keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 285/21.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.288/22.05.2018, pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 285/21.05.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.288/22.05.2018, pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 -11882/14.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 11882/ 14.05.2019 al Direcţiei Generale Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciul Juridic din data de 16.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate, nr. SC2019 - 11882 / 14.05.2019;
Având în vedere Adresa nr. SC2019 -11882 / 14.05.2019 a Direcţiei Economice;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor";
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 18/30.01.2018 privind aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor";
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 288/22.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.18/30.01.2018 pentru aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Podul Eroilor" ;
Având în vedere Contractul de execuţie lucrări nr. 40/30.03.2018 încheiat între Municipiul Timişoara şi Asocierea SC Super Construct SRL si SC Pod Construct SRL;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
Având în vedere prevederile Ordinului nr.1851/2013 din 9 mai 2013 ***republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, care se aplică doar pentru cantităţile de lucrări din contract rămase de executat, începând cu 01.01.2019;
Având în vedere prevederile art.7(1) şi 8(1) din Instrucţiunea ANAP nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială coroborate cu prevederile art.221 din L98/2016 privind achiziţiile publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b) şi lit. c), precum şi alin. 4 lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor", întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., conform Contractului de Prestare de Servicii nr. 201/19.08.2014, cu valorile prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se înlocuieşte Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 288/22.05.2018 cu Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3:Se modifică articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local nr.288/22.05.2018 şi va avea următorul conţinut :" Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local in valoare de 134.450,57 lei (cu TVA inclus)".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI