keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 289/22.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.19/30.01.2018 pentru aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 289/22.05.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.19/30.01.2018 pentru aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 11875/21.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11876 din data de 21.05.2018 al Direcţiei Edilitare;
Având în vedere Avizul Serviciul Juridic din data de 22.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate, nr. SC2018 - 11876 din data de 21.05.2018;.
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11876 din data de 21.05.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare";
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 19/30.01.2018 privind aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare";
Având în vedere Contractul de execuţie lucrări nr. 22/05.03.2018 încheiat între Municipiul Timişoara şi Tehnodomus SRL;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
Având în vedere prevederile Ordinului nr.1851/2013 din 9 mai 2013 ***republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. b) şi lit. c), precum şi alin. 4 lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare", întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 202/19.08.2014, cu valorile prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 19/30.01.2018 cu Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se modifică articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local nr.19/30.01.2018 şi va avea următorul conţinut :" Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local in valoare de 981.601,44 lei (cu TVA)".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generala de Urbanism si Dezvoltare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Drumuri Muncipale Timişoara SA;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: dg_-_stefan_cel_mare_-_cf._contr._de_exec.pdf

4,5077 lei

Nr.

crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1.1 Obtinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2 Amenajarea terenului 556,37172 123,42696 105,71063 662,08235 146,87809

1.3

Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea

iniţială - spaţii verzi 98,51072 21,85388 18,71704 117,22776 26,00611

654,88244 145,28084 124,42766 779,31010 172,88420

2.1

Utilitati - Alimentare cu apa potabila, inclusiv bransamente,

Gaze, etc. 6,31651 1,40127 1,20014 7,51665 1,66751

6,31651 1,40127 1,20014 7,51665 1,66751

3.1 Studii de teren 6,20000 1,37542 1,48800 7,68800 1,70553

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 28,60000 6,34470 5,61400 34,21400 7,59012

3.2.1 Intocmire documentatii obtinere avize, acorduri şi autorizaţii 3,60000 0,79863 0,86400 4,46400 0,99031

3.2.2 Taxa obtinere avize , acorduri şi autorizaţii 25,00000 5,54607 4,75000 29,75000 6,59982

3.3 Proiectare şi inginerie 26,62727 5,90706 5,35169 31,97896 7,09430

3.3.1 DALI 5,85015 1,29781 1,40404 7,25419 1,60929

3.3.2 PTh+CS+DDE+Doc economica 20,77712 4,60925 3,94765 24,72477 5,48501

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5 Consultanta 46,28730 10,26850 8,79459 55,08188 12,21951

3.6 Asistenta tehnica 49,40000 10,95903 9,38600 58,78600 13,04124

3.6.1 Dirigintie de santier 45,10000 10,00510 8,56900 53,66900 11,90607

3.6.2 Asistenta tehnica 4,30000 0,95392 0,81700 5,11700 1,13517

157,11457 34,85471 30,63428 187,74884 41,65070

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI: Reabilitare Podul Stefan cel Mare

Curs BNR din 30.01.2017 1 euro =

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului

Valoare (inclusiv TVA)Valoare (fără TVA)

4.1 Construcţii şi instalaţii 4.628,72975 1.026,84956 879,45865 5.508,18840 1.221,95097

4.2 Montaj utilaj tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.4 Utilaje şi echipamente de transport 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.5 Dotari 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.6 Active necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.628,72975 1.026,84956 879,45865 5.508,18840 1.221,95097

5.1 Organizare de santier 44,02106 9,76575 8,36400 52,38506 11,62124

5.1.1 Lucrare de constructii 44,02106 9,76575 8,36400 52,38506 11,62124

5.1.2 Cheltuieli conexe org. santierului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 58,67345 13,01627 0,00000 58,67345 13,01627

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 544,70433 120,83864 103,49382 648,19815 143,79798

647,39883 143,62066 111,85782 759,25666 168,43549

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

TOTAL CAPITOL 6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.094,44210 1.352,00703 1.147,57855 7.242,02065 1.606,58887

5.333,94976 1.183,29742 1.013,45045 6.347,40021 1.408,12392

Proiectant,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

* Valorile de pe liniile bugetare 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 au la baza oferta financiara a constructorului declarat castigator

SC POD PROIECT SRL IASI MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Beneficiar,

TOTAL GENERAL

Din care C + M

* In actualul Deviz General SC POD PROIECT a completat valorile de pe linia bugetara 3.1 ,3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.6.2, aferente subcapitolelor de

proiectare, conform contractului de servicii nr: 202/19,08,2014;

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Reabilitare Podul Ștefan cel Mare"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, conform contractului de proiectare nr. 202 din data de 19.08.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 10 luni Valoare de investitie (INV) 7.242,02065 mii lei (inclusiv TVA)

1.606,58887 mii euro (inclusiv TVA) Din care construcții montaj C+M 6.347,40021 mii lei (inclusiv TVA)

1.408,12392 mii euro (inclusiv TVA) Surse de finantare a proiectului

1. Buget de stat 6.216,28826 mii lei 2. Buget local 981,60144 mii lei

Capacităţi: - Reabilitare Pod 51,00 m - Suprafaţă trotuare 910,00 mp

- Suprafaţă zone verzi 1.425,00 mp DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU

Atasament: Raport_specialitate.pdf

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarae HCL nr.19/30.01.2018 penbtru aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 – / .05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”; Facem următoarele precizări: Prin HCL nr. 346/31.07.2015 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”. Valoarea totala a investitiei a fost estimată, conform devizului general al investiției, la 8.971,231 mii lei, respectiv 2.011,894 mii Euro, sursa de finanțare provenind în totalitate de la bugetul local. În temeiul art. 9 alin. 2 diu OUG nr.28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat OMDRAFPE nr. 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finantarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Timiș, în perioada 2017 - 2020. Conform listei aprobate, municipiul Timișoara beneficiază de finanțare prin PNDL 2017-2020 pentru 6 obiective, printre care și “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”. Ținând cont de modificarea cotei de TVA, de obținerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, de valoarea contractului de servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier, prin HCL nr. 19/30.01.2018 a fost aprobat devizul general actualizat, la o valoare de 8.574,55483 mii lei, cu TVA, din care C+M 7.541,41081mii lei, cu TVA. Ca urmare a atribuirii contractului de execuție lucrări nr. 22/05.03.2018, operatorului economic Tehnodomus SRL la valoarea de 5.333.949,75 lei, conform ghidului de implementare al Programului național de dezvoltare locală și prevederilor Ordinului nr.1851/2013 din 9 mai 2013 ***republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală este necesară o nouă actualizare a devizului general. În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiției este de 7.242,02065 mii lei, cu TVA, din care C+M 6.347,40021mii lei, cu TVA. În concluzie, ţinând cont de cele arătate mai sus, propunem modificarea HCL nr. 19/30.01.2018 pentru aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevazuți în anexă. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/30.01.2018 pentru aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CULIȚĂ CHIȘ IOAN GANCIOV ȘEF BIROU D.P.P., CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU Cod FO53-01,Ver.1

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje SC2018 -

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ