keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 288/22.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.18/30.01.2018 pentru aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 288/22.05.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.18/30.01.2018 pentru aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 11873/21.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11874 din data de 21.05.2018 al Direcţiei Edilitare;
Având în vedere Avizul Serviciul Juridic din data de 22.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate, nr. SC2018 - 11874 din data de 21.05.2018;.
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11874 din data de 21.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor";
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 18/30.01.2018 privind aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor";
Având în vedere contractul de execuţie lucrări nr. 40/30.03.2018 încheiat între Municipiul Timişoara şi asocierea SC Superconstruct SRL şi SC Pod Construct SRL;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
Având în vedere prevederile Ordinului nr.1851/2013 din 9 mai 2013 ***republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. b) şi lit. c), precum şi alin. 4 lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor", întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 201/19.08.2014, cu valorile prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 18/30.01.2018 cu Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se modifică Art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr.18/30.01.2018 şi va avea următorul conţinut: "Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local la valoarea de 88.536,31 lei (cu TVA).

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generala de Urbanism si Dezvoltare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciu Scoli - Spitale;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Drumuri Muncipale Timişoara SA;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: dg_-_actualizat_eroilor_-__cf._contr._de_exec.pdf

4,5077 lei

TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1.1 Obtinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2 Amenajarea terenului 8,68142 1,92591 1,64947 10,33089 2,29183

1.3

Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială -

spaţii verzi 39,41809 8,74461 7,48944 46,90753 10,40609

48,09951 10,67052 9,13891 57,23842 12,69792

2.1 Utilitati - Alimentare cu apa potabila, inclusiv bransamente, Gaze, etc. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1 Studii de teren 6,20000 1,37542 1,48800 7,68800 1,70553

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 3,60000 0,79863 0,86400 4,46400 0,99031

3.2.1 Intocmire documentatii obtinere avize, acorduri şi autorizaţii 3,60000 0,79863 0,86400 4,46400 0,99031

3.2.2 Taxa obtinere avize , acorduri şi autorizaţii 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3 Proiectare şi inginerie 20,74545 4,60223 4,28391 25,02936 5,55258

3.3.1 DALI 6,84545 1,51861 1,64291 8,48836 1,88308

3.3.2 PTh+CS+DDE+Doc economica 13,90000 3,08361 2,64100 16,54100 3,66950

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5 Consultanta 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.6 Asistenta tehnica 4,00000 0,88737 0,76000 4,76000 1,05597

3.6.1 Dirigintie de santier 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.6.2 Asistenta tehnica 4,00000 0,88737 0,76000 4,76000 1,05597

34,54545 7,66365 7,39591 41,94136 9,30438

4.1 Construcţii şi instalaţii 3.013,96026 668,62486 572,65245 3.586,61271 795,66358

4.2 Montaj utilaj tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică

TOTAL CAPITOL 3

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI: Reabilitare Podul Eroilor

Curs BNR din 30.01.2017 1 euro =

Nr.

crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) Valoare (inclusiv TVA)

4.2 Montaj utilaj tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.4 Utilaje şi echipamente de transport 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.5 Dotari 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.6 Active necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.013,96026 668,62486 572,65245 3.586,61271 795,66358

5.1 Organizare de santier 39,80678 8,83084 7,56329 47,37007 10,50870

5.1.1 Lucrare de constructii 39,80678 8,83084 7,56329 47,37007 10,50870

5.1.2 Cheltuieli conexe org. santierului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 34,12053 7,56939 0,00000 34,12053 7,56939

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 309,66052 68,69590 58,83550 368,49602 81,74812

383,58783 85,09613 66,39879 449,98662 99,82621

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.480,19305 772,05516 655,58605 4.135,77911 917,49209

3.101,86655 688,12622 589,35464 3.691,22119 818,87020

Proiectant,

TOTAL GENERAL

Din care C + M

* In actualul Deviz General SC POD PROIECT a completat valorile de pe linia bugetara 3.1 ,3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.6.2, aferente

subcapitolelor de proiectare, conform contractului de servicii nr: 201/19,08,2014;

* Valorile de pe liniile bugetare 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 au la baza oferta financiara a constructorului declarat castigator

Beneficiar,

SC POD PROIECT SRL IASI MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

TOTAL CAPITOL 6

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Reabilitare Podul Eroilor"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Podul Eroilor”, conform contractului de proiectare nr. 201 din data de 19.08.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 9 luni Valoare de investitie (INV) 4.135,77911 mii lei (inclusiv TVA)

917,49209 mii euro (inclusiv TVA) Din care construcții montaj C+M 3.691,22119 mii lei (inclusiv TVA)

818,87020 mii euro (inclusiv TVA) Surse de finantare a proiectului

1. Buget de stat 4.002,47880 mii lei 2. Buget local 88,53631 mii lei

Capacităţi: - Reabilitare Pod 52,70 m - Extindere de la 2 la 4 benzi

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU

Atasament: Raport_specialitate.pdf

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea HCL nr.18/30.01.2018 pentru aprobarea actualizării Devizului General pentru

obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Eroilor”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 – / .05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Eroilor”; Facem următoarele precizări: Prin HCL nr. 345/31.07.2015 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Eroilor”. Valoarea totala a investitiei a fost estimată, conform devizului general al investiției, la 5.878,800 mii lei, respectiv 1.327,972 mii Euro, sursa de finanțare provenind în totalitate de la bugetul local. În temeiul art. 9 alin. 2 diu OUG nr.28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat OMDRAFPE nr. 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finantarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Timiș, în perioada 2017 - 2020. Conform listei aprobate, municipiul Timișoara beneficiază de finanțare prin PNDL 2017-2020 pentru 6 obiective, printre care și “Reabilitare Podul Eroilor”. Ținând cont de modificarea cotei de TVA, de obținerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, de valoarea contractului de servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier, prin HCL nr. 18/30.01.2018 a fost aprobat devizul general actualizat, la o valoare de 5.632,58698 mii lei, cu TVA, din care C+M 4.962,72430mii lei, cu TVA. Ca urmare a atribuirii contractului de execuție lucrări nr. 40/30.03.2018, asocierii SC Superconstruct SRL și SC Pod Construct SRL la valoarea de 3.101.866,55 lei, conform ghidului de implementare al Programului național de dezvoltare locală și prevederilor Ordinului nr.1851/2013 din 9 mai 2013 ***republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, este necesară o nouă actualizare a devizului general. În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiției este de 4.135,77911 mii lei, cu TVA, din care C+M 3.691,22119 mii lei, cu TVA. În concluzie, ţinând cont de cele arătate mai sus, propunem modificarea HCL nr.18/30.01.2018 pentru aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Eroilor”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevazuți în anexă. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.18/30.01.2018 pentru actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Eroilor”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CULIȚĂ CHIȘ IOAN GANCIOV ȘEF BIROU D.P.P., CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU Cod FO53-01,Ver.1

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje SC2018 -

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ