute de lege. c) Sesizează organismele de control specializat în cazul constatării unor aspecte ce

depăşesc sfera de competenţă a serviciului. d) Însoţeşte şi protejează organele de control abilitate (Inspectori ai Primăriei

municipiului Timişoara, Inspectoratul de Poliţie sanitară şi medicină preventivă, Poliţia sanitar – veterinară, Oficiul pentru protecţia consumatorului, Agenţia pentru protecţia mediului, etc), la solicitarea scrisă a acestora.

e) Îndeplineşte orice alte atribuţii privind controlul comercial stabilite prin dispoziţii ale Primarului, sau Hotărâri ale Consiliului Local.

f) Constată şi sesizează aspecte cu privire la orice acţiune, activitate care lezează calitatea vieţii cetăţeanului.

g) Colaborează cu toate compartimentele de specialitate ale Primăriei municipiului Timişoara, cu Instituţiile publice de interes local în vederea rezolvării cât mai rapide şi eficiente a problemelor comunităţii locale din municipiul Timişoara.

h) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; i) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

j) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

k) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

40

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constată contravenţiile, aplică sancţiunile prevăzute de lege şi, după caz, opresc activităţile realizate necorespunzător din punct de vedere al prevederilor legale;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; f) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a IV-a : Art.30: COMPARTIMENTUL INSTRUIRE

ATRIBUŢII:

a) Elaborează Planul anual de instruire şi pregătire a personalului din aparatul propriu, pe baza propunerilor şefilor de compartimente;

b) Ia măsuri pentru planificarea şi organizarea şedinţelor de instruire a personalului, asigurând logistica şedinţelor şi raportând modul de desfăşurare al acestora;

c) Prezintă săptămânal raportul de activitate al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, pe baza rapoartelor primite de la compartimentele instituţiei;

d) Instruieşte personalul pe linia folosirii armamentului şi muniţiei din dotare, condiţiile de păstrare şi întreţinere, riscurile folosirii armamentului şi cazurile în care se face uz de armă;

e) Organizează şedinţele de tragere la poligon, programează şi instruieşte personalul în cadrul orelor de pregătire fizică la sălile de antrenament;

f) Organizează schimburi de experienţă cu poliţia română şi jandarmeria, pompierii şi protecţia civilă;

g) Întocmeşte programe şi strategii pe linia instruirii personalului Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, pentru creşterea nivelului individual de pregătire şi în vederea utilizării în bune condiţii a echipamentului, armamentului şi a cunoaşterii tehnicilor şi tacticilor de luptă;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

41

h) Asigură pregătirea psihologică a personalului în vederea executării misiunilor în condiţii de maximă eficienţă.

i) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

k) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentelor întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a V-a : Art.31: COMPARTIMENTUL INTERVENŢII RAPIDE

ATRIBUŢII:

a) Planifică, coordonează, îndrumă şi verifică activitatea agenţilor de intervenţii;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

42

b) Asigură intervenţia, împreună cu Serviciul Ordine Publică, pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele în care se constată necesitatea intervenţiei cu forţe de ordine, acţionând pentru contracararea acţiunilor persoanelor care atentează la viaţa, libertatea, integritatea persoanelor, pentru apărarea persoanelor, bunurilor şi a intereselor comunităţii locale;

c) Acţionează pentru aplicarea măsurilor de urgenţă în cazul accidentelor de circulaţie soldate cu victime;

d) Intervine, împreună cu efective ale jandarmeriei, poliţiei române, pompierilor, protecţiei civile, în caz de calamităţi naturale, catastrofe, epidemii, incendii, etc.;

e) Intervine, împreună cu alte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în colaborare cu trupe ale Ministerului Apărării Naţionale, cu alte organe legal împuternicite prin lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate în cazul calamităţilor, acţionând pentru înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente;

f) Intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea sau sesizarea cetăţenilor municipiului, pentru aplanarea stării conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, aplicarea amenzilor contravenţionale sau predarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni către organele Poliţiei Române;

g) Planifică acţiunile de intervenţii, itinerariile de deplasare a patrulelor, misiunile acestora, pentru desfăşurarea în condiţii optime a tuturor acţiunilor;

h) Evaluează periodic stadiul îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor încredinţate, luând măsurile ce se impun pentru eficientizarea activităţii serviciului;

i) Comunică, în cel mai scurt timp posibil, Dispeceratului, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii semnalate, altele decât cele în competenţa biroului, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia acţiunilor întreprinse.

j) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; k) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

l) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

43

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentelor întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Directorul direcţiei: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - urmăreşte asigurarea fondurilor necesare pentru implementarea politicilor, planurilor

şi programelor de dezvoltare aprobate a Municipiului Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate.

SECŢIUNEA I :

Art.32: SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE PERSOANE FIZICE

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

44

a) Verifică declaraţiile de impunere şi actele prin care se atestă dobândirea proprietăţii bunurilor şi stabileşte impozitul datorat pentru persoane fizice;

b) Recalculează impozitul în cazul în care au intervenit modificări de proprietate, operează cererile depuse, restituirile şi compensările de impozite şi taxe necuvenite ;

c) Aplică sancţiuni contravenţionale la cazurile la care constată că nu au declarat bunurile proprietate personală dobândite, precum şi care nu au declarat în termen legal bunurile dobândite;

d) Stabileşte la cerere valoarea de impozitare a clădirilor în vederea înstrăinarii, respectiv dezbaterii succesorale şi eliberează înscrieri în circulaţie la Poliţie ;

e) Verifică în evidenţele fiscale şi pe teren cele sesizate solicitând la nevoie şi documente justificative ;

f) Urmăreşte operarea la zi a matricolelor pentru evidenţa clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport auto, a tuturor modificărilor sau cazurilor noi apărute ;

g) Păstrează în condiţii de securitate matricolele şi dosarele clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport auto ;

h) Păstrează până la arhivări documentele prin care s-a dat răspuns cetăţenilor la cererile şi contestaţiile adresate ;

i) Întocmeşte în termen situaţiile fiscale referitoare la activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor datorate de persoanele fizice ;

j) Aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală, de competenţa lor ;

k) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; l) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

m) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

o) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspund de îndeplinirea atribuţiior de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

45

e) Răspund de operarea în baza de date a tuturor modificărilor privind patrimoniul contribuabililor persoane fizice.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu; b) Funcţionarii efectuează toate demersurile necesare identificării bunurilor impozabile

aflate în proprietatea contribuabililor persoane fizice; c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; d) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor infracţiuni în

timpul inspecţiei fiscale.

Secţiunii I ^1 Art.33: BIROUL ÎNCASĂRI

Se află în subordinea Serviciului Impozite şi taxe – Persoane fizice, având atribuţii distincte faţă de acesta. ATRIBUTII :

a) Încasează impozite si taxe datorate de persoane fizice şi juridice bugetului local; b) Emite borderoul zilnic de încasări care se înregistrează în contabilitate; c) Depune borderoul cu sumele încasate la trezorerie; d) Anunţă şeful ierarhic superior în cazul în care constată probleme în programul

informatic; e) Adaugă persoane fizice sau juridice în baza de date atunci când situaţia o impune; f) Generează note de plată atunci când situaţia o impune.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspund de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile;

d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

e) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu. b) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

46

Secţiunea a – II-a Art.34: SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE – PERSOANE JURIDICE –

MICI CONTRIBUABILI

Serviciul Impozite şi Taxe – Persoane Juridice – Mici Contribuabili din cadrul Direcţiei Economice are ca atribuţie principală constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Verifică, constată, stabileşte şi încasează obligaţiile fiscale de natura impozitelor şi taxelor locale, izvorâte din legi speciale cum sunt: impozitul clădiri, impozit teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa firma, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole;

b) Aplică, execută şi studiază prevederile actelor normative care reglementează impozitele şi taxele locale, precum şi cele care reglementează controlul fiscal;

c) Verifică concordanţa datelor înscrise în declaraţia de impunere cu datele din evidenţa serviciului de impozite şi taxe;

d) Corectează erorile de calcul, de completare şi de aplicare a cotelor de impozitare în vederea stabiliri obligaţie de plată la bugetul local;

e) În situaţia în care se constată erori a căror cauză nu se poate stabili sau se constată lipsa elementelor necesare stabilirii corecte a creanţelor bugetare locale solicită în scris prezenţa contribuabilului la sediul P.M.T. în vederea efectuării corecturilor necesare sau după caz efectuarea controlului fiscal la sediul societăţii;

f) Verifică modul de completare a declaraţiilor de impunere şi actele prin care se atestă dobândirea proprietăţii bunurilor de către persoanele juridice şi stabileşte impozitul datorat;

g) Recalculează impozitul în cazul în care au intervenit modificări de proprietate; întocmeşte, în urma inspecţiei fiscale, actul de control şi anexele aferente acestuia, conform legislaţiei în vigoare;

h) Verifică pe teren modul în care contribuabilii persoane juridice au constituit şi virat la bugetul local impozitele şi taxele datorate şi transmite Serviciului Colectare şi Executare Silită Dispoziţia de urmărire însoţită de procesul – verbal şi anexele aferente;

i) Păstrează în condiţii de securitate dosarele contribuabililor; j) Aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală, de

competenţa lor ;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

47

k) Aplică sancţiuni contravenţionale la cazurile la care constată că nu au fost declarate bunurile impozabile aflate în patrimoniul societăţii precum şi atunci când acestea au fost declarate peste termenul stabilit de lege;

l) În vederea încasării creanţelor bugetare calculează debitele stabilite conform declaraţiilor de impunere prin întocmirea notelor de plată cu dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente;

m) Urmăreşte operarea la zi în baza de date a declaraţiilor de impunere,a rezultatelor constatate cu ocazia controlului fiscal, şi a tuturor modificărilor sau cazurilor noi de impunere apărute;

n) Întocmeşte referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului, achitate şi nedatorate de către persoanele juridice;

o) Întocmeşte referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului.

p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspund de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile;

d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

e) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; f) Răspund de operarea în baza de date a tuturor modificărilor privind patrimoniul

contribuabililor persoane juridice; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu; b) Funcţionarii publici efectuează toate demersurile necesare identificării bunurilor

impozabile aflate în proprietatea contribuabililor persoane juridice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

48

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

d) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor infracţiuni în timpul inspecţiei fiscale.

SECŢIUNEA a III-a :

Art.35: SERVICIUL IMPUNERE CLĂDIRI, TERENURI, TAXE AUTO, ALTE

TAXE – PERSOANE JURIDICE – MARI CONTRIBUABILI

Serviciul Impunere Clădiri, Terenuri, Taxe Auto, Alte taxe – Persoane Juridice – Mari

Contribuabili din cadrul Direcţiei Economice are ca atribuţie principală constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Verifică, constată, stabileşte şi încasează obligaţiile fiscale de natura impozitelor şi taxelor locale, izvorâte din legi speciale cum sunt: impozitul clădiri, impozit teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa firma, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole;

b) Aplică, execută şi studiază prevederile actelor normative care reglementează impozitele şi taxele locale, precum şi cele care reglementează controlul fiscal;

c) Verifică concordanţa datelor înscrise în declaraţia de impunere cu datele din evidenţa serviciului de impozite şi taxe;

d) Corectează erorile de calcul, de completare şi de aplicare a cotelor de impozitare în vederea stabiliri obligaţie de plată la bugetul local;

e) În situaţia în care se constată erori a căror cauză nu se poate stabili sau se constată lipsa elementelor necesare stabilirii corecte a creanţelor bugetare locale solicită în scris prezenţa contribuabilului la sediul P.M.T. în vederea efectuării corecturilor necesare sau după caz efectuarea controlului fiscal la sediul societăţii;

f) Verifică modul de completare a declaraţiilor de impunere şi actele prin care se atestă dobândirea proprietăţii bunurilor de către persoanele juridice şi stabileşte impozitul datorat;

g) Recalculează impozitul în cazul în care au intervenit modificări de proprietate; h) Întocmeşte, în urma inspecţiei fiscale, actul de control şi anexele aferente acestuia,

conform legislaţiei în vigoare; i) Verifică pe teren modul în care contribuabilii persoane juridice au constituit şi virat la

bugetul local impozitele şi taxele datorate şi transmite Serviciului Colectare şi

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

49

Executare Silită Dispoziţia de urmărire însoţită de procesul – verbal şi anexele aferente;

j) Păstrează în condiţii de securitate dosarele contribuabililor; b. Aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală, de

competenţa lor ; a) Aplică sancţiuni contravenţionale la cazurile la care constată că nu au fost declarate

bunurile impozabile aflate în patrimoniul societăţii precum şi atunci când acestea au fost declarate peste termenul stabilit de lege;

b) În vederea încasării creanţelor bugetare calculează debitele stabilite conform declaraţiilor de impunere prin întocmirea notelor de plată cu dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente;

c) Urmăreşte operarea la zi în baza de date a declaraţiilor de impunere, a rezultatelor constatate cu ocazia controlului fiscal, şi a tuturor modificărilor sau cazurilor noi de impunere apărute;

d) Întocmeşte referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului, achitate şi nedatorate de către persoanele juridice;

e) Întocmeşte referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului.

f) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; g) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

h) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

i) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

j) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

b) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspund de aducerea la îndeplinire a atribuţiilor de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile;

e) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

f) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale. g) Răspund pentru operarea în baza de date a tuturor modificărilor privind patrimoniul

contribuabililor persoane juridice.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

50

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu; b) Funcţionarii publici efectuează toate demersurile necesare identificării bunurilor

impozabile aflate în proprietatea contribuabililor persoane juridice; c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; d) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor infracţiuni în

timpul inspecţiei fiscale.

Secţiunea a IV- a Art.36: SERVICIUL COLECTARE ŞI EXECUTARE SILITĂ – PERSOANE JURIDICE

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Aplică, execută şi studiază prevederile legale care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local;

b) Efectuează şi verifică îndeplinirea procedurilor de executare a creanţelor bugetare aflate în evidenţa serviciului;

c) Întocmeşte evidenţa proprie cu titlurile executorii primite spre urmărire asigurând încasarea creanţelor bugetare în termenele de prescripţie;

d) Calculează dobânzi, penalităţi sau alte sume când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost create;

e) Întocmeşte acte necesare executării silite; f) Ia măsuri de identificare a debitorilor, de urmărire şi executare a debitelor, precum şi

de confirmare în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte organe, instituţii;

g) Colaborează cu instituţii bancare, organe de poliţie municipală şi cu alte organe ale administraţiei publice locale în vederea realizării creanţelor bugetare prin executarea silită;

h) Analizează şi hotărăşte măsurile de executare astfel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate avantajoase în interesul imediat al bugetului local, dar ţinând seama de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit;

i) Asigură si organizează, când este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate; j) Numeşte custodele şi administratorul sechestru; k) Participă la acţiunile de valorificare a bunurilor sechestrate întocmind documentaţia

necesară; l) Efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

51

m) Verifică şi urmăreşte respectarea de către debitorii, persoane juridice, a termenelor de plată din eşalonare şi a condiţiilor în care a fost acordată înlesnirea;

n) Întocmeşte documentaţia şi propunerile privind debitorii insolvabili, cu avizul Serviciului Juridic şi le prezintă spre aprobare sau face cercetări suplimentare;

o) Soluţionează şi rezolvă orice alte lucrări privind realizarea creanţelor bugetare ce îi revin în baza sarcinilor rezultate din legislaţie şi repartizate spre rezolvare.

p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

b) Răspund de îndeplinirea atribuţiile de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

c) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile.

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia.

b) Funcţionarii efectuează toate demersurile necesare identificării debitorilor; c) Colaborează cu instituţii bancare, poliţia şi alte instituţii în vederea îndeplinirii

atribuţiilor specifice; d) Participă la acţiuni de valorificare a bunurilor sechestrate;

SECŢIUNEA a V-a :

Art.37: SERVICIUL COLECTARE ŞI EXECUTARE SILITĂ – PERSOANE FIZICE Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

52

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Aplică, execută şi studiază prevederile legale care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local;

b) Efectuează şi verifică îndeplinirea procedurilor de executare a creanţelor bugetare aflate în evidenţa serviciului;

c) Întocmeşte evidenţa proprie cu titlurile executorii primite spre urmărire asigurând încasarea creanţelor bugetare în termenele de prescripţie;

d) Calculează dobânzi, penalităţi sau alte sume când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost create;

e) Întocmeşte acte necesare executării silite; f) Ia măsuri de identificare a debitorilor, urmărirea şi executarea debitelor, precum şi de

confirmare în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte organe, instituţii;

g) Colaborează cu instituţii bancare, organe de poliţie municipală şi cu alte organe ale administraţiei publice locale în vederea realizării creanţelor bugetare prin executarea silită;

h) Analizează şi hotărăşte măsurile de executare astfel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate avantajoase în interesul imediat al bugetului local, dar ţinând seama de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit;

i) Asigură si organizează, când este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate; j) Numeşte custodele şi administratorul sechestru; k) Participă la acţiunile de valorificare a bunurilor sechestrate întocmind documentaţia

necesară; l) Efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate; m) Verifică şi urmăreşte respectarea de către debitorii, persoane fizice, a termenelor de

plată din eşalonare şi a condiţiilor în care a fost acordată înlesnirea; n) Întocmeşte documentaţia şi propunerile privind debitorii insolvabili, cu avizul

Serviciului Juridic şi le prezintă spre aprobare sau face cercetări suplimentare; o) Soluţionează şi rezolvă orice alte lucrări privind realizarea creanţelor bugetare ce îi

revin în baza sarcinilor rezultate din legislaţie şi repartizate spre rezolvare; p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

53

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspund de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

c) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia.

b) Efectuează toate demersurile necesare identificării debitorilor; c) Colaborează cu instituţii bancare, poliţia şi alte instituţii în vederea îndeplinirii

atribuţiilor specifice; c) Participă la acţiuni de valorificare a bunurilor sechestrate.

SECŢIUNEA a VI-a :

Art.38: BIROUL SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroului subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Soluţionează contestaţiile împotriva modului de stabilire a impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice;

b) Desfăşoară activitate de consiliere şi consultanţă fiscală a contribuabililor persoane fizice şi juridice;

c) Soluţionează orice sesizări, altele decât contestaţiile privitoare la aplicarea corectă a legislaţiei fiscale în materie;

d) Verifică şi întocmeşte documentaţia în vederea restituirii taxelor judiciare de timbru nefolosite în instanţă;

e) Întocmeşte referatele şi proiectele de hotărâre care, în conformitate cu prevederile legale, vizează activitatea Direcţiei Economice cum ar fi: proiecte de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, privind instituirea sechestrelor asiguratoare, privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice;

f) Întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice iniţiate de Direcţia Economică;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

54

g) Verifică contractele înainte de semnarea acestora de către Directorul Economic, în speţă a clauzele contractuale privitoare la durata contractului, preţul, garanţia de aplicabilitate, garanţia de bună-execuţie, modalităţi de plată, alte garanţii, actualizări de preţ, acordare avans, alte clauze cu continut economic

h) Înaintează spre Serviciul Juridic documentaţia în vederea întocmirii declaraţiilor de creanţă ale debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă;

i) Soluţionează cererile de înlesnire la plata impozitelor şi taxelor locale; j) Îndeplineşte alte atribuţii date spre competentă soluţionare de către Directorul

Economic; k) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; l) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

m) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

o) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Funcţionarii publici din cadrul biroului, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspund de soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva proceselor-verbale de control în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri şi nerespectarea atribuţiilor de serviciu.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul biroului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu. b) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia c) Întocmeşte în termenul legal referatele privind soluţionarea contestaţiilor formulate

împotriva proceselor-verbale de control.

Secţiunea a VII - a Art.39: SERVICIUL BUGET

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

55

- conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUTII: a) Elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli conform legii bugetului de stat şi legii

finanţelor publice, în conformitate cu metodologia de elaborare de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de buget, pe baza propunerilor serviciilor din cadrul PMT trasmise în luna iunie privind bugetul pe anul următor;

b) Primeşte din partea serviciilor de specialitate prognozele pe ultimii trei ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza legii finanţelor publice;

c) Primeşte din partea serviciilor de specialitate în luna octombrie a fiecărui an programele de investiţii anuale şi multianuale privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, în baza referatelor privind justificarea nevoilor precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

d) Rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli conform legii de rectificare a bugetului de stat şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite în conformitate cu legea finanţelor publice;

e) Întocmeşte lista de investiţii (anexa la buget) pe baza docuumentaţiilor tehnico- economice ale obiectivelor de investitii, studiilor de fezabilitate aprobate, respectiv informaţiilor financiare şi nefinanciare conform legii finanţelor publice;

f) Întocmeşte contul de execuţie al PMT (trimestrial, anual) prin centralizarea unităţilor subordonate (reprezintă anexa la darea de seamă contabilă);

g) Întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri privitoare la buget; informări şi analize bugetare;

h) Colaborează cu Trezoreria Municipiului Timişoara privind execuţia bugetară, urmărirea plăţilor şi încadrarea în creditele bugetare aprobate.

i) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

k) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

56

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Urmăreşte aplicarea şi respectarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului,

precum şi a hotărârilor administraţiei publice locale legate de profilul activităţii de elaborare a bugetului;

b) Participă la întocmirea studiilor privind structura şi conţinutul bugetelor locale, la gestionarea surselor în limita creditelor alocate la raportarea trimestrială a contului de execuţie a cheltuielilor;

c) Întocmeşte analize privind cheltuielile curente şi de capital având în vedere angajamentele bugetare multianuale din anii anteriori şi de priorităţile anului pe care se întocmeşte bugetul conform clasificaţiei bugetare;

d) Răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului; e) Răspunde de respectarea codului de conduită al funcţionarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Colaborează cu direcţiile din cadrul Primăriei şi unităţile de subordonare locală; b) Ia decizii cu privire la urmărirea şi încadrarea în limita creditelor aprobate în bugetul

iniţial, respectiv rectificat; c) Face propuneri cu privire la activitatea ce depăşeşte limitele de competenţă ale

serviciului; d) Relaţionează cu autorităţi sau instituţii publice, organizaţii internaţionale în limitele

prevăzute de conducere; e) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VIII-a : Art.40: BIROUL VENITURI

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Ţine evidenţa analitică a veniturilor Bugetului Local încasate conform extraselor de cont emise de Trezoreria Municipiului Timişoara, operând zilnic ordinele de plată şi foile de vărsământ anexate acestora;

b) Colaborează cu Trezoreria Municipiului Timişoara pentru corecta înregistrare a încasărilor şi plăţilor în conturile de venituri, întocmind la nevoie actele necesare în vederea corecturilor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

57

c) Întocmeşte statele de plată privind restituirile de impozite şi taxe pe baza documentelor furnizate de către Serviciile de venituri din cadrul Primăriei;

d) Verifică situaţiile întocmite de către direcţiile Primăriei care stau la baza întocmirii fondului de stimulente, constituirea acestuia la nivelul Primăriei şi repartizarea lui pe direcţii;

e) Întocmeşte decontul privind taxa pe valoare adăugată şi plata acesteia; f) Întocmeşte balanţa de verificare a conturilor de venituri; g) Analizează, verifică preţurile şi tarifele la produsele şi serviciile de interes local; h) Propune măsuri de majorare a preţurilor şi tarifelor; i) Studiază, urmăreşte şi verifică situaţiile de lucrări; j) Verifică documentaţiile de plată înaintate pentru ordonanţare şi certifică preţul

negociat cu prestatorii de servicii şi lucrări; k) Înregistrează în contabilitate, pe baza jurnalului de vânzări transmis de către Direcţia

Patrimoniu, a taxei pe valoarea adăugată şi întocmirea decontului de TVA, precum şi înregistrarea debitelor cuprinse în acestea

l) Înregistrează sintetic în contabilitate pe baza notei contabile întocmite de către Biroul Urmărire Venituri – Direcţia Patrimoniu şi transmise lunar de către acesta, cuprinzând veniturile provenite din contractele de administrare a bunurilor proprietate publică şi privată ale Municipiului Timişoara.

m) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; n) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

o) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

p) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

q) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor de serviciu prevăzute în fişa postului;

b) Răspunde de respectarea normelor legale privind secretul şi confidenţialitatea în legătură cu informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;

c) Răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; d) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin,

precum şi atribuţiile ce le sunt delegate; e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor

informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele elaborate; f) Răspunde de respectarea cadrului legal ce reglementează activitatea desfăşurată.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

58

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VIII-a : Art.41: BIROUL CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

Obiectul de activitate al biroului îl reprezintă evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a cheltuielilor bugetului local. Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Acordă avansurile pentru deplasările personalului unităţii în interiorul localităţii, în afara localităţii şi în străinătate, le justifică şi ţine o evidenţă a acestora;

b) Întocmeşte evidenţa sintetică a mijloacelor fixe, în baza recepţiilor întocmite de Serviciul Administrativ şi a notelor contabile furnizate de către Serviciul Administrare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, a obiectelor de inventar şi a materialelor, în baza recepţiilor Serviciului Administrativ;

c) Evidenţiază, achită şi preia în programul informatic statele de plată întocmite de Serviciul Resurse Umane, salariile, statele de consilieri, prestări servicii, stimulente etc.;

d) Urmăreşte încasările şi restituirile garanţiilor de licitaţii; e) Plăteşte restituirile din impozite şi taxe, întocmeşte evidenţa sumelor neridicate

reprezentând restituiri din impozite şi taxe pe baza documentaţiei întocmite de Biroul Venituri din cadrul Direcţiei Economice;

f) Realizează toate încasările şi plăţile în numerar şi virament, efectuează toate operaţiunile în numerar prin casieria unităţii precum şi prin virament pe baza ordinelor de plată prin Trezoreria Timişoara, Banca Comercială şi Banca Română de Dezvoltare;

g) Întocmeşte balanţa contabilă şi darea de seamă contabilă proprii, centralizează cele 23 de dări de seamă ale unităţilor subordonate şi raportează acestea către Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

59

h) Urmăreşte încasările şi plăţile efectuate pentru proiectele finanţate de Uniunea Europeană derulate prin Primăria Municipiului Timişoara în valută şi lei.

i) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

k) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul financiar contabil; b) Răspunde de păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, documentele sau

informaţiile de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei; c) Răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului; d) Răspunde de exactitatea datelor furnizate; e) Răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; f) Răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a IX-a :

ALTE COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA I : Art.42: SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

60

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Elaborează, monitorizează şi evaluează strategia de dezvoltare locală; b) Întocmeşte studii şi analize vizând dezvoltarea socială, culturală şi economică locală; c) Iniţiază şi implementează proiecte/programe vizând dezvoltarea locală; d) Iniţiază şi menţine parteneriate publice şi public/private în vederea stimulării

dezvoltării locale; e) Iniţiază şi implementează acţiuni vizând promovarea economică locală; f) Acţionează pentru atragerea de investiţii străine; g) Asigură cooperarea cu compartimentul similar din cadrul primăriei din Karlsruhe în

cadrul Biroului de Promovare Economică al Municipiului Timişoara din Karlsruhe; h) Asigură contactul permanent cu Delegaţia Comisiei Uniunii Europene din Bucureşti

şi/sau alte instituţii europene; i) Propune Primarului iniţierea de Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; j) Realizează planul de investiţii al Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană şi a

birourilor din subordine; k) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

l) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

m) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

n) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

o) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; p) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

q) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

r) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

61

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul serviciului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Iniţierea şi implementarea de programe vizând dezvoltarea locală şi integrarea europeană.

SUBSECŢIUNEA I : Art.43: BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte primării din ţară;

b) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte autorităţi publice de la nivel judeţean sau central, precum şi cu alte instituţii publice;

c) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu oraşele înfrăţite; d) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte oraşe din

Europa şi din lume; e) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu reţele sau

organizaţii internaţionale (ex, Eurocities, Balcinet, Clubul de la Strasburg); f) Asigură relaţia cu minoritatea romă; g) Asigură activitatea de protocol din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; h) Propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul biroului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Asigurarea relaţiilor de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara la nivel local, judeţean, naţional, european şi internaţional.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

62

SUBSECŢIUNEA a II-a : Art.44: BIROUL PROGRAME EUROPENE

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. - verifică activitatea compartimentului Infocentrul Turistic aflat în subordinea sa. -

ATRIBUŢII: a) Identifică programe europene adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea

implementării proiectelor locale prioritare; b) Asigură, prin forţe proprii şi/sau prin contractare documentaţiile necesare în vederea

întocmirii cererilor de finanţare; c) Monitorizează implementarea proiectelor internaţionale aprobate spre finanţare, în

colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, după caz, asigură şi managementul de proiect;

d) Urmăreşte gestionarea corectă a resursele financiare aferente programelor/proiectelor coordonate;

e) Propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul biroului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Iniţierea şi implementarea de proiecte în cadrul programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene în vederea atragerii de fonduri complementare la bugetul local.

SUBSECŢIUNEA a III-a : Art.45: COMPARTIMENTUL INFOCENTRUL TURISTIC

ATRIBUŢII:

a) Asigură managementul turistic al Municipiului Timişoara, în colaborare cu asociaţiile de turism locale şi cu agenţi economici cu activităţi specifice acestui domeniu;

b) Asigură informarea turiştilor privind atracţiile şi oportunităţile locale ale municipiului; c) Asigură promovarea turistică a Timişoarei în ţară şi în străinătate; d) Cooperează cu infocentre similare din ţară şi străinătate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

63

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul compartimentului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Iniţierea şi implementarea de programe, proiecte şi activităţi vizând dezvoltarea turismului în Municipiul Timişoara.

SECŢIUNEA a II-a :

Art.46: SERVICIUL RESURSE UMANE Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Analizează indicatorii de muncă, salarizare şi normare a muncii în vederea asigurării eficienţei economice şi a concordanţei cu ceilalţi indicatori şi secţiuni ale bugetului în vederea stabilirii unui număr corespunzător de salariaţi şi a utilizării raţionale a fondului de salarii;

b) Elaborează proiectul organigramei şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

c) Întocmeşte fişele de evaluare a posturilor, în conformitate cu obiectivele şi priorităţile stabilite de Primar pentru instituţie;

d) Elaborează, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor instituţiei, proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi al Regulamentului Intern al Primăriei Municipiului Timişoara, pe cel dintâi supunându-l spre aprobare Consiliului Local;

e) Elaborează schema de încadrare şi ţine la zi evidenţa modificărilor intervenite; f) Elaborează proiectele de dispoziţii ale primarului referitoare la activitatea de

organizare şi salarizare a personalului; g) Elaborează proiectele de dispoziţii ale primarului referitoare la activitatea de

perfecţionare a personalului; h) Elaborează documente legate de organizarea şi normarea personalului la nivel de

instituţie, colaborând cu celelalte compartimente; i) Urmăreşte respectarea legalităţii privind încadrarea, salarizarea şi acordarea tuturor

drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului şi pentru personalul de conducere al serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local;

j) Analizează datele şi informaţiile şi elaborează programe, prognoze şi strategii de dezvoltare (în domeniul resurselor umane, al necesarului de servicii publice, al informatizării proceselor tipice, etc.);

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

64

k) Asigură secretariatul activităţii de întocmire a fişelor de evaluare a performanţelor salariaţilor în vederea stabilirii salariului, acordării de premii sau a promovării;

l) Stabileşte cuantumul şi urmăreşte modul de acordare a sporurilor, indemnizaţiilor, salariilor de merit şi a altor drepturi acordate de legislaţia muncii personalului aparatul de specialitate al Primarului;

m) Răspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfecţionare a personalului din aparatul propriu a consiliului local;

n) Urmăreşte şi ia măsuri pentru asigurarea mijloacelor materiale necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii de perfecţionare a personalului;

o) Realizează activităţi de dezvoltare a resurselor umane (instruire, formare, perfecţionare,specializare, etc.);

p) Întocmeşte şi menţine la zi evidenţa militară a angajaţilor, conform Legii nr. 45/1994 şi Legii nr. 46/1996;

q) Asigură selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregătire, pe funcţii şi specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă;

r) Efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea activităţii şi a contractului de muncă pentru personalul aparatul de specialitate al Primarului;

s) Răspunde de organizarea şi funcţionarea, potrivit legii, a Comisiei de examinare, organizează concursurile pentru angajare şi promovare şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

t) Întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul nou încadrat;

u) Întocmeşte formalităţile specifice angajării – dispoziţii de numire în funcţia publică, contracte de muncă , adrese către Oficiile Forţelor de Muncă , adrese de transfer, etc. pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului;

v) Întocmeşte şi completează ori de câte ori este necesar dosarele personale ale salariaţilor aparatului de specialitate al Primarului şi transmite periodic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici copii după dosarele personale ale salariaţilor nou încadraţi şi dările de seamă statistice referitoare la numărul de personal şi fluctuaţiile acestuia;

w) Eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, la cererea personalului; x) Întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal; y) Întocmeşte carnetele de muncă pentru salariaţii nou angajaţi în aparatul propriu; z) Păstrează şi ţine la zi carnetele de muncă ale salariaţilor din aparatul propriu, operând

toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcţiei, clasei/treptei profesionale, modificările salariului, etc.;

aa) Întocmeşte contractele de muncă şi le înregistrează în Registrul de evidenţă a angajaţilor;

bb) Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor; cc) Ţine evidenţa prezenţei la serviciu a tuturor salariaţilor aparatul de specialitate al

Primarului, întocmind pontajele lunare; dd) Efectuează programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţinând evidenţa

efectuării acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu, a reprogramărilor, a compensărilor etc.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

65

ee) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

ff) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

gg) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

hh) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; ii) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

jj) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

kk) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

ll) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

66

SECŢIUNEA A III-A

Art.47: SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;

b) Elaborează proiectul planului anual de audit public intern; c) Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de

management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta şi eficacitate;

d) Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

e) Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

f) Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; g) În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat

conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate; h) Verifica respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita

etica în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauza.

i) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

j) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

k) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

l) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

m) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

67

n) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

-programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

o) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

p) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

q) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a IV-a : Art.48: SERVICIUL CENTRUL DE CONSILIERE CETĂŢENI

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

68

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Verifică şi preia actele şi documentaţiile pentru certificatele de urbanism, autorizaţiile de construcţie sau demolare, obţinerea avizelor, respectiv acordurilor unice, schimbarea titularilor contractelor de închiriere pentru folosinţa terenului (garaje), cereri de împroprietărire - cf. art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, pentru Direcţia Urbanism, cereri pentru atribuirea terenului;

b) Verifică şi preia actele şi documentaţiile pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţia de construcţie pentru extinderi sau reabilitări reţele de gaze naturale, apă, telefonie, electrice, termoficare, precum şi pentru branşamentele aferente şi avizele de săpătură;

c) Verifică şi preia actele pentru Serviciul Agricol (adeverinţe deţinere teren agricol, oferte de vânzare-cumpărare teren agricol, cereri pentru carnet de producător, cereri pentru constatarea pagubelor produse de calamităţi, etc.);

d) Preia ofertele pentru procedurile de achiziţii publice, concesiuni, închirieri, vânzări etc.

e) Verifică şi preia documente pentru autorizaţii referitor la licenţa de transport în regim taxi şi eliberarea autorizaţiilor pentru persoane fizice şi asociaţii familiale în conformitate cu Legea nr. 300/2004;

f) Verifică şi preia actele pentru acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, alocaţiilor de stat pentru copii şi cererile depuse la Serviciul Autoritate Tutelară şi eliberează Dispoziţiile emise de Primar;

g) Participă la activitatea de relaţii cu publicul, asigurând informarea cetăţenilor prin furnizarea pe loc a informatiilor de interes public solicitate verbal;

h) Înregistrează solicitările de anchete sociale la cererea Poliţiei, a instanţelor judecătoreşti ;

i) Verifică şi preia actele care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local;

j) Înregistrează citaţii, comunicări de la instanţe şi executori judecătoreşti ; k) Întocmeşte procesele-verbale de afişare-dezafişare ; l) Generează note de plată atunci când situaţia o impune ; m) Efectuează înscrierea în audienţă a persoanelor care, pentru probleme deosebite,

solicită să fie primite de conducerea instituţiei, întocmeşte „nota de audienţă” care este remisă pe bază de semnătură, compartimentului implicat urmărind apoi comunicarea răspunsului în termenul prevăzut de lege;

n) În afară de documentaţiile specifice enumerate mai sus, serviciul preia orice alte cereri şi sesizări în legătură cu activitatea instituţiei şi privitoare la problemele oraşului adresate diferitelor compartimente, precum şi conducerii instituţiei (primar, viceprimari, secretar );

o) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

p) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

69

q) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitat;

r) Transmite, pe bază de semnătură, după programul cu publicul, corespondenţa internă între compartimentele instituţiei;

s) Transmite zilnic conducerii cererile adresate acesteia, care, după analiză şi repartizare, sunt preluate din nou de serviciu şi distribuite compartimentelor în funcţie de rezoluţia stabilită;

t) Asigură în permanenţă o evidenţă corectă a circuitului documentelor în instituţie; u) Înregistrează şi evidenţiază într-un registru special toate opiniile, recomandările şi

sesizările persoanelor fizice şi/sau juridice privind proiectele de acte normative propuse de Primar sau de consilierii locali, în conformitate cu Legea nr. 52/2003, iar în cazul în care se de către asociaţiile legal constituite sau de o autoritate publică, organizează consultări publice în cadrul cărora se va dezbate proiectul de act normativ respectiv.

v) Asigură soluţionarea petiţiilor (de la primire până la expediere, clasare) în conformitate cu O.G. nr. 27/2002 ;

w) Asigură accesul la informaţiile publice (cu excepţia relaţiei cu mass-media) în conformitate cu Legea nr. 544/2001 şi H.G. nr. 123/2002, astfel:

- pune la dispoziţia cetăţenilor formularele – tip prevăzute de lege; - cererile depuse în baza Legii nr. 544/2001 sunt evidenţiate într-un registru

special; - participă alături de celelalte compartimente ale instituţiei la realizarea

(redactarea) şi distribuirea Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara în care sunt cuprinse din oficiu informaţiile de interes public , precum şi la actualizarea paginii de internet a instituţiei;

x) Zilnic, expediază şi primeşte corespondenţa prin Direcţia Judeţeană de Poştă sau de la alte instituţii ;

y) Expediază şi primeşte corespondenţă prin Poşta Militară. z) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; aa) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

bb) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

cc) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

dd) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

70

Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a V-a : Art.49: BIROUL RELAŢII PUBLICE

Şeful birolui:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

71

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Menţin şi dezvoltă relaţii cu mass-media; b) Gestionează evenimentele de imagine a instituţiei; c) Realizează funcţia de purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului; d) Pune în aplicare prevederile şi procedurile Legii 52 / 2003; e) Pune în aplicare a prevederile şi procedurile Legii 544 / 2001. f) Menţine şi dezvoltă relaţia cu societatea civilă; g) Gestionează relaţia primăriei cu Consiliile consultative de cartier; h) Gestionează operativ Agenda Culturală a Primăriei şi a relaţia cu comisia de cultură a

Consiliul Local Timişoara; i) Menţine legătura cu instituţiile de cultură preluate şi aflate în subordinea primăriei; j) Elaborează unele politici culturale; k) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; l) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

m) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

o) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

p) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

q) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

r) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

s) Înfiinţează şi actualizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) de pe raza municipiului Timişoara;

t) Sprijină instituţiile mai sus menţionate pentru accesul la resurse şi depunerea de proiecte la finanţatori interni sau/şi externi;

u) Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale de pe raza municipiului Timişoara: a. oferă consultanţă celor care înfiinţează organizaţii neguvernamentale; b. pun la dispoziţie legislaţia în baza căreia funcţionează organizaţiile

neguvernamentale; c. pun la dispoziţie suporturi informative (fluturaşi, broşuri etc.) necesare bunei

funcţionării a organizaţiilor neguvernamentale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

72

d. participă la dezbateri publice, instructaje sau alte manifestări derulate de organizaţiile neguvernamentale;

e. pun la dispoziţie baza de date cu organizaţiile neguvernamentale partenerilor interesaţi;

f. crează sau/şi participă la parteneriate locale pentru punerea în practică a proiectelor comunitare;

v) Sprijină direct activităţile organizaţiilor neguvernamentale: - prin crearea unei biblioteci de proiecte publice; - prin îndrumarea potenţialilor beneficiari către serviciile oferite de ONG-uri;

w) Menţin relaţia cu Consiliile consultative de cartier, organizează întâlniri cu reprezentanţii Primăriei pe teme de interes, preiau şi comunică răspunsurile la petiţiile primite;

x) Colaborează cu compartimentele Primăriei: a. pune la dispoziţie baza de date specifice; b. colectează date specifice de la compartimentele Primăriei; c. diseminează în cadrul instituţiei rezultatele obţinute acolo unde este cazul;

y) Colaborează cu alte primării: - schimburi de experienţă în probleme legate de lucrul direct cu organizaţiile

neguvernamentale; - proiecte comune;

z) Oferiră informaţiile publice în regim de urgenţă (în cooperare cu serviciile Primăriei) în baza Legii 544 / 2001 pentru mass – media, instituţii şi ONG - uri;

aa) Pune în aplicare prevederile şi procedurile Legii 52/2003, organizează dezbaterile publice referitoare la proiectele de HCL cu impact pentru comunitatea locală; anunţă în mass-media locală, afişează anunţurile pe site-ul internet al primăriei şi la sediul acesteia; întocmeşte procesul-verbal de şedinţă şi îl transmite Serviciului Administraţie Locală şi direcţiilor iniţiatoare, în vederea unor eventuale modificări şi completări ale proiectului de HCL;

bb) Afişează toate proiectele de HCL la avizierele de la sediul instituţiei, pe site-ul primăriei şi întocmirea comunicatelor pentru informarea mass-media;

cc) Asigură o interfeţă activă între Primărie şi instituţiile de cultură preluate şi aflate în subordinea Primăriei Municipiului Timişoara: Teatrul Maghiar, German şi Filarmonica „Banatul”;

dd) Elaborează politici culturale pentru instituţie, oferă consultanţă pe probleme culturale pentru proiectele derulate în colaborare cu Primăria Municipiului Timişoara;

ee) Întocmeşte referate pentru acordarea titlurilor de cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara, organizează festivităţi de decernare a acestora;

ff) Pregăteşte conferinţelor de presă; gg) Înfiinţează şi actualizează permanent baza de date cu instituţiile media din Timişoara

şi centrale; hh) Monitorizează presa:

- determinarea capitolele, grupelor, subgrupelor şi a temelor de interes pentru Primărie; - înregistrarea informaţiilor în baze de date specifice; - întocmirea şi prezentarea de rapoarte săptămânale privind monitorizarea presei; - determinarea (eventual prognoză) privind diverse teme de interes public în spaţiul urban şi prezentarea acestora direcţiilor interesate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

73

- redactarea materialelor pentru presă (comunicate, articole, etc.) şi identificarea de oportunităţi media;

ii) Oferă servicii redacţiilor de presă/reporterilor: - oferirea informaţiilor publice în regim de urgenţă (în cooperare cu serviciile

Primăriei) in baza Legii 544/2001; - crearea unui cadru optim pentru o bună colaborare cu media. Oferirea de condiţii

minimale pentru legătura reporterilor cu redacţiile media: telefon, fax, calculator, imprimantă, e-mail;

- pregătirea conferinţelor de presă. jj) Pregăteşte procedurile de comunicare cu presa / informarea comunităţii pentru situaţiile

de criză (strategia de comunicare). kk) Elaborează Raportul de Activitate al Primarului; transmite felicitările şi invitaţiile cu

ocazia sărbătorilor şi a diverselor manifestări organizate de Primărie; ll) Pregăteşte evenimente festive şi oficiale ale primăriei individual sau în colaborare cu

alte compartimente sau instituţii (24 Ianuarie, Ziua Eroilor Neamului, Ziua Imnului, Ziua Drapelului, Ruga Timişoarei, Ziua Timişoarei, Ziua Armatei, Ziua Naţională şi Sărbătoarea Crăciunului );

mm) Duce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi Hotărârile Consiliului Local referitoare la domeniul de activitate al biroului;

nn) Răspunde la cererile şi memoriile intrate prin condica biroului, de la registratura Primăriei.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Informează şefii ierarhici asupra măsurilor şi soluţiilor ce se impun în vederea îmbunătăţirii sistemului informaţional şi informatic al instituţiei;

b) Defineşte politici de securitate, confidenţialitate şi integritate a datelor din sistemele informatice coordonate, propune norme / normative tehnice din domeniul utilizării tehnicii informatice şi de comunicaţie şi urmăreşte respectarea lor;

c) Propune programe de dezvoltare a infrastructurii de informatică şi de comunicaţii; d) Se preocupă de perfecţionarea permanentă a pregătirii profesionale proprii.

SECŢIUNEA a VI-a :

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

74

Art.50: BIROUL CONTROL INTERN Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Soluţionează cazurile repartizate Biroului Control Intern de către Primarul Municipiului Timişoara;

b) Soluţionează sesizările adresate de cetăţeni Primarului Municipiului Timişoara şi repartizate de către acesta Biroului Control Intern;

c) Verifică iregularităţile pentru care au fost întocmite Formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor în cadrul misiunilor de audit desfăşurate de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara conform OMF nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

d) Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile în cazul refuzului personalului de execuţie sau de conducere implicat în activităţile auditate de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, la solicitarea Serviciului Audit Public Intern, în baza art. 22, lit. c) din Legea nr. 672/2002;

e) Efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, cnf. prevederilor art. 66, al. 4 din Legea nr. 188/1999 (republicată) privind statutul funcţionarilor publici, a faptei săvârşite de funcţionarul public ce constituie abatere disciplinară, atunci când fapta este de o gravitate minoră şi sancţiunea ce urmează a fi aplicată este mustrarea scrisă prevăzută de art. 65, al. 3, lit. a), în condiţiile prevăzute de art. 66, al. 1) din acelaşi act normativ;

f) Efectueză cercetarea disciplinară prealabilă, cnf. prevederilor art. 267 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în cazul faptelor săvârşite de personalul contractual al Primăriei Municipiului Timişoara ce constituie abatere disciplinară;

g) Efectuează cercetarea disciplinară la solicitarea comisiei de disciplină, în conformitate cu prevederile art. 67, al 3 din Legea nr. 188/1999 (republicată şi actualizată) privind statutul funcţionarilor publici;

h) Preia, verifică, şi înaintează către Biroul Analiză, Elaborare Documente Consiliul Local a proiectelor de hotărâri ale CLMT, şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi întocmeşte o informare anuală adresată Primarului şi Secretarului Municipiului Timişoara în vederea prezentării în şedinţa CLMT;

i) Preia, verifică şi urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a Dispoziţiilor Primarului Municipiului Timişoara;

j) Îndeplineşte atribuţii cu privire la documentele ce necesită semnătura finală a primarului, urmăreşte criteriile semnal transmise prin intermediul mass-media, e – mail etc.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

75

k) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

l) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

m) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

n) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Primarul Municipiului Timişoara. o) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; p) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite;

b) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii sau solicitărilor dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

d) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea instituţiei;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VII-a : Art.51: BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

76

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII: Atribuţiile generale care privesc statutul funcţionarului public condiţionate de legislaţia emisă de administraţia centrală şi locală, cuprinzând următoarele:

a) Coordonează activitatea R.A.T.T. (verificarea graficelor de circulaţie, a deconturilor lunare – reduceri şi gratuităţi, a lucrărilor de investiţii şi a gradului de curăţenie);

b) Obţine şi gestionează informaţii despre funcţionalitatea transportului în comun în vederea dezvoltării şi perfecţionării acestuia;

c) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

d) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

e) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care sunt de competenţa biroului.

f) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

g) Întocmeşte bugetul anual alocat Regiei de Transport şi elaborează proiectele de hotărâri privind înlesnirile la transportul în comun acordate cetăţenilor municipiului Timişoara;

h) Asigură fluenţa circulaţiei rutiere în municipiul Timişoara (întocmirea planului lunar de semnalizări rutiere pe orizontală şi verticală, verifică lunar lucrările de semnalizare rutieră, întocmeşte şi urmăreşte planul de semaforizare a intersecţiilor semaforizate, reorganizează circulaţia rutieră prin sensuri unice, semaforizează intersecţiile; verifică decontul de lucrări şi elaborează un program complex de management al traficului urban);

i) Eliberează avizele de transport pentru zonele cu restricţie de tonaj conform HCL nr. 98/2004;

j) Elaborează programul anual de transport de călători între Timişoara şi localităţile învecinate;

k) Desfăşoară acţiuni pentru respectarea HCL nr. 349/2002 privind staţionarea neregulamentară a vehiculelor pe domeniul public (trotuare, spaţii verzi, insule de dirijare a circulaţiei, locuri de parcare destinate persoanelor cu handicap, staţiile mijloacelor de transport în comun);

l) Desfăşoară acţiuni pentru respectarea HCL nr. 251/2002 privind interzicerea circulaţiei căruţelor pe raza municipiului Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

77

m) Urmăreşte respectarea HCL nr. 70/1999 privind Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare TELPARK în municipiul Timişoara;

n) Urmăreşte activitatea de blocare şi ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public;

o) Formulează răspunsuri la reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor. p) Întocmeşte informări, rapoarte, comunicate şi proiecte de specialitate; q) Coordonează Comisia de Circulaţie:

- organizează şedinţele comisiei care cuprinde: verificarea documentaţiilor înaintate, verificarea în teren a situaţiilor semnalate, înaintarea propunerii către comisie, avizarea spre neschimbare a proiectelor, elaborarea avizului comisiei;

- punere în aplicare hotărârile Comisiei de Circulaţie. r) Organizează, desfăşoară şi controlează activitatea de taximetrie conform Legii nr.

38/2003 şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul nr. 275/2003;

s) Organizează acţiunea de identificare, ridicare şi valorificare a vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public conform Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al acestor vehicule;

t) Organizează activitatea de înregistrare a vehiculelor nesupuse înmatriculării sau care circulă ocazional pe drumurile publice în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulaţia vehiculelor pe drumurile publice;

u) Se ocupă de concesionarea traseelor de transport în comun din municipiul Timişoara în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2002 pentru aprobarea OUG nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători şi a Hotărârii nr. 828/200 pentru aplicarea acesteia.

v) Efectuează controale şi aplică sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile hotărârilor Consiliului Local şi a legislaţiei în vigoare.

w) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

x) Întocmeşte şi comunică Serviciului Licitaţii - Contracte în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

y) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

z) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

aa) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; bb) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

cc) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

78

dd) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

ee) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentelor întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia de care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VIII-a : Art.52: CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA CARTIERELOR

ISTORICE DIN TIMIŞOARA ATRIBUŢII:

a) Coordonează activităţile de reabilitare prudentă a cartierelor istorice din Timişoara; b) Asigură cooperarea cu alte instituţii implicate în procesul de reabilitare; c) Elaborează strategii de reabilitare şi revitalizare proprii pentru fiecare cartier istoric; d) Delimitează şi stabileşte priorităţile pentru zonele de intervenţie; e) Asigură consultanţă gratuită pentru locatari - proprietari şi chiriaşi; f) Identifică surse complementare pentru finanţarea lucrărilor de execuţie (fond de

reabilitare urbană, proiecte de finanţare naţionale şi internaţionale, parteneriate public private);

g) Întocmeşte cereri de finanţare şi documente adiţionale necesare pentru accesare de fonduri în cadrul unor programe internaţionale sau co-finanţări bilaterale;

h) Asigură informarea şi educarea cetăţenilor privind metodele corecte de reabilitare;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

79

i) Asigură logistica necesară pentru instruirea specialiştilor şi a meseriaşilor implicaţi în procesul de reabilitare;

j) Propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce le revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Identificarea, iniţierea şi implementarea de programe, proiecte şi activităţi vizând reabilitarea prudentă a cartierelor istorice din Municipiul Timişoara, incluzând reabilitarea clădirilor, a spaţiilor publice şi a infrastructurii tehnice. Activităţile derulate în cadrul centrului sunt în conformitate cu proiectul aprobat spre finanţare nerambursabilă de către Guvernul Federal German.

SECŢIUNEA a IX-a : Art.53: COMPARTIMENTUL CABINET PRIMAR

ATRIBUŢII:

a) Asigură preluarea apelurilor telefonice la cabinetul primarului şi transmiterea întocmai a mesajelor recepţionate;

b) Gestionează agenda primarului; c) Asigură accesul în biroul demnitarului conform programului şi dispoziţiilor acestuia; d) Înştiinţează Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană în timp util cu privire la

programul delegaţiilor; e) Eliberează ordinele de deplasare şi ţine evidenţa lor; f) Gestionează şi atribuie numere de ordine notelor interne din Primăria Municipiului

Timişoara; g) Acordă scutirile de viză pentru voluntari; h) Întocmeşte documentaţiile pentru viză; i) Asigură secretariatul Comisiei de Ordine Publică; j) Asigură transmiterea documentelor prin fax şi ţine evidenţa acestora; k) Asigură repartizarea faxurilor sosite la cabinetul primarului către compartimentele

destinatare; l) Preia Dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi Hotărârile Consiliului Local al

Municipiului Timişoara de la Serviciul Administraţie Locală, respectiv Biroul Analiză şi Elaborare Documente Consiliului Local.

m) Administrează info-chioşc; n) Îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de către demnitar.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

80

a) Răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţi; b) Răspunde de asigurarea unei bune colaborări cu toate compartimentele din cadrul

Primăriei Municipiului Timişoara în vederea soluţionării în mod eficient a tuturor problemelor profesionale;

c) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

d) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

e) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

f) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

g) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Primeşte şi execută sarcinile transmise direct de către demnitar.

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA PATRIMONIU Directorul direcţiei:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare politici, planuri şi programe de dezvoltare ale

patrimoniului Municipiului Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate;

SECŢIUNEA I Art. 54: SERVICIUL PUBLICITATE ŞI COMERŢ

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

81

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Prelucrează documentaţia pentru emiterea acordului de funcţionare în conformitate cu Legea nr. 650/2002 pentru exerciţiile comerciale care se desfăşoară în sedii fixe, activităţile care necesită acordul fiind nominalizate în legea mai sus menţionata;

b) Verifică pe teren cererile pentru solicitările de autorizare si întocmeşte referatele propunând avizarea favorabilă a cererilor sau după caz motivează respingerile documentaţiilor depuse în conformitate cu legislaţia in vigoare;

c) Prelucrează documentaţiile depuse pentru desfăşurarea comerţului stradal pe domeniul public sau privat cu respectarea actelor normative în vigoare;

d) Prelucrează documentaţiile depuse si verifică pe teren condiţiile pentru aprobarea declaraţiilor de alimentaţie publică în conformitate cu H.G. nr. 843/1999, întocmind referate pentru avizarea sau respingerea cererilor depuse;

e) Prelucrează documentaţiile depuse pentru activităţile comerciale desfăşurate în perioada aprobată prin lege pentru reducerile de preţuri in conformitate cu Legea nr. 650/ 2002;

f) Prelucrează documentaţiile depuse privind avizarea unor exerciţii comerciale desfăşurate cu ocazia sărbătorilor tradiţionale;

g) Întocmeşte corespondenţa cu privire la atribuţiile menţionate la literele a) – f) şi participă după caz la audienţele conducătorilor instituţiei cu cetăţenii Municipiului Timişoara;

h) Întocmeşte note de plată privind taxele : de ocupare a domeniului public, de reclama publicitate , de autorizare si urmăreşte încasarea acestora;

i) Emite acorduri de funcţionare pentru societăţile comerciale şi pentru comerţul ambulant;

j) Prelucrează documentaţia depusă de solicitanţi în vederea autorizării în conformitate cu Legea nr. 300/ 2004;

k) Prelucrează documentaţia depusă de solicitanţi în vederea modificării sau completării autorizaţiilor deja emise în conformitate cu Legea nr. 300/2004 sau Legea nr. 507/2002 privind desfăşurarea de activităţi independente de către persoanele fizice si asociaţiile familiale;

l) Face demersurile privind verificarea fiscală şi comercială a solicitanţilor, în vederea validării documentaţiei de autorizare, conform legii ;

m) Verifică pe teren solicitările de autorizare propunând avizarea favorabilă a cererilor sau după caz motivează respingerile documentaţiilor depuse în conformitate cu legislaţia in vigoare;

n) Întocmeşte referatul de propunere în vederea emiterii dispoziţiei de validare a documentaţiilor depuse şi emite autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţilor independente;

o) Face demersurile prevăzute de lege privind înregistrarea în Oficiul Registrului Comerţului a autorizaţiilor emise;

p) Întocmeşte note de plată pentru încasarea taxei de autorizare precum şi a taxelor stabilite de lege în vederea verificării comerciale si fiscale a solicitanţilor precum si

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

82

pentru înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş;

q) Întocmeşte referatele de propunere a anularii sau după caz a suspendării autorizaţiilor emise, conform legii;

r) Analizează solicitărilor de restituire a taxelor si întocmeşte referatele privind aceasta; s) Întocmeşte corespondenţa referitoare la activitatea de autorizare a persoanelor fizice şi

asociaţiilor familiale; t) Ţine legătura şi colaborează cu instituţiile care au atribuţii prevăzute prin lege în

legătură cu autorizarea persoanelor fizice si a asociaţiilor familiale (Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş);

u) Preia documentaţia depusa privind autorizarea mijloacelor si acţiunilor de publicitare temporară si pe termen lung, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 republicată şi modificată şi H.C.L. nr. 290/2006;

v) Întocmeşte referatele privind condiţiile concrete de autorizare şi direcţionează documentaţia către Direcţia Urbanism în vederea obţinerii certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire;

w) Prelucrează cererile pentru activităţi promoţionale desfăşurate pe domeniul public sau privat întocmind referate de specialitate propunând condiţiile concrete în care se pot desfăşura acestea în conformitate cu legislaţia în vigoare;

x) Verifică pe teren sistemele publicitare şi aplică sancţiuni contravenţionale; y) Întocmeşte acorduri promoţionale celor care îndeplinesc condiţiile legale; z) Întocmeşte note de plată pentru încasarea taxelor de ocupare temporară a domeniului

public, pentru publicitate temporară, acţiuni promoţionale, acorduri de funcţionare a exerciţiilor comerciale, comerţ stradal şi verifică achitarea acestora;

aa) Colaborează în ceea ce priveşte respectarea termenului contractelor şi încasarea integrală a sumelor datorate, cu direcţiile şi serviciile din Primărie care au atribuţii în acest domeniu;

bb) Verifică pe teren desfăşurarea exerciţiilor comerciale pe domeniul public sau privat şi aplică sancţiuni contravenţionale in conformitate cu OG 99/2000, actualizata cu Legea 650/2002, HG 843/1999, HG 1454/2004, HG 1661/2001 completata cu HG 1334/2004, Legea 12/1990 actualizata, OG 348/2004, Legea 300/ 2004, OG 2/2001 aprobata prin legea 180/2002 cat si Hotararile Consiliului Local a caror aplicare intra in competenta Serviciului Publicitate si Comert, precum si alte acte normative prevazute de legislatia in vigoare si atribuite in competenta serviciului.

cc) Efectuează controale comune cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul comercial; dd) La sesizarea cetăţenilor sau a altor instituţii verifică si ia măsurile impuse de lege, în

domeniul comercial; ee) Verifică şi ia masuri pentru exerciţii comerciale desfăşurate în zone publice şi private,

conform reglementărilor legale; ff) Verifică şi ia măsuri privind respectarea declaraţiilor de alimentaţie publică; gg) Efectuează controale comerciale în pieţele de pe raza municipiului Timişoara; hh) Verifică respectarea normelor igienico-sanitare în desfăşurarea exerciţiilor comerciale

şi ia masuri în vederea respectării normelor de igienă sanitară in conformitate cu O.G. 108/ 1999;

ii) Verifică şi ia măsuri privind respectarea autorizării şi condiţiilor din acordurile emise pentru activităţile de comerţ stradal ( terase sezoniere, comercianţi ambulanţi );

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

83

jj) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene; kk) Transmite către Biroul Contabilitate Cheltuieli notele contabile pe baza cărora se

evidenţiază sintetic mijloacele fixe. ll) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

mm) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

nn) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

oo) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

pp) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; qq) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

rr) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

ss) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

tt) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

84

c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului sau instituţiei, in general;

d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A II-A :

Art.55: SERVICIUL TEHNIC - EDILITATE Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

Atribuţiile serviciului sunt în domeniul lucrărilor de reparaţii şi investiţii efectuate de Municipiul Timişoara, pentru obiective de locuit, instituţii de învăţământ sau unităţi sanitare, de interes local sau naţional (locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, spitale), aflate în proprietatea sa (domeniu public sau privat) şi în administrarea Consiliului Local sau aflate în proprietate mixtă (stat - persoane fizice sau juridice), finanţate de la bugetul local, bugetul de stat sau din fonduri atrase.

a) Stabileşte anual necesarul de reparaţii aferent patrimoniului gestionat la nivelul

municipiului; b) Stabileşte priorităţile de reparaţii la obiectivele patrimoniului gestionat la nivelul

municipiului; c) Elaborează planul tehnic de reparaţii şi investiţii aferent patrimoniului gestionat la

nivelul municipiului; d) Întocmeşte si coordonează realizarea planului tehnic de reparaţii şi investiţii; e) Pregăteşte documentaţia tehnică premergătoare, necesară demarării procedurilor de

achiziţii publice – servicii şi lucrări de investiţii şi reparaţii (teme de proiectare, caiete de sarcini, note de estimare, angajament şi propunere de cheltuială, cerinţe minime privind capacitatea tehnică a operatorilor economici, nota justificativă privind fundamentarea acestora), în limitele de competenţă ale Serviciului;

f) Stabileşte, in baza analizelor efectuate, priorităţile de dezvoltare a patrimoniului gestionat, în limitele de competenţă ale Serviciului;

g) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii solicitate a fi atribuite în baza procedurilor de achiziţie publică;

h) Urmăreşte şi verifică pe teren lucrările de reparaţii şi investiţii în construcţii pe faze determinante, conform Normativului C 56/1985 şi Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, a prestărilor de servicii şi intervenţii (în cazul avariilor), pentru obiective de locuit, instituţii de învăţământ sau de interes local (locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, spitale), finanţate de la bugetul local sau bugetul de stat;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

85

i) Preia informaţii şi înştiinţează factorii implicaţi în luarea deciziilor in cazuri de accidente tehnice, controlează şi constată modul de derulare a lucrărilor de intervenţie, informează prin Notă informativă sau referat;

j) Organizează recepţionarea lucrărilor de reparaţii şi investiţii pentru: obiective de locuit, instituţii de învăţământ sau de interes local (locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, spitale), finanţate de la bugetul local sau bugetul de stat, specificate in planul tehnic;

k) Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate în vederea realizării obiectivelor serviciului;

l) Constată starea tehnică a obiectivelor ce se încadrează la obiectul de activitate şi transmite concluziile, prin referat sau notă de constatare, către compartimentele cu atribuţii specifice în vederea luării măsurilor ce se impun (demolări, deteriorări constructive datorate unor intervenţii neautorizate etc.);

m) Constată faptele ce contravin normelor legale şi le sancţionează, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare;

n) Constată şi urmăreşte rezolvarea problemelor sesizate de terţi în limita competenţelor serviciului;

o) Constată şi urmăreşte rezolvarea reclamaţiile repartizate. p) Respectă metodologia de primire şi eliberare a documentelor în cadrul Primăriei

Municipiului Timişoara. q) Ţine corespondenţa cu persoanele fizice şi/sau juridice în vederea completării

documentaţiilor depuse incomplet; r) Îndeplineşte dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi execută hotărârile

Consiliului Local, în probleme specifice obiectului activităţii; s) Întocmeşte documentaţia necesară eliberării garanţiilor de bună execuţie aferente

contractelor de achiziţie publică de lucrări şi servicii pe care le administrează; t) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. u) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

v) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

w) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

x) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

y) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

z) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; aa) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

86

-elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor; bb) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea

documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ; cc) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de

utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ; dd) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de

sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a III-a :

Art.56: SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Serviciul Achiziţii Publice este compartimentul de specialitate din cadrul unităţii administrativ teritoriale care organizează şi desfăşoară toate procedurile de achiziţie publică. Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

87

ATRIBUŢII: a) Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor

de achiziţii publice; b) Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; c) Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea de licitaţii; d) Elaborează Programul Anual al achiziţiilor în baza propunerilor compartimentelor de

specialitate; e) Întocmeşte documentaţia de atribuire (fişa de date, formulare) exclusiv documentaţia

tehnică; f) Întovmeşte Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care

procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; g) Întocmeşte Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este

cazul; h) Întocmeşte referatul pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere; i) Întocmeşte Dispoziţia de numire a Comisiilor menţionate mai sus; j) Întocmeşte anunţul de intenţie/participare/atribuire şi-l comunică către R.A. Monitorul

Oficial al României, SEAP, Jurnalul Comunităţilor Uniunii Europene conform legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

k) Întocmeşte documentele necesare în vederea alocării sumelor necesare şi achitării anunţurilor pentru proceduri;

l) Pune la dispoziţia operatorilor economici interesaţi, documentaţia de atribuire, asigură publicitatea procedurilor în conformitate cu prevederile legale;

m) Asigură desfăşurarea procedurilor şi secretariatul comisiilor (redactează procesele verbale de deschidere, de negociere, rapoartele de atribuire, comunicarea rezultatelor procedurilor);

n) Transmite din dosarul achiziţiei publice, documentaţia necesară (caiet de sarcini, propunere tehnică, propunere financiară şi orice alte documente menţionate ca fiind anexe la contract) către Biroul Licitaţii Contracte în vederea finalizării procedurilor, prin încheierea contractelor;

o) Participă ce membrii în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziţii publice; p) Asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale; q) Asigură corespondenţa cu Unitatea Centrală de Verificare a Achiziţiilor Publice din

structura Ministerului Finanţelor Publice, pentru contractele a căror valori de estimare, în lei, fără T.V.A. depăşesc plafoanele stabilite de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;

r) Asigură corespondenţa, în cazul contestaţiilor, cu Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - Bucureşti

s) Întocmeşte raportările pentru Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice - Bucureşti;

t) Întocmeşte dosarul achiziţiei publice; u) Întocmeşte contractul de achiziţie publică; v) Transmite contractul de achiziţie semnat, împreună cu anexele acestuia către

compartimentele de specialitate; w) Întocmeşte documentele necesare restituirii garanţiilor de participare; x) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. y) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

88

z) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

-programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

aa) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

bb) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

cc) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de desfăşurarea licitaţiilor în vederea efectuării achiziţiilor publice şi de întocmirea contractelor de achiziţii publice;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului sau

instituţiei, in general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A IV-A : Art.57: BIROUL LICITAŢII - CONTRACTE

Este subordonat Serviciului Achiziţii Publice şi este compartimentul de specialitate al

unităţii administrativ teritoriale care organizează şi desfăşoară toate procedurile de licitaţie privind concesiunile, închirierile vânzările etc. Şeful biroului:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

89

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate.

ATRIBUŢII: Atribuţiile biroului sunt în domeniul procedurilor de licitaţii privind concesiunile,

închirierile, vânzările astfel încât la nivelul Municipiului Timişoara să existe un singur compartiment unde să se centralizeze toate procedurile mai sus menţionate.

a) Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în domeniul concesiunilor;

b) Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru închirierea şi respectiv vânzarea de bunuri mobile si imobile;

c) Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; d) Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea de licitaţii în domeniul concesiunilor,

închirierilor, vânzărilor; e) Întocmeşte referatul pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere, sau a

comisiei de rezolvare a contestaţiilor; f) Întocmeşte Dispoziţia de numire a Comisiilor menţionate mai sus; g) Întocmeşte documentaţia procedurii de licitaţie (excepţie documentaţia tehnică: caiete

de sarcini, studii de oportunitate etc.) h) Pune la dispoziţia ofertanţilor toate documentele licitaţiei, asigură publicitatea

procedurilor în conformitate cu prevederile legale; i) Asigură desfăşurarea procedurilor şi secretariatul comisiilor (întocmeşte procesele

verbale de deschidere, de negociere, hotărârile de adjudecare, comunicarea rezultatelor procedurilor, întocmeşte contractul de achiziţie);

j) Participă ca membrii în comisiile de evaluare a ofertelor în vederea încheierii contractelor de achiziţii publice;

k) Întocmeşte contractele de achiziţii, concesiune, închiriere, vânzare în limitele de competenţă ale biroului;

l) Transmite contractele de achiziţie publică semnate împreună cu anexele acestuia (caiet de sarcini, propunere tehnică, propunere financiară şi orice alte documente menţionate ca fiind anexe la contract) către compartimentele de specialitate care administrează contractul şi respectiv la Serviciul Achiziţii Publice pentru completarea dosarului achiziţiei publice;

m) Întocmeşte contractele de achiziţii ( în cazul procedurii de achiziţie directă), concesiune, închiriere, vânzare, în baza documentaţiilor puse la dispoziţie de către compartimentele de specialitate;

n) Asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale; o) Transmite contractele de concesiune, închiriere, vânzare către Biroului de Urmărire

Venituri, în vederea luării în evidenţă pentru stabilirea obligaţiilor la bugetul local; p) Întocmeşte documentele necesare restituirii garanţiilor de participare; q) Întocmeşte documentele necesare în vederea alocării sumelor necesare şi achitării

anunţurilor pentru proceduri;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

90

r) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

f) Răspunde de desfăşurarea licitaţiilor şi de întocmirea contractelor de achiziţii publice; g) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

h) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

i) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

j) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

k) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a V-a :

Art.58: BIROUL URMĂRIRE VENITURI

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Pune în executare legile şi a celelalte acte normative care vizează domeniul de activitate;

b) Elaborează proiectele de hotărâri de consiliu local şi a alte reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, în domeniul stabilirii, urmăririi şi încasării obligaţiilor la bugetul local, rezultate din contracte de concesiune, închiriere şi asociere privind domeniul public şi privat al statului sau al municipalităţii, precum şi accesoriile la contractele încheiate, în limita de competenţă a Direcţie Patrimoniu;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

91

c) Elaborează analizele şi statisticile, precum şi documentaţia privind aplicarea şi executarea legilor, necesare pentru realizarea competenţei biroului;

d) Înregistrează în contabilitatea primară creanţele şi întocmeşte lunar situaţiile şi documentele contabile specifice obiectului de activitate al biroului;

e) Înregistrează în evidenţele contabile analitice şi sintetice toate contractele de concesiune, închiriere, vânzare etc.;

f) Stabileşte debitele şi a accesoriile la acestea, care decurg din contractele de concesiune, închiriere şi asociere privind domeniul public şi privat al statului sau al municipalităţii şi din contractele de vânzare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) Emite facturile aferente obligaţiilor la bugetul local care decurg din contractele de concesiune, închiriere şi asociere privind domeniul public şi privat al statului sau al municipalităţii şi din contractele de vânzare ;

h) Transmite înştiinţările de plată; i) Întocmeşte documentaţiile necesare pentru deschiderea acţiunilor în instanţă pentru

recuperarea creanţelor scadente şi neachitate rezultate din contractele aflate în evidenţa biroului;

j) Transmite la compartimentul Executări silite sentinţele investite cu titlu executoriu, având ca obiect sume cuvenite bugetului local, ca urmare a acţiunilor în instanţă;

k) Înregistrează în evidenţele contabile toate creanţele rezultate din contracte de concesiune , închiriere, vânzare şi asociere;

l) Înregistrează în evidenţele contabile distinct debitele rezultate din contracte de concesiune , închiriere, vânzare şi asociere, a majorărilor şi penalităţile de întârziere precum şi a încasările aferente acestora;

m) Evidenţiază T.V.A.- ul; n) Transmite către Direcţia Economică situaţiile contabile lunare pentru înregistrarea în

contabilitatea generală; o) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

92

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VI-a : Art.59: SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate; ATRIBUŢII:

Atribuţiile serviciului sunt în domeniul administrării patrimoniului public si privat al Municipiului Timişoara, după cum urmează:

a) Ţine evidenţa patrimoniului public si privat al Municipiului Timişoara întocmind anual inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat;

b) Ţine evidenţa imobilelor revendicate în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi ia măsurile necesare pentru completarea dosarelor in vederea prezentării acestora în Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001;

c) Avizează documentaţiile privind vânzarea bunurilor ( locuinţe ), realizarea lucrărilor de racordări de apă - canal, gaz, termoficare, amenajări interioare, ieşiri din indiviziune;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

93

d) Întocmeşte contractele de vânzare - cumpărare în limitele de competenţă ale serviciului;

e) Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; f) Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea de administrare. g) Întocmeşte referate pentru numirea comisiei de inventariere, modificarea inventarului

(adăugări, scăderi, casări etc.); h) Întocmeşte referate pentru emiterea Dispoziţiilor Primarului Municipiului Timişoara şi

a Hotărârilor Consiliului Local cu privire la administrarea domeniului public si privat al Municipiului Timişoara;

i) Răspunde în scris în termenul prevăzut de regulamentul de ordine interioara la toate actele;

j) Întocmeşte avize pentru diverse lucrări ca: racordări de apă – canal, gaze, termoficare, amenajări şi transformări interioare, ieşiri din indiviziune;

k) Întocmeşte formalităţi conform Legii nr. 50/1991 republicată şi modificată, pentru obţinerea certificatului de urbanism şi construcţii pentru lucrările cu aviz de principiu ;

l) Verifică şi confirmă lucrările executate de chiriaşi pentru îmbunătăţirea gradului de confort sau cele ce le revin acestora;

m) Reprezintă interesele statului şi ale Consiliului Local Timişoara în expertizele tehnice cerute de instanţe, participând la convocările experţilor tehnici;

n) La propunerile serviciilor şi birourilor din cadrul Direcţiei Patrimoniu întocmeşte formele pentru a obţine aprobările necesare în vederea dezafectării efective a mijloacelor fixe ce îndeplinesc norma de casare şi cu grad înaintat de uzură;

o) În baza documentaţiei privind dezafectarea efectivă ( demolarea ) , scoate din evidenţă mijloacele fixe respective, valoric si fizic.

p) Avizează cererile de cumpărare a imobilelor conform Legea 6l/1991, Legea 112/1995 si Legea 79/1997, O.G. 19/1994;

q) Evaluează imobilele pentru care s-au depus cereri de cumpărare în baza Legea 61/1991, Legea 112/1995, Legea 79/1997 şi stabileşte preţul de vânzare ;

r) Avizează documentaţiile de apartamentare, subapartamentare a imobilelor ; s) Eliberează acordul pentru schimbările de destinaţie din spaţiu locuibil în spaţiu cu altă

destinaţie conform Legea 114 /1996 în cazuri de coproprietate; t) Întocmeşte situaţii solicitate de organele de control cu avizul şefilor ierarhici ; u) Transmite contractele către Biroului de Urmărire Venituri, în vederea colectării

creanţelor ce decurg din acestea; v) Centralizează toate constatările compartimentelor de specialitate cu privire la

neîndeplinirea obligaţiilor contractuale (altele decât cele privind neîncasarea obligaţiilor la bugetul local în sarcina Biroului Urmărire Venituri din cadrul Direcţiei Patrimoniu) şi întocmeşte referate pentru deschiderea de acţiuni în instanţă pentru neîndeplinirea acestor obligaţii.

w) Administrează contractele de achiziţie publică rezultate în baza procedurilor de achiziţie publică solicitate;

x) Întocmeşte formele de intabulare a patrimoniului public şi privat pe care îl administrează;

y) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. z) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

94

următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

aa) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

bb) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

cc) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

dd) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; ee) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

ff) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

gg) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

hh) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

95

d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A VII-A:

Art.60: BIROUL SPAŢII - TERENURI Este subordonat Serviciului Administrare Imobile. Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

Atribuţiile biroului sunt în domeniul administrării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor din patrimoniul public si privat al Municipiului Timişoara.

a) Ţine evidenţa spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor din patrimoniul public si privat al Municipiului Timişoara;

b) Întocmeşte referate privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din imobilele revendicate in baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, şi să ia măsurile necesare pentru completarea dosarelor privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

c) Pregăteşte materialele pentru analizarea documentelor ce se analizează în şedinţele Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 288/28.06.2005

d) Pregăteşte documentaţia pentru prelungirea Contractelor de închiriere privind spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

e) Pregăteşte documentaţia pentru modificarea profilului de activitate din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

f) Întocmeşte referate pentru modificarea Contractelor de închiriere privind spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

g) Încheie procese verbale de predare-primire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ca urmare a încheierii de noi Contracte de închiriere sau de sistări de Contracte de închiriere;

h) Întocmeşte referate pentru anularea Contractelor de închiriere privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale;

i) Ţine evidenţa beneficiarilor Legii nr.341/2004, a partidelor politice, Organizaţiilor neguvernamentale, etc., care solicită spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi terenuri;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

96

j) Face propuneri de noi tarife pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

k) Propune şi pregăteşte documentaţia tehnică pentru vânzarea în baza Legii 550/2002 a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către chiriaşi sau prin licitaţie publică cu strigare;

l) Întocmeşte documentaţia cu privire la predarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către proprietari;

m) Convoacă proprietarii şi chiriaşii în vederea predării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către proprietari;

n) Întocmeşte procesul - verbal de predare-primire şi înmânează exemplarele către proprietar, Serviciu Administrare Imobile şi Biroul Urmărire Venituri;

o) Întocmeşte referate pentru închirierea, vânzarea, darea în folosinţă gratuită, concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor;

p) Întocmeşte referate pentru acţionarea în instanţă pentru nerespectarea clauzelor contractelor privind spatiile cu alta destinaţie si terenurile.

q) Întocmeşte situaţii solicitate de organele de control cu avizul şefilor ierarhici; r) Comunica Biroului Licitaţii Contracte datele necesare : suprafaţa de bază, anexa si

activitatea ce se desfăşoară, pentru calcularea chiriei aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă .

s) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite; e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A VIII-A :

Art.61: COMPARTIMENTUL EXECUTĂRI SILITE

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

97

ATRIBUŢII:

a) Pune în executare evacuările administrative, ca urmare a Dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului Timişoara si încheie in teren procese-verbale;

b) Pune in executare Dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara care sunt încredinţate pentru ducere la îndeplinire Compartimentului Executori si întocmeşte procese-verbale;

c) Centralizează sentinţele/deciziile de evacuare pronunţate de către instanţele de judecata care le sunt înaintate si le transmit biroului executorului judecătoresc, in vederea punerii in executare;

d) Participă la evacuarea pe cale judecătoreasca şi la preluarea locuinţelor, spaţiilor cu alta destinaţie aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

e) Efectuează verificări în teren la solicitarea conducerii, întocmeşte procese verbale de constatare ca urmare a verificărilor efectuate;

f) Finalizează procedura de executare silită şi comunică încasările de sume către Biroul Urmărire Venituri în vederea înregistrării sumelor în contabilitate.

g) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; h) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

i) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

j) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

k) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

98

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

ALTE COMPARTIMENTE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA I : Art.62: SERVICIUL INFORMATIZARE ŞI E – COMUNICARE

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Elaborează şi revizuieşte periodic strategia de informatizare a instituţiei în funcţie de orientările curente în tehnologia informatică şi de tendinţele mondiale în domeniu, în concordanţă cu modificările la nivel naţional ale strategiei de informatizare a administraţiei publice locale, în contextul dezvoltării societăţii informaţionale, evaluează acţiunile de implementare a strategiei de informatizare, stadiul de realizare şi concordanţa realizărilor cu normele şi metodologiile unitare la nivel naţional, efectele proiectelor în derulare;

b) Auditează funcţionarea sistemelor informatice, calitatea, eficienţa de utilizare, creează rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea serviciului, funcţionarea sistemului informaţional;

c) Efectuează studiul şi analiza sistemelor informaţionale din instituţie, formulează strategia integrată de dezvoltare a sistemului informatic;

d) Coordonează proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi mentenanţa sistemelor informatice;

e) Urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemelor informatice pe care le coordonează cu alte sisteme informatice implementate în instituţie;

f) Coordonează exploatarea curentă a aplicaţiilor realizate de către firmele contractante, înregistrând sugestiile şi cerinţele utilizatorilor; urmăreşte modul de rezolvare a problemelor semnalate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

99

g) La cerere, dezvoltă / întreţine aplicaţii informatice proprii conform cerinţelor sistemului informatic al instituţiei; pentru darea în exploatare a aplicaţiilor realizate întocmeşte un scurt manual de utilizare, instruieşte şi asistă utilizatorul în perioada de însuşire a modului de lucru cu noua aplicaţie, coordonează crearea, utilizarea, întreţinerea, protecţia, arhivarea bazelor de date specifice;

h) Participă la derularea programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale ce implică folosirea sistemelor informatice sau de comunicaţii la care instituţia este partener;

i) Acordă consultanţă de specialitate tuturor compartimentelor în vederea realizării unor proiecte ce utilizează tehnică de calcul, şi anume: elaborează studii, documente în domeniul tehnologiei informaţionale şi comunicaţiei în sprijinul realizării documentaţiilor;

j) Coordonează studiul şi analiza sistemelor informatice în exploatare curentă din punctul de vedere a securităţii şi siguranţei de funcţionare, a securităţii şi integrităţii datelor din sistem;

k) Colaborează la elaborarea programele de dezvoltare în domeniul infrastructurii de informatică şi comunicaţii în vederea asigurării condiţiilor de implementare a strategiei de informatizare a instituţiei coordonând integrarea proiectelor de dezvoltare de sisteme informatice în vederea asigurării securităţii, siguranţei de funcţionare a acestora;

l) Supraveghează administrarea reţelei de calculatoare şi de comunicaţie de date; m) Asigură procedurile de implementare a semnăturii electronice şi a certificatelor

digitale; n) Contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a investiţiilor, la întocmirea

documentaţiei tehnice privind achiziţiile publice din domeniul tehnicii informatice şi de comunicaţii pregătind documentaţiile necesare derulării achiziţiilor de produse (echipamente de calcul, elemente active şi pasive de reţea, software de bază, consumabile pentru echipamente de calcul), servicii (consultanţă TIC, proiectare şi realizare software de aplicaţie, mentenanţă hard, soft şi reţea de calculatoare), lucrări de realizare şi extindere a reţelelor de date şi comunicaţie;

o) Coordonează formarea şi perfecţionarea personalului pentru utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţiilor de date în cadrul programului anual de perfecţionare;

p) Contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a necesităţilor de instruire a funcţionarilor în domeniul tehnologiei informaţionale şi a comunicaţiilor;

q) Creează şi menţine condiţiile tehnice pentru oferirea de servicii publice în format electronic pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, asigură disponibilitatea informaţiilor publice prin Internet, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână;

r) Efectuează studiul şi analiza sistemelor informaţionale de servicii electronice, urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemului informatic de servicii electronice propriu cu sistemele informatice în exploatare şi cu reţele informaţionale de interes naţional şi local;

s) Culege informaţii şi realizează redactarea şi tehnoredactarea textelor pentru Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara;

t) Participă la programele, proiectele naţionale şi internaţionale în legătură cu dezvoltarea sistemelor informatice de servicii electronice la care instituţia este partener;

u) Face propuneri pentru simplificarea procedurilor şi practicilor administrative, îmbunătăţirea serviciilor publice, generalizarea treptată a serviciilor bidirecţionale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

100

v) Contribuie la promovarea imaginii instituţiei pe plan intern şi internaţional prin intermediul portalului, în colaborare cu Biroul Relaţii Publice;

w) Administrează portalul instituţiei, în baza Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ţinând cont de prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publică pe portalul instituţiei informaţiile puse la dispoziţie de compartimentele din instituţie prin Biroul de relaţii Publice, în colaborare cu Biroul Relaţii Publice;

x) Monitorizează funcţionarea serviciilor oferite pe cale electronică şi defineşte strategiile de extindere a acestora, în colaborare cu Biroul Relaţii Publice;

y) Gestionează sesizările şi reclamaţiile primite de la cetăţeni prin mediul electronic, şi transmite răspunsurile către cetăţeni, urmăreşte, la nivel de instituţie, rezolvarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni prin mediu electronic (portal, infochioşc), în colaborare cu Biroul Relaţii Publice;

z) Contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a investiţiilor, la organizarea şi derularea achiziţiilor publice de tipărire şi distribuţie a Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara, în colaborare cu Biroul Relaţii Publice;

aa) Administrează contractele de achiziţie publică în domeniul IT iniţiate de Serviciul de Informatizare si E-Comunicare;

bb) Acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru: îmbunătăţirea activităţii de relaţii cu publicul şi promovarea imaginii localităţii şi a Consiliului local; îmbunătăţirea serviciilor publice, simplificarea procedurilor şi practicilor administrative; optimizarea comunicării şi a fluxului de informaţii între Primărie / Consiliul local şi instituţiile publice de la nivel local, regional şi naţional; asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice (centre de informaţii); generalizarea treptată a schimbului de informaţii bazat pe documente electronice, ), în colaborare cu Biroul Relaţii Publice;

cc) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale privind informatizarea instituţiei precum şi a necesităţilor proprii;

dd) Întocmeşte şi comunică Serviciului Licitaţii - Contracte în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice, privind informatizarea instituţiei precum şi a necesităţilor proprii;

ee) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate, privind informatizarea instituţiei precum şi a necesităţilor proprii

ff) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism şi în mod conştiincios a sarcinilor de serviciu ce îi revin conform Regulamentului de Ordine Interioară şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

101

b) Împreună cu compartimentele utilizatoare a sistemelor informatice răspunde de corectitudinea rezultatelor acestora precum şi de păstrarea secretului datelor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în cazul depăşirii atribuţiilor de serviciu, sau, pentru fapte ce aduc prejudicii instituţiei;

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Informează şefii ierarhici asupra măsurilor şi soluţiilor ce se impun în vederea îmbunătăţirii sistemului informaţional şi informatic al instituţiei;

b) Defineşte politici de securitate, confidenţialitate şi integritate a datelor din sistemele informatice coordonate, propune norme / normative tehnice din domeniul utilizării tehnicii informatice şi de comunicaţie şi urmăreşte respectarea lor;

c) Propune programe de dezvoltare a infrastructurii de informatică şi de comunicaţii; d) Se preocupă de perfecţionarea permanentă a pregătirii profesionale proprii;

SECŢIUNEA a II-a : Art.63: CABINET VICEPRIMAR

ATRIBUŢII:

a) Primeşte, înregistrează şi distribuie zilnic corespondenţa viceprimarului; b) Asigură permanent preluarea apelurilor telefonice la cabinetul viceprimarului; c) Eliberează ordinele de deplasare şi ţine evidenţa lor; d) Asigură accesul în biroul demnitarului conform dispoziţiilor acestuia; e) Redactează corespondenţa viceprimarului; f) Execută documentaţiile pentru viză; g) Asigură transmiterea documentelor prin fax şi ţine evidenţa acestora; h) Execută şi alte activităţi specifice dispuse de către demnitar; i) Administrează poşta electronică – cabinet viceprimar; j) Administrează info-chioşc.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţi; b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

102

a) Primeşte şi execută sarcinile transmise direct de către demnitar.

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA URBANISM Directorul direcţiei:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare politici, planuri şi programe de dezvoltare urbană

a Municipiului Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate.

SECŢIUNEA I : Art.64: SERVICIUL AUTORIZARE ŞI CONTROL CONSTRUCŢII

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Coordonează activitatea de emitere a autorizaţiilor de construire; b) Coordonează activitatea privind disciplina în construcţii; c) Coordonează activitatea privind emiterea proceselor verbale de recepţie; d) Coordonează activitatea de evidenţă date, elaborare statistici; e) Coordonează arhivarea documentelor din structura proprie şi din birourile aflate în

subordine; f) Efectuează verificări pe teren. g) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; h) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea

elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

103

i) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

j) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

k) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a II-a : Art.65: BIROUL AUTORIZĂRI

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Aplică şi execută legile în vigoare în domeniul urbanismului, autorizării executării lucrărilor de construcţii;

b) Verifică actele, documentele şi proiectele tehnice în vederea redactării autorizaţiilor de construire;

c) Verifică pe teren periodic şi înştiinţează în scris Biroul Statistici şi Disciplină în Construcţii despre orice abatere constatată;

d) Regularizează taxa de autorizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

104

e) Formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare;

f) Ţine evidenţa şi înregistrează Autorizaţiile de Construcţie emise pentru lucrări de construcţii, cât şi pentru lucrări de instalaţii;

g) Întocmeşte procesele verbale de recepţie care stau la baza eliberării autorizaţiilor de funcţionare;

h) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

d) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; e) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; f) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A III-A : Art.66: BIROUL STATISTICI ŞI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII ŞI ÎNTABULĂRI

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Verifică pe teren şi răspunde la sesizările privind disciplina în construcţii; b) Întocmeşte procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; c) Întocmeşte dosarele pentru a fi înaintate în instanţă de către Serviciul Juridic, în cazul

nerespectării măsurilor dispuse în Procesele verbale de constatare a contravenţiilor la termenul stabilit precum şi a contestaţiilor;

d) Realizează rapoartele statistice cu privire la activitatea Direcţiei Urbanism; e) Efectuează verificări pe teren în scopul colectării datelor statistice; f) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

105

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A IV-A :

Art.67: COMPARTIMENTUL ACORD UNIC

Compartimentul Acord Unic se află în Subordinea directorului Direcţiei Urbanism. ATRIBUŢII:

a) Emite Acordul Unic; b) Formulează comunicări necesare în vederea emiterii Acordului Unic. c) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; d) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

e) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

f) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

g) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

106

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A V-A : Art.68: SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Promovează politici de dezvoltare urbană ale municipiului; b) Asigură realizarea reglementărilor urbane pe raza intregului oras; c) Coordonează planificarea urbană a teritoriului administrativ al Municipiului

Timişoara în corelare cu comunele înconjurătoare; d) Corelează Planurile Urbanistice de Detaliu şi Planurile Urbanistice Zonale cu Planul

Urbanistic General existent; e) Iniţiază demersurile pentru întocmirea Planurilor Urbanistice de Detaliu şi Planurilor

Urbanistice Zonale necesare; f) Urmăreşte şi asigură includerea în bugetul local a sumelor necesare realizării

documentaţiilor de planificare urbana; g) Transmite noile reglementari din Planurile Urbanistice de Detaliu şi Planurile

Urbanistice Zonale aprobate către serviciile care emit Autorizaţii de Construire şi Certificate de Urbanism sau altor compartimente interesate;

h) Convoaca Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism când e cazul; i) Formulează răspunsuri referitoare la cererile cu privire la planificarea spaţială a

municipiului. j) Înregistrează, verifică cererile depuse de către persoane fizice şi formulează răspunsuri

privind condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri conform H.C.L. nr. 375/2005;

k) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; l) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

107

-elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor; m) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea

documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ; n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de

utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ; o) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de

sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A VI-A : Art.69: BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri pentru studii şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului;

b) Formulează răspunsuri către beneficiari care au la bază documentaţii necorespunzătoare şi incomplete;

c) Ţine evidenţa ( inclusiv informatizată ) a documentaţiilor şi studiilor aprobate; d) Gestionează baza de date cu documentaţii de urbanism; e) Gestionează activitatea de emitere a certificatelor de urbanism;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

108

f) Arhivează documentele din structura proprie şi din birourile aflate în subordine; g) Verifică pe teren situaţiile neclare din documentaţii de urbanism; h) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine; i) Avizează acordurile pentru comerţ stradal, terase în conformitate cu prevederile

legale; j) Verifică şi exprimă punctul de vedere dacă Studiile de Fezabilitate întocmite de

Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Edilitară sunt în concordanţă cu planurile urbanistice. k) Întocmeşte documentaţiile tehnice necesare iniţierii procedurilor de achiziţii publice în

domeniul de competenţă; l) Administrează contractele de lucrări/servicii încheiate prin proceduri de achiziţie

solicitate.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A VII-A : Art.70: BIROUL CERTIFICATE DE URBANISM

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Verifică actele, documentele în vederea redactării certificatelor de urbanism; b) Verifică pe teren situaţiile neclare din documentele prezentate în vederea emiterii

certificatului de urbanism; c) Întocmeşte certificatele de urbanism în conformitate cu documentaţiile de urbanism şi

prevederile legale în vigoare;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

109

d) Formulează răspunsuri către beneficiari la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare sau incomplete;

e) Ţine evidenţa şi înregistrează Certificatele de Urbanism emise pentru lucrări de construcţii, cât şi pentru lucrări de instalaţii ;

f) Formulează puncte de vedere la dosarele privind autorizaţiile emise de Serviciul Publicitate şi Comerţ ;

g) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VIII-a :

Art.71: SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Coordonează şi urmăreşte documentele care intră în serviciu; b) Întreţine, actualizează şi face statistici G.I.S.; c) Efectuează verificări pe teren pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare, numere

poştale, denumiri de străzi, dezmembrări, Legea 10/2001, Legea 1/2000, Legea

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

110

247/2005, expertize şi pentru corectitudinea măsurătorilor în planul municipiului Timişoara;

d) Eliberează extrase din planuri de situaţie scara 1:500 şi încadrare în zonă 1:5000; e) Eliberează extrase din Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice de Detaliu şi

Planul Urbanistic General. f) Întocmeşte documentaţiile tehnice necesare iniţierii procedurilor de achiziţii publice în

domeniul de competenţă; g) Administrează contractele de lucrări/servicii încheiate prin proceduri de achiziţie

solicitate. h) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

i) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

j) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

k) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

l) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

m) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; n) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

o) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

p) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

q) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

111

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a IX-a : Art.72: BIROUL CADRASTRU ŞI AVIZARE DOCUMENTAŢII

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Întocmeşte Certificatele de Urbanism pentru servitute, unificare, dezmembrare şi substituire emise pentru lucrări de cadastru;

b) Întocmeşte Adeverinţa de schimbare destinaţie spaţiu, de schimbare denumire stradă, de atribuire denumire stradă, de atribuire număr stradal, de teren intravilan teren în vederea operării în C.F. prin Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Serviciul de Carte Funciară;

c) Întocmeşte Autorizaţia de funcţionare construcţii, de nefuncţionare construcţii, de funcţionare garaje – construcţii provizorii teren în vederea operării în C.F. prin Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Serviciul de Carte Funciară;

d) Formulează răspunsuri către beneficiari la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare sau incomplete;

e) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine; f) Emite Acordul dezmembrare teren în vederea operării în C.F. prin Oficiul Naţional de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Serviciul de Carte Funciară ; g) Emite Avizul Unic pe baza avizelor eliberate de Regiile Autonome; h) Se pronunţă, din punct de vedere cadastral, asupra raportului de expertiză existent la

dosar, la solicitările Serviciului Juridic; i) Răspunde la dosare de Legea nr.1/2000, de Legea nr.10/2001, de Legea nr.247/2005

din punct de vedere cadastral şi urbanistic, verificându-se pe teren starea terenului revendicat;

j) Întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri pentru studii şi documentaţii de cadastru; k) Efectuează verificări pe teren pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare, numere

poştale, denumiri de străzi, dezmembrări, Legea 10/2001, Legea 1/2000, Legea 247/2005, expertize şi pentru corectitudinea măsurătorilor în planul municipiului Timişoara.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

112

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

ALTE COMPARTIMENTE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA I :

Art.73: CABINET VICEPRIMAR ATRIBUŢII:

a) Primeşte, înregistrează şi distribuie zilnic corespondenţa viceprimarului; b) Asigură permanent preluarea apelurilor telefonice la cabinetul viceprimarului; c) Eliberează ordinele de deplasare şi ţine evidenţa lor; d) Asigură accesul în biroul demnitarului conform dispoziţiilor acestuia; e) Redactează corespondenţa viceprimarului; f) Verifică documentaţiile pentru viză; g) Asigură transmiterea documentelor prin fax şi ţine evidenţa acestora; h) Execută şi alte activităţi specifice dispuse de către demnitar; i) Administrează poşta electronică – cabinet viceprimar; j) Administrează info-chioşc;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţi; b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

113

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Primeşte şi execută sarcinile transmise direct de către demnitar.

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE SECRETARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA I : Art.74: SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

Serviciul Administrare Fond Funciar funcţionează în subordinea directă a Secretarului

Municipiului Timişoara. Serviciul Administrare Fond Funciar asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice

autorităţii administraţiei publice locale, cu privire la problemele de fond funciar şi de agricultură, în limita competenţelor stabilite.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciului subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Asigură culegerea şi înscrierea datelor în registrele agricole ale municipiului

Timişoara, ţinerea la zi a acestor registre, centralizarea datelor înscrise, furnizarea de date din registrele agricole la solicitarea diferitelor instituţii;

b) Eliberează certificate de producător, bilete de adeverirea proprietăţii şi sănătăţii animalelor; eliberează diferite adeverinţe cu privire la terenurile deţinute în proprietate sau sub alte forme (folosinţă, arendă, etc.), cu privire la animalele crescute în gospodăriile populaţiei; eliberează titlurile de proprietate şi ordinele prefectului emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare; eliberează copii xerox de pe documentele de fond funciar (dosare, schiţe) eliberează bonurile de motorină sau alte forme de subvenţii acordate de stat agricultorilor;

c) Înregistrează contractele de arendare încheiate între arendatori şi arendaşi pentru bunurile agricole arendate aflate pe raza municipiului Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

114

d) Centralizează cererile depuse de către beneficiarii subvenţiilor (ajutoare băneşti, bonuri valorice, bonuri de motorină, etc.) acordate de stat agricultorilor; asigură afişarea la vedere publică a listelor cu beneficiarii subvenţiilor acordate de stat, a listelor cuprinzând producătorii agricoli cărora li s-au eliberat certificatele de producător, a situaţiilor privind stadiul aplicării Legii fondului funciar;

e) Asigură soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la persoanele fizice, de la persoane juridice şi de la alte compartimente din cadrul primăriei; întocmeşte diverse adrese, comunicări, solicitări, anunţuri, referate, procese-verbale;

f) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului; g) Asigură participarea efectivă a consilierilor serviciului la punerea în aplicare a Legii

fondului funciar; asigură verificarea dosarelor depuse în vederea reconstituiri şi constituirii dreptului de proprietate; asigură efectuarea verificărilor pe teren a amplasamentelor solicitate; asigură punerea în posesie a celor îndreptăţiţi; asigură întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie, întocmirea diferitelor adrese, comunicări, corespondenţe legate de aplicarea legii fondului funciar; asigură clarificarea problemelor legate de modul de aplicare a legii (de vechile amplasamente, de vecinătăţi, de limitele de hotar între parcelele atribuite, etc.);

h) Asigură îndosarierea cererilor primite spre soluţionare, arhivarea dosarelor; asigură formarea bazei de date a serviciului;

i) Colaborează cu celelalte compartimente ale primăriei, cu specialiştii de la Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală Timiş, colaborează cu alte instituţii în rezolvarea problemelor de fond funciar şi de agricultură;

j) Verifică şi urmăreşte modul de utilizare a păşunii municipiului Timişoara; acordă sprijin în activităţile sanitar-veterinare pe teritoriul municipiului Timişoara în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea bolilor infectocontagioase de mare difuzibilitate la animale (când este cazul);

k) Efectuează activitate de relaţii cu publicul, consiliere; l) Contribuie la realizarea bugetului local, prin aplicarea diferitelor taxe stabilite prin legi

şi prin hotărâri ale consiliului local. m) Întocmeşte diferite situaţii statistice, situaţii centralizatoare specifice activităţii

serviciului. n) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; o) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

p) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

q) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

r) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) În calitate de funcţionari publici, răspund după caz, material, civil, administrativ sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiunilor ce le revin;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

115

b) Răspund de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea confidenţialităţii faptelor, datelor şi informaţiilor de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii;

c) Răspund de îndeplinirea cu profesionalism, corectitudine, loialitate, în mod conştiincios, cu imparţialitate şi în conformitate cu legea a îndatoririlor de serviciu, se abţin de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici;

d) Răspund de realizarea la timp şi întocmai a sarcinilor de serviciu; răspund de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin corespunzător funcţiei publice pe care o deţin, precum şi de îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt delegate;

e) Răspund de păstrarea bunurilor din dotarea serviciului; f) Răspund de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului sau încredinţate de

şeful ierarhic sau de către primar; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia, ia decizii numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Propune măsuri, proceduri de uz intern în vederea îmbunătăţirii activităţii serviciului sau a instituţiei publice, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;

c) Semnalează şefului ierarhic, respectiv conducerii instituţiei problemele deosebite apărute în activitatea serviciului.

SECŢIUNEA a II-a : Art.75: SERVICIUL JURIDIC

ŞI Art.76: BIROUL CONTENCIOS

Serviciul Juridic este în subordinea Secretarului Municipiului Timişoara şi are în

subordinea sa Biroul Contencios. Atribuţia definitorie a Serviciului Juridic constă în reprezentarea Primăriei Municipiului Timişoara în faţa instanţelor judecătoreşti, cu susţinerea intereselor acesteia, respectiv ţinerea evidenţei proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte. Serviciul Juridic şi Biroul Juridic Contencios realizează activitatea de reprezentare a Primăriei Municipiului Timişoara în faţa instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe jurisdicţionale, susţinând interesele acesteia, şi acordă asistenţă serviciilor şi birourilor din aparatul de specialitate al Primarului. Şeful serviciului/biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul/biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

116

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele autorităţii administraţiei publice locale (Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie);

b) Formulează întâmpinări, note scrise, concluzii, ridică excepţii pentru o bună apărare a instituţiei pe care o reprezintă;

c) Ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;

d) Comunică organelor de executare silită, titlurile executorii primite; e) În baza unei delegaţii speciale date de primar, poate fixa pretenţiile, renunţă la

pretenţii, poate da răspunsuri la interogatoriu; f) Participă la formarea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme

de drept; g) Solicită relaţii de la Comisia pentru aplicare a Legii nr. 112/1995 privind cererile

depuse de petenţi şi modul de rezolvare a acestora; h) Formulează răspunsuri la interogatorii în colaborare cu serviciile competente; i) Primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi

direcţii, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

j) Exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile; k) Îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac; l) Promovează cereri de chemare în judecată (desfiinţări de construcţii, acţiuni în

pretenţii, anulare acte administrative) din dispoziţia Conducerii Primăriei Municipiului Timişoara;

m) Face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Primăria Municipiului Timişoara justifică un interes;

n) Asigură asistenţa juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi persoanelor fizice şi juridice care se prezintă la audienţele Serviciului Juridic, în limitele competenţelor legale;

o) Avizează pentru legalitate contractele încheiate de instituţie şi se prezintă prin reprezentant la birourile notarilor publici în vederea autentificării contractelor de donaţie;

p) Colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local, regulamentelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor precum şi a oricăror acte normative elaborate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara sau de către Primar;

q) Avizează la cererea conducerii orice alte acte cu caracter juridic; r) Verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de

specialitate; s) Avizează din punct de vedere juridic referatele care stau la baza dispoziţiilor emise de

Primarul Municipiului Timişoara şi verifică din punct de vedere al legalităţii proiectele de hotărâre supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

117

t) Asigură consiliere juridică şi participarea în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii 10/2001 şi în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii 18/1991;

u) Primeşte plângerile din partea terţelor persoane, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

v) Promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei. w) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; x) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

y) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

z) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

aa) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura serviciului şi biroului):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi a informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite, în cadrul serviciului;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea instituţiei;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a III-a : Art.77: SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

118

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Efectuează anchete sociale, la cererea instanţelor judecătoreşti, în cauze care au ca obiect: divorţul între soţi cu copii minori, stabilirea domiciliului copilului minor la unul dintre părinţi, reîncredinţarea copilului unuia dintre părinţi, alte cauze pentru care legea prevede ascultarea Autorităţii Tutelare;

b) Întocmeşte anchete sociale la cererea Poliţiei privind minorii care au comis fapte penale;

c) Asistă persoanele vârstnice cu domiciliul în Timişoara, la cererea acestora sau din oficiu, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor sale, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, de către un reprezentant al Autorităţii Tutelare;

d) Efectuează ancheta socială completă a cazului în termen de zece zile de la sesizare şi propune, după caz, măsuri de executare legală a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat;

e) Asigură documentaţia necesară promovării în justiţie a acţiunilor de punere sub interdicţie a persoanelor cu alienaţie sau debilitate mintală;

f) Examinează şi soluţionează cererile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice, în limitele competenţelor legale;

g) Redactează proiectele de dispoziţii ale Primarului Municipiului Timişoara privind: - instituirea tutelei bolnavului psihic, pus sub interdicţie judecătorească; - instituirea curatelei generale şi a curatelei speciale privind încuviinţarea actelor

juridice ale minorilor şi bolnavilor puşi sub interdicţie judecătorească; - aprobarea de dări de seamă ale tuturor bolnavilor, puşi sub interdicţie judecătorească

şi descărcarea din gestiune a acestora. h) Verifică periodic dosarele de tutelă ale bolnavilor puşi sub interdicţie judecătorească, menţinerea permanentă a legăturilor cu familiile celor ocrotiţi şi urmărirea situaţiei acestora.

i) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

-programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

k) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

119

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de încheierea cu obiectivitate şi fără părtinire a actelor scrise privind

rezultatele anchetelor, dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată; b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin Fişa Postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

d) Propune proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general.

SECŢIUNEA a IV-a : Art.78: SERVICIUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

ŞI Art.79: BIROUL ANALIZĂ ŞI ELABORARE DOCUMENTE CONSILIU LOCAL

Serviciul Administraţie Locală funcţionează în subordinea directă a Secretarului

Municipiului Timişoara şi are în subordinea sa Biroul Analiză şi Elaborare Documente Consiliu Local. Activitatea care se desfăşoară în cadrul serviciului se axează în principal pe următoarele probleme: punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 10/2001- privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989; punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2002 – privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local; verificarea documentaţiilor care stau la baza eliberării autorizaţiilor familiale şi persoanelor fizice conform Legii nr. 300/2004 – privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

120

activităţi economice în mod independent; verificarea documentaţiilor depuse ca urmare a prevederilor Legii nr. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la Legea nr. 67/2004 – pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate. ATRIBUŢII - serviciu:

a) Preia dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Timişoara şi le înscrie în registrul special;

b) Comunică dispoziţiile către Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş, Cabinet Primar şi compartimentele interesate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

c) Ţine evidenţa comunicării dispoziţiilor către compartimente, persoanelor interesate; d) Arhivează dispoziţiile; e) Verifică, din punct de vedere juridic, dosarele depuse în baza Legii nr. 10/2001;

întocmesc ordinea de zi şi participă la şedinţele Comisiei tehnice şi a Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001; întocmesc referatele şi dispoziţiile referitoare la notificările depuse; acordă consultanţă inspectorilor care instrumentează dosarele precum şi autorilor notificărilor sau împuterniciţilor acestora; realizează corespondenţa cu diverse instituţii implicate în soluţionarea dosarelor depuse în baza Legii nr. 10/2001;

f) Invită agenţii comerciali la negocieri şi întocmiesc ordinea de zi; participă la şedinţe ale Comisiei de negociere şi întocmesc procesele - verbale aferente; rezolvă corespondenţa cu privire la spaţiile comerciale care se încadrează în prevederile Legii nr. 550/2002;

g) Verifică dosarele depuse în baza Legii nr. 300/2004 – privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, în vederea avizării de către Secretar;

h) Verifică documentaţiile depuse în baza Legii nr. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2003 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor de taxi permanente, în vederea avizării de către Secretar;

i) Păstrează în condiţii de securitate listele electorale permanente; primeşte întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste şi le transmite celor care au întocmit listele; efectuează copii de pe listele electorale permanente cuprinzând alegătorii din fiecare secţie de votare şi le înaintează, în două exemplare birourilor electorale ale secţiilor de votare; delimitează secţiile de votare şi le transmite prefectului în termenul prevăzut de lege; asigură amenajarea corespunzătoare a secţiilor de votare; predă pe bază de proces - verbal buletinele de vot, ştampilele de control şi cele cu menţiunea „ votat „ precum şi celelalte materiale

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

121

necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare; asigură condiţiile necesare consultării de către alegători sau cei interesaţi a copiilor de pe listele electorale permanente la sediul primăriei şi la sediile secţiilor de votare;

j) Ţine evidenţa monitoarelor oficiale – în format electronic – şi aducerea acestora la cunoştinţa compartimentelor interesate;

k) Arhivează actele create; l) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; m) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

n) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

o) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

p) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

ATRIBUŢII - birou:

a) Convoacă consilierii locali, în conformitate cu prevederile legale, la şedinţele ordinare şi extraordinare, precum şi la şedinţele pe comisii de specialitate ale Consiliului Local;

b) Întocmeşte dispoziţia de convocare a Consiliului Local şi o aduce la cunoştinţa publică;

c) Primeşte, prin intermediul Biroului Control Intern, proiectele de hotărâri însoţite de referatele de specialitate, le verifică din punct de vedere juridic şi tehnic şi le înaintează la Cabinet Secretar, în vederea avizării;

d) Elaborează proiecte de hotărâre; e) Asigură asistenţa la comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Local;

convoacă iniţiatorii proiectelor de hotărâre, în vederea susţinerii acestora, la şedinţele pe comisii; întocmeşte avizele comisiilor şi le înaintează consilierilor; întocmeşte procesele – verbale ale şedinţelor; asigură corespondenţa cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi cu terţi;

f) Pune la dispoziţia consilierilor şi membrilor executivului primăriei materialele ce vor fi dezbătute conform ordinii de zi, cu 5 zile înaintea şedinţelor în plen ale consiliului local;

g) Participă la şedinţele Consiliului Local şi întocmeşte procesele – verbale ale acestora şi asigură afişarea acestuia la sediul primăriei, în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, potrivit dispoziţiilor legale; transmite o copie a procesului-verbal prin mail, în vederea afişării pe pagina de internet a primăriei;

h) Sigilează procesul - verbal împreună cu toată documentaţia de pe ordinea de zi a şedinţei într-un dosar special;

i) Redactează hotărârile consiliului local, conform votului consilierilor; j) Ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Local; k) Înaintează Hotărârile Consiliului Local, în termen de 10 zile lucrătoare de la data

adoptării , Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş şi Primarului Municipiului;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

122

l) Asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor, în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect;

m) Transmite, Biroului Relaţii Publice, materialele înscrise pe ordinea de zi, în vederea publicării pe site-ul instituţiei, conform prevederilor Legii nr. 52/2003;

n) Invită persoanele interesate la şedinţele consiliului local; o) Arhivează hotărârile Consiliului Local şi actele create în cadrul biroului; p) Asigură, anual, editarea Buletinului Informativ – culegere ce cuprinde Hotărârile

Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara cu caracter normativ; elaborează caietul de sarcini în vederea organizării şi desfăşurării licitaţiei; asigură predarea în format electronic a materialului către adjudecatarul licitaţiei şi corectura textului pentru „bun de tipar”; comunică Buletinul Informativ Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean, primăriilor municipiilor şi oraşelor din ţară, etc;

q) Aplică prevederile legale referitoare la Registrul declaraţiilor de interese şi întocmeşte diverse situaţii cu privire la aleşii locali;

r) Întocmeşte pontajul consilierilor locali şi îl transmite compartimentului de specialitate în vederea stabilirii indemnizaţiei acestora;

s) Întocmeşte şi transmite, anual, în luna iunie, Serviciului Buget, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza dispoziţiilor legale privind finanţele publice locale;

t) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum şi referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz, Serviciului Buget sau Biroului Contabilitatea Cheltuielilor;

u) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; v) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

w) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

x) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

y) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura serviciului şi biroului):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea produce prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului; d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a îndatoririlor de serviciu; e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi

informaţiilor menţionate în documentele întocmite;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

123

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent în ceea ce priveşte perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune proceduri de uz intern pentru activitatea sa; d) Informează conducerea instituţiei cu privire la orice problemă deosebită legată de

activitatea sa, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă aspectele ivite nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi sau atribuţii.

SECŢIUNEA a V-a : Art.80: COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

Şeful compartimentului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea, asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului, urmăreşte modul de aplicare al nomenclatorului la constituirea dosarelor;

b) Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite; întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit; asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidenţă curentă;

c) Şeful compartimentului arhivă este secretarul comisiei de selecţionare, şi în această calitate convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care în principiu pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; întocmeşte formele cerute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale, asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;

d) Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legile în vigoare;

e) Pune la dispoziţie pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire verifică integritatea documentului împrumutat, după restituire acestea fiind reintegrate la fond;

f) Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite conform prevederii legilor Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă, solicită conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului, informează

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

124

conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;

g) Pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;

h) Pregăteşte documentele cu valoare istorică şi inventarele acestora în vederea predării la Arhivelor Naţionale conform prevederilor legii Arhivelor Naţionale.

i) Asigură legarea corectă şi estetică a documentelor din cadrul arhivei a documentelor din cadrul arhivei care au termenul de păstrare mai mare de 10 ani.

j) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; k) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

l) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde administrativ, material sau penal după caz în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pentru neexecutarea în termen sau executarea eronată a atribuţiilor de serviciu;

b) Este direct răspunzător de calitatea lucrărilor executate; c) Răspunde de îndeplinirea corectă a sarcinilor de serviciu prevăzute în Regulamentul

Intern şi a Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Are competenţă la nivelul relaţiilor funcţionale stabilite pe plan intern şi extern în vederea îndeplinirii în condiţiile legii a sarcinilor de serviciu;

b) Primeşte de regulă sarcini numai din partea şefului direct , aducându-i la cunoştinţă problemele care apar şi modul de soluţionare a sarcinilor de serviciu.

PARTEA a II - a:

REGULAMENTUL INTERN

Art.1 – Regulamentul Intern al Primăriei Municipiului Timişoara a fost aprobat prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1482/02.07.2004 şi este în vigoare începând cu data de 6 iulie 2004.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

125

Atasament: ROF_PRIMARIE_24_oct_2006.pdf

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

Art.1- Definiţie:

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia. Art.2 - Structură:

Părţile componente ale Regulamentului de organizare şi funcţionare sunt: • Manualul organizării – care cuprinde descrierea organizării autorităţii publice şi a

subdiviziunilor sale organizatorice; • Regulamentul Intern – care cuprinde regulile de funcţionare, normele de conduită,

drepturile şi obligaţiile angajaţilor autorităţii publice, politicile şi procedurile acesteia. Art.3 – Funcţii:

În cadrul autorităţii publice, Regulamentul de organizare şi funcţionare ajută la îndeplinirea următoarelor funcţii:

• Funcţia de instrument de management – ROF este un mijloc prin care toţi angajaţii dobândesc o imagine comună asupra organizării autorităţii publice, iar obiectivele acesteia devin mult mai clare;

• Funcţia de legitimare a puterii şi obligaţiilor – ce revin fiecărui membru al organizaţiei – fiecare persoană ştie cu precizie unde îi este locul, ce atribuţii are, care îi este limita de decizie, care sunt relaţiile de cooperare şi de subordonare;

• Funcţia de integrare socială a personalului – ROF conţine reguli şi norme scrise care reglează activitatea întregului personal, care lucrează la realizarea unor obiective comune.

Art.4 – Persoanele vizate: Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, indiferent de funcţia pe care o deţin şi pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. Art.5 – Intrare în vigoare: Prezentul Regulament este valabil de la data aprobării sale prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi îşi produce efectele faţă de angajaţi din momentul încunoştinţării acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

3

PARTEA I:

MANUALUL ORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 – Primarul, Viceprimarii, Secretarul împreună cu aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită „Primăria Municipiului Timişoara”, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. Art.2 – Municipiul Timişoara are un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii pe o perioadă de 4 ani. Art.3 – Sediul Primăriei Municipiului Timişoara este în Timişoara, B-dul C. D. Loga nr.1. Art.4 – Misiunea sau scopul Primăriei Municipiului Timişoara rezidă în soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburilor publice, în condiţiile legii. Art.5 – Administraţia publică în Municipiul Timişoara se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Art.6 – În cadrul Primăriei Municipiului Timişoara se interzice discriminarea şi asigurarea unui tratament inegal între femei şi bărbaţi, personalul de conducere având obligaţia de a informa sistematic angajaţii din structura condusă asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în cadrul relaţiilor de muncă.

CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Art.7 – Structura organizatorică a Primăriei Municipiului Timişoara cuprinde direcţii, servicii, birouri şi compartimente, constituite în conformitate cu organigrama, anexă la prezentul regulament. Art.8 – Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele care intră în alcătuirea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara sunt următoarele:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

4

DIRECŢIA EDILITARĂ Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii Serviciul Salubritate Serviciul Reţele Publice Biroul Infrastructură în Transport Biroul Hidrotehnic Serviciul Administrare Mediu Urban Biroul Ecologie Urbană Serviciul Energetic Biroul Iluminat Public Compartimentul Asociaţii de Proprietari DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ Serviciul Ordine Publică Serviciul Pază Bunuri şi Valori Biroul Control Comerţ Stradal Compartimentul Instruire Compartimentul Intervenţii Rapide DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Impozite şi Taxe – Persoane Fizice Biroul Încasări Serviciul Impozite şi Taxe – Persoane Juridice –Mici Contribuabili Serviciul Impunere, Clădiri, Terenuri, Taxe Auto, Alte taxe – Persoane Juridice – Mari Contribuabili Serviciul Colectare şi Executare Silită – Persoane Juridice Serviciul Colectare şi Executare Silită – Persoane Fizice Biroul Soluţionarea Contestaţiilor Serviciul Buget Biroul Venituri Biroul Contabilitatea Cheltuielilor Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană Biroul Cooperare Internă şi Internaţională Biroul Programe Europene Compartimentul Infocentrul Turistic Serviciul Resurse Umane Serviciul Audit Public Intern Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni Biroul Relaţii Publice Biroul Control Intern Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara Cabinet Primar

Compartimente subordonate

Primarului Municipiului Timişoara

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

5

DIRECŢIA PATRIMONIU Serviciul Publicitate şi Comerţ Serviciul Tehnic – Edilitate Serviciul Achiziţii Publice Biroul Licitaţii – Contracte Biroul Urmărire Venituri Serviciul Administrare Imobile Biroul Spaţii – Terenuri Compartimentul Executări Silite Serviciul Informatizare şi E-comunicare Cabinet Viceprimar DIRECŢIA URBANISM Serviciul Autorizare şi Control Construcţii Biroul Autorizări Biroul Statistici şi Disciplină în Construcţii si Întabulări Compartimentul Acord Unic Serviciul Planificare Spaţială Biroul Dezvoltare Urbană Biroul Certificate de Urbanism Serviciul Banca de Date Urbane Biroul Cadastru şi Avizare Documentaţii Cabinet Viceprimar Serviciul Administrare Fond Funciar Serviciul Juridic Biroul Contencios Serviciul Autoritate Tutelară Serviciul Administraţie Locală Biroul Analiză şi Elaborare Documente Consiliu Local Compartimentul Arhivă

Compartimente subordonate

Viceprimarului Municipiului Timişoara

Compartimente subordonate

Viceprimarului Municipiului Timişoara

Compartimente subordonate Secretarului Municipiului Timişoara

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

6

CAPITOLUL III:

CONDUCEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA I: PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Art.9 - (1) Primarul Municipiului Timişoara îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. (2) Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii. Art.10 – Primarul reprezintă municipiul Timişoara în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Art.11 – În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. Art.12 - În baza prevederilor art.68 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006, primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii şi anume: îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară; asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil; atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi recensământului; b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliu local, şi anume:

a. prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara;

b. prezintă la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; c. elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu

a municipiului Timişoara şi le supune aprobării consiliului local; c) atribuţii referitoare la bugetul local, şi anume:

a. exercită funcţia de ordonator principal de credite; b. întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului

bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local; c. iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi

emiterea de titluri de valoare în numele municipiului Timişoara; d. verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, şi anume: a. coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin

intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

b. ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; c. ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor

din domeniile prevăzute la art. 38 alin. 6 lit. a-d;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

7

d. ia măsuri pentru asiguarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 38 alin. 6 lit. a-d, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al municipiului Timişoara;

e. numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f. asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g. emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

h. asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

e) alte atribuţii stabilite prin lege. Art.13 - (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului. (2) În această calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

SECŢIUNEA a II-a: VICEPRIMARII MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Art.14 - (1) Municipiul Timişoara are 2 viceprimari. Aceştia sunt subordonaţi primarului şi înlocuitori de drept ai acestuia.

(2) Primarul deleagă viceprimarilor exercitarea atribuţiilor ce îi revin. (3) Viceprimarii răspund de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de

buna desfăşurare a activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care le-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

SECŢIUNEA a III-a:

SECRETARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Art.15 – Secretarul Municipiului Timişoara este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative, fiind numit în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. Art.16 - (1) În conformitate cu prevederile Cap. VI4 din Legea nr. 286/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, Secretarul Municipiului Timişoara îndeplineşte următoarele atribuţii: a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local; b) participă la şedinţele consiliului local;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

8

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect; d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului; e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. c, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local; g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi a comisiilor de specialitate ale acestuia; h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar.

(2) Secretarul Municipiului Timişoara răspunde de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de buna desfăşurare a activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care i-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL IV:

PERSONALUL DE EXECUŢIE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE PRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA EDILITARĂ

Directorul direcţiei: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare politici, planuri şi programe de dezvoltare ale

infrastructurii tehnico-edilitare ale Municipiului Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate;

Art.17: SERVICIUL PROMOVARE, CORELARE ŞI AVIZARE INVESTIŢII

Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Edilitare care avizează documentaţiile tehnice, evaluează zonele verzi afectate pe raza municipiului Timişoara şi aprobă ocuparea domeniului public cu materiale de construcţii şi organizare de şantier.

Şeful serviciului:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

9

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate; ATRIBUŢII:

a) Avizează documentaţii în vederea obţinerii permisului de spargere pentru lucrări edilitar – gospodăreşti;

b) Evaluează zone verzi afectate şi încasarea contravalorii acestora (dacă este cazul), în baza prevederii Hotărârii Consiliului Local 155/1999, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997, pentru lucrările edilitar – gospodăreşti în vederea obţinerii permisului de spargere;

c) Urmăreşte refacerile zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti; d) Verifică, controlează şi recepţionează lucrări de refacere a zonelor verzi; e) Se deplasează la faţa locului cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi

supraterană în vederea predării amplasamentelor, pentru obţinerea permisului de spargere;

f) Întocmeşte documentaţia şi caietul de sarcini în vederea achiziţiei publice a serviciului de reamenajare prin gazonare a zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti pe raza municipiului Timişoara;

g) Verifică documentaţiile depuse în vederea obţinerii avizului de principiu; h) Evaluează zonele verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii Hotărârii

Consiliului Local 155/1999, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997, şi întocmeşte note de plată în vederea obţinerii avizului de principiu necesar obţinerii Autorizaţiei de Construire;

i) Identifică pe teren ocuparea temporară a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier;

j) Măsoară suprafeţele ocupate şi calculează taxa de ocupare temporară a domeniului public;

k) Urmăreşte încadrarea în timp, suprafaţă şi cu respectarea condiţiilor legale, a ocupării domeniului public precum şi a plăţii conform legii.

l) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de încălcare a legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens;

m) Evaluează prejudiciile aduse domeniului public prin săvârşirea contravenţiilor, pe baza tarifelor de evaluare;

n) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

o) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

10

p) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa serviciului;

q) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii -Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

r) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

s) Întocmeşte şi comunică Serviciului Licitaţii – Contracte, în luna septembrie a fiecărui an, propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

t) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

u) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

v) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

w) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; x) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

y) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

z) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

aa) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

11

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constată contravenţii, aplică sancţiunile corespunzătoare şi, după caz, opreşte executarea ilegală a lucrărilor;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; f) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale serviciului;

Art.18: SERVICIUL SALUBRITATE

Serviciul Salubrizare este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Edilitare a Primăriei Municipiului Timişoara care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţii administraţiei publice locale în domeniul salubrizării, păstrării curăţeniei şi a gestionării deşeurilor.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate; ATRIBUŢII:

a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor de salubrizare şi gestiune a deşeurilor pe teritoriul municipiului;

b) Efectuează verificări în vederea identificărilor deficienţelor, modului în care se prestează următoarele servicii de salubrizare:

- serviciul de salubrizare menajeră – precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special, de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice;

- serviciul de salubrizare stradală – măturatul, întreţinutul, spălatul şi stropitul căilor publice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

12

- serviciul de colectare duală a deşeurilor de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice, transportul, sortarea şi valorificarea acestora;

- serviciul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor voluminoase, vegetale şi nepericuloase – bunuri de uz casnic de folosinţă îndelungată, cu excepţia celor electrice şi electronice şi a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări la clădiri, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât a cea de locuinţă;

- monitorizarea şi controlul activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la populaţie a materialelor de la populaţie rezultate din reparaţii şi amenajări interioare, în cantităţi de sub 1 mc precum şi a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, uzate şi intervine prin măsuri concrete în vederea soluţionării eficiente a acestora prin operatorul de servicii de salubrizare.

c) Urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a serviciilor, activităţilor şi acţiunilor prestate de operatorii în domeniu; - serviciul de salubrizare menajeră – precolectarea, colectarea, transportul şi

depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special, de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice;

- serviciul de salubrizare stradală – măturatul, întreţinutul, spălatul şi stropitul căilor publice;

- serviciul de colectare duală a deşeurilor de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice, transportul, sortarea şi valorificarea acestora;

- serviciul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor voluminoase, vegetale şi nepericuloase – bunuri de uz casnic de folosinţă îndelungată, cu excepţia celor electrice şi electronice şi a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări la clădiri, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât a cea de locuinţă;

- monitorizarea şi controlul activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la populaţie a materialelor rezultate din reparaţii şi amenajări interioare, în cantităţi de sub 1 mc precum şi a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, uzate şi intervine prin măsuri concrete în vederea soluţionării eficiente a acestora prin operatorul de servicii de salubrizare.

- activităţi ecologice; d) Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite şi întocmeşte procese

verbale de recepţie zilnică pentru serviciul de salubrizare stradală , note de constatare, rapoarte, etc.

e) Urmăreşte respectarea programului iniţiat de Primăria Municipiului Timişoara pentru campaniile de curăţenie generală de primăvară şi toamnă privind colectarea de la populaţie a obiectelor de uz casnic şi gospodăresc, a deşeurilor vegetale rezultate din tăierile de corecţie a arborilor de pe aliniamentele stradale şi din curăţirea zonelor verzi din jurul blocurilor de locuinţe;

f) Coordonează şi controlează serviciul de deszăpezire a căilor publice de pe teritoriul municipiului, prestat de operatorii de salubrizare;

g) Constată şi sancţionează contravenţional în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de încălcare legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest scop.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

13

h) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului de salubrizare şi gestionare a deşeurilor pe teritoriul municipiului pe care le supune aprobării Consiliului Local;

i) Controlează periodic implementarea de către operatorul de salubrizare, a sistemului de colectare duală în cartierele municipiului întocmind rapoarte, note de constatare şi/sau informare în acest sens;

j) Controlează modul în care operatorul de salubrizare respectă graficul de colectare a deşeurilor menajere de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice;

k) Asigură soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate şi urmăreşte realizarea acestora potrivit competenţelor ce îi revin;

l) Propune programe, planuri de măsuri şi acţiune, strategii şi politici locale corelate cu cele centrale, în domeniul serviciilor de salubrizare şi a gestiunii deşeurilor;

m) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice a obligaţiilor ce le revin;

n) Colaborează şi organizează acţiuni cu organele de poliţie, Jandarmeria, Poliţia comunitară, Garda de Mediu, Agenţia Regională de Protecţia Mediului şi alte organe de specialitate locale, soluţionarea problemelor specifice;

o) Elaborează Planul local de gestiune a deşeurilor pe care îl supune aprobării Consiliului Local;

p) Întocmeşte Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare pe teritoriul municipiului conform Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare;

q) Urmăreşte dezvoltarea sistemelor de utilităţi publice de salubrizare; r) Organizează întâlniri cu agenţi economici care introduc pe piaţa locală produse

ambalate, care ambalează produse ambalate şi care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere în vederea încheierii unor acorduri voluntare privind transferarea responsabilităţilor ce le revin în domeniul gestiunii ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje cu operatori autorizaţi de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

s) Organizează lunar întâlniri cu operatorul de salubrizare, în care analizează şi stabileşte măsuri de soluţionare a solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la utilizatorii de servicii;

t) Gestionează contractele în derulare şi urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind serviciile de salubrizare stradală, colectare duală, colectarea deşeurilor voluminoase, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi a altor deşeuri colectate prin punctele de colectare, precum şi, efectuarea în termen a acţiunilor de curăţenie şi igienizare, organizate periodic;

u) Întocmeşte documentaţiile tehnice necesare iniţierii procedurilor de achiziţii publice respectiv de concesiuni pe care le transmite Serviciului Achiziţii Publice, respectiv Biroului Licitaţii Contracte.

v) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

14

w) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

x) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

y) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

z) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

aa) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; bb) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

cc) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

dd) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

ee) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultate inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării acţiunilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar pute aduce prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivi legii, a programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale în domeniul protecţiei mediului, a serviciilor publice de salubrizare şi a gestiunii deşeurilor în conformitate cu competenţele stabilite prin legislaţia specifică;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

15

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; f) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA I :

Art.19: SERVICIUL REŢELE PUBLICE

Serviciul Reţele Publice funcţionează în cadrul Direcţiei Edilitare fiind subordonat ierarhic directorului executiv al Direcţiei Edilitare.

Serviciul Reţele Publice este compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţii administraţiei publice locale şi rezolvarea problemelor în domeniul drumurilor şi apă-canal.

Serviciul Reţele Publice promovează, pregăteşte şi realizează lucrările şi investiţiile aprobate de Consiliul Local al Muncipiului Timişoara, pentru funcţionarea şi dezvoltarea drumurilor şi a sistemului de alimentare, distribuţie, canalizare şi epurare a apei în Municipiul Timişoara.

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate;

ATRIBUŢII:

a) Promovează spre aprobarea Consiliului Local Timişoara toate documentaţiile tehnice din domeniul rutier şi alimentării cu apă şi a canalizării, necesare efectuării investiţiilor finanţate din bugetul local, alte fonduri şi din sursele proprii ale R.A. AQUATIM.(în principal a documentaţiilor tehnice în vederea organizării de achiziţii publice în domeniul drumurilor şi apă - canal cu finanţare din bugetul local ;

b) Convoacă comisia de recepţie la investiţiile din domeniul drumurilor şi alimentării cu apă şi canalizării de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri;

c) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate din domeniul drumurilor şi apă-canal;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

16

d) Constată faptele ce contravin legilor, ordonanţelor şi hotărârilor organelor puterii de stat şi a autorităţilor administraţiei locale şi le sancţionează conform prevederilor legale;

e) Întocmeşte referate, dispoziţii, informări, memorii privind probleme specifice drumurilor şi domeniului apă-canal;

f) Propune programele de investiţii, reparaţii şi întreţinere ale reţelelor de drumuri şi apă- canal de pe teritoriul Municipiului Timişoara;

g) Obţine şi gestionează informaţii despre funcţionalitatea tramei stradale şi a reţelelor de apă şi canalizare şi referitoare la necesitatea dezvoltării acestora;

h) Stabileşte, în baza analizelor efectuate, priorităţile de dezvoltare în domeniu; i) Întocmeşte, coordonează şi utilizează prognoze, planificări şi programe de dezvoltare; j) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor; k) Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

pentru rezolvarea problemelor apărute în timpul execuţiei lucrărilor de drumuri şi apă- canal;

l) Obţine şi gestionează informaţiile despre funcţionalitatea sistemului de apă şi canalizare, respectiv necesitatea perfecţionării şi dezvoltării acestuia;

m) Întocmeşte rapoartele statistice cerute de lege şi de superiori în domeniu; n) Colaborează cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul

unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind lucrările de drumuri şi din domeniul apă-canal;

o) Colaborează cu Banca de Date Urbană în vederea obţinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la întocmirea certificatelor de urbanism;

p) Colaborează cu Serviciul Relaţii cu Publicul în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

q) Participă la acţiuni de control, concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale, locale, poliţiei, garda de mediu, etc;

r) Întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiilor şi urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin procesele verbale;

s) Colaborează cu administratorii reţelelor edilitare în vederea corelării lucrărilor de drumuri şi gospodării subterane;

t) Urmăreşte şi verifică modul de derulare a contractelor de execuţie a lucrărilor de drumuri şi din domeniul apă-canal , respectarea clauzelor contractuale;

u) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; v) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

w) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

x) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

y) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

17

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post- garanţie:

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de exactitatea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a II-a : Art.20: BIROUL INFRASTRUCTURĂ ÎN TRANSPORT

Biroul Infrastructură în Transport este încadrat în Serviciul Reţele Publice, fiind subordonat ierarhic şefului Serviciului Reţele Publice. Biroul Infrastructură în Transport coordonează şi controlează lucrările şi operaţiile necesare programării, pregătirii şi realizării lucrărilor de investiţii, reparaţii şi de întreţinere pentru funcţionarea şi dezvoltarea tramei stradale, trotuarelor, podurilor, podeţelor.

Biroul Infrastructură în Transport urmăreşte lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public şi refacerea tramei stradale afectate în urma lucrărilor. ATRIBUŢII:

a) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

18

b) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul drumurilor;

c) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; d) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; e) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor

de execuţie; f) Urmăreşte execuţia lucrărilor şi asigură continuitatea şi finalizarea acestora în cazul

apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate;

g) Urmăreşte refacerea documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru aplicarea acestora;

h) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept;

i) Urmăreşte întocmirea Cărţii construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această privinţă;

j) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate;

k) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; l) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări

prezentate de constructor spre decontare; m) Verifică documentaţia şi întocmeşte „Permisul de spargere” pentru lucrări tehnico-

edilitare care se execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale; n) Verifică documentaţia şi întocmeşte „Permisul de intervenţie” pentru lucrări tehnico-

edilitare care se execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale; o) Verifică documentaţia şi întocmeşte „Avizul de principiu drumuri şi mediu urban”

pentru lucrări care se execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale;

p) Obţine avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiţii drumuri ;

q) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi/sau Autorizaţiei de Construire pentru lucrări de drumuri;

r) Pregătirea documentaţiei tehnice necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

s) Estimează fiecare contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compară valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice;

t) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

u) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa biroului;

v) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

19

w) Întocmeşte şi comunică în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice către Serviciul Achiziţii Publice;

x) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

y) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

z) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post- garanţie:

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de exactitatea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a III-a :

Art.21: BIROUL HIDROTEHNIC

Biroul Hidrotehnic este încadrat în Serviciul Reţele Publice, fiind subordonat ierarhic şefului Serviciului Reţele Publice.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

20

Biroul Hidrotehnic coordonează şi controlează lucrările şi investiţiile aprobate de către Consiliul Local Timişoara, privind dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Timişoara.

Biroul Hidrotehnic administrează fântânile publice forate şi ornamentale aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara. Biroul Hidrotehnic coordonează şi controlează lucrările de întreţinere a canalelor pluviale deschise din municipiul Timişoara în vederea evitării producerii de inundaţii. ATRIBUŢII:

a) Asigură condiţii legale necesare efectuării investiţiilor din domeniul alimentării cu apă şi canalizării de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri (obţinere avize şi acorduri);

b) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate;

c) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi/sau Autorizaţiei de Construire pentru lucrări din domeniul apă-canal;

d) Pregăteşte documentaţiile tehnice în vederea organizării de achiziţii publice în domeniul apă - canal cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri (selecţii de oferte, licitaţii deschise pentru cheltuieli curente, execuţii reţele, forare fântâni, proiectare, consultanţă);

e) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ situaţiile de lucrări prezentate de constructor spre decontare în domeniul apă-canal;

f) Urmăreşte şi verifică efectuarea lucrărilor de investiţii din domeniul alimentării cu apă şi canalizare de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri;

g) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate;

h) Constată faptele ce contravin legilor, ordonanţelor şi hotărârilor organelor puterii de stat şi a autorităţilor administraţiei locale şi le sancţionează conform prevederilor legale;

i) Stabileşte lunar a necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare pe care la supune aprobării şi avizării celor în drept;

j) Urmăreşte întocmirea Cărţii Construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această privinţă;

k) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoarte lunare privind execuţiei lucrărilor în curs; l) Supraveghează şi efectuează periodic analize de apă la fântânile publice forate de pe

raza municipiului Timişoara ; m) Urmăreşte execuţia lucrărilor de întreţinere a canalelor pluviale deschise din cartierele

mărginaşe ale municipiului Timişoara; n) Colaborează cu compartimente din cadrul Primăriei la execuţia utilităţilor de apă-canal

la investiţiile desfăşurate prin programul ANL; o) Urmăreşte execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a fântânilor publice forate şi

ornamentale de pe raza municipiului Timişoara; p) Pregăteşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în

vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

21

şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

q) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

r) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa biroului.

s) Propune constituirea comisiilor de recepţie; t) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

u) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

v) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

w) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

x) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post- garanţie:

c) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor şi respectarea clauzelor contractuale; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

d) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

e) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

f) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

g) Răspunde de exactitatea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

22

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a IV-a : Art.22: SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU URBAN

Serviciul Administrare Mediu Urban este compartimentul de specialitate al Direcţiei Edilitare care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul problemelor de mediu urban şi edilitar gospodăresc.Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor de mediu şi edilitar gospodăreşti; b) Verifică şi urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor,

activităţilor, serviciilor, prestate de operator în domeniul managementului populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj;

c) Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite; d) Urmăreşte respectarea normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a oraşului de către

persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului; e) Urmăreşte respectarea programelor de deszăpezire pentru operatorii cu obligaţii

prevăzute în acest sens; f) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de

încălcare a legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens;

g) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte către Consiliul Local al Municipiului Timişoara privind problemele de mediu, educaţiei ecologică, stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cercetare ştiinţifică, managementul populaţiei canine, ecarisaj;

h) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin;

i) Propune realizarea strategiei de mediu pe termen mediu şi lung în municipiul Timişoara;

j) Promovează şi susţine programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

23

k) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind mediul urban;

l) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de mediu;

m) Inventariază problemele de mediu împreună cu instituţiile abilitate, informează şi propune măsuri în acest sens, conducerii instituţiilor;

n) Propune teme de proiectare şi întocmeşte caiete de sarcini privind gestionarea problemelor mediului urban în municipiul Timişoara;

o) Verifică unele activităţi ce se desfăşoară în pieţele ce aparţin Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi în pieţele private, privind aplicarea legislaţiei de mediu;

p) Participă prin inspectorii de specialitate desemnaţi la şedinţele comisiilor de analiză ce funcţionează în cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia mediului, Gărzii de Mediu Timiş, alte instituţii, la nivel local, judeţean sau regional;

q) Organizează periodic întâlniri cu operatorii în domeniu, analizează şi stabileşte măsuri de soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor primite de la utilizatori;

r) Recepţionează lucrările şi urmăreşte realizarea contractelor în derulare privind cercetarea ştiinţifică, managementul populaţiei canine, probleme de mediu urban;

s) Întocmeşte documentaţiile tehnice pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, privind gestionarea problemelor mediului urban în municipiul Timişoara;

t) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

u) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

v) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

w) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

x) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

y) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

z) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; aa) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

bb) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

24

cc) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

dd) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor şi respectarea clauzelor contractuale; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constată contravenţiile, aplică sancţiunile corespunzătoare şi, după caz, opreşte executarea ilegală a lucrărilor;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; f) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a V-a : Art.23: BIROUL ECOLOGIE URBANĂ

Biroul Ecologie Urbană, este compartimentul de specialitate în cadrul Serviciului Administrare Mediu Urban, care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţii administraţiei publice locale în domeniile: spaţii verzi, mediu urban, combaterea vectorilor şi dăunătorilor.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

25

ATRIBUŢII:

a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor privind spaţiile verzi, combaterea vectorilor şi dăunătorilor;

b) Efectuează verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de combatere vectori şi dăunători, spaţii verzi şi intervine prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin operatori de servicii;

c) Urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, serviciilor, prestate de operator în domeniul combaterii vectorilor şi dăunătorilor, spaţiilor verzi;

d) Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite; e) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de

încălcare a legislaţiei în domeniu, prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens;

f) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte către Consiliul Local al Municipiului Timişoara privind modernizarea spaţiilor verzi, combaterea vectorilor şi dăunătorilor;

g) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de spaţii verzi analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin;

h) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind spaţiile verzi;

i) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de spaţii verzi;

j) Inventariază problemele de spaţii verzi, împreună cu instituţiile abilitate, informează şi propune măsuri în acest sens;

k) Supraveghează şi urmăreşte buna funcţionare, întreţinerea şi modernizarea locurilor de joacă în municipiul Timişoara;

l) Propune teme de proiectare şi întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, privind gestionarea spaţiilor verzi, combaterii vectorilor şi dăunătorilor în municipiul Timişoara;

m) Evaluează şi propune măsurile de recuperare a pagubelor înregistrate pe spaţiile verzi; n) Recepţionează lucrările şi urmăreşte realizarea contractelor în derulare privind spaţiile

verzi, combaterea vectorilor şi dăunătorilor, defrişări şi tăieri de corecţie arbori, achiziţii de material dendrologic, piese de joacă pentru copii, alte materiale, refacerea spaţiilor verzi afectate şi distruse;

o) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

p) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

q) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa serviciului,

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

26

r) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

s) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

t) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

u) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

v) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

w) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

27

SECŢIUNEA a VI-a :

SECŢIUNEA a VII-a : Art.24: SERVICIUL ENERGETIC

Serviciul Energetic este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Edilitare

care elaborează şi implementează strategiile de eficienţă energetică, încălzire urbană şi iluminat stradal, precum şi sprijină şi îndrumă asociaţiile de locatari, conform competenţelor ce îi revin.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate; ATRIBUŢII:

A. în domeniul termoficării a) Administrează şi coordonează activităţile din domeniul energetic referitoare la

asigurarea necesarului de energie termică şi apă caldă de consum precum şi dezvoltarea reţelelor edilitare de alimentare cu energie termică;

b) Soluţionează sesizărilor şi reclamaţiile primite de la cetăţeni, analizează şi verifică pe teren situaţia, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competenţelor care îi revin;

c) Intervine la producătorul, distribuitorul şi furnizorul de energie termică, S.C. Colterm S.A., pentru remedierea deficienţelor constatate în lucrările specifice şi în serviciul de producere, furnizare şi distribuire a energiei termice pentru buna deservire a populaţiei cu apă caldă, apă rece de hidrofor şi încălzire pentru asigurarea confortului termic la parametrii prescrişi;

d) Urmăreşte aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale şi centrale în domeniul termoficării şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice în acest domeniu de activitate;

e) Studiază, urmăreşte şi verifică documentaţiile şi lucrările de investiţii sau de reparaţii la reţelele de termoficare a căror beneficiar este Municipiul Timişoara, pentru executarea acestora în termen, precum şi pentru refacerea zonelor afectate;

f) Asigură asistenţa de specialitate în timpul executării lucrărilor de investiţii la reţele şi reparaţii la reţele sau construcţii aferente acestora;

g) Verifică din punct de vedere cantitativ-calitativ şi avizează situaţiile de lucrări pentru investiţiile Municipiului Timişoara în domeniul termoficării, urmărind ca plăţile efectuate să se încadreze în valorile prevăzute în lista de investiţii;

h) Participă la recepţiile lucrărilor de investiţii ale Municipiului Timişoara în domeniul termoficării împreună cu reprezentanţii S.C. Colterm S.A. şi constructorii;

i) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea de investiţii cu fonduri de la bugetul local, bugetul S.C. Colterm S.A. sau bugetul de stat în domeniul termoficării şi le supune aprobării Consiliului Local cu avizul primarului;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

28

j) Elaborează proiectul de buget pentru investiţii în domeniul termoficării, cu fonduri de la bugetul local sau bugetul de stat şi îl supune aprobării;

k) Verifică necesarul lunar de subvenţii pentru energia termică furnizată populaţiei; l) Verifică activitatea S.C. Colterm S.A. conform prevederilor contractului de

concesionare; m) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale la contractele încheiate în domeniul

termoficării; n) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în

vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

o) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

p) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa serviciului,

q) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

r) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

s) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

t) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

u) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

v) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; w) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

x) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

y) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

z) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

29

B. în domeniul gazelor naturale a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor legate de alimentarea cu gaze naturale

pentru populaţie; b) Intervine la distribuitorul de gaze naturale, S.C. E.ON Gaz România S.A.- Sucursala

Timişoara, pentru remedierea deficienţelor constatate în lucrările şi serviciul de distribuţie gaze naturale, pentru buna alimentare a populaţiei cu gaze naturale;

c) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea de investiţii, cu fonduri de la bugetul local sau alte fonduri, în domeniul alimentării cu gaze naturale pentru populaţie şi le supune aprobării Consiliului Local cu avizul Primarului;

d) Elaborează programul anual de investiţii în domeniul alimentării cu gaze naturale pentru populaţie, cu fonduri de la bugetul local sau alte fonduri şi îl supune aprobării;

e) Verifică documentaţiile lucrărilor de investiţii în domeniul gazelor naturale a căror beneficiar este Municipiul Timişoara;

f) Verifică şi urmăreşte lucrările de investiţii sau de reparaţii la reţelele de gaze naturale a căror beneficiar este Municipiul Timişoara pentru executarea în bune condiţii şi la termenele stabilite, precum şi pentru refacerea zonelor afectate;

g) Asigură asistenţă de specialitate în timpul executării lucrărilor de investiţii sau reparaţii la reţelele de gaze naturale sau construcţii aferente acestora;

h) Participă la recepţiile lucrărilor de investiţii ale Municipiului Timişoara în domeniul gazelor naturale împreună cu reprezentanţii S.C. E.ON Gaz România S.A. - Sucursala Timişoara şi constructorii;

i) Verifică documentaţiile depuse de persoanele fizice şi juridice pentru obţinerea acceptului de racordare la reţelele de gaze naturale proprietatea Municipiului Timişoara, întocmeşte note de plată pentru încasarea cotei părţi ce le revine acestora la respectivele reţele şi eliberează adeverinţele care confirmă acceptul de racordare;

j) Asigură soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, analizează şi verifică pe teren situaţia, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competenţelor care îi revin;

k) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale la contractele încheiate în domeniul termoficării;

l) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

m) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

n) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa biroului.

o) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

p) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

q) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

30

r) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

s) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

t) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

u) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; v) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

w) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

x) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

y) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

C. în domeniul reabilitării termice a locuinţelor a) Verifică şi avizează documentaţia de reabilitare termică a clădirilor, finanţate prin

bugetul local; b) Efectuează demersuri în vederea asigurării fondurilor necesare pentru evaluarea stării

termice a clădirii asupra căreia se intervine şi realizarea măsurilor de reabilitare termică;

c) Îndrumă metodologic asociaţiile de proprietari cu privire la efectuarea expertizei şi auditului energetic al clădirii, proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii şi/sau a instalaţiilor de încălzire şi producere a apei calde menajere, aferente clădirii;

d) Contractează, împreună cu asociaţiile de proprietari, expertizarea şi auditul energetic al proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale;

e) Propune proiecte de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi în urma efectuării studiului de fezabilitate energetic;

f) Notifică asociaţiile de proprietari cu privire la condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie a clădirilor, precum şi etapele de intervenţie şi modul de finanţare a cheltuielilor;

g) Propune lista de priorităţi pentru clădirile ce urmează a fi incluse în programul naţional de reabilitare energetică;

h) Realizează propuneri pentru fundamentarea bugetului local în funcţie de estimarea cheltuielilor pe etape de intervenţie;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

31

i) Preia de la auditorii energetici persoane fizice/juridice a raportului de expertiză energetică şi a certificatului energetic;

j) Preia şi verifică situaţiile de lucrări, vizate de inspectorul de şantier, a situaţiilor de lucrări executate;

k) Organizează recepţia la terminarea lucrărilor de reabilitare termică, precum şi recepţia finală;

l) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale la contractele încheiate în domeniul termoficării;

m) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

n) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

o) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

p) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

q) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

r) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; s) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

t) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

u) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

v) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

f) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

g) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

32

h) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

i) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

j) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

g) Constată contravenţii, aplică sancţiunile corespunzătoare şi, după caz, oprireşte executării ilegală a lucrărilor;

h) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

i) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

j) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; k) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; l) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale serviciului.

SECŢIUNEA a VIII-a : Art.25: BIROUL ILUMINAT PUBLIC

ATRIBUŢII:

a) Verifică pe teren reclamaţiile şi sesizările legate de funcţionarea reţelei de iluminat public;

b) Întocmeşte răspunsurile la reclamaţiilor şi sesizărilor primite din partea cetăţenilor; c) Verifică din punct de vedere cantitativ şi avizarea facturilor de energie electrică

referitoare la iluminatul public; d) Urmăreşte, verifică şi avizează lucrările de extindere, modernizare şi întreţinere

iluminat public; e) Efectuează recepţiile la lucrările de extindere, modernizare şi întreţinere iluminat

public; f) Colaborează cu alte servicii şi birouri din cadrul primăriei în soluţionarea problemelor

legate de iluminat public stradal; g) Reînnoieşte contractele de furnizare a energiei electrice pentru iluminat public cu S.C.

Enel Electrica Banat S.A. şi obţine avize din partea S.C. Enel Electrica Banat S.A.; h) Întocmeşte, verifică şi promovează studii, prognoze şi programe de dezvoltare în

domeniul iluminatului public; i) Stabileşte în baza analizelor efectuate priorităţile de dezvoltare în domeniul

iluminatului public;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

33

j) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale la contractele încheiate de Biroul Iluminat Public;

k) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

l) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

m) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa biroului.

n) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

o) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

p) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

q) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

r) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

s) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post- garanţie:

b) Asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii a manifestărilor organizate de, sau împreună cu Municipiul Timişoara, prin branşarea la reţeaua de energie electrică a echipamentelor necesare şi asigurarea iluminatului public;

c) Convocă comisiile de recepţie; d) Urmăreşte şi coordonează lucrările de pavoazare, inclusiv a celorlalte regii şi societăţi

comerciale implicate în realizare iluminatului festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă; e) Asigură cu ajutorul gardienilor publici paza la anumite obiective pavoazate pe

perioada sărbătorilor de iarnă; f) Inspectează teritoriul pentru deplasarea deficienţelor în serviciul de iluminat public şi

intervine pentru remedierea lor; g) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului, pe care le supune

aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara; h) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii din

cadrul Biroului Iluminat Public;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

34

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constatarea contravenţii, aplică sancţiuni şi, după caz, opreşte executarea ilegală a lucrărilor;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; f) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitate

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale serviciului;

SECŢIUNEA a IX-a : Art.26: COMPARTIMENTUL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

ATRIBUŢII:

a) Participă la activitatea de relaţii cu publicul (clarificarea problemelor ridicate în domeniul juridic, economic şi tehnic);

b) Îndrumă asociaţiile de locatari şi verifică documentele necesare pentru transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari;

c) Întocmeşte răspunsuri la petiţiile cetăţenilor în termenul legal ; d) Îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a

obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu;

e) Întocmeşte şi distribuie materiale informative de interes pentru asociaţia de proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a acestora;

f) Organizează împreună cu organizaţii neguvernamentale seminarii de instruire pentru preşedinţi şi administratorii de condominii;

g) Organizează exercitarea controlului financiar şi de gestiune asupra activităţii asociaţiilor de proprietari,

h) Actualizează baza de date privind modificările din activitatea desfăşurată de administratorii atestaţi;

i) Participă la şedinţele Asociaţiilor de proprietari în scopul coordonării şi îndrumării acestora;

j) Verifică achitarea la zi a cheltuielilor prin adeverinţa eliberată de preşedintele comitetului executiv, în situaţia în care proprietarii doresc să–şi înstrăineze apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

k) Înregistrează şi constituie baza de date cu Situaţia soldurilor de activ şi pasiv, care se depune de către asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă, la 1 martie pentru situaţia de la 31 decembrie şi până la 1 septembrie pentru situaţia de la 30 iunie;

l) Asigură secretariatul comisiei de atestare a administratorilor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

35

m) Elaborează referate şi proiecte de hotărâri; n) Realizează alte sarcini stabilite de către Primar. Viceprimar, Secretar, Şefii Ierarhici.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, datelor cu caracter confidenţial deţinute ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine îndatoririle de serviciu; c) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor,

informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele elaborate; d) Răspunde de corectitudinea şi exactitatea informaţiilor furnizate în activitatea de

relaţii cu publicul; e) Răspunde de realizarea la timp a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

b) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limitele atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

c) Se preocupă de perfecţionarea pregătirii profesionale; d) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, după caz; e) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale compartimentului.

SECŢIUNEA a X-a :

DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ

Directorul direcţiei: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare planuri şi programe de îmbunătăţire ale activităţii; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate.

SECŢIUNEA I : Art.27: SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

36

- conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, luând măsuri de prevenire şi combatere a încălcării normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte care afectează climatul social, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

b) Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului;

c) Participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural – artistice şi sportive organizate pe raza de competenţă;

d) Acţionează împreună cu Biroul Intervenţii Rapide, cu Poliţia română, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

e) Comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

f) Asigură pe raza sectorului, prin agenţii comunitari repartizaţi pe zone de competenţă, prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

g) Verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale de ordine şi linişte publică, fapte de încălcare a normelor de convieţuire socială, altele decât cele cu caracter penal;

h) Sprijină Poliţia română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

i) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

k) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

37

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

n) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentelor întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a II-a :

Art.28: SERVICIUL PAZĂ BUNURI ŞI VALORI

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi ordine publică;

b) Asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

38

c) Comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice.

d) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; e) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

f) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

g) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

h) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentelor întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Rropune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a III-a : Art.29: BIROUL CONTROL COMERŢ STRADAL

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

39

- conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Constată contravenţii la dispoziţiile legale şi aplică sancţiuni contravenţionale date în competenţă prin acte normative , pentru respectarea regulilor generale de comerţ.

b) Sesizează organele de poliţie în cazurile prevăzute de lege. c) Sesizează organismele de control specializat în cazul constatării unor aspecte ce

depăşesc sfera de competenţă a serviciului. d) Însoţeşte şi protejează organele de control abilitate (Inspectori ai Primăriei

municipiului Timişoara, Inspectoratul de Poliţie sanitară şi medicină preventivă, Poliţia sanitar – veterinară, Oficiul pentru protecţia consumatorului, Agenţia pentru protecţia mediului, etc), la solicitarea scrisă a acestora.

e) Îndeplineşte orice alte atribuţii privind controlul comercial stabilite prin dispoziţii ale Primarului, sau Hotărâri ale Consiliului Local.

f) Constată şi sesizează aspecte cu privire la orice acţiune, activitate care lezează calitatea vieţii cetăţeanului.

g) Colaborează cu toate compartimentele de specialitate ale Primăriei municipiului Timişoara, cu Instituţiile publice de interes local în vederea rezolvării cât mai rapide şi eficiente a problemelor comunităţii locale din municipiul Timişoara.

h) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; i) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

j) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

k) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

40

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constată contravenţiile, aplică sancţiunile prevăzute de lege şi, după caz, opresc activităţile realizate necorespunzător din punct de vedere al prevederilor legale;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; f) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a IV-a : Art.30: COMPARTIMENTUL INSTRUIRE

ATRIBUŢII:

a) Elaborează Planul anual de instruire şi pregătire a personalului din aparatul propriu, pe baza propunerilor şefilor de compartimente;

b) Ia măsuri pentru planificarea şi organizarea şedinţelor de instruire a personalului, asigurând logistica şedinţelor şi raportând modul de desfăşurare al acestora;

c) Prezintă săptămânal raportul de activitate al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, pe baza rapoartelor primite de la compartimentele instituţiei;

d) Instruieşte personalul pe linia folosirii armamentului şi muniţiei din dotare, condiţiile de păstrare şi întreţinere, riscurile folosirii armamentului şi cazurile în care se face uz de armă;

e) Organizează şedinţele de tragere la poligon, programează şi instruieşte personalul în cadrul orelor de pregătire fizică la sălile de antrenament;

f) Organizează schimburi de experienţă cu poliţia română şi jandarmeria, pompierii şi protecţia civilă;

g) Întocmeşte programe şi strategii pe linia instruirii personalului Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, pentru creşterea nivelului individual de pregătire şi în vederea utilizării în bune condiţii a echipamentului, armamentului şi a cunoaşterii tehnicilor şi tacticilor de luptă;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

41

h) Asigură pregătirea psihologică a personalului în vederea executării misiunilor în condiţii de maximă eficienţă.

i) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

k) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentelor întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a V-a : Art.31: COMPARTIMENTUL INTERVENŢII RAPIDE

ATRIBUŢII:

a) Planifică, coordonează, îndrumă şi verifică activitatea agenţilor de intervenţii;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

42

b) Asigură intervenţia, împreună cu Serviciul Ordine Publică, pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele în care se constată necesitatea intervenţiei cu forţe de ordine, acţionând pentru contracararea acţiunilor persoanelor care atentează la viaţa, libertatea, integritatea persoanelor, pentru apărarea persoanelor, bunurilor şi a intereselor comunităţii locale;

c) Acţionează pentru aplicarea măsurilor de urgenţă în cazul accidentelor de circulaţie soldate cu victime;

d) Intervine, împreună cu efective ale jandarmeriei, poliţiei române, pompierilor, protecţiei civile, în caz de calamităţi naturale, catastrofe, epidemii, incendii, etc.;

e) Intervine, împreună cu alte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în colaborare cu trupe ale Ministerului Apărării Naţionale, cu alte organe legal împuternicite prin lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate în cazul calamităţilor, acţionând pentru înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente;

f) Intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea sau sesizarea cetăţenilor municipiului, pentru aplanarea stării conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, aplicarea amenzilor contravenţionale sau predarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni către organele Poliţiei Române;

g) Planifică acţiunile de intervenţii, itinerariile de deplasare a patrulelor, misiunile acestora, pentru desfăşurarea în condiţii optime a tuturor acţiunilor;

h) Evaluează periodic stadiul îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor încredinţate, luând măsurile ce se impun pentru eficientizarea activităţii serviciului;

i) Comunică, în cel mai scurt timp posibil, Dispeceratului, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii semnalate, altele decât cele în competenţa biroului, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia acţiunilor întreprinse.

j) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; k) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

l) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

43

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentelor întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Directorul direcţiei: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - urmăreşte asigurarea fondurilor necesare pentru implementarea politicilor, planurilor

şi programelor de dezvoltare aprobate a Municipiului Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate.

SECŢIUNEA I :

Art.32: SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE PERSOANE FIZICE

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

44

a) Verifică declaraţiile de impunere şi actele prin care se atestă dobândirea proprietăţii bunurilor şi stabileşte impozitul datorat pentru persoane fizice;

b) Recalculează impozitul în cazul în care au intervenit modificări de proprietate, operează cererile depuse, restituirile şi compensările de impozite şi taxe necuvenite ;

c) Aplică sancţiuni contravenţionale la cazurile la care constată că nu au declarat bunurile proprietate personală dobândite, precum şi care nu au declarat în termen legal bunurile dobândite;

d) Stabileşte la cerere valoarea de impozitare a clădirilor în vederea înstrăinarii, respectiv dezbaterii succesorale şi eliberează înscrieri în circulaţie la Poliţie ;

e) Verifică în evidenţele fiscale şi pe teren cele sesizate solicitând la nevoie şi documente justificative ;

f) Urmăreşte operarea la zi a matricolelor pentru evidenţa clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport auto, a tuturor modificărilor sau cazurilor noi apărute ;

g) Păstrează în condiţii de securitate matricolele şi dosarele clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport auto ;

h) Păstrează până la arhivări documentele prin care s-a dat răspuns cetăţenilor la cererile şi contestaţiile adresate ;

i) Întocmeşte în termen situaţiile fiscale referitoare la activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor datorate de persoanele fizice ;

j) Aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală, de competenţa lor ;

k) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; l) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

m) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

o) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspund de îndeplinirea atribuţiior de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

45

e) Răspund de operarea în baza de date a tuturor modificărilor privind patrimoniul contribuabililor persoane fizice.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu; b) Funcţionarii efectuează toate demersurile necesare identificării bunurilor impozabile

aflate în proprietatea contribuabililor persoane fizice; c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; d) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor infracţiuni în

timpul inspecţiei fiscale.

Secţiunii I ^1 Art.33: BIROUL ÎNCASĂRI

Se află în subordinea Serviciului Impozite şi taxe – Persoane fizice, având atribuţii distincte faţă de acesta. ATRIBUTII :

a) Încasează impozite si taxe datorate de persoane fizice şi juridice bugetului local; b) Emite borderoul zilnic de încasări care se înregistrează în contabilitate; c) Depune borderoul cu sumele încasate la trezorerie; d) Anunţă şeful ierarhic superior în cazul în care constată probleme în programul

informatic; e) Adaugă persoane fizice sau juridice în baza de date atunci când situaţia o impune; f) Generează note de plată atunci când situaţia o impune.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspund de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile;

d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

e) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu. b) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

46

Secţiunea a – II-a Art.34: SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE – PERSOANE JURIDICE –

MICI CONTRIBUABILI

Serviciul Impozite şi Taxe – Persoane Juridice – Mici Contribuabili din cadrul Direcţiei Economice are ca atribuţie principală constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Verifică, constată, stabileşte şi încasează obligaţiile fiscale de natura impozitelor şi taxelor locale, izvorâte din legi speciale cum sunt: impozitul clădiri, impozit teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa firma, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole;

b) Aplică, execută şi studiază prevederile actelor normative care reglementează impozitele şi taxele locale, precum şi cele care reglementează controlul fiscal;

c) Verifică concordanţa datelor înscrise în declaraţia de impunere cu datele din evidenţa serviciului de impozite şi taxe;

d) Corectează erorile de calcul, de completare şi de aplicare a cotelor de impozitare în vederea stabiliri obligaţie de plată la bugetul local;

e) În situaţia în care se constată erori a căror cauză nu se poate stabili sau se constată lipsa elementelor necesare stabilirii corecte a creanţelor bugetare locale solicită în scris prezenţa contribuabilului la sediul P.M.T. în vederea efectuării corecturilor necesare sau după caz efectuarea controlului fiscal la sediul societăţii;

f) Verifică modul de completare a declaraţiilor de impunere şi actele prin care se atestă dobândirea proprietăţii bunurilor de către persoanele juridice şi stabileşte impozitul datorat;

g) Recalculează impozitul în cazul în care au intervenit modificări de proprietate; întocmeşte, în urma inspecţiei fiscale, actul de control şi anexele aferente acestuia, conform legislaţiei în vigoare;

h) Verifică pe teren modul în care contribuabilii persoane juridice au constituit şi virat la bugetul local impozitele şi taxele datorate şi transmite Serviciului Colectare şi Executare Silită Dispoziţia de urmărire însoţită de procesul – verbal şi anexele aferente;

i) Păstrează în condiţii de securitate dosarele contribuabililor; j) Aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală, de

competenţa lor ;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

47

k) Aplică sancţiuni contravenţionale la cazurile la care constată că nu au fost declarate bunurile impozabile aflate în patrimoniul societăţii precum şi atunci când acestea au fost declarate peste termenul stabilit de lege;

l) În vederea încasării creanţelor bugetare calculează debitele stabilite conform declaraţiilor de impunere prin întocmirea notelor de plată cu dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente;

m) Urmăreşte operarea la zi în baza de date a declaraţiilor de impunere,a rezultatelor constatate cu ocazia controlului fiscal, şi a tuturor modificărilor sau cazurilor noi de impunere apărute;

n) Întocmeşte referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului, achitate şi nedatorate de către persoanele juridice;

o) Întocmeşte referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului.

p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspund de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile;

d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

e) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; f) Răspund de operarea în baza de date a tuturor modificărilor privind patrimoniul

contribuabililor persoane juridice; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu; b) Funcţionarii publici efectuează toate demersurile necesare identificării bunurilor

impozabile aflate în proprietatea contribuabililor persoane juridice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

48

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

d) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor infracţiuni în timpul inspecţiei fiscale.

SECŢIUNEA a III-a :

Art.35: SERVICIUL IMPUNERE CLĂDIRI, TERENURI, TAXE AUTO, ALTE

TAXE – PERSOANE JURIDICE – MARI CONTRIBUABILI

Serviciul Impunere Clădiri, Terenuri, Taxe Auto, Alte taxe – Persoane Juridice – Mari

Contribuabili din cadrul Direcţiei Economice are ca atribuţie principală constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Verifică, constată, stabileşte şi încasează obligaţiile fiscale de natura impozitelor şi taxelor locale, izvorâte din legi speciale cum sunt: impozitul clădiri, impozit teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa firma, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole;

b) Aplică, execută şi studiază prevederile actelor normative care reglementează impozitele şi taxele locale, precum şi cele care reglementează controlul fiscal;

c) Verifică concordanţa datelor înscrise în declaraţia de impunere cu datele din evidenţa serviciului de impozite şi taxe;

d) Corectează erorile de calcul, de completare şi de aplicare a cotelor de impozitare în vederea stabiliri obligaţie de plată la bugetul local;

e) În situaţia în care se constată erori a căror cauză nu se poate stabili sau se constată lipsa elementelor necesare stabilirii corecte a creanţelor bugetare locale solicită în scris prezenţa contribuabilului la sediul P.M.T. în vederea efectuării corecturilor necesare sau după caz efectuarea controlului fiscal la sediul societăţii;

f) Verifică modul de completare a declaraţiilor de impunere şi actele prin care se atestă dobândirea proprietăţii bunurilor de către persoanele juridice şi stabileşte impozitul datorat;

g) Recalculează impozitul în cazul în care au intervenit modificări de proprietate; h) Întocmeşte, în urma inspecţiei fiscale, actul de control şi anexele aferente acestuia,

conform legislaţiei în vigoare; i) Verifică pe teren modul în care contribuabilii persoane juridice au constituit şi virat la

bugetul local impozitele şi taxele datorate şi transmite Serviciului Colectare şi

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

49

Executare Silită Dispoziţia de urmărire însoţită de procesul – verbal şi anexele aferente;

j) Păstrează în condiţii de securitate dosarele contribuabililor; b. Aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală, de

competenţa lor ; a) Aplică sancţiuni contravenţionale la cazurile la care constată că nu au fost declarate

bunurile impozabile aflate în patrimoniul societăţii precum şi atunci când acestea au fost declarate peste termenul stabilit de lege;

b) În vederea încasării creanţelor bugetare calculează debitele stabilite conform declaraţiilor de impunere prin întocmirea notelor de plată cu dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente;

c) Urmăreşte operarea la zi în baza de date a declaraţiilor de impunere, a rezultatelor constatate cu ocazia controlului fiscal, şi a tuturor modificărilor sau cazurilor noi de impunere apărute;

d) Întocmeşte referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului, achitate şi nedatorate de către persoanele juridice;

e) Întocmeşte referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului.

f) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; g) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

h) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

i) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

j) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

b) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspund de aducerea la îndeplinire a atribuţiilor de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile;

e) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

f) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale. g) Răspund pentru operarea în baza de date a tuturor modificărilor privind patrimoniul

contribuabililor persoane juridice.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

50

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu; b) Funcţionarii publici efectuează toate demersurile necesare identificării bunurilor

impozabile aflate în proprietatea contribuabililor persoane juridice; c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; d) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor infracţiuni în

timpul inspecţiei fiscale.

Secţiunea a IV- a Art.36: SERVICIUL COLECTARE ŞI EXECUTARE SILITĂ – PERSOANE JURIDICE

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Aplică, execută şi studiază prevederile legale care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local;

b) Efectuează şi verifică îndeplinirea procedurilor de executare a creanţelor bugetare aflate în evidenţa serviciului;

c) Întocmeşte evidenţa proprie cu titlurile executorii primite spre urmărire asigurând încasarea creanţelor bugetare în termenele de prescripţie;

d) Calculează dobânzi, penalităţi sau alte sume când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost create;

e) Întocmeşte acte necesare executării silite; f) Ia măsuri de identificare a debitorilor, de urmărire şi executare a debitelor, precum şi

de confirmare în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte organe, instituţii;

g) Colaborează cu instituţii bancare, organe de poliţie municipală şi cu alte organe ale administraţiei publice locale în vederea realizării creanţelor bugetare prin executarea silită;

h) Analizează şi hotărăşte măsurile de executare astfel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate avantajoase în interesul imediat al bugetului local, dar ţinând seama de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit;

i) Asigură si organizează, când este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate; j) Numeşte custodele şi administratorul sechestru; k) Participă la acţiunile de valorificare a bunurilor sechestrate întocmind documentaţia

necesară; l) Efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

51

m) Verifică şi urmăreşte respectarea de către debitorii, persoane juridice, a termenelor de plată din eşalonare şi a condiţiilor în care a fost acordată înlesnirea;

n) Întocmeşte documentaţia şi propunerile privind debitorii insolvabili, cu avizul Serviciului Juridic şi le prezintă spre aprobare sau face cercetări suplimentare;

o) Soluţionează şi rezolvă orice alte lucrări privind realizarea creanţelor bugetare ce îi revin în baza sarcinilor rezultate din legislaţie şi repartizate spre rezolvare.

p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

b) Răspund de îndeplinirea atribuţiile de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

c) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile.

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia.

b) Funcţionarii efectuează toate demersurile necesare identificării debitorilor; c) Colaborează cu instituţii bancare, poliţia şi alte instituţii în vederea îndeplinirii

atribuţiilor specifice; d) Participă la acţiuni de valorificare a bunurilor sechestrate;

SECŢIUNEA a V-a :

Art.37: SERVICIUL COLECTARE ŞI EXECUTARE SILITĂ – PERSOANE FIZICE Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

52

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Aplică, execută şi studiază prevederile legale care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local;

b) Efectuează şi verifică îndeplinirea procedurilor de executare a creanţelor bugetare aflate în evidenţa serviciului;

c) Întocmeşte evidenţa proprie cu titlurile executorii primite spre urmărire asigurând încasarea creanţelor bugetare în termenele de prescripţie;

d) Calculează dobânzi, penalităţi sau alte sume când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost create;

e) Întocmeşte acte necesare executării silite; f) Ia măsuri de identificare a debitorilor, urmărirea şi executarea debitelor, precum şi de

confirmare în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte organe, instituţii;

g) Colaborează cu instituţii bancare, organe de poliţie municipală şi cu alte organe ale administraţiei publice locale în vederea realizării creanţelor bugetare prin executarea silită;

h) Analizează şi hotărăşte măsurile de executare astfel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate avantajoase în interesul imediat al bugetului local, dar ţinând seama de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit;

i) Asigură si organizează, când este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate; j) Numeşte custodele şi administratorul sechestru; k) Participă la acţiunile de valorificare a bunurilor sechestrate întocmind documentaţia

necesară; l) Efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate; m) Verifică şi urmăreşte respectarea de către debitorii, persoane fizice, a termenelor de

plată din eşalonare şi a condiţiilor în care a fost acordată înlesnirea; n) Întocmeşte documentaţia şi propunerile privind debitorii insolvabili, cu avizul

Serviciului Juridic şi le prezintă spre aprobare sau face cercetări suplimentare; o) Soluţionează şi rezolvă orice alte lucrări privind realizarea creanţelor bugetare ce îi

revin în baza sarcinilor rezultate din legislaţie şi repartizate spre rezolvare; p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

53

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspund de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

c) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia.

b) Efectuează toate demersurile necesare identificării debitorilor; c) Colaborează cu instituţii bancare, poliţia şi alte instituţii în vederea îndeplinirii

atribuţiilor specifice; c) Participă la acţiuni de valorificare a bunurilor sechestrate.

SECŢIUNEA a VI-a :

Art.38: BIROUL SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroului subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Soluţionează contestaţiile împotriva modului de stabilire a impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice;

b) Desfăşoară activitate de consiliere şi consultanţă fiscală a contribuabililor persoane fizice şi juridice;

c) Soluţionează orice sesizări, altele decât contestaţiile privitoare la aplicarea corectă a legislaţiei fiscale în materie;

d) Verifică şi întocmeşte documentaţia în vederea restituirii taxelor judiciare de timbru nefolosite în instanţă;

e) Întocmeşte referatele şi proiectele de hotărâre care, în conformitate cu prevederile legale, vizează activitatea Direcţiei Economice cum ar fi: proiecte de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, privind instituirea sechestrelor asiguratoare, privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice;

f) Întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice iniţiate de Direcţia Economică;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

54

g) Verifică contractele înainte de semnarea acestora de către Directorul Economic, în speţă a clauzele contractuale privitoare la durata contractului, preţul, garanţia de aplicabilitate, garanţia de bună-execuţie, modalităţi de plată, alte garanţii, actualizări de preţ, acordare avans, alte clauze cu continut economic

h) Înaintează spre Serviciul Juridic documentaţia în vederea întocmirii declaraţiilor de creanţă ale debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă;

i) Soluţionează cererile de înlesnire la plata impozitelor şi taxelor locale; j) Îndeplineşte alte atribuţii date spre competentă soluţionare de către Directorul

Economic; k) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; l) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

m) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

o) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Funcţionarii publici din cadrul biroului, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspund de soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva proceselor-verbale de control în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) Răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri şi nerespectarea atribuţiilor de serviciu.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul biroului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu. b) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia c) Întocmeşte în termenul legal referatele privind soluţionarea contestaţiilor formulate

împotriva proceselor-verbale de control.

Secţiunea a VII - a Art.39: SERVICIUL BUGET

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

55

- conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUTII: a) Elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli conform legii bugetului de stat şi legii

finanţelor publice, în conformitate cu metodologia de elaborare de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de buget, pe baza propunerilor serviciilor din cadrul PMT trasmise în luna iunie privind bugetul pe anul următor;

b) Primeşte din partea serviciilor de specialitate prognozele pe ultimii trei ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza legii finanţelor publice;

c) Primeşte din partea serviciilor de specialitate în luna octombrie a fiecărui an programele de investiţii anuale şi multianuale privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, în baza referatelor privind justificarea nevoilor precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

d) Rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli conform legii de rectificare a bugetului de stat şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite în conformitate cu legea finanţelor publice;

e) Întocmeşte lista de investiţii (anexa la buget) pe baza docuumentaţiilor tehnico- economice ale obiectivelor de investitii, studiilor de fezabilitate aprobate, respectiv informaţiilor financiare şi nefinanciare conform legii finanţelor publice;

f) Întocmeşte contul de execuţie al PMT (trimestrial, anual) prin centralizarea unităţilor subordonate (reprezintă anexa la darea de seamă contabilă);

g) Întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri privitoare la buget; informări şi analize bugetare;

h) Colaborează cu Trezoreria Municipiului Timişoara privind execuţia bugetară, urmărirea plăţilor şi încadrarea în creditele bugetare aprobate.

i) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

k) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

56

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Urmăreşte aplicarea şi respectarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului,

precum şi a hotărârilor administraţiei publice locale legate de profilul activităţii de elaborare a bugetului;

b) Participă la întocmirea studiilor privind structura şi conţinutul bugetelor locale, la gestionarea surselor în limita creditelor alocate la raportarea trimestrială a contului de execuţie a cheltuielilor;

c) Întocmeşte analize privind cheltuielile curente şi de capital având în vedere angajamentele bugetare multianuale din anii anteriori şi de priorităţile anului pe care se întocmeşte bugetul conform clasificaţiei bugetare;

d) Răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului; e) Răspunde de respectarea codului de conduită al funcţionarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Colaborează cu direcţiile din cadrul Primăriei şi unităţile de subordonare locală; b) Ia decizii cu privire la urmărirea şi încadrarea în limita creditelor aprobate în bugetul

iniţial, respectiv rectificat; c) Face propuneri cu privire la activitatea ce depăşeşte limitele de competenţă ale

serviciului; d) Relaţionează cu autorităţi sau instituţii publice, organizaţii internaţionale în limitele

prevăzute de conducere; e) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VIII-a : Art.40: BIROUL VENITURI

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Ţine evidenţa analitică a veniturilor Bugetului Local încasate conform extraselor de cont emise de Trezoreria Municipiului Timişoara, operând zilnic ordinele de plată şi foile de vărsământ anexate acestora;

b) Colaborează cu Trezoreria Municipiului Timişoara pentru corecta înregistrare a încasărilor şi plăţilor în conturile de venituri, întocmind la nevoie actele necesare în vederea corecturilor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

57

c) Întocmeşte statele de plată privind restituirile de impozite şi taxe pe baza documentelor furnizate de către Serviciile de venituri din cadrul Primăriei;

d) Verifică situaţiile întocmite de către direcţiile Primăriei care stau la baza întocmirii fondului de stimulente, constituirea acestuia la nivelul Primăriei şi repartizarea lui pe direcţii;

e) Întocmeşte decontul privind taxa pe valoare adăugată şi plata acesteia; f) Întocmeşte balanţa de verificare a conturilor de venituri; g) Analizează, verifică preţurile şi tarifele la produsele şi serviciile de interes local; h) Propune măsuri de majorare a preţurilor şi tarifelor; i) Studiază, urmăreşte şi verifică situaţiile de lucrări; j) Verifică documentaţiile de plată înaintate pentru ordonanţare şi certifică preţul

negociat cu prestatorii de servicii şi lucrări; k) Înregistrează în contabilitate, pe baza jurnalului de vânzări transmis de către Direcţia

Patrimoniu, a taxei pe valoarea adăugată şi întocmirea decontului de TVA, precum şi înregistrarea debitelor cuprinse în acestea

l) Înregistrează sintetic în contabilitate pe baza notei contabile întocmite de către Biroul Urmărire Venituri – Direcţia Patrimoniu şi transmise lunar de către acesta, cuprinzând veniturile provenite din contractele de administrare a bunurilor proprietate publică şi privată ale Municipiului Timişoara.

m) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; n) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

o) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

p) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

q) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor de serviciu prevăzute în fişa postului;

b) Răspunde de respectarea normelor legale privind secretul şi confidenţialitatea în legătură cu informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;

c) Răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; d) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin,

precum şi atribuţiile ce le sunt delegate; e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor

informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele elaborate; f) Răspunde de respectarea cadrului legal ce reglementează activitatea desfăşurată.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

58

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VIII-a : Art.41: BIROUL CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

Obiectul de activitate al biroului îl reprezintă evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a cheltuielilor bugetului local. Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Acordă avansurile pentru deplasările personalului unităţii în interiorul localităţii, în afara localităţii şi în străinătate, le justifică şi ţine o evidenţă a acestora;

b) Întocmeşte evidenţa sintetică a mijloacelor fixe, în baza recepţiilor întocmite de Serviciul Administrativ şi a notelor contabile furnizate de către Serviciul Administrare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, a obiectelor de inventar şi a materialelor, în baza recepţiilor Serviciului Administrativ;

c) Evidenţiază, achită şi preia în programul informatic statele de plată întocmite de Serviciul Resurse Umane, salariile, statele de consilieri, prestări servicii, stimulente etc.;

d) Urmăreşte încasările şi restituirile garanţiilor de licitaţii; e) Plăteşte restituirile din impozite şi taxe, întocmeşte evidenţa sumelor neridicate

reprezentând restituiri din impozite şi taxe pe baza documentaţiei întocmite de Biroul Venituri din cadrul Direcţiei Economice;

f) Realizează toate încasările şi plăţile în numerar şi virament, efectuează toate operaţiunile în numerar prin casieria unităţii precum şi prin virament pe baza ordinelor de plată prin Trezoreria Timişoara, Banca Comercială şi Banca Română de Dezvoltare;

g) Întocmeşte balanţa contabilă şi darea de seamă contabilă proprii, centralizează cele 23 de dări de seamă ale unităţilor subordonate şi raportează acestea către Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

59

h) Urmăreşte încasările şi plăţile efectuate pentru proiectele finanţate de Uniunea Europeană derulate prin Primăria Municipiului Timişoara în valută şi lei.

i) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

k) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul financiar contabil; b) Răspunde de păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, documentele sau

informaţiile de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei; c) Răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului; d) Răspunde de exactitatea datelor furnizate; e) Răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; f) Răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a IX-a :

ALTE COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA I : Art.42: SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

60

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Elaborează, monitorizează şi evaluează strategia de dezvoltare locală; b) Întocmeşte studii şi analize vizând dezvoltarea socială, culturală şi economică locală; c) Iniţiază şi implementează proiecte/programe vizând dezvoltarea locală; d) Iniţiază şi menţine parteneriate publice şi public/private în vederea stimulării

dezvoltării locale; e) Iniţiază şi implementează acţiuni vizând promovarea economică locală; f) Acţionează pentru atragerea de investiţii străine; g) Asigură cooperarea cu compartimentul similar din cadrul primăriei din Karlsruhe în

cadrul Biroului de Promovare Economică al Municipiului Timişoara din Karlsruhe; h) Asigură contactul permanent cu Delegaţia Comisiei Uniunii Europene din Bucureşti

şi/sau alte instituţii europene; i) Propune Primarului iniţierea de Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; j) Realizează planul de investiţii al Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană şi a

birourilor din subordine; k) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

l) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

m) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

n) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

o) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; p) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

q) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

r) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

61

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul serviciului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Iniţierea şi implementarea de programe vizând dezvoltarea locală şi integrarea europeană.

SUBSECŢIUNEA I : Art.43: BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte primării din ţară;

b) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte autorităţi publice de la nivel judeţean sau central, precum şi cu alte instituţii publice;

c) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu oraşele înfrăţite; d) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte oraşe din

Europa şi din lume; e) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu reţele sau

organizaţii internaţionale (ex, Eurocities, Balcinet, Clubul de la Strasburg); f) Asigură relaţia cu minoritatea romă; g) Asigură activitatea de protocol din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; h) Propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul biroului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Asigurarea relaţiilor de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara la nivel local, judeţean, naţional, european şi internaţional.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

62

SUBSECŢIUNEA a II-a : Art.44: BIROUL PROGRAME EUROPENE

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. - verifică activitatea compartimentului Infocentrul Turistic aflat în subordinea sa. -

ATRIBUŢII: a) Identifică programe europene adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea

implementării proiectelor locale prioritare; b) Asigură, prin forţe proprii şi/sau prin contractare documentaţiile necesare în vederea

întocmirii cererilor de finanţare; c) Monitorizează implementarea proiectelor internaţionale aprobate spre finanţare, în

colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, după caz, asigură şi managementul de proiect;

d) Urmăreşte gestionarea corectă a resursele financiare aferente programelor/proiectelor coordonate;

e) Propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul biroului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Iniţierea şi implementarea de proiecte în cadrul programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene în vederea atragerii de fonduri complementare la bugetul local.

SUBSECŢIUNEA a III-a : Art.45: COMPARTIMENTUL INFOCENTRUL TURISTIC

ATRIBUŢII:

a) Asigură managementul turistic al Municipiului Timişoara, în colaborare cu asociaţiile de turism locale şi cu agenţi economici cu activităţi specifice acestui domeniu;

b) Asigură informarea turiştilor privind atracţiile şi oportunităţile locale ale municipiului; c) Asigură promovarea turistică a Timişoarei în ţară şi în străinătate; d) Cooperează cu infocentre similare din ţară şi străinătate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

63

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul compartimentului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Iniţierea şi implementarea de programe, proiecte şi activităţi vizând dezvoltarea turismului în Municipiul Timişoara.

SECŢIUNEA a II-a :

Art.46: SERVICIUL RESURSE UMANE Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Analizează indicatorii de muncă, salarizare şi normare a muncii în vederea asigurării eficienţei economice şi a concordanţei cu ceilalţi indicatori şi secţiuni ale bugetului în vederea stabilirii unui număr corespunzător de salariaţi şi a utilizării raţionale a fondului de salarii;

b) Elaborează proiectul organigramei şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

c) Întocmeşte fişele de evaluare a posturilor, în conformitate cu obiectivele şi priorităţile stabilite de Primar pentru instituţie;

d) Elaborează, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor instituţiei, proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi al Regulamentului Intern al Primăriei Municipiului Timişoara, pe cel dintâi supunându-l spre aprobare Consiliului Local;

e) Elaborează schema de încadrare şi ţine la zi evidenţa modificărilor intervenite; f) Elaborează proiectele de dispoziţii ale primarului referitoare la activitatea de

organizare şi salarizare a personalului; g) Elaborează proiectele de dispoziţii ale primarului referitoare la activitatea de

perfecţionare a personalului; h) Elaborează documente legate de organizarea şi normarea personalului la nivel de

instituţie, colaborând cu celelalte compartimente; i) Urmăreşte respectarea legalităţii privind încadrarea, salarizarea şi acordarea tuturor

drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului şi pentru personalul de conducere al serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local;

j) Analizează datele şi informaţiile şi elaborează programe, prognoze şi strategii de dezvoltare (în domeniul resurselor umane, al necesarului de servicii publice, al informatizării proceselor tipice, etc.);

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

64

k) Asigură secretariatul activităţii de întocmire a fişelor de evaluare a performanţelor salariaţilor în vederea stabilirii salariului, acordării de premii sau a promovării;

l) Stabileşte cuantumul şi urmăreşte modul de acordare a sporurilor, indemnizaţiilor, salariilor de merit şi a altor drepturi acordate de legislaţia muncii personalului aparatul de specialitate al Primarului;

m) Răspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfecţionare a personalului din aparatul propriu a consiliului local;

n) Urmăreşte şi ia măsuri pentru asigurarea mijloacelor materiale necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii de perfecţionare a personalului;

o) Realizează activităţi de dezvoltare a resurselor umane (instruire, formare, perfecţionare,specializare, etc.);

p) Întocmeşte şi menţine la zi evidenţa militară a angajaţilor, conform Legii nr. 45/1994 şi Legii nr. 46/1996;

q) Asigură selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregătire, pe funcţii şi specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă;

r) Efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea activităţii şi a contractului de muncă pentru personalul aparatul de specialitate al Primarului;

s) Răspunde de organizarea şi funcţionarea, potrivit legii, a Comisiei de examinare, organizează concursurile pentru angajare şi promovare şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

t) Întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul nou încadrat;

u) Întocmeşte formalităţile specifice angajării – dispoziţii de numire în funcţia publică, contracte de muncă , adrese către Oficiile Forţelor de Muncă , adrese de transfer, etc. pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului;

v) Întocmeşte şi completează ori de câte ori este necesar dosarele personale ale salariaţilor aparatului de specialitate al Primarului şi transmite periodic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici copii după dosarele personale ale salariaţilor nou încadraţi şi dările de seamă statistice referitoare la numărul de personal şi fluctuaţiile acestuia;

w) Eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, la cererea personalului; x) Întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal; y) Întocmeşte carnetele de muncă pentru salariaţii nou angajaţi în aparatul propriu; z) Păstrează şi ţine la zi carnetele de muncă ale salariaţilor din aparatul propriu, operând

toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcţiei, clasei/treptei profesionale, modificările salariului, etc.;

aa) Întocmeşte contractele de muncă şi le înregistrează în Registrul de evidenţă a angajaţilor;

bb) Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor; cc) Ţine evidenţa prezenţei la serviciu a tuturor salariaţilor aparatul de specialitate al

Primarului, întocmind pontajele lunare; dd) Efectuează programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţinând evidenţa

efectuării acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu, a reprogramărilor, a compensărilor etc.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

65

ee) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

ff) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

gg) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

hh) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; ii) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

jj) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

kk) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

ll) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

66

SECŢIUNEA A III-A

Art.47: SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;

b) Elaborează proiectul planului anual de audit public intern; c) Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de

management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta şi eficacitate;

d) Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

e) Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

f) Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; g) În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat

conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate; h) Verifica respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita

etica în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauza.

i) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

j) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

k) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

l) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

m) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

67

n) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

-programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

o) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

p) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

q) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a IV-a : Art.48: SERVICIUL CENTRUL DE CONSILIERE CETĂŢENI

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

68

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Verifică şi preia actele şi documentaţiile pentru certificatele de urbanism, autorizaţiile de construcţie sau demolare, obţinerea avizelor, respectiv acordurilor unice, schimbarea titularilor contractelor de închiriere pentru folosinţa terenului (garaje), cereri de împroprietărire - cf. art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, pentru Direcţia Urbanism, cereri pentru atribuirea terenului;

b) Verifică şi preia actele şi documentaţiile pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţia de construcţie pentru extinderi sau reabilitări reţele de gaze naturale, apă, telefonie, electrice, termoficare, precum şi pentru branşamentele aferente şi avizele de săpătură;

c) Verifică şi preia actele pentru Serviciul Agricol (adeverinţe deţinere teren agricol, oferte de vânzare-cumpărare teren agricol, cereri pentru carnet de producător, cereri pentru constatarea pagubelor produse de calamităţi, etc.);

d) Preia ofertele pentru procedurile de achiziţii publice, concesiuni, închirieri, vânzări etc.

e) Verifică şi preia documente pentru autorizaţii referitor la licenţa de transport în regim taxi şi eliberarea autorizaţiilor pentru persoane fizice şi asociaţii familiale în conformitate cu Legea nr. 300/2004;

f) Verifică şi preia actele pentru acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, alocaţiilor de stat pentru copii şi cererile depuse la Serviciul Autoritate Tutelară şi eliberează Dispoziţiile emise de Primar;

g) Participă la activitatea de relaţii cu publicul, asigurând informarea cetăţenilor prin furnizarea pe loc a informatiilor de interes public solicitate verbal;

h) Înregistrează solicitările de anchete sociale la cererea Poliţiei, a instanţelor judecătoreşti ;

i) Verifică şi preia actele care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local;

j) Înregistrează citaţii, comunicări de la instanţe şi executori judecătoreşti ; k) Întocmeşte procesele-verbale de afişare-dezafişare ; l) Generează note de plată atunci când situaţia o impune ; m) Efectuează înscrierea în audienţă a persoanelor care, pentru probleme deosebite,

solicită să fie primite de conducerea instituţiei, întocmeşte „nota de audienţă” care este remisă pe bază de semnătură, compartimentului implicat urmărind apoi comunicarea răspunsului în termenul prevăzut de lege;

n) În afară de documentaţiile specifice enumerate mai sus, serviciul preia orice alte cereri şi sesizări în legătură cu activitatea instituţiei şi privitoare la problemele oraşului adresate diferitelor compartimente, precum şi conducerii instituţiei (primar, viceprimari, secretar );

o) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

p) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

69

q) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitat;

r) Transmite, pe bază de semnătură, după programul cu publicul, corespondenţa internă între compartimentele instituţiei;

s) Transmite zilnic conducerii cererile adresate acesteia, care, după analiză şi repartizare, sunt preluate din nou de serviciu şi distribuite compartimentelor în funcţie de rezoluţia stabilită;

t) Asigură în permanenţă o evidenţă corectă a circuitului documentelor în instituţie; u) Înregistrează şi evidenţiază într-un registru special toate opiniile, recomandările şi

sesizările persoanelor fizice şi/sau juridice privind proiectele de acte normative propuse de Primar sau de consilierii locali, în conformitate cu Legea nr. 52/2003, iar în cazul în care se de către asociaţiile legal constituite sau de o autoritate publică, organizează consultări publice în cadrul cărora se va dezbate proiectul de act normativ respectiv.

v) Asigură soluţionarea petiţiilor (de la primire până la expediere, clasare) în conformitate cu O.G. nr. 27/2002 ;

w) Asigură accesul la informaţiile publice (cu excepţia relaţiei cu mass-media) în conformitate cu Legea nr. 544/2001 şi H.G. nr. 123/2002, astfel:

- pune la dispoziţia cetăţenilor formularele – tip prevăzute de lege; - cererile depuse în baza Legii nr. 544/2001 sunt evidenţiate într-un registru

special; - participă alături de celelalte compartimente ale instituţiei la realizarea

(redactarea) şi distribuirea Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara în care sunt cuprinse din oficiu informaţiile de interes public , precum şi la actualizarea paginii de internet a instituţiei;

x) Zilnic, expediază şi primeşte corespondenţa prin Direcţia Judeţeană de Poştă sau de la alte instituţii ;

y) Expediază şi primeşte corespondenţă prin Poşta Militară. z) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; aa) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

bb) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

cc) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

dd) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

70

Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a V-a : Art.49: BIROUL RELAŢII PUBLICE

Şeful birolui:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

71

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Menţin şi dezvoltă relaţii cu mass-media; b) Gestionează evenimentele de imagine a instituţiei; c) Realizează funcţia de purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului; d) Pune în aplicare prevederile şi procedurile Legii 52 / 2003; e) Pune în aplicare a prevederile şi procedurile Legii 544 / 2001. f) Menţine şi dezvoltă relaţia cu societatea civilă; g) Gestionează relaţia primăriei cu Consiliile consultative de cartier; h) Gestionează operativ Agenda Culturală a Primăriei şi a relaţia cu comisia de cultură a

Consiliul Local Timişoara; i) Menţine legătura cu instituţiile de cultură preluate şi aflate în subordinea primăriei; j) Elaborează unele politici culturale; k) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; l) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

m) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

o) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

p) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

q) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

r) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

s) Înfiinţează şi actualizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) de pe raza municipiului Timişoara;

t) Sprijină instituţiile mai sus menţionate pentru accesul la resurse şi depunerea de proiecte la finanţatori interni sau/şi externi;

u) Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale de pe raza municipiului Timişoara: a. oferă consultanţă celor care înfiinţează organizaţii neguvernamentale; b. pun la dispoziţie legislaţia în baza căreia funcţionează organizaţiile

neguvernamentale; c. pun la dispoziţie suporturi informative (fluturaşi, broşuri etc.) necesare bunei

funcţionării a organizaţiilor neguvernamentale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

72

d. participă la dezbateri publice, instructaje sau alte manifestări derulate de organizaţiile neguvernamentale;

e. pun la dispoziţie baza de date cu organizaţiile neguvernamentale partenerilor interesaţi;

f. crează sau/şi participă la parteneriate locale pentru punerea în practică a proiectelor comunitare;

v) Sprijină direct activităţile organizaţiilor neguvernamentale: - prin crearea unei biblioteci de proiecte publice; - prin îndrumarea potenţialilor beneficiari către serviciile oferite de ONG-uri;

w) Menţin relaţia cu Consiliile consultative de cartier, organizează întâlniri cu reprezentanţii Primăriei pe teme de interes, preiau şi comunică răspunsurile la petiţiile primite;

x) Colaborează cu compartimentele Primăriei: a. pune la dispoziţie baza de date specifice; b. colectează date specifice de la compartimentele Primăriei; c. diseminează în cadrul instituţiei rezultatele obţinute acolo unde este cazul;

y) Colaborează cu alte primării: - schimburi de experienţă în probleme legate de lucrul direct cu organizaţiile

neguvernamentale; - proiecte comune;

z) Oferiră informaţiile publice în regim de urgenţă (în cooperare cu serviciile Primăriei) în baza Legii 544 / 2001 pentru mass – media, instituţii şi ONG - uri;

aa) Pune în aplicare prevederile şi procedurile Legii 52/2003, organizează dezbaterile publice referitoare la proiectele de HCL cu impact pentru comunitatea locală; anunţă în mass-media locală, afişează anunţurile pe site-ul internet al primăriei şi la sediul acesteia; întocmeşte procesul-verbal de şedinţă şi îl transmite Serviciului Administraţie Locală şi direcţiilor iniţiatoare, în vederea unor eventuale modificări şi completări ale proiectului de HCL;

bb) Afişează toate proiectele de HCL la avizierele de la sediul instituţiei, pe site-ul primăriei şi întocmirea comunicatelor pentru informarea mass-media;

cc) Asigură o interfeţă activă între Primărie şi instituţiile de cultură preluate şi aflate în subordinea Primăriei Municipiului Timişoara: Teatrul Maghiar, German şi Filarmonica „Banatul”;

dd) Elaborează politici culturale pentru instituţie, oferă consultanţă pe probleme culturale pentru proiectele derulate în colaborare cu Primăria Municipiului Timişoara;

ee) Întocmeşte referate pentru acordarea titlurilor de cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara, organizează festivităţi de decernare a acestora;

ff) Pregăteşte conferinţelor de presă; gg) Înfiinţează şi actualizează permanent baza de date cu instituţiile media din Timişoara

şi centrale; hh) Monitorizează presa:

- determinarea capitolele, grupelor, subgrupelor şi a temelor de interes pentru Primărie; - înregistrarea informaţiilor în baze de date specifice; - întocmirea şi prezentarea de rapoarte săptămânale privind monitorizarea presei; - determinarea (eventual prognoză) privind diverse teme de interes public în spaţiul urban şi prezentarea acestora direcţiilor interesate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

73

- redactarea materialelor pentru presă (comunicate, articole, etc.) şi identificarea de oportunităţi media;

ii) Oferă servicii redacţiilor de presă/reporterilor: - oferirea informaţiilor publice în regim de urgenţă (în cooperare cu serviciile

Primăriei) in baza Legii 544/2001; - crearea unui cadru optim pentru o bună colaborare cu media. Oferirea de condiţii

minimale pentru legătura reporterilor cu redacţiile media: telefon, fax, calculator, imprimantă, e-mail;

- pregătirea conferinţelor de presă. jj) Pregăteşte procedurile de comunicare cu presa / informarea comunităţii pentru situaţiile

de criză (strategia de comunicare). kk) Elaborează Raportul de Activitate al Primarului; transmite felicitările şi invitaţiile cu

ocazia sărbătorilor şi a diverselor manifestări organizate de Primărie; ll) Pregăteşte evenimente festive şi oficiale ale primăriei individual sau în colaborare cu

alte compartimente sau instituţii (24 Ianuarie, Ziua Eroilor Neamului, Ziua Imnului, Ziua Drapelului, Ruga Timişoarei, Ziua Timişoarei, Ziua Armatei, Ziua Naţională şi Sărbătoarea Crăciunului );

mm) Duce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi Hotărârile Consiliului Local referitoare la domeniul de activitate al biroului;

nn) Răspunde la cererile şi memoriile intrate prin condica biroului, de la registratura Primăriei.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Informează şefii ierarhici asupra măsurilor şi soluţiilor ce se impun în vederea îmbunătăţirii sistemului informaţional şi informatic al instituţiei;

b) Defineşte politici de securitate, confidenţialitate şi integritate a datelor din sistemele informatice coordonate, propune norme / normative tehnice din domeniul utilizării tehnicii informatice şi de comunicaţie şi urmăreşte respectarea lor;

c) Propune programe de dezvoltare a infrastructurii de informatică şi de comunicaţii; d) Se preocupă de perfecţionarea permanentă a pregătirii profesionale proprii.

SECŢIUNEA a VI-a :

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

74

Art.50: BIROUL CONTROL INTERN Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Soluţionează cazurile repartizate Biroului Control Intern de către Primarul Municipiului Timişoara;

b) Soluţionează sesizările adresate de cetăţeni Primarului Municipiului Timişoara şi repartizate de către acesta Biroului Control Intern;

c) Verifică iregularităţile pentru care au fost întocmite Formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor în cadrul misiunilor de audit desfăşurate de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara conform OMF nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

d) Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile în cazul refuzului personalului de execuţie sau de conducere implicat în activităţile auditate de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, la solicitarea Serviciului Audit Public Intern, în baza art. 22, lit. c) din Legea nr. 672/2002;

e) Efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, cnf. prevederilor art. 66, al. 4 din Legea nr. 188/1999 (republicată) privind statutul funcţionarilor publici, a faptei săvârşite de funcţionarul public ce constituie abatere disciplinară, atunci când fapta este de o gravitate minoră şi sancţiunea ce urmează a fi aplicată este mustrarea scrisă prevăzută de art. 65, al. 3, lit. a), în condiţiile prevăzute de art. 66, al. 1) din acelaşi act normativ;

f) Efectueză cercetarea disciplinară prealabilă, cnf. prevederilor art. 267 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în cazul faptelor săvârşite de personalul contractual al Primăriei Municipiului Timişoara ce constituie abatere disciplinară;

g) Efectuează cercetarea disciplinară la solicitarea comisiei de disciplină, în conformitate cu prevederile art. 67, al 3 din Legea nr. 188/1999 (republicată şi actualizată) privind statutul funcţionarilor publici;

h) Preia, verifică, şi înaintează către Biroul Analiză, Elaborare Documente Consiliul Local a proiectelor de hotărâri ale CLMT, şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi întocmeşte o informare anuală adresată Primarului şi Secretarului Municipiului Timişoara în vederea prezentării în şedinţa CLMT;

i) Preia, verifică şi urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a Dispoziţiilor Primarului Municipiului Timişoara;

j) Îndeplineşte atribuţii cu privire la documentele ce necesită semnătura finală a primarului, urmăreşte criteriile semnal transmise prin intermediul mass-media, e – mail etc.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

75

k) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

l) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

m) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

n) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Primarul Municipiului Timişoara. o) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; p) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite;

b) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii sau solicitărilor dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

d) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea instituţiei;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VII-a : Art.51: BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

76

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII: Atribuţiile generale care privesc statutul funcţionarului public condiţionate de legislaţia emisă de administraţia centrală şi locală, cuprinzând următoarele:

a) Coordonează activitatea R.A.T.T. (verificarea graficelor de circulaţie, a deconturilor lunare – reduceri şi gratuităţi, a lucrărilor de investiţii şi a gradului de curăţenie);

b) Obţine şi gestionează informaţii despre funcţionalitatea transportului în comun în vederea dezvoltării şi perfecţionării acestuia;

c) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

d) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

e) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care sunt de competenţa biroului.

f) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

g) Întocmeşte bugetul anual alocat Regiei de Transport şi elaborează proiectele de hotărâri privind înlesnirile la transportul în comun acordate cetăţenilor municipiului Timişoara;

h) Asigură fluenţa circulaţiei rutiere în municipiul Timişoara (întocmirea planului lunar de semnalizări rutiere pe orizontală şi verticală, verifică lunar lucrările de semnalizare rutieră, întocmeşte şi urmăreşte planul de semaforizare a intersecţiilor semaforizate, reorganizează circulaţia rutieră prin sensuri unice, semaforizează intersecţiile; verifică decontul de lucrări şi elaborează un program complex de management al traficului urban);

i) Eliberează avizele de transport pentru zonele cu restricţie de tonaj conform HCL nr. 98/2004;

j) Elaborează programul anual de transport de călători între Timişoara şi localităţile învecinate;

k) Desfăşoară acţiuni pentru respectarea HCL nr. 349/2002 privind staţionarea neregulamentară a vehiculelor pe domeniul public (trotuare, spaţii verzi, insule de dirijare a circulaţiei, locuri de parcare destinate persoanelor cu handicap, staţiile mijloacelor de transport în comun);

l) Desfăşoară acţiuni pentru respectarea HCL nr. 251/2002 privind interzicerea circulaţiei căruţelor pe raza municipiului Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

77

m) Urmăreşte respectarea HCL nr. 70/1999 privind Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare TELPARK în municipiul Timişoara;

n) Urmăreşte activitatea de blocare şi ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public;

o) Formulează răspunsuri la reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor. p) Întocmeşte informări, rapoarte, comunicate şi proiecte de specialitate; q) Coordonează Comisia de Circulaţie:

- organizează şedinţele comisiei care cuprinde: verificarea documentaţiilor înaintate, verificarea în teren a situaţiilor semnalate, înaintarea propunerii către comisie, avizarea spre neschimbare a proiectelor, elaborarea avizului comisiei;

- punere în aplicare hotărârile Comisiei de Circulaţie. r) Organizează, desfăşoară şi controlează activitatea de taximetrie conform Legii nr.

38/2003 şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul nr. 275/2003;

s) Organizează acţiunea de identificare, ridicare şi valorificare a vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public conform Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al acestor vehicule;

t) Organizează activitatea de înregistrare a vehiculelor nesupuse înmatriculării sau care circulă ocazional pe drumurile publice în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulaţia vehiculelor pe drumurile publice;

u) Se ocupă de concesionarea traseelor de transport în comun din municipiul Timişoara în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2002 pentru aprobarea OUG nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători şi a Hotărârii nr. 828/200 pentru aplicarea acesteia.

v) Efectuează controale şi aplică sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile hotărârilor Consiliului Local şi a legislaţiei în vigoare.

w) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

x) Întocmeşte şi comunică Serviciului Licitaţii - Contracte în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

y) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

z) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

aa) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; bb) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

cc) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

78

dd) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

ee) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentelor întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia de care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VIII-a : Art.52: CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA CARTIERELOR

ISTORICE DIN TIMIŞOARA ATRIBUŢII:

a) Coordonează activităţile de reabilitare prudentă a cartierelor istorice din Timişoara; b) Asigură cooperarea cu alte instituţii implicate în procesul de reabilitare; c) Elaborează strategii de reabilitare şi revitalizare proprii pentru fiecare cartier istoric; d) Delimitează şi stabileşte priorităţile pentru zonele de intervenţie; e) Asigură consultanţă gratuită pentru locatari - proprietari şi chiriaşi; f) Identifică surse complementare pentru finanţarea lucrărilor de execuţie (fond de

reabilitare urbană, proiecte de finanţare naţionale şi internaţionale, parteneriate public private);

g) Întocmeşte cereri de finanţare şi documente adiţionale necesare pentru accesare de fonduri în cadrul unor programe internaţionale sau co-finanţări bilaterale;

h) Asigură informarea şi educarea cetăţenilor privind metodele corecte de reabilitare;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

79

i) Asigură logistica necesară pentru instruirea specialiştilor şi a meseriaşilor implicaţi în procesul de reabilitare;

j) Propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce le revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Identificarea, iniţierea şi implementarea de programe, proiecte şi activităţi vizând reabilitarea prudentă a cartierelor istorice din Municipiul Timişoara, incluzând reabilitarea clădirilor, a spaţiilor publice şi a infrastructurii tehnice. Activităţile derulate în cadrul centrului sunt în conformitate cu proiectul aprobat spre finanţare nerambursabilă de către Guvernul Federal German.

SECŢIUNEA a IX-a : Art.53: COMPARTIMENTUL CABINET PRIMAR

ATRIBUŢII:

a) Asigură preluarea apelurilor telefonice la cabinetul primarului şi transmiterea întocmai a mesajelor recepţionate;

b) Gestionează agenda primarului; c) Asigură accesul în biroul demnitarului conform programului şi dispoziţiilor acestuia; d) Înştiinţează Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană în timp util cu privire la

programul delegaţiilor; e) Eliberează ordinele de deplasare şi ţine evidenţa lor; f) Gestionează şi atribuie numere de ordine notelor interne din Primăria Municipiului

Timişoara; g) Acordă scutirile de viză pentru voluntari; h) Întocmeşte documentaţiile pentru viză; i) Asigură secretariatul Comisiei de Ordine Publică; j) Asigură transmiterea documentelor prin fax şi ţine evidenţa acestora; k) Asigură repartizarea faxurilor sosite la cabinetul primarului către compartimentele

destinatare; l) Preia Dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi Hotărârile Consiliului Local al

Municipiului Timişoara de la Serviciul Administraţie Locală, respectiv Biroul Analiză şi Elaborare Documente Consiliului Local.

m) Administrează info-chioşc; n) Îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de către demnitar.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

80

a) Răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţi; b) Răspunde de asigurarea unei bune colaborări cu toate compartimentele din cadrul

Primăriei Municipiului Timişoara în vederea soluţionării în mod eficient a tuturor problemelor profesionale;

c) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

d) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

e) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

f) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

g) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Primeşte şi execută sarcinile transmise direct de către demnitar.

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA PATRIMONIU Directorul direcţiei:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare politici, planuri şi programe de dezvoltare ale

patrimoniului Municipiului Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate;

SECŢIUNEA I Art. 54: SERVICIUL PUBLICITATE ŞI COMERŢ

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

81

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Prelucrează documentaţia pentru emiterea acordului de funcţionare în conformitate cu Legea nr. 650/2002 pentru exerciţiile comerciale care se desfăşoară în sedii fixe, activităţile care necesită acordul fiind nominalizate în legea mai sus menţionata;

b) Verifică pe teren cererile pentru solicitările de autorizare si întocmeşte referatele propunând avizarea favorabilă a cererilor sau după caz motivează respingerile documentaţiilor depuse în conformitate cu legislaţia in vigoare;

c) Prelucrează documentaţiile depuse pentru desfăşurarea comerţului stradal pe domeniul public sau privat cu respectarea actelor normative în vigoare;

d) Prelucrează documentaţiile depuse si verifică pe teren condiţiile pentru aprobarea declaraţiilor de alimentaţie publică în conformitate cu H.G. nr. 843/1999, întocmind referate pentru avizarea sau respingerea cererilor depuse;

e) Prelucrează documentaţiile depuse pentru activităţile comerciale desfăşurate în perioada aprobată prin lege pentru reducerile de preţuri in conformitate cu Legea nr. 650/ 2002;

f) Prelucrează documentaţiile depuse privind avizarea unor exerciţii comerciale desfăşurate cu ocazia sărbătorilor tradiţionale;

g) Întocmeşte corespondenţa cu privire la atribuţiile menţionate la literele a) – f) şi participă după caz la audienţele conducătorilor instituţiei cu cetăţenii Municipiului Timişoara;

h) Întocmeşte note de plată privind taxele : de ocupare a domeniului public, de reclama publicitate , de autorizare si urmăreşte încasarea acestora;

i) Emite acorduri de funcţionare pentru societăţile comerciale şi pentru comerţul ambulant;

j) Prelucrează documentaţia depusă de solicitanţi în vederea autorizării în conformitate cu Legea nr. 300/ 2004;

k) Prelucrează documentaţia depusă de solicitanţi în vederea modificării sau completării autorizaţiilor deja emise în conformitate cu Legea nr. 300/2004 sau Legea nr. 507/2002 privind desfăşurarea de activităţi independente de către persoanele fizice si asociaţiile familiale;

l) Face demersurile privind verificarea fiscală şi comercială a solicitanţilor, în vederea validării documentaţiei de autorizare, conform legii ;

m) Verifică pe teren solicitările de autorizare propunând avizarea favorabilă a cererilor sau după caz motivează respingerile documentaţiilor depuse în conformitate cu legislaţia in vigoare;

n) Întocmeşte referatul de propunere în vederea emiterii dispoziţiei de validare a documentaţiilor depuse şi emite autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţilor independente;

o) Face demersurile prevăzute de lege privind înregistrarea în Oficiul Registrului Comerţului a autorizaţiilor emise;

p) Întocmeşte note de plată pentru încasarea taxei de autorizare precum şi a taxelor stabilite de lege în vederea verificării comerciale si fiscale a solicitanţilor precum si

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

82

pentru înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş;

q) Întocmeşte referatele de propunere a anularii sau după caz a suspendării autorizaţiilor emise, conform legii;

r) Analizează solicitărilor de restituire a taxelor si întocmeşte referatele privind aceasta; s) Întocmeşte corespondenţa referitoare la activitatea de autorizare a persoanelor fizice şi

asociaţiilor familiale; t) Ţine legătura şi colaborează cu instituţiile care au atribuţii prevăzute prin lege în

legătură cu autorizarea persoanelor fizice si a asociaţiilor familiale (Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş);

u) Preia documentaţia depusa privind autorizarea mijloacelor si acţiunilor de publicitare temporară si pe termen lung, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 republicată şi modificată şi H.C.L. nr. 290/2006;

v) Întocmeşte referatele privind condiţiile concrete de autorizare şi direcţionează documentaţia către Direcţia Urbanism în vederea obţinerii certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire;

w) Prelucrează cererile pentru activităţi promoţionale desfăşurate pe domeniul public sau privat întocmind referate de specialitate propunând condiţiile concrete în care se pot desfăşura acestea în conformitate cu legislaţia în vigoare;

x) Verifică pe teren sistemele publicitare şi aplică sancţiuni contravenţionale; y) Întocmeşte acorduri promoţionale celor care îndeplinesc condiţiile legale; z) Întocmeşte note de plată pentru încasarea taxelor de ocupare temporară a domeniului

public, pentru publicitate temporară, acţiuni promoţionale, acorduri de funcţionare a exerciţiilor comerciale, comerţ stradal şi verifică achitarea acestora;

aa) Colaborează în ceea ce priveşte respectarea termenului contractelor şi încasarea integrală a sumelor datorate, cu direcţiile şi serviciile din Primărie care au atribuţii în acest domeniu;

bb) Verifică pe teren desfăşurarea exerciţiilor comerciale pe domeniul public sau privat şi aplică sancţiuni contravenţionale in conformitate cu OG 99/2000, actualizata cu Legea 650/2002, HG 843/1999, HG 1454/2004, HG 1661/2001 completata cu HG 1334/2004, Legea 12/1990 actualizata, OG 348/2004, Legea 300/ 2004, OG 2/2001 aprobata prin legea 180/2002 cat si Hotararile Consiliului Local a caror aplicare intra in competenta Serviciului Publicitate si Comert, precum si alte acte normative prevazute de legislatia in vigoare si atribuite in competenta serviciului.

cc) Efectuează controale comune cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul comercial; dd) La sesizarea cetăţenilor sau a altor instituţii verifică si ia măsurile impuse de lege, în

domeniul comercial; ee) Verifică şi ia masuri pentru exerciţii comerciale desfăşurate în zone publice şi private,

conform reglementărilor legale; ff) Verifică şi ia măsuri privind respectarea declaraţiilor de alimentaţie publică; gg) Efectuează controale comerciale în pieţele de pe raza municipiului Timişoara; hh) Verifică respectarea normelor igienico-sanitare în desfăşurarea exerciţiilor comerciale

şi ia masuri în vederea respectării normelor de igienă sanitară in conformitate cu O.G. 108/ 1999;

ii) Verifică şi ia măsuri privind respectarea autorizării şi condiţiilor din acordurile emise pentru activităţile de comerţ stradal ( terase sezoniere, comercianţi ambulanţi );

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

83

jj) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene; kk) Transmite către Biroul Contabilitate Cheltuieli notele contabile pe baza cărora se

evidenţiază sintetic mijloacele fixe. ll) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

mm) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

nn) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

oo) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

pp) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; qq) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

rr) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

ss) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

tt) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

84

c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului sau instituţiei, in general;

d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A II-A :

Art.55: SERVICIUL TEHNIC - EDILITATE Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

Atribuţiile serviciului sunt în domeniul lucrărilor de reparaţii şi investiţii efectuate de Municipiul Timişoara, pentru obiective de locuit, instituţii de învăţământ sau unităţi sanitare, de interes local sau naţional (locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, spitale), aflate în proprietatea sa (domeniu public sau privat) şi în administrarea Consiliului Local sau aflate în proprietate mixtă (stat - persoane fizice sau juridice), finanţate de la bugetul local, bugetul de stat sau din fonduri atrase.

a) Stabileşte anual necesarul de reparaţii aferent patrimoniului gestionat la nivelul

municipiului; b) Stabileşte priorităţile de reparaţii la obiectivele patrimoniului gestionat la nivelul

municipiului; c) Elaborează planul tehnic de reparaţii şi investiţii aferent patrimoniului gestionat la

nivelul municipiului; d) Întocmeşte si coordonează realizarea planului tehnic de reparaţii şi investiţii; e) Pregăteşte documentaţia tehnică premergătoare, necesară demarării procedurilor de

achiziţii publice – servicii şi lucrări de investiţii şi reparaţii (teme de proiectare, caiete de sarcini, note de estimare, angajament şi propunere de cheltuială, cerinţe minime privind capacitatea tehnică a operatorilor economici, nota justificativă privind fundamentarea acestora), în limitele de competenţă ale Serviciului;

f) Stabileşte, in baza analizelor efectuate, priorităţile de dezvoltare a patrimoniului gestionat, în limitele de competenţă ale Serviciului;

g) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii solicitate a fi atribuite în baza procedurilor de achiziţie publică;

h) Urmăreşte şi verifică pe teren lucrările de reparaţii şi investiţii în construcţii pe faze determinante, conform Normativului C 56/1985 şi Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, a prestărilor de servicii şi intervenţii (în cazul avariilor), pentru obiective de locuit, instituţii de învăţământ sau de interes local (locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, spitale), finanţate de la bugetul local sau bugetul de stat;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

85

i) Preia informaţii şi înştiinţează factorii implicaţi în luarea deciziilor in cazuri de accidente tehnice, controlează şi constată modul de derulare a lucrărilor de intervenţie, informează prin Notă informativă sau referat;

j) Organizează recepţionarea lucrărilor de reparaţii şi investiţii pentru: obiective de locuit, instituţii de învăţământ sau de interes local (locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, spitale), finanţate de la bugetul local sau bugetul de stat, specificate in planul tehnic;

k) Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate în vederea realizării obiectivelor serviciului;

l) Constată starea tehnică a obiectivelor ce se încadrează la obiectul de activitate şi transmite concluziile, prin referat sau notă de constatare, către compartimentele cu atribuţii specifice în vederea luării măsurilor ce se impun (demolări, deteriorări constructive datorate unor intervenţii neautorizate etc.);

m) Constată faptele ce contravin normelor legale şi le sancţionează, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare;

n) Constată şi urmăreşte rezolvarea problemelor sesizate de terţi în limita competenţelor serviciului;

o) Constată şi urmăreşte rezolvarea reclamaţiile repartizate. p) Respectă metodologia de primire şi eliberare a documentelor în cadrul Primăriei

Municipiului Timişoara. q) Ţine corespondenţa cu persoanele fizice şi/sau juridice în vederea completării

documentaţiilor depuse incomplet; r) Îndeplineşte dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi execută hotărârile

Consiliului Local, în probleme specifice obiectului activităţii; s) Întocmeşte documentaţia necesară eliberării garanţiilor de bună execuţie aferente

contractelor de achiziţie publică de lucrări şi servicii pe care le administrează; t) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. u) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

v) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

w) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

x) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

y) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

z) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; aa) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

86

-elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor; bb) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea

documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ; cc) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de

utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ; dd) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de

sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a III-a :

Art.56: SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Serviciul Achiziţii Publice este compartimentul de specialitate din cadrul unităţii administrativ teritoriale care organizează şi desfăşoară toate procedurile de achiziţie publică. Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

87

ATRIBUŢII: a) Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor

de achiziţii publice; b) Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; c) Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea de licitaţii; d) Elaborează Programul Anual al achiziţiilor în baza propunerilor compartimentelor de

specialitate; e) Întocmeşte documentaţia de atribuire (fişa de date, formulare) exclusiv documentaţia

tehnică; f) Întovmeşte Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care

procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; g) Întocmeşte Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este

cazul; h) Întocmeşte referatul pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere; i) Întocmeşte Dispoziţia de numire a Comisiilor menţionate mai sus; j) Întocmeşte anunţul de intenţie/participare/atribuire şi-l comunică către R.A. Monitorul

Oficial al României, SEAP, Jurnalul Comunităţilor Uniunii Europene conform legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

k) Întocmeşte documentele necesare în vederea alocării sumelor necesare şi achitării anunţurilor pentru proceduri;

l) Pune la dispoziţia operatorilor economici interesaţi, documentaţia de atribuire, asigură publicitatea procedurilor în conformitate cu prevederile legale;

m) Asigură desfăşurarea procedurilor şi secretariatul comisiilor (redactează procesele verbale de deschidere, de negociere, rapoartele de atribuire, comunicarea rezultatelor procedurilor);

n) Transmite din dosarul achiziţiei publice, documentaţia necesară (caiet de sarcini, propunere tehnică, propunere financiară şi orice alte documente menţionate ca fiind anexe la contract) către Biroul Licitaţii Contracte în vederea finalizării procedurilor, prin încheierea contractelor;

o) Participă ce membrii în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziţii publice; p) Asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale; q) Asigură corespondenţa cu Unitatea Centrală de Verificare a Achiziţiilor Publice din

structura Ministerului Finanţelor Publice, pentru contractele a căror valori de estimare, în lei, fără T.V.A. depăşesc plafoanele stabilite de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;

r) Asigură corespondenţa, în cazul contestaţiilor, cu Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - Bucureşti

s) Întocmeşte raportările pentru Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice - Bucureşti;

t) Întocmeşte dosarul achiziţiei publice; u) Întocmeşte contractul de achiziţie publică; v) Transmite contractul de achiziţie semnat, împreună cu anexele acestuia către

compartimentele de specialitate; w) Întocmeşte documentele necesare restituirii garanţiilor de participare; x) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. y) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

88

z) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

-programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

aa) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

bb) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

cc) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de desfăşurarea licitaţiilor în vederea efectuării achiziţiilor publice şi de întocmirea contractelor de achiziţii publice;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului sau

instituţiei, in general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A IV-A : Art.57: BIROUL LICITAŢII - CONTRACTE

Este subordonat Serviciului Achiziţii Publice şi este compartimentul de specialitate al

unităţii administrativ teritoriale care organizează şi desfăşoară toate procedurile de licitaţie privind concesiunile, închirierile vânzările etc. Şeful biroului:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

89

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate.

ATRIBUŢII: Atribuţiile biroului sunt în domeniul procedurilor de licitaţii privind concesiunile,

închirierile, vânzările astfel încât la nivelul Municipiului Timişoara să existe un singur compartiment unde să se centralizeze toate procedurile mai sus menţionate.

a) Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în domeniul concesiunilor;

b) Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru închirierea şi respectiv vânzarea de bunuri mobile si imobile;

c) Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; d) Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea de licitaţii în domeniul concesiunilor,

închirierilor, vânzărilor; e) Întocmeşte referatul pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere, sau a

comisiei de rezolvare a contestaţiilor; f) Întocmeşte Dispoziţia de numire a Comisiilor menţionate mai sus; g) Întocmeşte documentaţia procedurii de licitaţie (excepţie documentaţia tehnică: caiete

de sarcini, studii de oportunitate etc.) h) Pune la dispoziţia ofertanţilor toate documentele licitaţiei, asigură publicitatea

procedurilor în conformitate cu prevederile legale; i) Asigură desfăşurarea procedurilor şi secretariatul comisiilor (întocmeşte procesele

verbale de deschidere, de negociere, hotărârile de adjudecare, comunicarea rezultatelor procedurilor, întocmeşte contractul de achiziţie);

j) Participă ca membrii în comisiile de evaluare a ofertelor în vederea încheierii contractelor de achiziţii publice;

k) Întocmeşte contractele de achiziţii, concesiune, închiriere, vânzare în limitele de competenţă ale biroului;

l) Transmite contractele de achiziţie publică semnate împreună cu anexele acestuia (caiet de sarcini, propunere tehnică, propunere financiară şi orice alte documente menţionate ca fiind anexe la contract) către compartimentele de specialitate care administrează contractul şi respectiv la Serviciul Achiziţii Publice pentru completarea dosarului achiziţiei publice;

m) Întocmeşte contractele de achiziţii ( în cazul procedurii de achiziţie directă), concesiune, închiriere, vânzare, în baza documentaţiilor puse la dispoziţie de către compartimentele de specialitate;

n) Asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale; o) Transmite contractele de concesiune, închiriere, vânzare către Biroului de Urmărire

Venituri, în vederea luării în evidenţă pentru stabilirea obligaţiilor la bugetul local; p) Întocmeşte documentele necesare restituirii garanţiilor de participare; q) Întocmeşte documentele necesare în vederea alocării sumelor necesare şi achitării

anunţurilor pentru proceduri;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

90

r) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

f) Răspunde de desfăşurarea licitaţiilor şi de întocmirea contractelor de achiziţii publice; g) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

h) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

i) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

j) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

k) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a V-a :

Art.58: BIROUL URMĂRIRE VENITURI

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Pune în executare legile şi a celelalte acte normative care vizează domeniul de activitate;

b) Elaborează proiectele de hotărâri de consiliu local şi a alte reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, în domeniul stabilirii, urmăririi şi încasării obligaţiilor la bugetul local, rezultate din contracte de concesiune, închiriere şi asociere privind domeniul public şi privat al statului sau al municipalităţii, precum şi accesoriile la contractele încheiate, în limita de competenţă a Direcţie Patrimoniu;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

91

c) Elaborează analizele şi statisticile, precum şi documentaţia privind aplicarea şi executarea legilor, necesare pentru realizarea competenţei biroului;

d) Înregistrează în contabilitatea primară creanţele şi întocmeşte lunar situaţiile şi documentele contabile specifice obiectului de activitate al biroului;

e) Înregistrează în evidenţele contabile analitice şi sintetice toate contractele de concesiune, închiriere, vânzare etc.;

f) Stabileşte debitele şi a accesoriile la acestea, care decurg din contractele de concesiune, închiriere şi asociere privind domeniul public şi privat al statului sau al municipalităţii şi din contractele de vânzare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) Emite facturile aferente obligaţiilor la bugetul local care decurg din contractele de concesiune, închiriere şi asociere privind domeniul public şi privat al statului sau al municipalităţii şi din contractele de vânzare ;

h) Transmite înştiinţările de plată; i) Întocmeşte documentaţiile necesare pentru deschiderea acţiunilor în instanţă pentru

recuperarea creanţelor scadente şi neachitate rezultate din contractele aflate în evidenţa biroului;

j) Transmite la compartimentul Executări silite sentinţele investite cu titlu executoriu, având ca obiect sume cuvenite bugetului local, ca urmare a acţiunilor în instanţă;

k) Înregistrează în evidenţele contabile toate creanţele rezultate din contracte de concesiune , închiriere, vânzare şi asociere;

l) Înregistrează în evidenţele contabile distinct debitele rezultate din contracte de concesiune , închiriere, vânzare şi asociere, a majorărilor şi penalităţile de întârziere precum şi a încasările aferente acestora;

m) Evidenţiază T.V.A.- ul; n) Transmite către Direcţia Economică situaţiile contabile lunare pentru înregistrarea în

contabilitatea generală; o) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

92

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VI-a : Art.59: SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate; ATRIBUŢII:

Atribuţiile serviciului sunt în domeniul administrării patrimoniului public si privat al Municipiului Timişoara, după cum urmează:

a) Ţine evidenţa patrimoniului public si privat al Municipiului Timişoara întocmind anual inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat;

b) Ţine evidenţa imobilelor revendicate în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi ia măsurile necesare pentru completarea dosarelor in vederea prezentării acestora în Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001;

c) Avizează documentaţiile privind vânzarea bunurilor ( locuinţe ), realizarea lucrărilor de racordări de apă - canal, gaz, termoficare, amenajări interioare, ieşiri din indiviziune;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

93

d) Întocmeşte contractele de vânzare - cumpărare în limitele de competenţă ale serviciului;

e) Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; f) Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea de administrare. g) Întocmeşte referate pentru numirea comisiei de inventariere, modificarea inventarului

(adăugări, scăderi, casări etc.); h) Întocmeşte referate pentru emiterea Dispoziţiilor Primarului Municipiului Timişoara şi

a Hotărârilor Consiliului Local cu privire la administrarea domeniului public si privat al Municipiului Timişoara;

i) Răspunde în scris în termenul prevăzut de regulamentul de ordine interioara la toate actele;

j) Întocmeşte avize pentru diverse lucrări ca: racordări de apă – canal, gaze, termoficare, amenajări şi transformări interioare, ieşiri din indiviziune;

k) Întocmeşte formalităţi conform Legii nr. 50/1991 republicată şi modificată, pentru obţinerea certificatului de urbanism şi construcţii pentru lucrările cu aviz de principiu ;

l) Verifică şi confirmă lucrările executate de chiriaşi pentru îmbunătăţirea gradului de confort sau cele ce le revin acestora;

m) Reprezintă interesele statului şi ale Consiliului Local Timişoara în expertizele tehnice cerute de instanţe, participând la convocările experţilor tehnici;

n) La propunerile serviciilor şi birourilor din cadrul Direcţiei Patrimoniu întocmeşte formele pentru a obţine aprobările necesare în vederea dezafectării efective a mijloacelor fixe ce îndeplinesc norma de casare şi cu grad înaintat de uzură;

o) În baza documentaţiei privind dezafectarea efectivă ( demolarea ) , scoate din evidenţă mijloacele fixe respective, valoric si fizic.

p) Avizează cererile de cumpărare a imobilelor conform Legea 6l/1991, Legea 112/1995 si Legea 79/1997, O.G. 19/1994;

q) Evaluează imobilele pentru care s-au depus cereri de cumpărare în baza Legea 61/1991, Legea 112/1995, Legea 79/1997 şi stabileşte preţul de vânzare ;

r) Avizează documentaţiile de apartamentare, subapartamentare a imobilelor ; s) Eliberează acordul pentru schimbările de destinaţie din spaţiu locuibil în spaţiu cu altă

destinaţie conform Legea 114 /1996 în cazuri de coproprietate; t) Întocmeşte situaţii solicitate de organele de control cu avizul şefilor ierarhici ; u) Transmite contractele către Biroului de Urmărire Venituri, în vederea colectării

creanţelor ce decurg din acestea; v) Centralizează toate constatările compartimentelor de specialitate cu privire la

neîndeplinirea obligaţiilor contractuale (altele decât cele privind neîncasarea obligaţiilor la bugetul local în sarcina Biroului Urmărire Venituri din cadrul Direcţiei Patrimoniu) şi întocmeşte referate pentru deschiderea de acţiuni în instanţă pentru neîndeplinirea acestor obligaţii.

w) Administrează contractele de achiziţie publică rezultate în baza procedurilor de achiziţie publică solicitate;

x) Întocmeşte formele de intabulare a patrimoniului public şi privat pe care îl administrează;

y) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. z) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

94

următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

aa) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

bb) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

cc) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

dd) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; ee) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

ff) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

gg) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

hh) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

95

d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A VII-A:

Art.60: BIROUL SPAŢII - TERENURI Este subordonat Serviciului Administrare Imobile. Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

Atribuţiile biroului sunt în domeniul administrării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor din patrimoniul public si privat al Municipiului Timişoara.

a) Ţine evidenţa spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor din patrimoniul public si privat al Municipiului Timişoara;

b) Întocmeşte referate privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din imobilele revendicate in baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, şi să ia măsurile necesare pentru completarea dosarelor privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

c) Pregăteşte materialele pentru analizarea documentelor ce se analizează în şedinţele Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 288/28.06.2005

d) Pregăteşte documentaţia pentru prelungirea Contractelor de închiriere privind spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

e) Pregăteşte documentaţia pentru modificarea profilului de activitate din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

f) Întocmeşte referate pentru modificarea Contractelor de închiriere privind spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

g) Încheie procese verbale de predare-primire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ca urmare a încheierii de noi Contracte de închiriere sau de sistări de Contracte de închiriere;

h) Întocmeşte referate pentru anularea Contractelor de închiriere privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale;

i) Ţine evidenţa beneficiarilor Legii nr.341/2004, a partidelor politice, Organizaţiilor neguvernamentale, etc., care solicită spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi terenuri;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

96

j) Face propuneri de noi tarife pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

k) Propune şi pregăteşte documentaţia tehnică pentru vânzarea în baza Legii 550/2002 a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către chiriaşi sau prin licitaţie publică cu strigare;

l) Întocmeşte documentaţia cu privire la predarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către proprietari;

m) Convoacă proprietarii şi chiriaşii în vederea predării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către proprietari;

n) Întocmeşte procesul - verbal de predare-primire şi înmânează exemplarele către proprietar, Serviciu Administrare Imobile şi Biroul Urmărire Venituri;

o) Întocmeşte referate pentru închirierea, vânzarea, darea în folosinţă gratuită, concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor;

p) Întocmeşte referate pentru acţionarea în instanţă pentru nerespectarea clauzelor contractelor privind spatiile cu alta destinaţie si terenurile.

q) Întocmeşte situaţii solicitate de organele de control cu avizul şefilor ierarhici; r) Comunica Biroului Licitaţii Contracte datele necesare : suprafaţa de bază, anexa si

activitatea ce se desfăşoară, pentru calcularea chiriei aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă .

s) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite; e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A VIII-A :

Art.61: COMPARTIMENTUL EXECUTĂRI SILITE

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

97

ATRIBUŢII:

a) Pune în executare evacuările administrative, ca urmare a Dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului Timişoara si încheie in teren procese-verbale;

b) Pune in executare Dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara care sunt încredinţate pentru ducere la îndeplinire Compartimentului Executori si întocmeşte procese-verbale;

c) Centralizează sentinţele/deciziile de evacuare pronunţate de către instanţele de judecata care le sunt înaintate si le transmit biroului executorului judecătoresc, in vederea punerii in executare;

d) Participă la evacuarea pe cale judecătoreasca şi la preluarea locuinţelor, spaţiilor cu alta destinaţie aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

e) Efectuează verificări în teren la solicitarea conducerii, întocmeşte procese verbale de constatare ca urmare a verificărilor efectuate;

f) Finalizează procedura de executare silită şi comunică încasările de sume către Biroul Urmărire Venituri în vederea înregistrării sumelor în contabilitate.

g) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; h) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

i) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

j) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

k) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

98

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

ALTE COMPARTIMENTE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA I : Art.62: SERVICIUL INFORMATIZARE ŞI E – COMUNICARE

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Elaborează şi revizuieşte periodic strategia de informatizare a instituţiei în funcţie de orientările curente în tehnologia informatică şi de tendinţele mondiale în domeniu, în concordanţă cu modificările la nivel naţional ale strategiei de informatizare a administraţiei publice locale, în contextul dezvoltării societăţii informaţionale, evaluează acţiunile de implementare a strategiei de informatizare, stadiul de realizare şi concordanţa realizărilor cu normele şi metodologiile unitare la nivel naţional, efectele proiectelor în derulare;

b) Auditează funcţionarea sistemelor informatice, calitatea, eficienţa de utilizare, creează rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea serviciului, funcţionarea sistemului informaţional;

c) Efectuează studiul şi analiza sistemelor informaţionale din instituţie, formulează strategia integrată de dezvoltare a sistemului informatic;

d) Coordonează proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi mentenanţa sistemelor informatice;

e) Urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemelor informatice pe care le coordonează cu alte sisteme informatice implementate în instituţie;

f) Coordonează exploatarea curentă a aplicaţiilor realizate de către firmele contractante, înregistrând sugestiile şi cerinţele utilizatorilor; urmăreşte modul de rezolvare a problemelor semnalate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

99

g) La cerere, dezvoltă / întreţine aplicaţii informatice proprii conform cerinţelor sistemului informatic al instituţiei; pentru darea în exploatare a aplicaţiilor realizate întocmeşte un scurt manual de utilizare, instruieşte şi asistă utilizatorul în perioada de însuşire a modului de lucru cu noua aplicaţie, coordonează crearea, utilizarea, întreţinerea, protecţia, arhivarea bazelor de date specifice;

h) Participă la derularea programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale ce implică folosirea sistemelor informatice sau de comunicaţii la care instituţia este partener;

i) Acordă consultanţă de specialitate tuturor compartimentelor în vederea realizării unor proiecte ce utilizează tehnică de calcul, şi anume: elaborează studii, documente în domeniul tehnologiei informaţionale şi comunicaţiei în sprijinul realizării documentaţiilor;

j) Coordonează studiul şi analiza sistemelor informatice în exploatare curentă din punctul de vedere a securităţii şi siguranţei de funcţionare, a securităţii şi integrităţii datelor din sistem;

k) Colaborează la elaborarea programele de dezvoltare în domeniul infrastructurii de informatică şi comunicaţii în vederea asigurării condiţiilor de implementare a strategiei de informatizare a instituţiei coordonând integrarea proiectelor de dezvoltare de sisteme informatice în vederea asigurării securităţii, siguranţei de funcţionare a acestora;

l) Supraveghează administrarea reţelei de calculatoare şi de comunicaţie de date; m) Asigură procedurile de implementare a semnăturii electronice şi a certificatelor

digitale; n) Contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a investiţiilor, la întocmirea

documentaţiei tehnice privind achiziţiile publice din domeniul tehnicii informatice şi de comunicaţii pregătind documentaţiile necesare derulării achiziţiilor de produse (echipamente de calcul, elemente active şi pasive de reţea, software de bază, consumabile pentru echipamente de calcul), servicii (consultanţă TIC, proiectare şi realizare software de aplicaţie, mentenanţă hard, soft şi reţea de calculatoare), lucrări de realizare şi extindere a reţelelor de date şi comunicaţie;

o) Coordonează formarea şi perfecţionarea personalului pentru utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţiilor de date în cadrul programului anual de perfecţionare;

p) Contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a necesităţilor de instruire a funcţionarilor în domeniul tehnologiei informaţionale şi a comunicaţiilor;

q) Creează şi menţine condiţiile tehnice pentru oferirea de servicii publice în format electronic pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, asigură disponibilitatea informaţiilor publice prin Internet, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână;

r) Efectuează studiul şi analiza sistemelor informaţionale de servicii electronice, urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemului informatic de servicii electronice propriu cu sistemele informatice în exploatare şi cu reţele informaţionale de interes naţional şi local;

s) Culege informaţii şi realizează redactarea şi tehnoredactarea textelor pentru Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara;

t) Participă la programele, proiectele naţionale şi internaţionale în legătură cu dezvoltarea sistemelor informatice de servicii electronice la care instituţia este partener;

u) Face propuneri pentru simplificarea procedurilor şi practicilor administrative, îmbunătăţirea serviciilor publice, generalizarea treptată a serviciilor bidirecţionale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

100

v) Contribuie la promovarea imaginii instituţiei pe plan intern şi internaţional prin intermediul portalului, în colaborare cu Biroul Relaţii Publice;

w) Administrează portalul instituţiei, în baza Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ţinând cont de prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publică pe portalul instituţiei informaţiile puse la dispoziţie de compartimentele din instituţie prin Biroul de relaţii Publice, în colaborare cu Biroul Relaţii Publice;

x) Monitorizează funcţionarea serviciilor oferite pe cale electronică şi defineşte strategiile de extindere a acestora, în colaborare cu Biroul Relaţii Publice;

y) Gestionează sesizările şi reclamaţiile primite de la cetăţeni prin mediul electronic, şi transmite răspunsurile către cetăţeni, urmăreşte, la nivel de instituţie, rezolvarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni prin mediu electronic (portal, infochioşc), în colaborare cu Biroul Relaţii Publice;

z) Contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a investiţiilor, la organizarea şi derularea achiziţiilor publice de tipărire şi distribuţie a Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara, în colaborare cu Biroul Relaţii Publice;

aa) Administrează contractele de achiziţie publică în domeniul IT iniţiate de Serviciul de Informatizare si E-Comunicare;

bb) Acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru: îmbunătăţirea activităţii de relaţii cu publicul şi promovarea imaginii localităţii şi a Consiliului local; îmbunătăţirea serviciilor publice, simplificarea procedurilor şi practicilor administrative; optimizarea comunicării şi a fluxului de informaţii între Primărie / Consiliul local şi instituţiile publice de la nivel local, regional şi naţional; asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice (centre de informaţii); generalizarea treptată a schimbului de informaţii bazat pe documente electronice, ), în colaborare cu Biroul Relaţii Publice;

cc) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale privind informatizarea instituţiei precum şi a necesităţilor proprii;

dd) Întocmeşte şi comunică Serviciului Licitaţii - Contracte în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice, privind informatizarea instituţiei precum şi a necesităţilor proprii;

ee) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate, privind informatizarea instituţiei precum şi a necesităţilor proprii

ff) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism şi în mod conştiincios a sarcinilor de serviciu ce îi revin conform Regulamentului de Ordine Interioară şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

101

b) Împreună cu compartimentele utilizatoare a sistemelor informatice răspunde de corectitudinea rezultatelor acestora precum şi de păstrarea secretului datelor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în cazul depăşirii atribuţiilor de serviciu, sau, pentru fapte ce aduc prejudicii instituţiei;

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Informează şefii ierarhici asupra măsurilor şi soluţiilor ce se impun în vederea îmbunătăţirii sistemului informaţional şi informatic al instituţiei;

b) Defineşte politici de securitate, confidenţialitate şi integritate a datelor din sistemele informatice coordonate, propune norme / normative tehnice din domeniul utilizării tehnicii informatice şi de comunicaţie şi urmăreşte respectarea lor;

c) Propune programe de dezvoltare a infrastructurii de informatică şi de comunicaţii; d) Se preocupă de perfecţionarea permanentă a pregătirii profesionale proprii;

SECŢIUNEA a II-a : Art.63: CABINET VICEPRIMAR

ATRIBUŢII:

a) Primeşte, înregistrează şi distribuie zilnic corespondenţa viceprimarului; b) Asigură permanent preluarea apelurilor telefonice la cabinetul viceprimarului; c) Eliberează ordinele de deplasare şi ţine evidenţa lor; d) Asigură accesul în biroul demnitarului conform dispoziţiilor acestuia; e) Redactează corespondenţa viceprimarului; f) Execută documentaţiile pentru viză; g) Asigură transmiterea documentelor prin fax şi ţine evidenţa acestora; h) Execută şi alte activităţi specifice dispuse de către demnitar; i) Administrează poşta electronică – cabinet viceprimar; j) Administrează info-chioşc.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţi; b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

102

a) Primeşte şi execută sarcinile transmise direct de către demnitar.

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA URBANISM Directorul direcţiei:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare politici, planuri şi programe de dezvoltare urbană

a Municipiului Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate.

SECŢIUNEA I : Art.64: SERVICIUL AUTORIZARE ŞI CONTROL CONSTRUCŢII

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Coordonează activitatea de emitere a autorizaţiilor de construire; b) Coordonează activitatea privind disciplina în construcţii; c) Coordonează activitatea privind emiterea proceselor verbale de recepţie; d) Coordonează activitatea de evidenţă date, elaborare statistici; e) Coordonează arhivarea documentelor din structura proprie şi din birourile aflate în

subordine; f) Efectuează verificări pe teren. g) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; h) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea

elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

103

i) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

j) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

k) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a II-a : Art.65: BIROUL AUTORIZĂRI

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Aplică şi execută legile în vigoare în domeniul urbanismului, autorizării executării lucrărilor de construcţii;

b) Verifică actele, documentele şi proiectele tehnice în vederea redactării autorizaţiilor de construire;

c) Verifică pe teren periodic şi înştiinţează în scris Biroul Statistici şi Disciplină în Construcţii despre orice abatere constatată;

d) Regularizează taxa de autorizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

104

e) Formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare;

f) Ţine evidenţa şi înregistrează Autorizaţiile de Construcţie emise pentru lucrări de construcţii, cât şi pentru lucrări de instalaţii;

g) Întocmeşte procesele verbale de recepţie care stau la baza eliberării autorizaţiilor de funcţionare;

h) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

d) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; e) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; f) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A III-A : Art.66: BIROUL STATISTICI ŞI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII ŞI ÎNTABULĂRI

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Verifică pe teren şi răspunde la sesizările privind disciplina în construcţii; b) Întocmeşte procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; c) Întocmeşte dosarele pentru a fi înaintate în instanţă de către Serviciul Juridic, în cazul

nerespectării măsurilor dispuse în Procesele verbale de constatare a contravenţiilor la termenul stabilit precum şi a contestaţiilor;

d) Realizează rapoartele statistice cu privire la activitatea Direcţiei Urbanism; e) Efectuează verificări pe teren în scopul colectării datelor statistice; f) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

105

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A IV-A :

Art.67: COMPARTIMENTUL ACORD UNIC

Compartimentul Acord Unic se află în Subordinea directorului Direcţiei Urbanism. ATRIBUŢII:

a) Emite Acordul Unic; b) Formulează comunicări necesare în vederea emiterii Acordului Unic. c) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; d) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

e) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

f) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

g) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

106

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A V-A : Art.68: SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Promovează politici de dezvoltare urbană ale municipiului; b) Asigură realizarea reglementărilor urbane pe raza intregului oras; c) Coordonează planificarea urbană a teritoriului administrativ al Municipiului

Timişoara în corelare cu comunele înconjurătoare; d) Corelează Planurile Urbanistice de Detaliu şi Planurile Urbanistice Zonale cu Planul

Urbanistic General existent; e) Iniţiază demersurile pentru întocmirea Planurilor Urbanistice de Detaliu şi Planurilor

Urbanistice Zonale necesare; f) Urmăreşte şi asigură includerea în bugetul local a sumelor necesare realizării

documentaţiilor de planificare urbana; g) Transmite noile reglementari din Planurile Urbanistice de Detaliu şi Planurile

Urbanistice Zonale aprobate către serviciile care emit Autorizaţii de Construire şi Certificate de Urbanism sau altor compartimente interesate;

h) Convoaca Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism când e cazul; i) Formulează răspunsuri referitoare la cererile cu privire la planificarea spaţială a

municipiului. j) Înregistrează, verifică cererile depuse de către persoane fizice şi formulează răspunsuri

privind condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri conform H.C.L. nr. 375/2005;

k) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; l) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

107

-elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor; m) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea

documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ; n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de

utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ; o) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de

sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A VI-A : Art.69: BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri pentru studii şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului;

b) Formulează răspunsuri către beneficiari care au la bază documentaţii necorespunzătoare şi incomplete;

c) Ţine evidenţa ( inclusiv informatizată ) a documentaţiilor şi studiilor aprobate; d) Gestionează baza de date cu documentaţii de urbanism; e) Gestionează activitatea de emitere a certificatelor de urbanism;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

108

f) Arhivează documentele din structura proprie şi din birourile aflate în subordine; g) Verifică pe teren situaţiile neclare din documentaţii de urbanism; h) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine; i) Avizează acordurile pentru comerţ stradal, terase în conformitate cu prevederile

legale; j) Verifică şi exprimă punctul de vedere dacă Studiile de Fezabilitate întocmite de

Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Edilitară sunt în concordanţă cu planurile urbanistice. k) Întocmeşte documentaţiile tehnice necesare iniţierii procedurilor de achiziţii publice în

domeniul de competenţă; l) Administrează contractele de lucrări/servicii încheiate prin proceduri de achiziţie

solicitate.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA A VII-A : Art.70: BIROUL CERTIFICATE DE URBANISM

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Verifică actele, documentele în vederea redactării certificatelor de urbanism; b) Verifică pe teren situaţiile neclare din documentele prezentate în vederea emiterii

certificatului de urbanism; c) Întocmeşte certificatele de urbanism în conformitate cu documentaţiile de urbanism şi

prevederile legale în vigoare;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

109

d) Formulează răspunsuri către beneficiari la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare sau incomplete;

e) Ţine evidenţa şi înregistrează Certificatele de Urbanism emise pentru lucrări de construcţii, cât şi pentru lucrări de instalaţii ;

f) Formulează puncte de vedere la dosarele privind autorizaţiile emise de Serviciul Publicitate şi Comerţ ;

g) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VIII-a :

Art.71: SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Coordonează şi urmăreşte documentele care intră în serviciu; b) Întreţine, actualizează şi face statistici G.I.S.; c) Efectuează verificări pe teren pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare, numere

poştale, denumiri de străzi, dezmembrări, Legea 10/2001, Legea 1/2000, Legea

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

110

247/2005, expertize şi pentru corectitudinea măsurătorilor în planul municipiului Timişoara;

d) Eliberează extrase din planuri de situaţie scara 1:500 şi încadrare în zonă 1:5000; e) Eliberează extrase din Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice de Detaliu şi

Planul Urbanistic General. f) Întocmeşte documentaţiile tehnice necesare iniţierii procedurilor de achiziţii publice în

domeniul de competenţă; g) Administrează contractele de lucrări/servicii încheiate prin proceduri de achiziţie

solicitate. h) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

i) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

j) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

k) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

l) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

m) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; n) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

o) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

p) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

q) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

111

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a IX-a : Art.72: BIROUL CADRASTRU ŞI AVIZARE DOCUMENTAŢII

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Întocmeşte Certificatele de Urbanism pentru servitute, unificare, dezmembrare şi substituire emise pentru lucrări de cadastru;

b) Întocmeşte Adeverinţa de schimbare destinaţie spaţiu, de schimbare denumire stradă, de atribuire denumire stradă, de atribuire număr stradal, de teren intravilan teren în vederea operării în C.F. prin Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Serviciul de Carte Funciară;

c) Întocmeşte Autorizaţia de funcţionare construcţii, de nefuncţionare construcţii, de funcţionare garaje – construcţii provizorii teren în vederea operării în C.F. prin Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Serviciul de Carte Funciară;

d) Formulează răspunsuri către beneficiari la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare sau incomplete;

e) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine; f) Emite Acordul dezmembrare teren în vederea operării în C.F. prin Oficiul Naţional de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Serviciul de Carte Funciară ; g) Emite Avizul Unic pe baza avizelor eliberate de Regiile Autonome; h) Se pronunţă, din punct de vedere cadastral, asupra raportului de expertiză existent la

dosar, la solicitările Serviciului Juridic; i) Răspunde la dosare de Legea nr.1/2000, de Legea nr.10/2001, de Legea nr.247/2005

din punct de vedere cadastral şi urbanistic, verificându-se pe teren starea terenului revendicat;

j) Întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri pentru studii şi documentaţii de cadastru; k) Efectuează verificări pe teren pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare, numere

poştale, denumiri de străzi, dezmembrări, Legea 10/2001, Legea 1/2000, Legea 247/2005, expertize şi pentru corectitudinea măsurătorilor în planul municipiului Timişoara.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

112

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

ALTE COMPARTIMENTE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA I :

Art.73: CABINET VICEPRIMAR ATRIBUŢII:

a) Primeşte, înregistrează şi distribuie zilnic corespondenţa viceprimarului; b) Asigură permanent preluarea apelurilor telefonice la cabinetul viceprimarului; c) Eliberează ordinele de deplasare şi ţine evidenţa lor; d) Asigură accesul în biroul demnitarului conform dispoziţiilor acestuia; e) Redactează corespondenţa viceprimarului; f) Verifică documentaţiile pentru viză; g) Asigură transmiterea documentelor prin fax şi ţine evidenţa acestora; h) Execută şi alte activităţi specifice dispuse de către demnitar; i) Administrează poşta electronică – cabinet viceprimar; j) Administrează info-chioşc;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţi; b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

113

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Primeşte şi execută sarcinile transmise direct de către demnitar.

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE SECRETARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA I : Art.74: SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

Serviciul Administrare Fond Funciar funcţionează în subordinea directă a Secretarului

Municipiului Timişoara. Serviciul Administrare Fond Funciar asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice

autorităţii administraţiei publice locale, cu privire la problemele de fond funciar şi de agricultură, în limita competenţelor stabilite.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciului subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Asigură culegerea şi înscrierea datelor în registrele agricole ale municipiului

Timişoara, ţinerea la zi a acestor registre, centralizarea datelor înscrise, furnizarea de date din registrele agricole la solicitarea diferitelor instituţii;

b) Eliberează certificate de producător, bilete de adeverirea proprietăţii şi sănătăţii animalelor; eliberează diferite adeverinţe cu privire la terenurile deţinute în proprietate sau sub alte forme (folosinţă, arendă, etc.), cu privire la animalele crescute în gospodăriile populaţiei; eliberează titlurile de proprietate şi ordinele prefectului emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare; eliberează copii xerox de pe documentele de fond funciar (dosare, schiţe) eliberează bonurile de motorină sau alte forme de subvenţii acordate de stat agricultorilor;

c) Înregistrează contractele de arendare încheiate între arendatori şi arendaşi pentru bunurile agricole arendate aflate pe raza municipiului Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

114

d) Centralizează cererile depuse de către beneficiarii subvenţiilor (ajutoare băneşti, bonuri valorice, bonuri de motorină, etc.) acordate de stat agricultorilor; asigură afişarea la vedere publică a listelor cu beneficiarii subvenţiilor acordate de stat, a listelor cuprinzând producătorii agricoli cărora li s-au eliberat certificatele de producător, a situaţiilor privind stadiul aplicării Legii fondului funciar;

e) Asigură soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la persoanele fizice, de la persoane juridice şi de la alte compartimente din cadrul primăriei; întocmeşte diverse adrese, comunicări, solicitări, anunţuri, referate, procese-verbale;

f) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului; g) Asigură participarea efectivă a consilierilor serviciului la punerea în aplicare a Legii

fondului funciar; asigură verificarea dosarelor depuse în vederea reconstituiri şi constituirii dreptului de proprietate; asigură efectuarea verificărilor pe teren a amplasamentelor solicitate; asigură punerea în posesie a celor îndreptăţiţi; asigură întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie, întocmirea diferitelor adrese, comunicări, corespondenţe legate de aplicarea legii fondului funciar; asigură clarificarea problemelor legate de modul de aplicare a legii (de vechile amplasamente, de vecinătăţi, de limitele de hotar între parcelele atribuite, etc.);

h) Asigură îndosarierea cererilor primite spre soluţionare, arhivarea dosarelor; asigură formarea bazei de date a serviciului;

i) Colaborează cu celelalte compartimente ale primăriei, cu specialiştii de la Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală Timiş, colaborează cu alte instituţii în rezolvarea problemelor de fond funciar şi de agricultură;

j) Verifică şi urmăreşte modul de utilizare a păşunii municipiului Timişoara; acordă sprijin în activităţile sanitar-veterinare pe teritoriul municipiului Timişoara în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea bolilor infectocontagioase de mare difuzibilitate la animale (când este cazul);

k) Efectuează activitate de relaţii cu publicul, consiliere; l) Contribuie la realizarea bugetului local, prin aplicarea diferitelor taxe stabilite prin legi

şi prin hotărâri ale consiliului local. m) Întocmeşte diferite situaţii statistice, situaţii centralizatoare specifice activităţii

serviciului. n) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; o) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

p) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

q) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

r) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) În calitate de funcţionari publici, răspund după caz, material, civil, administrativ sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiunilor ce le revin;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

115

b) Răspund de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea confidenţialităţii faptelor, datelor şi informaţiilor de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii;

c) Răspund de îndeplinirea cu profesionalism, corectitudine, loialitate, în mod conştiincios, cu imparţialitate şi în conformitate cu legea a îndatoririlor de serviciu, se abţin de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici;

d) Răspund de realizarea la timp şi întocmai a sarcinilor de serviciu; răspund de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin corespunzător funcţiei publice pe care o deţin, precum şi de îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt delegate;

e) Răspund de păstrarea bunurilor din dotarea serviciului; f) Răspund de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului sau încredinţate de

şeful ierarhic sau de către primar; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia, ia decizii numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Propune măsuri, proceduri de uz intern în vederea îmbunătăţirii activităţii serviciului sau a instituţiei publice, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;

c) Semnalează şefului ierarhic, respectiv conducerii instituţiei problemele deosebite apărute în activitatea serviciului.

SECŢIUNEA a II-a : Art.75: SERVICIUL JURIDIC

ŞI Art.76: BIROUL CONTENCIOS

Serviciul Juridic este în subordinea Secretarului Municipiului Timişoara şi are în

subordinea sa Biroul Contencios. Atribuţia definitorie a Serviciului Juridic constă în reprezentarea Primăriei Municipiului Timişoara în faţa instanţelor judecătoreşti, cu susţinerea intereselor acesteia, respectiv ţinerea evidenţei proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte. Serviciul Juridic şi Biroul Juridic Contencios realizează activitatea de reprezentare a Primăriei Municipiului Timişoara în faţa instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe jurisdicţionale, susţinând interesele acesteia, şi acordă asistenţă serviciilor şi birourilor din aparatul de specialitate al Primarului. Şeful serviciului/biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul/biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

116

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele autorităţii administraţiei publice locale (Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie);

b) Formulează întâmpinări, note scrise, concluzii, ridică excepţii pentru o bună apărare a instituţiei pe care o reprezintă;

c) Ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;

d) Comunică organelor de executare silită, titlurile executorii primite; e) În baza unei delegaţii speciale date de primar, poate fixa pretenţiile, renunţă la

pretenţii, poate da răspunsuri la interogatoriu; f) Participă la formarea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme

de drept; g) Solicită relaţii de la Comisia pentru aplicare a Legii nr. 112/1995 privind cererile

depuse de petenţi şi modul de rezolvare a acestora; h) Formulează răspunsuri la interogatorii în colaborare cu serviciile competente; i) Primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi

direcţii, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

j) Exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile; k) Îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac; l) Promovează cereri de chemare în judecată (desfiinţări de construcţii, acţiuni în

pretenţii, anulare acte administrative) din dispoziţia Conducerii Primăriei Municipiului Timişoara;

m) Face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Primăria Municipiului Timişoara justifică un interes;

n) Asigură asistenţa juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi persoanelor fizice şi juridice care se prezintă la audienţele Serviciului Juridic, în limitele competenţelor legale;

o) Avizează pentru legalitate contractele încheiate de instituţie şi se prezintă prin reprezentant la birourile notarilor publici în vederea autentificării contractelor de donaţie;

p) Colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local, regulamentelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor precum şi a oricăror acte normative elaborate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara sau de către Primar;

q) Avizează la cererea conducerii orice alte acte cu caracter juridic; r) Verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de

specialitate; s) Avizează din punct de vedere juridic referatele care stau la baza dispoziţiilor emise de

Primarul Municipiului Timişoara şi verifică din punct de vedere al legalităţii proiectele de hotărâre supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

117

t) Asigură consiliere juridică şi participarea în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii 10/2001 şi în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii 18/1991;

u) Primeşte plângerile din partea terţelor persoane, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

v) Promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei. w) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; x) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

y) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

z) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

aa) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura serviciului şi biroului):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi a informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite, în cadrul serviciului;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea instituţiei;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a III-a : Art.77: SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

118

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Efectuează anchete sociale, la cererea instanţelor judecătoreşti, în cauze care au ca obiect: divorţul între soţi cu copii minori, stabilirea domiciliului copilului minor la unul dintre părinţi, reîncredinţarea copilului unuia dintre părinţi, alte cauze pentru care legea prevede ascultarea Autorităţii Tutelare;

b) Întocmeşte anchete sociale la cererea Poliţiei privind minorii care au comis fapte penale;

c) Asistă persoanele vârstnice cu domiciliul în Timişoara, la cererea acestora sau din oficiu, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor sale, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, de către un reprezentant al Autorităţii Tutelare;

d) Efectuează ancheta socială completă a cazului în termen de zece zile de la sesizare şi propune, după caz, măsuri de executare legală a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat;

e) Asigură documentaţia necesară promovării în justiţie a acţiunilor de punere sub interdicţie a persoanelor cu alienaţie sau debilitate mintală;

f) Examinează şi soluţionează cererile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice, în limitele competenţelor legale;

g) Redactează proiectele de dispoziţii ale Primarului Municipiului Timişoara privind: - instituirea tutelei bolnavului psihic, pus sub interdicţie judecătorească; - instituirea curatelei generale şi a curatelei speciale privind încuviinţarea actelor

juridice ale minorilor şi bolnavilor puşi sub interdicţie judecătorească; - aprobarea de dări de seamă ale tuturor bolnavilor, puşi sub interdicţie judecătorească

şi descărcarea din gestiune a acestora. h) Verifică periodic dosarele de tutelă ale bolnavilor puşi sub interdicţie judecătorească, menţinerea permanentă a legăturilor cu familiile celor ocrotiţi şi urmărirea situaţiei acestora.

i) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

-programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

k) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

119

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de încheierea cu obiectivitate şi fără părtinire a actelor scrise privind

rezultatele anchetelor, dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată; b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin Fişa Postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

d) Propune proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general.

SECŢIUNEA a IV-a : Art.78: SERVICIUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

ŞI Art.79: BIROUL ANALIZĂ ŞI ELABORARE DOCUMENTE CONSILIU LOCAL

Serviciul Administraţie Locală funcţionează în subordinea directă a Secretarului

Municipiului Timişoara şi are în subordinea sa Biroul Analiză şi Elaborare Documente Consiliu Local. Activitatea care se desfăşoară în cadrul serviciului se axează în principal pe următoarele probleme: punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 10/2001- privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989; punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2002 – privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local; verificarea documentaţiilor care stau la baza eliberării autorizaţiilor familiale şi persoanelor fizice conform Legii nr. 300/2004 – privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

120

activităţi economice în mod independent; verificarea documentaţiilor depuse ca urmare a prevederilor Legii nr. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la Legea nr. 67/2004 – pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate. ATRIBUŢII - serviciu:

a) Preia dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Timişoara şi le înscrie în registrul special;

b) Comunică dispoziţiile către Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş, Cabinet Primar şi compartimentele interesate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

c) Ţine evidenţa comunicării dispoziţiilor către compartimente, persoanelor interesate; d) Arhivează dispoziţiile; e) Verifică, din punct de vedere juridic, dosarele depuse în baza Legii nr. 10/2001;

întocmesc ordinea de zi şi participă la şedinţele Comisiei tehnice şi a Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001; întocmesc referatele şi dispoziţiile referitoare la notificările depuse; acordă consultanţă inspectorilor care instrumentează dosarele precum şi autorilor notificărilor sau împuterniciţilor acestora; realizează corespondenţa cu diverse instituţii implicate în soluţionarea dosarelor depuse în baza Legii nr. 10/2001;

f) Invită agenţii comerciali la negocieri şi întocmiesc ordinea de zi; participă la şedinţe ale Comisiei de negociere şi întocmesc procesele - verbale aferente; rezolvă corespondenţa cu privire la spaţiile comerciale care se încadrează în prevederile Legii nr. 550/2002;

g) Verifică dosarele depuse în baza Legii nr. 300/2004 – privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, în vederea avizării de către Secretar;

h) Verifică documentaţiile depuse în baza Legii nr. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2003 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor de taxi permanente, în vederea avizării de către Secretar;

i) Păstrează în condiţii de securitate listele electorale permanente; primeşte întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste şi le transmite celor care au întocmit listele; efectuează copii de pe listele electorale permanente cuprinzând alegătorii din fiecare secţie de votare şi le înaintează, în două exemplare birourilor electorale ale secţiilor de votare; delimitează secţiile de votare şi le transmite prefectului în termenul prevăzut de lege; asigură amenajarea corespunzătoare a secţiilor de votare; predă pe bază de proces - verbal buletinele de vot, ştampilele de control şi cele cu menţiunea „ votat „ precum şi celelalte materiale

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

121

necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare; asigură condiţiile necesare consultării de către alegători sau cei interesaţi a copiilor de pe listele electorale permanente la sediul primăriei şi la sediile secţiilor de votare;

j) Ţine evidenţa monitoarelor oficiale – în format electronic – şi aducerea acestora la cunoştinţa compartimentelor interesate;

k) Arhivează actele create; l) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; m) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

n) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

o) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

p) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

ATRIBUŢII - birou:

a) Convoacă consilierii locali, în conformitate cu prevederile legale, la şedinţele ordinare şi extraordinare, precum şi la şedinţele pe comisii de specialitate ale Consiliului Local;

b) Întocmeşte dispoziţia de convocare a Consiliului Local şi o aduce la cunoştinţa publică;

c) Primeşte, prin intermediul Biroului Control Intern, proiectele de hotărâri însoţite de referatele de specialitate, le verifică din punct de vedere juridic şi tehnic şi le înaintează la Cabinet Secretar, în vederea avizării;

d) Elaborează proiecte de hotărâre; e) Asigură asistenţa la comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Local;

convoacă iniţiatorii proiectelor de hotărâre, în vederea susţinerii acestora, la şedinţele pe comisii; întocmeşte avizele comisiilor şi le înaintează consilierilor; întocmeşte procesele – verbale ale şedinţelor; asigură corespondenţa cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi cu terţi;

f) Pune la dispoziţia consilierilor şi membrilor executivului primăriei materialele ce vor fi dezbătute conform ordinii de zi, cu 5 zile înaintea şedinţelor în plen ale consiliului local;

g) Participă la şedinţele Consiliului Local şi întocmeşte procesele – verbale ale acestora şi asigură afişarea acestuia la sediul primăriei, în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, potrivit dispoziţiilor legale; transmite o copie a procesului-verbal prin mail, în vederea afişării pe pagina de internet a primăriei;

h) Sigilează procesul - verbal împreună cu toată documentaţia de pe ordinea de zi a şedinţei într-un dosar special;

i) Redactează hotărârile consiliului local, conform votului consilierilor; j) Ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Local; k) Înaintează Hotărârile Consiliului Local, în termen de 10 zile lucrătoare de la data

adoptării , Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş şi Primarului Municipiului;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

122

l) Asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor, în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect;

m) Transmite, Biroului Relaţii Publice, materialele înscrise pe ordinea de zi, în vederea publicării pe site-ul instituţiei, conform prevederilor Legii nr. 52/2003;

n) Invită persoanele interesate la şedinţele consiliului local; o) Arhivează hotărârile Consiliului Local şi actele create în cadrul biroului; p) Asigură, anual, editarea Buletinului Informativ – culegere ce cuprinde Hotărârile

Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara cu caracter normativ; elaborează caietul de sarcini în vederea organizării şi desfăşurării licitaţiei; asigură predarea în format electronic a materialului către adjudecatarul licitaţiei şi corectura textului pentru „bun de tipar”; comunică Buletinul Informativ Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean, primăriilor municipiilor şi oraşelor din ţară, etc;

q) Aplică prevederile legale referitoare la Registrul declaraţiilor de interese şi întocmeşte diverse situaţii cu privire la aleşii locali;

r) Întocmeşte pontajul consilierilor locali şi îl transmite compartimentului de specialitate în vederea stabilirii indemnizaţiei acestora;

s) Întocmeşte şi transmite, anual, în luna iunie, Serviciului Buget, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza dispoziţiilor legale privind finanţele publice locale;

t) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum şi referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz, Serviciului Buget sau Biroului Contabilitatea Cheltuielilor;

u) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; v) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

w) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

x) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

y) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura serviciului şi biroului):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea produce prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului; d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a îndatoririlor de serviciu; e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi

informaţiilor menţionate în documentele întocmite;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

123

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent în ceea ce priveşte perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune proceduri de uz intern pentru activitatea sa; d) Informează conducerea instituţiei cu privire la orice problemă deosebită legată de

activitatea sa, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă aspectele ivite nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi sau atribuţii.

SECŢIUNEA a V-a : Art.80: COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

Şeful compartimentului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea, asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului, urmăreşte modul de aplicare al nomenclatorului la constituirea dosarelor;

b) Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite; întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit; asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidenţă curentă;

c) Şeful compartimentului arhivă este secretarul comisiei de selecţionare, şi în această calitate convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care în principiu pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; întocmeşte formele cerute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale, asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;

d) Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legile în vigoare;

e) Pune la dispoziţie pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire verifică integritatea documentului împrumutat, după restituire acestea fiind reintegrate la fond;

f) Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite conform prevederii legilor Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă, solicită conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului, informează

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

124

conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;

g) Pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;

h) Pregăteşte documentele cu valoare istorică şi inventarele acestora în vederea predării la Arhivelor Naţionale conform prevederilor legii Arhivelor Naţionale.

i) Asigură legarea corectă şi estetică a documentelor din cadrul arhivei a documentelor din cadrul arhivei care au termenul de păstrare mai mare de 10 ani.

j) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; k) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

l) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde administrativ, material sau penal după caz în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pentru neexecutarea în termen sau executarea eronată a atribuţiilor de serviciu;

b) Este direct răspunzător de calitatea lucrărilor executate; c) Răspunde de îndeplinirea corectă a sarcinilor de serviciu prevăzute în Regulamentul

Intern şi a Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Are competenţă la nivelul relaţiilor funcţionale stabilite pe plan intern şi extern în vederea îndeplinirii în condiţiile legii a sarcinilor de serviciu;

b) Primeşte de regulă sarcini numai din partea şefului direct , aducându-i la cunoştinţă problemele care apar şi modul de soluţionare a sarcinilor de serviciu.

PARTEA a II - a:

REGULAMENTUL INTERN

Art.1 – Regulamentul Intern al Primăriei Municipiului Timişoara a fost aprobat prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1482/02.07.2004 şi este în vigoare începând cu data de 6 iulie 2004.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

125