keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Eroilor"

31.07.2015

Hotararea Consiliului Local 345/31.07.2015
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Eroilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015 - 19929/27.07.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 298/19.06.2015 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor", întocmit de S.C. POD PROIECT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 201/19.08.2014 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Obiectivul de investiţie ,,Reabilitare Podul Eroilor" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Scenariul_2_-_Pod_metalic.pdf

Pag 1

Faza: DALI

OBIECTIV: Reabilitare Podul Eroilor - Varianta 2

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Proiectant: S.C. POD-PROIECT S.R.L.

Reabilitare Podul Eroilor - Varianta 2

Anexa Nr. 5DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii

In mii lei/mii euro la cursul 4,4269 lei/euro din data de 04.12.2014 Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 32 4 5 6 7

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Amenajarea terenului 107,550 24,295 25,812 133,362 30,125

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la

starea initiala

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOLUL 1 30,125 133,362 25,812 24,295 107,550

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

obiectivului

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOLUL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 8,000 1,807 1,920 9,920 2,241

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3,600 0,813 0,864 4,464 1,008

3.3 Proiectare si inginerie 24,500 5,534 5,880 30,380 6,863

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultanta 19,916 4,499 4,780 24,696 5,579

3.6 Asistenta tehnica 39,832 8,998 9,560 49,392 11,157

TOTAL CAPITOLUL 3 26,848 118,851 23,004 21,651 95,848

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 3.983,198 899,772 955,968 4.939,166 1.115,717

4.1.1 [A] Lucrari de reparatii pod 3.805,995 859,743 913,439 4.719,434 1.066,081

4.1.1.1 [A.1] Infrastructura 888,025 200,597 213,126 1.101,151 248,741

4.1.1.2 [A.2] Suprastructura 2.526,145 570,635 606,275 3.132,420 707,588

4.1.1.3 [A.3] Cale pe pod 310,978 70,247 74,635 385,612 87,107

4.1.1.4 [A.4] Amenajare albie 80,847 18,263 19,403 100,251 22,646

4.1.2 [B] Strazi 145,125 32,783 34,830 179,955 40,650

4.1.2.1 [B.1] Amenajare strazi 145,125 32,783 34,830 179,955 40,650

4.1.3 [C] Iluminat arhitectural 32,078 7,246 7,699 39,777 8,985

4.1.3.1 [C.1] Iluminat arhitectural 32,078 7,246 7,699 39,777 8,985

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOLUL 4 1.115,717 4.939,166 955,968 899,772 3.983,198

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

sc. SC. POD-PROIECT S.R.L. Sata ap Fara N TE

Pag 2

DEVIZUL GENERAL: Reabilitare Podul Eroilor - Varianta 2

1 32 4 5 6 7

5.1 Organizare de santier 81,496 18,409 19,559 101,055 22,828

5.1.1 Lucrari de constructii 79,664 17,995 19,119 98,783 22,314

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 1,832 0,414 0,440 2,272 0,513

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 54,215 12,247 13,012 67,227 15,186

5.3 Cheltuieli diverse si nepravazute 418,660 94,572 100,478 519,138 117,269

TOTAL CAPITOLUL 5 155,283 687,420 133,049 125,228 554,371

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOLUL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.327,972 5.878,800 1.137,832 1.070,945TOTAL GENERAL: 4.740,968

1.168,156 5.171,311 1.000,899 942,062din care: C+M 4.170,412

Beneficiar, Proiectant,

PRIMARIA TIMISOARA S.C. POD-PROIECT S.R.L

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1

Faza: DALI

OBIECTIV: Reabilitare Podul Eroilor - Varianta 2

OBIECTUL: [A] - Lucrari de reparatii pod

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Proiectant: S.C. POD-PROIECT S.R.L.

[A] - Lucrari de reparatii pod

ANEXA Nr. 6DEVIZUL OBIECTULUI

Conform H.G. nr. 28 din 2008In mii lei/mii euro la cursul 4,4269 lei/euro din data de 04.12.2014

Nr.

crt. Denumire

Valoare (fara TVA)

Mii lei Mii euro

TVA

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro

1 32 4 5 6 7

I. Lucrari de constructii si instalatii

4.1.1 [A.1] Infrastructura 888,025 200,597 213,126 1.101,151 248,741

4.1.2 [A.2] Suprastructura 2.526,145 570,635 606,275 3.132,420 707,588

4.1.3 [A.3] Cale pe pod 310,978 70,247 74,635 385,612 87,107

4.1.4 [A.4] Amenajare albie 80,847 18,263 19,403 100,251 22,646

TOTAL I.: 1.066,081 4.719,434 913,439 859,743 3.805,995

II. Montaj

TOTAL II.: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

cu montaj

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III.: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.066,081 4.719,434 913,439 859,743TOTAL : 3.805,995

Beneficiar, Proiectant,

PRIMARIA TIMISOARA S.C. POD-PROIECT S.R.L

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

sc. SC. POD-PROIECT S.R.L. Sata ap Fara N TE

Pag 1

Faza: DALI

OBIECTIV: Reabilitare Podul Eroilor - Varianta 2

OBIECTUL: [B] - Strazi

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Proiectant: S.C. POD-PROIECT S.R.L.

[B] - Strazi

ANEXA Nr. 6DEVIZUL OBIECTULUI

Conform H.G. nr. 28 din 2008In mii lei/mii euro la cursul 4,4269 lei/euro din data de 04.12.2014

Nr.

crt. Denumire

Valoare (fara TVA)

Mii lei Mii euro

TVA

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro

1 32 4 5 6 7

I. Lucrari de constructii si instalatii

4.1.5 [B.1] Amenajare strazi 145,125 32,783 34,830 179,955 40,650

TOTAL I.: 40,650 179,955 34,830 32,783 145,125

II. Montaj

TOTAL II.: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

cu montaj

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III.: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40,650 179,955 34,830 32,783TOTAL : 145,125

Beneficiar, Proiectant,

PRIMARIA TIMISOARA S.C. POD-PROIECT S.R.L

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

sc. SC. POD-PROIECT S.R.L. Sata ap Fara N TE

Pag 1

Faza: DALI

OBIECTIV: Reabilitare Podul Eroilor - Varianta 2

OBIECTUL: [C] - Iluminat arhitectural

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Proiectant: S.C. POD-PROIECT S.R.L.

[C] - Iluminat arhitectural

ANEXA Nr. 6DEVIZUL OBIECTULUI

Conform H.G. nr. 28 din 2008In mii lei/mii euro la cursul 4,4269 lei/euro din data de 04.12.2014

Nr.

crt. Denumire

Valoare (fara TVA)

Mii lei Mii euro

TVA

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro

1 32 4 5 6 7

I. Lucrari de constructii si instalatii

4.1.6 [C.1] Iluminat arhitectural 32,078 7,246 7,699 39,777 8,985

TOTAL I.: 8,985 39,777 7,699 7,246 32,078

II. Montaj

TOTAL II.: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

cu montaj

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III.: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8,985 39,777 7,699 7,246TOTAL : 32,078

Beneficiar, Proiectant,

PRIMARIA TIMISOARA S.C. POD-PROIECT S.R.L

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

sc. SC. POD-PROIECT S.R.L. Sata ap Fara N TE

DEVIZE FINANCIARE (DALI) 04.12.2014

Cap 4.1 ( fara TVA ) 3.983,198 Cap 4.2 ( fara TVA ) 0,000 3.983,198 Cap 4.3( fara TVA ) 0,000

DEVIZ 1.1

Obtinerea terenului

- Exproprieri 0,000

TOTAL 0,000 mii lei

T.V.A. 24 % 0,000

TOTAL 0,000

DEVIZ 1.2

Amenajarea terenului

- Deviere Retele Gaz 78,750

- Deviere Retele Electrice 28,800

TOTAL 107,550 mii lei

T.V.A. 24 % 25,812

TOTAL 133,362

DEVIZ 1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

- Aducere teren la starea initiala , refacere spatii verzi 0,000

TOTAL 0,000 mii lei

T.V.A. 24 % 0,000

TOTAL 0,000

DEVIZ 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

- Bransamente 0,000

TOTAL 0,000 mii lei

T.V.A. 24 % 0,000

DEVIZ 3.1

Cheltuieli pentru studii de teren

- Studii topo 2,700

- Studii geo 3,800

- Studii hidro 1,500

TOTAL 8,000 mii lei

T.V.A. 24 % 1,920

TOTAL 9,920

Reabilitare Podul Eroilor - Varianta 2

Page 1

DEVIZ 3.2

Cheltuieli pentru avize,autorizatii

- Acord mediu 0,700

- Autorizatie constructie 1,500

- Aviz MTI 0,400

- Autorizatii CET,PSI,gaze,ape 1,000

TOTAL 3,600 mii lei

T.V.A. 24 % 0,864

TOTAL 4,464

DEVIZ 3.3

Cheltuieli pentru proiectare si inginerie

- Expertiza tehnica 0,000

- DALI 6,500

- Proiect tehnic 8,500

- Detalii de executie+CS 6,000

- Doc. Economica 3,500

TOTAL 24,500 mii lei

T.V.A. 24 % 5,880

TOTAL 30,380

DEVIZ 3.4 Cheltuieli privind organizarea procedurilor de achizitie publica

- Intocmirea documentatiei pentru licitatie 0,000

- Cheltuieli pentru organizarea licitatiei 0,000

- Corespondenta , anunturi 0,000

- Onorarii 0,000

TOTAL 0,000 mii lei

T.V.A. 24 % 0,000

TOTAL 0,000

DEVIZ 3.5

Cheltuieli pentru consultanta

- Cons. la elaborarea studiilor de piata, de evaluare etc. 0,5% 19,916

- Cons. in dom, managementului proiectului finantat 0,0% 0,000

TOTAL 19,916 mii lei

T.V.A. 24% 4,780

TOTAL 24,696

DEVIZ 3.6

Cheltuieli pentru asistenta tehnica

- Asistenta tehnica 398319,85% 4,000

- Supraveghere tehnica (Dirigintie) 398319,85% 1,00% 35,832

TOTAL 39,832 mii lei

T.V.A. 24% 9,560

TOTAL 49,392

DEVIZ 5.1 Organizare de santier

- Organizare de santier 2% 79,664

- Taxa pentru autorizatia de executie provizorie 2% 1,593

- Avize pentru organizarea santierului 15% 0,239

TOTAL 81,496 mii lei

T.V.A. 24 % 19,559

TOTAL 101,055

Page 2

DEVIZ 5.2

Comisioane , taxe, cote legale

- Comisionul bancii

0,000

- Taxa ISC

4.170,412 (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 0,80% 33,363

- Taxa Casa Constructorului

4.170,412 (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 0,50% 20,852 mii lei

T.V.A. 24 % 0,000

TOTAL 54,215

DEVIZ 5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute 10,00%

- Amenajarea terenului 107,550

- Amenajari pentru protectia mediului 0,000

- Bransamente 0,000

- Studii teren 8,000

- Cheltuieli avize 3,600

- Proiectare 24,500

- Chelt.org.licitatie 0,000

- Consultanta 19,916

- Asistenta tehnica 39,832

- Cheltuieli pentru investitia de baza 3983,198

SUBTOTAL 4186,596

TOTAL 418,660 mii lei

T.V.A. 24 % 100,478

TOTAL 519,138

( fara TVA ) ( TVA ) ( inclusiv TVA )

C + M : 4.170,412 1000,899 5.171,311 mii lei

din care :

- Lucrari de baza : 4.090,748 981,78 5.072,528 mii lei

- Organizare santier 79,664 19,119 98,783 mii lei

4.707,6041

4.891,32000

183,71590

Intocmit,

S.C."POD PROIECT" srl IASI

Page 3

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2015 –

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare Podul Eroilor”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2015

obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Podul Eroilor”. Podul Eroilor amplasat peste canalul Bega, asigură legătura rutieră între străzile I. Văcărescu şi D. Bolintineanu din municipiul Timişoara. Podul a fost construit în anul 1938 şi se află în exploatare de 76 de ani, depăşind cu mult durata de exploatare pentru care a fost proiectat. Este construit pe grinzi din beton armat cu lungimea totală de 52,50 m, şi o deschidere centrală de 34,80 peste canalul Bega. Calea pe pod prezintă o lăţime de 9,00m destinată circulaţiei rutiere şi două trotuare pietonale denivelate de 2,60 m lăţime fiecare. În urma expertizei tehnice s-a constatat: starea necorespunzătoare a elementelor de rezistenţă care susţin calea, a infrastructurii şi a aparatelor de reazem; degradări ale malurilor şi modificări de albie; degradări în zona carosabilă şi trotuare Datorită faptului că traficul care se desfăşoară este foarte intens, este necesară mărirea numărului benzilor de circulaţie, executarea pistelor de biciclişti şi modernizarea trotuarelor. Din toate aceste considerente lucrările de reabilitare sunt impetuos necesare şi oportune.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri şi Poduri, Cap. C Studii şi proiecte. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de Fezabilitate pentru ,,Reabilitare Podul Eroilor”, realizat de SC POD PROIECT SRL conform contractului de prestări servicii nr.201/19.08.2014. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiţiei ,,Reabilitare Podul Eroilor” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 5.878,800 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 1.327,972 mii Euro. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 9 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei ”Reabilitare Podul Eroilor”. VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC LILIANA PÎRVU Red. LP Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Reabilitare Podul Eroilor"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Podul Eroilor”, conform contractului de proiectare nr. 201 din data de 19.08.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 9 luni Valoare de investitie (INV) 5.878,800 mii lei (inclusiv TVA)

1.327,972 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 5.171,311 mii lei (inclusiv TVA)

1.168,156 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi: - Reabilitare Pod 52,70 m - Pistă biciclişti 105,00 m - extindere de la 2 la 4 benzi

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU