keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 203/31.05.2011 pentru respingerea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 124/29.03.2011 privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie anuală aferentă anului financiar 2011, din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia "Baschet - Club Timişoara"

31.05.2011

Hotararea Consiliului Local 203/31.05.2011
pentru respingerea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 124/29.03.2011 privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie anuală aferentă anului financiar 2011, din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia "Baschet - Club Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-10536/23.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 31.05.2011;
Având în vedere Adresa nr.SC2011-10531/19.05.2011, a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.63 alin.1 lit.c, art.63 alin.4 lit.a şi b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere că Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.124/29.03.2011 prin care s-a aprobat contribuţia financiară cu titlul de cotizaţie anuală aferentă anului financiar 2011, din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia "Baschet - Club Timişoara" nu a întrunit prevederile art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 124/29.03.2011 privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie anuală aferentă anului financiar 2011, din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia "Baschet - Club Timişoara".

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control Intern
- Biroului Managementul Calităţii;
- Asociatiei "Baschet Club - Timisoara"
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA MUNICIPIUL TIMISOARA Nr. SC2011-10536 / 23.05.2011

R E F E R A T

privind revocarea H.C.L.M.T. nr. 124/29.03.2011 prin care s-a aprobat contribuţia financiară cu titlul de cotizaţie anuală aferentă anului financiar 2011 din partea Municipiului Timişoara pentru

Asociaţia "Baschet - Club Timişoara" Prin H.C.L. nr. 124/29.03.2011 s-a aprobat achitarea sumei de 2.150 mii lei din cap. 67.02, subcap. 67.02.05.01 - Sport, cu titlu de cotizaţie pe anul 2011, de către Municipiul Timişoara pentru Asociaţia "Baschet - Club Timişoara"; Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2011-3268/03.03.2011 şi Adresa Direcţiei Patrimoniu nr. CP2011-220/22.03.2011, angajamentele legale privind Agenda sportivă pe anul 2011 pot fi efectuate în limita bugetului disponibil, buget care nu cuprinde suma de 2.150 mii lei, reprezentând contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie; Tinand cont de Nota la HCL nr.124/29.03.2011 , din care reiese faptul ca hotararea mentionata nu poate fi avizata de legalitate; Având în vedere Adresa nr.SC 2011-10531/19.05.2011, a Direcţiei Economice, care stipuleaza ca’’ prin HCL nr.162/10.05.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 nu au fost alocate sume suplimentare pentru pozitia 67.02.05.01-Sport ’’; Tinand cont de Adresa nr.SC 2011-10531/23.05.2011, a Directiei Patrimoniu prin care comunica faptul ca Serviciul Administrare Patrimoniu-Baze Sportive nu poate duce la indeplinire prevederile HCL nr.124/29.03.2011; În conformitate cu prevederile art.14 "Reguli bugetare" alin.2-5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată: ’’Art.14: (2) Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in legi speciale si in legile bugetare anuale. (3) Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in bugetele prevazute la art. 1 alin.(2) si nici nu poate fi angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala. (4) Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata, potrivit legii, si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare. (5) Dupa aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicatii asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuarii veniturilor sau a majorarii cheltuielilor bugetare aferente exercitiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective. Potrivit art.11 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale "veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condiţiile legii, pe o perioada de un an, care corespunde exerciţiului bugetar". Menţionăm că potrivit art.77 alin.1 lit.a din Legea nr. 273/2006, constituie infracţiuni următoarele fapte: "angajarea, ordonantarea şi efectuarea de plati peste limitele maxime ale sumelor aprobate la partea de cheltuieli". Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUN Revocarea H.C.L.M.T. nr. 124/29.03.2011 prin care s-a aprobat contribuţia financiară cu titlul de cotizaţie anuală aferentă anului financiar 2011 din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia "Baschet - Club Timişoara". PRIMAR, Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

Avizat juridic, cod FP 53-01, vers.1