keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 83/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională

29.03.2011

Hotararea Consiliului Local 83/29.03.2011
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-3643/23.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 ,"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara" ;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011.
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. b) şi alin. 4, lit. a) din Legea 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică poziţia numărul 9 din tabelul prevăzut în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă includerea în bugetul multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională a proiectelor:
- "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara";
- "Biodiversitatea şi protecţia mediului - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite" - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4;
- "O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerării urbane largi, pentru participare la Convenţia Primăriilor" - CONURBANT CIP-IEE-2010 nr. 271380, cu finanţare internaţională conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare totală de 600.000 lei.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ Nr. SC2011-3643/23.02.2011

REFERAT privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.32/15.02.2011, privind aprobarea bugetului

multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională

Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă. Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creştere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timişoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010. Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acţiune urbană), clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare. În plenul din data de 15.02.2011, au fost aprobate următoarele HCL-uri: - HCL nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare

internaţională; - HCL nr.31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011.

În cadrul plenului din data sus menţionată a fost formulat un amendament la proiectul de HCL privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011, prin care s-au introdus 3 obiective noi, în valoare totală de 600.000 lei, conform Anexei 2, cuprinzând 3 proiecte finanţate de asemenea din fonduri nerambursabile, după cum urmează: - „Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara” - „Biodiversitatea şi protecţia mediului – o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe

înfrăţite” – BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4 - „O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerării urbane largi, pentru participare la

Convenţia Primăriilor” – CONURBANT CIP-IEE-2010 nr. 271380 De asemenea se doreşte modificare poziţiei numărul 9 din tabelul prevăzut în Anexa 1 la HCL nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, deoarece suma prevăzută la acea poziţie era cea aferentă anului în curs, ori se prevede

FP 53-01, Ver. 1

semnarea contractului de finanţare mult mai repede decât estimat, trebuind să fie alocată o sumă mai mare, acoperitoare atât pentru proiectare cât şi pentru execuţie. Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem : 1. Modificarea poziţiei numărul 9 din tabelul prevăzut în Anexa 1 la HCL nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, conform Anexei 1 la prezentul referat; 2. Aprobarea includerii în bugetul multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională a proiectelor: - „Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara”; - „Biodiversitatea şi protecţia mediului – o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite” – BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4; - „O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerării urbane largi, pentru participare la Convenţia Primăriilor” – CONURBANT CIP-IEE-2010 nr. 271380, cu finanţare internaţională conform Anexei 2 la prezentul referat, în valoare totală de 600.000 lei.

Director Direcţia Economică Director Direcţia Dezvoltare

Ec. Smaranda Haracicu Arh. Aurelia Junie

Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

Ec. Cristina Scutariu

Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

Cons. Andreea Bălan

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Atasament: Anexa_1.pdf

Modificare alocare bugetara multianuata pentru pozitia 9 din Anexa 1 la HCL nr.32/15.02.2011 Anexa 1 mii lei Valoarea Surse de finanţare s Val totală din | ay n Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Nr. ta | PIB, PRAI TVA TVA Buget | Buget Pe UTE Proiect totală totală | Total TVA FE în Crt. cu Tva rară TVA (neeligibil)| (eligibil) | Finanţare UE| local local anti Buget Buget Buget cu TVA Timisoara | parteneri anteriori Total local local surse UE Total local | surse UE| Total | Buget local | surse UE| Total |Bugef local surse UE 24% Timisoara | parteneri Timisoara | parteneri 4,522.87| 000| 3,651.06| 871.81 4.59) 867.22 3,559.29| 96.36| 867.22 973| 2948.76 575.80 2,372.85| 1,564.38 1,186.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Sistem de informare facil pentru 9 cetățeni — panouri informative AVANS 3,559.29) 3,559.29| 237236) 2,372.56| 1,188.43 0.00 0.00 0.00, Director A m + cutu Pal cu ra ur LC. (07

    Atasament: Anexa_2.pdf

    1 17 Completare Anexa nr.1 la HCL nr.32/15.02.2011 Proiect Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara AVANS O abordare inclusiva de la egal la egal a si aglomerarii urbane largi, pentru participare la conventia Primarilor - |CONURBANT, CIP-IEE -2010, nr. 271380 AVANS "Biodiversitatea şi protecţia mediului - o adordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrățite! BIOTOWNS HURO/0901/128/1,3.4. Avans Sirector Jrrefte Îl, gunie UI Anexa nr.2 mii lei Valoarea Surse de finanţare Su ma A 1 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2 Valoare | totală din | Valoare Tva TVA Buget | Busot LL] cnetturtă ul 204 n n nul 2014 totală PID, totală | Total TVA “a 9 în cu TVA | modificată | fără TVA (neellgibil)| (stigibil) | Finanţare UE local! local TVA anii Buget Buget Buget Buget Timisoara | parteneri „| Total local local surse UE local local surse UE Total |Bugstlocal surse UE | Total [Buget local surse UE cu TVA 24% anterlori nai A Timisoara Timisoara | parteneri 5,275.64 5,081.10| 1214.64 0] 121464 4,708.7300| 0.00 0| 380.00 380.00 Pl 0.00 1,188.91 4706.73 0.00 0.00 0 o o 9 4706.73 4,706.73 0.00 oof_ |] 4706.73|__4,706.73 180.00 145.16) 34.8387| 34.8387 108.871 7113 0.00 0.00| 0 40.00 10.00 30.00 80.00 860.00 41.13 18.871 o 108.87 108.87 30.00 30.00 | 80.00 18.87| 18.87| 178.4000) 180.00 3.60| 176.40 0.00 0.00 o o a o 176.40 17540 &/ brie Îmi cu Tuse ) E. Con 7 a dan (