keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 124/29.03.2011 privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie anuală aferentă anului financiar 2011 din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia "Baschet - Club Timişoara"

29.03.2011

Hotararea Consiliului Local 124/29.03.2011
privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie anuală aferentă anului financiar 2011 din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia "Baschet - Club Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Solicitarea domnului consilier Moldovan Valentin şi a doamnei consilier Jumanca Romaniţa înregistrată cu nr. SC2011-5025/11.03.2011;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Direcţiei Patrimoniu nr. CP2011-220/22.03.2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 326/29.07.2010 privind aderarea Municipiului Timişoara la Asociaţia "Baschet - Club Timişoara";
În conformitate cu prevederile art. 16 lit. a) şi art. 20 din Statutul Asociaţiei "Baschet-Club Timişoara";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011;
Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) şi e), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), pct. 6 şi alin. (7) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă achitarea sumei de 2.150 mii lei din cap. 67.02, subcap. 67.02.05.01 - Sport, cu titlu de cotizatie pe anul 2011, de către Municipiul Timişoara pentru Asociaţia "Baschet - Club Timişoara";
(2) Contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din partea Municipiului Timişoara va fi utilizată de către asociaţie, în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor.
(3) Din suma prevăzută la alin. (1) se va utiliza un procent de până la 15% pentru sprijinirea echipelor care formează şi promovează sportivi pentru baschetul de performanţă, dacă acest lucru este necesar din punct de vedere financiar.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Asociaţiei "Baschet Club - Timişoara";
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI VEZI NOTA

Atasament: Adresa.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/81830F2746165ED7C22578530028B882/Adresa.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Expunere_motive.pdf

Către, Consiliul local al Municipiului Timişoara In atenția d-lui secretar IOAN COJOCARI Subsemnații VALENTIN MOLDOVAN şi ROMANIȚA ADINA DELIA JUMANCA, consilieri locali în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (1) şi art. 29 din Regulamentul de Organizare şi Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, vă rog să dispuneți înregistrarea şi trimiterea către compartimentele de resort — în vederea întocmirii referatului de specialitate, avizării pe comisii de specialitate şi discutării în plen — a proiectului de hotărâre anexat prezentei. Expunere de motive: Prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 326 / 29.07.2010, a fost aprobată aderarea Municipiului Timișoara prin Consiliul Local Timişoara și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara, alături de Județul Timiș prin Consiliul Judeţean Timiş și Direcţia de Prestări Servicii Timiş, la Asociaţia "Baschet-Club Timişoara”, în condiţiile modificării şi completării statutului acestei asociații. O solicitare similară s-a realizat și de către Judeţul Timiș, prin Consiliul Judeţean Timiș şi Direcţia de Prestări Servicii Timiș, privind aderarea la Asociaţia "Baschet-Club Timișoara”. Echipa de baschet este foarte iubită în rândurile suporterilor din Timișoara și din țară, lucru care a condus la creşterea prestigiului sportului timişorean și implicit a imaginii oraşului nostru. Prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 385 / 26.10.2010, a fost aprobată contribuția Municipiului Timişoara sub formă de cotizație aferentă semestrului Îl 2010 pentru susţinerea financiară a Asociaţiei ”Baschet-Club Timişoara”. Rezultatele deosebite pe plan sportiv nu ar fi fost posibile fără sprijinul substanţial al autorităților locale, mai mult prin acest sprijin s-au creat premisele susținerii echipelor de juniori şi tineret şi creşterea din rândul tinerilor a unor viitori sportivi de performanță. Având în vedere cele precizate mai sus şi necesitatea contiunării activității Asociaţiei "Baschet-Club Timişoara” propunem pentru anul financiar 2011 aprobarea unei contribuţii financiare cu titlul de cotizaţie de 2.150 mii lei. Precizăm că potrivit prevederilor art. 16 lit a) din Statutul Asoc iaţiei ”Baschet-Club Timișoara”, membrii sunt obligati să achite o cotizație anuală, în funcţie de posibilitățile financiare. În susținerea propunerii noastre considerăm că prin această hotărâre se crează cadrul obţinerii unor performanțe deosebite ale echipei de baschet şi implicit creșterea prestigiului orașului și județului nostru pe plan sportiv. Anexăm prezentei proiectul de hotărâre propus şi solicităm sprijinul d-vs pentru promovarea acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Vă mulțumim. Timişoara, 11.03.2011 Consilieri locali, VALENTIN MOLDOVAN ROMANIȚA ADINA DELIA JUMANCA