keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 13/27.01.2009 privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public

27.01.2009

Hotararea Consiliului Local 13/27.01.2009
privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 832/16.01.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 337 / 16.12.2003 pentru aprobarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 337/16.12.2003.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredinţează Direcţia Drumuri, Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la H.C.L. nr._____/__________ PRIVIND NORMELE PENTRU LUCRARILE

TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTA PE DOMENIUL PUBLIC ART.1 NORME PRIVIND LUCRARILE (LUCRARI DE EXTINDERE RETELE SI BRANSAMENTE)

a.Toate lucrarile tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public (strazi, spatii verzi,

parcuri) se pot executa numai dupa obtinerea Permisului de Spargere (conform Anexei nr.1 la prezentele Norme) eliberat de Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Drumuri şi Transporturi. Societăţile comerciale care execută lucrări tehnico-edilitare în municipiul Timişoara sunt obligate ca înaintea demarării lucrărilor să preia amplasamentul de la Primăria Municipiului Timişoara (conform Anexei nr.2 la prezentele Norme).

Plata taxei pentru obţinerea Permisului de Spargere se face la depunerea documentaţiei. Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 2.000 – 2.500 lei b. Respectarea conditiilor cuprinse în Permisul de Spargere şi în Procesul verbal de

predare primire amplasament emise de catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Drumuri şi Transporturi al Primariei Municipiului Timisoara este obligatorie.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.500 – 2.500 lei c. Executantul lucrarilor care afecteaza domeniul public este obligat sa respecte termenul

de executie acordat prin Permisul de spargere care va fi stabilit în concordanta cu graficul de esalonare a lucrarilor prezentat la licitatie. Acest termen poate fi prelungit o singura data cu maximum 10 zile. Dupa expirarea acestui termen se vor percepe taxe de ocupare a domeniului public pentru fiecare zi de întârziere conform legislatiei în vigoare.

Exceptie fac cazurile când lucrarile nu se finalizeaza în termenul mentionat în graficul de esalonare al lucrarilor datorita invocarii de motive justificate(condiţii meteo, condiţii tehnice neprevăzute apărute pe parcursul executării lucrărilor, etc.).

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 2.000 – 2.500 lei

d. Toate lucrarile de gospodarie subterana care intersecteaza strazi cu carosabil din

îmbracaminti permanente se vor executa numai prin foraje orizontale, fara a afecta sistemul rutier.

Exceptie fac lucrarile care nu se pot executa prin foraje orizontale din motive tehnice bine întemeiate.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.000 – 2.500 lei e. Executantul lucrarilor care afecteaza domeniul public este obligat sa evacueze în

totalitate pamântul si molozul rezultat din sapatura în locurile special amenajate pentru acest scop. Pentru strazi cu îmbracaminte rutiera permanentă, umplutura se executa numai cu nisip si balast la gradul de compactare conform normativelor în vigoare, iar sistemul rutier se executa similar cu cel existent.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 2.000 – 2.500 lei

f. Beneficiarii sau executanţii lucrarilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public

au obligatia de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societatile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi care fac dovada că îndeplinesc condiţiile minime necesare executării unor astfel de lucrări (conform Anexei nr.3 la prezentele Norme) .

Dupa executarea lucrarilor, beneficiarii Permiselor de Spargere au obligatia de a preda amplasamentul catre societatile comerciale care executa refacerea pe baza unui Proces Verbal .

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 2.000 – 2.500 lei

g. Desfacerea pavajelor si executarea de sapaturi pe strazi, în piete sau parcuri se poate

executa numai cu avizul compartimentelor de specialitate din cadrul Directiei Drumuri şi Transporturi al Primariei Municipiului Timisoara si cu respectarea conditiilor prevazute în avizul acordat pentru lucrare.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.000-2.500 lei

h. Punerea în functiune a noilor utilitati de catre administratorii de retele se poate face

numai cu dovada achitarii de catre beneficiar a contravalorii lucrarilor de refacere a domeniului public afectat la una din societatile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi care fac dovada că îndeplinesc condiţiile minime necesare executării unor astfel de lucrări (conform Anexei nr.3 la prezentele Norme).

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 2.000 – 2.500 lei

ART.2. NORME PRIVIND LUCRARILE DE INTERVENTII ÎN CAZ DE AVARII

a. Toate interventiile de pe domeniul public la retelele tehnico-edilitare subterane se

executa în baza unui ,,Permis de interventie“(conform Anexei nr.4 la prezentele Norme) , eliberat de catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Drumuri şi Transporturi. Se vor respecta conditiile cuprinse în ,,Permisul de Interventie" emis de catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Drumuri şi Transporturi al Primariei Municipiului Timisoara.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 2.000 – 2.500 lei b. Societatile comerciale sau regiile autonome care au în administrare retele de distributie

sau canalizare sunt obligate sa execute în cel mult 48 de ore remedierea avariilor sau deranjamentelor aparute la retelele proprii de distributie.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.000 – 2.500 lei c. Executantul lucrarii de interventie în caz de avarii este obligat sa evacueze în totalitate

pamântul si molozul rezultat din sapatura în locurile special amenajate pentru acest scop indicate în Permisul de Interventie. Pentru strazi cu îmbracaminti rutiere umplutura se executa numai cu nisip si balast la gradul de compactare conform normativelor în vigoare, iar sistemul rutier se executa similar cu cel existent.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 2.000 – 2.500 lei

d. Beneficiarii lucrarilor de interventie în caz de avarii care afecteaza domeniul public au

obligatia de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societatile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi care fac dovada că îndeplinesc condiţiile minime necesare executării unor astfel de lucrări (conform Anexei nr.3 la prezentele Norme) .

Dupa executarea lucrarilor, beneficiarii Permiselor de Intervenţii au obligatia de a preda amplasamentul catre societatile comerciale care executa refacerea pe baza unui Proces Verbal .

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 2.000 – 2.500 lei

e. Societatile comerciale , regiile autonome sau alte unităţi care au în administrare sau

exploatare retele de distributie sau canalizare sunt obligate să fixeze şi să menţină piesele vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale, hidranţi, etc., la cota părţii carosabile şi trotuarelor.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.500 – 2.500 lei

ART.3. NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT DE LUCRARILE DE SPARGERI

a.Executarea lucrarilor de refacere drumuri se va face doar de catre societatile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi care fac dovada că îndeplinesc condiţiile minime necesare executării unor astfel de lucrări (conform Anexei nr.3 la prezentele Norme) .

Societăţile comerciale care execută lucrări de refacere drumuri în municipiul Timişoara sunt obligate să respecte sistemul rutier existent, iar refacerea să se execute în felul următor:

- în cazul în care lucrarea afectează trotuarul în sens longitudinal: Stratul de uzură se va reface pe o suprafaţă având ca lăţime, lăţimea trotuarului ,

iar ca lungime , lungimea reţelei. - în cazul în care lucrarea afectează trotuarul în sens transversal: Stratul de uzură se va reface pe minim 1,00m de o parte şi de alta a suprafeţei afectate

- în cazul în care lucrarea afectează carosabilul în sens longitudinal: Stratul de uzură se va reface pe lăţimea unei benzi de circulaţie şi pe toată

lungimea lucrării - în cazul în care lucrarea afectează carosabilul în sens transversal:

Stratul de uzură se va reface pe minim 3,00 m de o parte şi de alta a suprafeţei afectate.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.000 – 2.500 lei În cazurile sociale temeinic justificate, suprafaţa refăcută se va putea reduce în baza unui

referat întocmit de Serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei de Drumuri şi Transporturi al Primăriei Municipiului Timişoara, în care vor fi prevăzute condiţiile minime derefacere a domeniului public.

b. Societatile comerciale care executa lucrari de refacere drumuri în municipiul Timisoara

sunt obligate sa execute aceste lucrari, în conformitate cu normativele în vigoare în termen de 5

zile de la data primirii amplasamentului pe baza unui Proces Verbal de predare –primire, întocmit între executantul lucrarii tehnico-edilitare şi executantul lucrării de refacere a tramei stradale.

Predarea amplasamentului va avea loc la data finalizarii lucrarilor, cel târziu la data expirarii Permisului de Spargere sau a Permisului de Interventie, în conformitate cu normativele în vigoare. Procesul Verbal de predare –primire întocmit va fi transmis în aceeasi zi catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Drumuri şi Transporturi al Primariei Municipiului Timisoara.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 2.000 – 2.500 lei

c. Comportarea în timp a carosabilului refacut va fi identica cu a sistemului rutier

adiacent. Orice defectiune aparuta în timp la sectorul de drum refacut cade în sarcina celui ce a executat lucrarea de refacere.

Raspunderea pentru lucrarea executata înceteaza numai în cazul în care se executa alte lucrari ulterioare de amenajare a strazii, care afecteaza amplasamentul lucrarii care a necesitat refacerea. Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda:

2.000 – 2.500 lei d. Societatile comerciale care executa lucrari de refacere drumuri în municipiul Timisoara

sunt obligate sa respecte tehnologiile de executie si materialele adecvate îmbracamintilor rutiere. Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.000 – 2.500 lei e. Societatile comerciale care executa lucrari tehnico-edilitare în municipiul Timisoara

sunt obligate ca în termen de 48 de ore de la finalizarea lucrarilor sa predea amplasamentul Primariei Municipiului Timisoara .Invitatia participarii reprezentantului Primariei Municipiului Timisoara se va face in scris , prin fax sau telefonic.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.000 – 2.500 lei

ART.4. OBLIGATII ALE CONSTRUCTORILOR a. Sa delimiteze clar perimetrul ocupat de organizarea de santier.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.000 – 2.500 lei b. Sa respecte perimetrul delimitat si aprobat pentru organizarea de santier. Pentru

depasirea perimetrului se vor percepe taxe de ocupare a domeniului public în conformitate cu legislatia în vigoare.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.000 – 2.500 lei c. Sa întretina sistemele de dirijare a circulatiei în conditiile tehnice prevazute de

normativele în vigoare, asigurând permanent conditii pentru buna circulatie a vehiculelor si a pietonilor.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.000 – 2.500 lei

d. Sa foloseasca pentru executarea lucrarilor de spargere a carosabilului numai masini

speciale de taiat beton si asfalt echipate cu disc, care sa nu afecteze structura de rezistenta a sistemului rutier.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.000 – 2.500 lei e. Sa semnalizeze corespunzator punctele de lucru care afecteaza trotuarele si partea

carosabila a strazilor pentru a evita producerea de accidente de circulatie. Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.000 – 2.500 lei

f. Sa nu dezafecteze instalatiile edilitar gospodaresti ( receptori pentru ape pluviale,

camine de scurgere si racord, hidranti, etc.) precum si mascarea acestora prin asfaltare si betonare.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.000 – 2.500 lei

g. Sa amplaseze la punctele de lucru panouri care sa indice: -denumirea si adresa lucrarii; -denumirea beneficiarului; -denumirea proiectantului; -denumirea constructorului; -numar Autorizatie de Constructie; -eliberata de: -termen de executie: -data începerii si data finalizarii; Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 1.000 – 2.500 lei

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI, TRANSPORTURI Ing. Culiţă CHIŞ ŞEF SERVICIU DRUMURI, PODURI ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ TRANSPORT Ing. Ioan GANCIOV Ing. Vasile OLAR

Întocmit, Ing. Szabo Georgeta

Atasament: Anexa_4.pdf

ANEXA NR.4 LA NORMELE PRIVIND LUCRARILE

TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTA PE DOMENIUL PUBLIC ROMÂNIA PRIMĂRIA TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI Nr. ………. din ………………..

PERMIS DE INTERVENŢIE

Către ……………………………. Urmare a adresei dvs. nr. ………… din data ……………vă acordăm permis de intervenţie pe domeniul public, necesar executării următoarelor lucrări: intervenţie la ………… Termenul de începere: ………………. Termenul de valabilitate: ………………. Termen de refacere domeniu public: ……….. Termenul de prelungire: ………... Zona de valabilitate: ……………. Nr. ………………… Suprafaţa de carosabil afectată: ……….. mp. Tipul carosabilului: ……………. Suprafaţa de trotuar afectată: …………. mp. Tipul trotuarului: …………….. Suprafaţa de zonă verde afectată: ………………….mp. Prezentul permis este valabil cu respectarea următoarelor condiţii: a) pe arterele centrale şi cele intens circulate, lucrările sus menţionate se vor executa numai cu avizul Serviciului Circulaţie din cadrul Poliţiei Rutiere. b) beneficiarul prezentului permis este obligat să comunice intervenţia şi la S.C. DISTRIGAZ NORD Timişoara situată pe str. Independenţei nr. 26-28, telefon 356803388 sau 0356803389 în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze ce pot să apară în timpul executării lucrărilor. c) punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzător, atât ziua cât şi noaptea, în scopul evitării accidentelor. Constructorul este răspunzător de asigurarea siguranţei circulaţiei în zona afectată de lucrări până la refacerea integrală a tramei stradale şi predarea la Primăria Timişoara. d) lucrările de spargere se vor executa după o formă geometrică cu muchiile vii. e) la executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai maşini speciale de tăiat beton şi asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistenţă a sistemului rutier. f) dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor întâlni instalaţii edilitare subterane acestea vor fi protejate şi va fi anunţat Serviciul Tehnic al administratorilor de reţele. g) deşeurile sau materialele rezultate din săpătură vor fi depozitate în aşa fel încât să nu stânjenească circulaţia urmând a fi ridicate în maxim 24 de ore. h) lăzile cu scule, alte mijloace de lucru sau materiale, vor fi depozitate ordonat pe trotuar, astfel încât să nu stânjenească circulaţia pietonală. i) la puctul de lucru va exista un panou cu numele firmei care execută lucrarea specificându-se toate datele referitoare la lucrare, conform HCL. nr. 349/2002.

j) pavajele desfăcute pentru reparaţii vor fi refăcute în cursul aceleiaşi zile, nelăsându- se peste noapte lucrări neterminate care pot provoca accidente. k) prezentul permis se va păstra la punctul de lucru pentru a fi prezentat la cererea organelor de control ale Primăriei Municipiului Timişoara. l) beneficiarul prezentului permis are obligativitatea de a anunţa încheierea lucrării în termen de 48 de ore sau neîncadrarea în termen la Servicul de specialitate din cadrul Direcţiei Drumuri şi Transporturi pentru a fi luată în evidenţă. m) beneficiarul prezentului permis are obligativitatea ca la finalizarea lucrărilor, cel târziu la data expirării prezentului permis să predea amplasamentul, pe bază de proces verbal, către societatea comercială care execută lucrarea de refacere. Procesul verbal va fi transmis în aceeaşi zi către Serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Drumuri şi Transporturi a Primăriei Municipiului Timişoara la numărul de fax: 0256-201526. n) Societatea comercială care execută lucrările de refacere a carosabilului - - are obligativitatea de a anunţa în termen de 24 de ore finalizarea lucrărilor efectuate, către Serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Drumuri şi Transporturi a Primăriei Municipiului Timişoara la numărul de fax: 0256-201526. Am primit PERMISUL DE INTREVENŢIE şi am luat la cunoştinţă conţinutul său. __________________________________________________________________ Şef Serviciu Drumuri şi Poduri Şef Birou Infrastructură în Transport

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI, TRANSPORTURI Ing. Culiţă CHIŞ ŞEF SERVICIU DRUMURI, PODURI ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ TRANSPORT Ing. Ioan GANCIOV Ing. Vasile OLAR

Consilier, Ing. Szabo Georgeta

Atasament: Anexa_3.pdf

ANEXA NR.3 LA NORMELE PRIVIND LUCRARILE

TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTA PE DOMENIUL PUBLIC

Condiţiile minime care trebuie îndeplinite de către societăţile comerciale pentru a executa lucrari de drumuri pe raza municipiului Timisoara sunt următoarele:

1. Sa aiba toate datoriile catre stat achitate; 2. Sa aiba minim 3 recomandari de la beneficiari privind lucrari similare executate, atestate prin procese verbale de receptie finala; 3. Sa aiba responsabil tehnic cu executia atestat M.L.P.T.L.

4. Sa aiba manualul calitatii; 5. Sa detina ca mijloace fixe utilajele: - utilaje pentru încarcat si pentru sapaturi - cilindru compactor - placa vibratoare - mai compactor - masina de taiat îmbracaminti rutiere - dispozitive pentru împrastiere solutie de amorsat.

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI, TRANSPORTURI Ing. Culiţă CHIŞ ŞEF SERVICIU DRUMURI, PODURI ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ TRANSPORT Ing. Ioan GANCIOV Ing. Vasile OLAR

Consilier, Ing. Szabo Georgeta

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA NR.2 LA NORMELE PRIVIND LUCRARILE

TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTA PE DOMENIUL PUBLIC ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA TIMIŞOARA BLV. C.D.LOGA NR.1 TEL.408300

Proces - verbal de predare-primire amplasament spargere Nr. ……… din ………………….

Încheiat azi …………….. cu ocazia predării de către Primăria Timişoara către …………………… în calitate de constructor a amplasamentului spargerii, menţionat în anexa "FIŞA OBIECTIV", conform avizului de principiu nr……….. din……………. În acest scop, de comun acord, se stabilesc următoarele: 1. În vederea eliberării procesului verbal de predare a amplasamentului,constructorul va prezenta următoarele: a. contracte de refacere încheiat cu una din firmele abilitate de Primărie în vederea refacerii sistemului rutier al părţii carosabile şi/sau trotuarului în cazul în care acestea vor fi afectate;

b. copie după chitanţa de achitare a contravalorii distrugerilor de pe zona verde amenajată, distrugeri evaluate de către Serviciu Mediu Urban (dacă e cazul), în cazul spaţiilor verzi neamenajate constructorul având obligaţia de a nivela terenul. 2. Lucrările se execută pe traseul aprobat în autorizaţia de construcţie nr……. din………….. . Lucrările care afectează reţeaua stradală se vor executa numai cu dispozitive de tăiat echipate cu disc, astfel încât să nu fie afectat sistemul rutier decât pe lăţimea intervenţiei. În caz contrar, constructorul se obligă să plătească refacerea trotuarului sau a părţii carosabile după caz pe toată lăţimea acestora. 3. Constructorul …………….. are obligaţia evacuării pământului şi molozului, rezultat din săpătura în totalitate în locul stabilit de Direcţia Drumuri şi Transporturi a Primăriei Municipiului Timişoara. 4. Umplutura se execută numai cu balast până la nivelul superior al sistemului rutier, exceptând cazurile în care normativele instalaţiilor prevăd umplutura cu pământ, care va fi compactat la umiditate optimă cu dispozitive adecvate (placă vibratoare, mai mecanic, etc.). 5. Semnalizarea punctului de lucru şi dirijarea circulaţiei în zona spargerii, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, se va face conform instrucţiunilor şi normelor în vigoare privind condiţiile de închidere a circulaţiei sau de instituire a restricţiilor în vederea executării de lucrări în zona drumurilor de utlitate publică şi va fi în sarcina celui care a preluat amplasamentul de la data reluării acestuia, către Primăria Timişoara. Modificarea semnalizării rutiere în zona lucrărilor se va realiza pe baza avizului dat de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei municipiului Timişoara; demontarea indicatoarelor de restricţie şi dirijare a circulaţiei în zonă şi montarea indicatoarelor iniţiale, cade în sarcina celui care a preluat amplasamentul.

6. Începând cu data predării amplasamentului lucrării de către Primăria municipiului Timişoara către constructor, până la data predării amplasamentului respectiv, constructorul ……………. răspunde pentru prejudiciile cauzate terţilor din eventualele accidente de circulaţie din zona lucrării. 7. Zona verde amenajată (arbori, arbişti, flori anuale, bienale sau perene) se va evalua înainte de spargere. 8. La lichidarea lucrărilor se vor prezenta de către construcotr, toate procesele verbale de lucrări ascunse, cât şi certificatele de caliatate ale materialelor puse în operă, în vederea efectuării recepţiei preliminare, iar zona verde afectată va fi nivelată şi gazonată. 9. Comportarea în timp a carosabilului refăcut ca fi identică cu a sistemului rutier adiacent. Orice defecţiune apărută în timp la sectorul de drum refăcut cade în sarcina celui ce a executat lucrarea de refacere. Răspunderea pentru lucrarea executată încetează numai în cazul în care se execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii, care afectează amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea. Eventualele degradări apărute în această perioadă se vor remedia de către constructor, conform art. 23 lit. K, din Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcţii.

Nepredarea amplasamentului către Primăria municipiului Timişoara, la data stabilită prin "GRAFICUL DE EXECUŢIE" poate atrage după sine interdicţia pentru constructor de a mai executa lucrări care afectează domeniul public. 10. Prezentul proces verbal împreună cu anexa "FISA OBIECTIV" s-a întocmit în două exemplare: unul pentru constructor şi unul pentru PRIMĂRIE.

FIŞA OBIECTIV Investitor: ………………… Adresa investitor: ……………… nr.: ………… bl.: ………. sc.:………. ap………: Adresa obiectiv: ……………. nr.: ……. bl.: ….. sc.: …… ap………: Scop spargere: ……………………………………………… Obs. - Refacerea carosabilului se va executa de către constructor. Nu afectează trotuar-foraj; - Nu necesită raport de evaluare pentru distrugerea zonei verzi;

REFACERE OBIECTIV Tip carosabil:…………….. suprafaţa (mp) fundaţie: (mp) strat de bază: (cm) îmbrăcăminte: (cm) Tip bordură: lungimea (mp) Tip trotuar: suprafaţa (mp) fundaţie: (cm) îmbrăcăminte: (cm) Şef Birou, Consilier, Delegat, -Zona verde:

- aviz de evaluare nr. - achitat chitanţa nr. / Şef Serviciu,

GRAFIC DE EXECUŢIE

Perioada de execuţie: ……………..zile de la data primirii permisului de spargere. Predarea amplasamentului către DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI se face în maxim 5 zile de la expirarea permisului de spargere. Antreprenorul rămâne răspunzător pentru buna execuţie a lucrărilor de refacere a tramei stradale pe perioada de 2 ani de zile de la data predării amplasamentului.

Data predării amplasamentului către DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI . Observaţii: Şef Birou, Consilier, Delegat,

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI, TRANSPORTURI Ing. Culiţă CHIŞ ŞEF SERVICIU DRUMURI, PODURI ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ TRANSPORT Ing. Ioan GANCIOV Ing. Vasile OLAR

Consilier, Ing. Szabo Georgeta

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA NR.1 LA NORMELE PRIVIND LUCRARILE

TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTA PE DOMENIUL PUBLIC ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI Nr. cerere TH…………./………………

Către …………………………………

PERMIS DE SPARGERE NR. ……………… privind executarea lucrărilor edilitare-subterane

La cererea dvs. nr. TH……………… din data ……………… prin care solicitaţi permisul de spargere pentru executarea lucrării: …………… la adresa str………. nr. …… vă facem cunoscut că avizăm executarea lucrării în următoarele condiţii:

Se vor respecta condiţiile impuse de avizele de principiu emise de către Primărie la întocmirea documentaţiei.

În perioada executării lucrărilor în zona străzilor se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare şi asigurare a siguranţei circulaţiei rutiere conform normativelor în vigoare.

Beneficiarul permisului rămâne răspunzător de calitatea lucrărilor pe care le-a executat, având obligaţia de a reface lucrările ce se dovedesc necorespunzătoare. Comportarea în timp a carosabilului refăcut ca fi identică cu a sistemului rutier adiacent,

Zonele afectate vor fi preluate pe bază de Proces verbal de la PRIMĂRIE şi vor fi predate la terminarea lucrărilor de refacere.

La terminarea lucrării beneficiarul are obligaţia de a anunţa PRIMĂRIA Municipiului Timişoara.

La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai maşini speciale de tăiat beton şi asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistenţă a sistemului rutier.

Beneficiarul prezentului permis are obligativitatea ca la finalizarea lucrărilor, cel târziu la data expirării prezentului permis să predea amplasamentul, pe bază de proces verbal, către societatea comercială care execută lucrarea de refacere. Procesul verbal va fi transmis în acceaşi zi către Seviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Drumuri şi Transporturi a Primăriei Municipiului Timişoara la numărul de fax: 0256/201526.

Societatea comercială care execută lucrările de refacere a carosabilului are obligativitatea dea anunţa în termen de 24 ore finalizarea lucrărilor efectuate, către Seviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Drumuri şi Transporturi a Primăriei Municipiului Timişoara la numărul de fax: 0256/201526.

Alte condiţii pe care trebuie să le respecte beneficiarul permisului: -Lucrarea este sub incidenţa Legii 50 / 91 (republicată)

Prezentul permis este valabil de la data de: …………. pînă la data de ……… când lucrarea va fi terminată. ŞEF SERVICIU: ŞEF BIROU, Am primit permisul de spargere şi am luat la cunoştinţă de conţinutul său. BENEFICIARUL LUCRĂRII: CONSTRUCTOR: Termen de prelungire a permisului: -

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI, TRANSPORTURI Ing. Culiţă CHIŞ ŞEF SERVICIU DRUMURI, PODURI ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ TRANSPORT Ing. Ioan GANCIOV Ing. Vasile OLAR

Consilier, Ing. Szabo Georgeta

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Direcţia Drumuri, Transporturi B. Infrastruct.Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2009 - 832 din 16.01.2009

REFERAT Privind lucrările tehnico-edilitare care se execută

pe domeniul public

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 337/2003 au fost reglementate norme privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public, a căror nerespectare constituie contravenţii. În urma aplicării acestei hotărâri au fost constatate unele aspecte negative ale situaţiilor din teren, legate de lucrările tehnico-edilitare, aspecte care nu puteau fi sancţionate întrucât nu erau cuprinse în normele stabilite. Astfel hotărârea precizează faptul că toate lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public se pot executa numai după obţinerea Permisului de Spargere eliberat de Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei. Având în vedere faptul că au fost numeroase cazuri în care executanţi ai lucrărilor de investiţii au efectuat lucrările fără a mai ridica Permisul de Spargere, se impune obligarea acestora de a plăti acest act la depunerea documentaţiei depuse pentru obţinerea Permisului de Spargere. Totodată, în scopul reducerii numărului de tentative de a executa lucrări fără Permis de Spargere, precum şi a celor care nu respectă condiţiile cuprinse în Permisul de Spargere şi în Procesul verbal de predare primire amplasament, se propune majorarea limitelor minime ale amenzilor aplicate pentru sancţionarea acestor nereguli. În confomitate cu hotărârea mai sus menţionată, executantul de lucrări are obligaţia de a reface domeniul public afectat . S-a constatat însă faptul că, în timp, pe perimetrul afectat de lucrarea tehnico- edilitară, drumul refăcut are o comportare neuniformă faţă de sistemul rutier existent. Pentru ca cele două sisteme rutiere să conlucreze, se impune ca refacerea stratului de uzură să fie executată pe o suprafaţă extinsă faţă de cea delimitată de marginile săpăturii. Având însă în vedere faptul că atât costul lucrărilor tehnico-edilitare cât şi al refacerii drumului sunt suportate de către beneficiarii lucrărilor, care pot fi şi persoane fizice, la aplicarea prevederii de mai sus, propunem ca în cazurile sociale temeinic justificate, suprafaţa refăcută să fie redusă astfel încât să fie respectate condiţiile minime de refacere a domeniului public. Structura Primăriei Municipiului Timişoara a fost reorganizată, de la data adoptării Hotărârii de Consiliu nr. 337/2003, motiv pentru care se impune modificarea denumirii direcţiei care răspunde de eliberarea actelor menţionate în Anexa 1, astfel că în loc de Direcţia Edilitară se va trece Direcţia de Drumuri şi Transporturi.

Astfel în baza Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, Legii nr. 50/1991 completată cu Legea 453/2001 privind autorizarea executării construcţiilor, Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi a celor prezentate anetrior, propunem spre aprobare Consiliului Local ”Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”.

DIRECTOR D.DRUMURI, TRANSPORTURI, Ing. CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DR.PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC, Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU INFRASTR.TRANSP., ÎNTOCMIT, Ing. VASILE OLAR Ing. GEORGETA SZABO Cod FP 53-01, ver.1

România AVIZAT Judeţul Timiş SECRETAR, Municipiul Timişoara IOAN COJOCARI Consiliul local

PROIECT DE HOTARARE

Din data de__________________ Privind lucrările tehnico-edilitare care se execută

pe domeniul public

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere referatul nr. SC2009 – 832 din 16.01.2009 intocmit de către Direcţia

Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite

şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată şi modificată;

În baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 337 / 16.12.2003 pentru aprobarea Normelor

privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public; In conformitate cu prevederile art.36, alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind

administratia publică locală republicată şi actualizată; În temeiul art. 45 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată şi

actualizată; HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 337/16.12.2003.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Drumuri, Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Drumuri, Transporturi - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Poliţia Comunitară - Direcţiei Dezvoltare - Direcţiei Comunicare - Direcţiei de Mediu - Serviciului Juridic - Biroului Control Intren şi Managementul Calităţii - Serviciului Centru de Informare pentru Cetăţeni - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier Cod FP 53-02, ver.1