keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 337/16.12.2003 pentru aprobarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public

16.12.2003

Hotararea Consiliului Local 337/16.12.2003
pentru aprobarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003-20275/ 20.11.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Având în vedere prevederile Legii nr. 453/ 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
În baza Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată şi modificată.
În baza prevederilor Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcţii,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.52 / 26.03.2002 pentru aprobarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public.
In conformitate cu prevederile art.38 lit.l.) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală;


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public,conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă condiţiile de agreere a societăţilor comerciale pentru execuţia lucrărilor de refacere drumuri, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.52 / 26.03.2002

Art.4.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinţeaza Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei municipiului Timisoara.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA NR.2 LA PROIECTUL DE HOTARÂRE PENTRU APROBAREA

NORMELOR PRIVIND LUCRARILE TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTA PE DOMENIUL PUBLIC

În vederea agreerii societatilor comerciale pentru executarea lucrarilor de drumuri pe raza municipiului Timisoara sunt necesare îndeplinirea urmatoarelor conditii:

1. Sa aiba toate datoriile catre stat achitate; 2. Sa aiba minim 3 recomandari de la beneficiari privind lucrari similare executate, atestate prin procese verbale de receptie finala; 3. Sa aiba responsabil tehnic cu executia atestat M.L.P.T.L.

4. Sa aiba manualul calitatii; 5. Sa detina ca mijloace fixe utilajele: - utilaje pentru încarcat si pentru sapaturi - cilindru compactor - placa vibratoare - mai compactor - masina de taiat îmbracaminti rutiere - dispozitive pentru împrastiere solutie de amorsat.

VICEPRIMAR DIRECTOR EXECUTIV DOREL BORZA ROMULUS KOMOZ

Atasament: Anexa_1_la_normele.pdf

ANEXA NR.1 LA NORMELE PRIVIND LUCRARILE TEHNICO- EDILITARE CARE SE EXECUTA PE DOMENIUL PUBLIC

România Primaria Timisoara Directia Edilitara Nr............................ Catre,........................................

PERMIS DE SPARGERE NR. .............. privind executarea lucrarilor edilitare subterane

La cererea dvs. nr......................... din data.................... prin care solicitati permisul de spargere pentru executarea lucrarii:......................... la adresa......................... nr..................., va facem cunoscut ca avizam executarea lucrarii în urmatoarele conditii: • Se vor respecta conditiile impuse de avizele de principiu emise de catre Primarie la întocmirea

documentatiei. • În perioada executarii lucrarilor în zona strazilor se vor lua masuri de semnalizare corespunzatoare si

asigurare a sigurantei circulatiei rutiere conform normativelor în vigoare. • Beneficiarul permisului ramâne raspunzator de calitatea lucrarilor pe care le-a executat, având obligatia

de a reface lucrarile ce se dovedesc necorespunzatoare. Comportarea în timp a carosabilului refacut va fi identica cu a sistemului rutier adiacent,

• Zonele afectate vor fi preluate pe baza de PROCES -VERBAL ( conform Anexei nr.1 la prezentul Permis de spargere) de la PRIMARIE si vor fi predate la terminarea lucrarilor de refacere.

• La terminarea lucrarii beneficiarul are obligatia de a anunta PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA.

• La executarea lucrarilor de spargere se vor folosi numai masini speciale de taiat beton si asfalt, echipate cu disc, care sa nu afecteze structura de rezistenta a sistemului rutier.

• Beneficiarul prezentului permis are obligativitatea ca la finalizarea lucrarilor, cel târziu la data expirarii prezentului permis sa predea amplasamentul , pe baza de proces verbal, catre societatea comerciala care executa lucrarea de refacere. Procesul verbal va fi transmis în aceiasi zi catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Edilitare a Primariei Municipiului Timisoara la numarul de fax: 0256/ 201526.

• Societatea comerciala care executa lucrarile de refacere a carosabilului are obligativitatea de a anunta în termen de 24 ore finalizarea lucrarilor efectuate, catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Edilitare a Primariei Municipiului Timisoara la numarul de fax: 0256/ 201526.

• Alte conditii pe care trebuie sa le respecte beneficiarul permisului -Lucrarea este sub incidenta Legii nr.50/1991 (republicata) si a HCL nr. 349/ 2002. -Se va asigura continuitatea circulatiei pietonilor prin podete provizorii. -Refacerea se va executa de catre constructor. Prezentul permis este valabil de la data de:........... pâna la data de...................., când lucrarea va fi terminata. VICEPRIMAR SEF SERVICIU SEF BIROU Am primit permisul de spargere si am luat la cunostiinta de continutul sau. BENEFICIARUL LUCRARII: CONSTRUCTOR: Termen de prelungire a permisului:-

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA NR.1 LA PROIECTUL DE HOTARÂRE PENTRU APROBAREA

NORMELOR PRIVIND LUCRARILE TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTA PE DOMENIUL PUBLIC

ART.1 NORME PRIVIND LUCRARILE DE INVESTITII (LUCRARI DE EXTINDERE RETELE SI BRANSAMENTE)

a.Toate lucrarile tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public (strazi,spatii

verzi,parcuri) se pot executa numai dupa obtinerea Permisului de Spargere (conform Anexei nr.1 la prezentele Norme) eliberat de Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Edilitare. .

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 - 25.000.000 lei b. Respectarea conditiilor cuprinse în Permisul de Spargere emis de catre Serviciul de

specialitate din cadrul Directiei Edilitare al Primariei Municipiului Timisoara este obligatorie. Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 - 25.000.000 lei c. Executantul lucrarilor de investitii care afecteaza domeniul public este obligat sa

respecte termenul de executie acordat prin Permisul de spargere care va fi stabilit în concordanta cu graficul de esalonare a lucrarilor prezentat la licitatie. Acest termen poate fi prelungit o singura data cu maximum 10 zile. Dupa expirarea acestui termen se vor percepe taxe de ocupare a domeniului public pentru fiecare zi de întârziere conform legislatiei în vigoare.

Exceptie fac cazurile când lucrarile nu se finalizeaza în termenul mentionat în graficul de esalonare al lucrarilor datorita invocarii de catre constructor a fortei majore.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 20.000.000 – 25.000.000 lei

d. Toate lucrarile de gospodarie subterana care intersecteaza strazi cu carosabil din

îmbracaminti permanente se vor executa numai prin forare subterana, fara a afecta sistemul rutier. Exceptie fac lucrarile care nu se pot executa prin forare subterana din motive tehnice bine

întemeiate. Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 20.000.000 - 25.000.000 lei e. Executantul lucrarilor de investitii care afecteaza domeniul public este obligat sa

evacueze în totalitate pamântul si molozul rezultat din sapatura în locurile special amenajate pentru acest scop indicate în Permisul de Spargere. Pentru strazi cu îmbracaminte rutiera, umplutura se executa numai cu nisip si balast la gradul de compactare conform normativelor în vigoare, iar sistemul rutier se executa similar cu cel existent.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 20.000.000 – 25.000.000 lei

f. Beneficiarii lucrarilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public au obligatia de a

încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societatile comerciale agreate de catre Primaria Municipiului Timisoara .

Dupa executarea lucrarilor, beneficiarii au obligatia de a preda amplasamentul catre societatile comerciale care executa refacerea pe baza unui Proces Verbal de predare amplasament.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 20.000.000 – 25.000.000 lei

g. Desfacerea pavajelor si executarea de sapaturi pe strazi, în piete sau parcuri se poate

executa numai cu avizul compartimentelor de specialitate din cadrul Directiei Edilitare al Primariei Municipiului Timisoara si cu respectarea conditiilor prevazute în avizul acordat pentru lucrare.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000-25.000.000 lei

h. Punerea în functiune a noilor utilitati de catre administratorii de retele se poate face

numai cu dovada achitarii de catre beneficiar a contravalorii lucrarilor de refacere a domeniului public afectat la una din societatile comerciale agreate de catre Primaria Timisoara .

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 20.000.000 – 25.000.000 lei

ART.2. NORME PRIVIND LUCRARILE DE INTERVENTII ÎN CAZ DE AVARII

a. Toate interventiile de pe domeniul public la retelele tehnico-edilitare subterane se

executa în baza unui ,,Permis de interventie“,(conform Anexei nr.2 la prezentele Norme) eliberat de catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Edilitare. Se vor respecta conditiile cuprinse în ,,Permisul de Interventie" emis de catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Edilitare al Primariei Municipiului Timisoara.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 - 25.000.000 lei b. Societatile comerciale sau regiile autonome care au în administrare retele de distributie

sau canalizare sunt obligate sa execute în cel mult 48 de ore remedierea avariilor sau deranjamentelor aparute la retelele proprii de distributie.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 – 25.000.000 lei c. Executantul lucrarii de interventie în caz de avarii este obligat sa evacueze în totalitate

pamântul si molozul rezultat din sapatura în locurile special amenajate pentru acest scop indicate în Permisul de Interventie. Pentru strazi cu îmbracaminti rutiere umplutura se executa numai cu nisip si balast la gradul de compactare conform normativelor în vigoare, iar sistemul rutier se executa similar cu cel existent.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 20.000.000 – 25.000.000 lei

d. Beneficiarii lucrarilor de interventie în caz de avarii care afecteaza domeniul public au

obligatia de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societatile comerciale agreate de catre Primaria Municipiului Timisoara .

Dupa executarea lucrarilor, beneficiarii au obligatia de a preda amplasamentul catre societatile comerciale care executa refacerea pe baza unui Proces Verbal de predare amplasament.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 20.000.000 – 25.000.000 lei

ART.3. NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT DE LUCRARILE DE SPARGERI

a.Executarea lucrarilor de refacere drumuri se va face doar de catre societatile comerciale care au fost agreate de catre Primaria Timisoara sa execute astfel de lucrari.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 – 25.000.000 lei b. Societatile comerciale care executa lucrari de refacere drumuri în municipiul Timisoara

sunt obligate sa execute aceste lucrari, în conformitate cu normativele în vigoare în termen de 5 zile de la data primirii amplasamentului pe baza unui Proces Verbal de predare –primire, întocmit de catre executantul lucrarii tehnico-edilitare.

Predarea amplasamentului va avea loc la data finalizarii lucrarilor, cel târziu la data expirarii Permisului de Spargere sau a Permisului de Interventie, în conformitate cu normativele în vigoare. Procesul Verbal de predare –primire întocmit va fi transmis în aceeasi zi catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Edilitare al Primariei Municipiului Timisoara la numarul de Fax: 0256/ 201526.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 20.000.000 – 25.000.000 lei

c. Comportarea în timp a carosabilului refacut va fi identica cu a sistemului rutier

adiacent. Orice defectiune aparuta în timp la sectorul de drum refacut cade în sarcina celui ce a executat lucrarea de refacere.

Raspunderea pentru lucrarea executata înceteaza numai în cazul în care se executa alte lucrari ulterioare de amenajare a strazii, care afecteaza amplasamentul lucrarii care a necesitat refacerea. Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda:

20.000.000 – 25.000.000 lei d. Societatile comerciale care executa lucrari de refacere drumuri în municipiul Timisoara

sunt obligate sa respecte tehnologiile de executie si materialele adecvate îmbracamintilor rutiere. Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 – 25.000.000 lei e. Societatile comerciale care executa lucrari de refacere drumuri în municipiul Timisoara

sunt obligate ca în termen de 48 de ore de la finalizarea lucrarilor sa predea amplasamentul Primariei Municipiului Timisoara .Invitatia participarii reprezentantului Primariei Municipiului Timisoara se va face in scris sau prin fax nr : 0256/ 201526

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 – 25.000.000 lei

ART.4. OBLIGATII ALE CONSTRUCTORILOR

a. Sa delimiteze clar perimetrul ocupat de organizarea de santier.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 – 25.000.000 lei b. Sa respecte perimetrul delimitat si aprobat pentru organizarea de santier. Pentru

depasirea perimetrului se vor percepe taxe de ocupare a domeniului public în conformitate cu legislatia în vigoare.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 – 25.000.000 lei c. Sa întretina sistemele de dirijare a circulatiei în conditiile tehnice prevazute de

normativele în vigoare, asigurând permanent conditii pentru buna circulatie a vehiculelor si a pietonilor.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 – 25.000.000 lei

d. Sa foloseasca pentru executarea lucrarilor de spargere a carosabilului numai masini

speciale de taiat beton si asfalt echipate cu disc, care sa nu afecteze structura de rezistenta a sistemului rutier.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 – 25.000.000 lei e. Sa semnalizeze corespunzator punctele de lucru care afecteaza trotuarele si partea

carosabila a strazilor pentru a evita producerea de accidente de circulatie. Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 – 25.000.000 lei

f. Sa nu dezafecteze instalatiile edilitar gospodaresti ( receptori pentru ape pluviale,

camine de scurgere si racord, hidranti, etc.) precum si mascarea acestora prin asfaltare si betonare.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 – 25.000.000 lei

g. Sa amplaseze la punctele de lucru panouri care sa indice: -denumirea si adresa lucrarii; -denumirea beneficiarului; -denumirea proiectantului; -denumirea constructorului; -numar Autorizatie de Constructie; -eliberata de: -termen de executie: -data începerii si data finalizarii; Nerespectarea normei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda: 10.000.000 – 25.000.000 lei

VICEPRIMAR DIRECTOR EXECUTIV

DOREL BORZA ROMULUS KOMOZ

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA JUDETUL TIMIS PRIMAR, MUNICIPIUL TIMISOARA Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMARIA TIMISOARA DIRECTIA EDILITARA NR……………….…………..

REFERAT privind lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public

În ultima perioada de timp s-a constatat cresterea numarului de lucrari la retelele tehnico- edilitare, lucrari de mare amploare executate pe domeniul public si care au dus la probleme majore în desfasurarea traficului în municipiul Timisoara. La unele lucrari termenul de finalizare a fost întârziat foarte mult acest fapt creând disconfort atât locatarilor din zona cât si participantilor la trafic. În unele cazuri datorita semnalizarii necorespunzatoare s-au produs accidente de circulatie iar unii soferi au ajuns cu masina în gropile sapate pentru pozarea conductelor. Deasemenea depozitarea materialului rezultat din sapatura pe carosabil si trotuar îngreuneaza sau chiar împiedica în unele cazuri circulatia pietonilor si autovehiculelor. Refacerea carosabilului nu s-a efectuat la timp ,societatile respective neavând nici dotarile,nici experienta necesara executarii calitative a acestor lucrari. Având în vedere cele mentionate anterior, se impune completarea Normelor privind lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public aprobate prin HCL nr.52/2002,cât si agrearea de catre Primaria Timisoara a societatilor care executa lucrari de refacere a carosabilului. Astfel în baza Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, Legii nr. 50/91 completata cu 453/2001 privind autorizarea executarii constructiilor, Ordonantei 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala si a celor prezentate anterior, propunem spre aprobare Consiliului Local “Normele privind lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public”.

VICEPRIMAR DIRECTOR EXECUTIV DOREL BORZA ROMULUS KOMOZ

Avizat juridic, MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: Anexa_2_la_normele.pdf

ANEXA NR.2 LA NORMELE PRIVIND LUCRARILE TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTA PE DOMENIUL PUBLIC

România Primaria Timisoara Directia Edilitara Nr.............................. PERMIS DE INTERVENTIE Catre, ........................................ Urmare a adresei dvs. nr....................din data.................., va acordam permis de interventie pe domeniul public, necesar executarii urmatoarelor lucrari: interventie la reteaua de............................ Termen de finalizare:.............................. Termen de prelungire:............................... Zona de valabilitate: ...................................... Suprafata de trotuar afectata: ..... metri patrati. Tipul trotuarului :......................... Suprafata de carosabil afectat: ..... metri patrati. Tipul carosabilului :......................... Suprafata de zona verde afectata:..... metri patrati. Prezentul permis este valabil cu respectarea urmatoarelor conditii: a) pe arterele centrale si cele intens circulate, lucrarile sus mentionate se vor executa numai cu avizul Serviciului Circulatie din cadrul Politiei Rutiere. b) beneficiarul prezentului permis este obligat sa comunice interventia si la SC Distrigaz Nord Timisoara situata pe str. Independentei nr. 26-28, telefon 466147 în vederea depistarii eventualelor scapari de gaze ce pot sa apara în timpul executarii lucrarilor. c) punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator, atât ziua cât si noaptea, în scopul evitarii accidentelor. d) lucrarile de spargere se vor executa dupa o forma geometrica cu muchiile vii. e) la executarea lucrarilor de spargere se vor folosi numai masini speciale de taiat beton si asfalt, echipate cu disc, care sa nu afecteze structura de rezistenta a sistemului rutier. f) daca pe parcursul executiei lucrarilor se vor întâlni instalatii edilitare subterane acestea vor fi protejate si va fi anuntat Serviciul Tehnic al administratorilor de retele. g) deseurile sau materialele rezultate din spartura vor fi evacuate în totalitate în locurile special amenajate pentru acest scop. h) lazile cu scule, alte mijloace de lucru sau materiale , vor fi depozitate ordonat pe trotuar, astfel încât sa nu stânjeneasca circulatia pietonala. i) la punctul de lucru va exista un panou cu numele firmei care executa lucrarea specificându-se toate datele referitoare la lucrare, conform HCL nr. 349/2002. j) pavajele desfacute pentru reparatii vor fi refacute în cursul aceleiasi zile, nelasându-se peste noapte lucrari neterminate care pot provoca accidente. k) prezentul permis se va pastra la pnctul de lucru pentru a fi prezentat la cererea organelor de control ale Primariei Municipiului Timisoara. l) beneficiarul prezentului permis are obligativitatea de a anunta încheierea lucrarii în termen de 48 ore sau neîncadrarea în termen la Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Edilitare pentru a fi luat în evidenta. m) beneficiarul prezentului permis are obligativitatea ca la finalizarea lucrarilor, cel târziu la data expirarii prezentului permis sa predea amplasamentul , pe baza de proces verbal, catre societatea comerciala care executa lucrarea de refacere. Procesul verbal va fi transmis în aceiasi zi catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Edilitare a Primariei Municipiului Timisoara la numarul de fax: 0256/ 201526. n) Societatea comerciala care executa lucrarile de refacere a carosabilului are obligativitatea de a anunta în termen de 24 ore finalizarea lucrarilor efectuate, catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Edilitare a Primariei Municipiului Timisoara la numarul de fax: 0256/ 201526. Am primit PERMISUL DE INTERVENTIE si am luat la cunostiinta continutul sau................................................. VICEPRIMAR SEF BIROU