keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 170/31.05.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 31 Martie 2011

31.05.2011

Hotararea Consiliului Local 170/31.05.2011
privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 31 Martie 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 10782 / 19.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 şi 13 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile art.36, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Martie 2011"- Anexa nr.1, "Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 31 martie 2011" - Anexa nr.2, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 martie 2011" - Anexa nr.3, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

399 LE 06 Gr i) OG 165'6ES'6HI t66'sl Bors ot oi ba z NSE THIS 2 3 ia n 3 OEI 79 FLY LOGO CLUȘLT O GREI SFOUOZS'E, ni ai i fn 198' LOC DI RI TE 00 a ri > = LEFT F x 000'0, 1'tRO FR 060'00L LIRI 101 Li 6Pp EG Ure IML but 681 DO 00 £ 0 to n = = n & ta s > = Ss > 088 088'009'0ST VEL 096 FOI IS IINIA Id UT NICI HINDI SV IS LINIA ZIZOdINEZLTY EI 30] E anuad A d up NP DILIVJL UNS aaa add puzodut up 05 LINIA EC NIC IS ILOD [puostod Up | Lp dd przodui] LINIA 3d LIZOdWI INVOSUI VI IA TVLIdVD NA IMIDISYD IS dd HIZO CUI | josd ad LOU 3d SIA VI II TVIIdVI NIG TANDIISVI IS HAOWd LINIA LV Ty1JdY. NII IS LHHOXd "LINSA 3d Iv ATVDSIA Y TINTA 1 TVC cu Ta 10 o TOO 00£0 ot 1 5000 FOOO £000 000 1000 Z-9-£=8 9 5 F S+=£ a | IP 19 E ad ans ZEI uuapadasd nuz up ur up Ida up E [ JE IOdEI ap japuourod AU j i a | COPIII UI aa |-q08 | 192) LLOUZEGLE - TVD0T 29 1300 IVLOL

2 - lei- Ț Prevederi [TR MIEI “Drepturi constatate oară + bugetare Prevederi DI E Incasari | Stingeri pe Drepturi Denumire indicator anuale „bugetare | Total, din anii dinanu] | realizate alte cai constatate trimestriale | | decat incasari de incasat aprobate la din cure: precedenti curent i x cumulate finele | perioadei de raportare [ B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0502 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 389.080. 222.370 5 188.000, 50 | Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital 289.080 222.27 188.00 8.000 | 0600 02 A?. IMPOZIT PE SALARII 27.476 21476 0602 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 27.476 27.476 02 Cote defalcate din impozitul pe salarii 27476 27.476 27.476 0700 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 80.713.300 25.920.050; 87.681.620 03.827.277 1.857.343 15.76 0702 HIMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 80.713.300 25.920.050 67.684.620 1.857.343 35.767. Ol impozit si taxa pe cladiri 66.712.130 21.678.880 15 19.930.891 al Impozit pe cladiri de la per Ol fizice 16.867.520 9.216 15.520.305 15.823.650 -303.345 02 02 49.844.610 12.462.000 41 40.897.779 303.360) 02 Impozit si taxa pe teren 8.049.530 2.753.266 2127771 9091 165 36.606 4016101 3 Impozit pe terenuri de fa persoane oi fizice 1.582.000 5.677.068 28 2.282.125 2 Impozit 02 juridice 1.071.820 3.289.526 3.293.292 -3.766, 1.573.537 989 03 237.766. 99.440 L60.235 120.005 40.344 160.439 03 3.802.840 1.450.710 1.805.666 1.805.666, 1.803.666 0 R00 37.200 14 683 15.056, 15.056 02 144 491.160 39.330.460| 80.550.243 20.767 502 31.752.741 38.985.140 17 29 716.660 27.612.042 27.612.042 02

Pas. 3 - lei- autorizarea uulizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati GALI 1.394.140 Va Prevederi aaa Drepiuri constatate IURIE " bugetare rr Incasari Siingeri pe Drepiuri Denumire îndicator anuzde - bugetare Tatal, | dinanii din anul realizate alte cai constatate graf|Tirlu ar aprobate la trimestriale | din care; precedenti curent decat incasari | de incasat = finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 5 5 7 8=3-6-7 11102 adaugata pentru finantarea cheltuie- lor descentralizate la nivelul comunelor.oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 1317.370.000 29.649.660 27.545.042 27.545.042, 27.545.042 06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buget | focale 275.000 67.000 67.000 STAU 00 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII 1.033.050 259.000 507.842 09.076 94.766 98.765 109.07 07 Taxe hoteliere 1.033.050. 259.000: 507.842 409.076 98.766 409076 1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 132.720 626.761 52.378 574.383 0 Impozit pe spectacole 27.050 626.761 574.383 52374 574.383 30 Alte taxe pe servicii specifice 340.670 85.670 1602 TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 15.284 300 9.421.980 4043 20.581 644 02 Impozit pe mi 19078.28 7.717.840 30.857.182 808.72. A0SR 455 10.576.325 0] Impozit pe mijloacele de transport 01 detinute de persoane fizice*) 10.853.340 3.715.840: 21,796.534 27.808.724 -12,299| 723.209 20.376.325 02 pazit pe nijloace de transport | 02 detinute persoane de juridice“) 2.062.000 3.060.AdR 03 Taxe si tarife penuru eliberarea de | licente si autorizatii de functionare 1970 50.000 50 Alte iaxe pe utilizarea bunurilor, 3.319

Pag. - lei- INSINE Prevederi Pre dei |. Drepturi constatate no n RI bugetare Incasari Stingeri pe Drepturi capi-| ra- | pai Denumire îndi anuale - bugetare ie Total, din anii | din anul | realizate alte cai NIN constatate | vol |graf]Tirlu | col aprobate ba e | din cures precedenti curent [ | decat incasari | de încasat finele perioadei de raportare B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 | 1800 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 165.370 300.010. 235119 44791 300 1802 ALTE IMPOZIȚE SI TAXE FISCALE 843.370 165.370 300.010. 255.219 4479] 310.010 | 50 Alte impozite si taxe 645.370 5.370 300.040 255.219 44791 2900 02 C. VENITURI NEFISCALE 25.594.360 7.482.160 40.858.382 29.926.215 10.932.167 31.258.785 3000 CI. VENITURI DIN PROPRIETATE 17.168.250 4.292.370: 36.423.848 29.880.159 6.543.689 3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 17.135.416 43Ră 160 36.418.273 29.880.159 5 31.212.729 03 | Venituri din concesiuni si închirieri 4.284.160 36.418.273 5.205.544 31.212.729 3102 VENITURI DIN DOBANZI 32840 8210 5.575 3.575| 3.575 3 Alte venituri din dobanzi 32.840 8.210 3.575 1575 5.575 3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 12.426 3.189. 790| 4434334 4,388 ATM 4388478 46.056 13302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE | ACTIVITATI 235.400 59.300; 68.370 68370) 08 Venituri din prestari de servicii 200, 200 200 200 200 12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 235.050 38.950 62. 02 82.317 28 | Venituri din recuperarea cheltuielilor | de judecata. impulatii si despagubir | E 150 5.853 3.832 5.833 3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 25339.80 710.000 538.609 338.609| 538.609 02 Taxe extrajudiciare de tim 2.530.820 10.000 338.609 338 609| 538.609 3302 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 2218040 30 acal 46.056 2992410) 2992410 46.056 ol Venituri din amenzi si alte sanctiuni | aplicate potrivit dispozitiilor legale 8.827.200 3.025.951 29 1.66 2991660 34291 02 Penalitaui pentru nedepunere sau cui intarzi pozite si taxe 200 200 12515 11.765 11.165

NB BRA NOL 89 59) 8911 ve ORF LESI GUV LIS ZO cz ro9T LS GTS LS0'6TE RU GSL G80'6$. SOL or pe trai res res Teo SUT vi 891 x DIS DIS uz 0961 DAUNE BNR LI ELI 089 IE ORI ITS Bas în 06590, OFOTI U00'179 DOVEZII DOG 000'FTS FE 0809 ORI BILLIE 089175 089175 USF TOR SF TOS IBIS Ap E] DP IVLS 33 VI IA BNS ANTE 311 VI II HAS ATI RI 30] sp IMDANSUOD NDĂ apriasds -At pe [e Nes INI JP di puruuedi IOUA LIIPZULA UIP UNJUSA SU 3 1puo; Up IN JOJRIUINIG| A MIP RINNNB NON NICE Lld'VD NI HI DIPUONIUNȚ DP MIP BIUILULSIEA (SHUȚUI [RUTUS$ P ze -|OAZIp Ip AP UP LIU FINA ar app Say 0 Ol 05 90 TOZ+ 00Zt TOLE ast 4-9r£=8 n — S+p=£ Iu AES Ap ATEIEISUDI 1 o - | RD DE add mur urp IUTE mp Ia Up ALTII ţ d 8ny ap prod PU n anuar

e - lei- readerare Sume primite 07.200 a- bugetare Prevederi lt Incasari Stingeri pe Drepturi pa / Denumire îndfeator | anuzle - bugetare Total, din anul realizate alte cai constatate Tia aprobate la trimestriale | din care; curent decat încasar de incasat finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3=4+5 3 6 7 8=3-6-7 4202 ot bugetele locate oi aparaturii medicale si ec Ol de comunicatii în 641.000 32 Subveniii pentru compensarea crester neprevizionate ale preiurilor la combustibili 0.123.000 10.123.001 0.123.000 123.000 34 Subventii pentru acordarea ajutorului | pentru incalzi acuintei cu lemne. | carbuni,combustibili petralieri 98.163 5R.163| 98.163 4i | Subventii de la bugerui de stat pentru 4.060.000 1.014.960 947.000 947.000 947.008 4502 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DO? CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 23.479.980 2.573.746 036.703 1.036.703 1.036.703 01 Fondul european de Dezvoltare Regionala 18.514.410 856.46) 836460 01 01 78.514.410 1 02 02 1.150 03 | 855.319 02 2.841.700 1.189.460 , 01 Sunte primite în contul or Ol efectuate în anul curent 2.841.700 03 50.234 07

Denumi tor B 3=415 8=3-6-7 anul curent Programe Cont finantate în 2007-2013 01 o PRIMAR DR.ING. GHEORGHE fYUHARDU E ATA e ur A, a 107.00 2.616.570 16 Ss DIRECTOR ECONOMIC EC.SMARANDA HARACICU ȘEF SERVICIU BUGET EC. STELIANA STANCIU

ETER) Lot UB TENE POS LIC ŞI FIE OTEL II SELOBS II 666 LES DEX II i LOBLURE INYIXVEVANI n ALL AF ANI 23 | TD 0059 POSE ALI IO 15 ALAMA În ao va A ia 2 ta 900 LE ta Rar to BRE 009579 VIVNOLLVN IS VOB ba src 00979 VIVNOLEYN VINVANDIS IS VONTBAd TYVYVAYV Pi] PULA USL IS YVINBNd IL = Fi mizil OSTI 2 n 99169 GL ast VL OR IO[IULOSZIĂ ? PIUI ap arena 931 bi 06 LS TES LR 0309901 VORBIRE IDIANIS II” pn 00709 DI > NT AI o ORBITE INUILXI INDILDV IS | TD 09GSELBI RE LESS ITVHINID PI | 0 00IS VW TVIOL TOOE i ta vu a Ţ | ap pprotrd | ap Isa ur IAHIIZI aned sp | atomeleSur ap HPI i apune IPN ş AIUD UA nud EEE aj - Lua LLOZEOLE 3508 TV IILONI3XI 3 TNINOD 130NFTYLOL

061254 087 906 RAU'E XEO TE SE ta 197098 695566 sr FOI = 3 la > CEB'BBrA GLE Teo 995 = GLY VTR NS D008! 9 dos PE Saar DIV ţa E 3 ta e Sol un0'si 19 19T69E TF OLS LES 2 ta "996 e = = = = FI SRR'ORR = 088 000'Z6L'9 DUCAS E hi LESS ec TE 53 io 06 use 0f65799i dea DE: 15 OA Ip ZPI UL Pip: “IVIIOS V.INA1SISY IS FIVUNDISV ap 15 anod oz BUOZ urprsi ard 10dş [S A 312108 aan) ap ase) | Is ap nr SIDFIA IS INIIA ap | pamnd no URS UI 31VLYNVS ţeosipsod a 6 n 90 o TUR9 so 90 so z0S9 9 n ap a atata [nt 2429 MIP “şa = z neta opriia ţ | au ap paprouad apa e] ațenuz ap Ip) SIUMNIE

| Credite bugetare Denumire fadicator anuale | trimestriale Plati sepale | Chetruieli aprobate la cumulate hupciare efectuate de platit efectiv | finele ţ | perioadei de | raportare | B | 1 2 3 + 5 & T=5-6 8 “6802 si asistentei sociale IEEE 3234030 458.360 6.135 56.135 n E 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINTE. MEDII 1628S910| 29.867.721 28.867.721 4 | 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 91.093.350 31.278.650 24.860.491 24.860.493 20.893 003 3.963 486 03 2703200 1.764.970 1 ROBII 430.543 OI 1.594.000 279.970 26.319 38 1 L485.000 4 504054 05 19.397.940 830 7211973 2.505.883 Ol 19.397.980) 8495926 973 2.305.883 06 14.762 390 2362017 sa iile locuintelor, | comunale 1.586.490 9.826.263 72, 7402 17.222.640 05 01 3.292.330 653 154 3311573 02 02 deseurilor 7.992.750 1 1.357.557 R000 02 Pai V-a ACȚIUNI ECONOMICE 32.770.635 4087563 36,36%.069 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 74.324.100 37373000 06 % 27 000 | 8202 35.843 03 3 33.842 37.443 30 55.843 55842 37445 8402 & 1£.044.439 Dă | Transport & 2.287 565 18.034.420 Al | i 02 094 TUL

Credite bugetare Angajasmente Credite de m Ţ — Plati | Cheltuie ire indicator anuale Vimestriale lepale ament aprobate la cumulate efectuate de platit efective fincle | perioadei de raportare B 1 2 3 4 6 8 18.459.040 16.331.732 39 4.641.366 în domeniul transporturilor | 7.562 1.890.720 | 0802 EXCEDENT | ie -16.168.306 16.168.306 9902 DEFICIT

ot 97569 Tis 25910 BF 690 bus RU ȘI LE ace 976 z69'19 GLET Lo 9 Boli & 5 Bor Si ţ za LOVI SONT SEI sc E VUUDST CE) to 9 2 € Ban 9 ORE BR LT LI PE EDT OT VE Doi i 01 OF I9UPOI BBS TOI ELE 61 TO POI BOY 8 | 9s=L F E z mei n pa E maur ze ap q Mesia 3d FIINTA MIIITIHD TTAUILTAHI TYLOL A â[ 01 ALIAT Hed ap DJERIIIJI III Buta - 5 3. | ap raprortad Iu IL up masura | em E aa —_ i LLOZEOLE - [e20[ 1851G - VINIIITIZA TYIOL DAT n lea

6 Lrb SE s9FT SIE [ E Di NE RUSE 97 SELS ENG |n 909 FEN ENI a a 3 SEL ț 00508 ae GSS nr E) 08 vei 6 00 a n 0£S' 198 pi BETRISZI BTS OSUILSE 059 OLT DSSTLT O9ELI OLE SLLRE 19're9'Ry ali ar 068 aro 008'ST pes | 10 50 og PRIUBAUI Sp BIN ap UNA SO 0 sazuzag | O Dei | ZI AP II ES aţa nutad URI | [0 E0 DL | la a ta = S AED 5 10 0z 6) 10 0 “Ar opel “une 10 0 ISO |Z0 10 02 qungos ap [90 IO OZ ps [50 10 07 mu 1S URI “Rd |FO 0 90 ta 140) [8 Ruj ID ac 10 07 10 10 0 BUDAI BRICI Ap UNIUNA [5 UNUNG 10 07 DIA IS 18 II TATI oz 15 [90 0 Of unfeBur anusd op un £ z d inurd ap apriori our nd aprifor | | | ap pproțrad | apuy er apenus [ pat) ap ajpa4) săi țor | x uz dap dea | pol pate Ra -qng

Credite bugetare | Angajamente Credite de Ţ MINIERE | Angujamenie | Aneajamente | Plati Cheţtuieli _ anuale trimestriale n legale aprobate la cumulate | bugetare legate efectuate deplatit | efecrive | finele i | perioadei de aportare B | 1 2 3 4 3 6 T=5-6 8 ie si accesorii de pat 3.200 2706 289| 1 Alte obiecte de inventar 371.020i 220.309 219.348 28 1735 20.650 20 06 Deplasari. detasari, transferari 568.166 191 564 188.042 ESTA 170 235.524 20 06 Q1| Deplasari interne. detasari. transferari ţ L 280 542 540 177972 7” 225.450 20 02 | Deplasari in strainatate 060 25.620 1o070| 10.074 20 09 Materiale de laborator 90 90 9% 42 48 20 11 Carti. publicatii si materiale documentare 16.120 898 7213 1222 6.109 20 12 Anta si expertiza 4.000 1.300 20 13 profesionala 43.430 SAR 357 20 14 104.090 98463 476 56.941 20 15 i armament de natura ] Tata ţ 2262 20 25 judiciare si extrajudiciare n actiuni În reprezentarea nteresețor statului. potrivit | dispozitiilar legale 206.900 101.576 20 30 lruiel 44.641.750 40.470.872 53955047 25 388.097 20 30 01, Reclama si publicitate 24.300 7300 40 4579 20 30 02 reprezentare 131.500 3.563 20 30 03| Prime de asigurare non-viara 32.800 2335 933 20 36 04 | 1222400 LIST 121807 253 969 699.344 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 43.246.750 D138 864 37007 24.363. 30 | TITLUL IH DOBANZI 6.329.750 2 2.650.338 30 OI | Dobanzi aferente datarici publice interne 3.526.000 2 TANTI! 30 ] erente datoriei publice directe | 3.526.000 ră 30 Ol dobanzi af Înterne

Credite bugetare | Angajamente | | Denumire indicator anuale Ţ trimestriale | Angajamente | Angajamenie Plati | Cheltuieri aprobate la cumulate bugetare efecruate de platit efective finete | | | perioadei de raportare [a | B 1 2 3 5 â 7=5-6 8 4.245 3 “crente datorici publice i 2709.66 3U4.TÂQ Î zi aferente creditelor externe | contractate de ordonatorii de credite 303.750 303.750 30 02 e creditelor externe 24054 30 03 ! 500.000 2 30 03 500.000 40 234 38.171.000 36 239 77 40 03 30.123.000 38.123.000 36.239.774 700.000 ai 31 L VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.564.000 533.040 369.766 369 Tobi 63 7b6 369.766 31 OI 923.00) 369.766 169.766) 369. sa 369.766 31 Ol 23 of 35330 369.766 | 369.766 369.766] 369.766 31 02 SI 02 6 ITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIR FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2532190 060401 1060 5 36 OI me din Fondul European de Dezvoltare | 33373 263.434 163.424 8032 56 0 209.130 623.220 40 36 81 42 snzzi i 56 02 1 394471 ES

icator Credite de angajument Creste bugetare anuale trimestriale aprobate la finele cumulate oadei de pe! raporiare Ang Pag. 9 - lei- efectuate Angajamente legate de platii Cheltuieji efeciive B ta n 536 36 56 56 Canstruc Masi. a natianala*) externa nerambursabila 1.010.000 ABOUT 07300 30 230.000 000 700.000 6 20.07% 14.300; 716.677 ţ 29.406 209921 20. E 75.500 716.677 29.96 E 39 dap 320147

SOTI N INS ORT ASEZE 6368 SERGE 000001? 0O0'DOLE 000'00i d Di O 000 aa Sa Gr [soc sti SER AT SENAT 1007 09655 ES) ay GTSUT UTE BOW GLEN EL LOESI UCI n 2) azere TYNOSNId 31 IT TITLUL FANI IS ITAA IDIANIS 7) FILA (as) aa. [NUL BI 18 Lie UI TINY NE IA INV NI IVIT AX INTAI) V NI S ÎI qurey qtury | 10 ALIAT 3A A n ap DI auto MINI or Sr” an mid anuarul ap aan ap anpar) 103,

| Credite bugetare Angujamente | Denumire indicator Credite de | antale trimestriale Angajamente | legate Chelt angajament aprobate la cumulate | legate Î de platit efeciive finele i perioadei de | i | raportare | B 1 2 3 4 i 5 â 7=5-6 8 12.592 534 3.208.490 2.694.697 2.986 m 2.694.697 E Sporuri pentru conditii de munca 30.000 30.000 24.ţ44 Ma 9.009 212.250 537 83.55 6.999 et 430 8.647 38.647 134.500 & 700 89.306 IQ Ol izatii de delogar AT 4.000 0 03 Contributii | 1.025.570 800991 19 03 758.530 | 3% 10 03 i de asigurari de somaj 420) 14.368 4308 03 i de asigurari sociale de 3 201.630 150.351 150.331 146.894 03 i de asigurari pentru dente de munca si bali profesionale 27 SAU 4364 4.564 137 10 m sigurare viata platite ator pentru angajati 25 5738 3 SBS 03 pentru cancedii si | 35.000 30.073 20 TITEUL IE BUNURI SI SERVICII 3.248. TDU 3.861.680 20 01 L327430 p 098.009 20 A 36.006 989 323371 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 16.500 32947 22947 2417 20 01 Inc; forta motrica 262.000 178.664 FIR AGE 160.365 20 Ol salubritate 72.300 18734 32 13313 20 Ol 24 8763 R7pă Ley4 20 ot 18.722 5.329 3.829 20 i | |

Denumire indi anuale aprobate Ia | finele perioadei de raportare Credite bugetare trimestriale Angajamente Cheltuieli 26 20 internet Alte bur ari si servicii pentru materiale sanitare vhieete de inventa! documentare protesiar 16745 900.000 VE.600 057.890 637.890 30.00 0.000 52.200 | 0.006 579 6% 353.000 36%. ba 2 E e 9y5ssl 500 1.602.907 29 5468 99, 1.606.500 +20 907 29.896 29.896 cumulate bugetare efectuate efeciive | | 4 | 5 6 T=5-6 8 234,277 225 67 225674 93300) 608.498 193.030 [ 530.386 530. 236090 143.397 256190 143.597 Reh) GLAM) 23.568 25.199 23.199 4.768 198444 196.996 n 29.896 29.896 362.300 2 AI

Credite bugetare unire indicator RAR PT inoate 7 | jamente jamente legate Cheltuiel = aprobate la cumulate Te de platit efective finele Î perivadei de | raporiare B 1 2 3 3 5 & 8 7 Oi Constructii 7 106.924 106.920 106.919 ET | ol Masini. echipamente si mijloace de ransport 95.229 01 03| Mobilier. aparatura birotica si alte active corpoi 5.290 | 3.255 Sl 30 e active fixe (inclusiv reparatii | capitale) Ldto9 753.530 168.629 368.629 262.645 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.008. 1.066.010 873.930 873.934 374.299 Ol CHELTUIELI CURENTE 224 566.00 372.93 339 31 373.155 20 TITLUL HI BUNURI ST SERVICII 337. 13810 4 bă 3. 3.989 20 Bunuri si servici UN 1.726 3776 3803 20 Fumnituri de birou 2000 san 465 465 465 20 ai u curatenie 00 400 399 199 399 20 i forta motrica 1.000 270 268 268 268 20 di Apa. canal si salubritate sua 130 e) 126 126 01 Posta. telecon: ii. radio, tv, CTTIeI 2000 su 304 304 304 20 01 30) Alte bur marelinere si 10.000 2 2 2230 07? Repai 500 t 18 18 2 95 Bunuri de natura obiectelar de inv 330 250 250 20 05 | 350 230 2514 20 1 50 2003 i) 0 | 20 30 Lu 7 36 so a 31

Credite bugetare Angajamente amente Plati Chelivicti indicator anuzi îrimestr aprobate la finele perioadei de raportare cumulate bugetare iegate efectuate efeciive 2 a 8 ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente a catre inștituti publice 1.923.000 1.923.000 553.000 353.000 553.000 369.766 ţ 369.766 369.766 369.766 3097 369.766 309.766 269.766 !ELTUIELI DE CAPITAL 300.000 500.00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 28.030 500.000 300.000 500.00 344 1.728.650 300.000 500.000 Son ao 544 1.728.650 00, 500.000 544 TRANZACTIE PRIVI D DATORIA PUBLICA SI | 274004 6.329.750 IELI CURENTE 6.329.750 II DOBANZI 23.000 6.329.750 2759 2.75 23.043 5.526.000 2487634 24876 30 Ol 6 banzi aferente datoriei publice | interne directe 16.79% 05 3.526.000 2 aaa] 2487.631 2.378.905 30 AI Dobanzi afer creditelor interne | | 2.000.000 30 02 2.709 | 304.750 30 02 de ordona credite 503 303.7 | 30 02 Dobanzi aferenie creditelor externe | 2405930) 30 OA SUUUOL 271.483 21 271.485 30 03 124697 300.0 2 27) AR 271483 600 0 1

Torazi ta 12 sus zi 77 16 cat 596 ABEL TRE ta a IFE GT 0 DIR ESI 90S't9r' SID LRE ta OLE a 067 000'6i VOS; BSC or oo 005 00097 00FUSTI 007 i6T1 DOFEI 009'RI9E 00979 LE us az LE s n) 009 196 009 6 di SUTE 1 “orpei asalj [oa [5 2 Id ierni op jurznă ap urnă ap UI ura su TVNOSXId IA ITIZINLTIHI FIII Tr HI YVIVNOWVI IS VINA un a BABII TIMID ap IRI | apriai POI Bd apesfar | aargain ALES E FER E ap oproțuad PH ura | aere ETEN! juoravfedur ab IPAD ANII d

Crediie bugorare | | | Credile de | n Angajamente Angajamenie Plai Cheltuieli angajament anuale trimestriale TI | n aprobate la cumulate bugetare legale efectuate efective finele | perioadei de | raportare A B 1 2 3 4 5 6 s 20 01 09| Materiale si prestari de servicii ou TI acter functional 000 %.000 ă 39.155 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru re 51.390 16.000 15.743 14.072 14.077 20 05 elor de inventar 75.000 75.000 59.826 19.426 39.826 20 05 DI ment 37.049 37.049 TUI 20 05 30| 23.000 15.000 22177 22777 22.377 20 06 ferari 255.000 255.006 20 0 01 transferuri 255.000 233.000 20 îl 3 Zn 4.638 1.638 4638 20 3 Bo | 2015 | 2362 20 25 nn reprezentarea tereselor statului. potrivit | lar fegale 1a.006 1.000 To 1.606 LO 20 30 laici 34800 699212 699212 640.763 70931 20 30 7.300 4227 4227 4227 20 30 150.000 5.097 35.69 SN 419 E) 20 30 377.50 19.288 549.288 371112 59 450.000 430000 59 02 430.000 150.000 | 70 2640 6 5 SUB 3 Sul 3.20% 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 26400 Gant 3.500 5.500 3.208 TOI Active 260) 010 3.500) 5.500 3.208 39

Pa - lei TE Credite bugetare i | Angajamenie | de anuale trimestriale Angola mente Plati Î legate | aprobate ln cumulate legale efectuate de platit efective i finele i perioadei de raportare | B 12 3 5 & 1=5-6 5 | “ 330 OI 02| Masini. echipamente si mijloace de ansport 20.600 OT 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 6.000 6.000 = 50 Sa 292 Partea I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 34R 778.240 12733610 5540912 13; | INVATAMANT 137,923.360 150.360 249.514 38.797.253 CHELTUIELI CURENTE 137.905.260 130.260 1.249.514 38.767.137 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 26.R67.000 OL Chelisieli salariale în 82.629.900 20.706.30 Oi de baza 542.590 16.507.159 3.620.922 15.624.922 oi i de merit 41 03| Indemnizatie de conducere ai Spor de vechinte | ) BI Sporuri pentru conditii de munca 1.080.040 436.560 91 2440160 i ate prin cumul 2.480.950 91 cu ora 1.754.100 776.19 Ol Or persoane | 1.000 saa 494 e drepturi salariale in bani | 4.325.261 1.688.220 1.383. 1.009.668 03 15900 6.160.690 5.352 3 m | Contributii de asigurari sociale de 4.563.530 1254398 03 Cant de sonaj 482.07 132.490 03 Contributii de asigurari sociale de

Pag. 18 - Credite hupctare | jarnente Denumire indicator Credite de «uzate [ Angujamenie Plati tegate | Cheltuieli angajament aprobate la cumulate legale efectuate de platii efective finele perioadei de aportare B 1 2 3 + 5 6 T=5-6 8 ate E 4439 100j 1.171.180 1.005.323 1003321 1.005 051.503 03 04 | Contriburii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 44,795 13.795 44396 | 0 03 06 Contriburii pentru concedii si ndemnizatii ves 258.310 5.154 3 ia 162972 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 17.607.260 12.706.300 2.706.300 1.259 5t4 11974598 20 ol Bunuri si servit 14.622.850 9.212.640 9.212.640 473.591 10.371.446 20 vi Farnituri de birou 390.900 98.720 98.720 98720 37.869 52.983 | 20 Ol 02| Matertale pentru e! 390.94 99.430 99430 44 554 34.874 006 26 Ol alzit, iluminat si forta mouica 6.433.790 6.433.790 RIA | 20 Ol si salubritate 1.230.780 230.780 2% Ol anti si lubrifianti 07 54.520 54. 33 17 22.412 20 Ol 06| Piese de schimb 810 38.830 38 320 34.096 4734 i 20 Ol 07 16 8100 8.400 5 5433 24 01 08 304.300 4380 9.294 167.592 20 0 09 560 590 331590 297.853 28 DL 30 isi servicii pent e si functionare 2.690.550 731 von 731900 476.450 20 02 2.198.580 2198 SR 1 949.062 20 eriale sanitare 2000 810 610 soi 20 1.000 430 430 429 20 on) 180 172 20 145 natura ohicctelor de over 43.530 36.700 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 2 2700 2 20 05 30| Ale obiecte de mventar 3550 14 34 116 20 09 Materiale de 90 10

| | Angajamente ator Create de anuale mimositale | Angajamente amente Plat egale Cheltuieli aprobate | cumulate bugetare gale efectua de efective finele | perioadei de | raportare B 1 i 2 3 4 5 6 T=5-6 e profesionala E 1400 357 276.506 91.380 91.380 59.94 50.245 udhctare | ) reprezenta lui, potrivit i | | | itiilor legate 1.300 1.906 1825 75| 6 30 | 1 1.163.000 1.163.006 953 094 197.306] 559.403 28 30 1.045.060) 1.043.000 E.045.000 RSA 193.067 20 30 30 îsi servici +18.00u n" 3763 1230)| S& TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE VU Sati 794977 794.977 744.977 s& 02 Programe 1.646.700 4 194977 794.977 794 979| 3& 02 Ol [Finantarea na ) 194.590 78.300 TR GO în 02 02) a 756477 mer sa 02 03 242. 36 07 Programe Preaderare 107.300 36 07 YI 14.959 36 87 02 9.6 ţ 56 07 03 1.6 37 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA SM) 237 237 AIE 137 606 02 are sociale 300 1737 23714 137 606 57 02 toare sociale 37 2 133.714 23714 37.606 se 331422 334432 334432 327 DI | Burse aaa aaa 3332 e HELTUIELI DE CAPITAL m

20 - jei- Credite bugetare Credite de - _ Angajumenie Plati Cheltuieli | angajament anuale trimestriale ” i aprobate la cunrulaie legale ectuate | efect finele | perioadei de | | raportare B 1 2 3 + 5 6 8 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE a 20 _ 20078 20.07% 096 71 OI 20 20 20.078 20.078 30.09% 71 nente si iransport 304.10 20 20.078 20.078 Ti 0 03| Mobil 71 Ol 38 3327 84 RECUPERATE IN ANUL CURENT | 9936 9.536 83 | Tidul XV PLATI EFECTUATE IN ANI ţ ! PRECEDENTI Si RECUPERATE | IN ANUL CURENT 9936 | e 936| 85 OI i | | 4.936 9.936 9.056 d Ol i j 0.090] 9.090 949% 3 01 02 | + 6602 SANATATE 020.400 2397 56 2 2.307 563 Ol CHELTUIELI CURENTE 2138207 1 7 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON R 10 Ol uieli salariale 734497 736.497 UL Ol | Salarii de baza 3.156.110 710.817 10 01 053| Spoturi pentru cond: 30000 25.080 25.680 10 Ol 13 | indemnizatii de dete 10 03 din ARIEI II 03

Credite bugoiare | Angajamente indica Credite de anuale | trimesiriale Angajament Angajamente | Plati | legale Cheltuieli angajament aprobate la cumulate bugetare Jegale efectuate | de platit efective finele perioadei de | | raportare B 1 2 3 4 5 7=5-6 149.82) 149.820 10 03 02 5.000 3000 3,355 3.555 3.555 3.555 10 03 03 sanatate 166.000 38.000 37984 7984 37.984 153 03 04 6.850 2000 1.542 1,542 10 03 0 i 27040 24.000 | 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII IRU 1.621.920 886.92 20 02 Reparatii curente 20 l 000 389.639 389.839 20 04 si mat | 20 04 Ol Rota 20 06 Deplasari. dota: 123.300 30 20 00 01 | Deplasari 123.390 20 30 Alte cbeltuieți 530.520 497282 497.281 20 30 30 530.520) SON.190 497282 497.282 3l TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LO 31 02 Transferuri de capital 551.000 i 31 02 12 feruri pen! | tale 641.000 | 56 | TITLUL VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 644120 1284280 56 of Programe din Fondul European de Dezvoltare Rezionala (FEDR) Gb44l s& OI Finantarea nationala?) so 91 280.945

Credite de Angajamenie Plati Denumire indicator rimestriale sai eat | Cheltuteți angajament aprobate la EI | legate cfeciuate efective finele | perioadei de | raportare | l B 1 2 i 3 4 5 6 s 70 CHELTUIELI DE CAPITAL TI 7 2.964.350 a 159.158) N" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.964.260 623.570 159,138 159.158 71 OI Active Axe 260 425.570 39.158 159.158 TE OLE SI 347050 + OL 02 2800 TI 30 138.520 178.520 159.158 159.158 6702 36.110.970 14.763.350 01 | 49.681.720 11.777.350 12.651.648 10 11.500.000 2.386.483 10 01 | 9 1.953.135 2034731 10 91 01 | 1.224.148 10 01 05 1203 29318 29.3 10 01 06 | 10 01 08 10 Ol 10| Fond pentru posturi ocu! 15.735 15.735 15395 19 01 îndemnizati | | 1.202.050 231.930 231.030 231930 10 Al 13 73.000 260 264 10 01 16| Alocatii pentrul 230.000 46.587 10 01 30) Alte drepturi salari FIE 10 03 |Contib 4 63 966 10 03 Contributii de asigurari sociale de | stat l 139.233 33 339.233 352815 10 03 02| Conriburii de 742 7427 03 03] Conrriburi sanatate 406 170 RIN NR

ci UTE ICE SET 0100 60 re fi VTR MT BTN pri 99 îNG'TE uzi 3 1 1 WLIT VIWEIT aur 000069 BSN OZN Baci 7 BEL 00L0E URUEZ so 067 ala n 06LTE ur) ut uesedoa | CO SURII R Anual aan € ad HALUDS AI |PUONIURI 3 ALIAS Ap "AO *s0g | RO | 40 90 atena | ZO nonq op muza | [0 15 | VOB IFTATUL paauod nnuad 50 A TIURUI Dp aquad ap unge) | FO 10 10 10 10 10 Ta 5 Va Ho 0 Uz a ra ol ol un € a z Dap sued op aula MID aj - Bad tu op opeoțiod er arene IRU ROSII DPI) IP PAID

TISE Ut sot E i Le P9V99= 59999 IVI E E 1 NE ERVE ues'oi LOT Ig E 799'09- SL SEE O 5, ITI az a) 001 6 oc ING 00£8SS BEFOLI E VEFOLIE WTTLT 00095 uz 0001 IF IOS 00S'TI 000% 0 00U'U SU THEIR TATIL VIVIIOS VINIISISV IS ded Ir ( dal o; | EI TUVIDNVNIAIN X TATIIL TF HAVD SO FAME TARI (UI) aeuorăoy | Sp Uradong MpuOJ UD IN INUZIX3 PINMNOJ NICE 3 NYNId 113 31331084 HA TUL IIAJAE 18 MUN NI mo ay | 0 MD | FI js | TI Jqnd 18 H TUJ2UI 21 £ o o o€ o€ o€ o o£ va E 3 bi io DRY In AS > > e 8 9-S=L 9 w î a mud ap IPIIPUD Red Târa agil ap japrotrad apar PI aeqoade ațenue MIMI DPI ap tu ame

Sub-[ Pa-|Gru- | Ar-] Ali) Credite bugetare PT | Angajamente tot par | Credite de maia Ţ iesiti) Angajamente amente | Plati | tegate Chelruieli Titlu | col | at aprobate la cumulate bugetare | legale efectuate de platit efective | i finele perioadei de raportare A B 1 2 3 | 4 5 6 7=5-6 5 | 10 01 E 10.896.540 _ 2906 2.906.196 2.306.195 10 Ol 01| Salani de baza 3.120.600 1225 1.225.041 1225.04 1 10 0 05| Sporuri pe 179.230 35 35.000 10 01 06| Alte sporuri 116640 1.868 10 al in cumul 9.000 2.001 2 2200 10 01 Tsoane d 1.603, 1.603.396 1.603.396 10 01 3.000 10 oi 248.070 368 36.806 19.969 10 03 2.833.450 TARI 776.191 77.19) 10 03 Ol | 2.172.700 717910 10 03 02 de somaj 56.990 20.160 11510 10 03 03| asigurari sociale de SARBI 37 146.584 10 03 04 entri si boli profesionale 21.300 3.344 4671 10 03 06 30. 30277 20 1.733.650 1.523.143 248.303) 1 20 Sun abs AZI 20 01 01 | n 20 02 son 2877 2977 20 ot 03 298.100 20.73 120.7 0 OL 04 i10.300 32.831 32.193 438 20 0E 05 8 20 Ol 06 20.00) 9 ali 20 OLE 07 100. 20.214 16.070

ar UE Is | ZO UE OT Dorz W0 DE TOS az at0T 099 vi ES DECAT epruorsarosd mrd EL 0 îÎ 000% 1adx2 [8 LE LE HO 90 0 10 90 0 90 0 oc 0 So oc SO Ve vo aL 00 0009 CEA 000% 09 DD: o & a nas 005 Jad ap Is n o a us NFIE 0a591 IPRIDAUL DP 10[133:G Dra OSCE sara [0 VO OC bi 0669 | 10 FO Or BONER ii O9FELUI țusureo rusă eur | 10 0 07 PT St 000'TE USE'ȘII 3 ho 3 ta i e 5 4 LIT 91 or +91 IE FR e E bip SHI Ur pb USA) = n a n a = T Ţ a ap PU | ur a a avar RER Ed ap DIIPIIZ ind ap | | x HI UNUI nud [ |

SLGUT ha = ur 60r a0G'E aaa Us 606'E8T GLI'96L | SE su OI SUI WE 196 096'bE 0907 09807 DUDE UV GT TPI vos 0094 00v'a UOVOIE 0509991 DGE 000'BE MS UTE ba £ E 3 NRY RI TIRY ap [5 INI INVIINVNIIIN TYLIdVI 20 T3193HI (3541) 121308 13) Z NII SUVINV. Ur IS NI JI LLVTIEA pt i] NITU IS INV NI IVI | AISI a) edi ROI AURĂ IS HUSI ARIS) AX] ANDY SAHDS X VIWLIOS YIENI1SISY IA LSINQLUPIDU Ba) PLOZ Lip NYTIXI avind 7 ap 10 10 10 A A UL în n n a II n n 5 n z BAI ID -tai - und ap artar 1 III Abd | E | | aampăinu [uit PTT FBI Dre) | ap taprouad apuy e Dup ap 2 ADP DI MI 102 -a IA RI | E

e 0 IL VOTE UT SES us Toy aia NE TUR IULIUS Lat WTOSFo DECESE Ta ţ SED RTL 1 BLUTGI ORD'EEOST 0 DETOONLI un & o (NJ 4) INUAIXI NICI UV TATE 95 ot o£E az 0 1 ILIIIOUd IPA 1'070'6l E): b Sst'uL9 SH as Is DUNnd RI IL a SITE HE f 24 0000089 | mg ay [O£ 10 OC [8 NIN 10 0 ENE LDA RAS IS IE TITEL i ra | to VIMA IS HDIANIS TOOL 66 SOT (TAIATI RE SOGE [67098 TT DIRFE OS E6016 U6G6'SIE BOI JdV IS 3 VITBAd 3NVITOAZIA IS INA NIS PAI Peg î0 0004 LI S) 1and [ 18 mr UI dj 10 10 58 bi- [NUP UE IS jr UI He Io Su 3 INIU1ID VINYVNI IS LLNIOIZI3Ud z 1 a Y a = n = a = = op au up areqoadu a i aţenue | | AP POD NPIID aperd op | aria PIPI netă aro fe argon mm Sue 1 | ni ta |-qus N e | i - STEI

689 ERE ] ZEUS SIE Eva STEI NEI SET URE pe ua tra pe 06 Dra = |roc'ure 00001 > ZI6' 1981 IUVIINVNIAAN HALLIR X TAI TVIdYI 30 HAL unUNA AI Ii UT LOU BET LOU ITI 991- 99î- 99 99i- IS IINY NI LIVIA AXI e oul şa nout AST IER a MP1 dp | SO | | p XI F F Ure Vp ă B5TOr6V 097 IA IVSUNAINVU AIR TITLUL 09TRITTZ INN VAIO TREI E B6E SE 06 (apndes A 3xy DADR U00'VUT UDESLL = Ss 18 18 CE E n murd op azot GE sd ap vu] Saul) | darpoiinq ap = a aaa | SPA ATI

a ra ma — Credire bugetare Angajamente at Credite de PT — Angajamente Plai Cheltuie Denumire indic - d anuale trimestriale legale | angajament rin aprobate la cnmulate legale efectuate de platit efeciive finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 „for — 13.754 | 15.734 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 377.649.5 53.770.639 47.783 196 4987563 36.565 69 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 78.524.100 24.523.000 700.000 CHELTUIELI CURENTE 74.043.760 25.123.000 24.423.000 700.000 TITLUL IV SUBVENTII 30.123.000 23.123.00 24.423.000 700.000 Subventii pentru acoperirea diferentelor ] de pret si tarii 36.123.000 25.123.000 28.123.000 1.000 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN Î FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) i POSTADERARE 43.920.760 Programe din Fondut European de Dezvoltare | | Regio 43.920.760 35 OI 56 oi 70 2650.000| 1006 100.000 100.000 2.650.000 000, 100.000 10.000 aţ »00 100.000 TI ot 4218 700 1.504.000 TE 9t 30 | i iale) 261.640 130 O AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 229 160| 62.500 A 0 CHELTUIELI CURENTE 229 100 62500 57443 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000 37.500 33820 35.379 10 OI ariale in bani had 2765! 0 Ol OI aza 00 138 27851

p, Credite bugetare , Angajamente | Denumire i tor Sr MT e | amente Angajamente Plati legale Cheltuieti a) aprobate la cumulate bugetare | legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare | e B 2 | 3 4 5 & 7-56 8 10 03 |Contibuiii _ al man — —_ — —_ 10 03 01| Contributii de asigurari sociate de 3510 5 5.5ul 5.501 10 03 asigurari de sot La | La 10 03 138 1.373 1.375 1,375 VL | 10 03 320 8 8 93 10 03 0% | Contributii pentru concedii si | | indentmizatii UD 224 224 25 20 TITLUL II BUNURI SE SERVI 79.0 22023 22023 20 OI Bunur 9.100 | 22023 20 01 30| Alte bur pentru | nere si function: 79.100 25.006 22 22.023 22.023 22.064 8402 TRANSPORTURI 98.896.380 17491 23.204.253 61 CHELTUIELI CURENTE 68.135.980 28.100.000 23.040.408 20.877.515 2.162.893 867 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 19.076.674 15 000.006 11.923.634 11.923.634 9.760.74 2. 20 30 e cheltuieli 39.076.670 15.000.000 11923 634 9.7073 24 20 30 30 te chehateli cu bunu 39.076.670 15.000.000 11.923.634 1923534 9.7607. 1 40 TITLUL IV SUBVENTU 20.000. 13.000. 11.116.772 1 11.116.774 40 03 acaj | de pret 20.000 FIA 16.774 56 | TITLUL VIN PROIECTE FONDURI EXTERNE | POSTADERARE 9.039.310 36 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare | | Regionala (FEDR) | 36 Ol Ol | Finantarea nation |

- lei- | i | | | | i | | ţ | | & T=5-6 8 pr e — 6.807.210 08 a a0ă 2.326 TR 21 2.309.572 7.210 4451 408 276 738 2.134.670 2.9572 6.807.210 1451 405) 2451 2.124.670 2.309.572 330 6.049.700 d V9SORN 2.124.670 23273 i - ţ 7 ul te active fixe i usiv reparatii capitale) 0 174.010 33324 2.286.299 9802 EXCEDENT | 16.168.206 16.168 306 | 9902 i INT 4712870 | | | DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET DR-ING. EC.SMARANDA HARACICU EC. STELIANA STANCIU /

UL RIL BET BLS LTTTES ET OFERIT BETI USE TFE Li6TIOțI ao ESTO 19 oti 766 6EG El LOS LTSUFI 9TOVIVTSI str oz SL în 3 ia ta a PI ESI PRO XS1' RY O GI OASTEI STIE] OLE TOI 000'00£ 000 DOL 009'R66'10[ 0SE+I9LBI UD asa BOT GOT SL sto OTU UTE? ONTOLR 088'069'0 LE SI IS HAOYd "TINTA Ad AITY TYIIdYD NIT 1S '"LINAA d AHIZOAWI 311Y EV DO] IO[AVEN nunitad ran ad jnuzodur up [21023 NP BIO aș ad ap 0) LINA Ad TILIZOd WI NI HNTIS IS HO iad Up 1oneoudordi TUAJSULI) Up ad JNNZOBUIE LINA 3d ADIZIA VI IA TYIIdYVI NIA IS LINIA Rd HZOAWI TI e op Hod ad 1uzodiu] JL4OUd Id HNZOAF VI Id TVIldVD NI THNDILSYVI IS LIN A 3d LIZOdNI TI TV1IdVI NIT 1S HIOYd LINZA 3d HZOdi IV FINLINIA V RINITA i A TO 000 5000 FOQO £000 000 z0 1000) Z-9-t=8 s un F S+y=£ z Ap IESTIUŢ ILIIP aa ad 1 Pra MRI III RDI mure up ta4 Hp up up “Tor, LIMĂDALE AŢLLISOULL UPPIAIIĂ ap proud aug agent FAP] IUDA | [1 |-de; or na vă | -anS | UD) 3UVNOHINNS 30 VINNMLIIS BIALINIA BDNE IV 30 130anr WIOL

DEV 09 ESTI a | DO VUO'8ST RI 909'9£ DVD A 3 i n 3 DOG'8SI 00USRE TOS LOL RT ER9TI GEFDOI TOT ESTE BOI RY LY OUUSSE DORI Or 09116 NOTE 00x oi DSL EST ORZ NOTRE o = g 0193 URR9IT6 08859 DOC'EIL0S DA MTG ST DOE OR 080688 080088 ad XII Il AUNS VAL NO IIS IDIAN3S IS Ad AXVIE IS PY ad axe 15 aNZodrut 21 Id pp ap Ad px IS aULOSIIE Ej ap al 1213] ad IS HZOdULŢ [ aueossad DANH > ad IS NZOdUIŢ 12 ad zodii] 118 Id IXVIE IS ALIZOZINI Id IXVE IS EV ad [MUZOĂTUI Up 3107) TY1OL HAY1VS Ad IV TYVS Ad LIZOdNI TV 3 Up aa ad azodiui af aDIZIA, VI 30 NIA PINDISVI a ra 10 10 za 011) co 0001] 0s o ua “0 10 TOLO 00L0 090 Z0 0090 0S Z-9-£=8 r S+y=£ z I a ap i IMILISUOI Hadoaq [ T (52 DIE ad adus Sud IIEZILIL mure Up uuapasout AIP “01, Hu up ap rpeoţrod aţoury a)uqoade arene amana 3 11 LIAPIAII A m | VINULUI -au 102 | arti re18 n Ţ | i d ÎI | | 1 na ] -vă |-ides| țo1 că |-qng| ide 101

3 — lei Cari-| Sub-| Pa FUN Prevederi | constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tot |capi- Denumire indicator anuale „bugetare Tatal, i din anii din anul voalizate alte cai constatate tel aprobate la trimestriale din care: precedenti curent | decat incas de incasat > finete cumulate perioadei de raportare B 1 2 3=4+5 5 6 7 8=3-6-7 1102 adaugati pentru lilor descentralizate la comunetor.oraselor, municipiilor. ţ se 17.370.000 29.649.660) 27.545.042 27.545.042 27.545.042 06 5 adaugata pentru ech vale 275.000 67.400 67.000 67 cos) ) 1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII 1.033.050 259.000 409.076 98.766 98.766 07 axe hoteliere 1.033.058 259.00 409.076 98.766) i 1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 528.720 626.761 574.383 52 ol 826.761 574383 52 350 602 TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SA (DE ACTIVITATI 9.421.980. 02 impozit pe miiloacele de transport 19.078.280 7777840 30.857. TI 01 | | 01 5 27.796.534 2130874 90, 7.220.209 | 02 Impozit pe mijloace de transport 02 detinute persoane de ce”) 3.224.940 2.062.000 3060.64 3.060.648 3.066.648 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de 11570 50.000 | sa Alte taxe pe utilizarea bunu autorizarea utitizarii bunur T sau pe desfasurare de activitati 6.094. tai 1,598 lată

loc ti 9509 B99'ion şa in = : 698'L0G DLO'VO£ FI 099'166 șa ta > îs E = = LITRI oz UZ LES ULUSY = ba a e 4 VE GL ON OT ELEN GRI ORS GT e bt OPT SITITL GT FOOL TE a lore SSE a GR SEE BF GDS RES 609'8ES VOL m 008 DC 156870 609 BES BIR LES BITI at) BIRO Brat ta BLESPI EX NIZ NI dai ZOdSIp MAO ai s UIp LI IS LL IZNINY Aga Ip HIV IXVL NI TAI Belsap 18 unii OLLI IP 190S IomlP ap Up UI VII IS INA RIS IE RIA INA UDA RIS IS TA RIVZNVA LI TZURUGP Ip II IZNYHOU NI FE FIŢI 15 [UNISAIUGI Up NIG HI 31YVIIIMdOUd NIQ RINLINZA XVI IS IXYL IS ILIZOAWI ALT ATVWDSi4 IXVL IS ILZOANI 7 nuguad DP] ap AUNURI IP ALINZA du ap dop oude | UDA LINIA MUZA AILDV .LINTA | LINJA LUINZA 3 UL SID Tov TOSE TOFE E 50 TOSI TO 008I 1*9"î=8 o Î = + a = n a I v 3 IILILISUDI IUL Ap pIRSEdUI 1 DIE od Î DILTIŢLIL SEDU[ HaInD Ta1BI IP pare up UP Ip “(E10I, arena 218) ap aur vu arnue 103 «ca | 101 215)

3 - [Capi-[ Sub- prea | Prevederi Drepturi constatate incasari Drepturi toi |capi- n „bug Total din anii din anul nstatate tal din care: precedenti curent de încasat R 1 2 3=4+5 4 s 6 7 8=3-6-7 3502 50 3602 202.450 089) de Taxe speciale 520 529057 50 Alte ver ROI 450 26 2| 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT -69 388.570 03 funct i de dezvol- TIR ROS 728 4100 02 1 E RIC) 4200 | ENZO 13 FO8.I6A 164. 4202 DE LA BU DE STAT 163 32 pensarea cre: or l BI 34 art | mne, ţ 9a7 / DR.ING. GHEȚII DIRECTOR ECONGMIC EC.SMARANDA HARACICU ȘEF SERVICIU BUGET EC. STELIANA STANCIU

TOTAL JUBET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31032011 Pag. 1 - lei- Capi-| Gru-| Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi pa/ | | ned Deuumire îndivator Cu de anuale trimestriule Angajamente angajamente Plati legate Cheltuieli | tot |graf|Tidu| cot] at angafament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de | RI a raportare EMERIT NE B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 5 5002 TOTAL CHELTUI ELI 50, 929 500 1685.569.460 147.020.821 146.595.826 135. 912.877 3682949 116977,533 OI CHELTUIELI CURENTE 28.710.224 63.629.210 142949 810 142,524.845 l 10.682.949 116971.533 0 TITLUL [ CHELTUIELI DE PERSONAL 1682.153.990 41.381.790 26.951.014 16.950.253 36.884 84 63.369 18.278.267 10 Cheltuieli safariale in bani 126.354.900 32.080.620 29.093.686 29.092.926 29.027.557 65.369 10 Of Oi de baza 3.467.370 24.691.067 22.746.007 22.746.007 22.680.138 369 10 Oi 02 arii de merit 10 01 03| indemnizatie de conducere 10 01 04| Sporde vechime 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 1901.680 690.580 652496 637.496 052.496 10 Ol 06| Alte sporuri 4.377.730 812128 812128 RIZI28 i0 Ol 08| Fond de premii 2.500 10 ot 9 | Prima de vacanta 6.990 68.450 58.647 58.647 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumu 2.574.950 694.963 398513 398513 398.513 10 OI Sl] Fondafereni plati cu or 1.759.100 665.972 665.972 7619 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din | afara unitati 6.855.850 2.163.130 1.967.156 1.967.156 1.967.156 2.014.156 Ol 13| Indemnizatii de deleyare (32.300 10.760 L457 697 697 2R t0 Ol 16| Alocatii pentru tocuinte 250.000 46387 46 46.587 48.337 10 Ol 30| Alte drepturi saluriale în bani 4915130 L887 595 1744723 1 44.723 1.150.253 10 03 Contribut 3.800.090 CER 7857327 7.857.327 7.851.327 10 03 01| Contributii dea ari sociale de star 26.775.510 906.324 3929.379 5.929.379 3.929.579 6.180.376 10 03 02| Cuniriburii de i de soma 705.240 (37 137.398 137.39 143.338 10 03 03| Contributii de a i sociale de | sanatate 6.764.970 1169415 L.477 395 1.477.395 1.477.595 512419 10 03 04| Contriburii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 214.600 760.803 61.692) 81.692 6, 10 03 05| Prime de asigurare viata pimite

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa-[Gru- | Ar-| A TI Credite bugetare | Angajamente | i III Credile de [TIT NIN TI Angajamente Angajamente Plati Cheliuieli to! | capi-| ra- | pa / | + | nea Denumire indicator anuale trimestriale legale tol igraf] Titlu ţ col | ar = aprobate la cumulate bugetare legale | efecruate de platit efective finele perioadei de i L raportare _ Ru m B 1 2 3 + 3 5 7=5-6 "E de angajator pentru angajati PT 25.400) 4450 5.738 5.738 3815 10 03 06| Contributii pentru si indemnizatii „890 245.725 245.725 245.725 236.342 20 TITLUL HU BUNURI SE SERVICII 168.R32 20 53.516.377 7067179 42.987.174 20 ol Bunuri si servicii 28.715.570 15346371 20 OLE GIF uri de birou R.200 9177 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 517.760 152.147 13461 79.158 20 0 03| Incalzit, luminat si forta motrica | 8023430 7.0750t8 09186351 6.890.435 6.848.599 41.830 20 OL 04| Apa, canal si salubritate | 2.172.850 1.339.640 1295.52 | 1.293.394 1.250.175 43.219 926,122 20 Ol 05 ati si lubrifianti 2.170 156.574 103.185 103.036 17.049 20 Ol 06| Piese de sci 291.650 72069 39776 25.680 34.096 20 0t 07 | Transport 36.176 35.070 32.144 32.144 2 3.661 22233 20 01 08| Posta, releconunicatii. radio, 1, 157.050 651.330 333434 52448 514274 9710 454 20 01 09 le si prestari de servicii cu caracter functional 1.472.060 336 624.136 79431 998 20 0 30| Alte bunuri si servicii pentru erinere si functionare 12.518.210 6.077.035 3.870.575 20 02 aratii curente 14.861.510 3.143.244 3.143.209 2.5%.0% ţ 20 03 na | 1.187.160 609.420 04.179 401714 2465 362.352 20 03 Hrana pentru oameni | 1.173.460 590.430 391.196 391.196 ATS 126.606 20 03 02| Hrana penru ai 14.00a 12.990 12.983 33.947 20 04 e sanitare 284.88 9 219910 20 04 0 910.320 282.320 [51.426 151.425 218.184 20 04 02 nitare 4.780 2.530 304 304 29 5 1.16 20 04 (04| Dezinfectanti A.030 Er 362 20 05 Bunuri de natura obiectelor de 373.950 24720 260.058 259.659 257.453 1.736 20 05 Qi | Uniforme si echipament 30.500 50.500 37449 37.049 37049

Pag. 3 -lei- [e Sub-[ Pa-|Gra- [Ar ] A - Credite bugetare | | Angajamente tot | capi-| ra- | pa/| d- | ne Denumire indiearor anuale | rimesiriare | Ansajamente legale Cheltuieli tot |graf] Titu | col aprabate la cumulate | bugetare legale de platit fective ] finele | perioadei de raportare | te a B 1 2 3 | 5 6 1=5-6 3 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 3.500 1.200 2.700 2.699 1 20 05 30| Altc obiecte de inventar 319.980 371.020 220.309 219.946 218.205 1.735 20.650 20 06 Deplasari, detasari, transferari | 1.195.280 568.160 191.564 185.042 A72 t70 235.524 20 06 Ol | Deptasari interne, derasari, transferari 1.134.280 542.540 181.321 177.972 225.454 20 0 02| Deplasari in strainatate 600 2560 10.244 10.070 10074 20 0 Materiale de laborator 200 90 30 42 48 10 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 29.700 16.120 988 7.222 7.223 6.109 20 12 Consulranta si expertiza 4.000 00 300 1.300 20 13 Pregatire profesion 153.430 2.758 451 i] 557 8.308 20 Protectia muncii 305.340 98463 98.463 66.987 31476 5694L 20 15 Munilie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 2262 2023 | Cheln judiciare si extrajudicii derivate din actiuni în reprezentarea | intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 354.700 206.900 1394 02.446 75 101.576 20 30 i Alte cheltuieli 120.265.890 44.641.750 40.470.872 3.955.047 25.588.097 20 30 OI | Reclama si publicitate 24.300 7400 sn 4579 20 30 02| Protocal si reprezeniare 500 3999 3.899 1.563 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 69.680 33.500i 9.338 16.641 | 20 30 04 1.359.020 1.122 400 253.969 699344 20 30 30 ltuieli cu bunuri si servie 490 43.246.750 5.701.078 24.862.970 30 TITLUL (il DOBANZI 27.000.000 6.329.150 2.650.388 30 91 Dobanzi aferente datoriei publice interne 13.043.420 5.526.000 2.487.633 2.378.905 30 Ol 01| Dobanzi aferente dutoriei publice nterne directe 3.526.000 2487631 345763 2487631 30 Ol 02| Dabauzi aferente creditelor interne

TIFLUL XIV RAMB RSARI DE CREDITE 160 6.940.250 100.000 4.406.000 4.100-000 Pag. 4 - Capi-| Sub-| Pa- |Gru-| Ar- , _ TI Credite bugetare | Angajamente tot | capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator NI de anuale trimestriale | Angajamenie Plati legale Cheltuieli tot |graf] Titlu] cot | at angajament aprobate fa cumulate bugetare tegate efectuate de platit efective finele i perioadei de raportare A | B 6 1=5-6 s garantate 6.343.370 2.000.000 BSE 30 02 Dobanzi aferente daoriei publice externe 2.209.660] 303.750 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe coutractate de ordunatorii de credite 303.750 303.750 30 02 03| Dobanzi aferenre creditelor externe a e si'suu directe 240591 30 83 Alte dabanzi 1.246.920 sooo 271.483 271.483 IN 483 30 03 05| Dubanzi la operatiunile de leasing 1.246.920 500.000 271.483 271.483 271.483 40 TITLUL IV SUBVENTII 123.000 36.239 774 36.239.774. 35.539.774 700.00 29479.96? 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentetar de pret si tarif 50.123.000 38.123.000 36.239.774 36.239.714 3.539.774 700.000 sI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE | ADMINISTRATIEI PUBLIC 1.223.000 553.000 109,766 369.766 369.766 369.766 st 91 ente 923.000 333.000 169.766 369.766 369.766 369.166 St 01 01| Transferuri catre institutii publice 1.923.000 553.000 369.766 369.766 169.766 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 17.163.040 3.334.560 3.25%.024 5.258.024 2.407.623 2850401 57 02 Ajuioare sociale 17.163.049 3.334.560 3.258.024 5.258.024 2.407.623 2.830 401 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 16.413.040 3.210.060 3.144.310 2.283.909 2830.4ul 57 02 02| ajutoare sociale în narara 250.000 124.500 122.714 137.406 59 TITLUL IN ALTE CHELTUIELI E E 252. 36.397 A64,328 177323 59 at Burse 437.500 334432 334432 147.327 59 02 Ajutoare pentru daune provocate de armitati aie 450.000 450-000 59 17 Despaguliri civile 365.000 363.090 10.163 29.896 29.896 29.894 7 OPERATIUNI FINANCIARE 219.260 640.150 1.100.000 4.100.000 00.00

-lei- Capi-[ Sub-| Pa-|Gru-fAr-] Ali Credite bugetare Angajamente tot | capi] ra- | pa/ | ti- | ne- Denumire indicator anuale trimestriale Angajament | Angajamente Plati legale Cheltuieli tot |grai| Titu] col | ar sa aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de piaiit efective finele perioadei de | raportare 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 Ol pr 5979010 TI A 51 Ol 05 5979010 | 81 02 16.240.250 6940250 100.000 4.106.000 4.100.000 Si 02 0l 3.840.250 2440.250 RL 02 05| Rambursari de credite aferente datariei | publice interne focale 0.4000 1000 100.000 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SE | RECUPERATE IN ANUL CURE? -28.984 -28.989 28.989 83 XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE | ÎN ANUL CURENT i -28.989 -25.989 ss al Plati efectuate în anii precedenti și recuperate nul curent -28.989 -28.989 28.989 85 Ol Ol |Plari efecruare în anii precedenti 1 anul curent -28.949 -28.989 -28.989 5100 02 Pariea l-a SERVICIE PUBLICE GENERALE | 60.714.930 17.386.920 10.772.894 50.110 10.350 11.676 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTER? | 6RO 10.491.160 7.639.850 7.217.066 7.217.056 2.646.038 al CHELTUIELI CURENTE 31.454.630 10.291.160 7.639.850 7.217.066| 7217.066 8.646.038 18 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 19.187 UI 4.777.460 3.748.005 3.747 245 3.747.245 3.686.476 10 01 | Chettuieti salariale În bar 3.151.890 2947. 2.946.254 2.946.354 2.907.784 10 Ol 01 | Salarii de baza 3.208.490 2694697 2.694.697 1.694.697 2.770.300 10 O 05| Spururi pentru conditii de munca 30.000 30.000 24.144 24.4 24.144 10 01 06| Alte sporu 1.419.000 312.250 43.537 33.537 83 sar] | 47.562 10 Ol 09| Prima de vacanta 6.99% 68450 38.047 58.647 58.647 10 Ol 12| Indemnizaiii p | atare unita! 4 108.700 E 59 306 10 Ol 13| Judemnizatii de 4.000 LL 407

Pag. 6 - lei- Pa-|Gru- [Ar] Al E Credite bugetare | II Angajamente tot |capi-| ra=| pa /| fi Denumire indicator Credite de anale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli tol |graf| Titu! col angajament aprobate ls cumulate bugetare legate efectuate de piatit efeciive a finele | perioadei de i raportare A B 1 2 3 | + 3 5 7=5-6 8 10 03 Contributii 4.146.580 (025.570 00.991 300.991 800.991 718.692 1 03 Ol | Contriburii de asigurari sac stat 3107470 758.530 396 7 596. 588.173 10 03 02) Conmburii de asigurari de somaj 74.700 18.420 14.268 14.368 14.368 14.069 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanaiate 10.63 51.331 130,331 150.331 10 03 04| Contriburii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 22420 3.540 4.354 4.304 1.364 4270 10 03 05| Prime de asigurare viata pi de angajator peni 25.800 6450 5738 5&I5 10 03 06] Contibatii pentra concedii si indemnizarii 100.000 33.000 30474 30.073 30.073 19271 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII | 1.932.680 3.348.700 3.861.680 3439975 3.439.925 4.929.666 20 ot 3.206.250 1.527.430 1.140.728 890.008 890.008 698.009 20 01 01 | Furnituri de birou | 102.140 36.000 19.799 11,949 32337 20 01 02| Materiale pentru curatenie 63.500 36.500 22947 22947 22947 2417 20 01 03| încalzit, luminat si forta mo S4R.000 262.000 106.864 178.664 178.664 150,565 20 01 04| Apa, canal si salubritate 72.500 32.500 20.461 18334 18.734 3373 20 01 05| Carburanti si lubrifi 24.470 12.470 s770 5.765 8.765 1694 20 81 06 | Piese de schimb 27.006 23.000 3,829 5429 20 01 08 | Posta, relecormnicatii, radio. tv. internec 678.100 225.670 225.670 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru etinere si functionare 1.670.540 793.36 603.598 | 417.450 293.050 | 20 02 Reparatii curente 900.000 900.000 530.286 530.351 454.384 20 04 Medicamente si materiate sanitare 695140 256.090 20 04 01| Medicamente 695-140) 236 so) 143.597 113.397 208.86 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 94.600 161.600 25.568 25.109 25.199 4.768 |

Pag. 7 - Capi-| Sub- Credite bugetare Angajumenie nai Credite de - Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli toi | capi Denumire îndicator anuale trimestriale legale tol Titlul col| at Lu aprobate la cumulate hugerare efectuate de platit efective | finele perioadei de | 1 al | raportare | N e m B 1 2 3 4 5 & T=5-6 & IT 20 05 30| Alte obiecte de înventar UT 198.600: Lot 600 25.568 25.499 4768 20 06 Deplasari, derasari, transferari 657.890 25t.190 140.729 137.207 L98.444 20 06 9 terme, detasari, transferari | 627.890 236.190 139.195 135.757 135.757 196.990 20 06 02| Depiasari în strainarate 30.000 15.00 1.634 1430, 1.450 1454 20 HI Carti, publicatii si materiale documentare 10.000 10.000 3815 2.049 2.049 1215 20 13 Pregatire profesionala 52.200 17.706 6.358 3.468 5.468 3465 0 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 542.700 995346 99.546 875| 20 30 Alte cheltuieli 3.669.900 2.029.690 1.733.908 1.G0G.500 1.606.500 3.257.754 20 30 Ol | Reclama si publicitate 10.090 5.000 420 420 419 20 30 02| Protocol si reprezentare 415.900 130.000 3 3173 3.737 20 30 3 | Prime de asigurare non-viata 22.000 15.008 20 30 3 | Alte chettuieti cu bunuri si si 5.222.000 L.R79.690 1.602.907 1.602.907 3.253.398 58 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 365.000 363.000 29.896 29.896 29.806 33 17 Despagubiri civile 365.000 365.000 30.165 &96 23.896 29.896 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERAL 2.240.250 566.010 373.936 373.930| 373.930 313.755 Ol CHELTUIELI CURENTE 2.240.250 566.010 373.910 373.930 373.930 173.755 20 TITLUL IE BUNURI SE SERVICI 317.250 300 Gt 1989 20 Ol Bunuri si servicii 382 11.800 3.726 3716 3.726 20 01 01| Furnitri de birou | 2.000 165 | 165 163 465 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 1.600 400 399 399 399 399 20 01 03| Incalzit, urinat si forta motrica 1.000 270 268 168 268 268 20 t 04 GU 10 126 136 136 26 20 0 08, i i Internet 2.000 500 304 104 304 304 i

Pag. 8 - lei- Sub-[ Pa-|Gru- | Ar] Ali TA, E II Credite bugetare | | Angajarmente | ine nd Credite de TI — — Angujamente Angajamente Plati Cheltuieli capi-| ra- | pa / | fi- | ne Denumire indicator angajament anusle trimestriale > legale toi |graf] Tizlu | cal ] at = aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective > finele | perioadei de raportare B 1 2 3 A 5 6 | 7-56 8 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru niretinere si functionare 305.250 16.000 2.64 2139 20 02 Reparatii curente 2.000: E i 20 05 Bunuri de narura obiecietor de invencar 1 350 25a 250 250 20 05 30| Alte obiecte de inventar 1 330 230 236 250 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 200 sn | 20 30 Alte cheltuie 1.200 310 +70 70 170 170 20 30 04| Chini 700 170 10 170 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 500 t30 SI TITLUL VI TRANSFERURI iNTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.923.000 553.004 369.766 369.766 369.766 389.766 SI ol Transferuri cur: 923.000. 353.000 169.765 369.766 369.766 169.766 SI Ol Ol | Transferuri catre institutiile publice 1.923.000 553.000 269.766 169.766 389.766 269.766 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎNPRUMUTURI 27.000.000 6329.75 2.154. 2.650.388 01 CHELTUIELI CURENTE 27.000.000 6.329.750 2.759. 2.650.388 30 TITLUL Il DOBANZI 27.000.000 6329750 2759.14 2.759.514 2.650.288 30 01 Dobanzi aierente datoriei publice interne | 23043430 5.526.000 2, 2.378.905 30 01 01| Dobanzi aferente datariei publice interne directe 16.798.050 3.526.000 2.487.631 2 2.378.905 30 Ol 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantate 6.245.370) 2.000. 30 02 Dobanzi aferente dararici publice externe 2.709.660 303.750 30 02 Dobanzi aferente crediretor externe contractate de ordonatorii de credite 303.750 303.750 i 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe

Pag. 9 -lei- Capi] Sub-| Pa- |Gru-| Ar-| Al Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamenie Plati Cheltuieli tol | capi-| pa/ | îi- | neg Denumire îndicator | anuale trimestriale legale tol Titlu | col | ati aprobate la cumulate legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare ul a B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 garantate st'sau directe subimpruniutate | 2.405.940 30 03 Alte dobanzi 1.346.920 500.000 271483 271.483 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 1.246.920 500.800 27483 271.483 271 6000 02 Partea [l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 11.265.810 3.618.600 2.384 799 2.260.981 123.818 2.431.255 | 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 11.265.810 3.618.600 2.287.010 2.384.799 2.260.08 123.818 2.432.255 ot | CHELTUIELI CURENTE H.265.810 3.618.600 2.387.010 2.384.799 2.260.481 123.818 1a 1 CHELTUIELI DE PERSOI 8.000 1. 783.A0 1.463.506 1.463 5U6 l 65.369 IO 01 Cheltuieli salariale in bani 3.150.600 1.291.400 1.169,60 1.169.960 L.i04.591 65.369 0 01| Salarii de baza | 9.600 1.260.400 1143934 65.369 1.120.192 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca j 26.000 26.000 26.000 260 26.000 25.030 10 Ol 13| indemnizatii de delegare | 5.000 5.000 26 26 26 26 0 03 Contribu 1.967.400 492.000 293 546 293.546 293,546 317,562 18 3 01| Contribarit ari sociale de stat 370.150 098 238.698 228.058 239.750 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 35.600 8.900 4980 4980 4.980 5.237 10 02 03) Contributii de asigurari sociale de patrate 370.200 92.550 56.703 56.703 56.703 39.526 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 20.500 3.200 3.165 3.165 3.165 3.318 10 03 06 Contributii pentru concedii si indenmizatii 60.500 15.200 973| 20 TITLUL Il BUNURI SI? SERVICII 3.697.810 1.383.200 923.504 58.449 969.445 20 Of Bunuri si servicii 618.190 235.400 155.828 150.946 20 01 01| Fumituri de birou 3.500 | 33.783 20 Ol 02| Materiale peutra curate 9.500 3300 3. XR 1.734 20 01 03| Incalzit. iluminat si forta motrica 143.000 48.000 8.282 8.182 8.282 8.282

Pag. 10 -lei- Capi-] Sub-| Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente în&l. Credite de 7 Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli tot | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator angajament anuale trimestriale legale to! |grafl Titlu| col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective i finale perioadei de i raportare | 7 B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 â 20 04| Apa, canal si salubritate NE 12000) 10.000 943 943 943 1.134 2» 01 05| Carburanti si lubrifianti 27.800 23500 20.177 20.033 20.033 4445 20 01 06| Piese de schimb 15 10.000 3.509 3.509 3.509 2.865 20 01 08| Posta. telecomunicatii. radio, tv, înrernet 132.000 31.000 32.580 32234 32234 31280 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu | caracter functional 90.000 74.363 74, a 14.563 39.159 20 01 30) Alte bunuri si servicii pentru nirelinere si functionare 51.390 16.000 15793 14.072 14072 8244 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 75.000 75.000 59.426) 59.826 39.826 105.615 20 03 Ql | Unitoane si echipament 50.000 37049 37.049 98.577 20 03 30| Ale obiecte de inventar 25.000 22377 23777 277 7.038 20 06 Deplasari, dotasari, transferari 255.000 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 235.000 20 1 Carti, publicatii si materiale i documentare 5.000 5.000 4.638 4.638 4.638 408 20 13 Pregatire profesionala 70.000 76.000 20 13 dunine, furnituri si armament de natura activelor Axe pentru armata 2.262 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea ntereselor starului, potrivit dispozitiilor legale 10.000 10.000 LOm aaa 1.000 1.000 20 30 2.664.620 134.800 499.212 693, 212 510.763 58449 109214 200 30 03 de asigurare non-viata 12.300 7400 4.227 4221 20 30 Chirii 342.320 150.000 145.697 B7.248 489 20 30 Alte cheftujeli cu bu 2.310.000 377.500 549.188 STR 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 450.000 150.000 |

Pag. 11 - lei- |Capi-| Sub-, Par |Gru- Credite bugetare Angajamente tot capi-l va- | pa! Denurmire indicator Sala man atita Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuidi | to! |graf| Titlu A aprobate la cumulate bugetare tegale efectuate de platit efective | finele | perioadei de [ raportare A 1 3 4 5 6 7-56 59 oare pentru daune provocate de | calamitati narurale 450.000 450.000 6500 02 Partea IN-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 12422791 67.542.790 62968.05 62.968.018 57.427.103 5354091 57.482.856 6502 INVATAMANT 1353.151.260 40.135.RU0 37.862.779 37.862.770 36.6]3.256 38.187.064 ol CHELTUIELI CURENTE 135.151.260 40.135.800 37.871 36.622.346 38187.06 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 349.000 26.867.000 707414 24.707 414 24.707 4l4 25927533 10 OI | Cheltuieli salariale in bani 82.629.100) 20.706.31 19.354.436 19.354.436 19.354.436 20.313.684 10 Ol Di | Selarii de baza 70.542.590 L6.507.759 13.620.922 15.620.922 15.620.927 16.613.662 2 1 10 Ol 02| Salarii de meri 32.761 le conduc 10 ot indemnizatie de conducere 17523 10 OI Spor de vechime 349379 10 di 05| Sporuri pentru conditii de munca 1.080.040 436.560 412.354 412.354 413.354 413.788 10 Oi 06| Alte sporu 2.440.160 683410 643.439 643.439 643439 563.854 10 10 | Fond peniru posiuri ocupare prin cumul 2.480.950 616.230 380.777 180.777 380.777 426.360 10 Ot FI | Fondaferent platii cu o 1.759.100 713.631 665.572 665.972 663.972 776.191 10 îi mar persoane din afara antatii LON 500 45.012 43012 494 10 Ol Alte drepturi salariale int bani | 4.325.260 1.688.220 1.385.560 1.585.960 1.009.668 10 03 Contributii 23.719.900 6.160.690 5.352.974 5.352.978 5.352.978 3.613.849 10 03 0 bu 4.563.530 4.022.338 1022 4.022.328 4.254,398 10 03 02 de somaj 2.070 122490 95.380 35.580 95.580 100.586 10 03 03| Conuiburi de sociale de | samaate 4.459.100 1 1 005.321 L.005.320 1.005.321[ 1.051.503 | 513 10 03 04| Contributii de asigurari pentru i accidente de munca si boli profesionate 120.500 45.180 44793 14.795 44795 44390 10 03 06| Comriburii concedi i demulzatii 64.140 35831 185.154 154 162972

Pag 12 - lei- Pa-|Gru-|Ar-| AH 20 23 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare de vate din a tiuni in reprezentarea intereselor statutul, potrivit Angajamente tt Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli capi, ra-| pa / | îi- | ne Denumire indicator angajament anuale legale to! |graf| Tiilu| col | ar = aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de plafit efective | finele | | perioadei de - EI raportare |) | II MEIR A i 3 4 5 â 7=5-6 3 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICE | 27602260| 12706300) 12.706.300) 12.706.360 11.456.786 1249 514 11.974.598 20 DI Bunuri si servi! 14.622.850 9.212.640 9.212.640 8.739.049 473.591 10.371.446 20 ot Ql| Furnituri de birou 394.900 8.720 98.120 98.720 60.851 37.869 32.983 20 OI 02| Materiale pentru curatenie 390.900 99.434 99.430 99.430 44.559 20 01 03 | incalzit, si forta motrica 8.716.130 6.433.790 6.433.790 6.433.790 6.391.954 412.499 20 01 04| Ap alubritate 2.004.300 1.230.780 1.230.780 1.188.388 370.734 20 01 035| Car brifianti 197.100 34.820 54.824 54.820 3777 22.112 20 Ql 06| Piese de schimb 18230 38.830 38.830 +74 20 01 07| Transport 16.000 BAUU 8.400 5.539 2.861 3.483 20 Ol 08| Posta, telecamuniearii. radio, ww, internez isa 380 144.280 09 2291 167.592 20 OL 09| Materiale si prestari de s caracter functional 1530.56 331.590 331590 | 331.590 302.169 29421 297.853 20 0i 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.690.350 731.500 731.900 731.900 327.905 203.905 176.450 20 02 Reparatii curente 2.198.580 2.198 580 1.653.864 544.716 949.062 20 04 | Medicamente si materiale sanitare 2.000 610 &ta 601 9 Sat 20 04 01| Medicamente 1.000 430 43 439 1 429 20 04 02) Materiale sanitare 1.000 130 172 8 12 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inv 41550 36.700 36.700 36.700 34968 IT 164 20 05 03| Lenjerie zi accesorii de pat 2.700 2.760 2699 20 03 30| Alte obiecte de inventar 18.550 14.000 00 32365 1735 $.164 20 09 Materiale de laborator 200 n 9% 90 42 48 10 20 13 Pregatire protesianala 1.200 Hand 1400 1.400: 43 337 843 20 Protecţia muncii 276.500 91.380 91.380 91.280 39.408 30.245

Pag.13 - lei- [Espi-] Sub-[ Pa-lGra-] Ar Ţ A Credite bugetare Angajamente capi-| ra- | 1] d Denumire îndicator Sfant anuale trimestriale Angajamente Angajamente legate Cheltuieli tat Tidlu | col > aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de aportare B Ţ dispozitiilor legale 2.000 1.900 & 1,825 20 30 Alte cheltuieli 1.473.000 1.163.000 1.163.000 1.163.000 965.094 197.306 599.402 20 30 Chirii 1.160.000 1.0451 1.045.000 1.445.000 193.067 540.531 20 30 Alte cheltuieți cu bunuri si servicii ta 58.861 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 500.000| 125.000 123.714 123714 123.714 7.606 57 2 500.000 123.000 123.7t4 123.714) 137.606 37 02 Ajutoare sociale în numerar 230.000 sa 57 02 Ajutoare sociale in natura 250.000 124.500 123.714 123.74 137.606 59 TITLUL IN ALTE CHELTUIELI 740.000 37.500 134432 1334437 1327 59 01 Burse 740.008 437.500 334432 334.432 147.327 4 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CUREN 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SE RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 35 ol Plati efectuate in anii precedeni | recuperate ini anul curent 55 0 n anii precedenti si TeCUperaie In ar cent (SF) SANATATE 7371020 2.636.880 1816319 1.826.078 of CHELTUIELI CURENTE 737020 2 1.816.3[9 LR26.078 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.060.00 29.39% 929.398 929.398 912.567 0 ot Cheliuteli salartale in bani 3182 795.500 736497 736.497 736.497 736.497 10 Of mi de baza 1.150, 765.000 710.87 710817 710.317 10 ol Sporuri pentru conditii de manca 30.000 30.000 25.680 25.60 25.680 10 91 ludemnizutii de delezare 2400 So 10 03 877.896 219.466 192.901 192.901 192901 76.070 10 03 de asigurari sociale de

0% 09 Ww m n pap meziuuapur 10 01 DE6 LET DE IEZ DERIET PIPER 2000 10 Ol SELSI ELSE STL'SI nuadpuoă 01 10 Ol usd op prog [80 10 Ol i vo 10 ol puoo nunad umods | SO IO Ol ţ IER ST ES 0£6G'10b RIEGZI SI GI ros ESUNLI sp FI FIE) RFI ap lumeș | 10 10 Ol 10 OI 01 SSI SEI EST9SET CBFOREZ E VDO 000005 Ti 30 06ZIUSVP IINIUAD 10 TGrTOl If AIDIIY IS 043 THU LOT DT OES IE Untnd no amalia ați | O£E OZ INT LOT ERE TST'LOT LOT 0TS0S ai [a AŢE 0 sedoq | 10 90 OZ pezogsuen * SEI3p 06t'EZI “IE rap 90 07 0098 OGTLLI | 10 FO 07 WR B6TEEI DINU (S 0 0 VE OTGALFZ GORE BEV'GRE vereday m Wc 176988 OTE ITI aro DIA IS IA IL 0 0tro'LT IS nmuad [90 £0 Ol TEI TEI TeS'I TI aJLUGISAJOJd HO 15 IUNI ap SIUSpIIIE natiad ap | FO FO Ol a FROLE BONSE 000991 ap ummitse sp | £0 €0 ap [ZO £0 OI 000 60691 Has Ip FI 0TB'Gri O9EISI 000299 ms | op pproțad apuy | tu oma TIMID Bd Tu ss [102 10) | poa | AELS apeoue DU hau | -u | red ut 3p INPoID) va 23IP1) _ [av [av [mo |-ans 11 - PI St

Pag 15 - lei- Capi- Credite bugetare Angajamente tol | capi ra-| pa/ | îi =| Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Ansajamente | Angajamente Plai legate tot |graf[ Titu cal | ac angajament aprobate In cumulate bugetare legale efectuate de platit | finele | perioadei de ţ raportare A | B f 2 3 4 5 6 7=5-6 m 10 01 16 i pentru locuinte II e SE 150.000 7 46.587 46, 587| m | 10 Ol 30] Ale drepturi salariate în bani 341.500 121.875 121.873 121.873 121.873 120.618 10 03 2.168.470 432.860 433 13 10 03 Oi ari sociale de star 1.038.650 339.233 339233 339233 339.333 352815 10 03 02| Contiburii 39400 7422 1422 7422 7422 7.506 10 03 03| Conribaiii ) 400.170 82815 82824 32.824 85.303 03 04| Contriburii de asigurari pentru | accidente de munca si boli profesionale 22.79 4393 4.393 303 4.566 10 03 06| Contributii pentru concedii si ndemnizat a7460 524 524 13.676 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 35.006.290 10.331.829 337 1.192.492 6.774.551 20 ot si service 19 564041 460 51.581 550.983 20 Furnituri de birou 23.180 12.878) 2878 12378 12.87% 10.987 20 ai Materiale pentru curatenie | 20.700 5677 5.677 53195 582 3382 20 Ol Încalzit. ilominat si forta motrica 319.200 148.718 148.718 176.761 20 Qi Apa. canal si salubritate | 33.150 9.350 5.791 189 9916 20 0 38.000 LASE "n 13454 20 Ol TI 1002 2.002| 2002 2002 2209 20 01 Transport 20.000 3.500 35ua 3.500 2700 +00 700 20 OI Posta. telecomunicatii, radio, tv. | Internet 35.049 35.049 049 18233 20 ol Materiale si prestari de servicii cu caracter functia 690.000 214.219 164.209 50.00 20 01 30| Alte bunuri si servicii penru ) i înureinere si functionare 854,490 [20.84 120 20.837 173 461 20 02 Reparatii curente 5.000 îi 12 1.764 2348

Capi-| Sub-! Pa- |Gru-|Ar-| Ali Credite bugetare | RING Credite de amenie | Angajamente Plati Cheltuieli tol | capi- ra-| pa /| îi- | ne Denumire îndicator anuale striale legale tol |uraf| Titlul col | ar E aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective i finete i perioadei de | | raportare [ _— era — _ —_— B 1 2 3 3 6 7=5-6 8 20 03 14000 12.990 12.983 12.983 12.983 35.947 20 03 02| Hrana pentr animale 14.000 12.990 12.983 12.983 12983 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 217.000 134570 [34.566 24.566 20 05 30| Alte obiecte de inventar 2174 134.570 134.566 20 06 143.00 50.840 | 50835 504835 50.665 170 37.080 20 06 01| 120.000 42220 42.215 42215 42045 170 2860 j 20 06 02| Deplasari 23.00 8620 8.620 8.620 20 1 Carti, publicatii documentare Hoo n st ât sl 32 20 13 6.000 2.000 2.000 2000 2.000 20 4 2.500 3.050 5044 5.044 5044 5044 20 30 Alte cheltuieli 3250410 9.552.210 8.413.794 1.138.393 6.133.323 20 30 Ol publicitate 12.000 4.160 20 30 02 reprezentare 2.000 20 30 04 17.224 27.212 24.759 2433 24.759 20 30 30 heltuieli cu bunuri si servicii 324 9.524.990 9324975 3339035 1.135.940 04 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 35.199.340 12.051.210 10.570.614 10.370.614 7.471.708 3.098.906 8176476 oi CHELTUIELI CURENTE 35.199.340 12.054.210 0.590.347 1.590.347 74914 3.098.506 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13.769.990 3.682.387 3.682.387 3.682.587 10 Chettuieti salariale 10.896.540 1.552.280 290.196 2.906.196 2906. 10 Oi Ol | Salarii de baza 5.120.600 1.595.170 L 1.225.041 1.235 1.256 10 Ol 05| Sparuri pentru conditii de mu 179.236 38.700 15.000 35.000 3.006 29331) 10 0 06| Alte sporuri F6.64a 14.910 ET 18Gs 1.865 sm 10 Ol 10] Fond pentru posturi ocupate prin cumul 9000 3000 200t 2.001 2001 2206 0 OI | 18.000 1.822.000 1.603.396 1.647.325 10 Qi 3.000 1.000 18 OI 248.070 71.500 36.890 36.894 16.89% 19969

Pag.17 - lei- Capi-[ Sub-[ Pa-|Gru-] Ar-| Ali TI A PO Credite bugetare Angajamente | m el | ] tine Credite de amare iat Augajamenie ngajarenie Plati loaate Cheltuieli toi | capi ra-| pa /| | ne Denumire indicator angajament nu , trimesfria! | sale ţ tol laraflTidtu| col | at aprobate lu cumulate bugetare legate efectuate de platit efective = finele i perioadei de raportare B 1 2 3 5 5 7=5-6 8 o 03 Coniriburi | 2803as0| 962.190 776.191 776.191 mesi) | 983273 IQ 03 01| Contributii de asigarari saciate de | | tal 2.572. 70 387.682 387.682 587.682 589.669 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 56.990 11.510 11.510( 13.510 12072 | 10 03 03| Contib urari sociale de sanatate 548.51 142.857 146.584 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boii profesionale 21.300 5400 3.244 3.344 3.344 4671 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 91.950 33470 10.798 10.798 30.277 20 TITLUL H BUNURI SIE SERVICII 4746310 2.327.180 1.773.650 1773.65 1 15344 5tă 20 a Bunuri si servicii 1.221.350 579.330 308.665 308.665 305.354 23 337983 20 01 01| Fumitwri de birou 66.480 35.120 [1.594 [1.594 11.594 17.536 20 Ol 02| Materiale pentru curacenic 31.560 6.640 2877 2977 2977 27.538 20 Ol 03| Incalzit. iluminat si forta motrica 298.100 2.240 120.713 120.713 120.713 121.73 20 ol 04 140.300 36.250 32831 32531 93 10.619 20 OL 05| Carburanti si lubrifianti 96.800 34.200 8.237 8.237 8.237 24714 20 0| 06| Piese de schimb 40.000 t5.000 EX 2.606 9.666 4.226 20 Ol 07 port 100.170 23.170 202 20.244 16.070 20 01 08| Post, telecomunicatii, radio. îv, internet 143.330 65.K00 46 46.844 419 43.944 20 Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter linctional 37.500 4.164 4.164 4.164 4.166 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru întreumere si functiona 122.110 3) 455 5t.435 1354 37.097 20 02 Reparații cureare | 34.000 14.509 14.427 20 03 Hrana | 1.171.460 396.430 391.196 326.606 20 03 01 | Hrana pentru oameni 1.173.460 596.430) 391.196 1465 326.606

St 1687 FORT ov HR 08975 366 1FB zS9'1 0894 ORL |Gun ear SORESTI GLESOL GT Br Lei HIS 6toz SEE bl GEL 1 DIE PENE BIT EET 96L TUI 6toz ori A 351 E 0956075 095607 00s VOT USI 850 099'4 otet 000% 0001 orz 0009 00S'St nos vs 00S'91 or osrz 08 We UCL INOT a0st 0009 00: OLE 066'9£ | 1S NY NIA1VOLIIASI ILYII IS LINII IINY NI ELVTIA AX INN NI ILVIZĂNDIUN 1 apaos | 10 VIYIDOS VINALSISY HIA TATI IS | mung na mo? a a OU ap ai „1 EQ | IS 10301044 is | 10 IAMA 4 IUNIE DIO A Is aterounaop JS "URI ut don! Uesepda | 10 dp NY | OE i 1ed op Is | CO watuedupe 15 surori | 10 Sp 10[23991g0 2P BAIE | FO asus ajeume i | TO | 10 AIPIIULS BPLIRIZU IS DIUDUZIIPAJA +a re LS 15 LS oz oz m OT oz e a a oz 0 0 oz az oz 0 a oc a 07 un i a 3ANIIJI MIRI ap PENE ţar = ŞT Sea n aqua aarzanq Day aprind ESTI 2p opeoţiad 1) yusmmef ap PAD Sar = BIȚII UIC au BA 109 (BEI n ay | na ra 100 |-ans | ca | de

Capi-l Sub-| Pa-|Gru-| Ar- Credite bugetare | Angajamente | ai Credite de - Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieţi anj tot | capi-l ra-| pa /] i- Denumire indicator anuale trimestr legale tot leraf| Tiitul cot] at RENE aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele i perioadei de raportare B 1 2 3 4 6 1=5-6 8 7 IN ANUL CURE! -19733 -19.733 9.733 85 ol Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent -19.733 -19.733 85 01 01 |Plati efecruate in anii precedenti si cuperate în anul curent (SF) -19.733 -9.733 -19.733 7000 02 Partea [V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 55.282.080 26.835.650 22.673.651 22.673.651 2.153.326 11.236.744 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 48.059.440 1.828.420 17.666.424 17.666.431 15.577.423 2.088.998 6.583.348 OT | CHELTUIELI CURENTE 25.340.180 14.888.170 13.566.587 13.566.587 177.589 2.088.998 6.583.348 20 TITLUL II BUNURI Sf SERVICII 0.80 14.888.170 13.566.587 13.566.587 77.589 2.088.998 6.583.348 20 ol Bunuri si servicii 6800.00 3.300.000 4717134 4747134 4.717.134 2.305.883 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru | intretinere si functionare 6.800.000 5.300.000 4717134 a 07134 2.305.833 20 30 Alte cheltuieli 19.040.180 9.588.170 3.849.453 5.849.453 6.761.155 2.083.998 4.271.465 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (9.040.180 9.588.170 $.K49.453 6.760.453 2.088.998 4.271.465 79 OPERATIUNI FINANCIARE 22.219.260 6.940.250 100.000 4.100.000 4.100.000 si THLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 22.219.260 6940250 100.000 4.100.000 4.100.000 SE oi Ranbursari de credite exi | SI Of 05| Rambursari de credite a fatorici publice externe locale 5900 si 02 ari de credite înterne 14.240.250 6.540.250 4.100.000 10.00 SI 02 Qi nbursari de credite interne garantate 3.840.250 2.840.250 | SL 02 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 19.400.000 100.000 4.100.000 100.000 10. S4 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI | RECUPERATE IN ANUL CURENT | 166 166 -lhf 55 XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

Pag.20 - api-| Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| âli m | Credite bugetare Angajamente fot | eapie| ra-| pa/ | &- | ned Denumire indicator rea de | anuale trimestriale Angajamente Plati legale Cheltaieli tot |graf] Titlu | col | at | Angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective | finele | perioadei de raportare A | B 1 2 | 3 4 5 6 7=5-6 s | | UL CURENT ol cfectuate in anii precedenti si recuperate În anul curent -166 -L&6 -Lâf | 85 01 Ol |Plari efecruare în anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) -166 7402 PROTECTIA MEDIULUI 17.222.640 5.007.234 5.007.230 5.007.330 4.940.902 66.328 4.653.396 ot | CHELTUIELI CURENTE (7.222.640 5.007.230 3.007.230 5.007 23 4040.62 66.328 4.653.396 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 17.222.640 3.007.230 5.007.230 3007230 4.940.902 66.328 4.653.396 A 30 Alte cheltuieli 17.222.640 5.007.230 3.007.230 5.007.230 4040902 66.325 4.653.396 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 17.222 640 5.007.230 3.007.130 5.007.230 4.940.003 66328 4.653 396 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 9.428.770 33.185.500 48219258 2.862.893 34.155.497 8102 COMBUSTIBILI SE ENERGIE 30.123.000 25.123.000 123.000 700.000 18.363.187 Il CHELTUIELI CURENTE 30.123.008 25.123.000 25.123.000 25.123.000 14.423.000 700.000 18.363.187 | 40 TITLUL IV SUBVENTII 30.123.000 25.123.000 25.123.000 25.123.000 24.433.000 700.000 18.363.187 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 30.121.000 25.123.000 25.123.000 25.125.000 423.000 700.000 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, j | SI VANATOARE 229.100 62.500 35.843 53.843 57443 ai ELTUIELI CURENTE 229.100 62.500 55443 33.543 55 al 57443 10 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 150.00 37.500 31.820 33820 33.820 35.279 10 ot heltuieli salariale in bani 34.100 26448 26.448 27651 10 ot ot 123.600 30.100 26.445 26448 27651 10 03 Contributii 26.400 1400 132 TAT2 7372 1.728 10 03 O[ | Contributii de ari sociale de | stat 20.000 5.510 5501 s.sorţ 3.501 10 03 02| Contribuzii de as gurari de somaj RU 190 183 183 213 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de i , sanatate 4.800 1.380 1375 L375 1456

Pug-21 - lei- Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare UI PT “Angajamente _ Angajumente A mente Plati Cheltuieli pa / | ti- nestriale legale | col cumulate re efectuate de platit efective p e LL e) — | A B 1 2 3 4 5. 6 7-56 8 10 03 04| Contribuii de nur cidente de mu | 320 9 49 x” 93 10 03 06, Can i pentru concedii si indemnizatii aa 230 224 224 224 215 20 TLUL Il BUNURI SI SERV 79.100 25.000 22023 22023 22.064 20 oi |Bu i servicii 70.100 25.000 20 22023 22.023 20 Of 30| Alte bunuri si servicii pentra trel nare 2 3023 21023 22.064 8402 TRANSPOR 6.670 28.00 20.877.515 2.162.893 15 733.867 ai LVUIELI CURENTE 59.076.670 23 040.405 20.877 513 2.162.894 15.734.867 20 TIFLUL IE BUNURI SI SERVICII 670 11923 Gta 9760 741 2.162.893 1618093 20 30 6.670 LL 933634 TAI 2.162.893 4618093 20 30 30 39.076.670 11.923.634 FE 923634 4.70 741 2.162.893 4 093 40 20 i 6774 116.774 40 03 ntelor 20.000.000 TI FIG 774 li 6 774 PRIMAR DR.ING. CESE fi DIRECTOR ECONOMIC D N ȘEF SERVICIU BUGET ARDU ECSMARANDA [IAN EC. STELIANA STANCIU VL rr DV

NN anea 1045 ap e ap 000 59 RI RS UL | Parere nuad DE? IBIS Sp SI 000159 VIS 30 TIALIDAB VI 3d ILLNIABAS OZ 060 31 3137 N ILTYV VIII ILLNAABNS | INTABNS Al ZU 0OILP | |TLU9R Dad aundo1 IP IBINNSUOI 36 Si0B96 ORF 1 Je Nes i IM]RIRIS JR auop | UINUN ION PAIVZULA UTP HRIUIA BILLIT 1IEIS a pLOj UIp JOJIILIBIA] UP co 2 FEGDISL VIAVIAAOTVA NI RIALINIA 3 z TEGSIF FEROISL ORVIZE NIQ 1 TO RTL TATE RTL IAS = 065 DOLL BLS RRE 09 Ap POD[I2IS UTP vo SUL OS XCL 1698 DGCVOLLI OLS RAU 3I31TY OLE NIL 698 RTL 1698 ULS RRC GI HDIAYIS IS THONONOA 30 TI 00 ţ SUL 1698 STL'169'8 OLSEN MINLINAA D 006£ STL 1698 STE 1698 06S'90LLI OLS BRE OS IINZNND TMALINIA 1 RBL BIRE 19666511 Trasl? 0107080 o el i 075 1V301 TYLOL z0 1000 1-a-E=8 2 9 s+v=t o a ln 1 a Y STEȚIOdEI Ţ op | apti jean 8 JESEIML IP | LESEINL unapozdadt 2183 up | ve | 10 | nur poză 18 au IIEZILIA înre up ue up “0, o PERLE III j-ou | -n | / od | -va |adeo azeră | _ Lin dot ad an L | H5 TAI dA 193 şo1 Loposadtd «tă -qng LLOZEOLE 3HY1TOAZIO 30 VINNILIDIS BMOLINZIA n TY I3IND3X3 30 13a0f

Pag. 2 -lei- 5 — — —_— er at ar tg Capi-] Sub-| Pa- |Gru- [a Ați Prevederi Prevederi |. ____ Preptari constatate Stingeri pe Drepturi | tot ra- | pa / | ti- | ne- - bugetare din anii din anul realizate alte c constatate tol |grafj Titlu | col | at trimestriale recedenti curent decat de incasat | & cumulate a — raportare fr a A B 1 2 3=4+5 + s s 7 8=3-6-7 4202 OI Ol 641.006 4502 33.479.980 2.573.740 i 036 1.036.703 6.103 Ol Fondul european de Dezve 314.400 RS. 356.469 Of Sume primite m cul Oi efectuate 75.514.410 1.Ă8a.280 02 Sume primite in col 02 efectuate in anit anteriori 1 se 1,150) 1150 03 855 359 R55 319) 02 ur 2.841.700 1.189.460 180 234 Ol ile în cont OI nt 284 TIR 03 IRO 234 07 | Î 107.300 0 01 15 | | 2.016.570 | 01 Î 01 2016570 7 DRIKC AR. DIRECTOR ECONOMIC ȘEF SERVICIU BUGET FI LI ASTI EC.SMARAN MRACICU EC. SFTELIANA STANCIU D / —_ _

Capi- CONTUL DE TOTAL JUDET SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31032011 Credite bugeiare EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI Angajamente TITLUL POS ! Program Regia nEnti pei FONDURI EX antarea ex ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FERNE NERAMBURSABILE (FEN) DERARE Fundul Furapean de Dezvoltare 1FEDR) antarea nationala*) rea externa nerambursabila Fondul Sociai European (FSE) vonata*) readerare (IPA) STELE DE CAPITAL 807420 641000 az 166426 79.200.850 [342 30.209.130 48.991.704 2.841.700 400 RICA son 1.653.309 73.036.680 1.060,40 1.060.401 165 434 o 1.060.401 1.060.401 ; rediti N Ang: Angajamente | Plati hi ieli tot Denumire indicatar dmat anuale trimestriale E Angaj seed Cheltuieli aprobate la cumulate bugetare legate de platii finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 8 5002 TOTAL CHELTUIELI 744, 15.236.260 15.236.260 3413669 8.032 ROUĂ 59.96 | 520.147

jo GTS 616501 0690 UFO 695 OLVAOLI | RLOOT Er6'POTII SOLILUSI Uri pi SURD EEE 06% PSI Bo? Ox SERE apesodroa esse | ALIA p IS sep | CO ax RANI LINVNISIN TAL X TATI TV dV) 10 N3H113 1LDYW IS ITI VIA INDIA VIS E] BNR IS ÎINY NI BIVALOAAI LIVIA AX INTAI TINV III IS 1LNHOSDTUd INV IVI ap [iu Is armoauedipo Tarsep | 10 | 10 BALLIY X TITEL 16 : un F £ z | ed ap [ aria e Bd arsa] area aqua azunure fer Pe op pproțrad aut aa sr nega oenur a ap NPIII aPaII 101LIPU 108 ans [1457]

Ga | Li LEG FOE 00 ÎNTA) N INAIIXI IHNONOA IE INV INYVNII 1) 3LD3IOUd NA TATI n LL BE voi 100075. 1LNA MII MI 1HTIIHI N SELIS aa ÎNVINYLIYA T0s9 TO D059 si VELO Ia e 3 MILITARA Pap, RI o 5 pop Foc uodsur. TRE zu ROZ 0 uns 600'9 aanoz as 00c oz 1UVIDNVNIAIN A IVXANIEI 005 00 PF LIV.) SI 019 UOGYT VWTENOHVN VOCIS ANKK 5 us Go NT NYLNVENDIS IS YINIA Id HUVUAVAV PI PALMA TD 0009 | sanse UE re 000'00£ DUU'US rs 000008 DUOBS DIS 600005 STIE RVE VER 061690! 8 9-s=L 9 5 | z I i ap | aug 1 areqoade Hed ap NE poomefo ur 2p apar) ațenur ABJUIIPUL ouale dry ESTE! na PI £

Credite bugetare Angajamente sro Credite de [77 Angajamenie | Plati Cheltuieli Denumire indicator el anuale trimestriale legale angajameni > sal aprobate la cumulate legate efectuate de platit efective inele perioadei de raportare B 1 3 4 5 6 T=5-6 3 Fondul Social Eurapean (FSE) 994 460 794977 794977 377 580.093 nacionala*) 394.390 141.460 78.300 39.946 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 2228470 153.000 746.677 16.67 520.147 se 02 03 ii neeligibile”) 324) , 56 07 1e Instrumentul de Asistenta pentru dersre (IPA) 56 907 area nationala”) 58 47 arca externa nerambursabila 358 07 03 ieli neeligibile | CHELTUIELI DE CAPITAL 20.100 20.078 30.096 20.100 20.078 2 30.096 Al 201 20.07£ 30.096 i 20.100 20.078 28 14.739 91 12.030 LO 3.327 ţ de 85 ţ PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 846 46 s5 at Plat: oficetuare în anif precedenti si ţ 846| 84 01 (SD) Q602 na nl 1.805.830 49|, 491.246 Hot

95 E, 99 IRFOLTL DP uzador E 9999 INMIEXZ NII IUAVINVNEI 0I HA TIVILEL n 79989” 59999- WEFILTE MINTII o UNI FOV 6 ADMIN IS 38330338 VENITI) £ USR nur “sep SUD) Şi ROST OLE STI 1az9li SS D9TTI6T SALLIV X TOTUL LOZOL NETOSE OLS'STS TG 1037 rece LII DasENURI 10 95 aro [ 9 UT ete i 3IRNOAZACŢ Dp ueadoang Mp TERUI TIVIN 4 AI ILINNOUd DIA TITI ajuti RAC ana +9 ATV VL TUIN a 5 E a d n E 7 n | ap ropeorad | | pay ago e aaa ap anpor) | openur nud IPS Pai n d

AN Credite bugetare | Angajamente ne Denumire indicator Ca e anuale | | Angajamente | Angajamente | Plati legale | Chalrt at _ aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platir efective finele perioadei de raportare |. A B 1 2 3 + 3 & 7=3-6 8 i nasionala”) | 355.300 180 56 Ol 021 Finantarez cxterna norambursal 40. 440| 66.664 06.60% £032 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.988.000 1 1.269.754 187.563 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.988.000 1.369.754 1 1.269 Ta) 187.563 01 Active îlxe 6-425.250 000 1.269.734 136973 269.734 Ol 01| Construct 3498 L 358.430 1.269.734 1.269.734 1.269.734 71 Ol 02 1.000 000 TI 9t 03 7.363 91 36 | 628.570 10.626 6802 ISTENTA SOCIALA 219.960 1209 1 ” 98.289 dl CURENTE 195.000 | 3& | TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE D FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) i POSTADERARE STI 193.000 56 02 | Programe din Fondul Social European (FSE) 95.000 5â 57.000 157.000 | 36 RU 38.000 | 56 201631 ţ 56 | 56 15 ante rsabila 70 24560 1.209 93.289 71 TARE 24.90 209 t 209 289 ol e 249060 IT 120 209 7 oi | 1535

7 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru-| | Credite bugetare ] | cat Dontasire indicator Crodie de manie Tiriac | Anpajamenie | Angajtmente Plati Cheltuieli aprobate la cumulate bugetare legale efeciuate de plziit | îinele | i perioadei de | raportare B 1 2 3 4 s 6 T=3-6 8 TI O transport | 36,333 Mobilier. aparatur birotica si alte i ! 20.975 9 30 310.60 | 24.960 1.209 1.209 1209 22229 7000 02 Partea ÎV-a SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINTE, MEDIU SI APE 4303394 30.260 7.194.070 5.317.582 4.531.767 7002 LOCUINTE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 13.033 260) 194. 5.317.583 1366833 Di CHELTUIELI CURENTE 17.00.23 Sa | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | | POSTADERARE 36 56 56 | “m 7 5.317.582 a 26.033.680 194.070 317.582 1.506.033 | 7 OI Active fixe 26.033 6% 1.194.070 4566433 Ol OI Il 4935200 1979 Ol 03 er, aparatura Birotica si alte active corporate 775.906 200. em 10.365 OI Alte active fixe linclusiv reparatii capitale) | 10.802.200 3.5H.390 200 2148200 FAGI EI 3.403 089 7402 PROTECTIA MEDIULUI | 1573: 70 CHELTUIELI DE CAPITAL | 15.734 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 15734

Pag -lei- E Credite bugetare TI | 7 Angajamente Denumire indicator Credite de NENE trimestriale Angajamente Angajamente Pluii | legale Cheltuieli | angajament aprobate ta cumulate bugeiare legale efectuate de plat efective | finele | | perioadei de | raportare — | B i 3 4 5 6 7=5-6 8 m 15.734 Ale active & | repa pitale) 15.734 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 58.220.810 945721 4.551.408 455L30R 24267 2 2409572 8102 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE 45.40 2.650.006 100.000 00.008 100.000 O CHELTUIELI CURENTE 41 920.760 36 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN ONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 9XIT6U sa Ul Programe din Fondul European de Dezvoltare 43.920.760] să OI a”) 56 01 70 480.340 2.650.006 160.000 100.000 71 LUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4 ARO 34) 2.630.000 0.006 7 O Aclive fixe ANU 340 2.630. ont 0.000 100.000 TI al 4.318.760 2.500.000 71 OI i 26t Str 100.000 00.060 8407 | FRANSPORTUR I 39.319, 6.8072) 4.451 408 2.309.572 OI CHELTUIELI CURENTE ţ 6 9.0539 3& OI pean de Dezvoltare 9.059 IN sa ol | 3& 01

Credite bug legate ale | | efectuate ag. 9 - lei- Cheltuieli efective 3 ANCIARE DIRECTOR ECONOMIC 6072 6.8072 583 Și 53.320 EC.SMARANDA H RACICU J ȘEF SERVICIU BUGET EC. STELIANA STANCIU 239 572 23.273 2.286.299

Atasament: Anexa_3.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31032011 RS TI Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe | Drepturi bugetare neasari ei Denumire indicator anuale „bugetare Total, | din anii dinanul | realizare alte cai constatate aprobare la trimestriale din care: | precedenti curent decat incasari de incasat finele cumulate | | perioadei de | raportare , A B 1 2 3=4+5 4 3 6 7 [poor 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 9.036.280 53.750.040 56.752.395 13.250.946 43.501.449 404 0002 1. VENITURI CURENTE 191.777.340 52.554.670 53.680.314 13.250.946 40.429.368 +04 14.640.193 2900 C. VENITURI NEFISCALE 191.777 33.680.314 13.250.946 40.429.368 390287 11.649.193 3000 CI. VENITURI DIN PROPRIETATE 1313430 382430 520.673 17.629 513.044 464.568 61.694 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.513.430. 382.430 530.673 17.629 513.044 464.8GR ti 61.694 03 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.428.000 357. uoof 505.151 17.629 487.522) 139.346 i 1.604 30 Alte venituri din proprietate 35430 25.430, 25.522 25.522) 25.522 3300 180 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICH 190.263 8 53.149.641 13.233.317 19.916.328 28.563.839 7.283 14.378.499 3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ACTIV 31.464.720 13228.51 39.176.203 37.885.530 528 14.513.900 03 xe si alte venituri in invatamant 2.324.250 750.000 414673 18.032 08 turi din prestari de servicii 2.346.090 482.570 1.131.989 316.702 687027 +44 962 1 butia elevilor si studentilor lu internate, camine si cantine 8.832.000 2.208.000 2.684 45% 2 23.314 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 1.020 i i din organizarea de cursuri de icare si conversie profesionala, zare si perfectionare 3810 SRO 970 970) 90 19 turi din serbari si spectacole scolare 279.020 236 174786 99.572 21 Venituri din contractele incheiate cu dea: de sanatate 149.004.510 39862 428.491 33.472.575 32.226.163 i0 turi din eo ele incheiate cu i

USERII SR 3LTIV VI TI AIE STR s ap maâna ej ap Lv1lS 3] VI 3 UINIABNS ue ULNIABIS AI OI 00If um NJ IGUN UP Di 05 189 189 189 NO VIU NICI LINIA 0t6E 189 189 TYV1JdVD NIQ ÎI Ol 006£ ns os 0 i AFTISTI 0VT OS ap Up = N to RIO ana e Ap UNII PAIE Ap PAUNIIIE 3 b65FI TELE LEI 667 LEG EUE Ar | = 1660 00S't OILE SL HOT DUO ia un & RS SOT RAT 006 019| Dx 006 BOGBDS'I XE] UTP LINIILDA 0 Gto pro Ti und | AXYVL NIC BIbE 96 us TEGUBE PRUVUG ORL PE HR: MUZA SID 0 n 1214128 op UIp OD 00U'ST Al 1215 ap [e ap DMS Ip LIqAd DIPFIRULS 2 01 m a 1-3-t=8 E un o 4 S+y=£ ES 1 a Y | ap | up MRS | amana! JUIIRI puopooaud 13483 Up plan JESEIUI Ip DIBIVISUDI ME | ad La$uns STIU ITIIP arzi nur up us urp “o jo1 E 153| LINII

3 - lei- nul curent 370 DIRECTOR ECONOMIC EC.SMARANDA/HARACICU 8 i i Î ȘEF SERVICIU BUGET EC. STELIANA STANCIU IRENE _ Prevederi 1 Bratari constate Sub- Ali Prevederi | Drepturi constatate Drepturi capi- ne- din anii din anul constatate toi at precedenti curent de A B 1 2 3=4+5 4 5 8=3-6-7 4310 09 Subventii pentru ir îi publice 2234000 2.246 400 394.775 1.851.025 16 Sume din bugetul de stat catre bugetele 641.000. 0 cati În urgenta 4510 SUME PRIN CON 622.370 01 Fondul european de Dezvoli 642370 Sume primite în contul

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTH DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31032011 1 - lei n — î AT Ţ Î 1 Pa-|Gru- | Ar-| AH | | Credite bugetare j | Angzjamente | e Ata Credite de PTT TTȚ | Anpajamente Plati Cheltuieli Denumire indicator pl anuale trimestriale] | legale | angajament = - aprobate la cumulate | bugetare legale efectuate de platit efective A = y finele | perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 & T=5-6 3 3010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ST SUBVENTII 99.036.480 53.750.040 936.083 45.851.580 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.686.030 1.504.690 544168 556.786 î0 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 3.686.030 1.504.690 265 6510 INVATAMANT 9.260 4076210 1.038.573 i 03 Invatamant prescolar si primar 5.906.460 2.010.670 1 21.994 oi | 53.300.600 1.706.936 ! 1 T0GIIE 02 605.860 275.543 21994 256.163 az secundar 3.009.600 S9403) 02 Învatamant secundar superior 1.600 Învatamant profesional 628.000 106930 106.797 97.319 03 Invatamant postliceal 991.500 269.020 268 268929 266.185 îl Servicii auxiliare pentru căueati 3.201.700 902.180 02 902.152 903.456 03 Înternate si canti: 3.201.700 902.180 6610 SANATATE 46.853.130 35944451 914.094 06 Service! cu paturi 175.733 516 46.853, 130 35944951 3594495] 34.050.857 | Spitale generate 1753.733.910 35944951 35.944.951 35.030.857 14,094 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.135.000 196970 | 196.924) | 03 Servicii culturale 1.495.000 196.920 186.92 19.525 04 | concerte 885.000 23100 120.143 06 Case de cultura 610.000 134.200 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOC 921.95 444.250 55.92 05 | i 610954 264.230 83.78 ADA 02 ţ 950 264 250| 789 | 69.8

Pag. 2 - Joi |Capi-! Sub- Credite bugetare Angajamente RE de Aogajamente Plati elinieli col | capi Denumire indicator Credite anuale trimestriale Cheltuieli angajamen tal aprobate la cumulate bugelare legale efectuate de platit efeciive finele perioadei de raportare B 2 3 + 5 â 7-5-6 si ke cheltuieli in dormi gurari- lor si asistentei sociale 314.000 180.000) 11403 11.403 7010 LOC TE. SERVICTI SI DEZVOLTARE PUBLICA 2.190.330 486.460 202.677 202.677 03 Locuinte 2.090.330 486.460 202.677 201677 202.677 ai Dezvoltarea sistemului de focuinte 2.090.330 486.460 202.677 22677 202.677 130.686 -130.686 1 EXCEDENT

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR ITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII St SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 31032011 Pag. 3 - lei | ) Credite bugetare Angajamente Denumire îndicaror | Credite de IE trimestriale Angajamente Angajamente Plati tegale Cheltuieli aprobate la cumulate bugerare legale efectuate de platit efective finele | i perioadei de i raportare A B 2 3 4 3 6 T=5-6 3 | | 3010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII po | | SI SUBVENTII 199.036.480 53.750.040 410543 936.083 45.881.580 ai CHELTUIELI CURENTE 1932.836.220 52.530.480 30.833.577 39.897.489 936.088 14.494.827 10 TIFLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 109.944. 200 27.830.190 23.299,1R9 23.299.189 24.099 386 0 40 Cheltuieli salariale in bani 78.559.350 19.976.460 Ra 18.022.238 10 01 01| Salarii de baza 58.947 780 14.176.510 116285 12.876.025 10 Oi 03 i pentru conditii de manca 12.501.240 3.107910 2912238 29124 2.986.145 IQ 91 0 2.063.330 939.140 688.950 635.809 ta 97 are 499.000 139.000 19.26 134421 10 01 f0Q| Fond pentru posturi ocupate prin cumi 354.000 190.480 230.155 10 Oi Fond aferent platii cu ora 2502 Aso 1.247.3% 1.162.969 1 | 10 01 12! Indemnizal ite unar persoane afara 92.000 25.890 12.391 12.291 12.29 IQ OI 13| Indemniza 16.000 3.285 53.285 3.385 4965 10 01 30| Alte drepturi salariat ES 35.408 EET 0 02 | Cheltuieli salariale în natura 1.244.500 1.033.881 10 02 01| Tichete de masa 1.244.500 1.053.881 869.329 iQ 03 Contributii 4.609.230 3.467.423 5467422 4207813 | 10 03 01 19.998.750 3.036.900 3.966.169 10 03 02| Conmb 183.160 934 9302 90.048 18 03 03 | Contributii de asigurari sociale de j sanatate 4.892.890 1.147.290 978.590 978.590 ) 938.993 10 03 04| Contnt | | e | 263.620 53.330 51.089 51.689 10 03 06 856.220 200.70 255.009 253.099 20 TITLUL U BUNURI SI SERVICII E 15.318.333 14.382.245 936.088 n

YU LE LE LEE ULIDJSURII 7! 90 UT strai uns IFC | IMIUAAU Si Be my to vc £ Op DI | FO bO 07 [EU FO OT 01999 ă LR spe | TO NL ES RE | 10 FO UT FIG 080% TS DE iz = + LT URII = be 076 = x SUI 099 n 3. [06 10 07 a LITE SCI e Vis PRE III 0 SONUSI £ 9599 E vre 099 UUF OLE FURI IIS OLTERE OLTERE 1 îs ed BITTER Iacea IINOUI 110] 18 IUNI 3 907 OTE 3) 66ULII VLFESI 06597 0861 | [0 6 0 9059667 3 > E SE un | 1 9 Ce A ap apuy IUNI ador auezoiiag IBT st op ap PI) | Suy | ] arnue IPPD mr nod aude DIANA IPAD FETE pF

3 -lei- Credite bugetare ina indicator Credite de Ţ - Angajamente | Angajamente Plati | Cheltuieli denumire indivator fament anuale trimestriale ame E aprobate la cumulate bugetare legale efectuate cfective finele perioadei de | | | raportare ) B 1 + 5 & 20 08 01 | Deplasari interne. detasari, trar 27448 20 06 02 sari in strainatate | 4000 3,638 3.638 21635 20 09 Materiale de laborai 896 140.020 94543 94.543 94.543) utare 24306 7.046 3.676 3.676 367 220 20 12 ana si exper 2.290 F.250 1440 îi 20 13 37930 26.332 26.332 26.332 2717 20 32.120 21.660 21.668 21 660 13.405 20 23 | dispozitiilor legi 12.800 3.200 2972 2913 2973 24.667 20 27 hote cadou 3.000 20 30 3138. 9354 al? 20 30 01 Reclama si pub & 893 893 20 30 02| Protocolsi m 20 30 04 1.225.080 337. 217.713 arsi 074 20 30 06 service i [ Ir 683.100 282300 185.524 183334 | 2) 30 30 n 215.000 3 213.333 213.543 3 Sâ TITLUL V FONDURI EXTERNE N POST, RE DE 0423 171.942 171.942 152.515 56 0I ograme din Fondul European de Dezvoltare 4384170 171.942 5& Ol 02 ambursi 4 42 171.942 171942 181.515 37 | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA n 3113 +1 14 57 02 ANA 3

Pag. & -lei- | Credite bugetare Angajamente ) Denumire indicator Credite de Ta 1 erat Angajamenie Phoii legate Cheltuieli aprobate la cumulate legale efectuate de platit efective îinefe perioadei de i | raportare A B 1 2 3 8 - 57 02 01 Ajutoare sociale in numerar 315.100 156.000 11.403 11.403 j 37 02 02| Aiutoare sociale în natura 3.700 32710 7 | 32934 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | 1.660 39 01 Burse 1.660 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.200.260 1.2(9. 560 99R 220.998 1.386.753 | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 320). 260 1.219.560 220.998 220.998 220.098 1.386.753 7 OI Active 5.200.260 19.580 220.99% 230.998 8 1.386.753 71 Ol 01| Constructii 487.880 204.090 204096 204.096 1419 01 mente si mijloace de | nspori 119701 | 1.247.079 71 Ol 03 | Mobilier. aparatura birotica si alte i | 200.000 140.006 125,398 Ol 30 676.170 16.902 12.857 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.686.03 1,504.690 344 368 556.756 CHELTUIELI CURENTE 5.369 510 1.233.690 552.423 10 TIFLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.922.000 333.000 331.877 330.764 0 dl 1.544.000 451.000 259.965 4 OI 1.344.000 400.000 260.301 | 255.487 I ţ 54.006 14.000 | 10 01 3 10400, | 10 Ol 30] Alte drepturi salariale În bani 108.000 27.000 | a 0 01 Contrib 379.000 102.000 70.799 ID 3 Contributii de asigurari saciale de IN3 000 75.00 33.427 RAO

or ro DOS URILE USVRS LIBJAJSULI) “USE ap “AUIaIUL LIESP) I Gnu LE UNU N CL «7 LIT OLT ap DIA ze! LT LIT ap PINILII | 00858 IS DIII ung ov | OE IRI “AI = e cei 68 int IRT 35 [ou LLE OU ?: 03 sea 00S'1Z IT DO EL SEI US Z6T TIE 069'00£ tr 00GE zi 18 nod 90 6 Di LN ar aeuorsajosd e Ap ap SEL 000'uT MWTE areas | 9 ap apar aarzoâng ep 2a poe ed ap ENA m apar IPRIPUD pote IP PI jud ca fer HPI 1 - L stă

Pag. - lei [Capi-] Sub-| Pa-|Gru- Ar-| AR EEE IN Credite bugerare | | | Angajarmente | | to) numire indicator Credite de Tate | Angajamente Angajnmente | Plati legale Cheltuieli | PENE | aprobate In cumulate bugetare legate efectuate de platit efeciive | finele | perioadei de raportare a B 1 2 | 3 4 5 6 T=5-6 8 7 deriv ate din acti rezentarea TI iteresclor statului. potrivit dispozitiilor legale | N 00 zu 2 20 36 Alte cheltuieli RENO 330.360 195. 2) 30 02| Protocol si reprezentare 9.006 2250 20 30 06| Prestari servici) pentru transmiterea | drepturilor R3.323 185.524 20 30 Alte chelruieii cu bunuri si ser 45810 3.292 1292 10.365 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 316.500 251.006 +36 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 316.500 251.000 4361 Ia Active fixe 316.500) 251.000 45351 Ol 03| Mobilier. aparatura birotica si active corporale 200.000 140.000 3.943 Alte active fixe i reparatii capitale) 111.000 6510 INVATAMANT 26 4.076.210 1.070.567 219941 3 Ol CHELTUIELI CURENTE 4.057.880 21.99. 3.857.669 e | TITLUL IL CHELTUIELI DE PERSONAL | 338.190 233 053 334.329 1 Cheliuicli salariale in bani 264.350 260,273 0 OL 01 i de baza 57% S1.A09 31 A 10 Gt peniru conditii de munca 500 470 356 396 10 Alte sporuri 0 923 93 323 906 a Fond pentru posturi ocupate prin eumul 66.480 BG 66.180 66.480 10 Fond aferent platii ca ora 304 97.950 DN demnizati 2 11.390 11.38 ŞI 1 ba 12.150 2.158 0375 5.793 10 02 natura 00

Pag. 9 -1ei- Credite buguiare Angajamente Denumire indicator | Credite de ae 7 | Angajamente Angajamente | Plati legale Cheltuieli angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit finele | i perioadei de | ] raportare B Î 1 2 3 4 5 â 8 ichete de masa TU 0 03 Contributii | 73.840 12782 72782 , 72.057 03 asigurari sociale de stat 56.06 55.305 33.205 SĂ 30 34.404 0 03 02 asigurari de somaj 1.320 1.285 1.285 1.296 03 03 asigurari sociale de 13.730 303 13.503 13,503 13.650 10 03 0+ 720 620 GUS US 620 0 03 0 23 2 2.087 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 13 204, 3.656.980 3.686 21,994 3.490.406 20 8 | Bunuri si servicii 3 932.490 932.295 932.295 21.994 804.054 2 Ol OI 68.370 68.354 AR8IO 20 02 Pentru cura ELIS 20 ȘI | Incalzit. iluminat si forta motrica 1322.00 163.200 163 20 Ol 34.000, 23920 33.897 20 91 27.100 24.354 20 01 R.000 2210 2 2.158 20 Ol 07 nspori oua 1.70 Las 2105 20 01 08| Posta. tefeconuinicatii. radio. tv, | 49.050 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu acter functional 63.620 63.597 63.597 83.597 20 Ol 30 vru | 1.962.870 424.26 414.245 20 02 296.370 276 26 E 2391 2.593 051

Capi-| Sub-| Pa-jGru-|Ar-| ] Credite bugetare | | ] i | ol îndicazor Credite de ae | trimeniriaie | Angajamente Angajamente Plati lezate Cheltuieli | PIRAȚII aprobate la bugetare legate efectuate de pia efective | finele perioadei de | raportare B 1 | 2 3 4 53 â T=53-6 | Hrana pentru oamer 2.589.935 | 20 03 02| Hrana pew 3.000 l 20 04 Medicamente si materiale sanitare 177 20 Medicamente 20 va KO sa 20 76.470 764 76.440 20 264.600 7.130 ţ 20 | 158.000 69.330 69316 69310 26 94370 t 12.696 12.69 20 06 Ol | Deplasari interne, detas VE 12.696 20 09 Materiale de laborator 1019 LIS 20 si rau documentare E 358 3.58 358 20 12 1.450 tis i 20 13 ala 34.700 21.506 21.500 21.50 24 896 20 15.60 3.564 3.563 3.563 3562 20 30 990 14912 20 30 îl O 393 20 30 30 14030/ 935 57 2.27 32.718 57 02 ERA 32 57 02 01 57 02 02 420) E 32710) 32710 39 TITLUL IX ALTE CHELTU 11.66 59 01 Burse 060[ 70 566.420) A 18.22 18.321 566. 32 | 8321 3339 Ol 1832 i

Pal -lei- Sub-| Pa- |Gru- _ m | , Credite bugetare capi ra | pa | Secte de [inoate pa legale Cheltuieli to! |araf| Titlu] col | at] aprobate la legale efectuate de platit efective finele | i perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 71 Ol OH | Construeni 36.750 am) 1 as| 1419 9 | 71 Ol 02] Masini. echiparacnte si de transport 13.224 7 ot Mobilier. aparatura birotica si alte | 30.692 01 30 lusiv reparatii capitale) 529.670 0 6.902 16.902 16.902 74 | 8610 SANATATE 175, 35 944951 35.030.857 914094 41.139.115 Al CHELTUIELI CURENTE [73.536.500 46,392 56 35.944.951 3594493 35.030.857 sr 10 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 26.86[.0U0 21.627.944 627.999 24.627.999 10 oi Cheltuieli salariale in bani 18.250.554 10 OLE Oi arii de baza 13.286.424 10 OLE 03| Spomuri pentru conditii de munea 12.500.7: 2.983.806 10 01 06| Alte sporuri 2.062.330 10 01 07 [ Ore supliment 499.000 129316 0 0 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 484.000 23.143 10 01 Fond aferent platii cu o 2713630 1138 850 1 1.074.165 1.006.652 0 DI indemni 1.000 433 433 3 IQ OIL 30| Alte drepturi salariale în bani 32 31 37122 153 0 02 1244 1.053 05 869.329 0 02 01| Tichete de masa 710 124 Lo5 053.88 46325 10 03 tribu 6.423 5.323. Spa 19 03 19.49% 4905.40 1.980.092 02 3.980.092 03 02| Contribuuii ide soma 471.340 06.680 CI 42 90.428 10 03 03| Cont sociute de sanatate 1.113.560 10 03

5 LE [ra - IRONIE Sp 1031 ap nun TEX 1bi a) PT 0 66rE ANDI DES GIGI 059 sapun | 70. tt 0 GtLEFEL Tale SOSI WF ELE 0GL EVVRT ou af 99 ace FLO 99 Vei 69 & ese: 5 3 3 pa = Mol6 UZ EG: 1 nud Fe ta o a aur TG = a ei 3 EI noise E) | ung av 10 60 01836 NEWSEI si IIUPIU |80 10 07 1556 ice > = | 70 10 OZ [90 10 07 ma [50 HO OC euro | 10 OT 10 Oc 10 OZ nosq ap uniuni | [0 10 07 VOFUR TE cur SSE aa 009 ua 1 0007887 TEULUTȚI 'IZJPIU) 0ZZ08S LAT SD) n = is a a ia VIE BOT 99 RUT 2 09FSSTLT 15 MUN 10 oz ol T60FI6 DIA HAS IS DINNONB H TOTUL x paduoa ntuad [90 £0 Ol 1 GF 76905 E Ie 00609 ] ap aparu | apar 2AHIIJI ap E | 103 [ot A ud ) ap apaz3 area low | TIMID pata | axuaurefe Suv IPIII CASSA ai ar Ted

Pag.13 - lei- ; Credite bugetare i mente ] Denumire îndicator NE de anuale | Angajamente | Angajamente | Plati tegate | Chaltuieți angajament aprobate la cumulate bugetare legate efectuate deplatir | efective finele | perioadei de | raportare 1 2 3 4 5 6 7=5-6 3 20 05 03 125.080 28 520 2 27053 2.703) 20 05 30 | 328.740 8560 71.809 71.809 20 06 Deplasari. detasiti 28.960 674 4489 20 06 01| Deptasar interne. deta 28900 &TAL 20 0% Materiale de laborator 587.964. 138.990 93.524 93.524 93.524 124.152 20 11 Carti, publicatii si matei | documentare 1000 1.000 38 158 220 20 13 Pregatire profesionala 20420 723 1832 4832 41827 20 14 Proteclia 50.000 152 7152 2 2) 25 Cheltuiel ciare si extrajudiciare derivate din actiuni În reprezentarea intereselor statului. potrivit dispoziliitar legale 12.000| 3.000 2951 24.647 20 30 1.464.760 133 Sat 351.317 20 30 04 190.080 215.200 15960! 20 30 30| Alte cu buni servicii 274.680 125.100 133.360 191.656 36 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 042 1042 515 so 01 dul European de Dezvoitare 4 642, 942 515 36 O 02 642 942 | 181515 m CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE TE Of 01 02 2197.01 1.220.277 71 01 03

ot JM, ta = 19 BOB AIPUONDUNI [8 MATE iad Mies 5 umumq an | O€ 10 Oc So a 100709 III 60 10 OZ 0sr us 0 un 000! augur | euros mod 180 10 07 Ul uodsueij 140 10 OT 5 asi qu Was op sold [90 10 07 DO 000 U00'I 0 u 0000 Cu 005% 12 uad operare | TO 10 Oc PRE st noa sp umana | [0 10 0 MI Goru FDIADS îs ung 10 02 IC 60CTOE 0001971 0 uețes urudaap any [O0€ 10 OI HAS IS RENO ÎI TITLE 000'S£ 000'LWi | 0 91 00097 10 OI 10 OI 10 Ol 1 MILIARD 1 TOTII ol | VOTE 0000£ 59 8579 DIETA RTR 000'86 076961 DUE ONE TBINLTIHI 10 AIDITSU IS DIL9 xy oause ay |OE 10 IL FIVE P10d:03 BAD vw + un a a n a = T 1 a ap | IEI tr BABII mud ap ALEBIIIJI EESTI atena | a PMI Bud ayasurm Tar - șI Sta n) Dă |-a8S de

Credite bugetare Angajamente Denumire indicator Crediie de mate irimestriale Plat legale angajament aprobate la cumulate bugetare legale cfeciuate de plat finele perioadei de raportare 1 2 3 4 3 6 7=5-6 s Ţ 43.000 290 12 28.357 147.000 16.500 14.204 14.204 14.204 62.000 12.500 10,566 10.566 20 06 02| Deplasuri în strain 83.000 AM 3.638 3.638 20 îl Carti, publicatii si materiate documentare 6000 1.000 20 14 Protectia muncii 2000 1.000 20 27 Tichete cadou 45 000 20 30 Alte chel | 644.000 164.600 15.285 53.383 20 30 Reclama si publiciune 4.000 1.006 20 30 02| Protocol si reprezeniare 1.000 +4 20 30 04| Chin 35.000 100 aal 3 20 30 30| ca bunuri si servicii 602.600 132.600 7297 72372 0 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000 5.000 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 30000 TE OI 30.004 3.000 7155 OI 13.178 01 01 | (i reparatii capitale) 30.000 5 ua ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 921.950 444,750) 95.193 91 ELTUIELI CURENTE 921.950 444.250 95.192 20 BUNURI SI SERVICII at0950 264.254 20 Ol i servieit 236.50 24.660 33.674 20 ot de biroi 3.000 20 0 02 e 0.000 1

Pa, 16 - lei- Credite bugetare | Angajarnente | Denumire îndicator Credite de anuale | trimestriale Angajamenie | Ang Plati lezale Cheltuieli angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finete | | | perioadei de | raportare | 5 1 2 3 4 5 1=5-6 8 20 UL 03 local 1, ilur: si forta moirica E To, 27.139 139 20 O 08| Posta, telecoi radio, Iv. SH 3.00 20 0t 09 cu 30.000 15.000 52 20 OI 20.300 29.500 6.535 4353 16.550 20 02 13.000 0.000 | 20 03 326. 40) HUI 30115 ST6lI 2) 03 320.00 100.000 50.15 0.5 5T6U | 20 04 e sanitare 5 00 300 35 2) 04 Hs 20 04 3.000 3.000 20 05 7 de inventar 5.000 3.000 20 05 3.000 10 30 20 30 servicii 9.050 3.650 | 37 Aa 11.403 11.403 | 403 57 02 311.000 403 1.403 57 02 a +03 70 300 CIARE 106 7 a 306 71 02 loace de | Cc 306 7010 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 33 486. 202.677 202.677 2090.330| 01677 FI 2098.53 axa 22677 202677]

Gru-|Ar-| Pa- Plati & 7 at Active lixe | 9 PRIMAR DIRECTOR ECQNOMIC ȘEF SERVICIU BUGET DR.ING. GHE, RC EC.SMARANDAAIARACICU EC. STELIANA STANCIU TI = VU 1 CITITE E VW [E e i

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITU SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE 31032011 Pag. 1 - lei- dt [rate | Br cor aan — | Drop | tot |capi-| Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii dinanul | realizate alte cai _ | constatate trimestriale —_ decat incasari de încasat tol j aprobare la cumulate din care: precedenti | curent | finele i perioadei de raportare a i A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 3=3-6-7 000? 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 1589.452.050 21430 13.250.946 13.500.768 4.218.492 16.491 818 0002 1. VENITURI CURENTE 187.218.050 51.268.130 13.250.946 40.429.368 14.640.193 2900 C. VENITURI NEFISCALE 187.218.050 31.268.430 13.250.946 40.429.368 14.640.193 3000 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.513.430 382.430 530673 17.629 513.044 164.868 411 61.94 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.513.430 382430 330.673 171.629 313.044 âl& 03 1.428.000 357.000 503.151 17,629 487.522) 139.346 Ati sa Alte venituri din proprietate 85 25.40 25.532 25.522 25.522 3300 16 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICI 18 50.886.000 53.129.641 38.563.849 7.293 14.578.499 3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICH SI ALTE ACTI 188.331.880 104.720 13.228.517 39.176.203 37 3.25 14.513.900 | 05 Taxe si alte venituri E 2,314.250 4114673 18.032 456.641 174473 | 08 Ve: 2.340.090 481,570 i 985 316.702 : 687,027] i 444.962 14 Contriburia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine R.R32.000 2.208.800 2.687.199 2741 2.659.104 1781 2334 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa LU20 1.020 "organizarea de cursuri de ficare si conversie profesiona 5 970 97) 90 19 SI sportive 236.001 4786) 75214 99572 21 din contractele încheiate cu 1 sociale de sanatate 39.862 88 11.428.491 33.472.528 32.226.163 20 din contractele incheiate cu

"Prevederi tol | capi- Denumi din tol din care: curent raportare NR 1 1 2 3=4+5 3 & 7 8=3-6-7 3310 4.855.250) 1.128.000 50 tari a GIA. 388 So 271.196 IN TAXE ADMINISTRATIVE, BERARI L 142.634 sa i 142.639 142.639 3610 298.295 294 295 298 295 30 298.295 298 295 198.295 3710 RURI VOLUNTARE, ALTELE DEC ILE -4.559 200| 303.987 2991 202 64.599 ol spon: i 303937 237326 202 64.599 03 te din sectiunea di ea sectiunii de dezvoti 4.359.260 Da 50 50 sa Su 10 2219.78 AT 23 825 UI 25.00): RIS OUL XRI3.U0U 4310 TRA <a 2246 1851 625 0 SA 1.246 DR.ING. EC.SMARANDA H N DIRECTOR ECONOMIC RACICU ȘEF SERVICIU BUGET EC. STELIANA STANCIU

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31032011 Pag. 1 - lei- Credite bugetare wi Angajament Denumire Credite de nai E | Angajamenie Angajamente Plati tegale Cheltuieli angajament aprobatela | cumulate | bugeiare legale efectuate de platit efective finele perioadei de | raportare B 1 2 3 + 5 6 | 7=3-6 8 : TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENT! 189.452.050 51.588. 40.661 63. 936.088 44312512 OI 9.452.050 0.661 35 936.088 44312313 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.830.190 23.299. 10 01 bani | 19.976.460 în OI 14.176.510 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 501.240 07.910 2.986.145 1) Ol 06| Aliespi 2663330 939.140 10 Oi 07| Ore suplimentare 499.000 39.000 in ai Fond pentr postari ocupare prin cumul 554.000 190.440 230.155 10 Ol 11| Fond aterent platii ca ora 2802480 [247390 10 Ol 12| indemnizatii platite persoane di! afara unitatii 92.000 29.890 12.291 10 13 146.000 39500 5.235 5.585 4055 I 91 30 353 520 106.640 R23 0 02 4.886.210 1.244.500 1.0S3RKL 1.0338 469 329| 16 02 01 88620 1.244.500 869.329 iN 03 Contributii | 26.298.640 5.467.422 = 207412 WI 03 OI | Conetbui i sociale de 19.998.750 3.036.900 1089042 3.966.169 03 02| le somaj 185.160 93.002 02002 VBA IO 03 03 asigurari sociale de sanatate 4393 1.147.290 9 97 590 10 03 04| Contribi 265.620 51.089 51 sal 15 10 03 06 | 856.220 260.754) 233 099 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII O A n 59£

- a Pag. 2 -lei- Credite bugetare | Angajamente ai Credite de [TI N | Angajamente Plati Cheltuieli Denumire indicator anuale îrimestriale legale angajament | aprobate la cumulate bugetare legale efectuaie de platit efective finele | perioadei de | | raportare | B | 2 3 4 5 6 7=5-6 m 20 OI 12.045.750 4.853.632 4.853.622 431 21004 4.996.806 20 UL OI 3065 153.476 153475 153.476 117.099 20 Gl 02 749.120 206.101 206.101 196.254 371.337 20 or 03 | 6.420.510 1832210 1.828.458 2019098 20 OI 1.823.340 407.730 383.270 38327 3874901 20 01 nti 104.660 31946 20 0 T 208.192 49.994 26 Ol 334 520 96.035 96.035 06.376 20 ot 007 225 5 i 20 ai | 2384. 4631 32.724 | 20 OI 6.280.660 1.263.148 1.363.148 LASI 12143 20 02 59, 123.855 F25.NSS 20 03 3.327.880 3 | 3.742.834 20 03 OI 920 3.326.764 3 782.834 20 03 02 3000 116 6 26 80 5.030.865 Si 1 20 04 OI 2733 20 02 1089.61 a 543.367 20 1 031 Reci 1102937 1.102.937 1102937 20 04 04| Dezinfe 91332 191.332 | 20 03 Bunuri de natura obiectelor de inventar 232.720 180.719 130.719 ţ i î 20 i 228 28 228 20 05 93 9.833 20 05 179.638 170658) 18.743 20 06 | i 3 086 EI

Sms ROLE NT TF 1 pi e ta e în e DY LUI 199 ăi Wa ta BIT EET IT OTE UT 099 2 001689 00071 001 0005 0087 08S'GL OTELL 06TE 006 OUR | To IL TE IPS asng 317 XI TILL TD îs 10 20 uod d | FO O£ Uz IS [0301034 18 ramas OC | ay ANI, LE o Ingres se o IUN ți 0 | Şi Oz IS zi Or apei 1 18 “NIPI II 0 60 De UL esejdog | ZO 90 OZ Ap oma | 10 90 07 un € z a v 1yețd ap JAWI a) IMPUI "d - ta ap pPprozod pu aus armin IPAD ap e [163 SLIM td ni ans dei

Pag. 4 ei [Capi-] Sub] Pa- | Gru- | Ar-| Al ] Credite bugetare | Angajamente | | | | pa! Denumire indicator Credite de | | trimestriale | Aneajamente | Plati legate Cheltuieli tol | graf] Tirtu | cot aprobate la cumulate cfeciuate de platit efective | finele perioadei de NE | aportare B 1 2 3 + 3 6 8 _ 10 E: TLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.923.000 333.000 331.877 330744 i Cheltuieli salariale în bani „544.000 451.000 259.965 10 01 Salarii de baza 1.344.000 | 260.R0 260.801 159,487 10 01 12| Indemnizarii platite unor persoane din afara unitatii 54.000 14.000 OLE 13| Indemnizatii de delegare 38.000 0.000 OLE 30| Alte drepturi salariale în bai 10R.000. 27.000 | 10 03 | Contributii 379.000 102.000 71.076 7.076 20.799 IO 03 Contributii de asizu sociale de | Star 203.000 75.000 33.643 33 vas 33.421 03 02| Contributii asigurari de somz 8.000 1000 128 1289 1 10 03 3 asigurari sociale de 72.000 20.000 13.562 E 13562 1 03 04 asigurari pentru | accidente de munca si boli profes 4000 7 03 06| Conributii pentru concedii si demnizatii 12.000 3.000 2.193 2 2.193 26 TITLUL il BUNURI SI SERVICI 1.446.530 212.381 212. 21139 26 OI Bunuri si serviei 462.720 292.500 18 21 383 2 20 01 01 | Farmituri de birou 95.490 20 Ol 02| Materiale pentra curate! 16.000 21.500 20 Dl 03| încafzit iluminat si forta motrica 6.510 + E 20 Ol 04| Apa. canal si salubrita 36.300 | 1280 1% 529 20 Ol 05 buranti si lubriftan 25.000 22.506 1502 20 Of | | 380| GU 1 LITA 20 9i ] ilernei 43.006 4 i 3379 | 20 a

Pag. 5 - lei- Capi-| Sub-| Pa |Gru-| m m Credite bugetare angajamente | tol | 1a-] pa / Denumire indicator Credite de anuale trimestriale | i Ansajamente PB | legate [erat] Tian cor! arl angajament aprobate la cumulate | legale efectuate de platit efective | finele | PI perioadei de | ; | | raportate | A B | 1 2 3 4 5 6 7=5-6 3 7 fr m 37 32020 283 20 Ot 30 | 129.07 35.340 7616 Tia 20 05 65.700 26.700 [227 1227 1227 20 05 30 e 63.700 i E227 20 06 Depiasari, detasa i 20 0% Oi 37 20 Cart | doi 6.000 | 20 13 Pregatire protes 22.400 | ţ 20 14 Protecita 12150 253t 945 943 3 636 20 23 | ţ 20 20 30 3103 BRNO 20 30 02| Protocol si reprezentare 9000 20 30 06| Prestari serv centru trai 689.100 85.524 3.524 1 24 30 30 cu bunuri si serv 20080 3.292 2397 | | 6510 ATAMANT 4 052.246] 130,252 3 01 CHELTUIELI CURENTE 14 542040 4.057 80 1032246 252 1.857.409 10 TIFLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1519. 138.190 333.053 333.053 A3.055 334,319 Ul ch 1933070 264,350 260.273 260.213 260.272 262.217 10 O 01| Sala 309 31 309 10 Bi 05| Sporuri pentru con 500 396 396 250 j 10 0) 06| Alte sporari 1000 923 023 RT Gl 10| Fond pentru posturi ocupa | i 6 66450) ini

Pag. & - lei- |Capi-[ Sub- Ali Credite bugetare Angajamente | ti Credite de PTT Angajumente Plati Cheltuieli tol ne-j Deoumire indicaror anoaiameni anuale | trimestriale legale al Rea aprobate In bugetare legate efectuate de platit efeciive finele perioadei de raportare R 1 2 3 | 4 5 6 T=5-6 10 OL li | Fondaferent platii cu ora 58.550 58.804 10 Ol Îndernmnizatii platite unor persoane d Tar unitatii 12.000 1.3901 386 10 01 30| Afte drepturi salariale în bani 12130 12.150 1975 10975 5793 10 02 Cheltuieli salariale în natu 1.500 0 02 Tichete de masa 1.500 10 03 Contriburi 284.71 72.782 72782 72.182 10 03 Ol | Contributii de asigurari sociate de stai 216.880 56.000 35.305 | 33404 10 03 02 5 1.320 1.285 1285 296 10 03 03 48.380 13.73 13.503 13.503| 10 03 04 ţ 720 ozn 608 63 10 03 0 Contributii peri! 1 indemniza 12910 T 20 TITLUL Ii BUNURI SI SERVIC 13.204.100 3086050) 3686481) 3.664.457 21994 20 Ol Bunuri si servicii 3.694.R70 932.295 21.994 20 01 Furnituri de birou «0.500 RES +59 2 +00 sai 03 20 1.327 _ Fo3.2U 20 54.00 239% 23 97 23.897 23.897 20 24254 14154 20 8.000 2210 2178 20 7.000 1700 1.684 CE 2105 20 | ) 53.000

Pag. 7 — lei- _ 7 Credite bugetare Angajarmente | Denumire îndicaror MINI anuale im estriale Angajumente | Angajamente Plati legate Cheltuieli = aprobate la cumulate hugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 + 5 6 [ 7=5-6 8 | caracter functional G7.000f 63.620 53 _ m 61.397 63.597 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru | intretinere si functionare 1.962.870 424.260 424.245 434245 41202 20 02 296.370 27620 37.486 27486 27.486 20 03 8.457.600 2.591.080 2591051 2591651 20 03 Ql | Hrana pentru oameni 12.600 2.589.960 | 2589. ss] 20 03 02| Hrana pentru animale 3.000 120 Tita 6 20 04 Medicamente si materiale sănitare sot 350 501 Sel 20 04 Medicamente 1510 490 | | 20 04 02| Materiale sanitare 90 so 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventat 123.500 76440 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 264.600 7140 7.130 20 03 30| Alte obiccte de inventar 158.900 69.330) 69310 6s3la 20 06 | Deplasari, detasari. trans! 94 al 12.730 | 20 06 Deplusari interne. detas: 94,370 12720 | 20 02 Materiale de laborator 1.000 1.03 109 1019 LOS 20 11 Carti, publicatii si materia documentare 900 a sant 3 20 12 Consultanta si expertiz | 2250 1450 l m 13 | Pregatire profesionala 34.700| 21.50 21 Sun 21.500 20 Pratectia muncii 153 500 3.574 3.583 1563 | 20 30 Alte cheltui! 206.990 i2930 1912 14912 aa 20 30 Ol] Reclama si publicitate 2.100 ana 893 593 20 30 30 ieli cu bunuri si servici 14020 tai 9352 37 | i 3127 32934 37 02 7.800 327 SIT 32934 57 02 E 4.00 | 37 02 02| Ajutoare saciate in natura 3.00

Credite bugetare [ Angajamenie 1 Denumire indicaro Credite de Tale | Anpajamenie Pinii | leoale Cheltuieli , Angajament aprobate la cumulate efectuate de platit efective i finele | perioadei de raportare B 1 2 3 4 3 | 6 T=5-6 8 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI E UE 7 i 35 Ol Burse 660 | 660 SANATATE 69.152.740 3.151.990 33.773.409 39.645.060 QI CHELTUIELI CURENTE 1691 30| 45.751.990 33.771.009 34 R3R9IS 39.645 06 19 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.503.920 26.861.000 24.627.999 23.428.029 0 a | Chettuieli s le in bani | 19.183.110 250,554 5.250 554 17.493.743 10 OI 01) Salarii de baza 56.725.210 13.662.350 13.286.434 EI. 316324 12.537.060 iQ OI 05| Sporuri pen unea 1.500.740 3.107.440 2511922 zoit 2.585.866 18 Ol 06| Alte sporuri 2.662.330 938.240 GREU 10 Ol 07| Ore suplimentare 499.000 139.000 129.316 OI aaa 123.143 123, ol 2.713.630 1.158.540 1.074.165 ! 06.652 0 o 1000 1.000 433 433 13 o 198.370 37 nm 02 R69.329 02 4710 869.329 03 25.834.930 6.433.390 3.323.564 53.063.95 93 | 3.950.092 3.858.338 0 03 0.4 467 02 1.113.560 95| 515 52 10 03 de asigurari pentru dente de munca si boli profesiona 260,900 53 30.684 30.694, 50.694 24146 16 03 06 255.600 158.180 20 | 8.890.990 2 Qi 1.199 Son

Pag. 9 -lei- Angajamente PRR “redife Aneajamenie “heltuieli Denumire indicator e e | anuale Angajamenie legate Cheltuieli 7 | aprobate la cumulate bugetare efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7-56 8 i 20 BL OI 1.208.320 114330 82525 81325 60.864 20 9 580.220 153.430 94.008 94.6 280.556 20 DI 4.882.000 1.630.998 1.630.998 20 91 Apa, canal si salut 131.046 360.000 358.092 358402 20 01 Carburanti si lubritianti 307.300 41950) 80.406 RU 63601 ţ 20 01 06 | Piese de schimb 1.556.960 312.740 n) 203.890 146712 20 Ol Transport 312.520 101.380 94351 64471 | 20 Ol Posta, telecomunicati internet 040 137.260 135.058 135 98810 20 BI Materiale si prestari de servicii cu aracter functional | 2.389.640) 347.300 252972 242 20 i Alte hunuri si servicii pentru fanetianare 3.893.420 910.000 870 042429 202 | 347.880 104 220| 98.369 08.269 YN 47.489 26 03 074.320 746.330 686. 3.074.320 746.330 RO 28 04 160 6.030 304 &.030.304 94094 26 04 1.373 400 3.6465 s| 3.646.505 20 04 02 1.402.640 1.085.550) 20 03 i 3.409.750 1106430 2 04 04 535.760 690 20 03 560 Ta 20 91 5480 238 20 03 03 28.520 2.03 2.703 20 33 30 31.560 06 4 4 4489 20 06 6.740 1 + 1 ago 20 09 9352. 9, 93

Pog-10 - ein ÎCapi- Credite bugetare i Angajamente Credite de - NR Angajamente Plati Cheltuieli 1 ta) Denumire indicaior anuule irîmestriale | legale angajament | = aprobate la cumulate bugetare | efectuate de platit efective finele perioadei de i raportare + T Ţ i 1 2 3 4 5 5 | 7=5-6 8 re — | | 20 1 | 1.000 1.000 158 E 158 220 2) 13 20470 7230 4832 4832 41827 20 500 25.000 17.152 9213 20 25 | 12.004 3.000| 2932 2952 24.087 20 30 1.164.760) 19.874 238.560 338.56 20 30 1.1904 294.770 5.300 20 30 siefi cu bunuri si servicii 123.266 23.360 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 196.920 10692 „TUIELI CURENTE 380.300 196.320 a FITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 78.000 4.258 6.258 ţ 10 Ol salari 74.000) 6.35 6.258 10 OI rii de baza 39.000 10 0 Indermnizarii 4500 9ns as 90£ ns | 0 28.500 + 4952 492] 4932 10 15.06 | 20 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 02 190.662 190 169.462 2I a Bunuri si servicii 90.200 72.761 7 71235 20 01 Fumi de hirou 7000 3.000 1592 2592 2844 20 0 le pentru curatenie | 3.00 2.000 229 229 229| 124 | | | 20 OI nal sI îorta ma 000 SH 20 01 20 BI 20 01

Pag li - lei | Credite bugetare ) Angajamente Denumire indicator Credite de | anuale | trimestriale | | Pt legate Cheltuieli | aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele | | perioadei de ţ raportare B 1 3 4 5 6 Transpori TI 1.000 ! 20 08) telecomunicatii, radio, tv, 2.000 460 +6 150 543 20 01 09 60.400 15.200 967 967 | 21.803 20 01 255.000 56.300 545 47061 | 20 05 45.000 29.006 28.312 20 03 30| Alte obiecte de înventar 29.000 A 20 06 . detasari, 16.509 14.204 20 06 Gt | Denlasari interne, detasari. transfera: | 11.500 Int 566 20 06 02| Deplasari în strainatate 3 ass 3.638 20 11 publicatii si materiale ] | documentare 1.000 20 2.006 1.000 | 20 27 Tichete cadou 45 | 20 30 Alte cheltai: nd 164.600 75.385 75.385 83383 | 20 30 Reclama si publicitate | 0 30 3.000 | 0 30 2 2413 0 30 cu bunuri si servicii 152.600 2972 72977 SI ASISTENTA SOCIALA 2 444.250 95 192 dA DI CHELTUIELI CURENTE 9219350 444.250 192 95 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 264.250 83.783] 20 OI | 134.000 33674 33 26 | 3.000 SU 20 Matcriate pentru curatenie 16.00Q IDG 20 Ul 03| Incat ninat si forta morrica 150000 70.000 27139 273 271340

Credite bug: | | | Den | ţ | 3 ţ | | | 1] E 2 3 4 5 | T=5-6 | 3 i ţ 5.000 Î 2 | 52 20 | sas 538 515 n 6535 10.550 20 20 320.000 SO.Iă ţ 20 320.000 5.115 20 tare | SAN i | 20 | | ; | | 20 5naa | 0 05 Bunuri di fe inventar 5.000 | 20 03 30| Alte obicere de inventar 20 30 Alte Hi | 11.403 | îi dai 1.403 DIRECTOR ECONOMIC ȘEF SERVICIU BUGET J ECSMARANDA RACICU EC. STFELIANA STANCIU

VUNIUL UE EXECULE AL INSIFIUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITUP SECTIUNEA DE DEZVOLTARE ţ | 31032011 - - Pag. 1 - lei- _ [Capi-]Sub- Gru- |Ar- rar Prevederi 1 Stingeri pe Drepturi | tol api-] ra- | pa / dicator anuale Total, din anul izate alte cai tol [graf] | cal aprobate la din care: curent decat incasari | finele cumulate perioadei de a _ . — raportare 1 A B 2 3=4+5 5 5 7 8=3-6-7 000t | TOTAL VENITURI-VE %, ) 1928.60 Ba 681 0002 L VENITURI CURENTE 3859 20th 1.280.240 2900 CN SCALE 4.559.200 1.286.240 33 C2. VANZARI DE BUNURI SE SERVICII 4.359.200) E 3 TRANSFERURI VOLUNTARE. A SUBVEI 04 de functioi t 3900 10 HNVE URI DIN CAPITAL GRI sl 3910 TFURE DIN VALORIFICAREA UN ARI 8 sa Alte venituri din va unor bunuri 681 4100 10 IV. SUB 4310 SUBVENTII DELA ALTE ADM Fo Sume din b | locale p OI 91 OI BEE 442370 BI 4230) UI o PRIMAR DR.ING. GHEORGHE CL Ur a = Îi 44 7, DIRECTOR ECONGMIC EC.SMARANDA H 4 ȘEF SERVICIU BUGET EC. STELIANA STANCIU

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTH PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL s IUNEA DE DEZVOLTARE 31032011 Pag. 1 - lei Capi-| Sub-[ Pa: ArȚAR RE PT Credite bugetare | Angajamenie 1 ol | cani | ned Denumire indicator de Ta Tal Angajamente Plati legate Cheltuieli | atl EA aprobate la cumulate bugetare legale efeciuaie de platit efective | finele | | | perioadei de ) | raportare 2] | A B 1 2 3 4 â 6 7-56 8 3010 CHELTUIELI DIN VENITURI PRoPRE || TI SI SUBVENTH 9.584.430 1.861.930 392.940 392340 ! 1.569.268 UI CHELTUIELI CURENTE 642374 171942 182515 56 THLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DEN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 43 642370 171942 182.515 56 Ol Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 642 171942 L82.5t5 56 02) Finantarea externa nerambursal 4.384.170 642370 182.515 | HELTUIELI DE CAPITAL 53.200.260 1.219.560 2209 1.386.753 | 71 TLUL X ACTIVE NEFINAN 3.200, ui 1.219.560 220.998 220,99% 1.386.753 7 91 Active fixe 1.249.560 220.998 220.995 1386 753 71 Ol Ol] Constructii 2.127.080 487580 204 09% 204.096 4.096 Ol 02 2197010 i 03 active corporale 200.000 125.308 71 BI 30| Alicactive fixe 1 capitale) 676.170 323910 16902 16.302 10.902 | 3410 LTE SERVICII PUBLICE GENERALE 316.500 251.000 sasi | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL 356.500 3510 4 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 316.500 25.00 4int E E Active fixe 316.500 I3L 000 4361 Ol 03 | Mobilier, api birotica si alte | 200.00 LOL 30 | v reparatii capitale) 319 INVATAMANT sot 420 183 LAZI

Pag. 2 Credite bugetare Angajamente Denumire Da | [ | | a legale E aprobate cumulate bugetare efeciuate de platit efectiv îincle perioadei de raportare B 1 2 3 4 6 7=5-6 8 70 CHELTUIELI DE CAPITAL E 366.420 18 aa m 71 TITLUL X ACTIVE NEFINA 566.420) 18.220 21 7 O 566.420 18.330 321 TF O OI strucrii 36.750 1420 1419 01 02| Masini, echipamente si loace de transport Qi 03| Mobilier. aparatura birotica si alte | active corpo | 30.092 1 Alte active fixe | (inclusiv reparatii capitale) 529.670 16902 16.002 7.954 6610 SANATATE 5 LI 171942 171042 01 CHELTUIELI CURE? 4384 71942 171.942 182.515 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN INDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 42.37 71942 515 56 OI rograme die Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 64237 42 942 58 01 | Finantarea exteraă nerambursab 642370 2 171942 HELTUIELI DE CAPITAL 2197016 71 | TIFTEUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.197.010 | 71 OI | Active fixe 219740 TE 02| Mas oace de transport 2.97 ma 458 7% OF 03| Mobilrer. aparatura birotica si alte | active carpor 7664 01 30| Altezctive fixe 3.599 | 6719 0.000 .000 3

Pag. 3 - lei- Credite bugetare | Angajamente tor Angajamente | legate Cheltuieli bugetare de platit efective - A | B 2 4 5 â T=56 s 70 DEC, AL F7.155 i 7) X ACTIVE NANCIARE 5.000 17.155 7 i Active fixe 5.000 17.155 7 0L oz 13.175 71 Uve cur i 3.099 TI OI 30| Ale acre fixe | i | S81 SIA FA SOCIALA | | | von 70 1 DE CAPITAL | | UL X ACTIVE NEFINANCIARE 306 | 3 ol Active fixe j 7 AOL Uz -echipameate si ț , [ 106 7010 DEZVOLTARI 02677 TAL IG X ACTIVE NEI 7 al | Ace fixe PRIMAR DR.ING. GHEORGHE CI d INANCIARIE 486.460 Su doll 203 077 ŞEF SERVICIU BUGET EC. STELIANA STANCI U

Atasament: Referat_hcl170.pdf

DE VRGE vit MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET Nr. fox? 1/19.05.2011 REFERAT privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Timisoara la data de 31 Martie 2011 Având în vedere Legea nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011; În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 și 13 din Legca nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare conform căruia: „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului: a) să nu înregistreze plăți restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate și a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata si modificată; Serviciul Buget propune aprobarea următoarelor = "Contul de execuție al bugetului local la data de 31 Martie 2011”- anexa nr.l: = “Contul de execuție al împrumuturilor interne la data de 31 martie 2011" anexa nr.2, = “Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii şi subvenții din bugetul local la data de 31 martie 2011" anexa nr.3: DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, CICU STELIANA STANCIU Cod FP 53-01, Ver.1

Atasament: Anexa_2.pdf

TOTAL JUDET 31032011 CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE Pa rr + Credite bugetare | Angajamente “redile de a e ati Denumire îndicator ra annale trimestriale Plati lezate Chettoiai aprobate la cumulaie bugetare legale efectuate de platit efective finele | perioadei de | A 8 1 2 3 4 | 5 7=5-6 8 | 5007 CREDITE INTER? 19.194.900 1.076.010 | at 3 7007 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 700810 TOA.RI0 708. 7") a793 0793 05 Alimentare cu apa si amenaiari hidrateanice TORI 700.850 0093 TUL 700.7; 01 Alimentare cu ap: 700.10 740.793 700. 700.793 | 8107 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE 375.200 30 620 16 Energie termica 373.200 20 620 8407 TRANSPORTURI | 771 650 03 sport rutier TII.650 771.650.

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - imprumuturi interne - 31032011 - lei ente An: de Cheltui efective Hi 5007 7007 8107 B407 NEFINANCIARE v reparatii PRIMAR] DR.ING. GHEORGHI Hg TIL au DIRECTOR EC.SMARANDA/HARACICU TA d f 1076, LO76 010 n 10 7045 TAI 793 793 100.793 3 RAE 630 20 620 TM AIA 701413 701413 700.793 793 100793 706 793 700 794 626) Baa na ȘEF SERVICIU BUGET EC. STELIANA STANCIU