keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 251/11.11.2003 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2003, privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători din municipiul Timişoara

11.11.2003

Hotararea Consiliului Local 251/11.11.2003
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2003, privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători din municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 18547/28.10.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cu prevederile Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2003 privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Timişoara
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001, privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit. (d) şi (i), din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2003 privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Timişoara, în sensul eliminării poziţiei nr.5 - " Bilet suprataxă" conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale;



Presedinte de sedinta
ION BĂLĂŞOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_modificare_tarife_RATT.pdf

ANEXA LA HCL NR. ……../………………….

LISTA tarifelor la transportul urban de calatori în Municipiul Timisoara,

prestatie efectuata de Regia Autonoma de Transport Timisoara

U.M. LEI/U.M. 1. Bilete

- 1 calatorie calatorie 9.000 - 2 calatorii calatorie 17.000

- expres calatorie 12.000 2. Legitimatie de o zi 38.000 3. Abonamente a) o linie:

- 30 zile abonament 275.000 - 15 zile abonament 150.000 - 7 zile abonament 80.000 - 5 zile abonament 65.000

b) doua linii: - 30 zile abonament 345.000 - 15 zile abonament 200.000 - 7 zile abonament 120.000 - 5 zile abonament 100.000

c) general: - 30 zile abonament 380.000

15 zile abonament 260.000 - 7 zile abonament 170.000 - 5 zile abonament 140.000

d) expres 1 linie - 30 zile abonament 295.000 - 15 zile abonament 170.000 - 7 zile abonament 105.000 - 5 zile abonament 70.000

e) Persoane cu handicap beneficiari ai Legii nr. 519 / 2002 si Ordinului 290/609/2003

Abonament general

292.000

4. Abonamente agenti economici Nominalizate general abonament 713.000

Nenominalizate general abonament 951.000 Nominalizate 2 linii abonament 498.000

Nenominalizate 2 linii abonament 747.000 Nota: Abonamentele generale si legitimatiile de calatorie de o zi sunt valabile si pentru liniile expres; Biletele vândute la vechiul pret sunt valabile pâna la epuizarea acestora.

Atasament: Referat_modificare_tarife_RATT.pdf

ROMÂNIA Se aproba JUDETUL TIMIS Primar, PRIMARIA TIMISOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECTIA EDILITARA SERVICIUL RETELE PUBLICE NR. ……………………. /V/ ………………………

REFERAT Pentru modificarea Anexei la HCL nr. 171/2003, privind aprobarea tarifelor pentru

transportul urban de calatori din municipiul Timisoara

Prin HCL nr. 171/29.07.2003, în Anexa 1, s-a aprobat introducerea biletului de calatorie cu suprataxa, la solicitarea R.A. Transport Timisoara.

La momentul respectiv, am fost de acord cu introducerea acestui tip de bilete de calatorie în ideea de a oferi calatorului grabit sau neglijent posibilitatea cumpararii biletului de calatorie în mijlocul de transport în comun, la solicitarea acestuia.

De la intrarea în vigoare a HCL nr. 171/2003, practica a dovedit ca prin eliberarea acestui bilet cu suprataxa s-a încurajat utilizarea mijloacelor de transport în comun în mod fraudulos, la risc, de catre publicul calator. Acest fapt a condus la scaderea veniturilor regiei pe de o parte si instituirea pe de alta parte din partea regiei a unei noi practici în efectuarea controlului, înlocuind prevederile HCL nr. 349/2002, privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Timisoara, cu sanctionarea calatoriei frauduloase prin eliberarea de bilete cu suprataxa.

Având în vedere ca sumele încasate prin eliberarea acestor bilete cu suprataxa se fac venit la bugetul R.A. Transport Timisoara, s-a ajuns pâna la impunerea unei norme lunare pentru fiecare controlor în conditionarea primirii retributiei.

Având în vedere cele expuse mai sus si considerând ca HCL nr. 349/2002 prevede sanctionarea calatoriei fara bilet, propunem suspendarea utilizarii în continuare a acestui tip de bilete.

CONSILIER SUPERIOR, CONSILIER PRINCIPAL,

CULITA CHIS MIHAI DRAGOMIR RED. M.D. DACT. C.C. EX. 2

ROMÂNIA Se aproba JUDETUL TIMIS Primar, PRIMARIA TIMISOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECTIA EDILITARA SERVICIUL RETELE PUBLICE NR. ……………………. /V/ ………………………

REFERAT Pentru modificarea Anexei la HCL nr. 171/2003, privind aprobarea tarifelor pentru

transportul urban de calatori din municipiul Timisoara

Prin HCL nr. 171/29.07.2003, în Anexa 1, s-a aprobat introducerea biletului de calatorie cu suprataxa, la solicitarea R.A. Transport Timisoara.

La momentul respectiv, am fost de acord cu introducerea acestui tip de bilete de calatorie în ideea de a oferi calatorului grabit sau neglijent posibilitatea cumpararii biletului de calatorie în mijlocul de transport în comun, la solicitarea acestuia.

De la intrarea în vigoare a HCL nr. 171/2003, practica a dovedit ca prin eliberarea acestui bilet cu suprataxa s-a încurajat utilizarea mijloacelor de transport în comun în mod fraudulos, la risc, de catre publicul calator. Acest fapt a condus la scaderea veniturilor regiei pe de o parte si instituirea pe de alta parte din partea regiei a unei noi practici în efectuarea controlului, înlocuind prevederile HCL nr. 349/2002, privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Timisoara, cu sanctionarea calatoriei frauduloase prin eliberarea de bilete cu suprataxa.

Având în vedere ca sumele încasate prin eliberarea acestor bilete cu suprataxa se fac venit la bugetul R.A. Transport Timisoara, s-a ajuns pâna la impunerea unei norme lunare pentru fiecare controlor în conditionarea primirii retributiei.

Având în vedere cele expuse mai sus si considerând ca HCL nr. 349/2002 prevede sanctionarea calatoriei fara bilet, propunem suspendarea utilizarii în continuare a acestui tip de bilete.

VICEPRIMAR, SEF SERVICIU,

DOREL BORZA ROMULUS KOMOZ

DIRECTOR ECONOMIC, AVIZAT JURIDIC, ADRIAN BODO MIRELA LASUSCHEVICI