keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

15.02.2011

Hotararea Consiliului Local 31/15.02.2011
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 2623/08.02.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.b) si alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;HOTARASTEArt.1: Se aproba bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 conform Anexei nr.1 - bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2011; Anexei nr. 2 - bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe, pe anul 2011; Anexei nr. 3 - programul de investiţii (bugetul local, credite, alte surse) pe anul 2011; Anexei nr. 4 - bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011; Anexei nr. 5 - buget credite interne - anul 2011;
Anexele nr.1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2: În anul 2011, în vederea încadrării în nivelul maxim al cheltuielilor de personal, aprobate prin Ordin al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. 7/57/2011, nu se aplică prevederile art. 14 din Legea 285/2010.

Art.3: Se aprobă utilizarea excedentului anului 2010 conform Anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Dezvoltare, Direcţia Comunicare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroul Control Intern si Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_5.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA BUGET CREDITE SERVICIUL BUGET 2011 DENUMIREA INDICATORILOR puei po? mii lei Anexa nr.5 Joţeolpu SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96. 0,00 REZERVE 97. 0,00 EXCEDENT 98. 0,00 DEFICIT =-ÎNIOM|TiMI OI 99. 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 19.194,90 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 19.194,90 TITLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE 71 19.194,90 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.07 700,81 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.07 700,81 CHELTUIELI CURENTE 01 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 700,81 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE —| NOT DOO] OD 71 700,81 Din total capitol Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 10 70.07.05 700,81 Alimentare cu apa 11 70.07.05.01 700,81 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 12 70.07.50 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 13 79.07 18.494,09 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 14 80.07 17.722,44 CHELTUIELI CURENTE 15 01 0,00

DENUMIREA INDICATORILOR ue1601q POS pue1 pod CHELTUIELI DE CAPITAL 16 |70 17.722,44 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 17 |71 17,722,44 Din total capitol 18 |. 7. A DIDE 17.722,44 19| 7 7 Transporturi 20 184.07 171,65 CHELTUIELI CURENTE 21 [01 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 22 |70 771,65 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 23 [71 771,65 Din total capitol Transport rutier 24 (84.07.03 771.85 Drumuri si poduri 25 |84.07.03.01 0,00 Strazi 26 184.07.03.03 771,85 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 27 [96.07 0,00 REZERVE 28 |97.07 0,00 EXCEDENT 29 [98.07 0,00 DEFICIT 30 |99.07 19.194,90 DR.[NG.GH HE[GIUHANDU, "EC. SMARANDA HARACICU, EC. STELIANA ŞFANCIU,

Atasament: Anexa_6.pdf

Anexa nr.6 Repartizare sold neutilizat şi excedent buget local: Sold neutilizat 5.851,73 mii lei Excedent buget local 31.12.2010 1.094,86 mii lei | 6.946,59 mii lei - din care: Prefinanțare proiect FEN "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie dr. Victor Babeş Timişoara 456,04 mii lei Staţie monitorizare hemodinamică UMF HG 1168/2010 200,00 mii lei Reamenajare Parcul Lotusului 200,00 mii lei Reabilitare P-ța losefin, HCL 414/2002 HCL 350/2009 1.500,00 mit lei Modernizare Calea Torontalului şi extindere HCL 247/2008, HCL 467/2009 2.356,83 mii lei Restituire Clolegiul Econmic 24,00 mii lei Acoperire goluri temporare de casă 2.209,72 mii lei DIRECTOR ECONOMIC Ec.SMARANDA HARACICU [ 7 ŞEF SERVICIU BUGET ŞEF BIROU CO Ec,Steliang Stanciu Ec, Marjâni ABILITATE itriu

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA APROBAT, JUDEȚUL TIMIS P AR, MUNICIPIUL TIMIȘOARA Dr. Ing. GHE E (JIUHAN DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC2011 -2(- 23 /08.02.2011 AVIZAT, VICEPRIMAR SORIN NDEANU - REFERAT privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timisoara pe anul 2011 Având în vedere: = Legea bugetului de stat pe anul 2011 cu nr. 286/2010; = Adresa nr. 576 / 19.01.2011 a DGFP. Timiş, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, privind repartizarea sumelor în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale: 1, Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Cod 11.02.02 = 111.667 mii lei - din care: o cheltuieli de personal pentru învăţământ 100.646 mii lei o Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare 8.536 mii lei o Ajutor incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, crese, serv. publice de evidenta populatiei, materiale de natura obiectelor de inventar ale institutilor sau unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 2.485 mii lei 2. sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) =275 mii lei 3. cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) = 896 mii lei

Cheltuielile bugetului gencral a! Municipiului Timişoara pe anul 2011 au fost fundamentate și dimensionate pe cele doua secţiuni ale bugetului: secțiunea de funcționare şi secţiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea secţiunii de funcţionare în sumă de 437.603,50 mii lei, reprezentând 73,77% din bugetul general şi asigurarea resurselor pentru secţiunea de dezvoltare în sumă de 155.603,10, aceasta reprezentând 26,23% din bugetul general. Excedentul anului precedent este în suma de 1.094,87 mii lei şi soldul neutilizat în sumă de 5.851,73 utilizate conform anexei nr.6. De asemenea, precizăm că, în conformitate cu Ordinul MFP si MAI nr.7/12.01.2011, nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat este în sumă de 276.843,00 mii lei. Sumele alocate pentru bunuri şi servicii au fost asigurate astfel încât prioritatea o reprezintă prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă, salubritate pentru toţi ordonatorii de credite ai bugetului local impunându-se măsuri de economicitate şi eficiență în utilizarea resurselor. Pentru realizarea obiectivelor de investiţii noi şi în continuare, achiziţii de bunuri şi servicii pentru alte cheltuieli de investitii, precum si proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în sumă de 176.888,33 mii lei Ţinând cont de propunerile serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si unităților de subordonare locală, precum şi în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin, 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea bugetului local pe anul 2010 conform anexelor: = Anexa nr.1 — Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2011; = Anexa nr.2 — Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2011; * Anexa nr.3 — programul de investiții (bugetul local, credite, alte surse) pe anul 2011; = Anexa nr.4 — bugetul instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011; = Anexa nr.5 buget credite interne — anul 2011;

= Anexa nr.6 — repartizarea excedentului anului 2011 conform destinațiilor prevăzute în anexă. DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIUL BUGET, SMARANDA MU STELIANA ST, ANCIU Cod EP 53-01, Ver.1

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SC 20112623 POP oi] PROGRAM DEZVOLTARE 2011 APROBAT, RIMA Dr. Ing. Ghodgileă A | Anexa 3 IU HAN n CI ATITEA TIE ar pa miile TOTAL ALTE | EXCEDENT] SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | SURSE zi | | CREDITE | LOCAL 0 îi 2 | 3 4 5 & 7 TOTAL GENERA | 177,322.25| 2,090.33| 4,712.87 882.92| 80,761.33| 19,194.90| 69,679.85 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A | 45,487.50 486.46| 4,312.87 0.00/ 2,979.46 696.03| 37,012.68 LUCRĂRI NOI-B 108,817.55| 1,603.87 200.00 0.00 75,409.06j 18,498.87| 13,105.75 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C | 23,017.20 0.00 200.00) _882.92| 2,372.86 0.00) 19,561.42 TOTAL GENERAL : 177,322.25| 2,090.33) 4,712.87 882.92). 80,761.38) 19,194.90| 69,679.85 din care pe capitole | Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni 1,184.40 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00| 1,184.40 Externe | 51.02.01.03 Autorităţi executive 1,184.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,184.40) A.Lucrări în continuare 106.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.92 Amenajare spații PMT (corp Il si sediu Banc Post), | |HCL 103/2007,HCL 335/2008 106.92, 0.00 106.92 B. _crări noi 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| C. Dotări independente şi alte investiţii 1,077.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 1,077.48 Dotări independente 166.12) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.12 Dotări Primărie 78.74) 0.00 78.74 Dotari directia Fiscala 87.38| 87.38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596.00 000 000| 000 0.00 0.00 596.00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor | de investitii ] Sistem infogeografic de administrare a PMT 595.00) 596.00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 315.36 0.00 0.00 0.00 0.00) 315.36 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 2 163.03 0.00 163.03 PT Reabilitare imobit P-ta Libertatii nr. THCL 464/2009 152.33 0.00 152.33 n EEST — —_— Capitolul 54.02 Alie servicii publice generale 2,045.15 0.00 0.00 318.50 0.00 0.00| 1,728.65 57 2.10 Servicii publice comunitare de evidență 204515 0.00 0.00 316.50 5.00 0.00 1,728.65 a populației LL A.Lucrări în continuare 1,728.65 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 1,728.65 Casa casatoriilor si directia de evidenta a | persoanelor, HCl 597/2006 1,728.65 | 0.00 1,728.65 C. Dotări independente si alte învestiții 316.50 0.00) 0.00) 316.50 0.00 0.00 Dotări independente 316.50 0.00| 0.00| 316.50 0.00 0.00 (Dotări 316.50 | 316.50 0.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța | națională 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 61.02.03.Ordine pubiică 26.00, 0.90 2.00 0.00 0.00 0.00 26.00 61.02.03.04 Politie comunitară 25.00) 0.09) 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 C. Dotări independente şi alte investiții 26.00] 0.00 0.00], 0.00 0.00 26.00 Dotări independente 26.001, 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 Dotari 26.00). 26.00 Capitolul 65.02 în mânt 1 586.52 0.00 0.00) 586.42 0.00 0.00 20.10) 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 55.85 0.00 9.00 36.75 0.00 0.00 20.10) [65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 29.18 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 20.10 [C.Dotări independente şi alte investiţii | 20.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.10, Î Dotări independente 20.10 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 20.10| [Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20.10| L. 20.10) Page 1

TOTAL ALTE | EXCEDE| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI s011 | SURSEI mio | PRopu |FU*STAT| CREDITE | LOCAL , 12 1 13 4 5 | 8 7) 65.02.03.02 invățământ primar 36.75, 0.00, 0.00 36.75 9.00 0.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiții 36.73), 0.00 0.00 36.75 0.00 0.00 0.00) Dotări independente 36.75 _ 0.00 36.75 0.00 0.00 0.00 Dotari 36.75 NE 36.75 0.00 65.02.04 Învățământ secundar 529.67, 0.00| 0.00) 529.67 0.00 0.00 0.00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 529.671 0.99] 0.00) 529.67 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 529.67 0.00). 0.00) 529.67 0.00 0.00 0.00 Dotări independente 529.67| 0.00) 0.00) 529.67 0.00 0.00 0.00 Dotari 529.67 529.67 0.00 Capitolul 66.02 Sănătate 9,008.38|, 0.00) 656.04 0.00| 5,588.08 0.00) 2,764.26 66.02.06 Spitale 9,008.38 0.00) 656.04 0.00 5,588.08 0.00) 2,764.26 A. Lucrări în continuare 3,664.04 0.00) 456.04 0.00, 2,979.46 0.00 228.54 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea | ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr. Victor Babes. HCL 409/2010 3,664.04 456.04 2,979.46 228.54 B. Lucrări noi 3,205.82 0.00 0.00| 0.00) 2,608.62 0.00) 597.20 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL | 41 310 3,205.82 E | 2,608.62 597.20 C. Dotări independente şi alte investiţii 2,138.52 0.00 200.00, 0.00 0.00 0.00, 1,938.52 Dotari independente 2,000.00 0.00| 200.00 0.00 0.00 0.00, 1,800.00 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1,800.00] 1,800.00 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 200.00 200.00 0.00 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00, Cheltuieli de expertiza , proiectare si 1238.52| 000| 000| 0.00 0.00 000 138.52 executie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 7852 Venerice Sir.Marasesti nr.5 78.52 DALI+PT Reabilitare termica + telefonie, Spital 60.00 Clinic Dr. Victor Babes | | 60.00 Capitolui 67.02 Cultură, recreere şi religie 9,604.68 0,00) 200.00 0.00) 3,176.43 0.00) 6,228.25 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi 199.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.40 concerte C. Dotări independente şi alte investiții 199.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.40) Dotări independente 1.00 0.00[, 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Douari Filarmonica 1.00 1.00 Studii şi proiecte 198.40 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00; 198.40 DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 198.40 198.40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone | verzi, baze spor şi de agrement 3,405.28 0.00 200.0) 0.00) 3,176.43 0.00, 6,028.85 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone Verzi, baze soortive si de agremeni 9,405:28| 0.00| :200.00 0.00|.3,176.43 0.00|. 6,028.85 A. Lucrări în continuare 2,816.25| 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00) 2,816.25 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008 611.83 | 611.83 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 157.38 | 157.38 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 3.38 3.38 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL | 553/2008 2,043.66 2,043.66 B. Lucrări noi 5,855.87 0.00) 200.00 0.00) 3,176.43 0.00| 2,479.44 Cladire educationaia multifunctionala la Gradina | Zoologica Timisoara 380.00 | 0.00 0.00 380.00 Page 2

TOTAL ALTE |EXCEDENT, SI — BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | SURSE | CREDITE | LOCAL 12 i 2 33 5 6 7 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare | responsabila a problemelor de mediu a doua orase | infratite - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4 180.00 176.40 3.60 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilori si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Pimailor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40.00 | 30.00 10.00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 3,555.87 2,970.03 585.84 eamenajare Parcul Lotusului conform HS | 1168/22.11.2010 200.00 0.00) 200.00) 0.00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon | 1 Creanga HCL 305/2009 1,500.00| 0.00] 1,500.00 C. Dotări independente şi alte investiții 733.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.16 Studii şi pr te 733.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 733.16 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 88.04 88.04 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței 104.59 ) 104.59 SE T Amenajare parcare ecologica intrarea ! Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 45.00 ) 45.00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. i Circumvalatiunii nr. 37 11.01 9.00 0.00 0.00 11.01 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea | Sabinei nr 1, 2, 3 si Str, Muzicescu nr. 12 45.00 |. 45.00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3,5,7,9 20.73 0.00 0-00 0.00 20.73 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 21.24 21.24 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0.50 9.00 0.00 0.00 0.50 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita sir. Orion 0.50 N 0.50 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 43.80 0.00 0.00 0.00 43.80 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0.50 0.50, Amenajament silvic 22.59 22.59 D/ "+ PT Reamenajarea Parcului Rozelor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DALI + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102.92) | 0.00 102.92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Creanga 123.82) 0.00 123.82 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 10292 0.00 102.92 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistența Socială 2,327.17| 0.00) 0.00| 000| 2016.57 000 310.60 68.02.05 Asistenta sociala pentru familie si copii 232717 6.00 3:00 000|. 2,016.57 000 316.60 68.02.06 Centrui pentru voi 40.051, 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 40.05, C. Dotări independente şi alte investiții 40.05 0.00, 0.00 0.00 0.00 40.05 Cheltuieli de expertiza ; proiectare si executie 40.05 000 0.00 000 0.00 40.05 privind consolidari si interventii | DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei (str. Platanilor nr.2) 40.05 40.05 68.02.15.01 Centru comunitar 180.35 0.00 5.00 0.00 9.00 0.00 180.35 C. Dotări independente şi alte investiții 180.35| 0.00). 0.00 0.00 0.00 0.00 180.35 | Studii şi proiecte 180.35| 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00) 180.35,

TOTAL ALTE | EXCEDENT E _ BUGET [. DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | SURSE | 2 | Porn | CREDITE | LOCAL 0 12) 3 4 5 6 7 DALI+PT Reabilitare si mansardare Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 80.35 80.35 DALI+PT Reabilitare Camin pentru persoane varstnice (str.Plavosin nr.21) 100.00 | 100.00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 42.86 0.00[, 0.00 0.00 0.00 0.00 42.66 C Dotări independente şi alte investiții 42.661 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.66 Studii și proiecte 42.66 0.00] 0.00 0.00 0.00 000, 42.66 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Canilnei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 42.66 42.66 63.06.1550 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii 206411 5.00 6.00 0.00| 2,016.57 47.54 exciuderii sociale |. B. Lucrări noi 2,064. 11 0.00 0.00 0.00) 2,016.57 47.54 BARRABARRIPEN 2,064.11 | 2,016.57 47.54 publica 79.02 Locuinte , servicii si dezvoltare 45,825.05| 2,090.23[ 1,500.00| 000| 17,000.23| 700.81| 24,533.68 70.12.03 Locuinte 3,795.62| 2,090.33| 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,705.29 70. ..03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 3,684.93| 2.090.33| 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,594.60 | A.Lucrări în continuare 125143) 1486.46 0.00 0.00 0.00 0.00| 784.97 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 258.36 155.97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4.53 0.00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333.03 323.03 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.18-Fructelor, nr.8 9.25 0.00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4.17 0.00 Reabilitare termică sir.Dinu Lipatti, nr. 2 37.15 0.00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 6.25 6.25 0.00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 1 4.96) 4.96 0.00 Reabilitare termică str. Invățătorului nr. 5 27.10, 27.70 0.00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 40.28 24.88 15.40 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 25.60| 25.60 0.00 Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bl. | 99 53.82, 27.50 26.32 Re litare termică str. Lidia, nr. 104, sc.B+C 12.05] 12.05|. 0.00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 1,34 1.34 0.00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. 2.00 2.00 0.00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 3.49 3.49 0.00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 16.72), 18.72) 0.00 | Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. DID 9/6 21.91 2191| 0.00 ţ Reabilitare termică sir. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 4.00 4.00| 0.00 Reabilitare termică sir. Meziad, nr.2 1 T-10 110| ] 0.00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. [ 15/2 24.28 420| 0.00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, | | sc.B 121.81 0.00 | 121.81 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, | | Sc. A 133.04 10.60 122.44 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 | 5.22 522|. 0.00 Page 4

- TOTAL | ALTE | sI BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | SURSE | "| Soon |EU+STAT| CREDITE | LOCAL 0 1 ZI 3 4 5 6 7 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 0.90 0-50| 0.00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 1.71 171) 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 53.72 53.72) 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43.04 04) | 0.00 B. Lucrări noi 2,346.25| 1,603.87) 0.00 0.00 0.00 742.38 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 5.00 0.00| 5.00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 15 5.00 0.00) 5.00 Reabilitare termică Calea Circumvalaţiunii, nr.26 758.87) 531.21| 227.66 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.8 5.00| 0.08) 5.00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 5-00 0.00| 5.00 Reabilitare termică str, lancu Flondor, bl. E17 5.00 0.00| 5.00| Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 | 27903| 195.32, 83.71) Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 5.00| 0.00; 5.00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, | sc. A+B 5.00 0.00) 5.00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 5.00 0.001 5.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 430.11] 301.08| 129.03 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr, 22A 5.00 0.00] 5.00 IR ermică str. Ana lpătescu, nr. 9 254.84) 178.39 76.45 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 5.00 068| | 5.00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 318.24) 222.76 95.48 |Reabi itare termică P-ța Bihor, nr.14 250.16| 175-11[. 75.05 C. Dotări independente şi alte investiții 87.25 0.00 0.00 0.00 0.00 87.25 Studii şi proiecte 87.25 0.00, 0.00 0.00 0.00 87.25 Asistenta tehnica la 72 imobile 87.25 0.00 87.25 70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuintelor 140.63! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.69 C. Dotari independente si alte investitii 110.69, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 110.69 Dotari 110.69 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 110.69 Dotari Sala Olimpia Complex Bega 110.69 | 110.69) 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări 7,060.34 0.00 000| 0.60 000| 700.81) 6,359.53 hidrotehnice , | 70.02.05.01 Alimentări cu apă 7,060.34 0.00 0.00 0.00 0.00 700.81, 6,359.53 A "icrări în continuare 6,485.34 0.00) 0.00 0.00 0.00) 696.03) 5,789.31 Exundere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 254.24 101/2007 254.24 0.00 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 216.27 0.00 216.27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 76.54 0.001 76.54 0.00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) | HCL 281/2008 1,686.86 ___ 0.00) 1,686.86 Extindere retele apa-canal zona Blascovici | 513/2008 192.80| 192.80 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin | 514/2008 662.29 662.29 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 295.29 295.29 Extindere retele apa-canal Plapi-zona Martir lon Tanase 511/2008 676.29| 876.29 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1,470.26 | 550.22 920.04 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 376.34) |. 376.34 (Extindere retele Ghiroda 558/2008 98.22 69.27 29.95 Page 5

— TOTAL ALTE F BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | SURSE, oo | Romi |EUTSTAT, CREDITE | LOCAL 0 1 23 4 5 6 7 Extindere retele apa-canal Mehala - zona | | Mesteacanul 512/2008 478.94 | 478.94 B.Lucrărinai 500.00 0.00; 0.00 0.00 0.00 4.78) 495.22 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 100.00 0.00| 0.00 0.00 4.78 95.22 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei | Millo 510/2008 100.00 100.00 Extindere retele canal cartier Clarda Rosie-zona | Calea Buziasului HCL 220/2009 100.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009 100.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 100.00 Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie HCL 223/2009 100.00 | 0.00 100.00 C. Dotări independente şi alte investiții 75.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00, Studii şi proiecte 75.00 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00, SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et ll 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 St 4 privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 70.02.08. luminat public şi electrificări rurale 8,182.64 0.00 000 0.00 0.00 0.00) 8,182.64 A. Lucrări în continuare 8,182.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 8,182.64| Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4,612.64 0.00 0.00 4,612.64 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3,570.00 0.00 3,570.00 70.02.50 Alte servicii în domeniiie locuințelor, 26,785.45 0.00| 17,000.23 0.00) 8,286.22| serviciilor şi dezvoltării comunale A. Lucrări în continuare 2,434.82 0.00 0.00 0.00 934.82 Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1,500.00 ) 0.00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 158/2007 934.82 934.82 B. 'crări noi 18,736.25 0.00| 14,627.37 0.00| 4,128.88 Reanilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 7,125.24 | 0.00 6,104.01 1,021.23 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului | Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 6,539.04 | 0.00 5,411.65 1,127.39 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 1,966.87 1,927.53 39.34 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-incubator de afaceri, HCL 302/2010 2,515.46) 1 1,184.18) 1,331.28 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in ] | sectorul TIC, HCL 425/2010 609.64 |, i 609.64 C. Dotări independente şi alte investiții 5,595.38 0.00, 0.00] 0.00j 2,372.85 0.00j 3,222.52 Dotări independente 2,949.76 0.00| 0.00 0.00| 2,372.86 0.00 576.90 Asociatia pentru Management Energetic - aport | capital 1.00 ] 1.00 Sister de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010 2,948.76 | 2,372.86| 575.90 Studii şi proiecte 2,545.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 2,645.62| Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare | fonduri europene 500.00 0.00 500.00 Page 6

TOTAL | ALTE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 011| SURSE ao) corali |EU+STAT| CREDITE | | OCAL 0 1 | 3 4 5 6 7 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem | | de informare si comunicare facil pentru cetateni -| | panouri informative", HCL 303/2010 50.00) 60.00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. | Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 58.11 a 38.11 Studiu de oportunitate, PUZ, SF+PT Infrastructura | regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 0.00 |. | 0.00 SF+PT Trafic management si supraveghere video 237.38 1] | 237.38 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de | transport public intermodal la nivelul Polului de | Crestere Timisoara 135.00) j 135.00 SF+ PT Studiu privind valorificarea potentialului de | trafic naval pe Canalul Bega 0.00 | 0.00 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din | centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ) 0.00 | 0.00 SF+2T Centru Regional de Competente ' si De. oltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 183.60 183.60 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot N folosind asfalt cauciucat 37.82 37.82 PUG Municipiul Timisoara 984.62 984.62 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79.10 79.10 PUZ- Complexul Studentesc 100.00 100.00 PUZ Piata 700 80.00 80.00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol | Nr.23 55,43 0.00 0.00 0.00 0.00 55,43 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 134.56 0.00 0.00 0.00 0.00, 134.56 Capitolui 81.02 Combustibili si energie 65,123.54 0.00 0.00 0.00j 43,920.76| 17,722.44| 4,480.34 81.02.06 Energie termică 65,123.54 0.00 0.00 43,920.76| 17,722.44| 4,480.34 (A. Lucrări în continuare 4,218.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00; 4,218.70 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea | i sistemului centralizat de producers si distributiei | , a: rgiei termice în municipiul Timisoara 4,218.70| , 0.00 0.00 0.00 0.00| 4,218.70 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin ] | instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 1,143.31 1,143.31 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 1,186.95 1,186.95 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 39.21 39.21 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57.73 | 57.73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 | 50.77 50.77 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 50.40 | 50.40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL | 275/2006 53.63 | | 53.63 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 155.61 | | 155.61 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 , 68.39 68.39 Reabilitare retele primare de termoficare din | municipiul Timisoara , HCL 166/2004 1,072.25 1,072.25 Page 7

- TOTAL ALTE | EXCEDENT] SURSE E . | BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI | SURSE | 200 Popa |EU*STAT| CREDITE | LOCAL 0 1 2 3 5 6 7 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 340.45|, | 340.45 B. Lucrări noi 61,643.20 0.00 0.00| 0.00| 43,920.76| 17,722.44 0.00 Reabilitarea sistemului de termoficare in municipiul Timisoara, in vederea indeplinirii standardelor de | mediu privind emisiile de gaze si cresterea eficientei) 61,643.20 43,920.76| 17,722.44 0.00 energelice a sistemului de furnizare a agentului | termic HCL. 347/29.09.2009 |. . C. Dotări independente şi alte investiții | 261.64 0.00). 0.00 0.00 0.00 0.00) 261.64 Studii şi proiecte | 261.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 261.64 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare | 156.64 obiective Municipiul Timisoara | 156.64 | DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare 5.00 obiective Municipiul Timisoara 5.00 | - DALI+PT Reabilitare termica cladiri conform OG | 100.00 69/2010 100.00], | Capitolut 84.02 Transporturi 40,591.36 0.00| 2,356.83) 0.00, 9,059.31 771.65, 28,403.57 84.02.03 Transport rutier 40,591.35 0.00| 2,356.83| 0.00) 9,059.31| 771.65| 28,403.57 84.12.03.02 Transportul în comun 2,578.14| 0.00| 0.00, 0.00| 0.00 0.00! 2,678.14 C. _otări independente şi alte investiții 2,678.14 0.00| 0.00 0.00 0.00| 2,678.14 Dotări independente 1,209.05 0.00 0.00 0.00 0.00) 1,209.05 Maşini, echipamente si mijloace de transport 1,209.05 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,209.05 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525.55| 0.00]. 0.00 0.00) 525.55 Tramvaie folosite 583.50, 0.04/ 0.00 0.00 583.5 Achizitii tamvaie noi 100.00) 100.00 Studii şi proiecte 1,469.08| 0.00I 0.00 0.00 0.00; 1,469.09 Studii si proiecte Primarie 626.58) 0.00) 0.00 0.00 0.00| 626.58 SF+PT Modul inel IV sector aleea CFR Calea | | | Lipovei si racordul inelului IV cu str Demetriade 5626.58) | 626.58 Studii si proiecte RATT 842 51| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 842.51 SF + PT Statie intermodala Dambovita 4891) 48.91 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz i Timisoara-Dumbrăvița) 301.32 301.32 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda | (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz TȚir”' zoara-Ghiroda) 327.36 327.36 privind valorificarea potentialului de trafic naval pe | Canalul Bega 53.32) 53.32 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita | (Accesibilizarea zonei prin exlinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 111.60; 0.00 111.60 84.02.03.01 Drumuri si poduri 4,394.20, 0.09) 5.09 0.00 0.00 4,394.20 A. Lucrări în continuare 3,326.92| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 3,326.92| Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007 3,326.92| 0.00 3326.92 B. Lucrări noi 70.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.63 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL | 22/2005;HCL 396/2009 70.63| 70.63 C, Dotări indepenciente şi alte investiții 996 65| 0.09|_, 0.00 0.00 0.00 996.65 Studii şi proiecte 996.65] 0.00 0.00 0.00 0.00 996.65 Expertiza Podul Stefan cel Mare 58.28| 58.28 Expertiza Podul Muncii 64.48| 64.48 Expertiza Podul Tinereţii 58.28| 58.28 S.F.+PT Amenajare Complex rutier zona | Michelangelo | 757.33) 757.33 Expertiza Podul Eroilor 58.28, 58.28 84.02.03.03 Străzi 25,956.14| 0.00| 2,358, 0.00| 9,059.31| 771.65 13,768.35, Page 8

— - TOTAL | ALTE E SURSE BUGET | DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 SURSE | 2010 | pRopg | CREDITE LOCAL 0 | 12 [A 5 6 7 A, Lucrări în continuare 11,271.78 0.0 0.00 0.00 0.00) 8,9149 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 331.63) 331.63 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0.10 0.10 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 3.00 | 3.00 BI jare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 6.97 6.97 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 181.32| | 181.32 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 2.20 2.20 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 7.581 | 1.58 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1,80551| | 1,805.51 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) | HCL 160/2008 |__2.113.48 d 2,113.48 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL | 247/2008;HCL 467/2009 6,820.00 |2,356.83 4,463.17 B. Lucrări noi 14375.42 0.00; 0.00 0.00j 9,059.31) 771.65) 4,544.46 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe | | sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 5,933.74| | 5,433.74 500.00 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 271.38 ) 271.38 PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 888.45 888.45 Reahilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins , int d-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL | 304/2010 5,803.13 3,625.57| 771.65) 1,405.91 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 1,478.72| i 1,478.72 C. Dotări independente şi alte investiții 308.93| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 308.93 Studii şi proiecte 308.93] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 308.93 SF+PT Amenajare sir. Brazilor 6. 6| 6.16 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13.64, |, 13.64 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17.40 17.40 SF+PT Amenajare Zona Campului 72.43 72.43 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37.59 37.59 SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu - x ! 47.17 Nicoară 47.17 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 47.10 |. 477 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta 36.46 Balcescu 36.46 SF+PT Amenajare sir. Gh, Cotoşman 30.38 30.38 84.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul 7562.88 5.00 000| 0.00 0.00 0.00| 7,562.88 transporturilor ! C. tari independente si alte investitii 7,562.88 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00, 7,562.88 Dotari independente 7,562.88 0.00 0.00) 0.00 0.00. 0.00| 7,562.88 Achizitii mijloace de iransport HCL 47/2004 7,562.88 0.091. | 1562.88) DIRECTOR DIRECȚIA ECO) OMICĂ Smaranda HARAC A Verificat SEF RR IUL INVESTITII Gabrialăj (a x i / Page 9 DIRE INTOCMIT Sorin (RITA EN ECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA sc 2011-2625 DP AP a) INVESTITII 2011 (i DEAN APROBAT, (PRIMAR) | VW LA ? | Anexa 3a mii lei TOTAL ALTE | EXCEDENT, SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 SURSE 2010 PRopri | CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL GENERAL 68,212.51| 2,090.33 4,256.83| 882.92 700.81| 60,281.62 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 40,888.64| _486.46| 3,856.83| 0.00] 696.03| 35,849.32 LUCRĂRI NOI - B 7,255.43| 1,603.87 200.00 0.00 4.78| 5,446.78 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 20,068.44 0.00 200.00| 882.92 0.00| 18,985.52 TOTAL: GENERAL ELE 68,212:51[2,090:33|. 882.92 700:81|. 60,281.62 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni 1,184.40 0.00 000| 0.00 0.00| 1,184.40) Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 1,184.40 0.00 0.00) 0.00 0.00; 1,184.40 A.Lucrări în continuare 106.92 0.00 0.00) 0.00 0.00 106.92 Amenajare spații PMT (corp ll si sediu Banc Posi), HCL 103/2007,HCi. 335/2008 106.92 0.00 106.92 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00, C. Dotări independente şi alte investiții 1,077.48 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,077.48 Dotări independente 186.12 0.00 0.00) 0.00 0.00, 166.12 Dotări Primărie 78.74 0.00 718.74 Dotari directia Fiscala 87.38 87.38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596.00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 396.00 596.00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 315.36 0.00 0.00 0.00 315.36 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 163.03 0.00 163.03 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr. HCL 464/2009 152.33 0.00 152.33 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 2,045.15 0.00 0.00| 316.50 000| 1,728.65 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență 2,045.15 0.00 0.00! 316.50) 0.00| 1,728.65 a populației A.Lucrări în continuare 1,728.65 0.00 0.00; 0.00 0.00, 1,728.85 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 1,728.65 0.00 1,728.65 C. Dotări independente si alte investiții 316.50 0.00 0.00] 316.50 0.00 Dotări independente 316.50 0.00 0.00] 316.50 0.00 Dotări 316.50 316.50 0.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 26.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 26.00 61.02.03.0rdine publică 26.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 26.00 61.02.03.04 Poliție comunitară 26.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 26.00 C. Dotări independente şi alte investiții 26.00 0.00 0.00, 0.00 26.00 Dotări independente 26.00 0.00 0.00| 0.00 26.00 Dotari 26.00 26.00 Capitolul 65.02 Învățământ 586.52 0.00 0.00| 566.42 0.00 20.10 [65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 56.85 0.00 0.00[::36.75 0.00 20.10 [65.02.03.01, Învățământ preşcolar 20.10 0.00 0.00| 0.00 0.00 20.10 Page 1

TOTAL ALTE | EXCEDENT| SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 SURSE 2010 Rog | CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 C.Dotări independente şi alte investiții 20.10 0.00 0.00) 0.00 0.00 20.10 Dotări independente 20.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20.10 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20,10 20.10 65.02.03.02 Învățământ primar 36.75 0.00 0.00| 36.75 0.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiții 36.75 0.00 0.00| 36.75 0.00 0.09) Dotări independente 36.75 0.00 0.00| 36.75 0.00 0.00 Dotari 36.75 36.75 0.00 65.02.04 Învățământ secundar 529.67 0.00 0.00| 529.67 0.00 0.00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 529.67 0.00 0.00| 529.67 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 529.67 0.00 0.00| 529.67 0.00 0.00 Dotări independente 529.67 0.00 0.00| 529.67 0.00 0.00 Dotari 529.67 529.67 0.00 Capitolul 66.02 Sănătate 2,138.52 0.00 200.00) 0.00 0.00| 1,938.52 65.02.06 Spitale 2,138.52 0.00 200.00 0.00 0.00) 1,938.52 C. Dotări independente şi alte investiții 2,138,52 0.00 200.00; 0.00 0.00) 1,938.52 Dotari îndependente 2,000.00 0.00 200.00; 0.00 0.00) 1,800.00 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1800.00 1,800.00|, Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 200.00 200.00 0.00 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli de expertiza proiectare si 138.52 1.00 0.00 0.00 0.00 138 52 executie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 78.52 Venerice Str.Marasesti nr.5 78.52 DALI+PT Reabilitare termica + telefonie, Spital 50.00 Clinic Dr.Victor Babes 60.00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 5,448.81 0.00 200.00 0.00| 0.00; 5,248.81 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi 199.40 0.00 000 0.00 1.00 199.40 concerte C. Dotări independente şi alte investiții 189.40 0.00 0.00) 0.00 0.00, 199.40 Dotări independente 1.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 1.00 Dotari Filarmonica 1.00 1.00 Studii şi proiecte 198.40 0.00 0.00| 0.00 0.00 198.40 DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 198.40 198.40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 5,249.41 0.00 200.00| 0.00 0.00j 5,049.41 67.02.0503 Întreţinere grădini parcuri zone : Rd verzi, baze sportive şi de agrement 5,249.41 0.00 200.00. 0.00 0.00|: 5,049.:41 A. Lucrări în continuare 2,816.25 0.00 0.00 0.00 0.00; 2,816.25 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2008, HCL 123/2008 611.83 611.83 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 157.38 157.38 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 3.38 3.38 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 2,043.66 2,043.66 B. Lucrări noi 1,700.00 0.00 200.00| 0.00 0.00) 1,500.00 Reamenajare Parcul Lotusului conform FIG 1168/22.11.2010 200.00 0.00 200.00 0.00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 1,500.00 0.00 1,500.00 C. Dotări îndependente şi alte investiții 733.16 0.00 0.00j 0.00 0.00, 733.16 Studii şi proiecte 733.16 0.00 0.00| 0.00 0.00) 733.16 Page 2

ALTE | TOTAL EXCEDENT | SURSE DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 SURSE 2010 pRoprii | CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 88.04 88.04 SF+PT Reconstrucţia ecologică a bălții de pe strada Lămâitei 104.59 104.59 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 -2 si Harniciei nr. 3 45.00 45.00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 11.01 0.00, 0.00 11.01 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str, Muzicescu nr. 12 45.00 45.00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3,5,7,9 20.73 000, 0.00 20.73 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 21.24 21.24 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0.50 000, 000 0.50 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 0.50 0.50 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 43.80 0.00) 0.00 43.80 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0.50 0.50 Amenajament silvic 22.59 22.59 DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 0.00 0.00) 0.00 0.00 DALI + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102.92 0.00 102.92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor |. Creanga 123.82 0.00 123.82 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 102.92 0.00 102.92 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 263.06 000 000 0.00 000 263.06 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 263'06 500 000. 0060 000 263.06 68.02.06 Centrul pentru voi 40.05 0.00 0.00, 0.00 0.00 40.05 C. Dotări independente şi alte investiții 40.05 0.00 0.00), 0.00 40.05 [brand a de expertiza , proiectare si executie 40.05 0.00 000| 0.00 40.05 rivind consolidari si interventii DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei (str. Platanilor nr.2) 40.05 40.05 68.02.15.01 Centru comunitar 180.35 9.00 0.00| 0.00 0.00 180.35 C. Dotări independente şi alte investiții 180.35 0.00 0.00 0.00 0.00) 180.35 Studii şi proiecte 180.35 0.00 0.00) 0.00 0.00, 180.35 DALI+PT Reabilitare si mansardare Centrul de zi peniru copii cu dizabilitati Podul Lung 80.35 80.35 DALI+PT Reabilitare Camin pentru persoane varstnice (str.Plavosin nr.21) 100.00 100.00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 42.56 0.00 0.00| 0.00 0.00 42.65 C Dotări independente şi alte investiții 42.66 0.00 0.00) 0.00 0.00 42.66 Studii şi proiecte 42.66 0.00 0.00) 0.00 0.00 42.66 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 42.66 42.66 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare 23,185.22| 2,090.33 1,500.00 0.00 700.81| 18,894.08 ipublica Page 3

TOTAL ALTE | EXCEDENT | SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 SURSE 2010 PROPRII | CREDITE LOCAL o 1 2 3 4 5 6 70.02.03 Locuinte 3,795.82| 2,090.33 0.00j::: 0.00 0.00; 1,705.29| 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 3,684.93| 2,090.33 000| 0.00 0.00, 1,594.60 A.Lucrări în continuare 1,251.43| 486.46 0.00| 0.00 0.00 764.97| Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 258.36j 102.39 155.97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4.53 4.53 0.00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1983, nr.47 333.03 10.00 323.03 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-Fructelor, nr.8 9.25 9.25 0.00 |Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4.17 4,17 0.00 Reabilitare terimică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37.15 37.15 0.00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 6.25 6.25 0.00 Reabilitare termică str, Hotinului nr. 1 4.96 4.96 0.00 Reabilitare termică str. Invățătorului nr. 5 27,70 27.70 0.00| Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 40.28 24.88 15.40 Reabilitare termică str, Perlei, nr. 10 25.60 25.60 0.00 "Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bl. 99 53.82 27.50 26.32 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 12.05 12.05 0.00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 1.34 1.34 0.00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 2.00 2.00 0.00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 3.49 3.49 0.00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 16.72 16.72 0.00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 9/6 21.91 21.91 0.00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 4.00 4.00 0.00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 1.10 1.10 0.00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 24,28 24.28 0.00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 121.81 0.00 121.81 Reabilitare termică str, Cornel Grofşoreanu nr. 14, Sc. A 133.04 10.60 122.44 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 A 5.22 0.00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 0.90 0.90 0.00 Reabilitare termică str, Mioriţa, nr.2, bl.3 171 1.11 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 53.72 53.72 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43.04 43.04 0.00 B. Lucrări noi 2,346.25| 1,603.87 0.00) 0.00 742.38 |Reabili are termică str. Piatra Craiului, nr.1 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 15 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 758.87) 531.21 227.66 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl. 74 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 279.03) 195.32 83.71 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B 5.00 0.00 5.00 (Reabi itare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 5.00 0.00 5.00) Page 4

TOTAL | ALTE [EXCEDENT] suRsE BUGET | DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 SURSE 2010 pRopri | CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 430.11| 301.08 129.03 Reabilitare termică Bv. Dâmboviţa, nr. 22A 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Ana lpătescu, nr. 9 254.84| 178.39 76.45 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc ArB 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 318.24| 222.76 95.48 Reabilitare termică P-ta Bihor, nr.14 250.16) 175.11 75.05 C. Dotări independente şi alte investiții 87.25 0.00 0.00, 0.00 87.25 Studii şi proiecte 87.25 0.00 0.00, 0.00 87.25 Asistenta tehnica la 72 imobile 87.25 0.00 Era —_— PETER! 70.02.03.30 Aite servicii in domeniul locuintelor 110.69 0.09 0.00 0.00 0.00 110.69 C. Dotari independente si alte investitii 110.69 0.00 0.00) 9.00 0.00 110.69 Dotari 110.69 0.00 0.00) 0.00 0.00 110.69 Dotari Sala Olimpia Complex Bega 110.69 110.69 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări 7,060.34['- 0.00 0.00. 0.00|. 700.81 6,359.53 (hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă 7,060.34 0.09 0.00) 700.81) 6,359.53 A. Lucrări în continuare 6,485.34 0.00 0.00) 0.00) 696.03) 5,789.31 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 254.24 101/2007 254.24 0.00 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 216.27 0.00 216.27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 76.54 0.00 76.54 0.00 Extindere retele apa-canal Ronat ( Zona Comoarei) HCL 281/2008 1,686.86 0.00 1,686.86 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 192.80 192.80 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 662.29 662.29 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 295.29 295.29 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 676.29 676.29 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1,470.26 550.22) 920.04 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 376.34 376.34 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 99.22 69.27 29.95 Extindere retele apa-canal Mehala - zona |Mesteacanul 512/2008 478.94 478.94 B. Lucrări noi 500.00 0.00 0.00) 0.00 4.78) 495.22 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 100.00 0.00 0.00| 0.00 4.78 95.22 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 100.00 100.00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2009 100.00 0.00 0.00| 0.00 0.00) 100.00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009 100.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 100.00 Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie HCL 223/2009 100.00 0.00 100.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 15.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 75.00 Studii şi proiecte 75.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 75.00) Page 5

TOTAL ALTE | EXCEDENT] suRSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 SURSE 2010 pRopgi | CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 | SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 25.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 25.00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et.1l 25.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 25.00 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 25.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 25.00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 8,182.64 0:00 0.00.1000 0.00, 8,182.64 IA. Lucrări în continuare 8,182.64 0.00 0.00 0.00 0.00, 8,182.64 Extindere retele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4,612.64 0.00 4,612.64 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3,570.00 0.00 3,570.00 70.02.50 Alte servicii: în domeniile locuințelor, 4,146.62 0.00|:: 1,500,00|:: 0.00 0.00| 2,646.62 serviciilor şi dezvoltării comunale. A. Lucrări în continuare 1,500.00 0.00) 1,500.00, 0.00 0.00 0.00 Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1,500.00 1,500.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2,646.62 0.00 0.00, 0.00 0.00] 2,646.62 Dotări independente 1.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 1.00 Asociatia pentru Management Energetic - aport capital 1.00 1.00 Studii şi proiecte 2,645.82 0.00 0.00) 0.00 0.00| 2,645.62| Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 500.00 0.00 500.00 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative”, HCL 303/2010 60.00 60.00 Studiu de aporiunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 58.11 58.11 Studiu de oportunitate, PUZ, SF+PT infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 0.00 0.00 SF+PT Trafic management si supraveghere video 237.38 237.38 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 135.00 135.00 SF+ PT Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 0.00 0.00 0.00 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE), HCL 355/2010 0.00 0.00 0.00 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 183.60 183.60 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 37.82 37.82 PUG Municipiul Timisoara 984.62 984.62 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79.10 79.10 [PUZ- Complexul Siudentesc 100.00 100.00 [PUZ Piata 700 80.00 80.00 Page 6

- TOTAL ALTE | EXCEDENT| SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 5011 SURSE 2010 pRopRi | CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol | Nr.23 55 43 0.00 0.00 0.00 0.00 55.43 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 134.56 0.00 0.00; 0.00 0.00 134.56 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 4,480.34 0.00 0.00, 0.00 0.00| 4,480.34 81.02.06 Energie termică 4,480.34 0.00 0.00; 0.00 0.00| 4,480.34 A. Lucrări în continuare 4,218.70 0.00 0.00 0.00 0.00| 4,218.70 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 4,218.70 0.00 0.00) 0.00 0.00) 4,218.70 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 1,143.31 1,143.31 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 1,186.95 1,186.95 (Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 39.21 39.21 "Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57.73 57.73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 50.77 50.77 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, FICL 92/2004 50.40 50.40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii, HCL 275/2006 53.63 53.63 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 155.61 155.61 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 68.39 68.39 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 1,072.25 1,072.25 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 340.45 340.45 C. Dotări independente şi alte investiții 261.64 0.00 0.00) 0.00 0.00, 261.64 Studii şi proiecte 261.64 0.00 0.00) 0.00 0.00j 261.64 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare 156.84 obiective Municipiul Timisoara 156.64 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectarei 5.00 obiective Municipiul Timisoara 5.00 DALI+PT Reabilitare termica cladiri conform OG 100.00 69/2010 100.00 Capitolul 84.02 Transporturi 28,854.49 0.00 2,356.83 0.00 0.00| 26,497.66 84.02.03 Transport rutier 28,854.49 0.09 2,356.83 0.00 0.00| 26,497.66 84.02.03.02 Transportul în comun 2,678.14 0.00 0.00 0.00 0.00| 2,678.14 C. Dotări independente şi alte investiții 2,678.14 0.00 0.00) 0.00 0.00| 2,678.14 Dotări independente 1,209.05 0.00 0.00| 0.00 0.00) 1,209.05 Maşini, echipamente si mijloace de transport 1,209.05 0.00 0.00 0.00 0.00, 1,209.05 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525.55 0.00 0.00) 0.00 0.00 525.55 Tramvaie folosite 583.50 0.00 0.00) 0.00 0.00 583.5 Achizitii tramvaie noi 100.00 100.00 Studii şi proiecte 1,489.09 0.00 0.00 0.00 0.00, 1,469.09 Studii si proiecte Primarie 526.58 0.00 0.00| 0.00 0.00) 626.58 SF+PT Modul inel IV sector aleea CFR Calea Lipovei si racordul inelului W cu str Demetriade 626.58 ] 626.58 Studii si proiecte RATT 842.51 0.00 0.00| 0.00 000| 842.51 |SF + PT Statie intermodala Dambovita 48.91 48.91 Page 7

- TOTAL ALTE |EXCEDENT| SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 5011 SURSE 2010 CREDITE LOCAL Q 1 2 3 4 5 6 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) 301.32 301.32 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 327.36 327.36 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 53.32 53.32 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 111.60 0.00 111.60 84.02.03.01 Drumuri si poduri 4,394,20 0.00 0.00 0.00 0.00, 4,394.20 A. Lucrări în continuare 3,326.92 0.00 0.00; 0.00 0.00) 3,326.92| Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 3,326.92 0.00 3326.92 B. Lucrări noi 70.63 0.00 0.00, 0.00 0.00 70.63 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 70.63 70.63 C. Dotări independente şi alte investiții 996.55 0.00 0.00) 0.00 0.00, 996.65 Studii şi proiecte 996.65 0.00 0.00) 0.00 0.00 996.65 Expertiza Podul Stefan cel Mare 58.28 58.28 Expertiza Podul Muncii 64.48 54.48 Expertiza Podul Tinereţii 58.28 58.28 SF.+PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 757.33 157.33 Expertiza Podul Eroilor 58.28 0.00 58.28 84.02.03.03 Străzi 14,219.27 0.00) 2,356.83| 0.00 0.00) 11,862.44 A. Lucrări în continuare 11,271.78 0.00, 2,356.83| 0.00 0.00, 8,914.96 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 331.63 0.00 331.63 Amenajare sir. Pius Brânzeu, HCL. 403/2006 0.10 0.00 0.10 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 3.00 0.00 3.00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 6.97 0.00 6.97 [Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 181.32 0.00 181.32 [Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 2.20 0.00 2.20 Amenajare str. Liege, HCL 138/2008 1.58 7.58 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1,805.51 1,805.51 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2,113.48 2,113.48 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 5,820.00 2,356.83 4,463.17 B. Lucrări noi 2,638.55| 0.00 0.00) 0.00 0.00) 2,638.55 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 271.38 271.38 PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 888.45 888.45 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 1,478.72 1,478.72 C. Dotări independente şi alte investiții 308.93 0.00 0.00) 0.00 0.00 308.93 Studii şi proiecte 308.93 0.00 0.00) 0.00 0.00 308.93 SF+PT Amenajare str. Brazilor 56.16 6.16 SF+PT Amenajare sir. Cronicar Neculce 13.64 13.64 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17.40 17.40 SF+PT Amenajare Zona Campului 72.43 72.43 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37.59 37.59 SF+PT Amenajare zona Welsmuller-Laurenţiu ! 47.17 Nicoară 47.17 SF+PT Amenajare str. Anui 1848 47.70 47.17 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta 36.46 Balcescu 36.46 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 30.38 30.38 Page 8

TOTAL ALTE | EXCEDENT| SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 SURSE 2010 PROPRII | CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul 7,562.88 0.00 0.00 0.00 0.00, 7,562.88 transporturilor C.Dotari independente si alte investitii 7,562.88 0.00 0.00 0.00 0.00) 7,562.88 Dotari independente 7,562.88 0.00 0.00; 0.00 0.00) 7,562.88 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 7,562.88 0.00 7562.88 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMY Smaranda HARACICU,/ LA] i j Verificat SEF SERVICI INVESTIȚII Gabriela BICA." / SI Page 9 A DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia J “A INTOCMIT Sorin RUTA

ROMÂNIA Anexa 3b JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, , MUNICIPIUL TIMIȘOARA RA 1 02.20) Dr. Îng. Gheorghe ȘI UNDE, i h) PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE 20) n IE aaa mii lei DENUMIREA OBIECTIVULUI EU+STAT | cRepire | PUSET LOCAL o TI 3 4 5 TOTAL GENERAL 108,108.74 456.04| 80,761.38| 18,494.09| 9,398.23 Capitolul 66,02 Sănătate 6,865.86| 456.04| 5,588-08 000| 825.74 66.02.06 Spitale 6,869.86| 456.04| 5,588.08 000| 825.T4 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli infectioase Dr.Victor Babes HCL 409/2010 3,664.04, 456.04) 2,979.46 228.54 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010 3,205.82 2,608.62 597.20 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 4,155.87 0.00) 3,176.43 0.00 979.44 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 4,155.87 0.00) 3,176.43 0.00) 979.44 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement. 4,155.87 0.00| 3,176.43 0.00: 979.44 B.Lucrări noi 4,155.87 0.00) 3,176.43 0.00 979.44 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara 380.00 0.00 0.00 380.00 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BIOTOWNS HURO/0801/128/1.3.4 180.00 176.40 3.60 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor| si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Pimailor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40.00 30.00 10.00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 3,555.87 2,970.03 585.84 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 2064.11 000| 2016.57 000 4754 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 206411 000. 201657 000 4754 Tali — 88.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii 2,064.14 000| 2,016.57 47.54 excluderii sociale BARRABARRIPEN 2,064.11 2,016.57 47.54 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoitare 22,635.83 0.00| 17,000.23 0.00| 5,839.60 publica 10.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, 22,635.83 0.00[..17,000.23 0.00[..5,639.60 serviciilor şi dezvoltării comunale [Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 934.82 0.00 934.82 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 7,125.24 0.00) 6,104.01 1,021.23 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 6,539.04 0.00) 5,411.65 1,127.39 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 1,966.87 1,927.53 39.34 Page 1

TOTAL | EXCEDEN BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 201% Toi | FU+STAT| CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor În Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 2,515.46 1,184.18 1,331.28 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 509.64 609.64 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010 2,948.76 2,372.86 575.90 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 61,643.25 0.00| 43,920.76| 17,722.44 0.00 81.02.06 Energie termică 61,643.20| 0.00) 43,920.76| 17,722.44 0.00 Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Timisoara, in vederea indeplinirii standardelor de mediu privind emisiile de gaze si cresterea eficientei] 61,643.20 43,920.76j 17,722.44 0.00 energeiice a sistemului de furnizare a agentului termic HCL 347/29.09.2009 Capitolul 84.02 Transporturi 0.00, 9,059.31 771.65 1,905.91 84.02.03 Transport rutier 0.00). 9,059.31| 771.65) _1,905.91 84.02.03.03 Străzi 0.00) 9,059.31 771.65 1,905.91 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 5,933.74 5,433.74 500.00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 5,803.13 3,625.57| 771.85) 1,405.91 îl DIRECTOR DIRECȚIA ECONQMIGĂ Smaranda Verificat SEF SERVICIUL INVESTITII Gabrigia BICA : DIRECTOR DIRECȚIA D Page 2 Aurelia JUNIEA Sorin TRUTA INTOCMIT

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

TIMISOARA y DIRECTIA ECONOMICA BUGET LOCAL SERVICIUL BUGET 201% mii lei Anexa nr.2 CU AMENDAMENTE DENUMIREA INDICATORILOR pues pod 1OJEDIpUI po SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 440.176,50 TOTAL VENITURI 00.01 440.176,50 VENITURI PROPRII 48.02 386.280,34| . VENITURI CURENTE 00.02 429.193,90 A. VENITURI FISCALE 00.03 473.700,98 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 248.481,15 IA11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE j00.05 4.326,60 Impozit pe profit 01.02 875,28 impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 Impozit pe venit 03.02 | 876,28 3.450,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal — 03.02.18 3.450,32| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE N _ 00.08 243.265,47 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit nm - 04.02 243.265,47 Cote defalcate din impozitul pe venit Du 04.02.01 242.389,47 Sume alocate de la con | judetean pentru echilibarea bugetelor locale o = 04.02.04 896,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL o pe 00.07 889,08 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital i = 05.02 889,08 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o 05.02.50 389,08) A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE m = 00.09 80.713,30 impozite si taxe pe proprietate e RS 07.02 80.713,30 impozit pe cladiri —_ N 07.02.01 66.712,13 Impozit pe cladiri - PF N N 07.02.01.01 16.867,52 mpozit pe cladiri - PJ nm N 07.02.01.02 49.844,61 Impozit pe terenuri + N 07.02.02 8.049,53

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POD impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 impozit pe terenuri - PJ 26 07.02.02.02 Impozit pe terenurile extravilane 27 07.02.02.03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 28 07.02.03 5.802,84 Alte impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 148,80 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 143.881,16 Sume defalcate din TVA 31 117.015,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielitor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti 32 11.02 11.02.02 118.740,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 11.02.06 275,00 Alte impozite axe generale pe bunuri 34 12.02 1.033,05 Taxe hoteliere 35 12.02.07 1.033,05 Taxe pe servicii spe 36 15.02 528,72 impozit pe spectacole 37 15.02.01 188,05 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 340,87 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 33 16.02 25.284,39 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 13.078,28| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 16.02.02.01 10.853,34 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 8.224,94 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 111,97 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 6.094,14 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 645,37 Alte impozite si taxe fiscale 46 18.02 545,37 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 645,37 C. VENITURI NEFISCALE 48 [00.12 -44.507,08 Cf. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 17.168,25, Venituri din proprietate 50 30.02 17.135,41 Venituri din concesiuni si închirieri 51 30.02.05 17.135,41 Chirie de la sala 52 30.02.05.01 17.135,41 Venituri din dobanzi 53 [31.02 32,84 Alte venituri din dobanzi 54 [31.02.03 32,84

DENUMIREA INDICATORILOR pui pod po5 wuBIBo1d C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 -81.675,33 Venituri n prestari de servi alte activitati 33.02 235,40 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 235,05 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 0,15 Venituri n taxe administrative, eliberari de permise 34.02 2.539,82 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2.539,82| Amenzi, penalitati si confiscari [35.02 8.848,44 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 35.02.01 8.827,20 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 0,20 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 21,04 Diverse venituri 36.02 802,45 Alte venituri 36.02.50 802,45 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 -74.101,44 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -74.101,44 III. OPERATIUNI FINANCIARE 00.16 6.922,60 Incasari din acordarea imprumuturilor acordate 40.02 8.922,60 Sume d excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 40.02.11 2.209,73 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltu de dezvoltare”") 40.02.14 4.112,87 IV. SUBVENTII 00.17 4.060,00 |SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 4.060,00 Subventii de la bugetul de stat 42.02 4.060,00 B. Curente 4.060,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 4.060,00 TOTAL CHELTUIELI 50.02 440.176,50 CHELTUIELI CURENTE (01 417.957,24 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL [10 161.523,99 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 20 168.832,21 TITLUL HE DOBANZI |30 27.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 40 40.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR | ) puei pod J0)eDIpul poZ TITLUL VE TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 51 1.923,00 |TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 86 57 17.183,04 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 87 59 1.515,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 88 |70 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 89 81 22.219,26 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 90 60.724,93 Autoritati publice si actiuni externe 91 [50.02 [51.02 31.484,68 CHELTUIELI CURENTE 92 01 31.484,68 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 93 10 18.187,00 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 84 20 11.932,68 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 95 59 365,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 96 70 0,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 87 51.02.01 31.484,68 Autoritati executive 98 51.02.01.03 31.484,68 Alte servicii publice generale 99 54.02 2.240,25 CHELTUIELI CURENTE 100 (01 2.240,25 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 101 20 317,25 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 102 51 1.923,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 103 70 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 104 54.02.07 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 105 [54.02.10 1.923,00 Alte servicii publice generale 106 54.02.50 317,25 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 107 55.02 27.000,00 CHELTUIELI CURENTE 108 [01 27.000,00 TITLUL Il DOBANZI 109 30 27.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol 110 70 0,00 Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 111 59.02 11.265,81

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod po) wue160id Ordine publica si siguranta nationala 112 81.02 11.265,81 CHELTUIELI CURENTE 113 01 11.265,81 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 114 10 7.118,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 115 20 3.697,81 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 116 59 rr mr a 450,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 117 70 0,00 Din total capitol Ordine publica 118 61.02.03 | 10.761,12 Politie comunitara 118 61.02.03.04 10.761,12| Protectie civila si protectia contra incendiilor 120 61.02.05 504,69 |Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 121 63.02 223.597,91 Invatamant 122 65.02 134.521,26 CHELTUIELI CURENTE 123 01 134.521,26 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 124 10 105.719,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 125 20 27.602,28 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 126 57 500,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 127 59 700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 128 0 0,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 129 65.02.03 55.784,70 invatamant prescolai 130 65.02.03.01 18.778,80 invatamant primar 131 65.02.03.02 37.005,90 invatamant secundar 132 85.02.04 78.251,82 Invatamant secundar inferior 133 55.02.04.01 5.824,48 Invatamant secundar superior 134 85.02.04.02 64.224,28 Invatamant profesional 135 65.02.04.03 8.203,06 invatamant postliceal 136 65.02.05 484,74 Sanatate 137 66.02 7.371,02 CHELTUIELI CURENTE | 138 01 7.371,02 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 139 10 4.060,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 140 20 3.311,02

DENUMIREA INDICATORILOR pues po9 po ue1Bosg CHELTUIELI DE CAPITAL 141 70 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 142 86.02.06 2.479,92 Spitale generale 143 56.02.06.01 2.479,92 Servi de sanatate publica 144 66.02.08 4.891,10 Cultura, recreere si religie 145 67.02 46.506,28 CHELTUIELI CURENTE 146 01 46.508,29 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL | 147 10 11.500,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII [148 20 35.006,29 CHELTUIELI DE CAPITAL | 149 70 0,00 Din total capitol Servicii culturale 150 67.02.03 18.437,53 Institutii publice de spectacole si concerte 151 67.02.03.04 12.997,55 Case de cultura 182 67.02.03.06 3.438,98 Servicii recreative si sportive 153 67.02.05 29.685,86 Sport 154 67.02.05.01 4.879,41 Tineret 155 57.02.05.02 0.00) Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 156 67.02.05.03 24.806,45 Servicii religioase 157 67.02.06 0,00 Alte servi în domeniile culturii, recreerii si religiei 158 67.02.50 382,90 Asigurari si asistenta sociala 158 68.02 35.199,34 CHELTUIELI CURENTE 160 01 35.199,34 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 181 10 13.789,99 [TITLUL II BUNURI SI SERVICII 182 20 4.746,31 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 183 57 16.863,04 CHELTUIELI DE CAPITAL 164 70 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 165 68.02.05 961,79 Asistenta sociala in caz de invaliditate 166 68.02.05.02 961,79 Asistenta sociala pentru familie si copii 167 58.02.06 2.830,05 Crese 168 68.02.11 1.320,98

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pod weIBOIdJ Prevenirea excluderii sociale 189 68.02.15 23.916,60 [Ajutor social 170 68.02.15.01 22.278,90 Cantine de ajutor social 171 68.02.15.02 1.837,70 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 172 68.02.50 6.168,92 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 173 69.02 65.282,08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 174 70.02 48.059,44 |CHELTUIELI CURENTE 175 01 25.840,18| TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 176 20 25.840,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 177 70 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 178 81 22.219,26 Din total capitol Locuinte 179 70.02.03 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte | 180 70.02.03.01 0,00 Alte cheltuie în domeniul locuintelor 181 70.02.03.30 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 182 700205 | 13.038,45 Alimentare cu apa 183 70.02.05.01 13.038,45 Huminat public si electrificari rurale 184 70.02.06 6.580,04 Alimentare cu gaze naturale in localitati 185 70.02.07 0,00 Alte servi domeniile locuintelor, servi | or si dezvoltarii comunale 186 70.02.50 28.440,95 Protectia mediului 187 [74.02 17.222,64 CHELTUIELI CURENTE 188 01 17.222,84 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 189 20 17.222,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 190 70 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 191 74.02.05 17.222,64| Salubritate 192 74.02.05.01 9.229,89 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 193 74.02.05.02 7.992,75 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 194 74.02.06 0.00) Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 195 73.02 78$.305,77 Combustibi si energie 196 81.02 20.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD uueifioic CHELTUIELI CURENTE 187 01 20.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 198 40 20.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 199 70 0,00 Din total capitol Energie termica 1200 81.02.06 20.000,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 201 833.02 229,10 CHELTUIELI CURENTE 202 01 229,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 203 10 150,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 204 20 78,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 205 70 0,00 Din total capitol Agricultura 208 83.02.03 229,10 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 229,10 207 |83.02.03.30 Transporturi 208 [84.02 58.078,67 CHELTUIELI CURENTE [THEUL Il BUNURI SI SERVICII 209 [01 210,20 59.078,87 39.076,67 TITLUL IV SUBVENTII 211,40 20.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 212|70 0,00 Din total capitol Transport rutier 213 [84.02.03 59.076,67 Drumuri si poduri 214 84.02.03.01 0,00 Transport in comun 215 84.02.03.02 20.000,00 Strazi 216 84.02.03.03 39.078,87 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 217 84.02.50 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 218 96.02 0,00 REZERVE 213 97.02 09,00 EXCEDENT 220 98.02 0,00 DEFICIT 221 98.02 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 158.103,10

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POD 00.01 158.103,10 VENITURI PROPRII 48.02 521,68 VENITURI CURENTE 00.02 74.101,44 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 74.101,44 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 74.101,44 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 74.101,44 Varsaminte din sectiunea de functionare NimM|T 37.02.04 74.101,44 îl, VENITURI DIN CAPITAL 00.15 521,68 Venituri din valorificarea unor bunuri 38.02 521,88 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 11 39.02.03 467,71 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 39.02.07 17,88 Depozite speciale pentru constructii de construinte 89.02.10 1 36,09 IV. SUBVENTII 14 00.17 83.479,98 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15 00.18 83.479,98 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 18 45.02 83.479,98 Fondul European de Dezvoltare regionala 17 45.02.01 83.479,98 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 18 45.02.01.01 80.554,98 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 19 45.02.01.02 2.730,00 Prefinantari 20 45.02.01.03 195,00 TOTAL CHELTUIELI 21 50.02 158.103,10 CHELTUIELI CURENTE 22 01 84.166,42 Titlul VH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 58 84.166,42 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 73.936,688 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 73.936,68 |Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 26 50.02 2.913,05 Autoritati publice si actiuni externe 27 51.02 1.184,40 CHELTUIELI CURENTE 28 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 70 1.184,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 30 71 1.184,40 Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod pOD ueiBoic Autoritati executive legislative 51.02.01 1.184,40 Autoritati executive 32 51.02.01.03 1.184,40 Alte servicii publice generale 33 54.02 1.728,65 CHELTUIELI CURENTE 34 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 1.728,65 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 36 7 1.728,65 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 54.02.07 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 1.728,65 Alte servicii publice generale 54.02.50 0,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59,02 26,00 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 26,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 26,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 | 26,00 Din total capitol Ordine publica 51.02.03 26,00 Politie comunitara 61.02.03.04 26,00 Protectie civila si protectia contra incendiilor [61.02.05 0,00) Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE i 83.02 23.309,33 Invatamant 65.02 2.774,10 CHELTUIELI CURENTE 01 2.754,00 [Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 2.754,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 20,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 20,10 Din tota! capitol Învatamant prescolar si primar 85.02.03 | 20,10 Invatamant prescolar 55 65.02.03.01 20,10 Invatamant primar 56 65.02.03.02 0,00 invatamant secundar 85.02.04 2.754,00

DENUMIREA INDICATORILOR puei pad POD ure1Bo1d Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 0,00 Invatamant secundar superior 59 65.02.04.02 2.754,00 Invatamant profesional 60 65.02.04.03 0,00 Invatamant postliceal 61 85.02.05 0,00 Sanatate 62 66.02 9.008,38| CHELTUIELI CURENTE 63 01 6.044,12 Titlul VH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 64 56 6.044,12 CHELTUIELI DE CAPITAL 85 70 2.964,26 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 66 m 2.964,26 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 67 86.02.06 9.008,38 Spitale generale 68 66.02.08.01 9.008,38 Servicii de sanatate publica 68 86.02.08 0,00 Cultura, recreere si religie 70 67.02 9.604,68 CHELTUIELI CURENTE 71 01 3.176,43 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 72 56 3.176,43 CHELTUIELI DE CAPITAL 73 70 6.428,25 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 74 6.428,25 Din total capitol 1 | Servicii culturale 75 67.02.03 199,40 institutii publice de spectacole si concerte 76 67.02.03.04 199,40 Case de cultura 7 67.02.03.06 0,00 Servicii recreative si sportive 78 67.02.05 9.405,28 Sport 79 67.02.05.01 0,00 Tineret 80 67.02.05.02 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 81 867.02.05.03 9.405,28 Servicii religioase 82 67.02.06 0,00 Alte servi domeniile culturii, recreerii si religiei 83 67.02.50 0,00 Asigurari si asistenta sociala 34 68.02 2.522,17 CHELTUIELI CURENTE 85 01 2.211,57 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 86 58 2.211,57

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POI weibo1y CHELTUIELI DE CAPITAL 70 310,60 TITLUL XE ACTIVE NEFINANCIARE 88 71 310,60 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli 89 68.02.05 0,00 Asistenta sociala in caz de inva| 90 68.02.05.02 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 91 58.02.06 40,05 Crese 92 88.02.11 0,00 Prevenirea excluderii sociale 93 88.02.15 418,01 Ajutor social 94 58.02.15.01 375,35 Cantine de ajutor social 95 68.02.15.02 42,86 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 96 68.02.50 2.084,11 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 97 63.02 43.033,91 Locuinte, servi i dezvoltare publica 98 70.02 43.033,91 CHELTUIELI CURENTE 99 01 17.000,23 Titlul VH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 100 56 17.000,23 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 70 26.033,68 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 102 71 26.033,68 a |Din total capitol Locuinte 103 70.02.03 1.705,29 Dezvoltarea sistemului de locuinte 104 70.02.03.01 1.594,60 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 105 70.02.03.30 110,89 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 106 70.02.05 6.359,53 Alimentare cu apa 107 70.02.05.01 5356 53| Iluminat public si electrificari rurale 108 70.02.06 8.182,64 Alimentare cu gaze naturale in localitati 109 70.02.07 | 0,00 lor si dezvoltarii comunale Alte servicii în domeniile locuintelor, servi 110 70.02.50 26.786,45 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 111 79.02 38.220,81 Combustibili si energie 112 81.02 48.401,10 CHELTUIELI CURENTE 113 01 43.920,76 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 114 56 43.920,76| CHELTUIELI DE CAPITAL 115 70 4.480,34)

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod JOJBDIpUI pOI UBIBoiq TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116 4.480,34 Din total capitol Energie termica 117 81.02.06 48.401,10 Transporturi 118 84.02 39.819,71 CHELTUIELI CURENTE 119 01 9.059,31 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 120 56 9.059,31 CHELTUIELI DE CAPITAL 121 70 30.760,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 122 Ti 30.760,40 Din total capitol Transport rutier 123 84.02.03 32.256,83 Drumuri si poduri 124 84.02.03.01 4.394,20 Transport in comun 125 84.02.03.02 2.678,14 Strazi 126 84020303 | 25.184,49 Alte cheltui in domeniul transporturilor 127 84.02.50 7.582.88 [Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 128 96.02 0,00 REZERVE 129 97.02 0,00 EXCEDENT 130 [98.02 0,00 DEFICIT 131 99.02 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, EC. SMARANDĂ i HARACICU SEF SERVICIU BUGET, EC. STELIANA STANCIU

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

JUDEȚUL: TIMIS Anexa nr.1 Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIUL TIMISOARA Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2011 Bugetul instituțiilor Bugetul împrumuturitor Bugetul instituțiilor publice finanţate 7 Bugetul fondurilor Total Cod Bugetul | din venituri proprii |, finanțate externe Total bugele”) (se buget rând local Hat: integral din venituri a — si subventii din opri ex ierni nerambursabil scad) generat bugelul focal prop erme rierme — A 9 1 2 3 4 8 5 7=112+3+415+6 8 VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01 598.279,60 198.395,48 - 18.194,90 - 815.869,98 1823.00 813.946,98 f curente (ră.02+17) 02 503.295,34 19177731 - - - 695.072,65 - 695.072 65 fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03 473.700,98 = 7 7 = 473.700.88 7 473.700,98 rapozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane 576.28 876.28 juridice, din care 04 876,28 i lmpozit pe pro! 08 876.28 | 876,28 876,28 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de [a persoane 467 fizice (rd.07+ ra 08), din care: 06 246.715.78 7 7 7 246.715.79 7 246.715.79 Impozitul pe veniturile din transferul proprietal 34505 imobiliare din patrimoniul personal *) a 3.450,32 450. 3.450,32 Cote si sune defalcate din impozitul pe venit 08 243.265,47 243.265,47 243.265,47 Alte impozite pe venit, profi si casiiguri din capital | as 889,08 889.08 889,08 Impozite şi taxe pe proprietate 10 80713.30 80713.30 80.713,30 Impozite si laxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd. 15) 143.861,16 = ” 7 861,16 7 143.861.16 Sume defalcate din TVA 12 117.015,.00 117.015.00 117.015,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servi 1.033,05 1.083,08 1.033,05 Taxe pe servicii specifice 14 528.72 528,72 528,72 axe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor] 25.284,39 25.284,39 sau pe desfasurarea de activitati 18 25.284.339 Alte impozite si taxe fiscale 18 545,37 645,37 645,37 Venituri nafiscale LAT 29.584,36 191.777 31 221,371,87 221.371,87, Venituri din capital 18 521,68 521,68 521,68 Operatiuni financiare 19, 6.922,60 5.922,60 6,922,60 Subvenţi (rd,21+22) 20 4.060,00 2.234,00 - - - 6.294,00 1.823,00 4371.00 Subvenţii de la bugeiul de stat 21 4.060,00 4.060.00 4.060.00 Subvenţii de la aite administratii 22 2.234,00 2234.00 1.923,00 311,00 Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 23 83.479,98 1.384,17 87.864,15 37.864 15 CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40) 23 598.279,80 198.395 48 19.194,90 815.869,98 132300| 813.946,98 Cheltuieli curente (rd.25 la rd 34) 24 3502.123,66 193.835,22. 7 - 595.958.88 1323.00 | 594.035.88 Cheltuieli de personal 25 161,523,99 109.944,20 271.488,19 271.468.19 Pagina 1 din 3

Bugetul instituțiilor Bugetu na publice finanțate Bugetul înstituț ilor Bugetul fond: ansferuri între Total Cod Bugetul e publice finanțate Pat. pi + _ externe Totat bugete”) (se buget rând local ap |întegral din venituri : = | si subventii din ori neramburs scad) general bugetul local prop interne A o 1 3 4 5 7=1+2+3+41+5+6 8 Bunuri si servicii 26 188.832,21 9.174,89 e 248.007, 18 248.007.10 Dobanzi 27 27.000.090 E) 27.001,50 27,001,50 Subventi _2 40.000,00 40.000,00 40.000.00 Fonduri de rezerva 2 7 E Transferuri intre unitati ale administratiei publice 36 1.823,00 1.923,00 1.923,00 _ Alte transferuri 31 - - Proiecte cu finantare din Fonduri externe 4, 4.384,17 50,59 nerambursabile postaderare 32 p8.550, 85.559.59 Asistenta sociale 33 17183.04 318,80 17.481,84 17.481,84 Alte cheltuie 34 1515.00 11,66 1.526,68 1.526,65 Cheltuieli de capital 25 73.936.68 4.559,26 19.194,90 97.690,84 37.690.84 Operatiuni financiare (rd.37+33) 38 22219.26 1,00 - 7 22.220,26 22 220,26 „Imprumuturi acordate 37 1,00 1,00 1,00 Rambursari de credite externe si interne 38 22.219.268 22219.26 22219.26 Plăţi efectuate În anii precedenţi şi recuperate în anul curent 39 7 - Rezerve 40 - _ EXCEDENT(+VDEFICIT(-) " _ - - - (rd.01-r4.23) 41 - PE CAPITOLE: 42 598.279,50 198.395,48 - - 19.194,80 315.869,98 B15.869,98 Autoritati publice si actiuni externe 43 32.669.08 7 = 7 32.669,08 32.669,08 Sectiunea de functionare 44 31.484,68 31.484,68 31.484.68 Sectiunea de dezvoltare 45 1.184,40 1.184,40 1.184,40 Alte servicii publice generale 45, 3.968,90 3.686,03 = = 7.654,93 7.854,93 Sectiunea de functionare 47 2.240,25 3.369,53 5.609,78 5509.78 Sectiunea de dezvoltare 48 1.728,85 316,50 2.045,15 2045.15 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuțuri 49 27 000,00 = - - 27.000.00 27.000,00 Sectiunea de functionare 50 27.000,00 27.000.00 27.000,00 Sectiunea de dezvoltare 51 - - ransferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei 52 7 7 7 7 = ” - Sectiunea de functionare sa - - Sectiunea de dezvoltare 54 - Aparare 55 = - - - - - _ Sectiunea de functionare 56 = = Sectiunea de dezvoltare 57 - _ Ordine publica si siguranta nationala 58 11,291,81 = = - 11291 81 11,291,81 Sectiunea de functionare E 11.265,81 11.265,81 11265.81 Sectiunea de dezvoltare 80 26,00 26,00 26.00 invatamant St 137.295.36 15.109,26 - - - 152.404.82 152.404.82 Sectiunea de functionare 62 134.521,26 14542.84 149.064,10 149.064, 10 Pagina 2 din 3

T T _ugetut instituțiilor Bugetul instituțitor Bugetul împrumuturilor publice finanțate Bugetul fondurilor Transferuri între Total Cod Bugetul din venituri proprii | PUD finanțate Total bugete”) (se buget rând focal si subventii din 10919! din venituri erambursabile scad) general bugeiul focal propri externe nterne A o i 2 3 _4 5 5 T=1+2+3+415+6 8 9=7-B Sectiunea de dezvoltare sa 2774.10 566,42 3.340,52 3.340,52 Sanatate la 16.379,40 175.092,91 - PI 18147251 15147251 Sectiunea de functionare 55 7.371,02 169.152.73 176.523,75 176.523,75 Sectiunea de dezvoltare es | 9.008,58 5.940.18 LU | T4.845,56 14,948,56 Cultura, recreere si religie 7 56119.97 1.495,00 | EINER - - E 57.605,97 57.605,97 Sectiunea de functionare 68 46.506,298 1.465,00 47.971,28 47.971,29 Sectiunea de dezvoltare se 3.504,68 30,00 9.634 68 9.834,68 Asigurari si asistenta sociala 70 37.721,51 921,95 - - - 38.643,46 35.643,46 Seciiunsa de functionare _ 7 35.199,34 521,55 36.121.258 36.121,29 Sectiunea de dezvoltare = 2.582,17 1 2.522,17 252217 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7 31.093,35 2.090,33 -, - 700.81 E 93.884,49 Sectiunea de functionare 74 18.059.44 18.059,44 48.059,44 Sectiunea de dezvoltare 75 43. 033,91 | 2.090,33 700,81 45.825,05 45.825,05 Protectia mediului 7 17222.64 - - - - - 17222.64 1722264 Sectiunea de functionare m 17.222.864 17.222,64 17.222.654 | Sectiunea de dezvoltare _8 IUN - Actiuni generale economice, comerciale si de munca 78 - - - - 7 Sectiunea de functionare so - _ Sectiunea de dezvoltare 4 — - Combustibili si energie 82 65.401,10 7 17.722 44 - 56.123,54 36123.54 Sectiunea de funciionare 83 20.000.00 20.000,00 20.000,0a Sectiunea de dezvoltare 84 48.403,10 17.72.44 86.123,54 66.123,54 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare m 229,10 - - IN - — 229.10 229 10 Sectiunea de functionare 86 225,10 229,10 229.10 Sectiunea de dezvoltare 87 x - _ Transporturi 88 98.896,38 - - - 771.65 - 99.668,03 99.668.03 Sectiunea de functionare s9 59.076.67 7 59.076,67 53.076.67 Sectiunea de dezvoltare 90 33.819.71 771,85 40.591,36 40.591,36 Alte actiuni economice 51 - E - - E - - Secilunea de functionare 92 - _ Sectiunea de dezvoltare 93 - - DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HARACICU Pagina 3 din 3

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri mii lei SERVICIUL BUGET proprii 2011 Anexa nr.4 cu amendamente j = E | a e s DENUMIREA INDICATORILOR = z > S E O SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 189.452,05 TOTAL VENITURI 2 |00.01 189.452,05 i, VENITURI CURENTE 3 00.02 187.218,05 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 187.218,05 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 (00.08 1.513,43 Venituri din proprietate & 30.10 1.513,43 Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.10.05 1.428,00 Alte venituri din proprietate 8 |30.10.50 85.43, C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 00.08 185.704,62| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 [33.10 188.331,88 Taxe si alte venituri in invatamant 11 [33.10.05 2.324,25 Venituri din prestari de servi 12 33.10.08 2.340,09 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 13 33.10.14 8.832,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 14 33.10.18 1,02 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 15 [33.10.17 5,81 |Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 16 [33.10.19 216,00 Venituri din cercetare 17 133.10.20 63,02 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 18 [33.10.21 149.004,51 Venituri din contractele incheiate cu direc! e de sanatate publica din sume alocate de la bugeiul de stat 19 33.10.30 18.421,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 |33.10.50 8.124,18 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 [34.10 1.600,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 |34.10.50 1.600,00 Diverse venituri m 23 [36.10 332,00

| s 2 % E s s DENUMIREA INDICATORILOR z & & 3 | a ă | | Alte venituri 24 [36.10.50 | 332,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 [37.10 -4.559,26 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 26 137.10.03 -4.559,26 ÎI. SUBVENTII 27 (00.12 2.234,00, [Subventii de la alte administrati 28 [43.10 2.234,00| Subventii pentru institutii publice 29 [43.10.08 2.234,00 TOTAL CHELTUIELI 30 [49.10 189.452,05 CHELTUIELI CURENTE 31 [01 189.451,05 TITEUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 32 [10 1098.944,20 TITEUL IE BUNURI SI SERVICII 33120 79.174,89 TITLUL Il DOBANZI 34 (30 1,50 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 35 [57 318,80 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 36 [59 11,66 CHELTUIELI DE CAPITAL 37 |70 0,00 TITLUL XV IMPRUMUTURI 38 [80 1.00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 39 [50.10 3.369,53 Alte servicii publice generale 40 154.10 3.369,53 CHELTUIELI CURENTE 41101 3.369,53 TITLUL ft CHELTUIELI DE PERSONAL 42110 1.923,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 43|20 1.446,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 4470 0,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 45 54.10.10 3.389,53 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 46 [64.10 186.082,52 Invatamant 47 165.10 14.542,84 CHELTUIELI CURENTE 48 |01 14541,84 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 49 [10 1.319,28| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 50 |20 13.201,60 TITLUL IF DOBANZI 51 [30 | 1,50 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 52 (57 7,80

£ 3 5 | s 3 g | DENUMIREA INDICATORILOR > 8 > | & a s ! EEE TITLUL X ALTE CHELTUIELI 53 |59 11,66 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 |70 0,00 TITLUL XV IMPRUMUTURI 55 |80 1,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 56 [65.10.03 5.869,71 Invatamant prescolar 57 |65.10.03.01 5.300,60 invatamant primar 58 [65.10.03.02 569,11 Invatamant secundar 59 [65.10.04 447993 invatamant secundar inferior 60 [65.10.04.01 53,80 invatamant secundar superior 61 |65.10.04.02 3.798,13 invatamant profesional 62 [65.10.04.03 628,00 invatamant postliceal 63 [65.10.05 991,50 Servicii auxiliare pentru educatie 64 65.10.11 3.201,70 internate si cantine pentru elevi 65 [65.10.11.03 3.201,70 Alte servi are 66 [65.10.11.30 0,00 Sanatate 67 [66.10 169.152,73 CHELTUIELI CURENTE 68 [01 169.152,73 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 69 [10 106.503,92 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 70 120 62.648,81 CHELTUIELI DE CAPITAL 71170 0,00 Din tota! capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 72 [66.10.06 168.152,73 Spitale generale 73 |66.10.06.01 168.152,73 Cultura, recreere si religie 74 [67.10 1.465,00 CHELTUIELI CURENTE 75 [01 1.465,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 76 [10 198,00 TITEUL IL BUNURI SI SERVICII 77 |20 1.267,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 78 |70 0,00 Din tota! capitol Servicii culturale 79 67.10.03 1.465,00 Înstitutii publice de spectacole si concerte 80 [67.10.03.04 855,00

s DENUMIREA INDICATORILOR 3 2 > 5 8 a GO Case de cultura _ 81 |67.10.03.06 610,00 n domeniile culturii, recreerii si religiei 82 [67.10.50 0,00 Asigurari si asistenta sociala 83 [68.10 921,95 CHELTUIELI CURENTE 84 |01 921,95 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 85 |20 610,95 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 86 [57 311,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 87 (70 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditeti 88 [68.10.03 610,95 Asistenta sociala in caz de invaliditate 89 |68.10.05.02 610,95 Asigurari si asistenta sociala 90 [68.10.06 0,00 Alte cheltuie! domeniul asigurarilor si asistentei sociale 91 68.10.50 311,00 Rezerva de stat 92 [68.10.50.01 311,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 93 [96.10 0,00 REZERVE 94 [97.10 0,00 EXCEDENT 95 198.10 9,00 DEFICIT 96 [99.10 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 8.943,43 TOTAL VENITURI 2 |00.01 8.943,43 I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 4.559,26 C, VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 4.559,26 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 ,00.09 4.559,26 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 137.10 4.559,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 |37.10.04 4.558,26 IV. SUBVENTII 8 [00.12 4.384,17 Sume FEN postaderare in contul piatilor efectuate 9 [45.10 4.384,17 Fondul European de Dezvoltare regionala 10 [45.10.01 4.384,17 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 11 |45.10.01.01 4.384,17 TOTAL CHELTUIELI 12 |48.10 8,943,43

5 DENUMIREA INDICATORILOR > = > 5 8 = G |Titlut VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 41 |56 4.384,17 [CHELTUIELI DE CAPITAL 4270 1.556,01 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 4371 1.556,01 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 44 66.10.06 5.940,18 Spitale generale 45 5.940,18 Cultura, recreere si religie 46 [67.10 30,00 CHELTUIELI CURENTE 47 (01 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 |70 30,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49|71 30,00 Din total capitol Servicii culturale 50 (67.10.03 30,00 Institutii publice de spectacole si concerte 51 [67.10.03.04 30,00 Case de cultura 52 [67.10.03.06 0,00 Alte servi n dome culturii, recreerii si religiei 53 |67.10.50 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 54 (69.10 2.090,33 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 55 (70.10 2.090,33 CHELTUIELI CURENTE 56 [01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 [70 2.090,33 TITEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 58 [71 2.090,33 Din total capitol Locuinte 58 |70.10.03 2.090,33 Dezvoltarea sistemului de locuinte 60 |70.10.03.01 2.090,33 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 61 [96.10 0,00 REZERVE 62 [97.10 0,00 EXCEDENT 63 [98.10 0,00 DEFICIT 64 (99.10 0,00 ( PRIMAR, < 9 A SEF SERVICIU BUGET, >