keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 279/21.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.289/22.05.2018, pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 279/21.05.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.289/22.05.2018, pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 -11026/06.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 11027/ 06.05.2019 al Direcţiei Generale Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciul Juridic din data de 08.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate, nr. SC2019 - 11027 / 06.05.2019;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2019 -11027 / 10.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare";
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 19/30.01.2018 privind aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare";
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 289/22.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19/30.01.2018 pentru aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare";
Având în vedere Contractul de execuţie lucrări nr. 22/05.03.2018 încheiat între Municipiul Timişoara şi Tehnodomus SRL;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
Având în vedere prevederile Ordinului nr.1851/2013 din 9 mai 2013 ***republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, care se aplică doar pentru cantităţile de lucrări din contract rămase de executat, începând cu 01.01.2019.
În conformitate cu prevederile art.7(1) şi 8(1) din Instrucţiunea ANAP nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială coroborate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. b) şi lit. c), precum şi alin. 4 lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare", întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., conform Contractului de prestare de servicii nr. 202/19.08.2014, cu valorile prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se înlocuieşte Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 289/22.05.2018 cu Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se modifică articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local nr.289/22.05.2018 şi va avea următorul conţinut :" Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local in valoare de 1.046.462,98 lei (cu TVA inclus)".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
-Serviciului Şcoli - Spitale;
-Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
-Biroului Audit;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1.pdf

4,5077 lei

TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1.1 Obtinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2 Amenajarea terenului 564,15646 125,15395 107,18973 671,34619 148,93320

1.3

Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la 

starea iniţială ‐ spaţii verzi 103,77421 23,02154 19,71710 123,49131 27,39564

667,93067 148,17549 126,90683 794,83750 176,32884

2.1

Utilitati ‐ Alimentare cu apa potabila, inclusiv 

bransamente, Gaze, etc. 6,32540 1,40324 1,20183 7,52723 1,66986

6,32540 1,40324 1,20183 7,52723 1,66986

3.1 Studii de teren 6,20000 1,37542 1,48800 7,68800 1,70553

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 28,60000 6,34470 5,61400 34,21400 7,59012

3.2.1

Intocmire documentatii obtinere avize, acorduri şi 

autorizaţii 3,60000 0,79863 0,86400 4,46400 0,99031

3.2.2 Taxa obtinere avize , acorduri şi autorizaţii 25,00000 5,54607 4,75000 29,75000 6,59982

3.3 Proiectare şi inginerie 26,62727 5,90706 5,35169 31,97896 7,09430

3.3.1 DALI 5,85015 1,29781 1,40404 7,25419 1,60929

3.3.2 PTh+CS+DDE+Doc economica 20,77712 4,60925 3,94765 24,72477 5,48501

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5 Consultanta 46,28730 10,26850 8,79459 55,08188 12,21951

3.6 Asistenta tehnica 49,40000 10,95903 9,38600 58,78600 13,04124

3.6.1 Dirigintie de santier 45,10000 10,00510 8,56900 53,66900 11,90607

3.6.2 Asistenta tehnica 4,30000 0,95392 0,81700 5,11700 1,13517

157,11457 34,85471 30,63428 187,74884 41,65070

4.1 Construcţii şi instalaţii 5085,49576 1128,17973 966,24419 6051,73995 1342,53388

4.2 Montaj utilaj tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.4 Utilaje şi echipamente de transport 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.5 Dotari 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.6 Active necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5085,49576 1128,17973 966,24419 6051,73995 1342,53388

5.1 Organizare de santier  47,21522 10,47435 8,97089 56,18611 12,46447

5 1 1 L d t tii 47 21522 10 47435 8 97089 56 18611 12 46447

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 3

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Reabilitare Podul Stefan cel Mare 

Curs BNR din 30.01.2017    1 euro =

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fără TVA) Valoare (inclusiv TVA)

 după aplicarea prevederilor din HG 114 / 28.12.2018  la obiectivul de investiţii:

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL  CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului

TOTAL  CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică

5.1.1 Lucrare de constructii 47,21522 10,47435 8,97089 56,18611 12,46447

5.1.2 Cheltuieli conexe org. santierului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 63,87664 14,17056 0,00000 63,87664 14,17056

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 591,68664 131,26132 112,42046 704,10710 156,20097

702,7784973 155,9062265 121,3913534 824,1698507 182,836003

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6619,64489 1468,51940 1246,37848 7866,02337 1745,01927

5806,96705 1288,23281 1103,32374 6910,29079 1532,99705

Proiectant,

SC POD PROIECT SRL IASI MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Constructor Diriginte de santier

S.C. TEHNODODMUS S.A.

Beneficiar,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL  GENERAL

Din care C + M

Nota : Valorile de la liniile bugetare 1.2,1.3,2,4.1 si 5.1.1. sunt puse la dispozitie de catre constructor "S.C. TEHNODODMUS S.A.." si reprezinta 

suma valorilor decontate in anul 2018 plus  valoarea rest de executat actualizat pentru anul 2019. Valorile de pe celelalte linii bugetare fie au 

ramas aceleasi ca si in devizul general aprobat la faza Pth, fie s‐au recalculat datorita modificarilor operate, conform cotelor prevazute initial.

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”, conform devizului general întocmit de către SC POD-PROIECT SRL în baza contractului de proiectare nr. 202/19.08.2014, sunt următorii: Durata de realizare a investiţiei: 10 luni Valoare de investitie (INV) 7.866,02337 mii lei (inclusiv TVA)

1.745,01927 mii euro (inclusiv TVA) Din care construcţii montaj C+M 6.910,29076 mii lei (inclusiv TVA)

1.532,99705 mii euro (inclusiv TVA) Surse de finantare a proiectului

1. Buget de stat 6.819,56039 mii lei (inclusiv TVA) 2. Buget local 1.046,46298 mii lei (inclusiv TVA)

Capacităţi: - Reabilitare Pod 51,00 m - Suprafaţă trotuare 910,00 mp

- Suprafaţă zone verzi 1.425,00 mp DIRECTOR DIRECŢIA GEN.DPPRU, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER VASILE OLAR DODEA CARMEN

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr.SC2019-11026/06.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale

Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi are cuprins în programul de investiţii pe anul 2019 obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”. Pentru realizarea acestui obiectiv, Municipiul Timişoara beneficiază de finanţare prin Programul National de Dezvoltare Locală 2017-2020 cu valoare alocată de la bugetul de stat de 7.562.808,61 lei , conform contractului de finanțare nr. 1935/06.03.2018. Ca urmare a atribuirii contractului de execuţie lucrări nr. 22/05.03.2018, operatorului economic Tehnodomus SRL la valoarea de 5.333.949,75 lei (fără TVA), conform ghidului de implementare al Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi prevederilor Ordinului nr.1851/2013 din 9 mai 2013 ***republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală a fost necesară actualizarea devizului general, aprobată prin HCL289/22.05.2018. În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiţiei este de 7.242,02065 mii lei (cu TVA inclus), din care C+M 6.347,40021mii lei (cu TVA inclus). În prezent sunt în derulare lucrările de execuţie a acestui obiectiv de investiţie, sursa de finanţare fiind atât bugetul de stat cât şi bugetul local.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Având în vedere prevederile art.71. OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţii-

lor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, referitor la modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat la plată, pentru domeniul construcțiilor, în perioada 01.01.2019/31.12.2019, care se aplică doar pentru cantităţile de lucrări din contract rămase de executat, începând cu 01.01.2019, valoarea contractului de execuţie lucrări se modifică de la 5.333.947,35 lei (la care se adaugă TVA) la 5.806.967,05 lei (la care se adaugă TVA). Ca urmare este necesară actualizarea valorii devizului general pentru proiectul “Reabilitare Pod Ştefan cel Mare”. În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiţiei va fi de 7.866,02337 mii lei (cu TVA inclus), din care C+M 5.806,96705 mii lei (fără TVA), respectiv 6.910,29079 mii lei (cu TVA inclus). Faţă de cele arătate mai sus, în vederea finalizării obiectivului de investiţii, este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local pentru aprobarea actualizării Devizului General aferent obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”.

3. Concluzii Prin urmare consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent proiectului ,,Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”, şi în conformitate cu art.45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul de hotărâre mai sus menţionat PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA GDPPRU NICOLAE ROBU CHIŞ CULIŢĂ Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea HCL nr.289/22.05.2018 pentru aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019– 11026/06 .05.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”, facem următoarele precizări: Prin HCL nr. 346/31.07.2015 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”. Valoarea totala a investitiei a fost estimată, conform devizului general al investiţei, la 8.971,231 mii lei(cu TVA inclus), respectiv 2.011,894 mii Euro, sursa de finanţare provenind în totalitate de la bugetul local. În temeiul art. 9 alin. 2 diu OUG nr.28/2013, pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobat OMDRAFPE nr. 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finantarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, pentru judeţul Timiş, în perioada 2017 - 2020. Conform listei aprobate, municipiul Timişoara beneficiază de finanţare prin PNDL 2017-2020 pentru 6 obiective, printre care şi “Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”. Ţinând cont de modificarea cotei de TVA, de obţinerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, de valoarea contractului de servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier, prin HCL nr. 19/30.01.2018 a fost aprobat devizul general actualizat, la o valoare de 8.574,55483 mii lei, cu TVA, din care C+M 7.541,41081mii lei, cu TVA. Ca urmare a atribuirii contractului de execuţie lucrări nr. 22/05.03.2018, operatorului economic Tehnodomus SRL la valoarea de 5.333.949,75 lei (fără TVA inclus) conform ghidului de implementare al Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi prevederilor Ordinului nr.1851/2013 din 9 mai 2013 ***republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală a fost necesară actualizarea devizului general, aprobată prin HCL289/30.01.2018. În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiţiei este de 7.242,02065 mii lei, cu TVA, din care C+M 6.347,40021mii lei, cu TVA. Având în vedere prevederile art.71. OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, referitor la modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat la plată, pentru domeniul construcțiilor, în perioada 01.01.2019/31.12.2019, care se aplică doar pentru cantităţile de lucrări din contract rămase de executat, începând cu 01.01.2019, valoarea contractului de execuţie lucrări se modifică de la 5.333.947,35 lei (fără TVA inclus) la 5.806.967,05 lei (la care se adaugă TVA), reprezentând o creştere de 8,86%. Modificarea valorii contractului de execuţie lucrări nr. 22/05.03.2018 respectă prevederile art.7 şi 8(1) din Instrucţiunea ANAP nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială coroborate cu prevederile art.221 din L98/2016 . Ca urmare este necesară o nouă actualizare a valorii devizului general pentru proiectul “Reabilitare Pod Ştefan cel Mare”. În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiţiei va fi de 7.866,02337 mii lei, cu TVA, din care C+M 5.806,96705 mii lei fără TVA, respectiv 6.910,29079 mii lei, cu TVA inclus. În concluzie, ţinând cont de cele arătate mai sus, propunem modificarea HCL nr. 289/22.05.2018 pentru aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico- economici, prevăzuți în anexă. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 289/22.05.2018 pentru aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local Timişoara. DIRECTOR DGDPPRU ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER VASILE OLAR DODEA CARMEN Cod FO53-01,Ver.1

TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI PARCAJE ŞI REŢELE DE UTILITĂŢI Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă Biroul Drumuri, Poduri şi Parcaje SC2019-11027/06.05.2019

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ