keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

31.07.2015

Hotararea Consiliului Local 346/31.07.2015
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 19928/27.07.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 297/19.06.2015 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi c) şi alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare", întocmit de S.C. POD PROIECT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 202/19.08.2014 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Obiectivul de investiţie ,,Reabilitare Podul Ştefan cel Mare" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: EVALUARE_DG_stefan_cel_mare_-_SCENARIUL_2_-_rev._01.pdf

S.C. POD PROIECT S.R.L. IASI stg. Contract nr. 202/2014

Faza : D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

in mii lei / mii euro la cursul 4,4591 lei / euro din data de 10.04.2014

Intocmit conform H.G. 28 / 2008

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) crt. subcapitolelor de cheltuieli mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2. Amenajarea terenului 240,450 53,923 57,708 298,158 66,865 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 125,450 28,133 30,108 155,558 34,886

TOTAL CAPITOLUL 1 365,900 82,056 87,816 453,716 101,751

CAPITOLUL 2

2 Bransamente 35,000 7,849 8,400 43,400 9,733 TOTAL CAPITOLUL 2 35,000 7,849 8,400 43,400 9,733

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren 8,500 1,906 2,040 10,540 2,364 3.2. Taxe pt.obtinere avize, acord.si autoriz. 6,000 1,346 1,440 7,440 1,668 3.3. Proiectare si engineering 26,000 5,831 6,240 32,240 7,230 3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.5. Consultanta 58,122 13,034 13,949 72,071 16,163 3.6. Asistenta tehnica 87,182 19,552 20,924 108,106 24,244

TOTAL CAPITOLUL 3 185,804 41,669 44,593 230,397 51,669

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 5.812,159 1.303,438 1.394,918 7.207,077 1.616,263 4.1.1 [A] Lucrari de reparatii pod 5.131,494 1.150,791 1.231,559 6.363,053 1.426,982

4.1.1.1 [A.1] Infrastructura 1.929,079 432,616 462,979 2.392,058 536,444 4.1.1.2 [A.2] Suprastructura 2.200,619 493,512 528,149 2.728,768 611,955 4.1.1.3 [A.3] Calea pe pod 327,444 73,433 78,587 406,031 91,057 4.1.1.4 [A.4] Amenajare albie 674,352 151,231 161,845 836,197 187,526

4.1.2 [B] Strazi 546,510 122,561 131,162 677,672 151,975 4.1.2.1 [B.1] Amenajare strazi 546,510 122,561 131,162 677,672 151,975 4.1.3 [C] Iluminat arhitectural 32,904 7,379 7,897 40,801 9,150

4.1.3.1 [C.1] Iluminat arhitectural 32,904 7,379 7,897 40,801 9,150 4.1.4 [D] Arhitectura pod 101,250 22,706 24,300 125,550 28,156

4.1.4.1 [D.1] Arhitectura pod 101,250 22,706 24,300 125,550 28,156 4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.3. Utilaje,echip.tehnologice cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.4. Utilaje fara montaj si echip.de transp. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.5. Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOLUL 4 5.812,159 1.303,438 1.394,918 7.207,077 1.616,263

REABILITARE POD STEFAN CEL MARE

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

SCENARIUL 2 - rev.01

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier 127,119 28,508 30,509 157,628 35,350 5.1.1.- lucrari de constructii 124,261 27,867 29,823 154,084 34,555

5.1.2.- chelt.conexe org. santierului 2,858 0,641 0,686 3,544 0,795

5.2. Comisioane,cote,taxe,costul creditului 85,554 19,186 0,000 85,554 19,186 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 639,886 143,501 153,573 793,459 177,942

TOTAL CAPITOLUL 5 852,559 191,195 184,082 1.036,641 232,478

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice,teste si predare la beneficiar

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOLUL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 7.251,422 1.626,207 1.719,809 8.971,231 2.011,894

Din care C + M 6.337,320 1.421,211 1.520,957 7.858,277 1.762,301

Proiectant, SC POD PROIECT SRL

Beneficiar, PRIMARIA TIMISOARA

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”, conform contractului de proiectare nr. 202 din data de 19.08.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei(C+M): 10 luni Valoare de investitie (INV) 8.971,231 mii lei (inclusiv TVA)

2.011,894 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 7.858,277 mii lei (inclusiv TVA)

1.762,301 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi: - Reabilitare Pod 51,00 m - Suprafaţă trotuare 910,00 mp - Pistă biciclişti 120,00 m - Suprafaţă zone verzi 1.425,00 mp

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2015 –

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2015

obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”. Podul Ştefan cel Mare este amplasat peste canalul Bega, pe bulevardul General Dragalina în municipiului Timişoara. Podul a fost construit în anul 1938 şi se află în exploatare de 76 de ani, depăşind cu mult durata de exploatare pentru care a fost proiectat. Este un pod dalat din beton armat în cadru cu console, având o lungime totală de 50,0 m, cu deschidere centrală de 30,00m peste râul Bega, şi două console laterale egale de 10,00m lungime fiecare, rezemate pe terasamentele din malurile râului. Calea pe pod prezintă o lăţime de 12,00m destinată circulaţiei rutiere şi două trotuare pietonale denivelate de 3,40 m lăţime fiecare. În urma expertizei tehnice s-a constatat: starea necorespunzătoare a elementelor de rezistenţă care susţin calea, a infrastructurii şi a aparatelor de reazem; degradări ale malurilor şi modificări de albie; degradări în zona carosabilă şi trotuare Datorită faptului că traficul care se desfăşoară este foarte intens, trafic format atât din autoturisme, cât şi din troleibuze şi autobuze, este necesară mărirea numărului benzilor de circulaţie, executarea pistelor de biciclişti şi modernizarea trotuarelor. Din toate aceste considerente lucrările de reabilitare sunt impetuos necesare şi oportune.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri şi Poduri, Cap. C Studii şi proiecte. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de Fezabilitate pentru ,,Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”, realizat de SC POD PROIECT SRL conform contractului de prestări servicii nr.202/19.08.2014. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiţiei ,,Reabilitare Pod Ştefan cel Mare” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 8.971,231 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 2.011,894 mii Euro. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 10 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei ”Reabilitare Pod Ştefan cel Mare”. VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC LILIANA PÎRVU Red. LP Cod FO 53-01,ver.2