keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 386/29.11.2011 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei, in vederea organizarii de catre Municipiul Timisoara a "Galei Sportului Timişorean 2011"

29.11.2011

Hotararea Consiliului Local 386/29.11.2011
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei, in vederea organizarii de catre Municipiul Timisoara a "Galei Sportului Timişorean 2011"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-25626/16.11.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile Legii 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului,actualizata;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 6 , din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aproba alocarea sumei de 80.000 lei, de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură,recreere şi religie" (67.02.05."Servicii recreative şi sportive"), in vederea organizarii de catre Municipiul Timisoara a "Galei Sportului Timişorean 2011".

Art. 2: (1) Suma alocată va fi utilizată pentru urmatoarele categorii de nominalizari:
- premierea celor mai buni sportivi la disciplinele sportive individuale olimpice si neolimpice;
- premierea celor mai buni sportivi de la echipele de jocuri sportive;
- premierea celor mai buni antrenori, care au pregatit sportivii nominalizati la disciplinele sportive individuale si echipele de jocuri sportive;
- premierea cluburilor sportive de top.
(2) Finantarea va fi utilizata pentru acoperirea urmatoarelor categorii de cheltuieli necesare, in organizarea si desfasurarea Galei: premii in bani pentru sportivi si antrenori, nominalizati pe categorii; trofee, distinctii; cheltuieli pentru promovare eveniment; tiparituri; cheltuieli pentru momente artistice; pavoazare locatie.
(3) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei actiuni se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: "Gala Sportului Timişorean 2011" va fi organizata de catre Municipiul Timisoara, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari..

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

R E F E R A T

privind alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei, in vederea organizarii de catre Municipiul Timisoara a ’’ Galei Sportului Timişorean 2011”

Avand in vedere ca in fiecare an Municipiul Timisoara a finantat si a organizat de sine statator sau in parteneriat evenimentul devenit traditional ’’Gala sportului timisorean’’, este oportun ca sa asiguram continuitatea acestei actiuni importante pentru comunitatea sportiva timisoreana.

“Gala Sportului Timişorean 2011” are ca obiectiv principal nominalizarile si premierea superlativelor performantelor sportive in plan international si national, obtinute de sportivii de la cluburile timişorene în anul sportiv 2011. Acest eveniment va cuprinde:

- nominalizarile si premierea celor mai buni sportivi la disciplinele sportive individuale olimpice si neolimpice; - nominalizarile si premierea celor mai buni sportivi de la echipele de jocuri sportive; - nominalizarile si premierea celor mai buni antrenori, care au pregatit sportivii nominalizati la disciplinele sportive individuale si echipele de jocuri sportive; - nominalizarile si premierea cluburilor sportive de top;

Consideram ca onorarea de catre Municipiul Timisoara in cadrul unei gale, a sportivilor si antrenorilor, care au contribuit prin performantele sportive obtinute la promovarea imaginii orasului Timisoara in plan international si national, va reprezenta un eveniment de mare impact si va stimula activitatea sportiva din cluburi, respectiv va pune in valoare contributia financiara alocata structurilor sportive de la bugetul local pentru derularea calendarelor competitionale. Suma de 80.000 lei propusa pentru finantarea organizarii Galei Sportului Timisorean este disponibila din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’). Prin HCL nr. 31/15.02.2011 a fost aprobat bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2011, care prevede la cap. 67.02.05.01-Sport suma de 4.879.410 lei, din care 3.327.261 lei au fost achitate pentru restante din anul 2010, rezultand un buget disponibil in suma de 1.552.149 lei. Din aceasta valoare au fost aprobate prin hotarari de consiliu local, in cadrul contractelor de asociere cu structuri sportive, contributii financiare pe anul 2011, insumand 1.472.000 lei. In consecinta diferenta de 80.149 lei a ramas disponibila si poate fi alocata pentru evenimentul mentionat. Finantarea va fi utilizata pentru acoperirea cheltuielilor necesare, in organizarea si desfasurarea Galei:premii in bani pentru sportivi si antrenori, nominalizati pe categorii;trofee, distinctii; cheltuieli pentru promovare eveniment; tiparituri; cheltuieli pentru momente artistice; poavazare locatie;

Avand in vedere cele prezentate, propunem alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local, din subcap.67.02.05.01-Sport, pentru organizarea „Galei Sportului Timişorean 2011”. Viceprimar, Director executiv Directia Patrimoniu, Adrian Orza Martin Staia Director executiv Directia Economica, Pt. Sef Serviciu, Smaranda Haracicu Mihai Costa

Avizat juridic,

COD FP 53 – 01 ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU-BAZE SPORTIVE SC 2011- 25626/16.11.2011

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, internet: www.primariatm.ro

i SĂ