keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 32/29.01.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Stadion" din Municipiul Timişoara

29.01.2008

Hotararea Consiliului Local 32/29.01.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Stadion" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008 - 273/09.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera c), alin. (5) litera a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Stadion" din municipiul Timişoara conform proiectului numărul DP 1033/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara. cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- irecţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL SPAŢII VERZI NR SC 2008- 273 / 09.01.2008

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi; Parcul Stadion este situat în nord-vestul Stadionului „Dan Păltinişan”, mărginit în partea vestică de Casa Tineretului şi strada Arieş, în partea sudică de Bulevardul Liviu Rebreanu şi bazele sportive, benzinăria MOL, restaurantul Mc'Donalds, iar în partea nordică de strada Surorile Martir Caceu şi Aleea Sportivilor. Primele amenajări încep în jurul anului 1960, când se construieşte stadionul. Cu această ocazie se trasează reţeaua de drumuri de acces la stadion, precum şi spaţiile destinate amenajării de spaţii verzi.

În prezent, zona este intens circulată, fiind practic înconjurată de cartiere de blocuri şi alte obiective ca: baze sportive, Liceul Sportiv, Spitalul Judeţean, Casa Tineretului, staţii de benzină, magazinul Billa, care dau o cu totul altă semnificaţie acestui complex recreativ: stadionul şi parcul adiacent.

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii noiembrie 2007 Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Parcului Stadion” din municipiul Timişoara, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL.

Având în vedere starea actuală a parcului, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Parcului Stadion” din municipiul Timişoara în valoare de 4.949.072,20 lei conform proiectului numărul DP 1033/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1) Valoare totală 4.949.072,20 Din care construcţii-montaj 4.580.062,50 2) Eşalonarea investiţiei: în anul 2008, 2009; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: - cheltuieli pentru avize, acorduri, reţele 3.500,00 - cheltuieli pentru proiectare 49.827,70 - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 - Asistenţă tehnică, consultanţă 10.710,00 Total 65.037,70

4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: - lucrări rutiere 970.376,00 - lucrări peisagistică 2.085.401,20 - reţele edilitare 1.203.228,00 - reţele electrice 209.348,40 Total 4.468.353,60 5) Alte cheltuieli: - organizare de şantier (2,5%) 111.708,80 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 22.900,30 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%) 32.060,40 - fond casa socială a constr. (0,5%) 22.341,80 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 226.669,60 Total 415.680,90

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

AVIZAT JURIDIC

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA: Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1) Valoare totală 4.949.072,20 Din care construcţii-montaj 4.580.062,50 2) Eşalonarea investiţiei: în anul 2008, 2009; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: - cheltuieli pentru avize, acorduri, reţele 3.500,00 - cheltuieli pentru proiectare 49.827,70 - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 - Asistenţă tehnică, consultanţă 10.710,00 Total 65.037,70 4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: - lucrări rutiere 970.376,00 - lucrări peisagistică 2.085.401,20 - reţele edilitare 1.203.228,00 - reţele electrice 209.348,40 Total 4.468.353,60 5) Alte cheltuieli: - organizare de şantier (2,5%) 111.708,80 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 22.900,30 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%) 32.060,40 - fond casa socială a constr. (0,5%) 22.341,80 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 226.669,60 Total 415.680,90

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA