keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 332/25.10.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 30 Iunie 2011

25.10.2011

Hotararea Consiliului Local 332/25.10.2011
privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 30 Iunie 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 22957 / 14.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 şi 13 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin (2), lit. (b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata si modificata;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 30 Iunie 2011"- Anexa nr.1, "Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 30 Iunie 2011" - Anexa nr.2, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 30 Iunie 2011"- Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat
a Judeţului Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE 30062011 Pag. 1 - Capi-| Sub-| Pa- |Gra- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti | ned Denumire indicator Credite d anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Chettuieli angajamen tol |grafj Titlu | cot | at = aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-8 5 5007 CREDITE INTERNE 19.194.900 18.423.250 701413 701.413 701.413 7007 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 700.810 700.810 700.793 100.793 100.793 05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 700.810 700.810 700.793 700.793 700.793 OI Alimentare cu apa 700.810 700.810 700.793 700.793 700.793 8107 COMBUSTIBILI Si ENERGIE 17.722.440 17.722.440 620 620 620 06 Energie termica 17.722.440 17.722.440 620 620, 620 8407 TRANSPORTURI 771.650 03 Transport rutiet 771.650 03 Strazi 771.650

7 are SS LT NIDNVI SS eueIIS VA PS 029 079 Az9 0 09 Lol DOL Civ IOL EP FIOL CHE 0 025 0z9 079 0z9 L tot 00 ToL'00L Ep tip I0L El HOL FIV 09 02 00 079 05 cât CaLD0L t6L00L î6L'O0L £oLOU CIF IPN t Tr NDIDYVI BLV ZILLI UPEIZLLI Op TELL GIRDUL 015004 018'00L 0 L 0STEZVBI SE DST 0SCETFSI OSTETPBIE OSUL LL OSUL Or TZLLI Dr TEL LI BPI TULLI OP TZULI DIRDOL OIR'DOL 018'00L 018'00£ 0 UL 006 $G1'6[ era e N VIII SALLIV X INTL 3A 1 suo | 10 d x DAI SALLIV X IMIUL IA NL 114 1 OxIJ DANDY TI dVD dA VDITANd IS NDIA NAS NIN301 | 10 XI) DANI TUVIDNYVNIAIN II to 10 10 10 IL IL OL IL A IL OZ WM IL W O LO18 L00L LOOS 9 € T nud op IPAD AIUD 3uy LL = TE areal ou AU), ap opuy | d Te ou [oo | apti |pez3 (ud LLO2900£ - Buzoyul jungnuuniduui - VIHIITVLIA 1VLOL 193

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

TOTALJUDET 4 UTC SORA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 30062011 TIT Pag. 1 - lei- (Capi- | Pa- [Gru- | Ar-| Au II Prevederi Drepturi constatate Incasari | Stingeri pe Drepturi toi |capi-| ra- | pa / ne-i Denumire indicator anale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cal constatate tol |graf|Titiu | col | at aprobate la din care: precedenti curent decat incasari de incasat finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 3 6 7 8=3-6-7 [0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 612,572.140 369.524.630 401.395.731 130.253.613 142 321.812.509 19.582.822 0002 1 VENITURI CURENTE 512264.070 347.137.640 340.728.854 124.833.689 215.895.165| 266.830.744 73.898.110 0003 A. VENITURI FISCALE 479.669.710 329.178.020 289.049.942 94.907.474 194.142 468 248.602.960 40.446.982 0004 Al, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 250.690.880 203.332.200 125.726.803 125.726.803 125.726.803 0005 Al.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 876.280 876.280 684.153 684.153) 684.153 0102 IMPOZIT PE PROFIT 376.280: 876.280 684.153 684.153 684.153 OI Impozit pe profit de la agentii economici 376.280 876.280 684.153 684.153 684.153 0300 02 Ai.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 248.925.520 202.011.380 124.658.717 124.658.717 124.658.717 0302 IMPOZIT PE VENIT 3.450.320 2.225.160 3.839.462 3.839.462 3.839.462 18 hmpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 1.450.320 2.225.160 3.839.462 3.839.462, 3.839.462 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 245.475.200 199.786.220 120.819.255 120.819.255 91 Cote defalcate din impozitul pe venit 244.579. 200: 199.338.220 120.370.154 120.370.154 04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 396.000 449.101 449.101 449.101 0500 02 Al.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 444 540 383.933 383.933 383.933 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

Pag. 2 - lei- [Capi- |Sub-[ Pa- [Gru- [ar- AR Prevederi Drepturi constatate | Stngoripe | Drepturi tol ra- | pa / ne- Denumire indicator anuale „bugetare Total, din anii din anul rentizate alte cai constatate tol |grafiTitiu | cal | at aprobate ia ameteala din care: precedenti curent decat incasari de incasat finele perioadei de raportare A B 1 z 3=4+5 4 5 6 7 3=3-6-7 0502 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 589.080 444.540 383.933 383.933 383.933 | 50 Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital 289.080 444.540 383.933 383.933 383.933 0600 02 A2. IMPOZIT PE SALARII 27.416 27.476 21476 0602 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 27.476 27476 21476 2 Cote defalcate din impozitul pe salarii 27.476 27.476 21.476 0700 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 31.713.300 47.100.100 69.626.266 65.827.277 3.798.989, 49.071.419. 20.554.847 0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 81.713.300 47.100.100| 69.626.266 65.827.217 3.198.989) 49.071.419 20.554.847 ot Impozit si taxa pe cladiri 67.712.130 39.357.760; 56.520.205 56.721.429 201,224 40.290.776 16.229.429 01 Impozit pe cladiri de la persoane 01 fizice 17.867.520 14.433.760 15.513.868 15.823.650 -309.782, 14.317.653 1.196.215 02 Impozit si taxa pe cladiri de la 02 persoane juridice 49.844.610 24.924.000 41.006.337 40.897.779 108.558 25.973.123 15.033.214 02 Impozit si taxa pe teren 8.049.530 4.766.520 9.369.687 9.091.165 278.522| 5.058.952 4.310.735 01 Impozit pe terenuri de la persoane oi fizice 3.524.490 2.464.000 5.692.710 5.671.178 14.932 2.756.416 2.936.294 02 impozit si taxa pe teren de la persoane 02 juridice 4.237.280 2.143.640 3.480.866 3.293.292 187.574 2.106.425 1374441 03 impozitul ps terenul extravilan 237.760 158.880: 196.1 120.095 76016, 196.111 03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5.802.340 2.901.420 3.689.108 3.689.108 3.689.108 50 Alte impozite si taxe pe proprietate 148.800 74.400 41.266 14.683 32.583 32.583 14.683 1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICI 146.620.160 78.420.350 93.203.353 28.797.502 64.405.851 73.338.696: 19.864.659 1102 SUME DEFALCATE DINTVA 118.774.000 56.396.087 56.396.087! 56.396.087 02 Sume defalcate din taxa pe valoarea

Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- |Ar- Alf bugetare Prevederi Drepturi constatate Incasari | Stingeri pe Drepturi toi |capi-| ra- pa/ | îi- | Denumire indicator anuale „bugetare Total, din anii din anul realizate aite cai constatate tol | col | at aprobate la trimestriale | din care; precedenti curent decatincasari | de încasat finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 1102 adaugata pentru finantarea cheltuie- iilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 117.625.000 59.881.150 56.260.087 56.260.087 56.260.087 06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelo locale 1.149.000 1.010.000 136.000 136.000 136.000 1202 ALTE IMPOZITE Si TAXE GENERALE PE ST SERVICII 1.033.050 518.000 660.190 409.076 251.114 251.114 409.076 97 Taxe hoteliere 1.033,050 518.000 660.190 409.076 251.114 251.114 409.076 1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 528.720 264.720 690.099 574383 1576 115.716 374.383 91 Impozit pe spectacole 188.050 94.050 690.073 574383 115.690 115.690 574.383 50 Alte taxe pe servicii specifice 340.670 170.670| 26 26 26 1602 TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 26.284.390 16.746.480 35.456.979 21.814.043 7.642.936 16.575.779 18.881.200 02 Împozii pe mijloacele de transport 20.078.280 13.552.340 33.210.290 27.803.724 5.401.566| 14.334.409 18.875.881 01 Impozit pe mijloacele de transport oi detinute de persoane fizice*) 10.853.340 3.428.340 21.796.533 27.808.724 -12.191 8.920.652 18.875.881 02 Impozit pe mijloace de transport 02 detinute persoane de juridice*) 9.224.940 5.124.009! 5.413.757 5.413.757 5.413.757 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1.970 100.000 30 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 6.094.140 3.094.140 2.246.689 5.319 2.241.370 5.319

Pas. 4 -lei- [Capi- | Sub-| Pa- /Gru- |Ar- | Ali- bugetare Prevederi Drepturi constatate incasari | Sfingeri pe Drepturi tol ra- |pa/ | ti- | ne- Denumire indicator anuale „bugetare Total, din anii din anul renlizate alte cai constatate tol |grafiTitlu | col | at aprobate Ia trimestriale din care: precedenti curent decat încasari de incasat finete cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 1800 02 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 645370 325370 466.042 255.219 210.823 466.042 1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 645.370 325.370 466.042 255.219 210.823 466.042 50 Alte impozite si taxe 645.370 325.370 466.042, 255.219 210.823 466.042 2900 02 C. VENITURI NEFISCALE 32.594.360 17.959.620 51.678.912 29.926.215 21.752.697 18.227.784 33.451.128 3006 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 19.718.250 11134330 42.807.832 29.880.159 12.927.673 9.402.760 33.405.072 3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 19.685.410: 11.117.910 42.796.962 29.880.159 12.916.803 9.391.890 33.405.072 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 19.685.410 11.117.910 42.196.962 29.880.159 12.916.803 9.391.890 33.405.072 3102 VENITURI DIN DOBANZI 32.340 16.420 10.870 10.870, 10.870. 03 Alte venituri din dobanzi 32.840 16.420| 10.870 10.87) 10.870 3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 12.876.110 6.825.290 8.871.080 46.056 3.825.024 8.825.024 46.056 3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ST ALTE ACTIVITATI 235.400 118.000 129.512 129.512, 129.512 08 Venituri din prestari de servicii 200 200 200 200 200 12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 235.050: 117.650: 123.459 123.459) 123.459 28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 158 150 5.853 5.853 5.853 3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 2.539.820 1.420.000 1.101.207 1.101.207 1.101.207 02 Taxe extrajudiciare de timbru 2.539.820 1.420.009 1.101.207 1.101.207 1.101.207 3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 5.848.440 4.434.840 5.709.961 16.056 5.663.905 5.663.905 46.056 ot Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 8.827.200 4.413.600 5.697.446 34291 5.663.155 5.663.155 34291 02 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 200 200 12,515 11.765 750 750 11.765

Pag. 5 - lei- Prevederi |Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali- bugetare Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi toi |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale „bugetare Tatal, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |graf] Titlu | col | at aprobate la |. gin care: precedenti curent decatincasari | de incasat finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3=4+5 4 5 s 7 8=3-6-7 3502 50 | Alte amenzi, penalitati si confiscari 21.040 21.040 3602 DIVERSE VENITURI 1.252.450 352.450 1.639.470: 1.639.470) 1.639.470 06 Taxe speciale 1.138.459 1.138.459 1.138.459 30 Alte venituri 1.252.450 852.450 501.031 501.011 501.011 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE 290.930 290.930 290.930 01 Donatii si sponsorizari 290.930 290.930 290.930 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvat- tare a bugetului local(cu semnul minus) -70.899.320 43.17.10 -17.303.228 -17.303.228| -17.303.228 04 Varsaminte din sectiunea de funciionare 70.899.220 43.717.110 17.303.228 17.303.225 17.303.228 3900 02 TE VENITURI DIN CAPITAL 1.773.690 1.773.690, 8.107.391 5.419.924 2.687.467 2.422.679 5.684.712 3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 1.773.690 1.773.690 8.107.391 5419924 2.687 467| 2422679 5.684.712 | 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 920 920 920 03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 530.550 530.550 601.826 601.826 601.826 07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale 140.400 1.140.400 1.351.629, 5.419.924 1.937.705 1.672.917 5.684.712 10 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 102.740 102.740 147.016 14706 147.016 4000 02 TI OPERATIUNI FINANCIARE 2.187.055 2.781.055 2.187.055 4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 2.787.055 2.787.055 2.787.055

Pag. & - let- Prevederi 7 CI a |Capi- | Sub-| Pa- |Gru- Prevederi Drepturi constatate IT i Stingeri pe Drepturi bugetare ncasari ger tol |capi-| ra- | pa / | fi- | ne- Denumire indicator anuale „bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai | constatate tol |graf] Titlu | col | at aprobate la | din care: precedenti curent decatincasari | de încasat finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4002 11 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 139.053 139.053 139.053 13 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 1.894.815 1.894.815 1.894.815 14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 753.187 753.187 153.187 4100 02 TV. SUBVENTII 14.824.000 12.152.920 12.381.058. 12.381.058 12.381.058 4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 14.824.000 12.152.920 12.381.058 12.381.058 12.381.058 4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 14.824.000 12.152.920 12.381.058 12.381.05& 12.351.058 16 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 647.000 91 Subventii de la bugetul de stat catre of bugetele locale pentru finantarea 01 aparaturii medicale si echipamentelor 91 de comunicatii in urgenta in sanatate 641.000 20 Subventii de ta bugetul de stat catre bugetele locale nacesare sustineri derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare 236.755 Fo a a 3 6.755 ua DN Subventii pentru compensarea cresteritor

Pag. 7 - lei» | Sub-| Pa- |Gru- bugetare Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tot |capi- ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale „bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate toi |graf;Titiu | col | at aprobate la trimestriale din care: precedenii curent decat incasari de incasat finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3=4+5 4 5 s 7 3=3-6-7 4202 neprevizionate ale preturilor la combustibili 10.123.000 10.123.000 10.123.000 10.123.000 10.123.000 34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri 123.303 123.303 123.303 41 Subventii de la bugeiul de stat pentru finantarea sanatatii 4.060.000 2.029.920 1.898.000 1.898.000 1.898.000 4502 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 83.710.380: 8.460.380, 37.391.373 37391373 37391373 01 Pondul european de Dezvoltare Regionala 34.824.050 5.795.860 1.118.635: 1.118.635 1.118.635 91 Su:ne primite în contul platilor ol efectuate în anul curent 14.824.050 5.795.860 240.339 240.339 240.339 02 Sume primite în contul platilor 02 efectuate in anii anteriori 22.977 22.977 22977 03 Prefinantare 855.319 855.319 855.319 | 02 Fondul Social European 2.841.700 1.789.700 672773 672.773 672.773 OI Sume primite in contul platilor 01 efectuate in anu! curent 2841700 1.789.700 02 Sume primite in contul platilor 02 efectuate in anii anteriori 345.779 345.779 345.779 03 Prefinantare 326.994 326.994 326.994 03 Fondul de Coeziune 43.920.760 95.330 35.599.965 35.599.965 35.599.965 01 Sume primite in contul platilor o efectuate in anul curent 43.920.760 95.330 3 Prefinantare 35.599.965 35.599.565| 35.599.965 07 Instrumentul de Asistenta pentru

Pag. 8 - lei- _ TIT Prevederi IT geri pe Drepturi tol |eapi-| ra- | pa / | fi- | ne indicator tol |graf[Titlu | col | at nea [ A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4502 Pre: 107.36 H07.300 01 Sume primite in contul platilor OI efect ul curent 107. 107. 15 Programe Comuni perioada 2007-2013 201657 072.190 0 Sume primile in contul ' 01 efectuate n anul curent 2.016.570 672 Director Economic Șef Serviciu Buget Pe. Steliana STANCIU Ec. Smaranda HARACICU FI

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30062011 Pag. 1 - lei- Capi-[Sub-| Pa- [Gru- |Ar- | AH Prevederi Prevederi Drepturi constatate | Stiageri pe Drept toi |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale „bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai _ | constatate tol |eraf|Titlu | col | at aprobate la mostre | din care: precedenti curent decat incasari | de incasat finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 T 8=3-6-7 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 455.547.150 315.573.450 335.708.982 14.833.689 210.875.293 26.810.872 73.898.110 0002 1, VENITURI CURENTE 4141.364.750 2303.420.530 323.425.626 124.833.689 1958.591.937 249.527.516 73.898.110 0003 A. VENITURI FISCALE 4179.669.710 329.178.020 2839.049.942 94.907 474 194.142.468 2438.602.960 10.446.982 0004 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI | CASTIGURI DIN CAPITAL 250.690.880 203.332.200 125.726.803 125.726.803 125.726.803 0005 At. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FURIDICE 876.280 816.280 684.153 684.153 684.153 J0102 IMPOZIT PE PROFIT 376.280 876.280 684.153 634.153 684.153 91 Impozit pe profit de la agen economici 876.280 876.280 684.153 634,153 684.153 0300 02 Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 248.925. 520 202.011.380 124.655.717 124.658.717 124.658.717 0302 IMPOZIT PE VENIT 3.450.320 2.225.160 3.839.462 3.839.462 3.839.462 18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 3.450.320 2.225.160 3.839.462 3.839.462| 3.839.462 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 245.475.200 199.786.220 120.819.255 120.819. 255| 120.819.255 01 Cote defalcate din impozitul pe venit 24.579.200 19.338.220 120.379.154 120.370.154 120.370.154 04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 896.000: 448.000 449.101 449.101 449.101 0500 02 Al1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 889.080 444.540 383.933 383.933 383.933 J0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

Pag. 2 - lei- [Capi-[Sub-Pa- [Ar-| Ai DEI | Prevederi Drept constate Tncasari | | Drepturi tol |capi-| ra- | pa / | tfi- | ne- Denumire indicator anuale „bugetare Total, din anii din anul reslizate alte cai constatate tol |grafi Titlu | col | at aprobate In din care: precedenti curent decat incasari | de încasat fincle perioadei de raportare A B 1 2 3-4+5 4 5 6 7 3=3-6-7 0502 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 839.080 444.540 383.933 333.933 383.933 50 Alte împozite pe venit, profit si cistiguri din capital 389.080 444.540 383.933 383.933 383.933 0600 02 A2. IMPOZIT PE SALARII 27.476 27.476 21476 0602 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 21.476 27476 21.476 02 Cote defalcate din impozitul pe salarii 21416 27416 27.476 0700 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 81.713.300 47.100.100 59.626.266 65.827.277 3.798.989) 49.071.419 20.554.847 0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 81.713.300 47.100.100 69.626.266 65.827.277 1.798.989 49.071.419 20.554.847 01 Impozit si taxa pe cladiri 67.732.130 39.357.760| 56.520.205 56.721.429 -201.224 40.290.776 16.229.425 01 Impozit pe cladiri de Sa persoane 01 fizice 17.867.520 14.433.760 15.513.868 15.823.650 -309.782| 14.317.653 1.196.215 02 Impozit si taxa pe cladiri de la 92 persoane juridice 49.844.610 24.924.000| 41.006.337 40.897.779 108.558 25.973.123 15.033.214 02 Impozit si taxa pe teren 8.049.530 4.166.520 9.369.687 9.091.165 278.522 5.058.952 4.310.735 01 Impozit pe terenuri de la persoane ol fizice 3.524.490 2.464.000 5.692.710 3.671.718 14.932 2156416 2.936.294 02 Impozit si taxa pe teren de la persoane 02 juridice 4.287.280 2.143.640 3.480.866 3.293.292 187.574 2.106.425 1374441 03 Impozitul pe terenul extravilan 237.760 158.880 196.111 120.095 76.016 196.311 03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5.802.840 2.901.420 3.689.108 3.689.108 3.689.108 50 He impozite si taxe pe proprietate 148.800 74.400 41.266 14.683 32.583 32.383 14.683 1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 146.620.160 78.420.350 93.203.355 28.797.502 64.405.853 73.338.696 19.864.659 1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 118.774.000 60.891.150 56.396.087 56.396.087 56.396.087 02 Sume defalcate din taxa pe valoarea

Pag. 3 - lei- Capi- | Sub- | Pa- |Gru- Bea Prevederi Drepturi constatate Stingeri pe Drepturi tol ra- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |graf] Titlu aprobate la trimestriale din cari precedenti curent decat incasari | de incasat făncic cumulate perioadei de raportare B 1 2 3=4+5 4 5 7 8=3-6-7 1102 adaugata pentru finantarea cheltuie- Mlor descentralizate la nivelul comunslor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 117.625.000 59.881.150 56.260.087 56.260.087 56.260.087 06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 1.149.000 1.010.000 136.000 136.000 136.000 1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII 1.033.050 518.000 660.190 409.076 2514 251.114 409.076 07 Taxe hotelicre 1.033.050 518.000 660.190 409.076 251.114 251.114 409.076 1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 528.720 264.720 690.099 574.383 115.716 574.383 OI Impozit pe spectacole 188.050 94.050 690.073 574.383 115.690 115.690 574.383 50 Alte taxe pe servicii specifice 340.670 170.570 26 26 1602 TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 26.284.390 16.746.480 35.456.979 27.814.043 7.642.936 16.575.779 18.881.200 02 impozit pe mijloacele de transport 20.078.280 13.552.340 33210290 21.308.724 5.401.566 14.334.409 18.875.881 01 impozit pe mijloacele de transport 01 detinute de persoanc fizice*) 10.853.340 3.428.340 27.796.533 27.808.724 -12.191 8.920.652 18.875.881 02 Impozit pe mijloace de transport 02 detinute persoane de juridice“) 9.224.940. 3.124.000 5.413.757 5.413.757, 5.413.757 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 111.970 100.000; 50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 6.094.140 3.094.140 2.246.689 5319 2.241.370, 5.319

Pag. 4 - tei- Capi- | Sub-| Pa- |Gru- [Ar-|Al- Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi toi |capi-, ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale „bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |grafiTitiu | col | at aprobate [a trimestriale din care: precedenti curent decat încasari de incasat finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 s 7 8=3-6-7 1800 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 645.370 325370 466.042 255.219 210.823 466.042 1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 645.370 325.370 466.042 255.249 210.823 466.042 50 Alte impozite si taxe 645.370 325.370 466.042 255.219 210.823 466.042 2900 02 C. VENITURI NEFISCALE -38.304.960 -25.757.490i 34.315.684 29.926.215 4.449.469 924.556 33.451.128 3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 19.718.250 11.134.330) 42.807.832 29.880.159 12.927.673 9.402.760 33.405.072 3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 19.685.410 1.117.510 42.796.562 29.880.159 12.916.803 9.391.890 33.405.072 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 19.685.410 11117910 42.796.962 29.880.159 12.916.803 5.391.890 33.405.072 3102 “VENITURI DIN DOBANZI 32.840 16.420 10.870 10.870 10.870 03 Alte venituri din dobanzi 32.840 16.420 10.870 10.570, 10.870. 3300 02 C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -58.023.210 -36.891.820 -8.432.148 46.056 -8.478.204 -8.478.204 16.056 3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 235.400: 118.000 129.512 129.512 129.512 08 Venituri din prestari de servicii 200 200 200 200 200 12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 235.050 117.650 123.459 123.459 123.459 28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 150 150| 5.853 5.853 5.853 3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 2.539.820 1.420.000 1.101.207 1.101.207 1.101.207 02 Taxe extrajudiciare de timbru 2.539.820 1.420.000 01.207 1.101.207 1.101.207 3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 8.848.440 4.434.840 5.209.961 46.056 5.663.905 5.663.905 46.056 01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 8.527.200 4.413.600 3.697.446 34291 5.663.155] 5.663.155 34.291 02 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impoziie si laxe 200 200 12.555 13.765 750 750 11.765

Pag. 5 - lei- i Prevederi i tata 7 Capi- |Sub- | Pa- Gru- bugetare Prevederi Drepturi constatate Incasari Sfingeri pe Drepturi foi |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire îndicafor anuale pugetare Total, din anii din anul realizate alte cai | constatate tol leraf!Titiu | col | at aprobate la trimestriale din care: recedenti curent decat incasari de incasat E cumulate p finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 & 7 8=3-6-7 3502 50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 21.040 21.040 3602 DIVERSE VENITURI 1.252.450 852.450 1.639.470 1.639.470) 1.639.470 06 Taxe speciale 1.138.459 1.138.459 1.138.459 50 Alte venituri 1.252.450 852.450 501.011 501.01) SOLOH 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE -10.899.320 43.717.110 -17.012.298 -17.012.298, -17.012.298 oi Donatii si sponsorizari 290.930 290.930 290.930 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus) -70.899.320 43.717.110) -17.303.228 -17.303.228 -17.303.228 4000 02 MI OPERATIUNI FINANCIARE 139.053 139.053 139.053 4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 139.053 139.053 139.053 11 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare -sub 30 de zile 139.053 139.053 139.053 4100 02 W. SUBVENTIE 12.152.920 12.144.303 12.144.303 12.144.303 4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 14.183.000 12.152.920 12.144.303 12.144.303 12.144.303 4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 14.183.000 12.152.920 12.144.303 12.144.303 12.144.303 32 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 10.123.000 10.123.000 10.123.000, 10.123.009, 10.123.000 34 Subtentii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lene,

Pag. 6 - lei- Suh- | Pa- TE 7 II TE Suhb- | Pa- |Gru Prevede Drepturi capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator „bugetar Total, din anul tate tol lgrafi col at curent decat încas sat cumulate A BR 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4202 carbuni,combustibili petrolicri 123303 123303 123 4 Subventii de la bugetul de stat pentru finan: 2.029.920 1.898.000 000 1.898.000 GONÂĂ Ar Primă, Director Econgmic Şef Serviciu Buget Dr.ing. Ghefr N o NU Ec.Smaranda HARACICU He. Steliana STANCIU - n DN > |* oana + MARA

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30062011 Pag. 1 - lei- Capi- | Sub- | Pa- |Gru- MIU Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol [eapi-| ra- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol graf; Titlu aprobate la trimestriale din care: precedenti curent decat incasari | de încasat fincle cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 5 7 8=3-8-7 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 157.024.390 53.951.180 65.686.749 5.419.924 60.266.825 60.002.037 5.684.712 |0002 1. VENITURI CURENTE 70.899.320 43.717.110 17.303.228 17.303.228 17.303.228 2900 C. VENITURI NEFISCALE 70.899.320 43.717.110 17.303.228 17.303.228 17.303.228 3300 C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 70.899.320 43717.10 17.303.228 17.303.228 17.303.228 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 70.899.320 43717.10 17.303.228 17.303.228, 17.303.228 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 70.899.320 43717110 17.303.228 17.303.228 17.303.228 3900 02 VENITURI DIN CAPITAL 1.773.690 1.773.690 8.107.391 5.419.924 2.687.467| 2.422.679 5.684.712 3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 1.773.690 1.773.690 8.107.391 5.419.924 2.687.467 2.422.679 5.684.712 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 920 920| 920 03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile satului 530.550 530.550 601.826 601.826 601.826 07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale 1.140.400 1.140.400 7.357.629 5419924 1.937.705 1.672.917 5.684.712 10 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 102.740 102.740 147.016 147.016 147.016 4000 02 WI OPERATIUNI FINANCIARE 2.648.002 2.648.002 2.648.002. 4002 ÎNCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 2.648.002 2.648.002 2.648.002 13 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare -pesie 90 de zile 1.894.815 1.894 8IS 1.894.815

P2g. 2 -lei- (Capi- | Sub- | Pa- |Gru- | Ar- | Ali tol |capi- ra- | pa/ | ti- | ne- tol |grafi Titlu | col | at Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi „bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 3=4+5 8=3-6-7 4002 14 4100 02 4200 4202 16 01 01 01 01 20 4502 01 ot 02 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare -peste 120 de zile IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerantbursabile(FEN) postaderare SUME PRIMITE DE LA UB/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent Sume primite în contul platilor 641.000 64T.000 541.000 641.000 641.000 53.710.380, 34.824.050 34.824.050 8.460.380 5.795.860 5.795.860 753.187 236.755 236.755 236.755 236.755 37.391.373 T.HB.635 240.339 153.187 236.15: 236.755 236.755| 37.391.373 1.118.635 240.339 753.187 236.755 37.391.373 1.118.635 240,339

Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Prevedeii Prevede Stinger bugetare : ra- ti- | ne- Denumire ator "Total, n anul alte ca tol [graf] Titlu | col | at precedenti curent decat incas B 1 2 3=4+5 4 s 7 8=3-8-7 22977 22.977 03 finantare 855.319 855.319 855.319 02 Fondu 1.789.700 672.113 672.773 672.773 Of Sume primile în contu ot efectuate in ar 1.789.700 02 Sume primite în contul pt 02 efectuate in anii anteriori 345.719 345.779 145.779 03 Prel 326.994 32 326-994 03 Fan: ne 13,5 95.330! 35.599.965 35.599.965 35.599.965 91 lar 01 43.920.760 95.330 03 35.5 35.599, 35.599.965 07 pentru 107.300 107.300 01 in contul platitor 01 300 15 Programe Comunitare finantate în perioada 2007-2013 2.016.570 672.190 01 Sume primite in contul platilor ot 6.570 6721 Director Ecgnomie Sef Serviciu Buget Ec.Smaranda HRACICU Ec. Steliana STANCIU

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30062011 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-| Pa- Ali Credite bugetare Angajamente tot | capi-| ra- | pa / | t- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Pra legale Cheltuieli tol |eraf| Titlu | col| at angajament aprobate Ia cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 5 5002 TOTAL CHELTUIELI 617.285.010 3714.237.500 288.968.655 288.309.946 285.597.557 2.712.389 267,7143.343 5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 65.324.760 40.495.510 24.397.815 23.753.958 23.153.958 23.284.130 | 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 32.735.410 21.268.640 16.931.184 16.287.327 16.287.327 16.888.383 01 Autoritati executive si legislative 32.735.410; 21.268.640 16.931.184 16.287.327 16.287.327 16.883.383 03 Autoritati executive 32.735.410 21.268.640 16.931.184 16.287.327 16.287.327 16.838.383 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.718.100 2.828.220 1.653.658 1.653.658 1.653.658 705.180 10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 4.400.850 2.762.200 1.645.554 1.645.554 1.645.554 697218 50 Alte servicii publice generale 317.250 66.020 8.104 8.104 1.562 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 27.871.250 16.399.050 5.812.973 5.812.973 5.812.973 5.690.567 6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA ST SIGURANTA NATIONALA 12.525.810 7.568.090 4.773.656 4.753.804 4.720.668 38.136 4.926.098 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.525.810 7.568.090 4.773.656 4.158.804 4.720.668 38.136 4.926.098 03 Ordine publica 10.787.120 5.848.400 4.743.952 4.743.952 4.705.816 38.136 4.863.600 04 Politie comunitara 10.787.120 5.848.400 4.743.952 4.743.952 4.705.816 38.136 4.863.600 05 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 1.738.690 1.719.690 29.704 14.852 14.852 62.498 6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL 251.370.600 157.396.840 129.994.816 129.994.816 127.320.563 2.674.253 123.469.754 6502 INVATAMANT 139.061.610 83.978.850 75.089.851 75.089.851 15.089.851 75.362.725 03 Învatamant prescolar si primar 55.998.870 38.422.710 35.316.979 35.316.979 35.316.979 35.259.463 01 Invatamant prescolar 21.574.250 14.569.920 13.558.956 13.558.956 13.558.956 13.477.038 02 Invatamant primar 34.424.620: 23.852.790 21.758.023 21.758.023 21.758.023 21.782.425 04 Invatamant secundar 82.578.000 45.269.250 39.772.872 39.772.872 39.772.872 40.103.262 01 invatamant secundar inferior 5.759.480 3.484.290 1.182.541 1.182.541 1.182.541

Pag. 2 = lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente fot | capi-| ra- | pa/ | f- | ne Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli tot [graf Titlu | col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 5 6502 02 Invatamant secundar superior 68.069.460 37.631.300 35.006.346 35.006.346 35.006.346 35.350.880 03 Învatarnant profesional 8.749.060 4.153.660 3.583.985 3.583.985 3.583.985 3.561.225 05 Invatamant postliceal 484.740 286.890 6602 SANATATE 17.608.760 11.309.200 6.037.839 6.037.839 6.037.839 3.925.935 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 12.717.660 8.654.350 3.629.516 3.629.516 3.625.516 1.551.068 oi Spitale generale 12.717.660 8.654.350 3.629.516 3.629.516 3.629.516 1.551.068 08 Servicii de sanatale publica 4.891.100 2.654.850 2.408.323 2.408.323 2.408.323 2.374.917 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 56.110.970 36.389.500 26.059.749 26.059.749 26.038.968 20.781 24.135.635 03 Servicii culturale 16.636.930 9.152.210 8.287.353 3.287.353 8.266.572 20781 3.364.857 04 publice de spectacole si 04 concerte 13.196.950 7.581.930 6.771.081 6.771.081 6.750.300 20.78) 6.902.651 06 Case de cultura 3.439.980 1.570.280 1.516.272 1.516.272 1.516.272 1.462.206 05 Servicii recreative si sportive 39.091.140 26.954.390 17.555.217 17.555.217 17.555.217 16.153.655 01 Sport 4.879.410 4.879.410 3.910.661 3.910.661 3.910.651 3.910.661 03 Intretinere gradini publice, parcur 03 zone verzi, baze sportive si de agrement 34.211.730 22.074.980 13.644.556 13.644.556 13.644.556 12.242.994 50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 382.900| 282.900 217179 27179 217479 217.123 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 38.589.260 25.719.290 22.807.377 22.807.371 20.153.905 2.653.472 19.445.409 05 Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 6.683.790 4.346.790 576.061 4.576.061 3.902.675 673.386 4.056.035 02 Asistenia sociala în caz de invaliditate 6.683.790 4.346.790 4.576.061 4.576.061 3.902.675 673.386 4.056.035 06 Asistenta sociala pentru familie si copii 3.422.100 1.751.520 1.634.544 1.634.544 1.483.984 150.560 1.556.596 11 Crese 1.320.080 690.440 605.901 605.901 605.022 87 577.247

Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente tol | capi- Denumire indicator a anuale trimestriate Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli tol [graf Titlu aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 6802 15 Prevenirea excluderii sociale 18.928.360. 14.831.140 13.155.195 13.155.195 11.327.491 1.827.704 10.417.896 Ajutor social 17.226.600 13.399.140 12.121.023 12.121.023 10.293.319 1.827.704 9.378.412 Cantine de ajutar social 1.701.760 1.432.000 1.034.172 1.034.172 1.034.172 1.039.484 50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 8.234.030 4.099.400 2.835.676 2.835.676 2.834.733 943 2.837.635 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 108.448 810 68.074.390 51.472.164 51.472.164 51.472.164 36.056.397 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 91.226.170 55.241.600 40.185.150 40.185.150 40.185.150 25.885.646 03 Locuinte 2518410 2.119.980 860.214 360.214 860.214 7.536.432 Dezvoltarea sisternului de locuinte 1.607.720 1.219.980 26.319 26319 26.319 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 910.690 90.000 233.895 333.895 833.895 7.536.432 05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 18.597.980 18.487.980 14.884.694 4.884.694 14.884.694 6.933.275 Alimentare cu apa 18.597.980 18.487.980 14.884.694 14.884.694 14.884.694 6.933.275 06 Huminat public si electrificari rurale 14.762.680 11.035.140 8.082.141 8.022.141 4.298.041 50 Alte servicii în domeniile locuintelar, serviciilor si dezvoltarii comunale 55.347.100 23.598.500 16.358.101 16.358.10£ 16.358.101 7.117.898 7402 PROTECTIA MEDIULUI 17.222.640 12.832.790 11.287.014 11.287.014 11.287.014 10.170.751 05 Salubritate si gestiunea deseurilor 17.222.640 12.832.790 11.287.014 11.287.014 11.287.014 10.370.751 Salubritate 9.229.890 1.661.450 7.522.835 7.522.835 1.522.835 6.462.571 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 7.992.750 5.171.340 3.764.179 3.764.179 3.764.178 3.708.180 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 179.615.030 1060.702.270 18.330.204 16.330.204 18.330.204 30.006.964 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 79.024.100 34.031.238 30.868.330 30.868.330. 30.868.330 30.281.629 0% Energie termica 79.024.100 34.031.230 30.563.330 30.868.330. 30.868 30.281.629 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 229.100 125.000 15.381 115.381 15. 116.939

Pag. 4 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Alt Credite bugetare Angajamente toi | capi-j ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator croate anuzle trimestriale Angajamente Angajamente Plat legale Cheltuieli Aangazanmeni +. tol |graf| Titlu | col | at aj aprobate ta cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 8 5302 03 Agricultura 229.100 125.000 115381 115.381 115.381 116.939 30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 229.100 125.000 115.331 115.381 15.381 116.939 8402 TRANSPORTURI 100.361.830 66.546.040 47.346.493 47.346.493 47.346.493 49.608.396 03 Transport rutier 93.361.830 63.216.040 47.346.493 47.346.493 47.346.493 49.608.396 of Drumuri si poduri 4.326.530 3.587.280 02 Transport in comun 24.678.140 23.377.100 21.553.320 21.553.320 21.553.320 33.838.051 93 Strazi 64.357.160 36.251.660 25.793.173 2593173 25.793.173 15.770.345 50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 7.000.000 3.330.000 9902 DEFICIT 4.712.870) -4712.870 16.215.352 -16.215.352

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local - 30062011 Pag. 5 = lei- Capi-| Sub-| Pa- Ali Credite bugetare _ Angajamente tol | capi- ra- | pa/ | fi- | ne Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajament Plati legale Cheltuieli tol Titlu| col | at angajament aprobate la cumulate bugeinre legale efectuate de platit efective finale perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 5002 TOTAL CHELTUIELI 617.285.010 374.237.500 2882.968.655 28.309.946 285.597.557 2712.389 267.743.343 OI CHELTUIELI CURENTE 5319.556.870, 311.870.580 2359.436.039 258.771.330 256.092.310 2.685.020 250.056.866 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 162.408.990| 84.280.820 76.698.069 76.698.069 75.651.298 1.046.771 71121.767 10 01 Cheltuieli salariale in bani 126.608.900 65.223.350 60.440.381 60.440.381 59.610.169 830.212 60.860.775 10 Ol 01| Salarii de baza 103.200.950| 50.157.650 41.178.331 41.118.331 46.870.643 307.688 47.905.158 10 01 02| Salarii de merit 73.028 01 03| Indemnizatie de conducere 39.519 10 01 04| Sporde vechime 237481 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 1.708.660 1.371.810 1.220.088 1.220.088 1.214.137 5.951 1.195.898 10 01 06| Alte sporuri 4.607.730 2.329.630 1.534.434 1.534.434 1.533.968 466 1.401.686 10 01 08| Fond de premii 2.800 1470 10 01 09| Prima de vacanta 110.000 60.000 58.647 58.647 58.641 10 01 10| Pond pentru posturi ocupate prin cumul 2.574.950 1.077.640 805.380 805.380 504.380 1.000 762.885 10 01 11| Fond aferent platii cu ora 1.814.990 1.559.170 1.502.617 1.502.617 1.502.617 1.505.712 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 6.933.400 5.006.450 4.895.483 4.895.483 4.391.108 304.375 4.446.092 10 01 13| Îndemnizatii de delegare 133.900 90.840 18.327 18.327 18.327 13.161 10 91 16) Alocatii pentru locuinte 250.000 125.000 106.137 106.137 106.137 106.137 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 5.271.520 3.443.690 3.120.937 3.120.937 3.110.205 10.732 3.174.318 10 03 Contributii 35.800.090 19.057.470 16.257.688 16.257.688 16.041.129 216.559 16.266.992 10 03 0Q1| Contributii de asigurari sociale de stat 26.669.510 14.167.320 12.233.382 12.233.382 068.962 164.430 12.297.185 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 706.240 355.490 283.306 283.306 279.587 3419 285.657 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 6.164.470 3.586.340 3.046.390 3.046.390 3.005.384 41.006 3.057.676 10 03 04| Contributii de asigurari pentru

Pag. 6 - lei- Capi-| Sub-j Pa- [Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-l ra-| pa / | ti- | ne Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu] col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 T=5-8 8 accidente de munca si bali profesionale 220.080 148.900 123.808 123.808 122.574 1,234 124.383 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 800 12.900 11.446 446 11446 11.510 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.413.990 786.520 559.356 559.356 552.876 490.581 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 1629.870.210 133.953.600 108.499.874 107.841.165 107.579.650 261.515 96.844.683 20 01 Bunuri si servicii 69.940.330 61.111.490 54.511.294 54.168.056 54,142,962 25.094 46.372.231 20 01 01| Furnituri de birou 589.200 569.520 270.555 210.503 270.503 280.848 20 01 02| Materiale pentru curatenie 521.760 513.280 200.905 200.894 199.591 1.303 183.730 20 Ol 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 13.801.300 13.300.260 12.557.634 12.454,584 12.453.539 1.045 13.402.872 20 01 04| Apa, canal si salubritate 2.437.850 2.458.000 2.228.698 2.213.602 2.213.599 3 184521 20 01 05| Carburanti si ubrifianti 394.170 380.270 185.565 181 181441 144.081 20 01 06| Piese de schimb 299.650 288.170 75.192 60.075 60.075 51.033 20 01 07| Transport 155.170 96.170 59.536 59.530 59.530 55.477 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv internet 1.596.550 1.398.860 1.023.712 958.819 958.819 919.015 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.958.060 1.509.060 1.042.423 1.042.423 1.031.186 11.237 796.836 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere şi functionare 48.186.620 597.900 36.867.080 36.726.185 36.714.679 11.506 28.693.128 20 02 Reparatii curente 10.050.860 8.635.330 5.606.979 5.538.859 5.538.859 5.340.059 20 03 Hrana 1.468.910 1.267.400 894.279 394.279 892.17 2.162 907.870 20 03 01| Hrana pentru oameni 1.268.91 1.067.400 741.303 741.303 739-141 2162 732.200 20 03 02| Hrana pentru animale 200.000 200.000 152.976 152.976 152.976 175.670 20 04 Medicamente si materiale sanitare 634.940 508.900 354.967 354.967 354.286 681 358.733 20 04 01| Medicamente 627.630 502.870 352.630 352.630 351.949 651 356.057

Pag. 7 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Aii Credite bugetare 1 Angajamente tol | capi-| 1a- | pa! | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Augajamenie | Angajamente plat legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at angajament aprobate În cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 04 02| Materiale sanitare 4.250 3.500 340 340 340 1418 20 04 04| Dezinfectanti 3.030 2.530 997 1.997 1.997 1.258 20 05 Bunuri de natura obiectelor de înventar 692.870 686.240 467.503 467.503 467.503 158.213 20 05 01| Uniforme si echipament 50.500 30.500 44.697 44.697 14,697 115.436 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 10.500 10.500 9.389 9.389 9.389 20 05 30) Alte obiecte de inventar 631.870 625.240 413417 413417 413.417 42771 20 0% Deplasari, detasari, transferari 1.002.580 903.730 536.841 527.223 527.223 550.600 20 06 001| Deplasari înterne, detasari, transferari 941.580 842.730 509.694 505.718 505.718 524.999 20 06 02| Deplasari in strainatate 61.000 61.000 27.147 21.505 21.505 25.601 20 09 Materiale de laborator 300 300 52 52 52 10 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 34.700 28.100 13.307 12.102 12,102 10.030 20 12 Consultanta si expertiza 8.000 8.000 2.300 2.300 2.300 2.300 20 13 Pregatire profesionala 199.18a| 199.180 110.998 110.108 110.108 60.661 20 14 Protectia muncii 334.840 333.720 149045 149.015 149.015 139.241 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 1.190.600 1.007.000 957.316 356.623 356.623 358.667 20 30 Ahte cheltuieli 84.312.100 59.263.210 44.895.029 44.760.078 44.526.500 42.086.068 20 30 01, Reclama si publicitate 24.300 13.553 8.233 2233 8.546 20 30 02| Protocol si reprezentare 206.500 6.413 6.134 6134 11.967 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 73.680 58.300 43.140 43.100 43.100 67.674 20 30 04| Chirii 1.589.020 1.546.360 1.260.293 1.260.293 1.260.293 1.369.416 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servici 32.418.600 57.429.250 43.571.630 43.442.318 43.208.740 233.578 40.628.465 30 TITLUL Il DOBANZI 7.871.250 16.399.050 3.812.973 5.812.973 5.812.973 5.690.567

Pag. 8 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-, Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra- | pa/ | | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajamente pls legate Cheltuteti tol [graf] Titlu | col) at angajament | aprobate la cumulate bugetare egale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare _L A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 5 30 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 23.543.420 12.824.050 4.299.537 4.299.837 4.299.837 4.177.431 30 01 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 17.298.050 8.824.050 4.299.837 4.299.837 4.299.837 4177431 30 01 02, Dobanzi aferente creditelor interne garantate 6.245.370 4.000.000 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 3.080.910 2.675.000 1.003.542 1.003.542 1.003.542 1.003.542 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 675.000 675.000 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 2.405.910 2.000.000 1.003.542 1.003.542 1.003.542 1.003.542 30 03 Alte dobanzi 1.246.920 900.000 509.594 509.594 509.594 509.594 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 1.246.920 900.000 509.594 509.594 509.594 509.594 40 TITLUL IV SUBVENTA 51.623.000 51.623.000 51.623.000 51.623.000 51.623.000 58.897.082 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 51.623.000 51.623.000 51.623.000 51.623.000 51.623.000 58.897.082 5I TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 4.441.000 2.890.000 697218 697218 697218 697.218 51 oi Transferuri curente 1.923.000 1.013.000 697.218 697238 697.218 697218 Si Ol 01| Transferuri catre institutii publice 1.923.000 1.013.000 697.218 697.218 697.218 697.218 st 02 Transferuri de capital 2.518.000 1.877.000 51 02 22| Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipanemtelor de comunicatii în urgenta in sanatate 641.000

Pag. 9 - Iei- Capi-[ Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tot ra-| pa/ | | ned Denumire indicator Credite de trata Angajamente | Angajamente Piati legate Cheltuieli tol |graf] Titlu | col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 Si 02 28| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuiclilor de capital din domeniul sanatatii 1.877.000 1.877.000 56 TITLUL VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 83.710.380: 8.460.380 3.731.187 3.731.187 3.731.187 942.013 56 91 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 34.824.050 5.795.860 2.169.742 2.169.742 14.862 56 Ol 01| Finantarea nationala“) 7.092.970 1.531.990 513.345 513.345 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 27.731.080 4.263.870 1.656.397 1.656.397 1.656.397 14.862 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 2.841.700 1.789.700 1.465.047 1.465.047 1.465.047 926.083 56 02 01 | Finantarea nationala*) 374.390 212.120 46.746 46.746 46.746 30.243 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 2.385.070, 1.495.340 1.366.088 1.366.088 1.366.088 356.180 56 02 03 |Chletuieli necligibile”) 82.240 82.240 52.213 52.2J3 52.213 39.660 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 43.920.760 95.330 95.330 95.330 95.330 56 03 01 | Finantarea nationala“) 23.116.180 56 03 02, Finantarea externa nerambursabila 20.804.580 95.330 95.330 95.330 95.330 56 07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 107.300 107.300 56 07 01| Finantarea nationala*) 13.950 13.950 36 07 02| Finantarea externa nerambursabila 90.670, 90.670 56 07 03| Cheltuieli necligibile 2.680 2.680 36 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 2.016.570 672.190 1.068 1.068 1.068 1.068 536 15 Ol | Finantare nationala 363.180 121.060 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 1.653.390 551.130 1.068 1.068 1.068 1.068

Pag. 10 - Iei- Capi-| Sub-, Pa- Ar- Ali Credite bugetare Angajamente capi-, ra- fi- | neg Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Celia col| at aprobaie la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 3 5 1=5-6 8 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 17.163.040 11.882.230 11.395.075 11.395.075 10.018.341 1.376.734 9.076.370 02 Ajutoare sociale 17.163.040 1.882.230 11.395.075 11.395.075 10.018.341 1.376.734 9.076.370 02 01| Ajutoare sociale in numerar 16.844.040| 11.563.230 11.092.549 11.092.549. 9.715.815 1.376.734 3.780.955 02 02| Ajutoare sociale în natura 319.000 319.000 302.526 302,526 302.526 295.415 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 2.469.000 2.381.500 978.643 378.643 978.643 781.166 01 Burse 700.000 612.500 550.981 550.981 550.981 353.504 02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale 1.324.000 1.324.000 17 Despagubiri civile 445.000| 445.000 427.662 427.662 421.662 427.662 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.508.880 48.326.670 20.874.469 20.874.469 20.847.100 21.369 15.046.093 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 75.508.880 48.326.670 20.874.469 20.874.469 20.847.100 27.369 15.046.093 01 Active fixe 75.508.880 48.326.670 20.874.469 20.874.469 20.847.100 27369 15.046.093 01 01| Constructii 110.720 35.302.350 15.354.951 15.354.951 15.354.951 744.302 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 8.480.150 4.184.600 43.016 43.016 13.016 548.741 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 786.540 204.620 110.670 110.670 110.670 145.167 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 12.131.470) 635.100 5.365.832 5.365.832 3.338.463 21.369 13.607.883 OPERATIUNI FINANCIARE 22.219.260 14.040.250 3.840.384 8.840.384 8.840.384 2.640.384 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 22.219.260 14.040.250 3.840.384 8.840.384 8.840.384 2.640.384 oi Rambursari de credite externe 5.979.010 3.000.000 2.640.384 2.640.384 2.640.384 2.640.384 01 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 5.979.010 3.000.000 2.640.384 2.640.384 2.640.384 02 Rambursari de credite interne 16.240.250 11.040.250 6.200.000 6.200.000 6.200.000 02 01| Rambursari de credite interne garantate 5.840.250; 4.840.250

Pag. 11 = lei= Capi-j Sub-| Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente tot | capi-| ra- | pa/ | fi- | nel Denumire indicator Credite de Tate TI | Angajamente Angajamente Plati lecale Cheltuieţi tol |graf| Titlu | col | at ansajantent aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de piatit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 â T=5-8 3 Si 02 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 10.400.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -182.237 -182.237 -182.237 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -182.237 -182.237 -182.237 85 01 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent -182.237 -182.237 -182.237 85 01 01| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -113.531 -113.531 -113.531 85 01 02| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) -68.706 -68.706 68.706 5100 02 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 65.324.760 40.495.910 24.397.815 23.753.958 23.753.958 23.284.136 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 32.735.410 21.268.640 16.931.184 16.287.327 16.287.327 16.888.383 01 CHELTUIELI CURENTE 31.484.680. 20.233.270 16.465.887 15.822.030 15.822.030 16.159.615 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 19.187.000 9.548.870 7.439.302 1.439.302 1.439.302 71337871 10 Ol Cheltuieli salariale în bani 15.040.420 7.489.850 5.853.036 5.853.036 5.853.036 5.786.519 10 01 01) Salarii de baza 12.962.340 6.415.430 5.447.368 5.447.368 3.447.368 5.494.870 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 36.980 27.480 24.144 24.144 24144 10 01 06| Alte sporuri 1.449.000 724.500 148.759 148.799 148.799 10 01 09| Prima de vacanta 110.000 60.000 58.647 58.647 58.647 10 01 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 434.800 217.400 169.242 169.242 169.242 168.029 10 01 13| indemnizatii de delegare 47300 45.040 4.836 4.836 4.836 4.787 10 03 Contributii 4.146.580 2.059.020 1.586.266 1.586.266 1.586.266 1.551.358

Pag. 12 -tei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- Ali Credite bugetare Angajamente tot | capid ra- | pa/ | &- | nel Denumire indicator Credite de aie Angajamente | Angajamente Plati legate Chettuieli tol |eraf| Titlu | col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 s 7=5-6 5 10 03 01| Confnbutii de asigurari sociale de stat 3.047.470 1.503.090 1.182.072 1.182.072 1.182.072 1.172.625 10 03 02| Contributii de asigurari de sornaj 74700 36.990 28.335 28335 28.335 2801 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 816.190 404.910 296.243 296.243 296.243 292.481 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 22.420 11.130 2.569 8.569 5.569 5.447 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 25.800 12.900 11.446 1.446 11.446 11.510 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 160.000| 90.000 59.601 59.601 59.601 38.284 20 TIFLUL II BUNURI SI SERVICH 11.852.680 10.339.400 8.598.923 7.955.066 7.955.066 5.394.076 20 01 Bunuri si servicii 3.551.250 2.943.280 2.299.116 1.870.730 1.970.730 2.013.788 20 01 01| Fumituri de birou 102.140 92.880 70.748 70.696 70.696 80.452 20 01 02, Materiale pentru curatenie 63.500 63.500 44.167 44.156 44.156 23.768 20 01 03| incalzit, iHuminat si forta motrica 608.000 524.000 410.949 307.899 307.899 20 01 04| Apa, canal si salubritate 82.500, 70.000 47.058 31.962 31.962 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 39.470 39.470 31.345 31.265 31.265 6.048 20 01 06| Piese de schimb 47.000 47.000 43.493 28376 28.376 27175 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 708.100; 618.100 445.818 383.433 383.433 382.686 20 01 30) Alfe bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.900.540 1.488.330 1.205.538 1.072.943 1.072.943 1.166.478 20 02 Reparatii curente 900.000: 900.000 606.404 538.284 538.284 530.255 20 04 Medicamente si materiale sanitare 465.140 447.170 337.139 337.739 337.739 339.030 20 04 01| Medicamente 465.140 447.170 337.739 337.739 337.739 339.030

Pag. 13 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar=| Aii Credite bugetare Angajamente tol | capi ra-| pa / | ti- | nel Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf Titlu | col | at angajament aprobate la cumulate hugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 s 6 7-58 5 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 153.850 153.850 39.692 39.692 39.692 16.19 20 05 30) Alte obiecte de inventar 153.850 133.850 39.692 39.692 39.692 16.119 20 06 Deplasari, detasari, transferari 472.890 465.170 336.845 327.227 321.227 329.453 20 06 01| Deplasari înterne, detasari, transferari 442.890 435.170 324.901 320.925 320.925 320.267 20 06 02| Deplasari în strainatate 30.000 30.000 11.944 6.302 6.302 9.186 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 15.000 19.000 7.349 6.144 6.144 6.139 20 13 Pregatire profesionala 59.950 59.950 6.358 5.468 5.168 5.465 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 1.178.600 995.000 953.565 852.878 552.878 854.922 20 3 Alte cheltuieli 5.056.000 4.364.980 4.011.855 3.876.904 3.876.904 4.298.905 20 30 01| Reclama si publicitate 10.000 10.000 9.393 4073 4073 4.386 20 3 02| Protocol si reprezentare 200.000. 200.000 4385 4.106 4.106 9.939 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 22.000 22.000 14.980 14.940 14.940 14.940 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4.824.000 4.132.980 3.983.097 3.853.785 3.853.785 4.269.640 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 445.000 445.000 427.662 427.662 427.662 421.662 59 17 Despagubiri civile 445.000 445.000 427.662 427.662 421.662 427.662 70 CHELTUFRELI DE CAPITAL 1.250.730 935.370 491.871 491.871 491.871 728.768 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 250.130 935.370 491.871 491.871 491.871 728.168 71 Ol Active fixe 1.250.730 935.370 491.871 491.871 491871 728.768 71 01 01| Constructii 106.920. 106.920 106.919 106.949 106.919 2342 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 193.382 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte

Pag.14 - lei- Sub-| Pa- [Gra- [Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol ra-| pa / | ti- | nel Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Plati tegale Cheltuieli tol igraf| Titlu] col | at perna la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective periondel de raportare LL A B 1 2 3 4 5 6 7=5-5 8 active corporale 8.290 8.290 3.255 TI Ol 30) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 1135.52 320.160 384.952 384.952 384.952 529.789 84 PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT -26.574 26.574 -26.574 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -26.574 26.574 26.574 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -26.574 -26,574 -26.574 85 01 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -26.574 -26.574 -26.574 5402 ALTE SERVICHI PUBLICE GENERALE 4.7t8.100 2.828.220 1.653.658 1.653.658 1.653.658 705.180 OI CHELTUIELI CURENTE 2.240.250 1.079.020 705.374 705.374 105.574 704.092 20 TITLUL I BUNURI SI SERVICII 317250 66.020 8.156 8.156 3.156 6.874 20 01 Bunuri si servicii 312.450 63.600 6.422 6.422) 6422 5921 20 01 01| Furituri de birou 2.000 000 94 14 914 724 20 01 02| Materiale pentru curatenie 1.600 800 197 79 797 797 20 01 03, Încalzit, luminat si forta motrica 1.000 500 364 364 364 364 20 01 04| Apa, canal si salubritate 600 300 202 202 202 202 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.008 1.000 798 798 798 798 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.000: 1.000 243 243 243 243 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 304.250 59.000 3.104 3.104 3.104 2793

Pag. 15 - lei- Capi-| Sub- Ali Credite bugetare Angajamente nel Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legate Chettuieli grafi Titu at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 3 & s Reparatii curente 2.000 1.000 661 661 609 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.400 700 650 650 650 30| Alte obiecte de inventar 1.400 700 650 650 650 Carti, publicatii si materiale documentare 200 100 7» 7 7” Alte cheltuieli 1.200 620 344 344 344 344 04| Chirii 700 360 344 344 344 344 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 500 260 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.923.000 1.013.006 697218 697.218 697.218 697218 Transferuri curente 1.923.000 1.013.000 697.218 697218 697.218 697.218 01| Transferuri catre institutiile publice 1.923.000 1.013.000 697.218 597.218 597.218 697.218 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.477.850 1.749.200 248.284 948.284 948.284 1.088 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.477.250 1.749.200 948.284 948.284 948.284 1.088 Active fixe 2.477.850 1.749.200 948.284 948.284 948.284 1.088 01| Constructii 2.477.850 1.749.200 948.284 948.284 948.284 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.088 TRANZACTIE PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 27.871.250 16.399.050 3.812.973 5.812.973 5.812.973 5.690.567 CHELTUIELI CURENTE 27.871.250 16.399.050 12.973 5.812.973 5812973 5.690.567 TITLUL II DOBANZI 27.871.250 16.399.050 5.812.973 5.812.973 5.812.973 3.690.567 Dobanzi aferente datoriei publice interne 23.543.420 12.824.050 4.299.837 4.299.837 4.299.837 4477431 01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 17.298.050 3.824.050 4.299.837 4.299.837 4.299.837 4177431 02| Dobanzi aferente creditelor interne

Pag.16 - Ie Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali: Credite bugetare Angajamente tot | capi-j ra- | pa/ | ti- | neg Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente plat legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de piatit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 7T=5-6 8 garantate 6.245.370 4.000.000 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 3.080.910 2.675.000 1.003.542 1.003.542 1.003.542 1.003.542 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 675.000 675.000 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprunmutate 2.405.910 2.000.000 1.003.542 1.003.542 30 03 Alte dobanzi 1.246.920 900.000 509.594 509.594 509.594 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 1.246.920. 900.000 509.594 509.594 509.594 6000 02 Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.525.810 7.568.090 4,758 804: 4.720.668 38.136 4.926.098 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.525.810 7.568.090 4.713.656 4.158.804 4.720.668 38.136 4.926.098 0, CHELTUIELI CURENTE 12.439.810 71.482.090 4.768.210 4.753.358 4.715.222 38.136 4.846.352 10 TTFLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.118.000 3.561.600 2.913.506 2.913.306 2.876.725 36.781 2927 060 10 01 Cheltuieli salariale in ban: 5.150.600 2.577.800 2.313.884 2.313.884 2.277.103 36.781 2.312.014 10 01 01| Salarii de baza 5.119.600 2.546.800 2.282.884 2.282.884 2.246.103 36.781 2.285.988 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 10 01 13| Indermizatii de delegare 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 26 10 03 Contribut 1.967.400 983.800 599.622 599.622 599.622 615.046 10 03 Ol] Contributii de asigurari sociale de stat 1.480.600 740.300 466.863 466.863 466.863 478781 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 35.600 17.500 10.203 10.201 10201 10479 10 03 03, Contributii de asigurari sociale de sanatate 370.200 185.00 116.096 116.096 116.096 119.159 10 03 04| Contributii de asigurari pentru

Pag.17 - let- Capi-l Sub- Gru- Ali Credite bugetare Angajamente pa/ | Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieki Titla at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B z 3 4 3 6 7=5-6 s accidente de munca si boli profesionale 20.500 10.300 6.462 6.462 6.462 6.627 10 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 60.500 30.300 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.997.810 2.596.490 1.854.704 1.839.852 1.838.497 1.355 1.919.292 20 Bunuri si servicii 618.190 419.190 305.850 290.998 290.998 300.998 20 01| Fumituri de birou 3.500 3.500 20 02| Materiale pentru curatenie 9.500 6.500 3.18 3.183 „ASI 1734 20 03 | Incalzit, ilurninat si forta motrica 143.000 96.000 36.565 36.565 36.565 36.566 20 04| Apa, canal si salubritate 22.000 14.000 3.256 3.256 3.256 20 05| Carburanti si lubrifianti 27.800 27.300 24.077 20.033 20.033 20 06| Piese de schimb 15.000 15.000 5.315 5.315 5.315 3.782 20 08| Posta, telecomunicatii, radia, tv, internet 132.000 63.000 56.780 54272 54.272 53.299 20 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 214.000 152.000 148.931 148.931 148.931 173.193 20 30| Alte bunuri si servicii pentru intrelinere si functionare 51.390i 36.390 27.74 19.445 19.445 18.365 28 Bunuri de natura obiectelor de inveniar 75.000 75.000 67.661 67.661 67.661 122474 20 01| Uniforme si echipament 50.000 50.000 44.697 14.697 44.697 115.436 20 30, Alte obiecte de inventar 25.000 25.000 22.964 22.964 22.964 7.038 20 Deplasari, detasari, transferari 225.000 225.000 52.167 52.167 52.167 13.600 20 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 225.000 225.000 52.167 52.167 52.167 73.600 20 Carti, publicatii si materiale documentare 5.000 5.000 4.724 4.724 4724 785 20 Pregatire profesionala 100.000 100.000 95.667 95.667 95.667 46223 20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

Pag.18 = lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Ali Credite bugetare Angajamente toi | capi-ț ra-| pa / | ti- | ne+ Denumire indicator Credite de male trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu, col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legate efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 â 7=3-6 8 derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 10.000 10.000 1.920 1.920 1.920 1.920 20 30 Alte 2.964.620 1.762.300 1.326.715 1.326.715 1.325.360 1355 1.373.292 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 12.300, 7.300 4726 4726 4726 4726 20 30 04| Chi 342.320 300.000 212.488 212.488 212.488 252.658 20 30 30) Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.610.000 1.455.000 1.109.501 1.109.503 1.108.146 1.355 1.115.908 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 1.324.000. 1.324.000 59 02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale 1.324.000 1.324.000 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 86.000, 86.000 53.446 5446 5.446 19.746 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 86.000 86.000 5.446 5.446 5.446 79.746 7 OI Active fixe 36.000 86.000 3.446 3.446 79.746 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de i transport 20.000 20.000 62.828 71 01 30) Alteactive fixe | (inclusiv reparatii capitale) 66.000 66.000 5.446 5.446 3.446 16.918 6500 02 Partea HI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 251.370.609 157.396.840 129.994.816 129.994.816 1271.320.563 2.674.253 123.469.754 6502 ÎNVATAMANT 139.061.6t0: 83.978.850 75.089.851] 75.089.851 15.089.851 75.362.725 01 CHELTUIELI CURENTE 138.160.260 83.077.500 74.814.403 74.814.403 74.814.403 75.297.514 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 106.604.000| 54.263.000 50.610.431 50.610.431 50.610.431 51.943.623 10 01 Cheltuieli salariale in bani 82.884.100 41.704.230 39.624.801 39.624.801 39.624.801 40.732.248 10 01 01| Salarii de baza 70.307.760 33.773.690 32.496.768 32.496.768 32.496.768 33.333.449 10 Ol 02| Salarii de merit 73.028 10 01 03| indemnizatie de conducere 39.519 10 OF 04| Spor de vechime 237481

Pag.19 - Capi-| Sub-| Pa-|Gru- [Ar-[ All Credite bugetare | Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | | ned Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente | Angajarnente Plati legale Chettuieli tot |graf|Tifluj col | at aprobate la cumulate bugetare tegale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 T=54 8 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 880.040 922.860 518.396 818.396 818.396 824,822 10 01 06| Alte sporuri 2.640.160 1.379.580 1.221.687 1.221.687 1.221.687 1.119.023 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 2.430.950: 1.029.340 764.543 764.543 764.543 724.850 10 Ol Il | Fondaferent platii cu ora 1.814.990 1.559.170 1.502.617 1.502.617 1.502.617 1505.72 10 01 12| Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 78.550 73.000 62.471 62471 62471 39.284 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 4.681.650 2.966.590 2.758.319 2.158.319 2.758.319 2.835.380 10 03 Contributii 23.719.900 12.558.770 10.985.630 10.985.630: 10.985.630 11.211.375 10 3 01| Contributii de asigurari sociale de stat 17.694.090 9.371.440 8.251.903 8.251.903 8.251.903 8.459.294 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 482.070 234.290 195.444 | 195.444 195.444 200.029 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.459.100 2.357.030 2.062.016 2.062.016 2.062.016 2.108.260 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 120.500 91.280 87.363 87.363 87.363 87.533 10 03 06 Contributii pentru concedi indemnizatii 964.140 504.730 388.904 388.904 388.904 356.259 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 27.602.260 26.000.000 21.961.702 21.961.702 21.961.702 21.851.214 20 01 Bunuri si servicii 19.145.070 18.542.570 16.279.735 16.279.135 16.279.735 16.468.740 20 01 01| Furnituri de birou 390.900 390.900 138.258 138.258 138.258 140.209 20 01 02| Materiale pentru curatenie 390.900 397.900 129,768 129.768 129.768 131445 20 01 03| Incalzit, laminat si forta motrica 12.413.000 12.085.000 11.645.331 11.645.331 11.645.331 12.605.768 20 01 04| Apa, canal si salubritate 2.155.300 2.225.300 2.094.185 2.094.185 2.094.185 1.726.732 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 197.100 197.100 49.254 49254 49.254 47417 20 01 06| Piese de schimb 188310 85310 8.758 8.758 8.758 9.487 20 01 07| Transport 35.000 29.000 12.744 12.744 12.744 12.865

Pag.20 = lei= Capi- Sub-| Pa- Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente ra- ti- | ne+ Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli Titlu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-& 8 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 500.300 500.300 368.209 368.209 368.209 334.958 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.016.560 246.560 430.639 430.639 430.639 261.515 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.857.700| 1.682.200 1.402.589 1.402 1.402.589 1.198.344 02 Reparatii curente 6.169.590 5.369.830 3.993.522 3.993.522 3.994.522 3177470 93 Hrana 100 10a 73 7 7 03 01, Hrana pentru oameni 100 100 7 73 73 04 Medicamente si materiale sanitare 3.000 3.000 1.196 1.196 1.196 1.196 04 01| Medicamente 2.500 2.500 1.024 1.024 1.024 04 02| Materiale sanitare 500 500 72 72 2 m 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 119.000 119.000 108.457 108.457 108.457 11.890 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 10.000 10.000 9.389 9.359 9.389 05 30| Alte obiecte de inventar 109.000, 109.000 99.068 99.068 99.068 11.890 06 Deplasari, detasari, transferari 2.300 2300 1.264 1.264 1.264 1.264 06 01| Deplasari interne, defasari, transferari 2300 2300 1.264 1.264 1.264 1.264 09 Materiale de faborator 300| 300 52 52 52 10 13 Pregatire profesionala 9.900 9.900 4.463 4463 4.463 4.463 14 Protectia muncii 306.060 306.000 133.397 133.397 133.397 124181 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 2.000 2.000 1.825 1.825 1.825 1.825 30 Alte cheltuieli 1.645.000 1.645.000 1.437.718 1.437.718 1.437.718 1.460.475 30 03| Prime de asigurare non-viata 153.000

Pag.2i - lei- Capi-, Sub-| Pa- |Gru- Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de aia Crina Anpajamente | Angajamente Plati lezate Cheltuieli toi |eraf| Titlu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale cfectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 3 20 30 04| Chiri -190.000 1.190.000 1.001.135 1.001.135 1.001.135 1.069.238 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 453.000 435.000 436.583 436.583 136.583 376.237 56 TFTLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.754.000 1.702.000 1.387.246 1.387.246 1.387.246 348.282 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 2.646.700 1.594.700 1.387.246 1.387.246 1.387.246 348.282 56 02 01 | Finantarea nationala*) 374.390 212.120 46.746 46.746 46.746 30.243 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 2.225.070 1.338.340 1.303.345 1.303.345 1.303.345 793.437 56 02 03| Chletuieli neeligibite") 44.240 44.240 37155 37.155 37155 24.602 36 07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 107.300 107.300 56 07 01| Finantarea nationala“) 13.950 13.950 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 90.670 90.670 56 07 03| Cheltuieli necligibile 2.680 2.680 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 500.000 500.000 304.043 304.043 304.043 300.891 57 02 Ajutoare sociale 500.000 500.000 304.043 304.043 304.043 300.891 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 181.000 181.000 1517 1.517 1.517 5.476 57 02 02| Ajutoare sociale în natura 319.000 319.000 302.526 302.526 302.526 295.415 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 700.000 612.500 350.981 550.981 550.981 353.504 59 01 Burse 700.000 612.500 550.981 550.981 350-981 153.504 70 CHELTUFELI DE CAPITAL 901.350 901.350 308.427 308.427 308.427 65.2 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 901.350 901.350 308.427 308.427 308.427 65211 7 ol Active fixe 901.350 308.427 308.427 308.427 65.211 71 Ol 01| Constructii 528.250 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 50.100 50.100 43.016 43.016 43.016 32.180

Pag.22 - lei- Capi-[ Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente to | capi] ra-| pa/ | fi ned e indicator croate de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titu | cot | at Angajament aprobate la cumulate bugetare tegale efectuate de platit efective perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 23.000 23.000 25.987 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 300.000 300.000 265.411 265411 265.411 7.044 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -32.979 -32.979. -32.979 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -32.979 32.979 -32.979 85 ol Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -32,979 -32979 -32975 85 01 01| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -31.125 31.125 31.125 85 01 02| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SD) -1.854 -1.854 -1.854 6602 SANATATE 17.608.760 11.309.200 6.037.539 6.037.839 6.037.839 3.925.985 01 CHELTUIELI CURENTE 15.477.100 9.410.090 5.443.147 5.443.147 5.443.147 3.280.504 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.060.000 2.029.920 1.896.281 1.896.281 1.896.281 1.862.875 10 01 Cheltuieli salariale in bani E 3.8210 1.551.000 1.457.208 1.457.208 1.457.208 1.457.208 19 01 01| Salarii de baza 3.150.110 1.520.000 1.431.528 1.431.528 1.431.528 1.431.528 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 30.000 30.000 25.680 25.680 25.680 25.680 10 01 13, Indemnizatii de delegare 2.000 1.008 10 03 Contributii 377.894 478.920 439.073 439.073 439.073 405.667 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 632.000 000 306.127 306.127 306.127 106.127 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 16.000 8.000 7210 7210 7210 7.210

Pag.23 - Capi-| Sub-| Pa- |Gru- |Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente to! | capi ra- | pa / | ti- | nel Denumire indicator Credite de mule | Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf[ Titlu | col | at Angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de Sanatate 166.000 83.000 76.664 76.664 76.664 76.664 10 03 04) Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 6.850 400 3.148 3.148 3.148 3148 10 03 06, Contributii pentru concedi: indemnizatii 57.040 53.520 45.924 45.924 45.924 12518 20 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 3.311.020 2.724.930 1.391.986 1.391.386 1.391.986 1.417.629 20 02 Reparatii curente 2.479.920 2.100.000 879.944 879.944 879.944 905.587 20 04 Medicamente si materiale sanitare 123.000 23.000 20 04 01| Medicamente 123.000 23.000 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 54.190 54.190 20 05 30| Alte obiecte de înventar 54.190 34.190 20 06 Deplasari, detasari, transferari 123.390 32.260 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 123.390 32.260 20 30 Alte cheltuieli 530.520 515.480 512.042 512.042 512.042 512.042 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 530.520 515.480 512.042 512.042 512.042 512.042 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.518.000: 1.877.000 51 02 Transferuri de capital 2.518.000 1.877.000 51 02 22| Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarda aparaturii medicale si echipanemtolor de comunicatii in urgenta în sanatate 641.000 SI 02 28| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 1.877.000 1.877.000

Pag.24 - lei- Capi-/ Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ati Credite bugetare Angajamente tol | capi-[ ra- | pa/ | &- | ned Denumire indicator Credite de anuale | | Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 a 7=5-6 5 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.588.080 2.778.240 2.154.880 2.154.880 2.154.880 565 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 5.588.080 2.778.240 2.154.880 2.154.880 2.154.880 56 01 01| Finantarea nationala”) 1.462.460 956.410 513.345 513.345 513.345 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 4.125.620 1.821.830 1.641.535 1.641.535 1.641.535 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.131.660 1.899.110 594.692 594.692 594.692 645.481 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.131.660 1.899.110 594.692 594.692 594.692 645481 71 01 Active fixe 2.131.660 1.899.110 594.692 594.692 594.692 645.481 11 Ol 01| Constructii 1.293.140 1.090.590 Tt 01 02| Masini, echipamente s mijloace de transport 200.000 200.008 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 638.520 608.520 594.692 394.692 594.692 645.481 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 56.110.970 36.389.500 26.059.749 26.059.749 26.038.968 20.781 24.735.635 a CHELTUIELI CURENTE 49.682.720 31.104.550 24.301.960 24.301.960 24281179 20.781 24.361.333 10 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.500.000, 5.980.780 5.465.476 5.465.476 5.465.476 5.695.511 10 01 heltuieli salariale in bani 9.331.530 4.901.200 4.571.866 4.571.866 4.571.866 4.749.861 10 01 01| Salarii de baza 6.418.540 2.838.740 2.726.296 2.726.296 2.726.296 2.831.178 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 556410 276.610 256.677 256.677 256.677 255.453 10 01 06| Alte sporuri 401.930 196.730 161.451 161451 161.451 161.642 10 01 08| Fond de premii 2.800 1470 10 Ol 10) Fond pentru posturi ocupate prin cumul 85.000 43.000 35.636 35.636 15.636 33.635 10 OIL 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.202.050 1.072.050 997.020 997.020 997.020 1.072.423

Pag.25 - lei- Capi-/ Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Plati tegale Cheltuieli tol igraf[ Titlu | col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 5 10 01 13| Indemnizatii de delegare 73.000 36.000 8.348 3.348 5348 8.348 10 01 16| Alocatii pentru locuinte 250.000 125.000 106.137 106.137 106.137 106.137 10 01 30) Alte drepturi salariale în bani 341.800 311.600 280.301 280.301 280.301 281.045 10 03 Contributii 2.168.470 1.079.580 393.610 893.610 893.610 945.650 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.638.650 815.650 693.947 693.947 693.947 718.956 10 03 02| Contributii de asigurari de soraaj 39.400 19.550 15.050 15.050 15.050 15.518 10 03 03) Contributii de asigurari sociale de sanatate 400.170 198.270 167.246 167.246 167.246 172,354 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si bali profesionale 22.790 1.370 8.985 8.985 3.985 9316 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 67.460 33.740 8.382 3.382 8.382 29.506 20 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 35.006.290 24.012.950 18.821.622 18.821.622 18.800.841 20.781 18.650.960 20 01 Bunuri si servicii 1.879.380 1.407.120 1.203.257 1.203.257 1.182.476 20.781 1.185.392 20 01 01| Fumituri de birou 24.180| 23.000 20.585 20.585 20.585 20.172 20 01 02| Materiale pentru curatenie 19.700 19.000 710 1710 770 7.078 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta moirica 323.200 309.600 299.102 299.102 299.102 256.254 20 01 04| Apa, canal si salubritate 36.150 31.000 16.027 16.027 16.027: 16.463 20 01 05| Carburanti si lobrifianti 36.000 34.500 27708 27108 27.708 28018 20 01 06| Piese de schimb 1340 5.860 2.350 2.350 2350 2.350 20 01 07| Transport 20.009 15.000 700 700. 700 700 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 13.320 87.660 63.265 63.265 63.265 61.664 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 690.000 480.000 452.849 452.849 441.642 11.237 350.493

Pag.26 - lei= Capi-j Sub-| Pa- |Gru- Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-, ra-| pa / | ti- | ne Denumire îndicator Credite de anuale trimestriate Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Tiflu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective fincle perioadei de raportare A B 1 2 3 4 s 6 7=5-6 8 20 01 30| Alte bunun si servicii pentru intretinere si functionare 609.490 401.500 312.96) 312.961 303.417 9.544 412.200 20 02 Reparatii curente 185.000! 185.000 97.606 97.606 97.606 97.606 20 03 Hrana 200.000 200.000 152.97 15297 152.976 175.670 20 03 02| Hrana pentru animale 200.000 200.000 152.976 152.976 152.976 175.670 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 247.000 247.000 237.319 237.319 237.319 20 05 30| Alte obiecte de inventar 247.000 247.000 237.319 237.319 237.319 20 06 Deplasari, detasari, transferari 165.000 165.000 145.231 145.231 145.231 144.949 20 06 Of| Deplasari interne, detasari, transferari 140.000 140.000 130.028 130.028 130.028 128.534 20 06 02) Doplasari in strainatate 25.000 25.000 15.203 15.203 15.203 16.415 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 10.000 10.000 61 si st 52 20 13 Pregatire profesionala 6.000 6.000 4.010 4010 1.010 4010 20 4 Prateciia muncii 12.500 12.500 10.089 10.089 10.089 10.089 20 30 Alte cheltuieli 32301410 21.780.330 16971073 16.971.073 16.971.073 17.033.192 20 30 01| Reclama si publicitate 12.000 12.000 4.160 4.160 4.160 4.160 20 30 02| Protocol si reprezentare 2.000 2.000 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 4.000 4.000 3.213 3.213 3.213 3.213 20 30 04| Chirii 56.000 56.000 46.326 46.326 46.326 47.176 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 32.227.410 21.706.330 16.917.374 16.917.374 16.917.374 16.978.643 56 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3.176.430 1.110.820 14.862 14.862 14.862 14.862 56 al Programe din Fondul European de Dezvaliare Regionala (FEDR) 3.176.430 1.110.820 14.862 14.862 14.862 56 Ql 01 | Finantarea nationala*) 8.300 198.550

Pag.27 - lei= Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | nel Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati tenale Cheltuieli tol igrafj Titlu] col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective fineţe perioadei de raportare Î A B i 2 3 4 s e | 7-5-6 8 56 01 02, Finantarea externa nerambursabila 2.618.130, 912.270 14.862 14.862 14.862 14.862 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.428.250 5.284.950 1.824.641 1.824.641 1.824.641 374.302 1 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.428.250 5.284.950 1,824.64) 1.824.641 1.824.641 374.302 7 OI Active fixe 6.428.250 5.284.950 1.824.641 1.824.641 1.824.641 374.302 71 01 01| Constructii 4.395.690 1.384.660 3.456 11 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 1.000; 1.000 195.645 71 01 03, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 52.370 71 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.031.560 1.899.290 1.824.641 1.824.641 1.824.641 117.831 s4 PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -66.852 66.352 -66.852 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -66.852 -66.852 -66.852 85 01 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul cureat -66.852 -66.852) -66.852 85 01 02| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SD) 66.852 -66.852 -66.852 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 38.589.260 25.719.290 22.807.377 22.807.377 20.153.903 2.653.472 19.445.409 01 CHELTUIELI CURENTE 38.228.910 22199.52 22.199.572. 20.173.469 2.626.103 19.253.393 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.739.990 8.303.739 8.303.739 1.293.749 1.009.990 7.290.072 10 01 Cheltuieli salariale în bani 10.896.540 6.565.344 6.565.344 5.371.913 793431 5.761.623 10 01 01| Salarii de baza 5.120.600 3.006.990 2.739.388 2.739.388 2.468. si| 210.907 2472843 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 175.230; 88.860 69.191 69.191 63.240 5.951 63.943

Pag.28 - lei» Sub-| Pa- Ali Credite bugetare Angajamente capi-| ra- ned Denumire indicator Credite de anale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de piatit efective finele perioadei de raportare 7 B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 06| Alte sporuri 116.640 28.820 2.497 2.497 2.031 466 2.188 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul 9.000 5.300 5.201 5.201 4.201 1.000 400 12| Indenmizatii platite unor persoane din afara unitatii 5.218.000 3.644.000 3.666.750 3.666.750 3.162.375 504.375 3.166.356 13 | Indemnizatii de delegare 5.000: 3.000 30 | Alte drepturi salariale în bani 248.070, 165.500 82.317 82317 71.585 10.732 57.893 Contributii 2.893.450 1.879.180 1.738.395 1.738.395 1.521.836 216.559 1.522.449 01 | Contributii de asigurari saciale de stat 2.157.700 1.393.840 1.321.218 1.321.218 1.156.798 164.420 1.149.915 02 | Contributii de asigurari de somaj 56.990; 37.620 26.678 26.678 23.259 3419 24004 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 548.510 353.630 325.313 325.313 284.307 41.006 285.855 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 26.300 20.760 9.099 9.099 7.865 1.234 9.126 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 103.950, 73.330 56.087 56.087 49.607 6.480 53.549 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 5.564.310 4.525.970 3.325.932 3.325.932 3.086.553 239.379 3.108.973 Bunuri si servicii 1.294.070 1.049.890 637.255 637.255 632.942 4313 625.577 OT | Furnituri de birou 66.480 58.240 40.050 40.050 40.050 39.291 02| Materiale pentru curatenie 36.560 25.580 15.282 15.282 13.979 1.303 10.292 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 313.100 285.160 163.323 165.323 164.278 1.045 178.438 04| Apa, canal si salubritate 141.300; 117.400 67.97 67.570 67.967 3 67.002 05 | Carburanti si lubrifiar 93.500 $1.400 53.181 53.181 53181 51.652 06| Piese de schimb 42.000 32.000 15.276 15.276 15.27% 3239 07| Transport 100.170 52.170 46.086 46.086 46.086 41.912 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv,

Pag.29 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare , Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | îi- | ned Denumire indicator gafa anuale trimestriate Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Tiflu| col | at but aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de Taportare A B 1 2 3 4 & T=5-6 8 internet 140.830 123.800 88.842 38.842 88.842 35.610 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 36.500 29.500 9.761 9.761 9.761 392 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 323.330 244.640 135.484 135.484 133.522 1.962 131.749 20 02 Reparatii curente 114.350 79.500 28.842 28.842 28.842 28.832 20 03 Hrana 1.268.810 1.067.300 741.230 741.230 739.068 2.162 132200 20 03 01| Hrana pentru oameni 268.810 1.067.300 741.230 741.230 139.068 2.162 732.200 20 04 Medicamente si materiale sanitare 43.800 35.730 16.032 16.032 15.351 681 18.597 20 04 01| Medicamente 36.990 30.200 13.867 13.867 13.186 681 16.003 20 04 02| Materiale sanitare 3.780 3.000 168 168 168 1246 20 04 04| Dezinfectanti 3.030 2.530 1.997 1.997 1.897 1.258 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 40.430 34.500 11.753 11.753 7.680 20 05 1] Unifomne si echipament 50a 500 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 5001 500 20 05 30| Alte obiecte de inventar 39.430 33.500 11.753 11.753 11.753 7.680 20 06 Deplasari, detasari, transferari 14.000 14.000 1.334 1.334 1.334 1.334 20 06 61| Deplasari interne, detasari, transferari 8.000 8.000 1.334 1.334 1334 1334 20 06 02| Deplasari in strainatate 6.000 6.000 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 4.500 4.000 1.094 1.094 1.094 3.054 20 12 Consultanta si expertiza 8.000. 8.000 2300 2.300 2.300 2.300 20 13 Pregatire profesionala 23.330 23.330 500 500 500 500 20 14 Protectia muncii 16.340 15.220 5.529 5.529 5.529 4971 20 30 Alte cheltuieli 2.736.680 2.194.500 1.880.063 1.880.063 1.647.840 232223 1.684.018 20 30 Q1| Reclama si publicitate 2300 2300

Pag.30 - lei- Capi-j Sub-| Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente capi ra- Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente plati legale Cheltuieli eraf| Titlu angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finete perioadei de raportare B 1 2 3 4 3 6 1=56 8 Protocol si reprezentare 4.500 3.000 2.028 2.028 2.028 2.028 Prime de asigurare non-viata 35.380 25.000 20221 20.221 20.221 29.795 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.694.500 2.164.200 1.857.814 1.857.814 1.625.591 232.223 1.652.195 TITLUL VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 221.570 867.190 78.869 78.R69 78.869 78.869 Programe din Fondul Social European (FSE) 195.000 195.000 77.801 71.801 77.801 71.801 Finantarea externa nerambursabila 157.000 157.000 62.743 62.743 62.743 62.743 Chletuieli nesligibite*) 38.000 38.000 15.058 15.058 15.058 15.058 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 2.016.570 672.190 1.068 1.068 1.068 1.068 56 Finantare nationala 363.180 121.060 56 Finantarea externa nerambursabila 1.653.390 551.130 1.068 1.068 1.068 1.068 57 TITLUL VIN ASISTENTA SOCIALA 16.663.040 11.382.230 11.091.032 11.091.032 9.714.298 1.376.734 8775419 Ajutoare sociale 16.663.040 11.382.230 11.091.032 11.091.032 9.714.298 1.376.734 8775479 Ajutoare sociale în numerar 16.663.040, 11.382.230 11.091.032 11.091.032 9.714.298 1.376.734 8.775.479 CHELTUIELI DE CAPITAL 360.350 122.250 40.631 40.631 13.262 21369 192.016 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 360.350 122.250 40.631 40.631 13.262 27.369 192.016 Active fixe 360.350 122.250 40.631 40.631 13.262 27.369 192.016 Constructii 36.959 Masini, echipamente si mijloace de transpor 64.706 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 28.350 28.350 41.794 Alte active fixe nolusiv reparatii capitale) 332.000 93.900 40.631 40631 13.262 27.369 48.557

Pag.31 - lef- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |eapi-| ra-| pa/ | fi- | ne Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieki tol |graf| Titlu col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de ţ raportare A B 1 2 3 4 5 5 7=5-6 s 34 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -32.826 -32.826 -32.826 85 Titlul XV PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 32.826 32.826 32.826 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -32.826 -32.826 32.826 85 01 Ol | Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) 32.826 -32.826 -32.826 7000 02 Partea IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 108.448.810 68.074.390 51.472.164 51.472.164 51.472.164 16.056.397 7002 LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA 91.226.170 55241 600 40.185.150 40.185.150 40.185.150 25.885.646 oi CHELTUIELI CURENTE 42.840.410 24.503.330 22.448.569 22.448.569 22.448 569 15.586.146 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICE 25.840.180 23.805.050 22.448.569 22.448.569 22.448.569 15.586.146 20 01 Bunuri si servicii 25.838.180 23.803.050 22.446.598 22.446.598 22.446.598 15.586.096 20 01 02| Materiale pentr curatenie s.616 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 25.838.180 23.803.050 22.446.598 22.446.598 22.446.598 5.577.480 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.000 2.000 1571 1971 1971 50 20 05 30| Alte obiecte de inventar 2.000 2.000 1971 1971 1971 50 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 17.000.230 698.280 56 01 Programe din Fondul European de Dezvaliare Regionala (FEDR) 17.000.230 698.280 56 Ol Oi | Finantarea nationala*) 3.440.600 159.370

Pag.32 - Iei- Pa- |Gru- Ali Credite bugetare Angajamente toi | capi-l ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Tittu! col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 13.559.630 538.910 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.166.500 16.698.020 8.915.203 8.919.203 2.919.203 7.659.116 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 26.166.500 16.698.020 8.919.203 8.919.203 2.919.203 7.659.116 7 a Active fixe 26.166.500 16.698.020 3.919.203 8.919.203 8.919.203 7.659.116 71 01 01| Constructii 21.444.040 14.324.530 6.611.794 6.611.794 66117 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 726.900 144.980 110.670 110.670 110.670 20.673 71 01 30| Alteactive fixe (înclusiv reparatii capitale) 3.995.560 2.228.510 2.196.739 2.196.739 2.196.739 7.638.443 79 OPERATIUNI FINANCIARE 22.219.260 14.040.250 3.840.384 8.840.384 3.840.384 2.640.384 31 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 22.219.260 14.040.250 8.840.384 8.840.384 3.840.384 2.640.384 sl 01 Rambursari de credite externe 5.979.010 3.000.000 2.640.384 2.640.384 2.640.384 2.640.384 SI 01 05| Rambarsari de credite aferente datoriei publice externe locale 5.975.010 3.000.000 2.640.384 2.640.384 2.640.5 2.640.384 SI 02 Rambursari de credite interne 16.240.250 11.040.250 6.200.000 6.200.000 6.200.000 81 02 01| Rambursari de credite interne garantate 5.840.250 4.840.250 81 02 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 10.400.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 34 PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -23.006 23.006 -23.006 85 Titlu] XV PLATI EFECTUATE IN AND PRECEDENTI ST RECUPERATE IN ANUL CURENT -23.006 -23.006 -23.006 85 0 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 23.006 -23.006 -21.006 85 01 01| Plati efectuate in anii precedenti si

Pag.33 - lei- Capi- Sub-| Pa- |Gru- | Ar Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de male Angajamonte | Angajamente Plati Cheltuieli tol |graf| Tiilu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective fincle periondei de raportare A B 1 2 3 4 3 7=5-6 5 recuperate in anul curent (SF) 23.006 -23.006 23.006 7402 PROTECTIA MEDIULUI 17.222.640 12.832.790 11.287.014 11.287.014 11.287.014 10.170.751 of CHELTUIELI CURENTE 17.222.640 12.832.790 11.287.014 11.287.014 11.287.014 10.139.529 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 17.222.640 12.832.790 11.287.0t4 11.287.014 10.139.529 20 oi Bunuri si servicii 17.222.640 12.832.790 11.287.0t4 11.287.014 11.287.014 10.139.529 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 17.222.640| 12.832.790 11.287.044 11.287.014 11.287.014 10.139.529 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 31222 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 31.222 7 oi Active fixe 31222 71 01 30| Alteactive Axe (inclusiv reparatii capitale) 31.222 5000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 1759.615.030 100.702.270 78.330.204 78.330.204 78.330.204 30.006.964 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 79.024.100 34.031.230 30.868.330 30.868.330 30.868.330 30.281.629 01 CHELTUIELI CURENTE 74.043.760 30.218.330 30.218.330 30.218.330 30.218.330 29.631.629 40 TITLUL TV SUBVENTII 30.123.000 30.123.000 30.123.008 30.123.000 30.123.000 29.631.629 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 30.123.000 30.123.000 30.123.000 30.123.000 30.123.000 25.631.629 36 TITLUL VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 43.920.760 95.330 95.330 95.330 95.330 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 43.920.760| 95.330 95.330 95.330 95.530 36 03 Q1 | Finantarea nationala*) 23.116.180 56 03 02| Finantarea externa nerambursabila 20.804.580 95.330 95.330 95.330 95.330 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.980.340 3.812.900 650.000 650.000 650.000 650.000 7" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.980.340 3.812.900 650.000 650.000 650.000 650.000

Pag-34 - Iel= Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali? Credite bugetare Angajamente tot | capi ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Plati legate Cheltuieli graf| Titlu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de Taportare B 1 2 3 5 6 7=5-6 8 71 OI Active fixe 4.980.340, 3.812.900 650.000 650.000 650.000 650.000 71 Ol Ol) Constructii 4.718.700 3.672.900 650.000 650.000 650.000 650.000 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 261.640 140.000 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 229.100 125.000 115.381 115.381 115.381 116939 oi CHELTUIELI CURENTE 229.100 125.000 115.381 H5.383 5381 116.939 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 150.000 15.000 69.334 69.334 69.334 10.749 10 0 Cheltuieli salariale in bani 123.600 56.800 54.242 54.242 54.242 55.302 10 Ol 01| Salarii de baza 122.000 56.000 54.099 54.099 54.099 55.302 10 Ol 13| Indemnizatii de delegare 1.600 800 143 143 143 10 03 Contributii 26.400 18.200 15.092 15.092 15.092 15.447 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 19.008 12.000 11.252 11.252 11.252 1487 10 03 02| Conuibutii de asigurari de somaj 1.480 1.240 388 388 388 406 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.300 3.400 2812 2.812 2812 2.903 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 720 660 182 182 182 186 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 900 900 458 458 458 465 20 TITLUL Hl BUNURI SI SERVICII 79.100 50.000 46.047 46.047 46.047 46.190 20 01 Bunuri si servicii 79.100 50.000 46.047 46.047 16.047 46.190 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 79.100 50.000 46.047 46.047 46.047 46.390 8402 TRANSPORTURI 100.361.830 66.546.040 47.346.493 47.346.493 47.346.493 49.608.396

pa / | Au ne+ 99 ) 2 03 56 Sa o Di 36 l 7 7 OI al ol 01 DR) NANTARE DIN 9.0590 7.0593 755 219 18.755.219 T8TS 18 755.219 18 755219 52 53 32 Sef Serviciu Buget Steliana STANCIU 15.352 1523 19.265 453 16 4.512.598

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30062011 Pag. 1 - lef- Cupi-| Sub- Credite bugetare Angajamente tol | eapi-| ra- | pa / | 6- | ne Denumire indicator Credite de ale Angajamente | Angajamente Plati tezale Cheltuieli tol igrafi Titlu | col] at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 5002 TOTAL CHELTUIELI 455.547.750 315,573.450 264.431.705 263.772.996 2613.087.976 2.635.020 251.755.237 oi CHELTUIELI CURENTE 433.328.490 30.533.200 2355.704.852 255.046.143 252.361.123 2.685.020 249.114.853 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 162.408.990 24.280.820 76.698.069 76.698.069 15.651.298 1046771 71.121.767 10 ot Cheltuieli salariale in bani 126.608.909 65.223.350 60.440.381 60.440.381 59.610.169 330.212 60.860.775 10 01 01| Salarii de baza 103.200.950 50.157.650 41.178.331 4717833) 46.810.643 307.688 41.905.158 10 01 02| Salarii de merit 73.028 10 01 03| indemnizatie de conducere 39.519 10 Ol 04| Spor de vechime 237181 10 Oi 05| Sporuri pentru conditii de munca 1.708.660 1373 810 1.220.088 1214137 5.951 1.195.898 10 01 06| Alte sporuri 4.607.730 2.329.630 1.534.434 1.533.968 466 1.401.686 10 01 08| Fond de promii 2.800 1470 10 01 09| Prima de vacanta 10.000, 60.000 58.647 58.647 58.647 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 2.574.950 1.077.640 305.380 805.380 804.380 1.000 762.885 10 01 11, Fondaferent platii cu ora 1.814.990 1.559.170 1.502.617 1.502.617 505.712 10 OI 12| Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 6.933.400 5.006.450 4.895.483 4.895.483 4.391.108 504.375 46.092 10 01 13| Indemnizatii de delegare 133.900i 90.840 18.327 18.327 18.327 13.168 10 01 16| Alocatii pentru locuinte 250.000 125,000 106.137 106.137 106.137 106.137 10 Ol 30) Alte drepturi salariale in bani 5.271.520 3.443.690 3.120.937 3.120.937 3.110.205 10.732 3.174.318 10 03 Contributii 35.800.090 19.057.470 16.257.688 16.257.688 16.041.129 216.559 16.266.992 10 03 01) Contributii de asigurari sociale de stat 26.669.510 14.167.320 12.233.382 12.233.382 12.068.962 164.420 12.297.185 10 03 02) Contributii de asigurari de somaj 706.240 283.306 283.306 219.887 3419 285.657 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 6.764.470 3.586.340 1.046,390 3.046.390 1.005.384 41.006 3.057.676 10 03 04| Contributii de asigurari pentru

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plat legale Cheltuieli toi |eraf|Titiu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finete perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 accidente de munca si boli profesionale 220.080 148.900 123.808 123.808 122.574 1234 124.383 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 25.800 12.900 11.446 11.446 1446 11.510 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.413.990 786.520 559.356 559.356 552.876 6.480 490.581 20 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 169.870.210 133.953.600 108.499.874 107.841.165 107.579.650 261.515 96.844.683 20 01 Bunuri si servicii 69.940.330 61.111.490 54.511.294 54.168.056 54.142.962 25.094 416372.231 20 01 Ol) Furnituri de birou 589.200 569.520 270.555 210.503 270.503 280.848 20 01 02, Materiale pentru curatenie 521.760 513.280 200.905 200.894 199.591 1.303 183.73 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 13.801.300 13.300.260 12.557.634 12.454.584 12.453.539 1.045 13.402.872 20 01 04| Apa, canal si salubritate 2.437.850 2.458.000 2.228.698 2.213.602 2.213.599 1.845.241 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 394.170 380.270 135.565 181.441 181.441 144.081 20 01 06| Piese de schimb 299.650 28&.170 15.192 60.075 60.075 51.033 20 01 07| Transpori 155.170 96.170 59.530 59.530 59.530 55.477 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.596.550 1.398.860 1.023.712 958.819 958.819 919.015 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.958.060 1.509.060 1.042.423 1.042.423 1.031.186 11.237 796.836 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 48.186.620 40.597.900 36.867.080 36.726.185 36.714.679) 28.693.128 20 02 Reparatii curente 10.050.860, 8.635.330 5.606.979 5.538.859 5.538.859) 5.340.059 20 03 Hrana 1.468.910 1.267.400 894.275 894,279 $92117 2.162 907.870 20 03 01| Hrana pentru oameni 1268910 1.067.400 741.303 741.303 739.141 2162 732.200 20 03 02| Hrana pentru animale 200.000 200.000 152.976 152.976 152.976 175.670 20 04 Medicamente si materiale sanitare 634.940 508.900 354.967 354.967 354.286 681 158.133 20 04 01| Medicamente 627.630 502.870 352.630 352.630 351.949 sS1 356.057

Pag. 3 - |Capi-| Sub-| Pa- |Gra-| Ar-| Ati Credite bugetare Angajamente tal | capi-| ra-| pa / | ti- | ne Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Augajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |grafj Titlu | col | at angajament aprobate la cumulafe bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 1=5-68 3 1 20 04 02| Materiale sanitare 3.500 340 340 340 1418 20 04 04| Dezinfectanti 2.530 1.997 1.997 1.597 1.258 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 692.870 686.240 467.503 467.503 467.503 158213 20 05 01, Uniforme si echipament 30.500 30.500 44.697 44.697 44.697 115.436 20 053 03, Lenjerie si accesorii de pat 10.500 10.500 9.389 9.389 9.389 20 05 30| Alte obiecte de inventar 63.870 625.240 413417 413.417 413417 42.777 20 06 Deplasari, detasari, transferari 1.002.580 903.730 536.841 527.223 527223 350.600 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 941.580 842.730 509.694 505.718 505.718 524.999 20 06 02| Deplasari in strainatate 61.000 61.000 27147 21.505 21.505 25.601 20 09 Materiale de laborator 300 300 52 52 52 10 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 34.700 29.100 13.307 12.102 12.102 10.030 20 12 Consultanta si expertiza 2.000 8.000 2.300 2.300 2.300 2.300 20 13 Pregatire profesionala 199.180 199.180 110.998 110.108 110.108 60.661 20 14 Protectia muncii 334.840 333.720 149.015 149.015 149.015 139.241 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 1.190.600 1.007.000 957310 856.623 836.623 858.667 20 30 Alte 84.312.106 59.263.210 44.895.029 44.760.078 44.526.500 233.578 42.086.068 20 30 01| Reclama si publicitate 24.300 24.300 13,553 3.233 3233 8.546 20 30 02| Protocol si reprezentare 206.500 205.000 6.413 6134 6.134 11.967 20 30 03| Prime de asigurare non- 73.680 58.300 43.140 43.100 43.100 67.674 20 30 04| Chirii 1.589.020 1.546.360 1.260.293 1.260.293 1.260.293 1.369.416 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 82.418.600 57.429.250 43.511.630 43.442.318 43.208.740 233.578 40.628.465 3 TITLUL Il DOBANZI 27.811.250 16.399.050 5.812.973 5.812.973 5.812.973 5.690.567

Pag. 4 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Ali Credite bugetare Angajamente capi-j ra- ne- Denumire îndieator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajumente Plati legale Cheltuieli graf] Titlu at angajament aprobate ls cumulate bugetare legale efectuate de platit efective fincle perioadei de raportare B Il 2 3 4 5 s 7=5-6 s Dobanzi aferente datoriei publice interne 23.543.420 12.824.050 4.299.837 4.299.837 41771431 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 17.298.050 8.824.050 4.299.837 4.299.837 4.299.837 4177431 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantate 6.245.370 4.000.000 Dobanzi aferente datoriei publice axterne 3.080.910 2.675.000 1.003.542 1.003.542 1.003.542 1.003.542 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 675.000 675.000 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutațe 2.405.910 2.000.000 1.003.542 1.003.542 1.003.542 1.003.542 Alte dobanzi 1.246.920 900.000 509.594 509.594 509.594 509.594 05| Dobanzi la operatiuniie de leasing 1.246.920 900.000 509.594 509.594 509.594 509.594 TIFLUL IV SUBVENTE 51.623.000 31.623.000 51.623.000 51.623.000 51.623,000 58.897.082 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 51.623.000 51.623.000 51.623.000 51.623.000 51.623.000 58.897.082 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI All ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.923.000 1.013.000 697.218 697218 697.218 697.218 Transferuri curente 1.923.000 000 697.218 597.218 097218 697.238 01| Transferuri catre instituții publice 1.823.000 1.013.000 697218 697218 697.218 697.218 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 17.163.040 11.882.230 11.395.075 1.395.075 10.018.341 1.376.734 9.076.370 Ajutoare sociale 17.163.040 11.882.230 11.395.075 11.395.075 0.018.341 1.376.754 9.076.370 01| Ajutoare sociale în numerar 16.844.040 11.563.230 11.092.549 11.092.549 9.715.815 1.376.734 3.780.955 57 02] Ajutoare sociale în natura 319.000 319.000 102.526 302.526 302.526 295.415 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 2.469.000 2.381.500 978.643 978.643 978.643 781.166

Pag. 4 - lei- Capi-j Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tor | capi ra- | pa/ | | nel Denumire indicator Credite de anale Angajamente | Angajamente Plati legate Cheltuieli tol |graf| Titlu | cor | at | aprobate ta cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=s-& 5 59 01 Burse 700.000 612.500 550-931 550.981 550.981 353.504 58 02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale 1.324.000 324.000 59 17 Despagubiri civile 445.000 445.000 427.662 421.662 427.662 427.662 79 OPERATIUNI FINANCIARE 22.219.260 14.040.250 3.840.384 8.840.384 3.840.384 2.640.334 81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 22.219.260 14.040.250 8.840.384 8.840.384 8.540.384 2.640.384 01 Rambursari de credite externe 5.979.010 3.000.000 2.640.384 2.640.384 2.640.384 2.640.384 8 01 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 5.979.010 3.000.000 2.640.384 2.640.384 2.640.384 2.640.384 SI 02 Rambursari de credite interne 16.240.250; 11.040.250 6.200.000 6.200.000 6.200.000 SI 02 01| Rambursari de credite interne garantate 5.840.250 4.840.250 81 02 05| Rambursari de credite aferente datorici publice interne locale 10.400.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000. 6.200.000 84 PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -113.531 -113,531 113.531 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANA PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -113,531 -H3.531 -135 835 Ol Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -113.531 -113.531 -113.531 85 01 Ol | Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -113.531 113,531 113.531 5100 02 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 61.596.180 340 22.957.660 22.313.803 22.313.503 22.554.274 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 31.484.680 20.333.270 16.439.313 15.795.456 15.795.456 16.159.615 01 CHELTUIELI CURENTE 31.484.680 20.333.270 16.465.887 15.822.030 15.822.030 16.159.615 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.187.000 9.548.870 7.439.302 7.439.302 7.439.302 7.331.877

Pag. 6 - lei- Capi- Ali Credite bugetare Angajamente ned Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Plai legale Cheltuieli Titluj col | at aprobate Ia cumulate hugetare tegale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 3 Cheltuieli salariale in bani 15.040.420 5.853.036 5.853.036 5.853.036 5.186.519 01| Salarii de baza 12.962.340 6.415.430 5.447.368 5.447.368 5.447.368 5.494.870 05 | Sporuri pentru conditii de munca 36.980 27.480 24144 24.144 24 AA 06| Alte sporuri 1.449.000 724.500 148.799 148.799 148.799 118.833 09| Prima de vacanta 110.000 60.000 58.647 58.647 58.647 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 434.800 217.400 169.242 169.242 169.242 168.029 13| Indemnizatii de delegare 47.300 45.040 4836 4.836 4.836 4.187 Contributii 4.146.580 2.059.020 1.586.266 1.586.266 1.586.266 1.551.358 01| Contributii de asigurari sociale de stat 3.047.470 1.503.090 1.182.072 1.182.072 1.182.072 1.172.625 02| Contributii de asigurari de somaj 14.700 36.990 28.335 28.335 28.335 28011 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 316.190 404.910 296.243) 296.243 296243 252.481 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 22.420 11.130 8.569 8.569 8.569 8.447 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 25.800 12.900 i 11.446 11.446 1.510 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 160.000 90.000 59.601 59.601 59.601 38.284 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.852.680 10.339.400 3.598.923 1.955.066 7.955.066 8.394.076 Bunuri si servic 3.551.250 2.943.280 2.299.116 1.970.730 1.970.730 2.013.788 01| Fumituri de birou 102.140 92.850 70.748 16.696 10.696 30.452 02| Materiale pentru curaienie 63.500 63.500 44.167 44.156 14.156 23.768 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 608.000 524.000 410.949 307.899 307.899 295.482 04| Apa, canal si salubritate 82.500 70.000 47.058 31.962 31.962 31.699

Pag. 7 = lei= Capi- Gru- Ali. Credite bugetare Angajamente pa / ne Denumire indicator Croata d anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieti Tiida at PREA aprobate Ia cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 & 20 05 | Carburanti si lubrifianti 39.470 39470 31.345 31.265 31.265 6.048 20 06 | Piese de schimb 47.000 47.000 43.493 28.376 28.376 21175 20 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 708.100 618.100 445.818 383.433 383.433 382.686 20 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.900.540 1.488.330 1.205.53 1.072.943 1.072.943 1.166.478 20 Reparatii curente 900.000, 900.000 606.404 538.284 538.284 530.255 20 Medicamente si materiale sanitare 465.140 447.170 337.739 337.139 337.739 339.030 20 01 | Medicamente 465.140 447.170 337.739 337.139 337.739 339.030 20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 153.850 153.850 39.692 39.692 39.692 16.119 20 30) Alte obiecie de inventar 153.850: 153.850 39.692 35.692 39.692. 16.119 20 Doplasari, detasari, transferari 472.890 465.170 336.845 327.227 327.227 329.453 2i 01 | Deplasari interne, detasai nsferari 442.890 435.170 324.901 320.925 320.925 320.267 20 02| Deplasari in strainatate 30.060: 30.000 11.944 6.302 6.302 9.186 20 Carti, publicatii si materiale documentare 15.000 10.000 7349 6.144 6.144 6.139 20 13 Pregatire profesionala 59.950 59.950 6358 5.468 5.468 5.465 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea infereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 1.178.600 995.000 953.565 352.878 352.878 854.922 20 Alte cheltuieli 5.056.000 4.364.980 4.011.855 3.876.904 3.876.904 4.298.905 20 01| Reclama si publicitate 10.000 10.000 9.393 4073 4073 4.386 20 02| Protocol si reprezentare 200.000 200.000 4.385 4.106 4.106: 9.939 20 03] Prime de asigurare non-viata 22.000 22.000 14.980 14940: 14.940; 14940 20 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4.824.000 4.132.980 3.083.097 3.853.785 3.853.185 4.269.640

Pag. 8 - lei- Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamenie Plati legale Cheltuieli tol igraf|Titlu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 7-5-6 5 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 445.000 427.662 427.662 427.662 421.662 59 17 Despagubiri civile 445.000 445.000 427.662 427.662 427.662 421.662 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -26.574 -26.574 -26.574 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -26.574 26.574 26.574 85 01 Plati efectuate În anii precedenti si recuperate in anul curent -26.574 -26.574 -26.574 85 O Ol [Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -26.574 -26.574 -26.574 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.240.250 1.079.020 705.374 705.374 705.374 704.092 01 CHELTUIELI CURENTE 2.240.250 1.079.020 705.374 105.374 705.374 704.092 20 TITLUL TI BUNURI SI SERVICII 317.250 66.020 8.156 8.156 8.156 6.874 20 01 Bunuri si servicii 312.450 63.600 6422 6.422 6.422 5.921 20 01 01| Fumituri de birou 2.000 1.000 914 914 914 724 20 Ql 02| Materiale pentru curatenie 1.600 800 797 797 797 79 20 01 03| incalzit, iluminat si forta motrica -000 500 364 364 364 364 20 01 04) Apa, canal si salubritate 600 300 202 202 202 202 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.000 1.000 798 798 79 798 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.000 1.000 243 243 243 243 20 01 30| Altebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 304.250 39.000 3.104 3.104 3.104 2193 20 02 Reparatii curente 2.000 1.000 66] 661 661 609

Pag. 9 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi- ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf[ Titluj col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 a 7T=5-6 8 20 03 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1400 700 650 650 650 20 05 30| Alte obiccte de inventar 1.400: 700 650 650 6sa 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 200 100 79 79 E) 20 30 Alte cheltuieli 1.200 620 344 344| 344 344 20 30 04| Chirii 200 360 344 344 344 344 20 30 30, Alte cheltuieli cu bunuri si servici 500 260 31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.923.000 1.013.000 697.218 697.218 697.218 697.218 si oi Transferuri curente 1.923.000 1.013.000 697.218 697218 697218) 697.218 51 Ol 01| Transferuri catre înstitutiile publice 1.923.000 1.013.000 697.218 697218 697.218 697.218 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 27.871.250 16.399.050 5.812.973 5.812.973 5.812.973 5.690.567 01 CHELTUIELI CURENTE 27.871.250 16.399.050 5.812.973 5.812.973 5.812.973 5.699.567 30 TITLUL TH DOBANZI 21.871.250 16.399.050 5812973 5.812.973 5.812.973 5.690.567 30 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 23.543.420 12.824.050 4.299.837 4.299.837 4.299.837 4.177.431 30 01 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 17.298.050 8.824.050 4.299.837 4.299.837 4.299.837 4177431 30 01 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantate 6.245.370 4.000.000 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 3.080.910 2.675.000 1.003.542 1.003.542 1.003.542 1.003.542 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 675.000 675.000 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe

Pag.10 - lei- [Capi- Sub-[ Pa-|Gru- [Ar-[ Ati Credite bugetare Angajamente toi ra-| pa/ ned Denumire indicator Credite de anuale | Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at Angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efeciive finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 3 subimprumutate 2.405.910 2.000.000 1.003.542 1.003.542 1.003.542 1.003.542 30 03 Alte dobanzi 1.246.920 900.000 509.594 509.594 509.594 509.594 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 1.246.920 900.000 309.594 509.594 509.594 509.594 8000 02 Partea l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.439.810 7.482.090 4.768.210 4.753.358 4.713.222 38.136 4.846.352 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.439.810 7.482.090 4.768.210 4.753.358 4715222 38.136 4.846.352 01 CHELTUIELI CURENTE 12.439.810 7.482.090 4.768.210 4.753.358 4.715.222 38.136 4.846.352 10 TITEUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 7.118.000 3.561.600 2,913.506 2.913.506 2.816.725 36.781 2.927.060 10 0 Cheltuieli salariale în bani 5.150.600 2.571.800 2.313.884 2.313.884 2277403 36.781 2.312.014 10 01 01| Salarii de baza 5.119.600 2.546.800 2.282.884 2.282.884 2.246.103 36.78 2.285.988 10 01 05| Sporun pentru conditii de munca 26.000, 26.000 26.000 26.000, 26.000 26.000 10 01 13| ndemnizatii de delegare 5.000| 5.000 5.000 5.000; 5.000 26 10 03 Contributii 1.967.400 983.800 199.622 399.622 599.622 615.046 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.480.600 740.300 466.863 466.863 466.863 478.181 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 35.600 17.800 10.201 10.201 10.201 10.479 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 370.200 185.100 116.096 16.096 116.096 119.159 10 03 04) Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 20.500 10.300 6.462 6.462; 5.462 6.627 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 60.500 30.300 20 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 3.997.810 2.596.490 1.854.704 1.839.852 1.838.497 1.355 1.919.292 20 01 Bunuri si servicii 618.190 419.190 305.850 290.998 290.998 300.998 20 01 01| Furnituri de birou 3.500 3.500 20 01 02| Materiale pentru curatenie 9.500 6.500 3.181 3.181 3.181 1.734

Pag. 11 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- ţ Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa/ | ti- | ne Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajament | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 s 7=5-6 8 20 01 03] încalzit, iluminat si forta motrica 143.000 96.000 36.565 36.565 36.565 36.566 20 01 04| Apa, canal si salubritate 22.000 14.000 3.256 3.256 3.256 3.13 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 21.800 27.300 24.077 20.033 20.033 10.946 20 01 06| Piese de schimb 15.000 15.000 5.315 5315 3.315 3182 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 132.000 68.000 56.180 54272 54272 53.299 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 214.000 152.000 148.931 148.931 148.931 173.193 20 01 30| Alte bunari si servicii pentru intretinere si functionare 51.390 36.390 27.743 19.445 19.445 18.365 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 75.000 15.000 67.661 67.661 67.661 122.474 20 05 01| Uniforme si echipament 50.000 50.000 44.697 44.697 414.697 115.436 20 05 30| Alte obiecte de inventar 25.000 25.000 22.964 22.964 22.964 1.038 20 06 Deplasari, detasari, transferari 225.000 225.000 52.167 52.167 52.167 73.600 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 235.000 225.000 52.167 52.167 52.167 73.600 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 5.000 5.000 4.724 4.724 785 20 13 Pregatire profesionala 100.000 100.000 95.667 95.667 95.667 46.223 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 10.000 10.000 1.920 1.820 1.920 1.920 20 30 Alte cheltuieli 2.964.620 1.762.300 1.326.715 1.326.715 1.325.360 1.355 1.373.292 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 12.300 7.300 4.726 4.726 4.726 4.726 20 30 04| Chiri 342320 300.000 212.488 212.488 212.488 252.658 20 30 30, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.610.000 1.455.000 1.109.501 1.109.501 1.108.146 1.355 1.115.905

Pag. 12 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente to! |capi-| ra- | pa/ | fi- | ned Denumire indicator anala anuale | Angajamente | Angajamente Plati tegale Cheltuieli tol |graf[ Titlu| cal | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuafe de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 E 6 7=5-6 8 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 1.324.000 1.324.000 59 02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale 1.324.000 1.324.000 6500 02 Partea I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 225.300.910 140.853.930 123.659.274 123.659.274 121.012.390 2.646.884 121.250.731 6502 INVATAMANT 135.406.260 81.375.500 73.396.032 73.396.032 73.396.032 74.449.232 91 CHELTUIELI CURENTE 135.406.260 81.375.500 73.427.457 73427151 73.427.157 74.449.232 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 106.604.000 54.263.000 50.610.431 50.610.431 50.610.431 51.943.623 10 OI Cheltuieli salariale in bani 82.884.100 41.704.230 39.624.801 39.624.801 39.624.801 40.732.248 10 01 01| Salarii de baza 70.307.760 33.773.690 32.496.768 32.496.768 32.496.768 33.333.449 10 01 02| Salarii de merit 73.028 10 01 3 | de conducere 39.519 10 01 04, Spor de vechime 237.181 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 380.040 922.860 818.396 818.396 818.396 824.822 10 01 06| Alte sporuri 2.640. 1.379.580 1.221.687 1.221.687 1.221.687 1.119.023 10 Ol 10, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 2.480.950 1.029.340 764.543 164,543 764.543 124.850 10 Ol 11| Fond aferent platii cu ora 1.814.990 1.559.170 1.502.617 1.502.617 1.502.617 1.505.712 10 Ol 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 78.550 73.000 62.471 6247) 62.471 39.284 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 4.681.650 2.966.590 2.758.319 2758319 2.158.319 2.835.380 10 03 Contributii 23.719.900 12.558.770 10.985.630 10.985.630 10.985.630 11.211.375 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 17.694.090 9.371.440 8.251.903 8.251.903 8.251.903 8.459.294 10 03 02) Contributii de asigurari de somaj 482.070 234.290 195.444 195.444 195.444 200.029 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.459.100 2.357.030 2.062.016 2.062.016 2.062.016 2.108.260 10 03 04| Contributii de asigurari pentru

Pag.13 -Iei- Sub-| Pa- |Gru- Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa / | ti- | ne Denumire indicator Credite de anuale [trimestriale | Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 s accidente de munca si boli profesionale 120,500 91.280 87.363 87.363 87.363 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 964.140 504.730 388.904 388.904 388.904 356.259 20 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 27.602.260 26.000.000 21.961.702 21.961.702 21.961.702 21.851.214 20 01 Bunuri si servicii 19.145.070 18.542.570 16.279.735 16.279.135 16.279.735 16.468.740 20 01 01| Furnituri de birou 390.900 390.900 138.258 138.258 138.258 140.209 20 01 02| Materiale pentru curatenie 390.900 397.900 129.768 129.768 129.768 131.445 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 12.413.000 12.085.000 11.645.331 11.645.231 11.645.331 12.605.768 20 01 04| Apa, canal si salubritate 2.155.300 2.225.300 2.094.185 2.094.185 2.094.185 1.726.732 20 01 05| Carburanti si lubriftanti 197.100 197.100 49.254 49.254 41417 20 01 06, Piese de schimb 188310 188.310 8.758 8.758 8.758 9.487 20 01 07, Transport 35.009 29.000 12.744 12744 12.744 12.865 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 500.300 500.300 368.209 368.209 368.209 334.958 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.016.560 346.560 430.639 430.639 430.639 261.515 20 01 30| Altebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.857.700 1.682.200 1.402.589 1.402.589 1.402.589 1.198.344 20 02 Reparatii curente 6.369.590: 5.369.830 3.993.522 3.993.522 3.993.522 3777170 20 03 Hrana 100; 100 73 13 73 20 03 01| Hrana pentru oameni 100; 100 73 73 73 20 04 Medicamente si materiale sanitare 3.000 3.000 1.196 1.196 1.196 1.196 20 04 01| Medicamente 2.500 2.500 1.024 1.024 1024 1.024 20 04 02) Materiale sanitare 500 500 72 172 172 72 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 119.000 119.000 108.457 108.457 108,457 890 20 053 03| Lenjerie si accesorii de pat 10.000 10.000 9.388 9.389 9.383.

Pag. 14 - lei- Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente pa/ | t- | ned Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Piaf legale Cheltuieli toi |grafi Titlu | col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de bl raportare A B 1 2 3 4 5 G 7=5-6 8 20 05 30| Alte abiecte de inventar 109.000 109.000 99.068 99.068 99.068 11.890 20 06 Doplasari, detasari, transferi 2300 2.300 1,264 1.264 1.264 1.264 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 2.300 2.300 1264 1.264 1.264 1.264 20 09 Materiale de laborator 300 300 52 52 52 10 20 13 Pregatire profesionala 9.900 9.900 4463 4.463 4463 4463 20 14 Protectia muncii 306.000 306.000 133.397 133.397 133.397 124181 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 2.000 2.000 1,825 1.825 1.825 1825 20 30 Alte cheltuieli 1.645.000 1.645.000 1.437.718 1.437.718 1.437.718 1.460.475 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 15.000 20 30 04| Chirii 1.190.000 1.190.000 1.001.135 100.135 1.069.238 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 455.000 455.000 436.583 436.583 436.583 376.237 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 500.000: 500.000 304.043 304.043 304.043 300.891 57 02 Ajutoare sociale 500.000 500.000 304.043 304.043 304.043 300.891 57 02 Ot| Ajutoare sociale În numerar 181.000 181.000 1.517 1517 1517 5.476 57 02 02| Ajutoare sociale în natura 319.000 319.000 302.526 302.526 302.526 295.415 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 700.000 612.500 550.981 550.981 550.981 353.504 59 01 Burse 700.080 612.500 350.981 550.981 150.981 353.504 84 PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 31.125 31.125 31.125 83 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -31.325 -31.125 -31.125 85 Ol Plati efectuate in anii precedenti si

Pag.15 - lei- Capi-| Sub-| Pa- [Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol | ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriate Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |grafi Titlu| col! at angajament aprobate la cumulate bugetare egale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 5 recuperate în anul curent 31.125 31.125 31.125 85 01 01 [Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) 31.125 31.125 -31.125 6602 SANATATE 1371020 4.754.250 3.288.267 3.288.267 3.288.267 3.280.504 01 CHELTUIELI CURENTE 7.371.020 4.754.850 3.288.267 3.288.267 3.288.267 3.280.504 0 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.060.000, 2.029.920 1.896.281 1.896.281 1.896.281 1.862.875 10 Ol Cheltuieli salariale în bani 3.182.110 1.551.000 1.457.208 1.457.208 1.457.208 1.457.208 10 01 01| Salarii de baza 3.150.110 1.520.000 1.431.528 1.431.528 1431528 1.431.528 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 30.000 30.000 25.680 25.680 25.680 25.680 10 Ol 13| Indemmnizatii de delegare 2.000 1.000 10 03 Contributii 877.890 478.920 439.073 439.073 439.073 405.667 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 632.000: 331.000 206.127 306.127 306.127 306.127 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 16.000 3.000 7.210 7.210 7.210 7.210 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 166.000 83.000 76.664 76.664 76.664 76.664 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de tnunca si boli profesionale 6.850 3.400 3.148 3.148 3.148 3.148 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 57.040 53.520 45.924 45.924 45.924 12.518 20 TITLUL A BUNURI SI SERVICII 331.020 2.124.930 1.391.986 1.391.986 1.391.986 1.417.629 20 02 Reparatii curente 2.479.920 2.100.000 379.944 879.944 379.944 905.587 20 Medicamente si materiale sanitare 123.000 23.000 20 04 01| Medicamente 123.000 23.000 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 54.190 54.190 20 05 30| Alte cbiecte de inventar 54.190 54.190

Pag.16 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- |Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi ra- | pa/ | fi- | ne+ Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente pradă legale Cheltuieli tol |graf Titlu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale ofectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 06 Deplasari, detasari, transferari 123.390 32.260 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 123.390, 32.260 20 30 Alte cheltuieli 530.520 515.480 512.042 512.042 512.042 512.042 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 530.520 515.480 512.042 512.042 512.042 512.042 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 46.506.290 29.993.730 24.287.098 24.287.098 24.266.317 20.781 24.346.471 01 CHELTUIELI CURENTE 46.506.290 29.993.730 24.287.098 24.287.098 24.266.317 20.781 24.346.471 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.500.000 5.980.780 5.465.476 3.465.476 5.465.476 5.695.511 10 ot Cheltuieli salariale in bani 9.331.530 4.901.200 4.571.866 4.571.866 4.571.866 4.749.861 10 01 01| Salarii de baza 6.418.540 2.838.740 2.726.296 2.726.296 2.831.178 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 556.410 276.610 256.677 256.677 253.453 10 01 06| Alte sporuri 401.930 196.730 161.451 161.451 161.642 10 01 08| Fond de premii 2.800 1470 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin curaul 85.000 43.000 35.636 35.636 35.636 10 Ol 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.202.050 1.072.050 997.020 997.020 997.020 1.072.423 10 01 13| Indemnizatii de delegare 73.000, 36.000 8348 348 3.348 8.348 10 01 16| Alocatii pentru locuinte 250.000 125.000 106.137 106.137 106.137 106.137 10 01 30| Alte drepturi satarinle in bani 341.800 311.600 280.301 280.301 280.301 281.045 10 03 Contributii 2.168.470 1.079.580 893.610 293.610 893.610 945.650 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.638.650 815.650 693.947 693.947 693.947 718.956 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 39.400 19.550 15.050 15.050 15.050 15.518 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 400.170 199.270 167.246 167.246 167.246 172.354 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 22.790 11370 8.985 8.985 8.985 9316

Pag. 17 -lei- Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ati Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa/ | fi- | nel Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati egale Cheltuieli tol [graf] Titluț col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 10 03 06 Contributii pentru concedii si indermnizatii 67.460 33.740 3.382 8.382 8.382 29.506 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 35.006.290 24.012.950 18.821.622 18.821.622 18.800.841 20.781 13.650.960 20 01 Bunuri si servicii 879.280 1.407.120 1.203.257 1.203.257 1.182.476 20.781 1.185.392 20 01 01| Fumnituri de birou 24.180 23.000 20.585 20.585 20.585 20.172 20 01 02| Materiale pentru curatenie 19.700 19.000 7.10 7na 7710 7.078 20 01 03| Incafzit, iluminat si forta motrica 323.200 309.600 299.102 299.102 299.102 286.254 20 01 04| Apa, canal si salubritate 36.150 31.000 16.027 16.027 16.027 16.463 20 Of 05| Carburanti si lubrifianti 36.000 34.500 27.708 27.708 27.108 28.018 20 01 06| Piese de schimb 7.340 5.860 2350 2350 2.350 2.350 20 01 07, Transport 20.000 15.000 700 706 700 700 20 Oi 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 113.320 87.660 63.265 61.265 63.265 61.664 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 690.000 480.000 452.849 452.849 441.612 11.237 350.493 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 609.490 401.500 312.961 312.561 303.417 9.544 412.200 20 02 Reparatii curente 185.000 185.000 97.606 97.606 97.606 97.606 20 03 Hrana 200.000 200.000 152.976 152976 152.976 175.670 20 03 02| Hrana pentru animale 200.000 200.000 152.976 152.976 152.976 175.670 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 247.000 247.000 237.315 237319 237319 20 05 30| Alte obiecte de inventar 247.000 247.000 237319 237319 237319 20 06 Deplasari, detasari, transferari 165.000 165.000 145231 45.231 145231 144.949 20 06 01| Deplasari inierne, detasari, transferari 140.000 140.000 130.028 130.028 130.028 128.534 20 06 02| Deplasari in strainatate 25.000 25.000 15.203 15.203 15.203 16415 20 11 Carti, publicatii si materiale

Pag-18 -lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | ra-| pa/ ne- Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu] col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 1=5-6 5 documentare 10.000 10.000 6i SI st 52 20 13 Pregatire profesionala 6.000 6.000 4010 010 4010 4010 20 14 Protectia muncii 12.500 12.500 10.089 10.085 10.089 10.089 20 30 Alte cheltuieli 32.301.410 21.780.330 16.971.073 16.971.073 16.971.073 17.033.192 20 30 01| Reclama si publicitate 12.000 12.000 4.160 4.160 4.160 4.160 20 30 02| Protocol si reprezentare 2.000 2.000 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 4.000 4.000 3213 3213 3213 3213 20 3 04, Chini 56.000. 56.000 46.326 46.326 46.326 47.176 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servic: 32227410 21.706.330 16.917.374 16.917.374 16.917.374 16.978.643 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 36.017.340 24,729.850 22.687.877 22.687.877 20.061.774 2.626.103 19.174.524 01 CHELTUIELI CURENTE 36.017.340 24.729.850 22.720.703 22.720.703 20.094.600 2.626.103 19.174.524 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.789.990 8.821.650 8.303.739 8.303.739 7.293.149 1.009.990 7.290.072 10 01 Cheltuieli salariale în bani f0.896.540 6.942.470 6.565.344 6.565.344 5771913 793.431 5.761.623 10 Ql 01| Salarii de baza 5.120.600 3.006.990 2.739.388 2.739.388 2.468.481 270.907 2.472.843 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 179.230 88.860 69.191 69.191 63.240 5.951 63.943 10 01 06| Alre sporuri 116.640 28.820 3.487 2.497 2031 466 2.188 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 9.000: 5.300 5.201 5.201 4.201 1.000 4.400 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5.218.000 3.644.000 3.666.750 3.666.750 3.162.375 504.375 1.166.356 10 01 13| Indemnizatii de delegare 5.000 3.000 10 OI 30| Alte drepturi salariale în bani 248.070 165.500 82317 82317 71.585 10.732 37.893 10 03 Contributii 2.893.450 1.879.180 1.738.395 1.738.395 1.521.836 216.559 1.522.449 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 2.157.700 1.393.840 1.321.218 1.321.218 1.156.798 164.420 1.149.915 10 03 02| Contributii de asigurari de soma 56.990 37.620 26.678 26.678 23.259 3419 24.004 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de

Pag.19 - Capi-[ Sub-| Pa-|Gru- | Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente tot | capi-, ra- | pa/ | îi- | ne Denuntire indicator Credite de anuale trimestriale Angajament | Angajament plati legale Cheltuieli tol |graf| Tifluj col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 s sanatate 548.510 353.630 325.313 325.313 284.307 41.006 10 03 04] Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 26.300 20.760 9.099 9.099 7.865 1.234 9.126 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 103.950| 73330 56.087 56.087 49.607 6.480 53.549 20 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 5.564.310 4.525.970 3.325.932 3.325.932 3.086.553 239.379 3.108.973 20 01 Bunuri si servicii 1.294.070 1.049.890 637.255 637.255 632.942 4313 625.577 20 01 01| Pumituri de birou 66480 58.240 40.050 40.050 40.050 39.291 20 01 02) Materiale pentru curatenie 36.560 25.580 15.282 15.282 13979 1303 10.292 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 313.100 285.160 165.323 165.323 164.278 1.045 178.438 20 01 04| Apa, canal si salubritate 141.300 117.400 67.970 67.970 67.967 3 67.002 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 93.800i 81.400 53.181 53.181 53.181 51.652 20 01 06| Piese de schimb 42.000 32.000 15.276 15.276 15.276 8.239 20 0i 07| Transport 100.17 52.170 46.086 46.086 416.086 41.912 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 140.830 123.800 38.542 28.842 38.842 85.610 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 36.500 29,500 9.761 9.761 9.761 11.392 20 01 30) Altebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 323.330 244.640 135.484 135.484 133.522 1.962 131.749 20 02 Reparatii curente 114.350 79.500 28.842 28.842 28.842 28.832 20 03 Hrana 1.268.810 1.067.300 741.230 741.230 739.068 2.162 732.200 20 03 01| Hrana pentru oameni 1.268.810 1.067.300 741.230 741.230 739.068 2.162 132.200 20 04 Medicamente si materiale sanitare 43.800 35.730 16.032 16.032 15.351 681 18.507 20 04 01| Medicamente 36.990 20.200 13.867 3.867 13.186 16.003 20 04 02| Materiale sanitare 3.780 3.000 168 168 168 1.246

Pag.20 - lei= Sub-| Pa- (Gru- | Ar- | Alt Credite bugetare Angajamente capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajaraente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at | aprobatela cumulate bugetare legale ofectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 5 20 04 04| Dezinfectanti 3.030 2.530 1.997 1.997 1.997 1.258 20 05 Bunuri de nafura obiectelor de inventar 40.430 34.500 11.753 11.753 11.753 7.680 20 05 01| Uniforme si echipament 500 500 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 500: 500 20 05 30| Alte obiecte de inventar 39.430 33.500 1.753 11.753 11753 1.680 20 06 Doplasari, deiasari, transferari 14.000 14.000 1.334 1334 1334 1.334 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 8.000 2.000 1.334 1.334 1334 1334 20 06 02| Deplasari in strainatat 6.000, 6.000 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 4.500 4.000 1.094 1.094 1.094 1.054 20 12 Consultanta si expertiza 8.000 8.000 2.300 2.300 2.300 2.300 20 3 Progatire profesionala 23.330 23.330 500 500 500 500 20 14 Protectia niuncii 16.340 15.220 5.529 5.529 5.529 4971 20 30 Alte cheltuieli 2.736.680 2.194.500 1.880.063 1.880.063 1.647.840 232.223 1.684.018 20 30 01| Reclama si publicitate 2.300 2300 20 30 02| Protocol si reprezentare 4.500: 3.000 2.028 2.028 2.028 2.028 20 3 03| Prirne de asigurare non-viata 35.380 25.000 20.221 20231 20.221 29.795 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.694.500 2.164.200 1.857.814 1.857.814 1.625.591 232.223 1.652.195 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 16.663.040: 11.382.230 11.091.032 11.091.032 9.714.298 1.376.734 8.715.419 57 02 Ajutoare sociale 16.663.040 11.382.230 11.091.032 11.091.032 9.714.298 1.376.734 8.775.419 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 16.663.040 11.382.230 11.091.032 11.091.032 9.714.298 1.376.734 8715479 84 PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 32.826 32.826 32.826 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -32.826 -32.826 -32.826

Pag-21 - lei- Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol |eapi- ra-| pa/ | ti- | neg Denumire indicator Credite de anuale | Angajamente | Angajamente Plati tezale Cheltuieli tol Titlu col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective lincle perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 85 01 Plati efectuate în anii precedenti Şi | recuperate în anul curent 32.826 -32.826 -32.826 85 01 01| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SE) -32.826 -32.826 -32.826 7000 02 Partea IV-a SERVICI SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 65.282.080 50.678.090 42.552.961 42.552.961 42.552.961 28.366.059 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 48.059.440 37.845.300 31.265.947 31.263.947 31.265.947 18.226.530 91 CHELTUIELI CURENTE 25.840.180 23.805.050 22.448.569 22.448.569 22.448.569 15.586.146 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25.840.180 23.805.050 22.448.569 22.448.569 22.448.569 15.586.146 20 OI Bunuri si servicii 25.638.180 23.803.050 22.446 598 22.446.598 22.446.598 15.586.096 20 01 02| Materiale pentru curatenie 8.616 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 25.838.180: 23.803.050 22.446.598 22.446.598 22.446.598 15.577.480 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.000 2.000 1.971 1.971 1.971 50 20 05 30| Alte obiecte de înventar 2.000 2.000 1.971 1.974 1.971 sa 7 OPERATIUNI FINANCIARE 22.219.260 14.040.250 8.840.384 8.840.384 3.840.384 2.640.384 ST TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 22.219.260 14.040.250 2.840.384 8.840.384 2.840.384 2.640.384 si OI Rambursari de credite externe 5.979.010 3.000.000 2.640.384 2.640.384 2.640.384 2.640.384 Si 01 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 5.979.010 3.000.000 2.640.384 2.640.384 2.640.384 2.640.384 SE 02 Rambursari de credite interne 16.240.250 11.040.250 6.200.000 6.200.000 6.200.000 St 02 01| Rambursari de credite intorme garantate 5.840.250 4.840.250 ST 02 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 10.400.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -23.006 -23.006 -23.006

Pag.22 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Al Credite bugetare Angajamente capi-| ra- ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente | Angajamente Plati tegale Cheltuieli graf Titlu at Angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de aportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -23.006 -23.006 23.006 Plati efectuate in anii precedenti si recuperaie in anul curent -23.006 23.006 -23.006 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -23.006 -23.006 -23.006 PROTECTIA MEDIULUI 17.222.640 12.832.790 11.287.014 11.287.014, 11.287.014 10.139.529 CHELTUIELI CURENTE 17.222.640 12.832.790 11.287.014 11.287.014 11.287.014 10.139.529 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 17.222.640 12.832.790 11.287.014 11.287.014 1.287.014 10.139.529 Bunuri si servicii 17.222.640 12.832.790 1.287.014 11.287.014, 11.287.014 10.139.529 30) Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 17.222.640 12.832.790 11.287.014 11.287.014 11.287.014 10.139.529 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 90.928.770. 78.748.000 70.493.600 70.493.600 70.493.600 74.131.821 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 30.123.000: 30.123.000 30.123.000 30.123.000 30.123.000 29.631.629 CHELTUIELI CURENTE 30.123.000 30.123.000 30.123.000 30.123.000 30.123.000 29.631.629 TITLUL IV SUBVENTH 30.123.000| 30.123.000 30.123.000 30.123.000 30.123.000 29.631.629 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 30.123.000 30.123.000 30.123.000 30.123.000 30.123.000 23.631.629 AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 229.100 125.000 115.381 115.381 115.381 116.939 CHELTUIELI CURENTE 229.100 125.000 115.381 115.381 115.381 116.939 TIFELUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 150.000. 75.000 69.334 69.334 70.749 Cheltuieli salariale în bani 123.600 56.800 54.242 54.242 55.302 01) Salarii de baza 122.000 56.000 54.099: 54.099 55.302 13| indemnizatii de delegare 1.600 143 143 143

PrifariI N Dr.Îng. Eu Vrei DE dor ABE V La w GQ NE n SS Director Ec.Smaranda HARACICU vf Şef Serviciu Bugot Ec. Steliana STANCIU Pag-23 - lei- Capi-| Sub-[ Pa-[Gro- Auf Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale | trimestriale Angajamenie | Angajumente p tegale Cheltuieli to! |graf| Titlu | col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective Ffincle perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 a 7=3-6 8 | 10 03 Contributii 26.400 8 200) F5.092 15.092 15.092 15.447 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de | stat 19.000 12.000 11,252 252 11.252 11.487 10 03 02) Contributii de asigurari de soma[ 1.480 240 ARS 388 388 406 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 4300 14 2812 2.812 2.512 2.903 I0 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 720 660 12 wo 182 186 10 03 06 Contributii pentru concedii si indenmizatii Uni 900 458 458 458 465 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 79.100 50.000 46.047 AGU4T 46.047 46.190 20 OI Bunuri si servicii 79.10: 50.000 46.047 46.047 46.047 46.190 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 79.100 50.000 46.047 46.047 46.047 46.190 8402 TRANSPORTURI 60.576.670 a8.500.00A 40.255.219 10.255.219 19,235.219 14.989.253 Ol CHELTUIELI CURENTE 60.576.670 48.500.000 40.255 219 40.255.219 40.255.2t9 44.989.251 20 TITLUL H BUNURI SE SERVICIE 9.076.070 27.000.000 155.209 18.755.219 18.755.249 15.723. R00 20 30 Alte cheltuieli 39.076.670 27.000.000 18.755.219 8.755.219 18.745.219 15.723.800 20 30 30| Alte chehiuicii cu bunuri si servicii 39.076.670 27.000.000 14.755.2 t8.755.219 210 15.723 800 40 TITLUL IV SUBVE — 21.500.000 21,500.000 21.500.000 500.000 21 500 000 29.265.453 40 03 Subvsotii M 21.500.000 21.500.000 500.000 21.500 000 JS 29.265.453

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30062011 Pag. 1 - lei- Capi- Sub-/| Pa- [Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tot | capi-j ra- | pa / | ti- | ne+ Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |grafj Titlu | col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 53002 TOTAL CHELTUIELI 161.737.260 58.664.050 24.536.950 24.536.950 24.509.581 27.369 15.988.106 01 CHELTUIELI CURENTE 86.228.380: 10.337.380 3.731.187 3.731.187 3.731.187 942.013 5) TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.518.000 1.877.000 st 02 Transferuri de capital 2.518.000 1.877.000 St 02 22| Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipanemtelor de comunicatii in urgenta in sanatate 641.000 51 02 28| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 1.877.000 1.877.000 36 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 83.710.380 8.460.380 3.731.187 3731187 3.731.187 942.013 55 ol Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 34.824.050 5.195.860 2.169.742 2.169.742 2.169.742 14.862 56 01 Ol | Finantarea nationala*) 7.092.970 1.531.990 513.345 513.343 513.345 56 Ol 02| Finantarea externa nerambursabila 27.731.080 4.263.870 1.656.397 1.656.397 1.656.397 14.862 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 2.841.700 1.789.700 1.465.047 465.047 1.465.047 926.083 56 02 01 | Finantarea nationala*) 374.390 212.320 46.746 46.746 46.746 30.243 56 02 02| Finanfarca externa nerambursabila 2.385.070 1.495.340 1.366.088 1.366.088 1.366.088 856.180 56 02 03| Chletuiefi nesligibile*) 32240 82240 52.213 52.213 52213 39.660 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 43.920.760 95.330 95.330 95.330 95.330. 56 03 Ol | Finantarea nationala”) 23.116.180 56 03 02| Finantarea externa nerambursabila 20.804.550 95.330 95.330 95.330 95.330

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa/ ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol graf Titlu col | at angajament aprobate la cumulate bugetare egale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 & 7=5-6 s 56 07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Proaderare (IPA) 107.300 107.300 56 07 01| Finantarea nationala*) 13.950. 13.950 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 90.670 90.670 56 07 03| Cheltuieli neeligibile 2.680 2.680 56 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 2.016.570 672.190 1.068 1.068 1.068 1.068 56 15 Ol | Finantare nationala 363.180 121.060 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 1.653.390; 551.130 1.068 1.068 1.068 1.068 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.508.880) 48.326.670 20.874.469 20.874.469 20.847.100 27369 15.046.093 7E TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 75.508.880; 48.326.670 20.874.469 20.874.469 20.847.100 27.369 15.046.093 71 OI Active fixe 75.508.880 48.326.670 20.874.469 20.874.469 20.847.100 21.369 15.046.093 71 Ol 01| Constructii 54.110.720 35.302.350 15.354.951 | 15.354.951 15.354.951 744.302 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 8.480.150 4.184.600 43.06 43.6 43.016 548.741 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 786.540 204.620 110.670 110.670 110.67 145.167 71 Ol 30) Alte active fixe (inclusiv reparatii Capitale) 12.131.470 8.635.100 5.365.832 5.365.832 5.538.463 27.369 13.607.883 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -68.706 68.706 -68.706 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 68.706 -68.706 68.706 85 01 Plati efectuare in anii precedenti si recuperate in anul curent -68.706 -68.706 -68.706

Pag. 3 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- [Ar | Ali Credite bugetare Angajantente tot îi- | ne Denumire indicator Credite de anuale trimestriațe Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit afective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 5 85 01 02| Plati efectuate in anii precedenii recuperate in anul curent (SD) -68.706 -68.706 -68.706 5100 02 Partea -a SERVICII PUBLICE GENERALE 3.728.580! 2.684.570 1.440.155 1.440.155 1.440.155 129.856 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.250.730 935.370 491.871 491.871 491.871 128.768 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.250.730 935.370 491.87) 491.871 491.871 728.768 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.250.730 935.370 491.871 491.871 491.871 128.768 TE BI Active fixe 1.250.730 935.370 491.871 491.871 491.871 728.168 71 Ol 01| Constructii 106.920 106.920 106.919 106.519 106.919 2.342 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 193.382 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 8.290 8.290 3.255 71 Ol 30) Alteactive fixe (înclusiv rep capitale) 1.135.520 820.160 384.952 384.952 384.952 529.789 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.477.850 1.749.200 948.284 948.284 948.284 1.088 7% CHELTUIELI DE CAPITAL 2.477.850 1.749.200 948.284 948.284 948.284 1.088 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.477.850 1.749.200 948.284 948.284 948.284 1.088 7 91 Active fixe 2.471.850 1.749.200 948.284 948.284 945.284 1.088 71 01 Ol) Constructii 2.477.850 1.749.200 948.284 948.284. 948.284 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.088 6000 02 Partea Hl-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 86.000 56.000 5.446 5.446 5.446 79.746 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 86.000 86.000 5.446 5.446 5.446 79.746 0 CHELTUIELI DE CAPITAL 86.000 86.000 5.446 5.448 5.446 746 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 86.000: 36.000 5.446 5.446 5.446 79.746

Pag. 4 - tei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Alf Credite bugetare Angajamente toi | capi ra-| pa/ | | nel Denumire îndicator Credite de | trimestriale Angajamente | Angajamente plată legale Cheltuieli tol |grafjTifluj col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finețe perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 5 7 0 Active fixe 86.000 86.000 5.446 5.446 5.446 79.746 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 20.000 20.000 62.828 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 66.000 66.000 546 5.446 5.446 16.938 6500 02 Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 26.069.690 16.542.910 6.335.542 6.335.542 6.308.173 27.369 2.219.023 6302 INVATAMANT 3.655.350 2.603.350 1.693.819 1.693.819 1.693.849 913.493 ot CHELTUIELI CURENTE 2.754.000 1.702.000 1.387.246 1.387.246 1.387.246 843.282 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN POSTADERARE 2.154.000 1.702.000 1.387.246 1.387.246 1.387.246 348.282 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 2.646.700 1.594.700 1.387.246 1.387.246 1387246 848.282 56 02 01 | Finantarea nationala*) 374.390: 212120 46.746 46.746 46.746 30.243 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 2.228.070 1.338.340 1.303.345 1.303.345 1.303.345 193.437 56 02 03 | Chletuieli necligibile") 44.240 44.240 37.155 37155 37.155 24.602 56 07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 107.300 107.300 56 07 01, Finantarea nationala*) 13.950, 13.950 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 94.670 90.670 56 07 03| Cheltuieli nectigibile 2.680 2.680 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 901.350 308.427 308.427 308.427 63.21 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 901.350 901.350 308.427 308.427 308.427 65211 71 01 Active fixe 901.350 901.350 308.427 308.427 308.427 65211 7) Ol 01| Constructii 528.250 528.250 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 50.100 50.100 43.016 43.016 43.016 32.180

NIG NI MA TNULIL 95 BOOST 000'LLS'I TRILULS [NȚUIUDP Ip op pia nuțuad up umazsuei i, |ST TO 15 DIEIEULS UI UL ap Is NUJUad a JVIS Op jgoăng Op |TZ TO 15 000LLEI 000RIST op 0 IS O0LLEI 0008157 AMIN IA TOTUL 15 08351 088'bSI'Z 0809018 10 185'559 LS 67 TUS TLS 6PET 0SE'bSS'9 IIVIVNYVS za99 bS8'1- PSI 581 (5) amo pnue ut 15 UL Hed | ZO 10 58 SEI 1UDINI NUL ogezodnsor 1 ue UI NE 10 s8 FSET- SET SS INTĂND TINY NI IS INV NI ALVNILOAAA ILVTE AX IILE ss bSBI- bSg'T- ANTUNI TUNNYV NI IS ENV NI ALVOLDASA LLVTId vs POL ty's9z 000'00£ 000'00£ meredor atsnpour) ov |0£E 10 ÎL L36'ST 080'tZ 000'EZ aju10d100 ae IS 'ommqowi |£0 IO IL 8 9-S=L 9 a n n z I a Y op opsuu AIA Juzd op oredor aja IJELJSMULE PIPI m DEId | Bay orenuv MILIVĂNG PAID ve | 193 |NDIL 10) IUNI bou | n vd | idea | 107 : q E I ap ap) HIV | | ed |-ans - S Sed

Pag. 6 - lei- Capi-| Sub-j Pa-|Gru- | Ar-| Ati Credite bugetare Angajamente tol |eapi] ra-| pa/ | &- | ned Denumire indicator Credite de ate Angajamente | Angajamente Piati lezate Cheltuieli toi |graf Titlu | col | at Angajament aprobate Ia cumulate bugetare legate efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 CA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.588.080 2.778.240 2.154.880 2.154.880 2.154.880 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 5.588.080. 21718.240 2.154.880 2.154.880 2.154.880 56 01 01 | Finantarea nationala 1.462.460 956.410 513.345 513.345 513.345 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 4.125.620 1.821.830 1.641.535 1.641.535 1.641.535 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.131.660 1.899.110 594.692 594.692 594.692 645.481 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.131.660 1.899.110 594.692 594.692 594.692 645.481 7 0 Active fixe 2.131.660 1.899.110 594.692 394.692 594.692 645481 1 01 01| Constructii 1.293.140 1.090.590 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de îransport 200.000 200.000 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 638.520 608.520 594.692 594.692 594.692 645.451 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 9.604.680 6.395.770 1.772.651 1.772.651 1.772.651 389.164 ot CHELTUIELI CURENTE 3.176.430 1.110.820 14.862 14.862 14.862 14.862 56 TITLUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3.176.430 1.110.820 14.862 14.862 14.862 14.862 56 91 rograme din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 3.176.430; 1.110.820 14.862 14,862. 14.862 14.862 56 01 01 | Finantarea nationala) 558.300 198.550 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 2.618.130 912.270 14.862 14.862 14.862 14.862 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.428.250 5.284.950 1.824.641 1.824.641 1.824.641 374.302 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.428.250 5.284.950 1.824.641 1.824.641 1.824.641 374.302 71 91 Active fixe 6.428.250 5.284.950 1.824.641 1.824.641 1.824.641 374302

Pag. 7 - tei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-] pa/ | fi- | ne Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli tol |graf] Titlu | col angajament aprobate la cumulate bugetare | legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 71 01 01| Constructii 4.395.690 3.384.660 8.456 1 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 1.000 1.000 195.645 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 52370 71 Ol 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.031.560 1.899.290 1.824.641 1.824.641 1.824.641 117.831 84 PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 66.852 66.852 -66.852 83 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -66.852 -66.852. 66.852 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 66.852 -66.852 -66.852 85 01 02| Plati efectuate in anii precedenti si | recuperate in anul curent (SD) 66.852) -66.852 -66.852 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 2.571.920 989.440 119.500) 119.500 92134 2736 270.885 01 CHELTUIELI CURENTE 2.211.570 267.190 78.869| 78.869 78.869 78.869 56 TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.211.570 867.190 78.869 18.869 78.869 18.869 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 195.000: 195.000 77.801 71.801 77.50 77.801 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 157.000 157.000 62.743 62.743 62.743 62.743 536 02 03 | Chletuieli neeligibile*) 38.000 38.000 15.058 15.058 15.058 15.058 56 îi Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 2.016.570 672.190 1.068 1.068 1.068 1.068

Pag. 8 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi. ra-| pa/ | fi- | ne Denumire indicator Credite de auuale trimestriale Angajament | Angajamente plati legale Cheltuieli tol Titlu | col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 53 s 7=5-6 8 56 15 01 | Pinantare nationala 363.180 121.060 56 15 02| Pinantarea externa nerambursabila 1.653.390. 551.130 1.068 1.068 1.068 1.068 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 360.350 122.250 40.631 40.631 13.262 27.369 192.016 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 360.350 122.250 40.631 40,631 13.262 27.369 192.016 7 01 Active fixe 360.350 122.250 40.631 40.631 13.262 27.369 192016 71 Ol 01| Constructii 36.959 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 64.706 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 28.350 28.350 41.794 71 Ol 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 332.000 93.900 40.631 40.631 13.262 27369 48.557 7000 02 Partea V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 43.166.730 17.396.300 8.913.203 8.919.203 8.919.203 7.690.338 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 43.166.730 11.396.300 8.919.203 8.919.203 8.919.203 7.659.116 oi CHELTUIELI CURENTE 17.000.230 698.280 56 TITLUL VH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 17.000.230 698.280 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 17.000.230 698.280 56 Ol 01 Finantarea nationala“) 3.440.600 159.370 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 11.559.630 538910 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.166.500 8.919.203 2.919.203 8.919.203 71.659.116 "1 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 26.166.500 16.698.020 8.919.203 2.919.203 8.919.203 7.659.116 7 O Active fixe 26.166.500 16.698.020 5.919.203 8.919.203 3.919.203 7.659.116

Pag. 9 - lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente fo] | capi-| ra- | pa/ | ti | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajamente plati legale Cheltuieli tol |graf| Tiflu | col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 s 7=5-6 8 71 Ol 01| Constructii 21.444.040 14.324.530 6.611.794 6611794 6.611.794 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 726.900: 144.980 110.670 110.670: 110.670 20.673 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 3.995.560 2.228.510 2.196.739 2.196.739 2.196.739 7.638.443 7402 PROTECTIA MEDIULUI 31.222 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 31.222 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 31.222 7 01 Active fixe 31.222 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 31.222 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 83.686.260 21,954,270 7.836.604 7.836.604 7.836.604 3.269.143 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 48.901.100 3.908.230 745.330 745.330 745.330 650.000 0 CHELTUIELI CURENTE 43.920.760 95.330 95.330 95.330 95.330 56 TTILUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 43.920.160 95.330 95.330 95.330 95.330 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 43.920.760 95.330 95.330 95.330 95.330 56 03 Qi | Finantarea nationala*) 23.116.180 S6 03 02| Finantarea externa nerambursabila 20.804.580 95.330 95.330 30 95.330 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.980.340 3.812.900 650.000 650.000 650.000 650.000 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.980.340 3.812.900 650.000 650.000 650.000 650.000 71 OI Active fixe 4.980.340 3.812.900 650.000 650.000 650.000 650.000 71 Ol 01| Constructii 4718.700 3.672.900 630.000 650.000 650.000 650.000 11 Ol 30) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 261.640 149.000

Pag. 10 -lei- Sub-f Pa-|Gru- | Ar-[ Ali Credite buget | Angajamente tol ne Credite de anuale enim Anpajamente legate Cheltuieli at angajament cum hugetare legale efectuate platit efective raportare e A i B 1 2 3 4 s a 76 8 8402 ÎTRAN PORTURI ! 39.785.160 46.040 [ 7091 m) 7.091.274 7.091.274 4.619.143 ai CHELTUIELI CURENTE 9.059.310 1.208.520 56 TITLUL PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 9.059.310 F.20R.520 56 90 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2.059.3t0 1.208.520 56 01 01 | Finantarea nationala*) 1.631.610 217.660 56 Ol 02| Finantarea extei i 7.427.700 990.860 70 CHELTUIELI D CAPITAL 14.725.850 16.837.520 274 7.091.274 7.094.274 4619.43 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 30.725.850 16.837.520 7.091.274 7.091.274 7.091.274 13 7 OI Active fixe 30.725.850 16.837.520 7.091.274 7.091.274 7.091.274 4.619.143 71 Ol 01| Constructii 19.146.130 10.445.300 7.0379 1.037.954 7.037.954 16.545 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de sport 8.209.050 3.913 71 30| Alte active fixe — ati 3.370.670 2.478.720 51.420 53.320 33.120 4.572.598 Pfimar Director Economic Șef Serviciu Buget Dr.Ing. n anal me Ec.Smaranda HARACICU Ec. Stelian S TANCIU N SARA m CEZ Te 4, - = R Nor

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30062011 P. 1 - lei- Cani |Sub-| Pa Gra- [Ar [Al bugetare Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra- | pa/ | ti- | ne- Denumire indicator anuale „bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai _ |, constatate tol |grafi Titlu | col | at aprobate la din care: precedenti curent decat incasari de incasat finele perioadei de raportare A B 1 z 3=4+5 4 5 s 7 8=3-6-7 0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 200.954.070 106.349.170 92.647.161 13.231.186 79.415.975 33.807.008 12.329 8.827.824 0002 1. VENITURI CURENTE 191.817.900 101,284.460| 89.583.480 13.231.186 76.352.294 51.985.476 12.329 7.585.675 2900 C. VENITURI NEFISCALE 191.817.900 101.284.460 39.583.480 13.231.186 76.352.294 S1.985.476 12.329. 7.585.615 3000 CT. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.513.430 759.430 1.008.170 15.783 992.387 985.181 4.885 18.104 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.513.430 159.430 1.008.170 15.783 992.387 985.181 4.885 18.104 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.428.000 714.000 955.651 15.783 939.368 932.662 4.885 18.104 50 Alte venituri din proprietate 85.430 45.430 52.519 52,549) 32.519 3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SE SERVICI 190.304.47 100.525.030 88.575.310 „215.403 75.359.907 1.000.295 1444 1.567.571 3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ST ALTE ACTIVITATI 188.331 880 99.452.440 85.843.735 13.215.403 72.628.332) 79.740.979 5432 6.097.324 05 Taxe si alte venituri în invatam 2.324.250 1.500.000 1.490.404 144.449 1.345.955 1.332.755 157.649 08 Venituri din prestari de servicii 2.340.090 256.010 1.683.841 316.702 1.372.139 1.395.579 293.262 14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 8.832.000 5.362.040 5.109.944 5.109.944 5.105.812 4.932) 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 1.020 1.020 17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 5.310 5.810 970 970| 970 19 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 216.000 216.000 341.426 66.659 214.767 265.819 75.607 20 Venituri din cercetare Venituri din cercetare 63.020 63.020 21 Venituri din contractele incheiate cu

Pag. 2 - lei- [Capi- | Sub- Pate Prevederi Drepturi constatate Incasazi Stingori pe Drepturi tol |capi- Denumire indicator anuale „bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol aprobate la trimestriale din care: precedenti curent decat incasari de încasat finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3=4+5 4 5 s 7 8=3-6-7 3310 casele de asigurari sociale de sanatate 149.004.510 78.328.930| 71.682.250 12.428.491 59.253,759| 66.331.614 5.350.636 30 Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de al bugetul de stat 19.421.000 9.710.500 4.022.000 4.022.000, 4.022.000: 50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 6.124.180 3.409.110 1.507.900 259.102 1.248.798 1.287.230 500 220.170 3410 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, BLIBERARI PERMISE 1.600.000 800.000 1.743.490 1.743.490 273.243 1.470.247 30 Alte venituri din taxe administrative, cliberari permise 1.600.000 800.000 1.743.490 1.743.490) 273.243 1470247 3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 27253 27253. 27.253 50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 27253 27.253 27253 3610 DIVERSE VENITURI 332.000 232.000: 466.747 466.747| 466.747 50 Alte venituri 332.000 232.000 466.147 466.747| 466.747 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 40.590 40.590 494.085 494.085 492.073 2.012 01 Donatii si sponsorizari 40.590 40.590 488315 488.315| 488.315 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvaltare a bugetului local -4.599.850 -2.638.860 -716.910 -716.910 -716.910 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 4.599.850 2.638.360 716910 716.910 716910 50 Alte transferuri voluntare 57% 5.770) 3.758 202 3900 10 IL VENITURI DIN CAPITAL 681 681 681 3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 681 681 681 50 Alte venituri din valoarea unor bunuri 681 681 asi 4100 10 IV. SUBVENTIE 4.152.000 3.201.000 3.063.000 3.063.000) 1.820.851 1.242.149

3 - lei- Pa-[Gru- | Ar-| Al ' bipolare Incasari eri pe Drepturi tol |capi-| ra- | pa / ne- ndicafor anuale din anii rea ale e: constatate tol Titlu | col | at aprobatel rez precedenti curent decat incasari | de incasat fincle perinadei de B 2 =4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 825.000 825.000 825.000 si Subventii de la bugetul de stat pentru spilale 825.000 525.000 825 4310 SUBVENTH DE LA ALTE ADMINISTRATII 4.752.000 3.201.000. 2.238.000 2.238.000 995.851 1.242.149 09 Subventii p institutii pu 2.234.000, 1324.00 2.238.000) 995.851 1.242.149 14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea chel din dom 1.877.000. 1877.00 Sume din bugetul de locale pentru finantarea investitiilor tate 641.000 01 e din bugetul de stat catre bugetele OI ot medicale si echipamentelor de conu 01 catii in urgenta in sanatate 541.000 4510 SUME PRIMITE DE LA UB/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 4.384.170 1803710 O Fandul curopcan de Dezvoltare Rogior 4.388.170 1.863.710 O 61 4.384.170 163.710 Director Economic ic.Smaranda HARA CICU Șef Serviciu Buget Ec. Steliana STANCIU <

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL, INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30062011 Pag. Il - lei- [Capi- Prevederi Drepturi constatate Incasari | Stinger pe Drepturi tol Denumire indicator anuale „ bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate aprobate la trimestriale din care: precedenti curent decat incasari de incasat finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3=4+5 4 6 8=3-6-7 0001 TOTAL VENITURI-VENITURI 189.452.050 99.969.600 91.929.570 13231.18 78.698.384 33.089.417 12.325 8.827.824 0002 1 VENITURI CURENTE 187.218.050 98.645.600! 28.866.570 13.231.186 75.635.384 81.268.566 12329 1.585.675 2900 C. VENITURI NEFISCALE 187.218.050 98.645.600: 83.866.570 13.231.186 15.635.384 31.268.566 12.329 1.585.675 3000 CT. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.513.430 759.430 1.008.170 15.783 992.387 985.181 4.885 18.104 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.513.430 159.430 1.008.170 15.783 992.387 985.181 4.885 18.104 Venituri din concesiuni si închirieri 1.428.000 714.000 955.651 15.783 939.868, 932.662 4.885 18.104 Alte venituri din proprietate 85430 45.430 52.519 52.519) 32.519 3300 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICE 185.704.620 97.886.170 27.858.400 13.215.403 74.642.997 80.283.385 7444 7.567.571 3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 188.331.880 99.452.440 85.843.735 13.215.403 72.628.332 19.740.979 5.432, 6.097.324 Taxe si alte venituri în invatamant 2.324.250 500.000 1.490.404 144.449 1.345.955 1.332.755 157.649 Venituri din prestari de servicii 2.340.090 856.010 1.688.841 316.702 372.139) 1.395.579 293.262 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 8.832.000 5.362.040 5.109.944 5.109.944 5.105.012 4932 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 1.020 1.020 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 5.810 5.810 970 970 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 216.000 216.000 341.426 66.659 214.767 265.819 75.607 Venituri din cercetare Venituri din cercetare 63.020 63.020 Venituri din contractele incheiate cu

Pag. 2 - lei- Capi- |Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | All- Ba Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale „ bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai tol |graf|Titlu | col | at aprobate la trimestriale din cari precedenti curent decatincasari | de incasat finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 s T 8=3-6-7 3310 casele de asigurari sociale de sanatate 149.004.510 78.328.930 71.682.250 12.428.491 59.253.759 66.331.614 5.350.636 30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatafe publica din sume alocate de al bugetul de stat 19.421.000 9.710.500 4.022.000 4.022.000 4.022.000 50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 6.124.180 3.409.110 1.507.900 259.102 1.248.798 1.287.230 300 220.170 3410 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 1.600.000 800.000 1.743.490 1.743.490 273.243 1.470.247 50 Alte venituri din taxe administrative, cliberari permise 1.600.000 800.000 1.743.490 1.743.490 273.243 1.470.247 3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 27.253 27.253 27.253 50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 27253 21.253 27.253 3610 DIVERSE VENITURI 332.000 232.000 466.747 466.747 466.747 50 Alte venituri 332.000 232.008 466.741 466.747, 466.747 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 4.559.260 -2598270 -222.825 -222.825| -224.837 2012 01 Donatii si sponsorizari 40.590: 40.590 488315 488.315 488.315 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 4.599.850 -2.638.860 716.910 716.910, -116.510 50 Alte transferuri voluntare 570 57 3.758 2012 4100 10 IV. SUBVENTII 2.234.000 1.324.000| 3.063.000 3.063.000 1.242.149 4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 325.000 525.000 525.000 1" Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 825.000 825.000 825.000 4310 SUBVENTH DE LA ALTE ADMINISTRATII 2.234.000 1.324.000 2.238.000 2.238.000, 995.851 1.242.149

Pag. 3 -lei- Supl Pa- Gr Tan PrEveder a Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali- Prevederi constatate Stingeri pe Drepturi capi-, ra- | pa / | îi- | ne- bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai |, constatate tol |graf]Titlu | col | at din cure: precedenti curent decat incasari | de încasat cumulate A 2 3=4+5 4 5 5 T 8=3-6-7 4310 09 2.234.000 1.324.000 2.238.000 2.238.000 995.851 1.242.149 Director Economie Sef Serviciu Buget Fe. Smaranda HARACICU Ec. Steliana STANCIU IE rit ( E

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30062011 Pag. 1 - lei- |Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali-| Prevederi Drepturi constatate fncasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-j ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale „bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |graf|Titlu | coi | at aprobate la trimestriale din care: precedenti curent decatincasari | de incasat finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 11.502.020 6.379.570 717591 717.591 717.591 0002 1, VENITURI CURENTE 4.599.850 2.638.860 716310 716.910 716.910 2900 C. VENITURI NEFISCALE 4.599.850 2.638.860 716.910 716.910 716.910 3300 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICE 4.599.850 2.638.860 716910 716.510 716.910 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 4.599.850 2.638.860 716910 716.910, 716.910 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 4.599.850 2.638.860 716910 716.910 716910 3900 10 If, VENITURI DIN CAPITAL 681 681 68I 3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 61 681 50 Alte venituri din valoarea unor bunuri 681 631 651 4100 10 IV. SUBVENTII 2.518.000 1.877.000 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATIE 2.518.000 1.877.000: 14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 1.877.000 1.877.000 16 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatale 641.000 01 Sume din bugetul de sfat catre bugetele 01 locale pentru finantarea aparatui 01 medicale si echipamentelor de comuni- ot n urgenta in sanatate 641.000 4310 SUME PRIMITE DE LA UB/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE Si 4.384.170. 1.863.710 Ol Fondul suropean de Dezvoltare Regionala 4.384.170: 1.863.710 01 Sume primite in contul platilor

Sub-| Pa- ra- grafiTi Prevederi fincie pe: curent Incasari rea! B 2 3=4+5 8=3-6-7 efectuate în anul curent INI N 1 ste * WM SOARA E Dr.Inf. PI d dul NDU 1.863.710 Director Economic Ec.Smaranda HARACICU Şef Serviciu Buget ic. Steliana STANCIU

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTHLOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 30062011 Pag. 1 = lei= Capi- Sub-| Pa- | Gru- | Ar-| Ali Crodite bugetare Angajamente toi | capi- ra- | pa / ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale | | Angajamente plat legale Cheltuieli tol |graf| Titlu] col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRE SI SUBVENTII 200.954.070 106.349.170 88.969.617 38.969.618 34.975.675 3.993.943 97.739.903 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.686.030 2.409.600 1.034.310 1.034.311 1034311 1.105.478 10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 3.636.030 2.409.600 1.034.310 1.034.311 1034311 1.105.478 6510 INVATAMANT 15.109.260 8.815.920 3.669.608 8.669.608 8.669.608 8.236.492 03 Invatamant prescolar si primar 5.967.160 3.958.660 3.949.547 3.949.547 3.949.547 3.874.844 01 Invatamant prescolar 5.315.000 3.409.650 3.407.765 3.407.765 3.407.765 3.407.764 02 Invatamant primar 652.160 549.010 541.782 54).782 541.782 467.080 04 Invatamant secundar 6.047.900 2.631.710 2.508.485 2.508.485 2.508.485 2.123.296 01 Invatamant secundar inferior 53.750. 950 02 Invatamant secundar superior 5.558.287 2.331.857 2.221.039 2.221.039 2.221.039 1.882.039 03 Invatamant profesional 435.863 298.903 287.446 287.446 241.257 05 Invatamant postliceal 992.500 546.700 537.270 337.270 537270 534.941 11 Servicii auxiliare pentru educatie 2.101.700 1.678.850 1.674.306 1.674.306 1.674.306 1.703.411 03 Internate si cantine pentru elevi 2.101.700 1.678.850 1.674.306 1.674.206 1.674.306 1.703.411 6610 SANATATE 177.610.910 92.289.900 78.039.000 78.039.000 74.045.057 3.993.943 81.428.569 06 Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 1771.610.910 92.289.900 75.039.000 78.039.000 14.045.057 3.993.943 31.428.569 01 Spitale genorale 92.289.900 78.039.000 78.039.000 74.045.057 3.993.943 37.428.569 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.505.000 847.000 494.395 494.395 494.595 525.891 03 Servicii culturale 1.505.000 847.000 494.395 494.395 494.395 525.891 04 Institutii publice de spectacole si 04 concerte 395.100 546.000 342.874 342.874 342.874 395441 0 Case de cultura 609.900 101.000 151.524 151.521 151.521 130.450 6510 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 921.950 614.650 429.594 429.594 429.594 443.473

Pag. 2 - lei- Capi-j Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente toi | eapi-| ra- | pa / | fi- | ned Denumire indiestor angajament anuale trimestriale | | Angajament pla legale Cheltuiel tol |grafj Titlu| col | at = aprobate la cumulate bugetare legate efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 5810 05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 610.950 434.650 259.222 259.222| 259.222 266.153 02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 610.950 434.650 259.222 259.222 259.222 266.153 50 Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale 311.000 180.000 170.372 170.372 170.372 177.320 7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 2.120.920 1.372.100 302.710 302.710 302.710 93 Locuinte 2.120.920 1.372.100 302.740 302.718 302.710 01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 2.120.920 1.372.100 302710 302.710 302.710 9910 DEFICIT -1.168.667 1.168.667 -1.773.689

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 30062011 Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-i Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente fol | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de | anuale | trimestriale | Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legate efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 5 7=5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 200.954.070 106.345.170 38.969.617 38.969.618 84.975.675 3.993.943 97.739.903 01 CHELTUIELI CURENTE 193.836.220| 101.833.310 88.582.078 38.582.079 34.605.059 3.971.020 94.961.242 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 109.944.200 55.578.300 50.232.007 50.232.008 50.232.008 48.917.062 0 01 Cheltuieli salariale in bani 78.559.350 39.774.300 37.169.433 37.169.434 37.169.434 36.386.238 10 01 01| Salarii de baza 58.658 280. 28.401.830 26.646.690 26.646.690 26.646.690 26.047.462 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 12.502.740. 6.540.900 5.863.833 5.863.833 5.563.833 5.865.950 10 01 06| Alte sporuri 2.666.330 1.333.800 1.332.841 1.332.841 1332.84) 1.296.728 10 Ol 07| Ore suplimentare 499.000 269.000 265.701 265.701 265.701 262.960 10 01 08| Fond de premii 29.000 29.000 28.447 28.447 28.447 25.447 10 Al 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 625.000 452.000 450.382 450.382 450.382 458.008 10 01 11| Pondaferent platii cu ora 2.928.630 2.308.070 2.303.401 2.303.401 2.303.401 2.249.373 10 Ol 12| îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 140.000 99.000 35.225 35.226 35.226 35.226 10 0l 13| Indemnizatii de delegare 144.500 76.800 30.040 50.040 50.040 45.263 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 365.870 263.900 192.873 192.873 192.873 96.821 10 02 Cheltuieli salariale în natura 4.886.210 2.419.710 2.346.440 2.346.440 2.346.440 2102.33) 10 02 01| Tichete de masa 4.886.210 2.479.710 2.346.440 2.346.440 2.346.440 2.102.331 10 03 Contributii 26.498.640 13.324.290 10.716.134 10.716.134 10.716.134 10.428.493 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 19.995.350 10.085.120 8.061.800 5.061.800 8.061.800 7.944 148 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 485.660 238.130 182.730 182.730 182.730 179.754 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.893.590 2411920 1.919.505 1.919.505 1.919.505 1.880.287 10 03 04) Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 267.220 122.940 101.833 101.833 101.833 100346

Pag. 4 - lei= Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ati. Credite bugetare Angajamente tot | capi ra- | pa 7 | ti- | ned Denumire indicator Credite de sate Angajamente | Angajamente Plati ecale Cheltuieli tol |praf|Titlu| col | at angajament aprobate]: cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de Taportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 10 03 05) Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 100 10 2 2 2 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 856.720 466.170 450.264 450.264 323.958 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICI 19.171.390 44.198.200 37.831.375 37.831.375 3.971.020 45.300.410 20 01 Bunuri si servicii 23.409.350 12.351.560 10.840.566 240.566 346379 11.080.754 20 01 01| Fumituri de birou 3264310 979.700 449.865 449.865 441.630 8.235 381.436 20 01 02, Materiale pentru curatenie 841.220 537.860 470.613 470.613 457120 13.493 723.686 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 5.434.010 3.533.610 3.453.166 3.453.166 3.411.501 41.665 3.534.345 20 01 04| Apa, canal si salubritate 1.971.540 1.033.220 322.920 822.930 817412 5.518 1.486.193 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 404.300 256.400 230.144 230.144 227.891 2253 180.064 20 01 06| Piese de schimb 1.584.440 523.630 459.865 459.865 442.882 16.983 268.701 20 01 07| Transport 355.420 247.900 244.700 244.700 240.862 3.838 177.183 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 652.840 400.300 364.630 364.630 361.611 3019 297.730 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2.544.110 1.391.280 1.013.030 1.013.030 827.853 185.177 949.507 20 01 30| Altebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 6.357.160 3.447.650 3.331.623 3.331.623 3.265.425 66.195 3.081.909 20 02 Reparatii curente 543.380 278.850 248.713 248.713 248.713 311.136 20 03 Hrana 10.632.020; 6.802.630 6.724.573 6.724.573 6.646.401 78472 7.136.166 20 03 01| Hrana pentru onmeni 10.623.020 6.801.110 6.723.457 6.123.457 6.645.285 78172 7.136.166 20 03 02| Hrana pentru animale 9.000 1.520 1116 116 1.116 20 04 Medicamente si materiale sanitare 39.343.720 21.542.800 17.684.424 17.684.424 14.197.511 3.486.913 24.654.119 20 04 01| Medicamente 28.646.800 14.812.600 11.032.456 11.032.456 9.076.488 1.955.968 19.032.879 20 04 02| Materiale sanitare 6.656.410 3.900.200 3.834.618 3.834.618 2.848.769 985.549 3.177.402

Pag. 5 - Iei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Plati legale Cheltuieli tol [graf] Titlul col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective Tinele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 8 1=5-6 8 20 04 03| Reactivi 3.499.750 2.400.000 2.395.208 2.395.208 1.864.609 530.599 2.062.420 20 04 04| Dezinfectanti 540.760 430.000 422.142 422.142 407.645 14.497 381.418 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 962.240 700.490 568.428 568.428 568.405 3 131.860 20 05 01| Uniforme si echipament 17.420 9.460 9.332 9.332 9.332 70.032 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 160.880 19.390 20.187 20.187 20.187 2832 20 05 30) Alte obiecte de inventar 783.940 611.640 538.909 538.909 538.886 VE) 38.996 20 06 Deplasari, detasari, transferari 330.000 213.910 119.604 119.604 119.604 136.444 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 223.040 133.910 81.397 81.397 81.397 98.237 20 06 02| Deplasari in strainatate 106.960| 80.000 38.207 38.207 38.207 38.207 20 09 Materiale de laborator 573.000 291.480 231.438 231.438 211.952 19.486 264395 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 24.200 12.000 6.201 6.201 6.035 166 2.019 20 12 Consultanta si expertiza 2.290 1.600 1440 1.440 1440 39.699 20 13 Pregatire profesionala 94.620 26.500 63.402 63.402 63.402 62.537 20 14 Protectia muncii 82.950 49.080 44.045 44.045 14.043 36.179 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 12.800 12.400 16.796 16.796 16.796 50.360 20 27 Tichete cadou 45.000 14.000 20 30 Alte cheltuieli 3.121.820 1.840.500 1.281.745 1.281.745 45.881 1.394.742 20 30 01| Reclama si publicitate 9.000 2.200 6.106 6.106 6.106 6.106 20 30 02| Protocal si reprezentare 12.000 7.500 300 300 300 300 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 1.800 1.000 878 878 878 878 20 30 04| Chirii 1.223.080 568.540 515.169 515.169 469.288| 45.881 445.351 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea

Pag. 6 - lei= Capi-j Sub-| Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente tot |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de mule Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titiu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finale perioadei de raportare B 1 2 3 4 3 5 7=3-6 8 drepturilor 689.100 484.100 301.532 301.532, 301.532 355.596 20 30 30, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.186.840 711.560 457.160 457.760 457.760 586.511 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.384.170 1.863.710 346.975 346.975 346.975 565.101 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 4.384.170 1.863.710 346.975 346.975 346.975 565.101 56 01 Q1 | Finantarea nationala") 4.384.170 1.863.710 346.975 346.975 346.975 565.101 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 318.800 186.140 171.721 171.724 171721 178.669 57 02 Ajutoare sociale 318.800 16.140 1721 71.724 171.721 178.669 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 3 180.171 170.543 170.543 170.543 17149) 57 02 02 toarc sociale in natura 1.629 5.969 LI 1178 1178 1178 59 TITLUL KX ALTE CHELTUIELI 11.660 6.960 59 ol Burse 11.660 6.960 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.117.850 4.515.860 387.539 387.539 370.616 16.923 2.718.661 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.117.850 4.515.860 387.539 387.539. 370.616 16.923 2.778.661 71 Ol Active fixe 7.117.850 4.515.860 387.539 387.539 370.616 16.923 2.718.661 71 Ol 01) Constructii 2.123.420 1.374.600 304.146 304.146 304.346 1436 TI 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 2.199.010 833.500 65.288 65.288 48.365 16.923 2.512.305 7 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.098.500 2.098.500 10.802 10.802 10.802 238.999 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 696.920 209.260 7.303 7303 7.303 25.921 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.686.030 2.409.600 1.034.310 1034341 1034311 1.105.478 91 CHELTUIELI CURENTE 3.369.530 2.098.600 1.034.310 034331 1.097.199

Pag. 7 -lei- Sub-| Pa- |Gru- | Ar=| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi] ra-| pa/ | 6- | nel Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati fecale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at aprobate la cumulate bugetare legate efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.923.000 1.013.000 660.222 660.223 660.223 654.921 10 01 salariale in bani 44.000 817.000 518811 518.812 518812 514.591 10 01 01| Salarii de baza 1.344.000 715.000 517.593 517.593 317.593 512.728 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 54.000 28.000 145 146 146 146 10 01 13| Indemnizatii de delegare 38.000 20.000 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 108.000 54.000 1073 1.073 1073 1717 10 03 Contributii 379.000 196.000 14141) 141411 140.330 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 283.000 145.000 106.728 106.728 106,728 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 3.000 5.000 2.565 2.565 2,565 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 72.000 38.000 26.377 26.977 26.977 26.756 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4000 2.000 TA Tm 7" 765 10 03 0 Contributii pentru concedii si indemnizatii 12.000 6.000 4.37% 4370 4.370 4324 20 TITLUL I BUNURI SI SERVICII 1.446.530 1.085.600 374.088 374.088 374.088 442.218 20 01 Bunuri si servicii 462.720 374.220 61.288 51.288 61.288 66.075 20 01 01| Furnituri de birou 93.990 80.990 6.119 6.19 6.119 9.814 20 01 02| Materiale pentru curatenie 26.000 23.000 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 56.510 40.510 11.778 11.778 17 9.403 20 01 04| Apa, canal si salubritate 36.300 27.300 2.668 2.668 2.668 2.215 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 25.000 25.000 3.153 20 01 06| Piese de schimb 11.380: 10.380 1443 1443 1443 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv,

Pag. 8 - lei- Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa/ | fi- | ne Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli tol |graf| Titlu col| at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 s internet 45.000 35.500 7.843 7.843 7.843 6.989 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 37.470. 22.470 3.645 3.645 3.645 3723 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 129.070: 109.070 27792 27.792 21.192 29.335 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 65.100 56.700 1.301 1.301 1301 20 05 30| Alte obiecte de inventar 65.700 56.700 1.301 1.301 1.301 20 06 Deplasari, detasari, transferari 58.680 44.680 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 58.680 44.680 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 6.000 3.000 15 153 15 20 13 Pregatire profesionala 22400: 22.400 500 500. 500 500 20 14 Protectia muncii 12.050 5.050 1.890 1.890 1.890 1,575 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 800 400 36 36 36 36 20 30 Alte cheltuieli 18.180 579.150 309.058 309-058 309.058 374.092 20 30 02| Protocol si reprezentare 9.000 4.500 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 689.100 484.100 301.532 301.532 301.532 355.596 20 30 30, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 120.080. 90.550 7.526 7.526 7.526 18.496 CHELTUIELI DE CAPITAL 316.500 311.000 5.279 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 316.500 311.000 5.279 77 01 Active fixe 316.500: 311.000 3.279 71 Ol 03) Mobiler, aparatura birotica si alte i

Pag. 9 - lei- Sub-| Pa- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de male Angajamente Angajamente Plati egale Cheltuicti tol |graf Titlu | col | at angajament aprobate Ia cumulate bugetare legale efectuate de platit efective fincle perioadei de raportare B 1 2 3 4 e 7=5-6 8 active corporale 200.000 200.000 7442 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 116.500 111.000 337 6510 INVATAMANT 15.109.260 2.815.920 8.669.608 3.669.608 8.669.608 8.236.492 01 CHELTUIELI CURENTE 14.542.840 8.716.660 8.650.214 3.650.214 8.650.214 8.145.004 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.319.280 728.950 708.359 708.359 708.359 699.438 10 Qi Cheltuieli salariale în bani 1.033.070 564.930 554 591 554.591 554.591 548.453 10 01 01| Salarii de baza 589.070 166.930 164.461 164.461 164461 161.785 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 2.000 1.200 1.044 1.044 1.044 927 10 01 06| Alte sporuri 4.000 3.800 2.996 2.996 2.996 2937 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 141.000 140.000 139.611 139.611 139.6F1 139611 10 01 11| Fondaferent plafii cu ora 215.000 204.500 201.247 201.247 201.247 202.384 10 01 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 30.000, 27.000 26.025 26.025 26.025 26.025 10 01 13| Indemnizatii de delegare 2.500 1.600 1.278 1.278 1.278 920 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 49.500 19.900 17.929 17.929 17,925 13.864 10 02 Cheltuieli salariale in natura 1.500 7 s40 0 02 01 ichete de masa 1.500 640 10 03 Contributii 284.710 163.380 153.768 153.768 153.768 150.985 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 213.480 119.240 116.478 116.478 116.478 114.039 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 6.320 3.810 2.739 2739 2.739 2708 10 03 03) Contributii de asigurari sociale de sanatate 49.080) 30.310 28.317 28.317 28.817 28.576 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 2320 2.250 1186 1.186 1.186 1177

Pag. 10 -lei- Sub-| Pa- [Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriate Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol [graf] Titlu | col | at angajament aprobate la cumulate hugefare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 10 03 05) Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 100 0 2 2 2 10 03 0 Contributii pentru concedii si indemnizatii 13.410 7.160 4.546 4.546 4.546 4.485 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13.204.100 7.974.610 7.940.506 7.940.506 7.940.506 7.444.217 20 91 Bunuri si servicii 5.059.470 2.387.400 2.404.397 2.404.397 2.404.397 2.152.499 20 01 01| Fumnituri de birou 1.948.000| 274.050 269.238 269.238 269.238 224.091 20 01 02, Materiale pentru curatenie 207.000 201.000 198.764 198,764 198.764 265.741 20 01 03| lucalzit, iluminat si forta motrica 334.000 312.500 311.397 311.397 311.397 258.647 20 01 04| Apa, canal si salubritate 100.000 33.300 82.132 32.132 82.132 79348 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 61.000 39.400 58.365 58.365 58.365 44.564 20 01 06| Piese de schimb 11.600 8.750 1.072 1072 7072 5.260 20 01 07| Transport 27.900 21300 27425 27425 27.425 29.720 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 100.600 98.600 98.074 98.074 98.074 96718 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 227.008 226.000 224.693 224.693 224.693 221.586 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.042.370 1.095.900 1.127.237 1.127.237 1.127.237 926.824 20 02 Reparatii curente 178.500 56.850 56.003 56.003 56.003 59.103 20 03 Hrana 1.237.700, 4.922.630 918.851 4.918.851 43918.851 4.937.986 20 03 01| Hrana pentru oameni 7.228.700 4.921.110 4.917.735 4.917.735 41911.735 4.937.936 20 03 02| Hrana pentru animale 9.000 1,520 Lit6 1116 1116 20 04 Medicamente si materiale sanitare 3.910 1.960 1.486 1.486 1.486 1.485 20 04 Ol edicamente 3.010, 1.760 1.406 1.406 1.406. 1.405 20 04 02| Materiale sanitare 900 200 so 30 30 0

Pag. 11 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol ra-| pa/ nei Denumire indicator Credite de anuzle trimestriale Angajamente Angajament Plati legale Cheltuieli tol leraf Titlu | col] at | aprobate la cumulate bugetare legate efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 375.300| 334.290 333.084 333.084 333.084 61.828 20 05 03| Lenjerie si accesarii de pat 35.800 153.350 15.01 15.011 15.011 2.832 20 05 30| Alte obiecte de inventar 339.500 318.940 318.073 318.073 318.073 58.996 20 06 Deplasari, detasari, transferari 75.400 36.250 35.462 35.462 35.462 45.856 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 72.400 33.250 32.472 32472 32.472 42.866 20 06 02| Deplasari în strainatate 3.000 3.000 2.990 2.990 2.990 2.990 20 09 Materiale de laborator 3.000 2.500 1.865 1.865 1.865 1.710 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 11.200 6.900 5.800 5.800 5.800 1799 20 12 Consultanta si expertiza 2.290 -600 1.440 1440 1440 1.440 20 13 Pregatire profesionala 51.800 45.100 44288 44.288 44.288 44.288 20 14 Protectia muncii 18.900 10.030 9.938 9.938 9.938 9.938 20 30 Alte cheltuieli 186.630 170.000 127.892 127.892 127.392 126.285 20 30 01| Reclama si publicitate 3.000 2.200 1.103 1.103 1.103 1.103 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 1.800; 1.000 378 878 878 878 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si scrvicii 181.830 166.800 125.911 125911 125941] 124.304 57 TITLUL VIN ASISTENTA SOCIALA 1.800 6.140 1.349 1.349 1349 1.349 57 02 Ajutoare sociale 1.800 6.140 1.349 1.349 1349 1349 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 17 71 m" 171 71 171 57 02 02| Ajutoare sociale în natura 7.629 5.69 1178 1178 178 LI 59 TITLUL fX ALTE CHELTUIELI 11.660 6.960 59 01 Burse 11.660 6.960 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 566.420 99.260 19.394 19.394 19.394 91.488 71 TITLUL X ACTIVE NEF: 566.420, 99.260 19.394 19.394 19.394 91.488 71 01 Active fi 566.420 99.260 19.394 19.394 19.394 91.488 71 01 01| Constructii 2.500 2.500 1436 1436 1.436 1436

Pag. 12 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-l ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de PT |] trimestriale Angajamente Angujamente Plati Cheltuieli tol |graf|Titlu col] at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 s 6 7=5-6 8 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 2.000 2.000 1.995 1.995 1.995 23.972 71 01 03| Mobilicr, aparatura birotica si alte active corporale 11.500 11.500 10.802 10.802 10.802 50.134 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 550.420 83.260 5.161 5.161 5.161 15.946 6610 SANATATE 177.610.910 92.289.900 78.039.000 78.039.000 74.045.057 3.993.943 87.428.569 oi CHELTUIELI CURENTE 173.536.900 39.581.400 71.915.107 71.915.107 13.998.687 3.977.020 84.784.776 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 106.503.920 53.703.350 48.778.999 48.778.999 48.778.999 47.478.276 10 01 Cheltuieli salariale în bani 15.184.280 38.259.370 36.011.604 36.011.604 36.011.604 35.238.767 10 01 01| Safarii de baza 56.725.210 27.519.900 25.964.636 25.964.636 25.964.636 25.372.949 10 01 05| Sponri pentru conditii de numea 12.500.740 6.539.700 5.862.789 5.862.789 5.862.789 5.865.023 10 01 06| Alte sporuri 2.662.330 1.330.000 1.329.845 1.329.845 1.329.845 1.293.791 10 01 07| Ore suplimentare 499.000 269.000 265.701 265.701 265.701 262.960 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 484.000 312.000 310771 310.774 310.771 318.397 10 01 11| Fond aferent platii cu ora 2.713.630 2.103.570 2.102.154 2.102.154 2.102.154 2.046.989 10 01 13| îndemnizatii de delegare 6.000 5.200 5.115 5115 5.15 696 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 193.370 180.000 170.593 170.593 170.593 71362 10 02 Cheltuieli salariale in natura 4.884.710 2.479.070 2.346.440 2246440 2.346.440 2102331 10 02 01| Tichete de masa 4.884.710 247907 2.346.440 2.346.440, 2.346.440 2.102.331 10 03 Contributi 25.834.930, 12.964.910 10.420.955 10.420.955 10.420.955 10.137.178 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 19.498.870 9.520.880 7.838.594 7.838.594 1.838.594 1724168 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 471.340 229.320 171.426 177426 177.426 174.502 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de Sanatate 4.772.510 2.343.610 1.863.741 1.863.711 1.863.741 1.824.955

Pag.13 -lei Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-|pa/ | ti- | nel Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Augajamente | Angajamente pla legale Cheltaieki tol igraf|Titlu| col] at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 7=5-6 8 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 260.900 118.690 99.876 99.876 99.876 98.404 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 831310 452.410 441.348 441.348 441.348 315.149 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 62.648.810 34.014.340 28.349.733 28.849.733 24.372.713 3.977.020 36.741.399 20 01 Bunuri si servicii 17.255.460 9.168.540 8.064.557 8.064.557 7.718.178 346.379 3.550.863 20 01 01| Fumituri de birou 1.208.320 613.660 168.493 168.493 160.258 8.235 141.024 20 01 02| Materiale pentru curatenie 580.220 292.860 267.175 267175 253.682 13493 455.004 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 4.882.000 3.056.000 3.017.394 3.017.394 2.975.729 41.665 3.155.951 20 01 04| Apa, canal si salubritate 1.831.040 920.520 738.1 732.593 5.518 1.404.611 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 307.300 167.000 166.981 166.981 164.728 2.253 127.549 20 01 06| Piese de schimb 1.556.960 500.000 447.599 447.599 430.616 16.983 258.247 20 01 07| Transport 312.520 205.000 202.501 202.501 198.663 3.838 132.689 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 494.040, 260.000 257.691 257.691 254.672 3019 192.837 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2.189.640 1.069.820 731.803 731.803 546.626 185.177 668.824 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.893.420 2.083.680 2.066.809 2.066.809 2.000.611 66.198 2.014.227 20 02 Reparatii curente 147.880 205.000 191.060 191.060 191.060 201.912 20 03 Hrana 3.074.320 1.690.000 1.683.858 1.683.858 1.605.686 T8AT2 2.066.962 20 03 01| Hrana pentru oameni 3.074.320 1.690.000 1.683.858 1.683.858 1.605.686 7872 2.066.962 20 04 Medicamente si materiale sanitare 39334810 21.535.840 17.681.873 17.681.873 14.194.960 3.486.913 24.652.193 20 04 01| Medicamente 28.643.790 14.810.840 11.031.050 11.031.050 9.075.082 1.955.968 19.031.474 20 04 02| Materiale sanitare 6.655.510 3.900.000 3.834.538 3.834.538 2.848.689 985.849 3.177.322 20 04 03 3.499.750 2.400.000 2.395.208 2.395.208 1.864.609 530.599 2.062.420

Pag.14 - lei- Capi-| Sub-| Pa- Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare | Angajamente tol | capi ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plafi legale Cheltuieli Titluj col | at aprobate la cumulate bugetare legate efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 & 7=5- â 20 04 04| Dezinfectanti 535.760 425.000 421.077 421.07 406.580 14497 380,977 20 05 Bunuri de nafura obiectelor de inventar 471.240 273.500 203.725 203.125 203.702. 23 70.032 20 05 01| Uniforme si echipament 17.420 9.460 9.332 9.332 9.332 70.032 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 125.080 64.040 5.176 5.176 5.176 20 05 30| Alte obiecte de inventar 323.740 200.000 189.217 189.217 189.194 23 20 06 Deplasari, detasari, transferari 46.920 22.517 22.517 22.517 25.848 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 28.960 12.316 12.316 12316 15.647 20 06 02| Deplasari în strainatate 17.960: 11.000 10.201 10.201 10.201 10.201 20 09 Materiale de laborator 570.000 285.980 229.573 229.573 210.087 19.486 262.685 20 Carti, publicatii si materiale documentare 1.000 1.000 286 386 220 166 220 20 12 Consultanta si expertiza 38.259 20 13 Pregatire profesionala 20.420 19.000 18.614 18.614 18.614 17.749 20 14 Protectia muncii 50.000 33.000 32.217 32217 32.217 24.666 20 25 judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 12.000 12.000 16.760 16.760 16.760 50.324 20 30 Alte cheltuieli 1.464.760 762.500 704.593 704.593 658.712 719.686 20 30 04, Chirii 1.190.080 556.540 512.620 512.620 466.739 45.881 142.802 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servici 274.680 205.960 191973 191.973 191.973 336.884 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4384170 1.863.710 346.975 346.975 346.975 565.101 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 4.384.170 1.863.710 346.975 346.975 346.975 565.101

Pag. 15 - lei= Capi-| Sub-| Pa-|Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | fi- | ned Denumire indicator Credite de anale trimestriale Angajamente Angajamente Plati tezale Cheltuieli tol |grafiTitlu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare egale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 â 7=5-6 8 56 01 Ol | Finantarea nationala*) 4.384.170 1.863.710 346.975 346.975 146.975 565.101 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.074.010 2.708.500 63.293 63.293 46.370 16.923 2.643.793 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.074.010 2.708.500 63.293 63.293 46.370 16.923 2.643.793 71 0 Active fixe 4.074.010 2.708.500 63.293 63.293 46.370 16.923 2.643.793 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 2.197.010 831.500 63.293 63.293 46.370 16.923 2.461.369 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.877.000 1.877.000 175.226 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7.198 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.505.000 $47.000 494.395 494.395 494.395 525.891 01 CHELTUIELI CURENTE 1.465.000 822.000 492.253 492.253 492.253 491.403 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 195.000i 133.000 84.427 84.427 84.427 84.427 10 01 Cheltuieli salariale in bani 198.000 133.000 84.427 84.427 84.427 84.427 10 01 08| Fond de premii 29.000 29.000 28.447 28447 28.447 28.447 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 56.000 44.000 9.055 9.055 9.055 9.055 10 01 13| Indemnizatii de delegare 98.000: 50.000 43.647 43.647 43.647 43.647 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 15.000 10.000 3278 3.278 3278 3278 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.267.000 689.000 407.82 407.826 407.826 406.976 20 01 Bunuri si servicii 375.400 21.400 174.031 174.031 174.031 177.436 20 01 Ql| Fumituri de birou 7.000 6.000 4.541 4.541 4541 5.884 20 01 02| Materiale pentru curatenie 2.000 1.000 124 124 124 124 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 11.500 4.600 1.541 LS4I 1.541 1.54) 20 Ol 04| Apa, canal si salubritate 4.200 2.100 19 1 1 19 20 Ol 05) Carburanti si lubrifianti 11.000 5.000 4.798 4.798 4.798 4.758

Pag.16 - lei= Capi- Sub-/| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente fol |capi-| ra-| pa / | ti- | ne Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajamente plati legale Cheltuieli toi [graf| Titlu | col | at angajament aprobaie la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 â 20 01 06| Piese de schimb 4.500 4.500 3.751 3.751 3.75t 3.351 20 01 07| Transport 15.000 15.000 14774 14.774 14774 14.774 20 01 08| Pasta, telecomunicatii, radio, fv, internet 8.200 1.200 1.022 1.022 1.022 1.186 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 60.000 48.000 47.928 47.928 47.928 41.932 20 Ol 30| Afte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 252.000 124.000 95.533 95.533 95.533 97.427 20 02 Reparatii curente 2.000 2.000 1.650 1.650 1.650 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 45.000 31.000 30.318 30.318 30.318 20 05 30| Alte obiecte de inventar 45.000 31.000 30.318 30318 30.318 20 06 Deplasari, detasari, transferari 149.000 108.000 61.625 51.625 61.625 64,740 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 63.000 42.000 36.609 36.609 36.609 39.724 20 06 02| Deplasari în strainatate 36.000 66.000 25.016 25.016 25.016 25.016 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 6.000 2.000 20 14 Protectia muncii 2.000 1.000 20 27 Tichete cadou 45.000 14.000 20 30 Alte cheltuieli 642.600 319.600 140.202 140.202 140.202 114.679 20 30 01| Reclama si publicitate 6.000 6.000 5.003 5.003 5.003 5.003 20 30 02| Protocol si reprezentare 3.000 3.000 300 300 300 300 20 30 04| Chirii 33.000 12.000 2.549 2549 2.549 2.549 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 600.600 298.600 132.350 132.350 132.350 106.827 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 40.000 25.000 2142 2142 2.142 34.488 T1 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 40.000 25.000 2142 2.142 2142 14.488 71 01 Active fixe 40.000 25.000 2.142 2.142 2.142 34.488

Pag.17 - Capi-| Sub-| Pa- |Gru- |Ar-| Ali | Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | &i- | ne+ Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plat legale Cheltuieli tol graf Titlu | col | at m aprobate la cumulate hugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 G 7=5-6 8 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 26.351 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10.000 10.000 6.197 71 Ol 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 30.000 15.000 2142 PATA 2142 1.940 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 921.950 614.650 429.594 429.594 443473 91 CHELTUIELI CURENTE 921.950 614.650 429.594 429.594 429.594 142.860 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 610.950 434.650 259.222 259.222 265.540 20 01 Bunuri si servicii 256.300 210.000 136.293 136.293 133.881 20 01 01| Fumituri de birou 5.000 5.000 1.474 1474 623 20 01 02| Materiale pentru curatenie 26.000| 20.000 4.550 4.550 1917 20 01 03| încalzit, iluminat si forta motrica 150.000 120.000 111.056 111.056 111.056 108.803 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5.000 5.000 20 Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30.000 25.000 4961 4.961 4961 7442 20 Q1 30| Alte bunuri si servicii pentra intretinere si functionare 40,300 35.000 14252 14.252, 14252 15.096 20 02 Reparatii curente 15.008; 15.000 20 03 Hrana 320.000 190.000 121.864 121.864 121.864 131.218 20 03 01| Hrama pentru oameni 320.000 190.000 121.864 121.864 121.864 131.218 20 04 Medicamente si materiale sanitare 5.000 5.000 1.065 1.065 1.065 441 20 04 04| Dezinfectanti 5.000 5.000 1.065 1.065 1.065 441 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.000 5.000 20 03 30| Alte obiecte de inventar 5.000: 5.000

Pag.18 - Ec.Smaranda HARACICU Şef Serviciu Buget Ec. Steliana STANCIU a — 7 Ea Eta = Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| A Credite bu at MI | Angajamente capi- pa / ned Denumire în Credite de nuale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli tot |graf| Titlu] cot | at | aprobate bugetare legate efectuate de platit efective finele adoi de raportare A B 1 3 4 3 6 1=5-6 8 20 30 ui 9.650) 9.650 20 30 30| Alte cheltuieli ca bunuri si servicii 9.650 9.650 57 TITLUL VIIE ASISTENTA SOCIALA 311.000 180.000 170.372 170372 170.372 177.320 57 02 Ajut sociale 180.000 170.372 170.372 72 77.320 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 311.000 180.000 170.372 170.372 10.372 177.320 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 813 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 613 9 Active fixe 63 7 BI 613 7010 2.120.920 1.372.100 302.740 302.710 302.710 10 2.120.920 1.372.100 302.710 302710 302.710 71 2.120.920 1.372.100 302.710 302.710 302.716 71 0 2.120.920 1.372.100 302.710 32710 302710 Ti OI 2.120.920 1.372.100 302.710 302.710 302.10 9910 -1.168.667 1.168.667 -1.773.689 Primar Director Economic

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30062011 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-, Pa- [Gru- | Ar- A Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de urale Trimestriate Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf Titluj col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 3 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 189.452.050 99.969.600 88.235.103 88.235.104 84.258.084 3.977.020 94.396.141 01 CHELTUIELI CURENTE 189.452.050 99.969.600 38.235.103 88.235.104 84.258.084 3.977.020 94.396.141 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 109.944.200 55.578.300 50.232.007 30.232.008 50.232.008 43.917.062 10 01 Cheltuieli salariale în bani 18.559.350| 39.774.308 37.169.433 37.169.434 37.169.434 36.386.238 10 01 01| Salarii de baza 58.658.280 28.401.830 26.646.690 26.646.690 26.646.690 26.047.462 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 12.502.740 6.540.900 5.863.833 5.863.833 5.863.833 3.865.950 10 01 06| Alte sporuri 2.666.330 1.333.800 1.332.841 1.332.841 1.332.841 1.296.728 10 01 07| Ore suplimentare 499.000 269.000 265.701 265.701 265.701 262.960 10 Ol 08| Fond de premii 29.000 29.000 28.447 28.447 28.447 28.447 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 625.000 452.000 450.382 450.382 450.382 458.008 10 01 11| Fond aferent platii cu ora 2.928.650 2.308.070 2.303.401 2.303.401 2.303 401 2.249.373 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 140.000! 99.000 35.225 35.226 35.226 35.226 10 01 13| Îndemmizatii de delegare 144.500 76.800 50.040 50.040 50.040 45.263 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 365.870 263.900 192.573 192.873 192.873 96.821 10 02 Cheltuieli salariale în natura 4.886.210 2.479.710 2.346.440 2.346.440 2346440 2.102.331 10 02 01| Tichete de masa 4.886.210 2.479.710 2.346.440 2.346.440 2.346.440 2102331 10 03 Contributii 26.498.640 13.324.290 10.716.134 10.716.134 10.716.134 10.428.493 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 19.995.350 10.085.120 5.061.800 8.061.800 8.061.800 7.944.148 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 485.660 238.130 182.730 182.730: 182.730 179.754 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.893.590 2.411.920 1.919.505 1.919.505 1.919.505 1.880.287 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 267.220 122.940 101.833 101.833 101.833 100.346

Pag. 2 = lei- Gru- [Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente pa/ ne - Denumire indicator anuale trimestriate Angajamenie | Angajamente Plati legale Cheltuieli Tifluj col | at aprobate ta cumulate bugetare legale efectuate de platit efective Tînele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 7=5-8 8 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 100 10 2 2 2 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 856.720 466.170 450.264 450.264 450.264 323.958 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICI 79.177.390 44.198.200 37.831.375 37.831.375 33.854.355 3.977.020 45.300.410 20 01 Bunuri si servicii 23.409.350 12.351.560 10.840.566 10.840.566 10.494.187 346379 11.080.754 20 01 01| Fumituri de birou 3.264.310 979.700 449.865 449.865 441.630 8.235 381.436 20 01 02| Materiale pentru curatenie 841.220 537.860 470.613 470.613 457.120 13.493 723.686 20 01 03| Incalzit, ilurninat si forta motrica 5.434.010 3.533.610 3.453.166 3.453.166 3411501 41.665 3.534.345 20 01 04| Apa, canal si salubritate 971.540 1.033.220 822.930 822.930 SI7412 5518 486.193 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 404.300 256.400 230.144 230.144 227.891 2.253 180.064 20 01 06| Piese de schimb 1.584.440 523.630 459.865 459.865 442.882 16.983 268.701 20 Ol 07| Transpart 355.420 247.900 244.700 240.862 3.838 177.183 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 652.840 400.300 364.620 364.630 361.611 3.019 297.730 20 01 09| Matcriale si prestari de servicii cu caracter functional 2.544.110 1.391.290 1.013.030 1.013.030 827.853 185.177 949.507 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 6.357.160 3.447.650 3.331.623 3.331.623 3.265.425 66.198 3.081.209 20 02 Reparatii curente 218.850 248.713 248.713 248.713 311.136 20 03 Hrana 10.632.020 5.802.630 6.724.573 6.724.573 6.646.401 BAT 7.136.166 20 03 01| Hrana pentru oameni 10.623.020 6.801.110 6.723.457 6.723.457 6.645.285 78172 7.136.166 20 03 02| Hrana pentru animale 9.000 1,520 116 1116 1116 20 04 Medicamente si materiale sanitare 39.343.720 21.542.800 17.684.424 17.684.424 14.197.511 3.486.913 24.654.119 20 04 01| Medicamente 28.646.800 14.512.600 11.032.456 11.032.456 9.076.488 1.955.968 19.032.879 20 04 02| Materiale sanitare 6.656.410 3.900.200 3.834.618 3.834.618 2.848.769 985.849 3.177.402

Pag. 3 - Capi-j Sub-; Pa-|Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | îi- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli to) grafj Titlul col | at angajament aprobate ta cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-8 8 20 04 03| Reactivi 3.499.750 2.400.000 2.395.208 2.395.208 1.864.609 530.599 2.062.420 20 04 04| Dezinfectanti 540.760 430.000 422.142 422.142; 407.645 14.497 381.418 20 95 Bunuri de nafura obicctelor de inventar 962.240 700.490 568.428 568.428 368.403 23 131.860 20 05 01| Uniforme si echipament 17.420 9.460 9.332 9.332 9.332 70.032 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 160.880 79.396 20.187 20.187 20.187 2.832 20 05 30| Alte obiecte de inventar 783.940 611.640 538.909 538.909 538.886 23 58.996 20 06 Deplasari, detasari, transferari 330.000 213.910 119.604 119.604 119.604 136.444 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 223.040 133.910 21.397 41.397 81.397 98.237 20 06 02| Deplasari în strainatate 106.960 30.000 38.207 38.207 38.207 38.207 20 09 Materiale de laborator 573.000 291.480 231.438 231.438 211.952 19.486 264.395 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 24.200 12.000 6.201 6201 6.035 166 2019 20 12 Consultanta si expertiza 2.290 1.600 1440 1.440 1.440 39.699 20 13 Pregatire profesionala 94.620 86.500 63.402 63,402 63.402 62.537 20 14 Protectia muncii 82.950 49.080 44.045 44.045 14.045 36.179 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 12.800 12.400 16.796 16.796 16.796 50.360 20 27 Tichete cadou 45.000 14.000 20 30 Alte cheltuieli 3.121.820 1.840.900 1.281.745 1.281.745 1.235.864 45.881 20 30 01| Reclama si publicitate 9.000 8.200 6.106 6.106 6.106 20 30 02| Protocol si reprezentare 12.000 1.500 300 300 300 300 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 1.800 1.000 878 878 878 878 20 30 04| Chirii 1.223.080 568.540 515.169 515.169 469.258 45.881 445.351 20 30 06| Prestari servicii pentu transmiterea

Pag. 4 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- [Ar | Ali Credite bugetare Angajamente tol capi-l ra- | pa / | | ne4 Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf Titlu | col | at angajament aprobate la cumulate bugetare tegale efectuate de platit efective finale perioadei de raporfare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 drepturilor 689.100 484.100 301,532 301.532 301.532 355.596 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.186.840 711.560 457.160 457.760 457.760 386.511 57 TITLUL VIH ASISTENTA SOCIALA 313.800 186.140 171.721 171.721 171.721 178.669 57 02 Ajutoare sociale 318.800 186.140 77 171.721 171.721 178.669 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 31117 180.171 170.543 170.543 170.543 177.491 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 7.629 5.969 178 1178 1178 1178 59 TITLUL IX ALTE CHELTUFELI 11.660 6.960 59 01 Burse 11.660 6.960 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.369.530 2.098.600 1034310 1034311 1.097.199 01 CHELTUIELI CURENTE 3.369.530 2.098.600 1034310 1034311 1034311 1.097.199 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.923.000 1.013.000 660.222 660.223 660,223 654.921 10 01 Cheltuieli salariale in bani 1.544.000 817.000 518311 518.812 518.812 514.591 10 01 01| Salarii de baza 1.344.000 715.000 517.593 517.593 517.593 512.728 10 01 12| Indemmizatii platite unor persoane din afara unitatii 54.000 28.000 145 146 146 146 10 01 13| Indemnizatii de delegare 38.000 20.000 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 108.000 54.000 1073 1073 1.073 1717 10 03 Contributii 379.00 196.000 1414 14441 4141 140.330 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 283.000: 145.000 106.728 106.728 106.728 105,941 10 03 02] Contributii de asigurari de somaj 8.000 5.000 2.565 2.565 2.544 10 03 03) Contributii de asigurari sociale de sanatate 72.000 38.000 26977 26.977 26.977 26.756 10 03 04| Contributii de asigurari pentru , accidente de munca si bali profesionale 4.000 2.000 771 Tm m 765 10 03 06| Conirbutii pentru concedii si

Pag. 5 - lei- Capi-| Sub-| Pa- (Gru- | Ar- aud Credite bugetare Angajamente tot | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anale rimestriate Angajamente | Angajamente Plati legate Cheltuteli tol |graf| Titlu cof | at Angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective Tinele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 5 1=5-6 8 indemnizatii 12.000 6.000 4.370 4370 4370 4324 20 TITLUL E BUNURI SI SERVICII 1.446.530 1.085.600 374.088 374.088 142.278 20 01 Bunuri si servicii 462.720 374.220 61.288 61.288 61.288 66.075 20 01 01| Purnituri de birou 95.990 0.990 6.119 6.119 6.H9 9.814 20 01 02| Materiale pentru curatenie 26.000 23.000 20 0 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 56.510 40.510 1.778 11778 1.778 9.403 20 01 04) Apa, canal si salubritate 36.300 21.300 2.668 2.668 2.668 2215 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 25.000 25.000 3.153 20 Oi 06| Piese de schimb 11.380 10.380 1443 1.443 1443 1443 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 45.000 35.500 7.843 7.843 7.843 6.989 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 37470 22.470 3.645 3.645 3,645 3.723 20 01 30) Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 129.070 109.070 27.192 27.792 27.792 29.335 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 65.700 56.700 1.301 1.301 1301 20 03 30| Alte obiecte de inventar 65.700 56.700 1.303 1.301 1301 20 06 Deplasari, detasari, transferari 58.680 44.680 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 58.680 44.680 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 6.000, 3.000 15 15 15 20 13 Pregatire profesionala 22.400 22.400 500 500 500 500 20 14 Protectia muncii 12.050 5.050 1.390 1.890 1.8590 1.575 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

Pag. 6 - lei= Capi-| Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa/ | &- | ne Denumire îndicatar et d anuale trimestriale Angajamente | Angajament Plati legale Cheltuicti tal |graf| Titlu | col | at aprobate la cunvulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 € 7=5-6 8 dispozitiilor legale 300 400 36 36 36 36 20 30 Alte cheltuieli 12.180. 578.150 309.058 309.058 309.058 374.092 20 30 02| Protocol si reprezentare 9.000 4.500 20 30 06, Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 689.100 484.100 301.532 301.532 301.532 355.596 20 30 30, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 120.080: 90.550 7.526 7.526 1526 18.496 6510 INVATAMANT 14.542.849, 8.716.660 3.650.214 8.650.214 8.650.214 8.145.004 01 CHELTUIELI CURENTE 14.542.840 8.716.660 8.650.214 3.650.214 8.650.214 8.145.004 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.319.280 728.950 708.359 708.359 108.359 699.438 10 01 Cheltuieli salariale in bani 1.033.070 564.930 554.591 354.591 354.591 548.453 10 01 01| Salarii de baza 589.070 166.930 164.461 164.461 164461 161.785 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 2.000 1.200 1044 1.044 1.044 927 10 01 06| Alte sporuri 4.000 3.800 2.996 2.996 2.996 2.937 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 141.000 140.000 139,611 139.611 139,611 139.611 10 01 11| Fondaferent platii cu ara 215.000 204,500 201.247 201.247 201.247 202.384 10 Ql 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 30.000 27.000 26.025 26.025 26.025 26.025 10 Ol 13| Indermizatii de delegare 2.500 1.600 1278 1278 1.278 920 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 49.500 19.900 17.929 17.928 173929 13.864 10 02 Cheltuieli salariale în natura 1.500 640 10 02 01| Tichete de masa 1.500: 640 10 03 Contributii 28410 163.380 153.768 153.768 153.768 150,985 10 3 01| Contributii de asigurari sociale de stat 243.480 119.240 16.478 116.478 116.478 114.039 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 6.320| 3810 2.739 2.739 2.739 2.708 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de

Pag. 7 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi] ra- | pa / | &i- | nej Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf[Titlu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 sanatate 49.080 30.310 28817 28.817 28.817 28.576 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 2320 2.250 1.186 1.186 1.186 1177 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angaja 100, 10 2 2 2 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 13410 7.160 4.546 4.546 4.546 4485 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 13.204.100 1.974.610 7.940.506 1.940.506 7.940.506 1444217 20 01 Bunuri si servicii 5.059.470 2.387.400 2.404.397 2.404.397 2.404.397 2.152.499 20 01 01| Funituri de birou 1.948.000 274.050 269.238 269.238 269.238 224.091 20 01 02| Materiale pentru curatenie 207.000 201.000 198.764 198.764 198,764 265.741 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 334.000 312.500 311.397 311397 311.397 258.647 20 01 04| Apa, canal si salubritate 102.000 83.300 32.132 82.132 82.132 79.348 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 61.000 59.400 58.365 58.365 58.365 44.564 20 01 06| Piese de schimb 11.600 8.750 1072 7072 7072 5.260 20 01 07| Transport 27.500 27.900 27.425 27423 27.825 29.720 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 100.600 98.600 98.074 98.074 98.074 96.718 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 227.000 226.000 224.693 224,693 224,693 221.586 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.042.370 1.095.900 1.127.237 1.127.237 1.127.237 926.824 20 02 Reparatii curente 178.500 36.850 56.003 56.003 36.003 59.103 20 03 Hrana 7.237.700 4.922.630 4918.85) 4.918.851 4.918.851 4.937.986 20 03 01| Hrana pentru oameni 7.228.700 4921.10 4.917.735 4917735 4917735 4937986 20 03 02| Hrana pentru animale 9.000 1,520 1.116 1116 116

Pag. 8 - lei- Capi- Sub-| Pa- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi- ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de [7 anuale trimestriale Angajamenfe Angajamente Plati lecale Cheltuieli tol |eraf| Titlu | col | at Angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A &B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 04 Medicamente si materiale sanitare 3.910 1.960 1.486 1.486 1.486 1.485 20 04 01| Medicamente 3.010 1.760 1.406 1406 1.406 1.405 20 04 02| Materiale sanitare 900 200 80 sa 30 s0 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 375.300 334.290 333.084 333.084 333.084 61.828 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 35.300 15.350 15.011 1501 15.011 2.832 20 05 30) Alte obiecte de inventar 339.500 318.540 318.073 318.073 318.073 58.996 20 06 Deplasari, detasari, transferari 75.400 36.250 35.462 35.462 45.856 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 72.400 33.250 32472 32.472 32.472 42.866 20 06 02| Deplasari in strainatate 3.040 3.000 2.990 2.990 2.990 2.990 20 09 Materiale de laborator 3.000 2.500 1.865 1.865 1.865 1710 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 11.200 6.000 5.800 5.800 3.800 1799 20 12 Consultanta si expertiza 2.290 1.600 1.440 1.440 1440 1.440 20 13 Pregatire profesionala 51.800| 45.100 44.288 44.288 44.288 44.288 20 14 Protectia muncii 18.900 10.030 9.938 9.938 9.938 9.933 20 30 Alte cheltuieli 186.630 170.000 127.892 127.892 127.892 126.285 20 30 01| Reclama si publicitate 3.000 2.200 1.103 1.103 1.103 1.103 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 1.800 1.000 278 878 87 378 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 181.830 166.800 125.911 125.9H 125911 124.304 57 TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA 7.800 6.140 1.349 1349 1.349 1.349 357 02 Ajutoare sociale 7.200 6.140 1.349 1.349 1.349 1.349 57 02 01| Ajutoare sociale in nurnerar 171 17 178 17 171 m 57 02 02| Ajutoare sociale în natura 1.629 5.969 1.178 1178 1178 LI 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 11.660 6.960 59 01 Burse 11.660 6.960 6610 SANATATE 169.152.730 87.717.690 71.628.732 71.628.732 73.651.712 3.977.020 84.219.675

Pag. 9 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra- | pa / | fi- | nei Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuicti to! |graf|Titlu| col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legate efectuate de ptafit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & T=5-6 8 01 CHELTUIELI CURENTE 169.152.730 87.717.690 71.628.732 71.628.732 73.651.712 3.977.020 84.219.675 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 106.503.920 53.703.350 48.778.999 48.778.999 48.778.999 47478.216 10 01 Cheltuieli salariale in bani 75.784.280 38.259.370 36.011.604 36.011.604 36.011.604 35.238.767 10 01 01| Salarii de baza 56.725.210 27.519.900 25,964.636 25.964.636 25.964.636 25.372.949 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 12.500.740 6.539.700 5.862.789 5.862.789 5.862.789 5.865.023 10 01 06| Alte sporuri 2.662.330 1.330.000 1.329.845 1.329.845 1.329.845 1.293.791 10 01 07| Ore suplimentare 499.000 269.000 265.701 265.701 265.701 262.960 10 Oi 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 484.000 112,000 310.771 310771 310.771 318.397 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 2.713.630 2.103.570 2.102.154 2.302.154 2.102.154 2.046.989 10 Oi 13| indemnizatii de delegare 6.000 5.200 5115 5115 ERE 696 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 193370 180.000 170.593 170.593 170.593 71.962 10 02 Cheltuieți salariale în natura 4.884.710 2.479.070 2.346.440 2.346.440 2.346.440 2.102.331 10 02 01| Tichete de masa 4.884.710 2.479.070 2.346.440 2.346.440 2.346.440 2.102.331 10 03 Contributii 25.834.930 12.964.910 10.420.955 10.420.955 10.420.955 10.137.178 10 03 01) Contributii de asigurari sociale de stat 19.498.870 9.820.880 7.838.594 71.838.594 7.838.594 1.124.168 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 471.340 229.320 177.426 177.426. 177.426 174.502 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.772.510 2.343.610 1863711 1.863.711 1.863.711 1.824.955 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 260.900 118.690 99.376 99.876 99.876 98.404 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 831310 452.410 441.348 441.348 441.348 315.149 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 62.648.510: 34.014.340 28.849.733 28.849.733 24.872.713 3.971.020 36.741.399 20 01 Bunuri si servicii 17.255.460 9.165.540 8.064.557 8.064.557 7718178 346.379 3.550.863 20 01 01, Fumituri de birou 1.208.320 613.660 168.493 168.493 160.258 8.235 141.024

Pag.10 -lei- Capi-| Sub-| Pa- [Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol pa/ | d- | ne Denumire îndicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli Titlu | col | af angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 5 20 01 02| Materiale pentru curatenie 580.220 292.860 267.175 267.175 253.682 13.493 455.904 20 01 03| încalzit, luminat si forta motrica 4.882.000 3.056.000 3.017.394 3.017.394 2.975.729 41.665 3.155.951 20 01 04| Apa, canal si salubritate 1.831.040| 920.520 73811 738311 732.593 5518 1.404.611 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 307.300 167.000 166.981 166.981 164.728 2253 127,549 20 01 06, Piese de schimb 1.556.960 500.000 447.599 447.599 430.616 16.983 258.247 20 01 07| Transport 312.520 205.000 202.501 202.501 198.663 3.838 132.689 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 494.040 260.000 257.691 257.691 254672 3.019 192.837 20 01 09| Materale si prestari de servicii cu caracter functional 2.189.640 1.069.820 731.803 731.803 546.626 185.177 668.824 20 01 30| Altebunuri si servicii pentru întretinere si functianare 3.893.420 2.083.680 2.066.809 2.066.809 2.000.611 66.198 2.013.227 20 02 Reparatii curente 347.880 205.000 191.060 91.060 191.060 201.912 20 83 Hrana 3.074.320 1.690.000 1.683.858 1.683.858 1.605.686 78.172 2.066.962 20 03 01| Hrana pentru oameni 3.074.320 1.690.000 1.683.858 683.858 1.605.686 78172 2.066.962 20 04 Medicamente si materiale sanitare 39.334.810| 21.535.840 17.681.873 17.681.873 14.194.960 3.486.913 24.652.193 20 04 Q1| Medicamente 28.643.790 14.810.840 11.031.050 11.031.050 9.075.082 1.955.968 19.031.474 20 04 02| Materiale sanitare 6.655.510 3.900.000 3.834.538 3.834.538 2.848.689 985.849 3.171.322 20 04 03| Reactivi 3.499.750 2.400.000 2.395.208 2.395.208 1.864.609 530.599 2.062.420 20 04 04| Dezinfectanti 535.760 425.000 421.077 421.077 406.580 14.497 380.977 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 471.240, 273.500 203.725 203.725 203.702 23 70.032 20 05 Uniforme si echipament 17.420 9.460 9.332 9.322 9332 70.032 20 05 03| Lenjerie si accesarii de pat 125.080 64.040 5.176 5.176 76 20 05 30| Alte obiecte de inventar 328.740 200.000 189217 189.217 189.194 23 20 06 Deplasar transferari 46.920 24.980 22517 22.517 22.517 25.848 20 06 Q[| Deplasari interne, detasari, transferari 28.960 13.980 12.316 12316 12.316 15.647

Pag. 11 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |[Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Choltuieii fol |graf|Tiflu| col | at Angajament aprobate la cumulate bugetare legate efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 e 1=5-6 8 20 06 02| Deplasari in strainatate 17.960 11.000 10.201 10.201 10.201 10.201 20 09 Materiale de laborator 570.000 288.980 229.573 229.573 210.087 19.486 262.685 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 1.000 1.000 386 386 220 166 220 20 12 Consultanta si expertiza 38.259 20 13 Pregatire profesionala 20.420, 19.000 18.614 18.64 18.614 17.749 20 14 Protectia munci 50.000 33.000 32.217 32217 32217 24.666 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 12.000 12.000 16.760 16.760 16.760 50.324 20 3 Alte chelfuieți 1.464.760 762.500 704.593 704.593 658.712 45.881 719.686 20 30 04| Chiri 1.190.080 556.540 512.620 512.620 466.739 45.881 442.802 20 30 30; Alte cheltuieli cu bunuri si sorvicii 274.680 205.960 191.973 191.973 191.973 336.884 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.465.000 822.000 492.253 492.253 492.253 491.403 ot CHELTUIELI CURENTE 1.465.000 822.000 492.253 492.253 492.253 491.403 n TITLUL 1 CHELTUIBLI DE PERSONAL 198.000 133.000 84.427 27 84.427 84.427 10 oi Cheltuieli salariale în bani 198.000 133.000 34.427 84.427 84.427 34.427 10 01 08; Fond de premii 29.000 29.000 28.447 28.447 28.447 28.447 10 Ol 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 56.000 44.000 9.055 9.055 3.055 9.055 10 Ol 13| Indemnizatii de delegare 98.000i 50.000 43.647 43.647 43.647 43.647 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 000: 10.000 3.278 3278 3.278 3278 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.267.000 639.000 407.826 407.826 407.826 406.976 20 01 375.400 211.400 114.031 174.031 174031 171.436 20 QOL 01| Fumituri de birou 7.000 6.000 4.541 4.54) 5.884

Pag. 12 - Iei= [Capi-| Sub-[ Pa-|Gru-|Ar-[ All Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu] col| at angajament aprohate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raporfare A B 1 2 3 4 5 6 1=3-5 8 20 01 02| Materiale pentru curatenie 2.008 1.000 124 124 124 124 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 11.500| 4.600 1.541 154 1541 20 01 04, Apa, canal si salubritate 4200 2.100 19 19 1 19 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 11.000 5.000 4.798 4198 4.798 4798 20 01 06| Piese de schimb 4.500 4.500 3.15 3.751 3151 3.751 20 01 07| Transport 15.000 15.000 14.774 14.774 14.774 14774 20 01 08, Pasta, telecomunicatii, radio, tv, internet 8.200 1.200 1.022 1.022 1.022 1.186 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 60.000 48.000 47.928 47.928 41.928 41332 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 252.009 124.000 95.533 95.533 95.533 97.427 20 02 Reparatii curente 2.000 2.000 1.650 1.650 1.650 50.121 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 45.000 31.000 30.318 30.318 30.318 20 05 30| Alte obiecte de inventar 45.000 31.000 30.318 30.318 30.318 20 06 Deplasari, detasari, transferari 149.000 108.000 61.625 61.625 61.625 64.740 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 63.000 42.000 36.609 36.609 36.609 39.724 20 06 02| Deplasari în strainatate 86.000 66.000 25.016 25.016 25.016 25.016 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 6.000 2.000 20 I4 Protectia muncii 2.000 1.000 20 27 Tichete cadou 45.000 14.000 20 30 Alte cheltuieli 642.600 319.600 140,202 140.202 140.202 114.679 20 30 Ol | Reclama si publicitate 6.000 6.000 5.003 5.003 3.003 5.003 20 30 02| Protocol si reprezentare 3.000 3.000 300 300 300 300 20 30 04| Chirii 33.000 12.000 2549 2.549 2,549 2.549

VE Fe. Steliana STANCIU Pag. 13 = lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- [| Ar-] Ali 7 Credite bugetare Angajamente tot | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anvate | trimestriale Angajamente Plati legale Cheltuieli tol [grafi Titlul col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 â 7=5-6 8 20 30 30| Alte cheltuteli cu bunuri si servicii 7 600.600 298.600 132.350 132.450 132.350 106.827 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 921,950. 614.650 429.594 429.594 442860 i: CHELTUIELI CURENTE 921.950 614.650 429.594 429.594 429.594 442.860 20 TITLUL fi BUNURI SI SERVICII 610.950: 434650 259.222 59.222 259.222 265.540 20 oi Bunuri si servi 256.300 210.000 136.293 36.293 136.293 133.881 20 01 0 de birou 5.000 5.000 1474 1474 1474 623 20 Oi 02 le pentru curatenie 26.000; 20.000 4.550 4550 4.550 1.917 20 Ol 03| Incalzit, iluminat si forta moi 150.000: 120.000 111.056 asa 111.056 108,803 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5.000, 5.000 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30.000: 25.000 4.961 1961 4.961 1.442 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 40.300 5.000 14.252 14.252 14.252 15.096 20 02 Reparatii curente 15.000 15.00a 28 03 Hrana 320.000 190.000 121.864 121.864 13128 20 3 01| Hrana pentr oameni 320.000 190.000 121.864 121.864 121.864 131.218 20 04 Medicamente si materiale sanitare 5.000 5.000 1.065 1.065 1.065 441 2 04 04| Dezinfectanti 5.000 5.000 1.065 1.065 1.065 441 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.000; 5.000 20 05 30| Alte obiecte de inventar 5.000 5.000 20 30 Alte cheltuieți 9.650 9.650 20 30 30| Alte cheltuicli cu bunuri si servicii 9.650 4.650 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOC, 3000 000 170.372 170372 18.372 7730 57 02 Ajutoare sociale 4 1.000 80.000 170.372 170 72 170.372 (77520 37 02 01| Ajutoare sociale N 1.000; 150.000 170-372 170.372 176.372 177.320 m NE Director Șef Serviciu Buget Dr.Ing. Gheof eg BARA * Ec.Smaranda HA

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPR Si SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30062011 Pag. 1 - lei Capi- Gru- Credite bugetare Angajamente tol pa/ Denumire indicator ment anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli Titlu| col aprobate Ia cumulate bugetare legale efectuate de platit efeciive finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 7=5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 11.502.020 6.379.570 734.514 734514 717.591 16923 3.343.762 01 CHELTUIELI CURENTE 4.384.170 1.863.710 346.975 346.975 346.975 565.101 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.384.170 1.863.710 346.915 346.975 346.915 565.191 56 Programe din Fondul European de Dezvoliare Regionala (FEDR) 4.384.170, 1.863.710 346.975 346.975 346.975 565.101 56 Finantarea nationala*) 4384170 1.863.730 346.975 346.975 346.975 565.101 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.515.860 387.539 387.539 370.616 16.923 2.778.661 1 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.515.860 387.539 387.539 370.616 16.923 2.778.661 TH Active fixe 4.515.860 387.539 387.539 370.616 16.923 2.778.661 71 Constructii 1.374.600 304.146 304.146 304.146 1.436 71 Masini, echipamente si mijloace de transport 2.199.010 833.500 65.288 65.288 48.365 16.923 2.512.305 71 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.098.500 2.098.500 10.802 10.802 10.802 238.599 71 Alte active fixe (inclusiv repari capitale) 696.920 209.260 7.303 7303 7303 25921 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 316.500 311.000 3279 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 316.500 311.000 8279 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 316.500. 311.000 8279 71 Active fixe 316.500 311.000 8279 71 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 200.000 200.000 1.442 71 Alte active fixe

Pag. 2 - lei= Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Plai legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-5 8 (inclusiv reparatii capitale) 116.500 111.000 837 6510 INVATAMANT 566.420 99.260 19.394 19.394 91.488 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 566.420 99.260 19.394 19.394 19.394 91.488 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 566.420 99.260 19.394 19.394 19.394 91.488 71 01 Active fixe 566.420 99.260 19.394 19.394 19.394 91.488 71 Ol 01| Constructii 2.500 2.500 1436 1.436 1436 1436 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 2.000 2.000 1.995 1.995 1.995 23.872 Ti 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 11.500 11.500 10.802 10.802 10.802 50.134 71 01 30) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 550.420 83.260 5161 5.161 5.161 15.946 0610 SANATATE 8.458.180 4.572.210 410.268 410.268 393.345 16.923 3.208.894 oi CHELTUIELI CURENTE 4.384.170 1.863.710 346.975 346.975 346975 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.384.170 1.863.710 346.975 346.975 146.975 565.101 56 01 Programme din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 4.384.170 1.863.710 346.975 346.975 346.975 565.101 56 01 01| Finantarea nationala*) 4384170 1.863.710 146.975 346.975 346.975 565.101 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4074010 2.708.500 63.293 63.293 46.370 16.923 2.643.793 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.074.010 2.708.500 63.293 63.293 46.370 16.923 2.643.793 71 OI Active fixe 4.074.010 2.708.500 63.293 63.295 46.370 16.923 2.643.793 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 2.197.010 831.500 63.293 63,293 46.370 16.923 2.461.365 TE 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte

ar Jaf Credite bugetare = i va LENEA Angajamente col efectuate A B 5 6 7=5-6 8 N SII ' 175 226 71 O 30 7198 671 40.000 25.000 2142 2.142 2142 ANR n CHELTUIELI DE CAPITAL 25 242 2142 14 488 7 X ACTIVEN ANUCIARE 25. 2.142 242 14488 71 OI Active fixe 5 2142 TO 26351 7 O 03 IE COrpal 10.000 6197 TU OI 30| Alteactive fixe ) 15.0 2.142 2142 680 SIT AST PA SOCIALA GIA 70 FUIELEDE CAPITAL 74 X ACTIVE NEFINANCIAT ati 71 OI Ace fixe 3 7 OBE 02 e 7010 SEDIEZVOLTFARE PU 2716 02.710 302 10 70 CAPITAT, 102 74 02.710 02 70 7 TOLUL X ACTIVE NEL RA 102.710 MR 710 7 Ol Active ltxe 710 71 OI i Constructii 920 E) 102.70 102.75) A? 710 Director Economic Șef Serviciu Buget Dr.Ing. € lic. Smaranda HARACICU Fe. Steliana STANCIU Ea

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R, SERVICIUL BUGET Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr.SC2011 – 22957 / 14.10.2011

R E F E R A T privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara

la data de 30 Iunie 2011

Având în vedere Legea nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2011 privind aprobarea bugetului

local al Municipiului Timişoara pe anul 2011;

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 şi 13 din Legea nr.273/2006 privind

finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare conform căruia:

„În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală,

republicata si modificată;

Serviciul Buget propune aprobarea următoarelor

”Contul de execuţie al bugetului local la data de 30 Iunie 2011”- anexa nr.1;

“Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 30 Iunie 2011” – anexa

nr.2,

“Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi

subvenţii din bugetul local la data de 30 Iunie 2011” anexa nr.3;

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU

AVIZAT JURIDIC

Cod FP 53 – 01, Ver.1