keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 8/29.01.2001 privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/1993 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

29.01.2001

Hotararea Consiliului Local 8/29.01.2001
privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/1993 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2000 - 15785/16.11.2000 al Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr- 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, republicată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 - privind protecţia mediului, republicată;
În baza art.2 din Legea nr. 32/1968 - privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii;
În conformitate cu Legea locuinţei , nr. 114/1996 , republicată şi modificată;
În conformitate cu Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, republicată;
În baza Legii nr. 50/1991 - privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 - privind regimul juridic al drumurilor, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit. f, k şi t din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 - republicată, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Hotărârea se va redacta integral în formă finală după modificare şi completare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-mediei locale;


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI