keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 18/30.01.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"

30.01.2018

Hotararea Consiliului Local 18/30.01.2018
privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 1026/17.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1105 din data de 17.01.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.01.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1105/ 17.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor";
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. c), precum şi alin. (4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor", întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 201/19.08.2014, cu valorile prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timisoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local în sumă de 206.471,46 lei (cu TVA).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generala de Urbanism si Dezvoltare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Eroilor”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 – 1026/17.01.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Eroilor”; Facem următoarele precizări: Prin HCL nr. 345/31.07.2015 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Eroilor”. Valoarea totala a investitiei a fost estimată, conform devizului general al investiției, la 5.878,800 mii lei, respectiv 1.327,972 mii Euro, sursa de finanțare provenind în totalitate de la bugetul local. În temeiul art. 9 alin. 2 diu OUG nr.28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat OMDRAFPE nr. 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finantarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Timiș, în perioada 2017-2020. Conform listei aprobate, municipiul Timișoara beneficiază de finanțare prin PNDL 2017-2020 pentru 6 obiective, printre care și “Reabilitare Podul Eroilor”. Prin adresa nr. 89737/19.07.2017, înregistrată la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2017- 018163/20.07.2017, MDRAPFP transmite că, în vederea încheierii contractului de finanțare multianuală aferent obiectivului de mai sus, care beneficiază de finanţare în cadrul programului amintit, se impune transmiterea către MDRAFPE a unor documente, printre care Devizul General actualizat în conformitate cu prevederile legale, precum și hotărîrea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, cu posibilitatea de a asigura de la bugetul local categoriile de cheltuieli care nu se finanţeaza de la bugetul de stat prin PNDL. În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiției este de 5.632.586,98lei, cu TVA, din care C+M 4.962.724,30lei, cu TVA. În concluzie, ţinând cont de cele arătate mai sus, propunem aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Eroilor”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevazuti în anexă. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Eroilor”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ ȘEF SERVICIU DPPCAA, CULIȚĂ CHIȘ IOAN GANCIOV ȘEF BIROU DPP, CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU Cod FO53-01,Ver.1

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje SC2018 -

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr…………………………

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Podul Eroilor”

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale Direcţia Edilitară are cuprins în programul de investiţii pe anul 2017 obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Podul

Eroilor”. Podul Eroilor amplasat peste canalul Bega asigură legătura rutieră între străzile I. Văcărescu şi D.Bolintineanu din municipiul Timişoara, și facilitează accesul spre Piața Iosefin şi spre Autogara Timișoara. Podul a fost construit în anul 1938 şi se află în exploatare de 76 de ani, depăşind cu mult durata de exploatare pentru care a fost proiectat. Este construit pe grinzi din beton armat, având o lungimea totală de 52,50m şi o deschidere centrală de 34,80m peste canalul Bega. În urma expertizei tehnice s-a constatat: starea necorespunzătoare a elementelor de rezistenţă care susţin calea, a infrastructurii şi a aparatelor de reazem; degradări ale malurilor şi modificări de albie; degradări în zona carosabilă şi trotuare. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Municipiul Timişoara beneficiază de finanţare prin Programul National de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Podul Eroilor“, cu valoare alocată de la bugetul de stat de 5.381.351,52 lei. Municipiului Timişoara a achiziţionat în cursul anului 2014 Studiul de Fezabilitate pentru ,,Reabilitare Podul Eroilor”, întocmit de S.C. POD PROIECT S.R.L., Iași conform contractului de proiectare nr. 201/19.08.2014. Prin HCL nr.345/31.07.2015 a fost aprobat acest Studiu de Fezabilitate. Având în vedere că Studiul de fezabilitate a fost întocmit în anul 2014, s-a solicitat actualizarea Devizului General, ţinând cont de modificarea cotei de TVA, de obținerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism și de valoarea contractului de servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier. Totodată, obiectivul de investiţii menționat fiind inclus pe lista PNDL 2017-2020, sursa de finanţare va fi atât de la bugetul de stat cât şi de la bugetul local. Faţă de cele arătate mai sus, in vederea încheierii contractului de finanţare, este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local pentru aprobarea actualizării Devizului General aferent obiectivului de investiţii “Reabilitare Podul Eroilor”. 3. Concluzii Prin urmare, în conformitate cu art.45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Podul Eroilor”. Prin urmare consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent proiectului ”Reabilitare Podul Eroilor”, şi în conformitate cu art.45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul de hotărâre mai sus menționat PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ NICOLAE ROBU CHIŞ CULIŢĂ Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Reabilitare Podul Eroilor"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Podul Eroilor”, conform contractului de proiectare nr. 201 din data de 19.08.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 9 luni Valoare de investitie (INV) 5.632,58698 mii lei (inclusiv TVA)

1.249,54788 mii euro (inclusiv TVA) Din care construcții montaj C+M 4.962,72430 mii lei (inclusiv TVA)

1.100,94379 mii euro (inclusiv TVA) Surse de finantare a proiectului

1. Buget de stat 5.381,35152 mii lei 2. Buget local 206,47146 mii lei

Capacităţi: - Reabilitare Pod - 52,70 m - Extindere de la 2 la 4 benzi

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU DPPCAA, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DPP, CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU