keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 370/29.11.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 30 Septembrie 2011

29.11.2011

Hotararea Consiliului Local 370/29.11.2011
privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 30 Septembrie 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 25233 / 11.11.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 333/2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 şi 13 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 30 Septembrie 2011"- Anexa nr.1, "Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 30 Septembrie 2011" - Anexa nr.2, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 30 Septembrie 2011"- Anexa nr. 3, la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern ;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE 30092011 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |[Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi ra-| pa / | ti- | ne4 Denumire indicator Ce anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieţi tol |graf| Titlu | col | at E aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 s Ss 7=5-6 8 3007 CREDITE INTERNE 23.507.510 23.507.510 5.014.023 5.014.023 5.014.023 7007 LOCUINTE, SERVICI SI DEZVOLTARE PUBLICA 100.810 700.810 700.793 700.793 700.793 05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 700.810| 700.810 700.793 700.793 700.793 01 Alimentare cu apa : 700.810 700.810 700.793 700.793 700.793 8107 "OMBUSTIBILI ST ENERGIE 22.035.050 22.035.050 4.313.230 4313230 4.313.230 06 Energie termica 22.035.050 22.035.050 4.313.230 4.313.230 4.313.230 8407 TRANSPORTURI 711.650 TI650 03 Transport rutier 771.650 771.650 03 Strazi 771.650 771.650

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - imprumuturi înterne - 30092011 Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator angajament anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli toi |graf| Titlu] col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 5007 CREDITE INTERNE 23.507 5t0. 23.507.5t0 5.014.023 5.014.023 5.014.023 oi CHELTUIELI CURENTE 22.805.700 22.805.700 4.312.610 4.312.610 4.512.610 40 TITLUL IV SUBVENTII 4312610 4312610 4312610 4312610 4312610 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 4.312.610 4.312.610 4312.610 4312610 4.312.610 56 TITLUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 18.493.090 18.493.090 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 771.630 771.650 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 771.650 771.650 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 17.721.440 17.721.440 56 3 01 | Finantarea nationala*) 2.195.030 2.195.030 56 03 03| Cheltuieli necligibile*) 15.526.410 15.526.410 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 701.810 701.810 70L413 701413 701.413 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 701-810 701.810 TOL4I3 701413 701.413 1 OI Active fixe 701810 701.810 701413 701413 TOLAL3 TF 01 01) Constructii TORI 701.810 701.413 701413 TOLA3 7007 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 700.810 700.810 700.793 700.793 700.793 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 700.810 700.810 700.793 700.793 700.793 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 700.810 700.810 700.793 700.793 700.793 71 01 Active fixe 700.510 700.810 700.793 700.793 700.793 7E Ol Ol] Constructii 700.880 700.510 700.793 700.793 700.793 8107 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 22.035.050 22.035.050 4.313.230 4.313.230 4313230: or CHELTUIELI CURENTE 22.034.050 22.034.050 4.312.610 4.312.610 4312610 40 TITLUL IV SUBVENTII 4312610 4.312.610 4312610 4312610) 4312610

Pag. 3 - Gru- | Ar-| Ali Cred Angajamente par | ned Denumire indicator amente Plati Cheltuicti Titlu| col | at gotare legale efective A B 1 2 3 4 E 6 1=5-6 8 03 | Subventii po a diferentelor | de pret si tarif 4412610 4312610 4.312.610 56 TITLUL VIE PROIECTE CA ANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 17.724.440 17.721.440 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 17.723.440 1732 56 03 Ol 2.195.030 56 03 03 15.526.410, 15.526 7a CHELTUIELI DE CAPITAL 1.000 620 620 620 ţ TITLUL X ACTIVE SANCIARE 1.000 620 620 71 OI Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.000 1.000 620 620 71 O1 01| Constructii 1.000 620 620 620 8407 TRANSPORTURI TI.650 Tm 9t 774.65 m 56 IN FONDUR POSTAL 7 776 56 Programe TI 650 771.050 56 Ol o 771.650 Director Economie Şef Serviciu Buget Be. Smaranda MĂRAC ICU Ec. Steliana STAN CIU 7 FE > 4

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 30092011 Pag. 1 - lei- (Capi- | Sub- | Pa- iGru- | Ar- | Ali-| tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- tol |grafiTitlu | col | at Denumire îndicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi . bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat încasari Drepturi constatate de incasat A 8 1 2 3=4+5 4 5 6 8=3-6-7 0001 02 0002 0003 0004 0005 0102 01 0300 02 0302 18 0402 01 04 0500 02 0502 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agentii economici IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal COTER SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT Cote defalcate din impozitul pe veni Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor focale Al.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI 6534.217.690 5531.810.440 3509.802.080 2711.790.880: 1.876.280 1.876.280, 1.876.280: 269.025.520 6.550.320 6.550.320 262.475. 200 261.579.200 596.000: 889.080 5353.363.770 1472.439.080 4365.098.000 241.881.400 1.876.280 1.876.280 1.876.230 239.338.310 53.187. 740 5.187.740 233.478.570, 672.000 666.810 518.800.422 450.467.911 5387.282.235 187.478.137 684.153 684.153 684.153 186.166.697 6.107.176 6.107.176: 180.059.521 179.380.371 679.150 627.287 130.253.613 124.833.689 94.907.474 3838.546.809 3235.634.222 292.374. 761 187.478.137| 684.153 684.153 684.153 1865.166.697 6.107.176 6.107.176 180.059.521 1729.380.371 679.130 627.287 453.252.73 392.241.852 366.222.019 1587.478.137 684.153 684.153 684.153 186.166.697 8107176 6.107.176 679.150 627.287 63.547.691 58.226.059 21.060.216

2 - lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- Gru- ra- | pa / grafi Titlu Ar- ti col Ali-| ue-| Denumire indicator, Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi „bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 a 3=4+5 8=3-6-7 0502 0600 0602 0700 9702 1000 1102 50 02 01 02 93 01 91 02 02 0l Ol 02 02 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital A2. IMPOZIT PE SALARII IMPOZIT PE SALARII - TOTAL Cote defalcate din impozitul pe salarii A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Inpozit si taxa pe cladiri Impozit pe cladiri de la persoane fizice hmpozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pc teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA Sutne defalcate din taxa pe valoarea 839.080. 589.080. 85.647.250: 83.647 250 71.646.080: 17.867.520 53.778.560 8.049.530 3.524.490 4.287.280. 237.760 5.802.840 148.800 1351.718.580, 118.774.000. 666.810! 666.810 75.780.150 13.780.150; 62.536.640: 16.650.640 45.886.000 7.719.780 3.346.000, 4.215.460: 218.320 5.352.130 111.600, 117.931.080 89.643.990 627.287 627.287 27476 2747 27476 14.929.684 74.929.684 60.621.502 16.272.345 44.349.157 9.675.130 3.692.710 3.761.500 220.920 4.583.957 49.095 124.249.417 689.445 27476 2747 27416 65.827.277 5. 827277 56.721.429 15.823.650 40.897.779 9.091.165 3.671.718 3.293.292 120.095 14.683 28.797.502 627.287 627.287 9.102.407, 9.102.407, 3.900.073 448.695 14.932) 468.208 100.825 4.583.957| 34.412 95.451.915 83.689.445 627.287 627.257 72.373.888 72.373.858 60.621.502 16.272.345 44.349.157 7.119.334 27.476 27.475 27476 e = = a a ci o & F 'ă a a! ci 18.476.944

Pag. 3 - lei- tol Sub- capi- tol Pa- (Gru- jAr-| Ali-i grafțTitlu | col | at Denumire indicator "Prevederi bugetare anuale aprobate la fineţe perioadei de raportare Prevederi „bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 3=4+5 n 8=3-6-7 1102 1202 1502 1602 06 07 01 30 02 03 adaugata pentru finantarea lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE Si SERVICH Faxe hoteliere TAXE PE SERVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole Alle taxe pe servicii specifice [TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice“) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 117.625.000 1.149.000 1.033.050 1.033.050. 528.720 188.050 340.670 31.382.810, 24.714.330 11.853.340 12.860.996 111.97 88.558.990 1.087.000 777.000 777.000. 396.720, 141.050 255.676 27.131.370, 21.962 89%, 11.140.840 10.822.050 111.970 5.056.510. 83.476.445 213.000 801.039, 801.039 730.940| 730914 26 39.027.993 35.63 951 21.874.558 1.161.393 107 3.391.935 409.076 409.076 574.383 574383 27.814.043 27.808.724 27.808.724 83.476.445 213.000) 391.963 391.563 = RA ATA 5 FA E a 11.213.950) 71.821.221| 63.834 7.761.395 107 3.386 616 83.476.445 213.000 391.963 391.963 == A A EA & 1.761.393 107 3.386.616 409.076 409.076 = 2 = < = a 374.383 14934 ae 17.488.166 A

Pag. 4 - lei- [Capi- | Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali-l tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne-l tol |grafiTitlu | col | at Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe Drepturi alte cai constatate decat încasari de incasat B 1 3=4+5 n 7 8=3-6-7 1800 02 1802 50 2900 02 3000 3002 05 3102 03 3300 02 3302 08 28 3402 02 01 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII "VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari de servicii Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 645.370 45.370 645.370 42.008.360 19.718 250, 19.685.410 19.685.410 32.840 32840 22.290.i0 433 400 200 435.050 150: 4.039.820, 4.039.820 12.523 440 12.502.200, 485.370| 485.370, 485.370 36.341.080 17.426.290 17.401.660 17.401.660, 24.630, 24.630| 18.914.790 376.700 200 376.350 150 3.630.000 3.630.000 10.816.640: 10.795 a00i 597.521 597.521 397.521 63.185.676 50.319.019 50.302.847 50.302.847 16.172 16.172: 12.866.657 190.688 200 184.635 5.853 1.670.169 1.670.169 8.187.947 8.175.044 12.769 255.219 255.219 253. = = r 29.926.215 29.880.159 29.880.159 29.880.159: 46.056: 46.056 34.291 11,765 33.259 461 20.438 860 20.422 688| 20.422.683 16.172 16.172 12.820.601 190.688 200| 184.635 1.670.169 1.670.169 8.141.891 1.004 597.521 597.524 591.521 26.019.833 13.199.232 13.183.060 13.183.060 16172 16.172 12.820.601 190.658 200 184.635 = a a va 1.670.169 1.670.169. 8.141.891 8.140.753 37.165.843 37.119.787 37.119.787 37.119.787 46.056 46.056

Pag. 5 - lei- |Capi- | Sub- tol |capi- tol Pa- |Gru- ra-| pa / graf; Titlu Ar- ti- col Ali ne- at Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi „bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat realizate B 1 3=415 4 8=3-6-7 3502 50 3602 0% 50 3702 01 03 04 3900 02 3902 i 93 07 10 4000 02 4002 Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI Taxe speciale Alte venituri [TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tarc a bugetului local(cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat ai statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte ll OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 21.040. 5.000.450 5.000.450 291.000 291.000 63.019.280 63.019.280 3.144.700 3.144.700 1.000 641.000 2.301.000 201.700, 21.040 3.800.450 3.800.450 291.000 291.000 -57.501.850 37.501.850 3.144.700 3.144.700 1.000 641.000 2.301.000! 201.700 1.693.075 831.848 290.930 290.930 -31.790.898 31.790.898 8.508.407 5.419.924 8.508.407 5419924 920 647457 7.646.173 5.419.924. 4.474.075 4474075 134 2.526.923 1.695.075 831.848 290.930; 290.930 -31.790.898| 31.790.898 3.088.483| 3.088.483| 920 647 457| 2.226.249 213.857| 4.474.075 4.474.075 134 2.526.923 1.695.075 831.848 290.930 290.930 -31.790.898 31.790.898 = 8 a = a: 3.186.775 a m Ss a m 3.186.773 920 647.457 5.321.632 4.474.075

Pag. 6 - lei- ' Prevederi Î E [Capi- | Sub-[ Pa- [Gru- | Ar-| Alf] bugetare Prevederi Drepturi constatate Incasari | Stingeri pe Drepturi anuale bugetare Total, din anii din axul realizate | alte cai constatate tot |grafiTitlu | col | at aprobate la trimestriale dîn care: precedenti curent decat incasari de incasat cumulate finele perioadei de raportare tol |capi-[ ra- | pa / | ti- | ne-i Denumire îndicator A B 1 2 3=4+5 4 8=3-6-7 n o UI 4002 11 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 160.000. 160.000 160.000 13 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 1.894.815 1.894.813 1.894.815 14 Sume din excedeniul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 2.419.260 2.419.260 2.419.260 4100 02 IV. SUBVENTII 19.022.400 15.811.580 16.108.022 16.108.022 16.108.022 4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 19.022.400 15.811.580 16.108.022 16.108.022 16.108.022 4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 19.022.400 15.811.580 16.108.022 16.108.022) 16.108.022 01 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 800.000 12 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 1.181.800 427.000 427.136 427.136 427.136 16 Subventii de la bugetul dc stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 641.000 01 Subventii de la bugetul de stat catre 01 bugetele locale pentru finantarea 01 aparaturii medicale si echipamentelor ot de comunicatii in urgenta în sanatate 641.000 20 Subventii de fa bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii

Pag. 7 -lei- ag. [Capi- | Sub- Prevederi Drepturi constatafe bugetare Prevederi Incasari Stingeri pe Drepturi anuale bugetare Total, din anii din anul realizate | alte cai constatate FITI rimestriale N 5 5 3 tol |graf]Titlu | col | at aprobate la trimestriale din care: precedenti curent decat incasari | de încasat cui ate finele mal perioadei de raportare tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator A B 1 a 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4202 derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare 1.092.600: 1.092.600 1.583.583 t. = a [i vă = 32 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 11.123.000 11.123.000 11.123.000, 11.123.000 11.123.000 34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolicri 124.000 124.000 123.303 = 3 a și a 123.303 4l Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 4.060.000 3.044.980 2.849.000, 2.849.000 2.849.000: 4502 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 80.240.150 61.968.410 39.242.007 39.242.007 39.242.007 01 Fondul european de Dezvoltare Regionala 30.720.820 27.903.740| 2.736.684, 2.736.684 2.736.684 0i Sume primite in contul platilor oi efectuate in anul curent 30.720.820 27.903.740 1.046.833 1.046.833 1.046.833 02 Sume primite in contul platilor 02 efectuate in anii anteriori 22977 22977| 22877 03 Prefinantare 1.666.874 1.666.874 1.666.874 02 Fondul Social European 2.841.700 2.265.700 700.016 700.016 700.016 01 Sume primite în contul platilor 91 efectuate in anul curent 2.841.700 2.265.700 02 Sume primite in contul platilor 02 efectuate în anii anteriori 345.779 a 3 03 Prefinantare = n a + a = a a = a m = = > m

Prea bugetare anuale : ale tol |grafiTidu [col ] at aprobate la | din care: cumulate Capi- | Sub-| Pa- |Gru- |Ar-] / tol Preved api-) ra- | pa / | | ne Denuni din anul curent finele perioadei de raporțare A B 1 2 4502 03 Fondul de Coeziune 13.520.760 214 290 01 207 OI efectuate în anul curent 43.920.760 29.714.2 ) 203.342 205.342 203.342 03 35.599.965 35.599.565 35.599.965 07 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 107.300 107 Ol Sume primite in co al pl or oi cfectu: ul curent 107 107.300 15 Programe Coj 2007-2013 2.649.570 1.977.380 OI Sume primite in contul pi ol efectuate cure 2.649.570 1.977.380 Director Economic Sef Serviciu Buget Ec.Smaranda HARACICU Ec. Steliana SŢANCIU 1 Drl

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30092011 Pag. 1 - lei- Capi- tol Sub- capii tol Pa- jGru- | Ar-| Ali ra-| pa/ | ti- | ne4 grai] Titlu| cot | at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajarente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 6 7=5-6 8 5002 5100 5102 5402 5502 6000 6102 6500 6502 02 01 07 10 A 05 02 03 03 04 oi TOTAL CHELTUIELI Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERN Autoritati executive si legislative Autoritati executive ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Alte servicii publice generale TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Ordine publica Politie comunitara Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila Partea I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar 6538.930.560 69.643.630 40.106.280 40.106.280 40.106.280 5.706.600 40.500 5.348.850 317250 23.830.750. 14.146.810 14.146.810 12.428.120 12428.120, 1.718.690, 271.653. 200 60.511.690 24.435.200 5538.076.640 56.929.150 30.880.870 30.880.870 30.880.870 5.106.360 40.500 4.896.850 169.010 20.941.920 11.227.290 11.227.290 9.508.600 9.508.600 1.718.690 118.843.110 51.317.540 21.641.940 434.852.995 37.252.398 25.491.191 25.491.191 25.491.191 3.738.616 3.727.460 11.156 5.426.019 8.426.019 8.387.230 8.387.230 198.317.349 112.815.115 50.690.833 21.225.379 434.851 835 37.252.398 25.491.191 23.491.191 25.491.191 3.738.616 3.127.460 11.156, 8.022.591 8.424.859 8.424.859 8.387.230 8.387.230 37.629 1938.517.349 112.815.H5 50.690.833 21.223.379 409.205 36257242 24496 521 24496521 24.496.521 3.738.564 3.727.408 11.156 8.022.157 1.405. 5 7.405.035 7.367.406 1.367.406 37.629 185.728.452 1068.731.734 49338430 20.283.290 23.648.148 995.156 994.670 994.670 994.67 52 434 1.019.824 1.019.824 1.019.824 1019824 12.785.897 6.083.361 1.332.403 942.089 380.136.670 36.173.372 26.950.065 26.980.065 26.980.065 1.304.638 1.293.331 1.888.669 7.925.978 7.925.978 100.534 175.818.137 105.750. 48.142.691 19.094.555

Pag. 2 - tei- Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de 3 imestri Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieti p y angajament anuale trimestriale legale aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare tol |grafj Titlu | col | at A B 1 2 3 4 5 6 8 6502 02 invatamant primar 36.076.490, 29.675.600 29.465.454 29.465.454 29.055.140 410.314 29.048.136 04 Invatarnant secundar 88.855.970; 67.093.930 61.803.126 61.803.126 37.072.168 4.730.958 37291922 OI Invatamant sccundar inferior 7.736.880 6.533.170 4.354.994 4.354.994 4.180.018 174.976 4.589.460 02 Inyatamant secundar superior 74.919.076 56.113.380 53.726.583 53.726.583 49.324.045 4.402.538 49.234.805 3 Invatamant profesional 6.090.020 4445.380 3.721.549 3.721.549 3.568.105 15 Fi 3.473.657 05 Invatamant postliceal 531.450 431.640 321.156 321.156 321.156 310.133 6602 SANATATE 19.296.550 17.226.080 10.479.931 10.479.931 10.479.931 5.770.837 06 Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 14.403 450 13.350.008 6.995.040 6.993.040 6.995.040 2.324.859 01 Spitale generale 14.405.450 13.350.000 6.995.040 6.995.04 6.995.040 2 24.859 08 Servicii de sanatate publica 4.891.100 3.876.080 3.484.891 3.484.891 3.484.891 3.445.978 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 61.286.070 55.715.210 44.185.086 44.185.086 3.306.243 36.823.153 93 Servicii culturale 18.215.480, 14.990.620 12.918.401 12.918.401 236.025 12.592.903 04 Institutii publice de spectacole si 04 concerte 14725 500 11.685.840 9.699.275 9.699.275 236.023 9.496.394 06 Case de cultura 3.489.980 3.304.780 3.219.126 3.219.126 3.096.509 05 Servicii recreative si sportive 42.604.690 40.264.690 31.005.143 31.005.143 21.934.925 a 070.218 23.968.764 o Sport 3379410 3.279.410 4.906.378 4.906.378 4.006.378 4.906.330 3 intretinere gradini publice, parcuri 03 zone verzi, baze sportive si de agrement 37.225.280; 34.985.280 26.098.765 26.098.765 23.028.547 a 070.218 19.062.434 50 Alte servicii în domeniile culturii, vecrecrii si religiei 459.900 459.900 261.542 261542 261.542 261.486 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 41.177.470) 34.654.120 31037217 31.037.217 21.637.524 3.399.293 21.413.421 03 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 6.734.290 6.770.200 6.770.186 6.770.186 6.055.178 715.008 6.246.069 2 Asistenta sociala in caz de invaliditate 6.734.290 6.770.200 5.770.186 6.170.188 6.055.178 713.008 6.246.069

Pag. 3 - lei- Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite d anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli angajanu tol |grafj Titlu| col | at SaJaneni aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 6802 06 Asistenta sociala pentru familie si copii 3.450.820 2.576.710 2.290.224 290.224 2139775 150.449 2.229.158 11 Crese 1.320.980 1.009.630 928.162 928.162 923.162 $76.302 15 Prevenirea excluderii sociale 22.828.750 20.245.200 18.127.333 18.127.333 13.593.497 2.533.853, 15.233.259 01 Ajutor social 20.455.070 18.253.820 16.472.705 16.472.705 14.079.554 2.393.151 13.151.722 02 Cantine de ajutor social 2.373.680 1.961.380 1.654.628 1.654.628 1.513.943 140.685 1.481.537 50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 6.842.630 4052. = a = ci = Li a = ci a n a & ci S = 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 14.553.070 102.188.760 71.756.293 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 94.830.430. 85.031.690 54.599.240 e m + a = = = & e a e = 4.129.698 47.568.390 E a a = a a A a a = 3.242.014 33.230.624 03 Locuinte 3.040.210 2.285.550 2.132.465 2.132.466 1.701.587 430.879 11.773.083 i Dezvoltarea sistemului de locuinte 2.789.520 2.034.860 1.942.932 1.942.932 1512053 430.879 11.773.013 30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 250.690; 250.690 189.534 189.534 189.534 05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 20.116.730) 19.857.220 16.441.698 16.441.698 13.931.651 310.047 1.608.227 01 Alimentare cu apa 20.116.730 19.857.220 16.441.698 16.441.698 15.931.651 510.047 1.608.227 06 public si elecirificari rurale 13.062.680 13.138,930 13.113.465 13.113.465 11.434.918 1.678.547 5.237.680 50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 56.610.810 49.749.990 22.911.611 22.911.611 22.289.070 622.541 8.611.704 7402 PROTECTIA MEDIULUI 19.722.640 17.157.070 17.157.053 17.157.053 16.269.369 887.684 14.337.766 03 Salubritate si gestiunea descurilor 19.722.640 17.157.070 17.157.053 17.157.053 16.269.369 387.684 14.337.766 01 Salubritate 11.729.890 10.182.960 10.182.952 10.182.952 10.182.952 5.433.298 02 Colectarea, tratarea si distrugerea 02 deseurilor 7.992.750 6.974.110 6.974.101 6.974.101 887.684 5.904.468 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 188.933.850, 1561.292.920 118.900.936 1158.900.936 112.188.363 8712573 112.650.773 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 88.530.200 69.375.730 39.107.296 39.707.296 39.207.296 500.000 42.891.998

Pag. 4 - lei Capi-| Sub- tol | capi-| tol grafi Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 3 4 5 & T=5-6 8 8102 06 8302 30 9802 9902 30 01 02 093 Energie iermica AGRICULTURA, SILVICULTURA, SE VANATOARE Agricultura Alte cheltuieli în domeniul agriculturii TRANSPORTURI Transport rutier Drumuri si poduri Transport in comun Strazi Alte cheltuieli in domcniul transporturilor EXCEDENT DEFICIT 88.530.200 229.100 229.100 229.100! 100.174 550, 93.174.550, 2.296.220 30.654.470: 60.223 860. 7.000.000 -4.712.870 69.375.730 182.500 182.500 182.500 91.734.690 86.604.690 ci 16.220 5.130.000 -4.712.870 39.707.256 168.767 168.767 168.767 19.024.873 74.032.904 1.628 819 29.503.320 42.900.765 4.991.969 39.707.296 68.767 168.767 168.767 19.024.873 74.032.904 1628819 29.503.320 42.900.765 4.991.969 39.207.296 168.767 168.767 168.767 72.812.300 67.820.331 1.628.819 4991.969 46.047 044 580.000 1.241.108 4.971.463 46.047 044 42.891.998 170.332 170.332 170.332 69.588.443 69,588 443 42.290.840 27.297.603 46.047 045

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local - 30092011 Pag. 5 - Credite bugetare Angajamente ti- | ned Denumire indicator aaa d anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu col | at aprobate Ia cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare Capi-j Sub-[| Pa-|Gru- | Ar-| Ali tol | eapi-| ra- A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 5002 TOTAL CHELTUIELI 6358.930.560 3558.076.640 434.852.995 434.851 835 409.205.637 25.646.148 380.136.670 01 CHELTUIELI CURENTE 3569.688.190 4982.635.890 383.005.216 3833.004.056 360.59 a = 2 = 22.406.529 354,565.976 10 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 167.715.500 126.684.890 116.182.822 116.182.822 113.752.953 2.429.869 116.270.317 10 01 Cheltuieli salariale în bani 131.136.830 98.572.010 91.474.799 91.474.799: 89.548.098 1.926.701 91.561.945 10 01 01| Salarii de baza 10.028.480 70.571.610 65.931.874 65.931.874 61.666.498 1.265.376 67.355.397 10 Oi 02| Salarii de merit 20.805 10 01 03| Indemnizatie de conducere 65219 10 Oi 04| Spor de vechime 374710 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 10 01 06| Alte sporari 1.747.420 1.493.678 1.493.678 1.482.085 11.593 1477293 3.429.170 2.329.778 2329778 2.310.789 18.989 2.226.783 10 01 08| Fond de premii 119.790; 85.080 36.935 86.935 86.935 10 01 09| Prima de vacanta 65.000 65.000 58.647 58.647 58.647 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1.720.110 1.264.290 943.534 943,534 940.875 2.659 874312 10 Oi 11| Fondaferent platii cu ora 017.020 1.896.330 1.746.005 1.740.005 1.740.005 1.613.931 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 7.895.250 6.807.250 6.615.141 6.615.141 6.096.897 518.24: 6.088.823 10 Ol 13, indemnizatii de delegare 103.300 111.670 32.672 32.672 30.501 n = ci 10 Ol 16) Alocatii pentru locuinte 246.000 187.500 162.687 162.687 162.687 162.687 19 01 30) Alte drepturi salariale în bani 12.682.420 12.402.690 12.079.848 12.079.848 12.059.114 20.734 10 03 Contributii 36.578.670 28.112.880 24.708.023 24.708.023 24.204.855 503.168 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 27.104.000 20.853.110 18.593.514 18.593.514 1 = = ri a 356.081 18.658.528 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 736.760 549.110 431.865 431.865 E a a pe a < 8510 443.450 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.022.830 3.354.400 4.660.042 4.660.042 17.599 4.660.203 10 03 04| Contributii de asigurari pentru

Pag. 6 -le Capi- tol grafi Ar- ti- col Ali- nei at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la fincle perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 n 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 03 01 Ol 01 01 01 01 01 01 01 oi 01 02 03 03 03 04 04 06 oi 02 03 04 05 06 07 08 09 02 01 accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, Huminat si forta motrica Apa, canal si salabritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curenie Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente 249.170 2790 1.438.010 196.001.200 79.089.370 468 540 376.100, 19.154. 710| 3.563.400 338.230 193.900 2.002.440 50.853.450 49.892.200 2.14. 390 1.939.390 173.000 728.130 721.140 215.670 21.450 1.119.140 177.324.310 70.864 180 3.333.890 309.030 147.780 97.30% 1.703.150 1.618.390 45.549.451 45.467.680 1.662 580 1.487.580 175.000 608.710 602.850 187.312 21411 814.079 166.976.377 67.114.300 417.157 311913 17.042.240 3.250.356 272.903 109.889 83.130 1.591.549 1.421 734 42.613.429 1.361.268 1.205.292 SE = 5 » = și & RA ZA a E "a ri a 187.112 MAN 814.079 166.975.21% 67.313.142 417137 17.042.240: 3.250.356 272.616 109.889 83.130 1.390.939 1.421.734 42.613.168 1.361.268 1.208.292 19.135 199.256 130.746.869 61.903.073 362.875 257175 14439311 2.694.734 272.616 109.889. 1324995 40.962.457 38.970.789 1.249.194 1.096.218 152.9% 529.145 526,759 a 79 ei 276 14.823 16.228.348 5.210.069 54282 54.138 2.602.929 335.622 195.648 96.739 513 813 219.420 17.165 709.606 136.776.815 55.417.558 418.809 274.916 14.659 610 2.541.345 87.969 19.077 1.352.266 TOR 487 34.769.223 35.443.540 3.260.409

Pag. 7 - lei» Capi-| Sub- tol capi: tal ra- grafi Gru- pa / Tita Ali ned ai Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale trime: aprobate la cum! finele perioadei de raportare striale ulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 04 04 05 05 05 95 06 0% 0% 09 n 30 30 30 30 3 91 093 30 94 92 01 02 93 04 Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainafate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitiie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii 3.960 3.030 1.492.990 189.500 145.630 1.157.560, 1.179.760 1074760 105.000 [Su 39.700 13.000 214.760 1.232.430 59.750.680 28.300 116.500 102.190 4.726.780 1.408.580 50.500 145.630 1212450 +. 168 760 1.065.760 103.000 60 = m 13.000 136.760 251.170 1.232.430 54.429.250 26.300 116.500 89310 3.883.760 389 1.997 1.114.630 49.953 145.127 919.550 919.739 879.571 40.168 52 16.079 5.662 145.586 242344 1.023.030 389 1.997 1.114.630 49.953 145.127 919.550. 919.739 879571 40.188 52 16.079 6.662 145.586 242 344 389 1997 917.134 49.953 122.054 $62.180 322.012 40.168 32. 16.079 6.662 = “a și s 191.469 964.637. 43.034.069 7. 9% 197.496 197.496 43.200 58.393 5.038.264 1.915 1.963 181.526 115.436 2 66.038 778.819 738.132 40,687 10 13.171 6.662 102.006 189.175 962.642 41.879.138 175% 14019 713.765 2.051.954

Pag. 8 -lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Alf Credite bugetare Angajamente tor | capi ra-| pa/ | 8 | ne Denumire indicator Credite de ia TI Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli N pui angajamen tol |graf| Titlu| col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 54.776.910) 50.313.380 47.160.081 47.160.079, 43.458.152 3.701. 39.691.822 30 TITLUL îl DOBANZI 23.830.750 20.941.920 8.022.591 8.022.591 8.022.157 434 7.888.669 30 Ol Dobanzi aferente datoriei publice interne 19.502.920 17.166.920 6.292.142 6.292.142 6.291.708 434 6.158.220 30 01 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 14.816.550 12.480.550 6.292.142 6.292.142 6.291.708 434 6.158.220 30 01 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantaie 4.686.370 4.686.370 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 3.080.910 2.675.000 1.003.542 1.003.542 1.003.542 1.003.542 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor extene contractate de ordanatorii de credite 675.000 675.000 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 2.405.910 2.000.000 1.003.542 1.60: SI 4: 1.003.542 1.003.542 30 03 Alte dobanzi 1.246.920 1.100.000 726.907 126.907 726.907 726.907 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 1.246.920 1.100.060 726.907 726.907 126.907 726.907 40 TITLUL IV SUBVENTII 69.521.000 46.573.000 66.573.000 66.573.000 64.831.892 1.741.108 76.985.450 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 58.398.000 5 a 450 000 0.000 53.708.892 1.741.708 65.862 450 n a 4 0.000 a n 40 20 Subventii pentru compensarea crosterilor noprevizionale ale preturilor la combustibili 11.123.000; 11.123.000 11.123.000 11.123.000 11.123.000 11.123.000 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6.506.280 4.997.000 1.335.260 1.335.260 1.335.260 1.293. st oi Transferuri curente 2.871.000 2.419.000 1 a 2 a 3 2 a 5 2 a Di 8 a s a 51 01 01| Transferuri caire institutii publice 2.871.000 2.419.000 ţ a A qi a a 2 aq 5 = 3 2 5 a 3 a

Pag. 9 -lei- bă Capi- tol Sub-: capi- toi ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- Ali Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legate Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 3 n 51 51 55 55 RR 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 02 01 01 01 07 28 oi 02 03 01 02 ol 02 03 0 Transteruri de capital Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe de dezvoltare TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Europcan de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli necligibile*) Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala* Finantarea externa nerambursabila Chletuieli necligibile*) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nationa' Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile*) Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) Finantarea nationala*) 3.635.280 3.635.280 1.181.800 1.181.800 1.181.800 83.032.710 35356730 6.532.560 25.570.680 3.253.490 2.R41.700 43.920.760 18.642.080 16.777.880 8.500.800 107.300 12730 2.578.000 2.578.000 427.140 427.140 427.140 67.582.296 34.688.780 6.532.560 24.902.730 3.253 490 2.265.700 125.000 1.829.730 310.970 29.714.290 11.164.990 10.048 500 5.500.800 107300 12.730 41.925 41.929 427.136 427.136 427136 79022 = 5 4624027 697.381 3.926.622 24 1.992.627 122.794 1.806.495 63.338 1.184.256 96.941 7.756 41.925 41.929 427.136 427.136 427.136 7.902.235 4.624.027 697381 3.926.622 24 1.992.627 122.794 1.806.495 6 338 1.184.296 955.077 229.219: 96.941 7.756 41929 41.929 427.136 427.136 427.136 7902235 4.624.027 697.381 1.992.627 122.794 1.806.495 63.338 1.184.296 = E 2 a E = a = A a 96.941 1.8026 65.794 63.476 22 1.652. 388.397 263.638 84.823 84.823

Pag. 10 - lei Credite bugetare Angajamente tol | capi ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de - Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli p angajament anua e trimestriale legale aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de piatit efective finele perioadei de raportare Capi- tol |graf| Titlu| col | at A B 1 2 3 o a T=5-6 8 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 96.670 90.670 33.308 83.308 85.308 56 07 03| Cheltuieli necligibile 3.900 3.900 3377 3877 3877 56 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 806.220) 306.220 4.344 4,344 4344 56 15 Ol | Finantare nationala 284.220 284.220 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 522.000) 522.000 4344 4344 4344 3 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 18.534.950, 15.256.340 14.517.727 14517727 12.516.957 2.006.770 57 02 Ajutoare sociale 18.534.950 15.256.340 14.517.727 14.517.727 12.510.957 2.006.770 12.233.254 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 18.019.980 14.882.340 14.144.652 14.144.652 12.137.882 2.006.770 11.824.141 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 314.970 374.000 373.075 373.075 373.075 409.313 59 TITLUL K ALTE CHELTUIELI 3.364.000 ră 849.000 1.068.068 1.068.068 59 01 Burse 1.050.000 700.000 558.942 358.942 59 02 Ajutoare pentra daune provocate de calamitati naturale 1.204.000| 1.204.000 59 17 Despagubiri civile 1.110.000 945.000 509.126 509.126 509.126 509.126 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 66.982.610 58.260.000 41.100.722 41.100.722. 37.861.103 3.239.619 22.930.310 "n TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 66.982.610) 38.260.000 41.100.722 41.100.722 37.861.103 a 239.619 22.930.310 71 Ol Active fixe 66.982.610 58.260.000 41.100.722 41.100.722 37.861.103 239.619 22930310 71 Ol 01| Constructii 48.777.080 3.649.970 31.683.328 31.683.328 28.745.598 2.937.730 13.814.548 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 7.830.650 5.435.100 3.063.051 5.063.051 3.063.051 535.422 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 129350 729.350 152.066 71 Oi 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 9.645.530 8.445.580 4.354343 4.354.343 4.052.454 301.889 3.128.274 7” OPERATIUNI FINANCIARE 22.259.760 17.180.750 10.940.384 10.940.384 10.940.384 2.640.384

Pag. 11 - lei- Capi-| Sub- Credite bugetare Angajamente tol | capi-, ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli angajamen! = fol graf Titlu | cof | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de ptatit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 sI TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 22.259.760 17.180.750 10.940.384 10.940.384 10.940.384 2.640.384 Si 01 Rambursari de credite externe 6.019.510 3.040 500 2.640.384 2.640.384 2.640.384 Si 01 02| Rambursari de credite externe din fondul de garantare 40.500 40.500 SI 01 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 5.979.010 3.000.000 2.640.384 2.640.384 2.640. 84 2.640.384 Si 02 Rambursari de credite interne 16.240.250 14.140.250 5.300.000 2.300.000 8.300.000 81 02 01| Rambursari de credite interne garantate 5.840.250 5.840.250 SI 02 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 10.400.000; 8.300.000 2.300.000 8.300.000 %.300.000 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -193.327 -193.327 -19 = EA 85 Tithul XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -193.327 -193.327 -193.327 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si a recuperate în anul curent 193.327 193,327 193.327 85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) 124621 124621 124621 85 01 02 | Plati efectuate În anii precedenii si recuperate în anul curent (SD) 68.706 68.706 68.706 53100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 69.643.630; 56.929.150 37.252.398 37.252.398 995.156 36.173.372 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 40.106.280 30.880.870 25.491.191 25.491.191 994.670 26.980.065 91 CHELTUIELI CURENTE 39.130.640, 29.905.230 24.985.360 24.985.360 24.003.690 981.670 25.909.993 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 22.134.960 15.385.550 12.718.772 12.718.772 373.409 13.969.220 10 Ol Cheltuieli salariale in bani 17.295.709, 12.001.800 9.980.677 9.980.677 9.705.633 273.044 11.028.710

Pag.12 -lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graij Gru- pa/ Titlu Ali ned at Benumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieţi efective 2 3 4 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Ol 01 01 01 01 01 ol 3 03 ol ol 01 01 ai 01 05 06 08 09 12 13 01 02 03 04 05 06 91 02 3 Salanii de baza Sporuni pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ludemnizatii de delegare Contributii Contributii de asigurari sociale de stai Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL H BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate 15.217.610 23.000 1.449.000 116.990 65.000 374.800 47.300: 4839260 979.950 25.800 168.810: 16.050.680 4.558.060 132.140 76.500 675.000 93.000 10.425.840 23.000 1.086.750 86.940 65.000 266.100 46.170 3.383.750 2477920 60.850 663.510 19.350 143.810 13.574.680 3.750.250 112.140 68.500 608.000 82.500 9.309.272 24.144 245.271 86.935 58.647 248.580 7.828 48.367 535.091 14.622 19.350 96.288 11.757.462 3.275.967 111.202 44762 522.314 68.498 9.309.272 24.144 m & = =, A = ci = E = < â s ci 48.367 535.091 14.622 96.288 11.757.462 327 n 967 11f202 44762 68.498 58.647 248.580: e e a = a s dă 1.968.676 46922 17074 96.288 149201 2.876.976 96.966 183.938 86.935 98.363 53.701 608.261 398.991 14.236 606 92.289 13.930 245.869 254.897 5.608 2.940.510 2.203.001 61.753 576.871 16177 17.165 65.543 11.431.647 2.768.413 114.368

Pag.13 - lei- Capi-| Sub-j Pa-|Gru- tol tol |graf| Titlu Ali ne+ at Denumire Îndicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente tegale de platit Cheltuieli efective B 2 3 7=5-6 20 20 20 20 01 oi 91 DE 04 04 05 05 06 06 06 11 3 30 30 30 05 06 08 01 0 02 01 02 03 30 Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv internet Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Doplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocal si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 49470 39.470 98.000 61.000 953.100 758.100 2.475.850 2.020.540 1.350.000, 1.350.000 659.040 543.140 659.040 543.140 133.850 133.850 133.850 672.590 582.890 612.890 522.890 60.000 60.000 17.000) 15.0%) 93.950, 73.950 1.220.600 1.220.606 1.345.290 5.903.000 12.000 110.000 114.000 34.000 27000 7.187.298 5.754.000 31.265 43.885 739.008 1.715.033 606.369 506.949 506.949 48521 483521 499.504 483.416 16.388 9.649 66.468 1.037.591 5.726.144 8.738 990 5.689.770 a m 43885 139.008 1.715.033 606.369 506.949 506.949 48521 48521 499 804 483.416 16385 9.649 66.468 1.817.591 5.726.144 8.738 4.990 22.646 3.689.770 624.949 1.551.162 606.369 306.949 506.949 44763 44763 499.804 483.416 16.388 9.649 23.268 959.198 3.622.225 5.738 4.990 114.059 163.871 3.758 = = A “A 103.919 103.919 24133 48111 579746 503.475 486.568 16907 10.808 a = a 937.203 6117927 8.726 11.991 22.647 40174569

Pag. 14 = lei Capi- tal Sub- capi-i tol Pa- ra- graf ti- col ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raporiare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 1=5-6 5402 39 59 70 n" n" N" 7" 7" n 84 85 85 ol 20 20 20 17 91 01 01 01 Ol 0 01 01 ol UI 92 03 01 01 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANTI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ALTE SERVICH PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si service Fumnituri de birou 943.000 945.000 975.640 975.640 975.640 106.920 30.000; 538.720 5.706.600 3.188.250 317.250 312450 2.000 945.00) 945.000 975.640 975.640 975.640 106.920 30.000 838.720 3.106.360 2.558.010 169.010 165.400 1,500 509.126 27.534 -26.574 -26574 3.738.616 1.304.487 11.156 8.044 1.498 509.126 309.126. 27.334 -26.574 -26.574 -26.574 3.138.616 1.304.457 11.156 8.044 1.498 509.126 509.126 519.405 519.405 519.405 106.919 5 = e E 384.952 -26.574 26.374 -26.574 a 6.57 Z 37 a 8. m 64 1.304.487 11.156 8.044 1.498 13.00 13.00 13.00 13.00 a “= 0 o a a 1 1 1 309.126 509.126 070.072 070072 070.072 3514 283.852 779451 304.638 303.006 9.675 7.681 1.498

Pag.15 - lei- Capi- toi Sub- capii tol Gru- pa/ Titlu Aţi neg at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare finele perioadei de raportare anuale trimestriale aprobate la cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 20 20 20 20 51 51 51 76 n" 71 71 01 Ol ol 01 ol Ol 05 95 1 oi 01 i 01 ol 03 04 08 09 04 01 01 Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Carti, publicatii si materiale documentare Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile publice CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica si alte 1.600 1.000 600 1.800 309 303.150 2.000 400 1.400 23871 000 2.871.000, 2.871.000, 2.477.830 2.477.850 2.477.850 2477850 1.500 160.000 1.500 1.050 1030 2419000 2.419.000 2.419.000 2.471.850 2.477.550 2.477.856 2.477.856 1.038 2.434.129 2434129 2.434.129 1.444 1.039 1.039 2.434.129 2.434.129 3.156 1.444 1038 1.293.331 2.434.077 2.434.077 52 a n a 1.273 Ş & = E ci

Pag.16 - lei- Capi- Gru- pa/ Tiflu Ar- col Al ne+ Denumire indicator at Credite bugetare Credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente Angajamente bugetare legale efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective 2 ” 7=5-6 8 6000 02 79 81 51 81 01 30 30 30 30 30 30 30 01 01 ol oi oi 03 03 active corporale OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe 02| Rambursari de credite externe din fondul de garantare TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL îl DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne 01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 02 | Dobanzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonalorii de credite 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Alte dobanzi 05| Dobanzi la operatiunile de leasing Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 40.500 40.500 40.500; 40.500 19.502.920 14.816.550 4.686.370 3.080.910 675.000 7405910 1.246.920 1.246.920 14.146.810 40.500 40.500 40.500 40.500 20.941.920 20.941.920 20.941.920 17.166.920 4686370 2.675.000 675.000 2.000.000 1.100.000 1.100.000 1.227.290 022.591 8.022.157 8.022.591 8.022.157 8.022 591 8.022.157 6.292.142 8.291 708 6.292.142 6.291.708 a 1.003.542 1.003,54; 1.063 542 1.003.542 126.507 126.907 726.907 126.907 126.907 8.426.019 8.424.859 7.405.033 1.632 434 7.888.669 = a Se 7.888.669 1 7.888.669 434 6.158.220 434 6.158.220 1.003.542 1.003.542 126.907 726.907 1.039.824 7.925.978

Pag. 17 - lei- Credite bugetare Angajamente trimestriale ngajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare Capi-[ Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali tot | capi-| ra- | pa/ | ti- | ne Denumire indicator Credite de anuale tol |grafj Titluj col] at angajament A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 6102 ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 14.146.810 11.227.290 8.426.019 8424858 7.405.035 1.019.824 73925978 oi CHELTUIELI CURENTE 13.560.810 11.041.290 8.420.041 8.418.881 7.399.057 1.019.824 7.806.161 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.152.000 6.373.800 5.486.988 4.685.983 301.005 5.078.078 10 0 Cheltuieli salariale în bani 3.957.726 4.671.320 4.355.556: 3.708.390 647.166 3.983.313 10 01 01| Salarii de baza 3.926.720 4.640.320 4.324.556 3.677.390 647.166 3952313 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 10 01 13| indemnizatii de delegare 5.000 5.000 3.000 5.000 5.000 5.000 10 03 Contributii 2.194.280 1.702.480 1.131.432 1.131.432 971.593 153.839 1.094.765 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.652.290 1282 140 876.934 876.934 760.982 15.952 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 39.600 30.700 19.600 19.600 16.670 2.930 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 412.170 319.620 222.523 222.523 189.407 33.116 205.643 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 22820 17720 12375 12375 10.534 1.841 11433 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 67.400 52.300 33.615 20 TITLUL HN BUNURI SE SERVICII 4.604.810 3.463.490 2.933.053 = = ci 2713074 218.819 2.728.083 20 91 Bunuri si servicii 860.190 333.690 424.369 a a Ş 422.319 892 409.289 20 01 Oi | Fumituri de birou 3.500 3.500 37.165 20 01 02| Materiale pentru curatenie 9.500 s.500 6.978 6.978 6978 3.839 20 Oi 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 143.000 119.500 55.476 55.476 35.476 55.473 20 01 4| Apa, canal si salubritate 22.006 18.000 7113 713 6.501 si e = a 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 27.800 27.800 24077 23.790 23.790 19.728 20 01 06| Piese de schimb 15.000 15.000 12.501 12.501 12.501 8.092 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv,

Pag. 18 - lei- Capi-| Sub-[ Pa- [Gru- | Ar-] ff Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati legate Cheltuieli aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare tol |capi- ra-| pa/ | ti- | ne Denumire indicator Credite de anuale angajament tol [graf] Titlu | col) at A B 1 2 3 4 o m 7=5-6 8 mternet 132.000 102.000 74.107 73497 73497 172572 20 01 09) Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 413.000 208.000 205.465 205.460 205.180 280 172.956 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 94390 51.390 38.657 38.396 30.304 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 214.000 15.000 73.440 73.440 124.980 20 05 01| Uniforme si echipament 189.000 50.000 49.953 49.953 49.953 20 05 30| Alte obiecte de inventar 25.000, 23.487 23.487 23.487' 20 06 Deplasari, detasari, transferari 167.000 224.662 224.662 168.159 56.503 92.800 20 06 01| Deplasan înterne, detasari, transferari 167.000 224.662 224.662 și = a 3 n A = a 5 800 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 5.000 5.000 4.724 4.724 = E pa a 20 13 Pregatire profesionala 84.000 70.000 59.266 59.266 59.266 55.389 20 15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 1.936 20 23 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea întereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 10.000 10.000 3814 3.614 3614 3614 20 30 Alte cheltuieli 264.620| 2494 800 2.142.978 ci 142.976 1.981.552 161.424 2.029.790 a 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 12.300 4726 4.726 41726 4.726 20 30 04| Chirii 542.320| 450.000 401.652 401.6: a = ci a 49.623 401.652 a 2 < n e a 00 1.736.600 1.736.598 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 1.204.000 1.204.000 20 30 30| Alte chalfuicli cu bunuri si servicii 2.710.000 2.032. 11.799 1623412 59 02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale 1.204.000 1.204.000

Pag.19 -lei- Credite bugetare Angajamente to! | capi ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale - e Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli angajament trimestriale legale aprobate la cumulate bugetare Iegale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare Gru- | Ar-| Ali tol |graf Titlu| col | at A B 1 2 3 4 5 8 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 186.000 186.000 5.978 5978 3978 9.817 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 186.000 186.000 5.978 3.978 71 01 Active fixe 186.000 186.000 5978 5.97 119.817 71 Ol Ol) Constructii 1.591 119.817 7L 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 20.000 20.000 71 Ol 30) Alteactive fixe SI ta S n A ŞI n n 89.433 (inclusiv reparatii capitale) 166.000. 166.000 5.446 3.446 5.446 28.793 6500 02 Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 271.653.200 226.438.520 1898.517.349 198.517.349 185.728.432 12.788.897 175.818.157 6502 INVATAMANT 149.899.110 112.815.15 112.815.15 106.731.754 6.083.361 1065.750.746 o CHELTUIELI CURENTE 1418.180.260 117.641.760 111.955.482 111.958.482 105.875.121 6.083.361 105.648.262 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 106.604.000 20.261.500 73.091.581 75.091.581 75.091,581 75.549.484 10 01 Cheltuieli salariale in bani 83323220 62.234.000 58.792.808 58.792.808 48.792.308 59.160.843 10 01 01| Salarii de baza 64.023.880 44.124.280 41.695.552 41.695.552 41.695.552 42.660.536 10 Oi 02| Salani de menit 80.805 10 Ol 03| indemnizatie de conducere 65.219 10 01 04| Sporde vechime 314.710 10 Qi 05| Sporuri pentru conditii de munca 1.309.430 1.124.870 975.819 979.819 979.819 1.007.635) 10 Ol 06| Alte sporan 2.250.330 1.999.360 849.531 1.849.531 1.849.531 1.754.021 10 Ol 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1.6341 1.185.840 880.861 880.861 816.150 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 2.017.020 1.896.330 1.740.005 1.740.005 1.740.005 1.613.931 10 Ol 12| indemnizatii platite unor persoane din afara umtatii 75.900 15.900 78.754 70.754 10.754 46.196 10 Oi 13| Indenmizatii de delegare 107 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 12.012.550 11.827.420 11.576.286 11.576.286 11.576.286 10.737.552 10 03 Contributii 23.280.780 18.027.500 16.298.773 16.298.773 16.298.773 16.388.641

- lei- Capi- tol Sub- Pa- ra- graf] Ar- col Ali- ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 n 10 10 10 10 10 10 03 03 03 01 01 ol 01 01 ni 01 01 01 01 01 01 02 93 04 05 06 oi 02 03 04 05 06 07 08 09 30 Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL îl BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radia, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funciionare 17.246.910 13.381.770 482.070 362.480 4.459.100 138.560 132.200 2.100 952.040: 711.090 36.857.260 34.002.260 25.125.330 22.923.850 219.240 219.240 226.240) 226.240 17.595.610 13.893.999 3.240.950 3.040.950 105.160 105.160 23.940 16.130. 550.650 550.650 682.640! 652.640 2.464.770 2.164.901 12.261.614 290.450 3.057.266 127.606 2.061 359.776 34.001.498 22.923 590 219.203 226.209 15.893.972 3.040.920 105.153 23916 1614 530.622 682.615 2.164.866 12.261.614 250.450. 3.057.266 127.606 2.06i 559.776 34.001.498 22.923.590. 219.203 226.209 15.393.972 3.040.920 682.613 2.164.866 12.261.614 290.450 127.606 2.061 539.776 21.938.137 19.369.074 179.157 172.677 13.383.741 2.50 „5: n a 103, a a 23.916 16.114 586.980 1.931.778 6.083.361 31.589 95.635 12.386.551 292.594 076371 307.132 = — a 5. a 1934 a 73 179.793 212.926 13.664.629 23 a aa a “a < x ei gi 110934 1963611

Pag-21 - lei- Capi-| Sub-i Pa-|Gru- tol | capi-| ra- | pa / Ar- ti- tol |grafj Titlu | col Ali ne4 at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale trimestriale aprobate la cumulate fiuele perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente legate Plati efectuate Angajarnente Cheltuieţi legale de platit efective 2 3 4 n 7=5-6 8 56 25 oi 03 04 30 Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de înventar Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecie de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Materiale de laborator Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servici TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) 6.318.260 5 2 & 447.920 1.480 1.480 so 4.480 218.890; 1.830 4.592.510: 3510 4.010.760 576.240 2.754.000 2.646 700 6 ci ni 318.260 80 80 1.290 1.110 186 393.050 145.130 447.920 1.480 1.480 60 4480 218.890 178.000 070.700 6.318.225 593.029 145.127 447.302 1.465 1.465 = 2 4463 218.873 1.823 3.938.625 1.931.868 1834927 6.318.228 73 1274 1.102 72 145.127 441.902 1.465 4.463 218.873 1.825 3.938.623 1.931.868 1.834.927 4.463 167.998 1.069.906. 575.314 1.931.868 1.834.927 6.157 427 190.658 25.389 190.638 25.387 50.875 166.507 1.825 a = s A ri 2.110.094 5.493 2287312 1.608.957 495.644 1.490.441 1.499.441

Pag.22 - lei- Capi-| Sub- tol capi-i toi Pa- ra- graij Gru- Titlu Ar- îi- col ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective 2 a 7=5-6 8 56 56 56 56 56 56 36 57 57 57 57 59 59 59 7 71 7 71 71 "7 "n 84 07 07 07 01 17 01 01 OI ol ol 02 03 01 02 03 01 02 oi 02 Finantarea nationala“) Finantarea externa nerambursabila Chletuieli necligibile*) Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Ahe active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI 125.000) 2228070 293.630 107,500 2730 90.670 3.900 750.000 750.000 235.030. 5149% 1.215.000 1.050.000 165.000 1718850 171 50 1.718.850 1.508.250 43.100 167.500 125.000 1672730 272970 107360 12.730 90.670 3.90% 500.000 500.000 126.000 374.000 700.000 700.000 1.201.350 1.201.350 1.201.350 1.158.250 122.794 1.663.854 48.279 96.941 7.758 85.308 3377 374.593 374.593 1,518 373.075 558942 558.942 889.612 889.612 889.612 846.596 43.016 122.794 1.663.854 48279 96.941 7156 85.308 3.877 889.612 389.612 889.612 816.596. 43.016 339.612 589612 589.612 846.596 43.016 1,241.861 248 550 410.858 410.958 1.645 409.313 379.026 379.026 102.484 102484 102.484 2.655 53492) 8026

Pag.23 - lei- Capi- toi Sub-| Pa- |Gru- capi-| ra- | pa / tol lgraf| Titlu ti col Ali nei at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale trime: aprobate la cum finele perioadei de raportare striale ulate Angajamente bugetare Angajameunte legale Angajamente Plati Cheltuieli legale efectuate de platit efective B 2 n 6602 85 85 853 91 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 ol 03 01 oi 03 13 01 02 03 04 0 RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plari efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Îndemnizatii de delegare Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contriburii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si 19.296.550 18.414.650 4.060.000 3.182 110 3.140.110 40.000 2.000. 877.890 627.040 16.000 166.000 6.850 17.226.080 15.297.400 3.044.980 2.386.500 2.330.000 35.000 1.500 058.480 120.500 E a -32.979 32.975 -32.979 -31.123 -1.854 10.279.931 9.252.710 2.837.622 2.186.990 2.161.310 25.680 630.632 114.628 4.717 -32979 32979 -32.979 -31.123 -1 854 10.379.931 9.252.710 2.837.622 2.186.996 2.161.310 25.680 650.632 458.776 10.780 114.628 4717 = a vu -32.975 -1.854 10.479.931 9.252.710 ci 837.622 2798.705 ci 186.990 2.191.096 ci 161.310 2.163.416 25.680 25.656 650.632 607.613 458.776 458.776 18.780 10.780 114.628 114628 4717 4717

Pag.24 - lei- Capi-| Sub-i Pa- |Gru- tol | capi-| ra- | pa / tot |graf] Titlu Ar- ti- col Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 1=5-6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 51 56 56 ol 01 92 02 01 30 01 28 indemnizatii TITLUL IE BUNURI SI SERVICII Bunuri si servici Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deoplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltirielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI E NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 62.000 3.849.510 149.490 149.496 2.779.928, 23.000, 23.000 66.190 66.190. 103.390 103.390 721524 71.000 650.520 S z a va a Ss a s Ss a m 3 ră 3.635.280, 6.869.860 6.869.860 149.490 149.490 2.479.926 23.000 23.000 66.190 66.190 103.390 103.390 2.578.000 6.201.910 6.201.910 61.731 1.887.800 6.385 6.385 1.222.724 11.422 11422 647.269 647.269 41.925 41.929 41.929 4.485.359 61.731 1.887.800 647.269 647.269 41.929 41.929 41,929 4485359 51.731 1.887.800 647.269 647.269 41.929 41.929 41.929 18712 1.899.702 1.593 1593 1.247.702 647.269

Pag 25 -lei Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente toi | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale 7 Angajamente Angajamente Plati Cheltuieţi angajament trimestriale legale aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de plafit efective finele perioadei de raportare tol [graf] Tiflu| col | at A B 1 2 3 4 E + n 1 m o n 56 01 01| Finantarea nationala“) 855.320 855.320 678.477 678.477 578471 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 4.793.570 56 Ol 03 | neeligibile*) 1.220.370 2 2 2 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 881.900 1.828.680 1.227.221 1.227.221 1.227.224 1.072.426 3.806.880 3.806.880 3.806.880 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 881.900 1.925.680 1.227.221 1227221 1.227.221 1.072.426 7 oi Active fixe 881.900 1.928.680 1.227.221 1.227.221 1.227.221 1.0724 71 01 01| Constructii 168.380 1.450.160 1.116.072 1.H6.072 1.116.072 1.072.426 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 200.000 200.000 71 01 30| Alteactive fixe inclusiv reparatii capitale) 513.520 278.520 111.149 111.149 111.149 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 61.280.070 55715210 185.086 44.183.086 40.878.843 306.243 36.823.153 ra 91 CHELTUIELI CURENTE 51.248.340 45.949.620 39.556.674 39.556.674 36.250.431 306.243 36.263.542 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.286.550 8.771.340 8.054.206 8.034.206 1.827.518 226.688 7.990.453 a 10 01 Cheltuieli salariale in bani 9.136.080 7.147.320 6.668.523 6.668.523 6472521 196.002 6.590.243 10 01 01| Salarii de baza 6.254.040 4.551.440 4.322.228 4.322.228 4 = s a = 94.648 4.266.328 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 432.960 402.960 338.270 338.270 E E a e a “A 5991 329.808 10 OI 06) Alte sporuri 396.930 299.330 215.097 213.097 209.677 5.420 210.354 10 01 08| Fond de premii 2.800 2.140 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 77.000| 71.000 55272 = s = FRI E ei a a 1.659 a Ş A 10 Qi 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.267.550 1.247.250 1.247.246 58.962 83.284 1.239.688 10 01 13| indemnizatii de delegare 42.000 54.000 19.785 19.785 19.785 18.953 10 01 16| Alocatii pentru locuinte 246.000| 187.500 162.687 162.687 162.687 162.687 10 Ol 30| Alte drepturi salariale în bani 416.800 331.700 307.938 307.938 307,938 310.863 10 03 Contributii 2.150.470 1.624.020 1.383.683 1.385.683 1.354.997 30.686 1.400.212

Pag.26 - lei- Capi-| Sub-/ Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Pati tegale Cheltuieli angajament E aprobate la cumulate bugetare legate efectuate de platit efective finele perioadei de raportare tol [graf Titlu| col | at A B 1 2 3 4 s & T=5-6 s 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.628.650 1.227.150 1074979 1074979 1.032.136 22.823 1.063.757 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 39.400 29.470 23.486 23486 22961 s a a 23.221 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 390.170 299720 261.320 261320 255.719 5.601 258.038 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 22.790 17.080 13.964 13.564 13.652 312 13.815 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 69.460 30.600 11.934 11.934 10.509 1425 41381 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36.925.290 34.141.780 31.482.681 31.482.681 28.403.126 3.079.555 28.234.506 20 01 Bunuri si servicii 2.687.000 2.026.620 1.311.946 1.311.946 1.504.155 7791 1.457.909 20 01 01| Pumituri de birou 40.180 39.590 33.387 33.387 33.387 32575 20 Ql 02| Materiale pentru curatenie 30.700 18.350 117 MI ATI 9348 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 390.200; 361.000 353.692 353.692 353.692 322.073 20 01 04| Apa, canal si salubritate 46.150 41.150 24.049 24.049 24.049 23777 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 58.000 48.000 38.545 38.545 38. = & < 5 3 20 01 06| Piese de schimb 9.960 4340 4.303 4.303 4. = Ss e + = 20 01 07| Transport 20.000 3.000 1.400 1.400 1.400 1.400 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 14 = a m gi 102.000 97001 97001 97.001 95471 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 870.000 693.000 519.595 519.599 518.773 824 4778 20 0 30, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.079.490 714.190 428793 428.799 421.832 6.267 506.892 20 02 Reparatii curente 235.000 196-000 185.342 185.342 18 2 a 188.252 20 03 Hrana 175.000 175.000 152.976 s = = și E = ia 175.67

Capi-i Sub-[| Pa- |Gru- | Ar-| Ati Credite bugetare Angajamente foi | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de ale trimestriale Angajamente | Angajamente Plati lezale Cheltuieli angajament = aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare tol |graf| Titlu | col | at A B 1 2 3 4 a + "a = wo "a 20 03 02| Hrana pentru animale 175.000 175.000 152.976 152.976 152.976 175.670 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 406.380 464.380 350.386 330.386 349.896 490 20 05 30| Alte obiecte de inventar 406.380 464.380 350.386 350.386 349.896 490 20 06 Deplasari, detasari, trausferari 216.000 207.000 191.709 191.709 190.653 1.056 178.986 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 179.000 172.000 167.929 167.929 166.873 1.056 155.200 20 06 02| Deplasari in strainatate 37.000 35.000 23.780 23.780 23.780: 23.180 20 il Carti, publicatii si materiale documentare 18.000: 10.000 61 6 61 52 20 13 Pregatire profesionala 9.000 9.000 4010 4.030 4.010 4010 20 14 Protectia muncii 18.500 16.500 13.893 13.893 13.893 13.893 20 30 Alte 33.168.410, 31.043.280 29.072.358 29.072.358 26.002.140 3.070.218 26.215.740 20 30 01| Reclama si publicitate 12.000, 12.000 8: = = 5.858 5.858 8.858 20 30 02| Protocol si reprezentare 2.000 2.000 20 30 04| Chirii 96.000 76.000 70.827 10.827 70.827 16.827 259224 a 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 33.058.410 30.953.280 28.992.675 289926 56 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) a 3.070.218 26.136.053 POSTADERARE 3.036.500 3.036.500 19.787 19.787 19.787 > A = 56 91 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2.996.500 2.996.500 15.443 15.443 15.443 = = m 56 01 01 | Finantarea nationala*) 366.950 366.950 770 770 N 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 2.085.030 2.085.030 14.651 38.559 56 01 03| Cheltuieli neeligibile*) 544.520: 544520 22 22 a = a a 56 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 40.000 40.000 4344 4344 5 3 = 56 15 01 | Finantare nationala 10.000 10.000

Pag_28 -lei- Capi-i tol Sub- capi-| tol Pa- Ta- graf] ti- col ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale trimestriale aprobate la cumulate finele perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 2 3 7=5-6 8 6802 56 70 71 71 71 71 71 71 85 85 01 10 10 15 0 oi 01 91 ot 01 i ol 01 01 02 03 oi Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construciii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si ecuperale în anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) Plati efoctuate in anii precedanti si recuperate in anul curent (SD) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani 30.000 30.000 10.031.730 9.763.590 10.031.730 9.765.594 10.031.730 3.765.590 8.096.250 8.096.250 701.000 701.000 1.234.480 968.340 41.177.470 34.654.120 41.013 450 34.507.100 13.327.99% 1 135.200 12.118.400 10.041.430 4,344 4.700.926 4.700.926 4.700.926 4244200 -12.514 -12.514 66.852 31.037.217 31.006.804 11.88R 749 9408175 4344 4.700.926 4.700.926 4.700.926 4.244.200. 456.726 2.514 5.662: 31.006.804 49 9.408.179 4.344 4700926 4.700.926 4.700.926 4244200 456.726 -72.514 -5.662 66.852 27.637.924 21.629.540 10.859.982 8.599.690 559 611 559611 539.61 12.685 53.016 178.075 3.399.293 27.473 421 3.377.264 27.228.300 1.028.767 10.777.803 308.489 8.524.389

Pag.29 - lei- Capi-j Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Ali tol Credite bugetare Angajamente a/[ti- | ned De ra îndi. Credite de PNR Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli p: enumire Îndicator angajament anuale trimestriale sa legale aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare tol |grafjTitlu| col | at A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 & 10 01 01| Salarii de baza 3.342.520 4.390.090 4.036.890 4.036.890 3.699.266 337.624 3.765.117 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 179.230; 133.590 99.765 99.765 94.163 3.602 88.154 10 01 06| Alte sporuri 147.580 43.730 19.879 19.879 6310 13.569 16.539 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin curul 9.000 7.450 7 401 7.401 6401 1.000 6.600 10 01 12| Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 6.180.000 5.218.000 5.048.561 3.048.561 1.618.601 429.960 4.548.042 10 01 13| indemnizatii de delegare 7.000 5.000 59 59 59 59 10 Of 30| Alte drepturi salariale în bani 253.070| 243.570 195.624 195.624 174.890. 20.734 159.878 10 03 Contributii 209.590 2.693.790 2.480.570 2.480 570 2.260.292 + < s& că = nd a că 10 03 Oi) Contributii de asigurari sociale de stat 388.140 2.008.330 1.879.814 1.879.814 1.718.209 161.603 1.703.249 10 03 02| Contnbutii de asigurari de somaj 63.990 53.010 38.586 38.586 34.876 3710 36.330 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 610.660 508.930 464.960 464.960. 424.616 40344 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 29.300 24.880 13,55 = - “a GI = n A e m 1.221 46.99% 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 117.500 98.640 83.657 83.657 10.239 13.398 20 TITLUL HI BUNURI SI SERVICI 7.154.810 6.269.840 4817221 481722) 4.473.494 341.727 4.466.407 20 Ql Bunuri si servicii 1315.070: 1.347.280 906.559 906.559 902045 4.514 869971 20 01 01| Fumituri de birou 71.480. 67360 51.867 51.867 51.867 53.410 20 01 02| Materiale pentru curatenie 31,560 28.520 21.716 21.716 21.716 21.338 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 346.900 323. E a 216.361 216361 245.952 409 205.542 20 01 04| Apa, canal si salubritate 158.706| 152.840 109.404 109.404 108.719 683 106.763 20 01 05| Carburanti si îubrifianti 97.800 88.600 73.863 13.863 = = a Ş ră R 20 01 06| Piese de schimb 47.000 43.500 25.284 25.284 = E = = z “a a

Pag.30 - lei- Cap tol i-| Sub-. capi-| tal Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col AH ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate ia finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale Cheltuieli de platit efective 2 n 7=5-6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Ol 01 01 01 [A 03 03 04 04 04 04 05 035 05 05 06 06 0 11 07 0 09 01 01 02 04 Transpoi Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri și servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Doplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia nrunci 100.170 222.430 36.56%) 402.550 130.350 1.939.310 1.939.310 44.800 37.99% 3.780, 11.000 8.000 7.500 13.000 = Fa Ci a 16.340) 76170 190.900 34580 341.340 128.000 1.487.500 1.487.500 39.280 33.600 3.150 2.530 30.37 500 500 293% 19.000 11.000 5.000 7.000 13.000 23.330 15.780 63.616 129.538 13.817 199.093 96.286 1.208.219 1.997 18.022 18.022 2.099 2.099 1,566 6.662 65.616 129.538 13.817 199.093 96.286 1.208.219 1.208.219 21733 19.521 217 1.997 18022 18.022 2.099 2.093 65616 195.673 96.286: 1.096.145 1.096.145 112074 112074 SI3 sI 590 127611 16.576 194.897 96.427 1.084.739 1084739 23.608 21.902 1.743 1.963 7.680 1.680 2099 2.099 3.526 6.662 113% 8.775

Pag.31 - lei Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajaraeate Plati legal Cheltuieli angajament egale aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare Grau |Ar-| Ali: fol |pgrafi Tillu | col | at A B 1 2 3 4 3 6 7=5-6 8 20 30 Alte cheltuieli 3.412.680 3.159 300 21 35.116 2.533.116 ci 313.380 221.736 2.349.541 20 30 01| Reclama si publicitate 2300 2300 20 30 02| Protocol si reprezentare 4,500 4.500 2.028 2028 2028 2.028 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 50.380 44,500 24.560 14560 24.560 40.899 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.355.500 3.108.000 2.508.528 2.508.528 2.286.792 221.736 2.306.614 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 745.700 745.700 157.700 137.700 157.700 161.594 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 195.000 195.000 157.700 157.700 157.700 161.594 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 157.000 157.000 142.641 142.64 - dă z 146.536 56 02 03 | Chletuieli necligibile*) 38.000 38.000 15.059 15.059 15.059 15.058 56 15 Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 550.700) 550.700 56 15 Ol | Finantare nationala 58.700 58.700 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 492.000 492.000 57 TITLUL /IH ASISTENTA SOCIALA 17.754.930 14.756.340 14.143.134 14.143.134 12.136.364 2.006.778 11.822.496 57 02 Ajutoare sociale 17.784.950 14.756.340 14.143.134 14.143.134 12.136.364 2.006.770 11.822.496 57 02 01| Ajutoare sociale În numerar 17.784.950 14756340 14143134 14.343.134 12.136.364 2.006.770 11.822.495 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 164.020 147.020 68.667 68.667 46.638 22.029 243.121 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 164.020 147.020 68.667 68.667 46.638 22.029 245.121 1 0 Active fixe 164.020 147.020 68.667 68.667 46.638 22.029 245,121 71 Ol 01| Constructii 55.195 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 91381 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Ş a A = a Ş < a 57281

Pag.32 - lei- 5 Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale —_ Angajamente Angajamente Plati Cheltuieti angajament trimestriale legale aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective inele perioadei de raportare tol |graf| Titluj col | at A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 71 01 30| Afteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 135.670 118.670 68.667 68.667 46.638 22.029 41.264 84 PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI ST - | RECUPERATE IN ANUL CURENT 38.254 38.254 38.254 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -38. = FR 5 = 5 5 A = A 5 d 85 oi Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent 38.254 -38.254 -38.254 85 01 Ql|Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curont (SF) 38.254 38258 38.254 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 114.553.070 102.188.760 71.756.293 71.756.293 67.626.595 4.129.698 47.568.390 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 94.830.430 85.031,690 54599.24 a 51.357.226: 3.242.014 33.230.624 01 CHELTUIELI CURENTE 51.569.390) 49.435.220 28.408.407 28.408.407 27.859.071 549.336 19.060.973 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 31.363.180 30.003.670 27.864.590 27.864.590 27.315.254 a 18.609 589 20 01 Bunuri si servicii 24.080.040| 22.726. 30 20.836.524 20.836.524 26. & ia = 3 2 Ş & = a 16.198.145 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 24.080.040: 22.720.530 20.836.524 20.836.524. 355 681 16.198.145 20 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar 44.690 44690 18771 18771 18771 3217 20 05 30| Alte obiccte de inventar 44.690 44.690 18771 18.771 18.771 3217 20 30 Alte cheltuieli 7.238.430 7.238.450 7.009.295 7.009.295 6.815.640 193.653 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7.238.450 7.238.450 7.009.295 7.009.295 6.815.640 193.655 53 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI s00i 427.140 427.136 427.136: 427.136 427.136 55 al A. Transferuri interne 1.181.800 421.140 427.136 427.136 427136 421136 55 01 13| Programe de dezvoltare 1.181.800 421.140 427.136 427.136 427.136 427.136

Pag_-33 - lei- Capi-| Sub-| Pa- | Gru- tol | capi-j ra-| pa / toi |graf| Tithr îi col ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de piatit Cheltuieli efective B 2 n 56 56 56 56 56 56 70 71 7" 7" n" 7” sI 81 81 51 81 81 01 01 01 01 15 13 01 01 01 91 91 02 03 91 05 0] 05 TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala“) Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile*) Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantare nationala CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 19.024.410 18.808 890, 4.163.810 14.407.080 238.000 a m i a 0 a A n a 0 21.041.780 21.041.780 21.041.780 16.741.080 4.300.700 22.219.260 22.219.260 5.979.010 5.979.010 16.240.250 3.840.250: 10.400.006: 19.024.410 18.808.890 4.163.810 14.407.080 238.000 13.520 a a a 20 18.436.220 18.436.220 18.436.220 14.469.830 3.966.390 17.140.250 17.140.230 3.000.000 3.000.000 14140250 5.840.250 8.300.000 116.681 116.681 18.34 98547 15.273.455 15.273.453 a a a = n a a e = = 2.234.860 10.940.384 10.940.384 2.640.384 2.640.384 8.300.000 8.300.000 116.681 116.681 18.134 15.273.455 15.273 455 13.038.595 2234 860 10.940.384 10.940.384 2.640.384 26 z 0.384 5.300.000 5.300.000 116.681 16.681 18.134. 98.547 1.968.000 10.940 584 10.940.384 2.640.384 2.640.384 8.300.000 8.300.000 2.692.678 2.692.678 2.692.678 2.425.818 266.860 11.529.267 11.345.877 83390 2.640.384

Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | 6- | ned Denumire indicator Credite de — Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli pi angajament anuale trimestriale legale aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare toi |grai| Titlu) col] at A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -23.006 -23.006. -23.006 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 23.006 -23.006 -23.006 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent -23.006 -23.006 -23.006 85 01 01 | Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -23.006 23.006 -23.006 7402 PROTECTIA MEDIULUI 19.722.640 17.157.070 37.157.053 17.137.053 16.269.369 887.684 14.337.766 a CHELTUIELI CURENTE 19.722 640, 17.157.070 17.157.053 17.137.053 16.269.369 587.684 14.291.036 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 19.722.640 17.157.070 17.157.033 17.137.053 16.269.369 887.684 14.291.056 20 91 Bunuri si servi ii 19.722.640 17.157.070 17.157.053 17.157.053 16.269.369 887.684 14.291.056 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 19.722.640 17.157.070 17.157.053 17.157.033 16.269.369 887.684 14.291.056 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 46. 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 46.740 7 OI Active fixe 46.710 71 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 46.716 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 188.933.850 161.292.920 118.900.936 118.900.936 112.188.363 6.712.573 112.650.773 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 38.530.200, 69.315.730 39.707.296 OI CHELTUIELI CURENTE 84.141.760; 66.987.290 40 TITLUL IV SUBVENTII 40.221.000 37.213.000 37.213.000 37.273.000 9.701.296 39.207.296 300.000 42.891.998 = = A n 795 96 500.000 41.641.998 m 34 a = 96 = 6.37 = i 00 500.000 41557.17. 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de prer si tarif 29.098.000 26.150.000 26.130.000 26.150.000 25.650.000, 500.000 30.434.175

Pag.35 - lei- Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- capi- ra-| pa/ tot igrai| Titlu Ar- fi- col Ali- ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 2 7=5-6 8 3302 40 56 56 56 56 70 71 71 7" 01 10 10 10 10 10 10 10 20 03 03 03 91 ol oi 03 03 03 03 01 02 03 01 91 oi 03 Subventii pentru compensarea cresterilor noprevizionate ale preturilor la combustibili TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nafionala*) Finantarea externa nerambursabila Cheltuieţi neeligibile*) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 11.123.000 43.920.760 43.920.760 18.642.080, 16.777.830 8.500.800, 4.388.440 4.388 440 4.388.440 4.388.440 229.100 229.100 150.000. 123600 123.600, 26.400 19.800 650 4800 1.123.000 29714290 29.714.290 11.164.990 10.048.500 8.500.800 2.388.440 2388440 2388440 2.388.440 182.500 182.500 112.500 89.640 89.640 22.860 17.020 600 4260 11.123.003 1.184.296 1.184.296 955.077 229219 1.250.006 1.250.000 1.250.000 1.250.008 168.767 168.767 104.904 82.066 82.066 = 2 NI Ri 4.254 11.123.000 1.184.296 1.184,29 955.077 229219 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000. 168.767 168.767 104.904 82.066 82.066 = a = ci a 17.020: 59% 11.123.000 1.184.296 1184296 1.250.000 1.230.000 1.250.000 1.250.000. 168.767 168.767 104.904 82.066 82.066 = qi & 11.123.000 84.823 54.823 84.823 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 17.244 648

Pag.36 - lei- Capi-l Sub-[ Pa-|Gru- | Ar-| Ali Angajamente Erimestriale Angajamente Angajamente Plati egale Cheltuieli aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare Credite bugetare toi | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale angajament tol |graf| Titlu | col | at B 1 2 3 4 wo n 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 320 280 27 n a = a a e & = 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 800 700 693 693 693 465 20 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 79.100) 70.000 63.863 63.863 63.863 63.764 20 01 Bunuri si servicii 79.106 70.000 63.863 63.863 53.863 63.764 20 01 30, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 79.100 70.000 63.863 63.863 63.863 63.764 8402 TRANSPORTURI 10.174.550 91.734.690 19.024.873 79.024.873 72.812.300 6.212.573 69.588.443 01 CHELTUIELI CURENTE 73.058.130 70.981.480 64.306.544 64306544 58.605.831 5.700.713 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICI 39.076.670 33.000.000 35.000.000 33.000.000 0. A 40. 9. FR 4.459.603 20 02 Reparatii curente 39.076.670 35.000.000 33.000.000 35.000.000 a 0. 40.39; a 4.459.605 27223033 40 TITLUL IV SUBVENTII 29.300.000 29.300.000 29.300.000 29.300.000 25.058.892 1.241.108 35 428275 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 29.300.000 29.300.000 29.300.000 29.300.000 28.058.892 1.241.108 35.428.275 56 TITLUL VIII PROFECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 6.681.480 6.681.450 6.544 6.544, E 2965 56 oi Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 6.681.480 6.681.480 6.544 6.544 6.544 2965 56 01 01 | Finantarea nationala*) 1.146.480 1.146.480 536 Oi 02| Finantarea externa nerambursabila 4.285.000 4.285.000 6.544 6,544 6.544 2.965 56 01 03 | Cheltuieli neetigibile*) 1.250.000 1.250.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 25.116.400 20.753.210 14.718.329 14.718.329 14.206.469 511.860 6.933.170 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 25.116.400 20.753.210 14.718.329 14.718.329 14.206.469 511.860 6.933.170 "n OI Active fixe 25.116.400 20.753.216 14.718.329 14.718.329 14.206.469 511.860 6.933.170

Pag.37 - lei Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- Credite bugetare amente Plati Cheltuieti legale cumulate bugetare legale efectuate de platit efective Angajamente tol | capi-j ra-| pa / | di- | ned Denum anuale trimestriale col | at tol prafi 3 4 5 6 T=5-& 8 a 71 01 Ot| Constructii 15.289.910 13.502.270 8.646.817 8.6468 7 OLE 02 5 nente si 7.537.550 5.142.000 4991969 4.991.909 4.991.969 Ti oi 30 (inclusiv reparatii ca 2288940 ci 1.079.543 79.543 1.079.543 6.862.565 9802 EXCEDENT 46.047.044 46.047.044 46.047.045 9902 DEFICIT 4712870 4.712.870 Prjma Director Economic Sef Serviciu Buget Dr.În£. Ghebret Ec.Smaranda HARACICU Ec

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30092011 Pag. 1 - lei- = Capi- | Sub- | Pa- |Gru- [Ar-| Ali Prevederi ai Drepturi constafate — 7 ! bugetare Prevederi Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra-| pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale „bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate toi |grafțTitlu | col | at aprobate la trimestriale decat incasari de încasat cumulate din care: precedenti curent finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3504.098.160 1429.229.210 4329323156, 124.833.689 308.098.627 374.706.257 58.226.059 0002 1 VENITURI CURENTE 4188.791.160 414.937.230| 418.677.013 124.833.689 293.843.324, 1360.450.954 0003 A. VENITURI FISCALE 0004 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 271.790.880 241.881.400 187.478.137 187.478.137 8.225.039 436.098.000| 387.282.235 94507 474. 292.374 761 366.222.019 23060216 1387.478.137 0003 Al.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 1.876.280 1.876.280 684.153 684.153 GR4 0102 IMPOZIT PE PROFIT 1.876.280: 1.876.280 684.153 684.153 684.153 01 Impozit pc profit de la agentii econonm 1.876.280 1.876.280 684.153 684.153 6841 E 0300 02 Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 269.025.520 239338 186.166.697 186.166.69% 186.166.697 0302 IMPOZIT PE VENIT 6.550.320 5.187.740 6.107.176 6.107.176 6.107.176 18 Impozitul pe veniturile din transferul patrimoniul personal 6.550.320 5.187.740 6.107.176 6.107.176 6.107.176 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 262.475.200i 234.150.570 180.059.521 oi Cote defalcate din 180.059.521 pozitul pe venit 261.579.200 233.478.570; 179.380.371 179.380.371 04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 896.000 672.000 679.150 679.150 679.150, 0300 02 Al.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 889.080 666.510 627.287 627.287 627287 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

Pag. 2 -lei- ICapi- tol tol Pa- ra- grafi Gru- pa / Titlu Ali ne-| at Denumire îndicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi „bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate din anii precedenti Total, din care: din anul curent 8, Sfingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat Incasari realizate B , 3=4+5 n 8=3-6-7 0502 0600 0602 0700 0702 1000 1102 50 02 02 Ol 02 50 02 02 Ol oi 02 02 01 01 02 02 03 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital A2. IMPOZIT PE SALARII IMPOZIT PE SALARII - TOTAL Cote defalcate din impozitul pe salarii A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit si taxa pe cladiri Impozii pe cladiri de la persoane fizice Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Ahte impozite si taxe pe proprietate IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DINTVA Sume defalcate din taxa pe valoarea 889.080 89.080 85.647.250 85.647 250 71.646.030 17.567.520 33.778.560 8.049.530 3.524.490 4.287.280 237.760 53.802.840 148.800 151.718.580 18.774.000 666.810 666.810 73.780.150 75.780.150 62.536.640 16.650.640 45.886.000 7.779.780 3.346.000) 4.215.460 218.320 5.332.130 111.600 137.951.080 89.645.950 627.287 627.287 27.476 27.476 27.476 27.476 27.476 21476 74.929.684 65.827, Fa 77 14.929.684 65.827.277 60.621.502 56.721.429 16.272345 15.823.650 44.349.137 40.897.779 9.675.130 9.091.165 5692710 53.677.778 3.761.500 220.920) 120.095 4.553.957 49095 14.683 124.249.417 28.797.502 83.689.445 627.281| 627.281 9.102.407 9.102 407| 3.900.073 448 695| 14.932 468.208 100.823 = & m = i 34412 93.451.915 83.689.445 627.287 627.287 27416 27476 27.47% e & E vă a m ci S = = gi a n ci E 5 e a = ci = a și a 60.621.502 16.272.343 44.349.157 7319334 3.761.500 220.920 4.583.957 49.095 1053.772473 18.476.944 33.689.445

Pag. 3 - lei- (Capi- tot Sub- capi- tol Ali-| Titiu | col ne-| Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Totat, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate _ T Stingeri pe alte cai decat încasari Drepturi constatate de incasat B 1 3=4+5 4 n 8=3-8-7 1102 1202 1502 1602 0 97 01 03 50 Ol Ol 02 adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICI Taxe hoteliere TAXE PE SERVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele de transport impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice”) Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice“) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 117.625.000 1.149.000 1.033.050) 1.033.050 528.720. 188.050: 340.67 31.382.810 24714330, 11.853.340 12.860.990: 11197 6.556.510 38.558.990 1.087.000 777.000 177.000 396.720 141.050 253.67 27.131.370 21.962.890. 11 40.840 10.822.050 11197 5.056.510. 83.476.445 213.000 801.039 409.076 801.039, 408.076 730.940: 574.383 730.914 574.383 26 39.027.993 27.814.043 35.635.951 27.808.724 27.874 558. 27.808.724 1.161.393 107, 3.391.935 3319 83.476.445 213.000 391.963 391.963 a a ă 7 = A e N 1.213.950) 1.827.227 65.834 1.761.393 107| 3.336.616 83.476.445 213.000 391.963 391.963 = ă a a Ş 5 Fa a 7.161.393 107 3.386.616 409.076 17.493.483 17.488.166 17.488.166 5.319

4 -lei- ICapi- tol Pa- |Gru- grafiTitlu Denumire indicator Tevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe „bugetare trimestriale cumulate Total, din care: din anii precedenti din anul curent alte cai decat incasari realizate Drepturi constatate de încasat B 1 = 3=4+5 n 8=3-6-7 1800 1802 2900 3000 3002 3102 3300 3302 3402 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si închirieri VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari de servicii Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 645.370 645.370 645.370 -23.010.920 19.718.250 19.685.410 19.685 410| 32.840) 32.840 -40.729.170. 435.400 200 435.050 150: 4.039.820. 4.039.820: 12.523.440 12.502.200 485.370 485.370 485.370 a -21.160 770 17.426.290 17.401 660 17.401.660 24.630 24.630 -38.587.060 376.700 200 376.350 150| 3.630.000 3.630.000, 10.816.640 10.795.400 397.521 597.521 597.521 31.394.778 50.319.019, 50.302.847 50.302.847: 16.172 16172 -18.924.241 190.688 200 184.635 5.853 1.670.169 1.670.169 8.187.947 8.175.044 12.769 29.R80.159 29.880.159 29.880.159. 46.056 46.056 ZE 1.468 563 20.438.860 20.422.688 20.422 68: 16172 -18.970.297 190.688 1.670. 169| 1.670.165 8.141.891 8.140.753 -3.771.065 13.199.232 13.183.060 13.183.060 16.172. -18.970.297 1.670.169 1.670.169: S.141.891 5.340.753 37.165.543 37.119.787 37.119.787 37.119.787 26.056 46.036 34.291 11.755

Pag. 5 - lei- ICapi- | Sub- | Pa- (Grau | Ar- | tol |capi- ra- | pa / | ti- | ne- toi |grafiTitlu | col | at Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi Drepturi constatate „bugetare trimestriale cumulate Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate e Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 = 3=4+5 4 "n 8=3-6-7 3502 350 3602 06 30 3702 01 03 4000 02 4002 1 4100 02 4200 4202 Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI Taxe speciale Alte venituri [TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari Varsaminte din sectiunea de funciionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus) Il OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare -sub 30 de zile IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICI SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 21.040 5.000.450 5.000.450 -62.728.280 291.000 63.019.280 13.307.000 13.307.000, 15.307.000 11.123.000 21.040 3.800.450 3.800.450 -57.210.850 291.000 57.501.850 14.291.980 14.291.980. 14.291.980. 11.123.000 134 2.526.923 1.695.075 831.848 -31.499.968. 290.930 -31.790.898 160.000 160.000 160.000 14.093.303 14.095.303 14.095.303 11.123.000 134| 2. 26.923 1.695.075 831.848 -31.499 968 290.930| -31,790.898| 160.060 160.000 160.000 95.303 14.095 303 14.095.303 -31.499.968 290.930) -31.790.898 160.003 160.000 160.000 14.095.303 14.093.303 14.095.503 11.123.000

6 - lei- _ Drepturi constatate - Drepturi Incasari ICapi- | Sub-| Pa- |Gru- |Ar- toi |capi-, ra- | pa / | fi- tol |graf|Titlu | col ne- Denurmi e indicator at caustatate de incasat Prevederi îi din anul din care: precedenti curent 4 7 8=3-6-7 o n _ A B 123 4202 41 carbur petra 124.000 3.0445 2.849.000 Director Economic Ec. Smaranda HARACICU

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30092011 Pag. 1 - lei- Capi-i tol Sub- capi- tol Pa- ra- grai] Ali at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 n 6 7=5-6 8 5002 91 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Ol 01 i 01 01 oi 01 Ol 01 91 01 oi 91 oi 91 03 03 01 02 03 04 05 0% 08 09 10 11 12 OI 02 03 04 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaiie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alle sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu or platite unor persoane din afara unitatii Îndemnizatii de delegare Alocatii pentru tocuinte Alte drepturi salariale in bani Contribu Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru 504.098.160 481 838.400 167.715.500 131.136.830 1008.028.480 2.012.620 4.243.840 119.790. 653.000 1.720.106 2.817.020 7.898.250 103.300 246.000 12.682 420, 36.578.670 27.104.000 736.760 7.022.830 429.229.210 412.048 460 126 684.890 98.572.010 70.571.610 1.747.420 3.429.170 89.080 65.000 1.264.296 1.896.330 6.807.250 111.670 187.500 12.402.690 2.880 5354 400 3853.449.679 3774.633.916 116.182.822 91.474.799 65.931.874 1.493.678 29.778 36.935 58.647 943 534 1.740.005 6615141 32.672 162.687 12.079.848 24.708.023 431.865 4.660.042 = a a x a a 74.63 Fi 754 116.182.822 91.474.799 65.931.874 1.493.678 2.329.778 86.933 58657 943.534. 1.740.003 8.615.141 e A - Hi 162.687 12.079 848 24.708.023 4.660.042 363.041.990 3532.226.227 13.752.953 89.548.098 61.666.498 1.482.085 2.310.789 58.647 940.875 1.740.005 6.096.897 30.501 162.687 12.059.114 24.204.855 = - a a FI a a Va a sa SI 22 406.529 22.406.529 2.429.869 1926701 1.265.3% 1.593 18.989 86.935 2.659 20.734 503.168 117.599 354.976.572 352.336.188 116.270.317 91.561.945 67.355.397 80.805 65219 314710 874312 1613931 6.088.823 33.692 162.687 11.208.293 24.708.372 18.658.528 443.450 4660203

Pag. 2 - lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- |Gru- ra-| pa/ graf] Titlu Ar- ti- col Ali ne+ at Denumire indicator Crodite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheţtuieli efective B 2 n 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 01 Ol Ol 01 Ol ol 01 Ol 01 ol Ol 02 03 03 03 04 04 05 0% 01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 02 ol accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servici Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente 249.170 27.900. 1.438.010 196.001.200 79.089.370 468.540 376.100 19.154.710 3.563.400; 338230: 193.900 136.300 2.002.300 2.002.440 50.853.450 49.892.200 2.114.390, 1.939.390: 175.000 728430 721.140, 215.670 21.450 1.119.140 177.324310 70.864.180 443.330 51310 = 17.306. EI 49 3.335.890 309.030 147.780 97.300 1.705.150 1.618.390 45.549.451 43.467.680 1.662.580 1.487.580 175.008 608.710 602.850 187.112 21.4 814.079 166.976.377 67114300 417.137 311.913 17.042.240 1421734 42613429 43.430.394 1.208.292 132.976 = & a a a ta = a A 187.12 514079 1669752117 109.889, 53.130: 1.590.939 1.421.734 42.613.168 19.135 799.256 150.746.869 61.903.073 14439311 2.694.734 272 616 1.324.995 40.962.457 38.970.783 1.249.194 1.096.218 152.976 3.779 2.276 14.823 16.228.348 3.210.069 195 648 96.739 1650711 4.459.605 112074 112.074 813 813 219.420 17.165 709.606 136.776.815 53.417.535: 418.809 274.916 14.659.610 2.541.349 1.018.487 35.455.540 1.260.409 1.084.739 175.67 0: a n 2, a ş a a “m

Pag. 3 - Capi-| Sub-| Pa- |Gru- tol | capi-j ra- | pa/ toi |graf| Titlu Ar ti- col Ali: ne4 at Denumire indicator Credite de ngajament Credite bugetare anuale trime: aprobate la cum finele perioadei de raportare striale ulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Chettuieli efective 2 o 20 04 04 05 05 05 05 05 06 06 09 11 25 30 30 30 30 3 02 04 ol 03 30 oi 02 91 02 03 04 Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii 3.960 3.030 1.492.990 189.500 145,630 1.157.860 1.179.760 1.074.760 105.000 60| 39.700 13.000 214.760 1.232.430 59.750.680 28.300 116.300 102.190 4.726.780 3.330 2.530 1.408.580 50.500 145.630 1.212.430 1.168.760 1.065.760 103.000 “a 37.150 13.000 180.760 251.170 1232430 54.429.250 26.300 116.500 $9.310 3.883.760 389 1.997 1.114.630 49.953 145.127 919.550 919.739 879.571 40.168 52 16.079 6.662 145.586 1.023.030 51.072.335 17.59% 7.08 57.425 a a = 389. 1.997 1.114.630 49.953 143. a 919.350 919.739 879571 40.168 GI 16.079: 6.662 145.586 862.180 822012 40.168 52 16.079 6.662 102.386 191.469 964.637 43.034.069 17.59% 7.018 51425 1.493.278 197.496 197.496 57.559 57.559 43.200 50.875 58.393 6.038.264 1.915 1.963 181.526 115.436 2 66.088 40687 6.662 102.006 189.175 7.936 962.642

Pag. 4 - lei- Credite bugetare Angajamente tol |capi-j ra-| pa / | ti- | ne+ Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati lecal Cheltuieli angajament egale aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit "efective finele perioadei de raportare Capi-| Sub-; Pa- |Gru- | Ar- | Ali tol igrafi Titlu | cot | at A B 1 2 3 4 5 & T=5-6 8 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servici 54.716.910 50.313.380 47.160.081 47.160.079, 43.458.752 3.701.327 39.691.822 30 TITLUL N DOBANZI 23.830.750 20.941.920 8.022.591 8.022.591 8.022.157 3 7.882.669 30 01 Dobanzi aferente datorici publice interne 19.502.920 17.166.920 6.292.142 6.292.142 6.291.708 434 6.158.220 30 01 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 14.816.550 12.480.550 6.292.142 6.292.142 6.291.708 434 6.158.220 30 Ol 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantate 4.686.370 4.686.370 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 3.080.910 2.675.000 1.003.542 1.083.542 1.003.582 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordoanatorii de credite 675.000 675.000 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor oxterne garantate si/sau directe subimprumutate 2.405.910 2.000.000 1.003.542 1.003.542 1.003.542 1.003.542 30 03 Alte dobanzi 1.246.920 1.100.000 726.907 726.907 726.907 726.907 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 1.246.920) 1.100.000 726.907 126.907 126.907 726.907 40 TITLUL IV SUBVENTII 69.521.000: 66.573.000 66.573.000 66.573.008; 64.831.892 1.741.108 76.985.450 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 58.398.000 450.000 53. m n „430.000 55.450.000 708.892 1,741.108 65.862 450 40 20 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 11.123.000 11.123.008 11.123.000 11.123.000 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.871.000 2.419.000 1. 123.000 11.123.000 5 % a "a a ă a n a 8 5l 01 Transferuri curente 2.871.000 2.419.000 1.293 n i 5 a a 7 a 5 a 1.293.331 51 Ol 01, Transferuri catre înstitutii publice 2.873.000 2.419.000 1.293 = = n Ss i = na & a 1.293.331

Pag. 5 - lei- Capi-j Sub- tol capi-| tol ra- graf Gru- pa/ Ar- ti- Titlu | col Ali at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente tegale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 7=5-6 57 57 37 57 59 59 59 7 81 âl 81 81 81 81 81 84 17 oi 01 01 02 02 ol 01 02 05 ot 05 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale Despagubiri civile OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe din fondul de garantare Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale Rambursari de credite înterne Rambursari de credite interne garantate Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate În anii precedenti si 18.534.950 18.534.950. 18.019.980, 514.970 3.364.000 1.050.000 1.204.000: 1.110.000. 22.259.760 22.259.760 6019510 40500 5979016 16.240.250 5.840.250 10.400.000 15.256.340 15.256.340 14.882.340 374.000 49.000 700.000 1.204.000 945.000 17.180.750 17.180.750 3.040.500 40.500 3.000.000 14.140.250 5.840.250 8.300.000 14.517.727 14.517.727 14.144.652 373875 1.068.068 558.942 509.126 10.940.384 10.940.384 2.640.384 2.640.384 8.300.000 8.300.000 -124.621 -124.621 14.517.727 14.517.727 14.144.652 373.075 1.068.068 558.942 509.126 10.940.384 10.940.384 2.640 384 8.300.000: 8.300.000: 124621 -124.621 12.510.957 12.510.957 12.137.882 509.126 19.940.354 18.940.384 2.640.384 2.640 384 5.300.000 8.300.000 -124.621 2006770 2.006.770 2.006.770 11.824.141 409313 888.152 379.026 509.126 2.640 384 2.640.384 2.640.384 2.640.384

Pag. 6 - lei- Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli legale aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale i tale Ti angajament trimestriale tol |grafj Titluj col | at 5 6 T=5-6 8 recuperate în anul curent 124.621 124.621 124.621 85 01 Ol | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -124.621 -124.621 5100 02. Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 66.190.140 33.475.660 34.285.864 34.285.864 33.303.760 982.104 35.101.668 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 39.130.640 29.905.250 3 24.958.786 24958. 786 23.977.116 981.670 25.909.993 01 CHELTUIELI CURENTE 39.130.640: 29.903.230 24.985.360 = 24.985.360 24.003.690 981.670 25.909.993 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 22.134.960. 15.385.550 12718772 12.718.772 373.409 13.969.220 10 01 Cheltuieli salariale în bani 17.295.709; 12.001.800 9.980.677 9.980.677 213.044 11028716 10 01 01| Salarii de baza 15.217.610 16.425.840 9.309.272 9.309.272 185.938 10.522.336 10 01 03| Sporuri pentru conditii de munca 23.000 25.000 24.144 24.144 10 01 06, Alte sporuri 1.449.000 1.086.750 24527 245.271 vi ă = q d ă 5869 10 01 08, Pondde premii 116.990 86.940 86.935 86.935 86.935 10 01 09| Prima de vacanta 65.000 65.000 58.647 58.647 38.647 10 Ol 12, Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 374.800 266.100 248 580 248.580 248.580 254.897 10 01 13| îndemnizatii de delegare 47.300 46.170 7.828 7.828 3.657 2m 5.60% 10 03 Contributii 4.839.260 3.383.750 2.738.095 2.138.095 2.639.730 98.365 2.940.510 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 3.541.170, 247192 2.024.377 2.024.377 1.968.676 55.701 2.203.080 10 03 02) Contributii de asigurari de somaj 95.020 60.850 48.367 48.367 46.922 La45 61753 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanataic 979.930 663.510 535.091 535.091 496.553 38.538 576.871 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 18.310 14,622 14.622, 14217 405 16.177 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 25.800 19.350 Ş = a 19.350, 17074 2.276 17.163

Pag. 7 - lei- Capi- tol Sub- capi-i tol Pa- |Gru- Ta- | pa / graf] Tidlu Ar ti- col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale trime: aprobate la cum finele perioadei de raportare striale ulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 01 oi 01 01 oi ot oi i 01 04 04 05 05 0% 0% 0% " 06 oi 02 03 04 05 06 08 ot 02 Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICI Bunuri si servicii Fumnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apă, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Doplasari interne, dotasari, transferari Deplasari în strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 168.810 16.050.680 4.558.066 132.140 76.506 678.000 95.000 49.47 98.000 953.100 2.475.850 1.350.000 659.040 659.040 672.890 612.890 60.000 17.000 93.950 143.810 13.574.680 750.250 a 112.140 68.500 608.000 82.500 39470 61.000 738.100 15.000 73.950 96.288 11.757.462 3.275.967 111.202 3 44.762 522.314 < Le! i 68.498 31.265 43885 739.008 1.715.033 606.369 506.949 506.949 48521 48.521 499 804 483.316 16.388 9.649 66.468 96.288 11.757 462 3.275.967 111.202 44762 522314 68.498 739.008 1715033 606.369 506.949 506.9 48521 48.521 499804 9.649 66.468 96.288 11.149.201 2.876.976 96.956 44.156 ra s 8 a a & m 624.949 1.551.162 606.369 506.949 506.949 44163 163 499.804 483.416 16.388 9.649 23.268 114.059 a 158 3.758 43.200 6 543 11.431.647 2.768.413 114.368 24, e - 579.746 10.508 23.263

Pag. 8 - lei- 5 Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ati. Credite bugetare Angajamente = Angajamente Angajamente Plati teli trimestriale aj saj legate Chettuteli aprobate la cumulate bugetare legate efectuate de platit efective finele perioadei de raportare tol | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire îndicator Credite de anuale angajament tol |eraf| Titlul col | at sal A B 1 2 3 4 o "a m > "a derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 1.220.600 1.220.600 1.017.591 1.017.591 959.198 38.393 957.203 20 30 Alte cheltuieli 7.345.290 5.903.000 5.726.144 5.726.144 3.622.225 103.919 6.117.927 20 30 01| Reclama si publicitate 14.000 12.000 8.738 £.738 8.738 8.720 20 30 02| Protocol si reprezentare 119.000 110.000 4.990 4.990 1990 11.991 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 34.000| 27.006 22.646 22.646 22.646 22.647 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7.187.290 5.754.000 5.689.770 5.689.770 5.585.851 103.919 6.074.569 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 945.000! 945.000 509.126 509.126 509.126 509.126 59 17 Despagubiri civile 945.000 943.000 309.126 509.126 509.126 509.126 84 PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE îN ANUL CURENT -26.574 26.574 -26.574 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 26.574 -26.574 26.574 85 oi Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -26.574 26.574 -26.574 85 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -26.574 -26.574, -26.574 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.228.750 2.628.510 1.304.487 1.304.487 1.304.487 1.303.006 oi CHELTUIELI CURENTE 3.188.250 2.588.010 1.304.487 1.304.487 1.304.487 1.303.006 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 317.250 9.010 11.156 11.136 11,156 9.675 20 91 Bunun si servicii 312.450 165.400 8.044 8.044; 8.044 7.681 20 Oi 01| Fumituri de birou 2.000 1.498 1.498 1.498 498 20 01 02| Materiale pentru curatenie 1.600 107 1077 1.077 1.077 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 1.000 300 425 425 425 425

Pag. 9 - lei Capi- Ali ned at Denumire indicator Credite bugetare Credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 2 n 7=5-6 8 20 20 51 51 7 8I 31 31 01 oi 91 02 03 05 30 30 30 ot 01 oi 01 04 08 09 04 30 01 Apa, canal si salabritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Carti, publicatii si materiale documentare Alte cheltuieli Chirii Ahte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile publice OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe din fondul de garantare TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 500, 1.800 305.150 2.000 1.400 1.400 200 1.200 700 500 2.871.000 2.871.000 2.871.000 40.500 40.500 40.500 40.500 23.830.750 450 1.500 160.000 1.500 1.050 1.050 2.419.000 2.419.000 2.439.000 40500 40.500 40.500 40.500 20.941.920 = = 243 3.156 1.444 1.039 1.039 129333 m = = n ci = a FA ă 3.156 1444 1.039 a m = 1.293. ma AA ca a m = a 5.022.594 =, 350 a m a a & a a a a â & A 434 7.888.669

Pag.10 -Iei- Credite bugetare Angajamente toi | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legal Cheltuieli angajament egale aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7-56 8 01 CHELTUIELI CURENTE 23.830.750, 20.941.920 8.022.591 8.022.591 8.022.157 434 7.888.669 Capi-| Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Ali. tol |graf Titlu| col | at 30 TITLUL HI DOBANZI 23.830.750, 20.941.920 8.022.591 8.022.591 8.022.157 434 7.888.669 30 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 19.502.920 17.166.920 6.292.142 6.292.142 6.291.708 434 6.158.220 3 01 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 14.816.550. 12.480.5 2 6.292.142 6.292.142, 6.291.708 434 6.158.220 30 01 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantate 4686370 4.686.370 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 3.080.916 2.675.000 1.003,54: 1.003 542 1.003 54 E 1.003.542 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate do ordonatorii de credite 675.000 675.000 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 2.405.910 2.000.000 1.003.542 1.003.542 1.003.542 1.003.542 30 03 Alte dobanzi 1.246.920 1.100.000 726.907 726.907 726.907 726.907 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 1.246.920 1.100.000 726.907 726.907 126.907 726.907 6000 02 Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI Wa SIGURANTA NATIONALA 13.960.810 11.041.290 8.420.041 8418881 7.399.057 1.019.824 7.806.161 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 13.960.810 11.041.290 8.420.041 3.418.881 1.399.057 1.019.824 7.806.161 XI CHELTUIELI CURENTE 13.960.810 11.041.290 420.041 3.418.881 7.399.057 1.019.824 7.806.161 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.152.000 6.373.800 3.436.988 4.085.983 201.005 5.078.078 10 Ol Chcltuicti salariale în bani 5.957.720 4.671.320 4.355.556 4.355.556 că 708.390 647.166 3.983 313 10 Ol 01| Salarii de baza 3.926.720 4.640.320 4.324.556 4.324.556 ră 6773% 647.166 3.952 313 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 26.000 26.000 26.000 26.000: 26.000 26.000 10 01 13| indemnizatii de delegare 5.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10 03 Contribu 2.194.280 1.702 480 1131432 1.131.432 977.593 1 & = a 1.094.765

Pag. 11 - lei= Capi-( tol Sub-| Pa- capi ra- fol graf| Ar- ti- col Ali ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 03 03 o1 01 01 91 01 01 01 oi ol 01 03 05 05 01 m % 01 02 03 04 [n 0 08 09 01 Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de Sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumituni de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posia, telecomunicatii, radio, tv, mternet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si nctionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar 1.652 290 39.600: 22.820 67.400 4.604 810 860.190 3.500 9.500 143.000 22.000 27.800, 15.000, 413.000 94.390 214.000 189.000 25.000) 1.282.140 30.700 319.620 17.720 119,500 18.000 27.800 15.000 102.000 208.000 51.390 75.000 50.000 25.000 876.934 19.600 6.978 55.476 7113 24077 74107 203.460 38.657 73440 49.953 23.487 876.934. 19.600. 2.931.893 123.211 713 23.790 12.501 768.982 16.67%) 189.407 10.534 73497 205.180 33.316 218819 892 11.433 na a s = a ci 409.259 55.475 19.728 8.092

Pag. 12 - lei Capi-| Sub- tol | capi-i tol Pa- ra- grafi Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 6500 02 6502 20 20 20 20 20 39 59 01 10 10 10 10 10 06 06 RL 23 30 30 30 30 01 01 01 ol Ol 03 04 3 0 02 3 Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudit Te derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuicii Prime de asigurare non-v Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale Partea l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit indemnizatie de conducere 167.000 167.000 5.060) 10.000 3.264.620, 12.360, 542.320 2.710.000: 1.204.000 1.204.000 241.815.360 1453.426.260 145.426.260 106.604.000 83.323.220 64.023.880 2 s = A a a a a = ua a a 10.000 2.494.800 12.300 450.000 2.032.500 1.204.006 1.204.000 198.655.770 1153.463.760 15.463.760 80.261.500 62.234.000 44.124.280 224.662 224.662 4724 39.266 1853.062.986 109.995 489 110.026.614 75.091.581 58.792.808 41.695.552 224.662 4724 59.266 3.614 2.142.976 185.062 986 109.995.489 10.026.614 75.091.581 58.792.808 695.552 168.159 168.139 55.792.808 41.695.552 161.424 49.625 111.799 12.766.568 6.083.361 6.083.361 92.800 92.800 3.514 2.029.790 4726 a = = < a = că e 172.147.899 104.157.821 75.549 484 59.160.843 660.536 80.805 65219

Pag.13 - lei Capi- tol Pa-|Gru- ra- | pa/ graij Titi Ar- ti- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale trime: aprobate la cum finele perioadei de raportare striale ulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieţi legate de platit efective 2 e 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 oi oi 01 01 01 Ol 01 01 3 03 03 ni 01 01 01 04 05 06 10 HU 12 13 3 01 02 03 04 05 0 ol 02 03 Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocuipate prin cunul Fond aferent platii cu ora Îndermnizatii platite unor persoane din afara unitati Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariate in bani Contributii Contributii do asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII Bunuri si servici Fumiruri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, ilurninat si forta motrica 1.309.430 2.250.330 1.634.316 2.017.026 75.900 12.012.550 23.280.780. 17.246.910 482.070 4.459.100 138.560 2. 952.040 36.857.260 23.125.330 219.240 226.240 17.595.610 1.124.870 1.899.360 1.185.840 1.896.330 75.900 11.827.420 18.027.500 13.381.770 362.480 3.437.860 2.100 711.090 34.002.260 22.923.850 219.240 15.893.999 979.815 1.849 531 880861 1.740.005 70.754 11.576.286 16.298.773 12.261.661 290.450 5 3 a = Za 8 a 127.606 2.061 539.776 34.001.498 22.923.590 219.203 226.209 15.893.972 979.819 1.849.531 880.861 1.740.005 70.754 11.576.286 16.298.773 12.261.614 290.450 3.057.266 127.606 2061 E = = 3 Va 34.081.498 22923 590 = 9.203 = 26.209 15.893.972 1.740.005 70.754 11.576.286 16.298.773 12261.61 290.450 s s a = a a a 127.606 2061 359.776 27.918.137 19.369.074 374710 1.007.631 1.754.021 $16.150 1613931 46.196 3.076.371 2 = a 6.083 361 3.554.516 19.349.737 40.046 179.795 s a a ci = a a a = = sI e i 13.664.629

Pag. 14 = lei- Capi-j Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Ati. Credite bugetare Angajamente tol | capi ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli angajament & aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efcctive finele perioadei de raportare tol |grafțTitlu| col | at A B 1 2 3 4 5 7=5-6 8 = a 2 3 A ci 20 01 04| Apa, canal si salubritate 3.240.950 3.040.950 3.040.920 3.040.920 540.395 2.353.226 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 105.160 105.160 105.153 105.153 ci s n a e 20 01 06| Piese de schimb 23.940 23.940 23.916 23.916 23.316 10.522 20 01 07| Transport 16.130 16.130 - 6114 16.14 16.H4 16.235 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 550.650 350.650 550.622 550.622 469.03. = 81.589 475.587 20 Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 682.640 682.640 682.615 682.615 586.980 9: = a a 410.934 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intrefinere si functionare 2464.77 2.164.901 2.164.866 2.164.866 1.931.778 233.088 1963611 20 02 Reparatii curente 6.318.260 6.318.260 6.318.229 6.318.229 5318229 6.157.427 20 03 Hrana 30 50 5 73 3 20 03 01| Hrana pentru oameni so 80 7 7 73 20 04 Medicamente si materiale sanitare 1.290 1.290 1.274 1274 1274 1436 20 04 01| Medicamente 1110 1.110 1.102 1.102 1.102 20 04 02| Materiale sanitare 180 180 172 172 172 12 20 05 Bunuri de naiura obiectelor de inventar 593.050 593.050 593.029 593.029 402.571 190.658 25.389 a = a + 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 145.130, 145.130 145.127 145.127 20 05 e n Alte obiecte de inventar 447.920 447.920 447.902 447.902 < 3 1 a a 244 190.658 25.387 20 0% Deplasari, detasari, transferari 1.480 1.480 1.465 1.463 1.465 1465 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 1.480; 1.430 1.465 1.465 1.465 1.465 20 09 Materiale de laborator soi 60 ta 2 52 3 = 18 20 13 Pregatire profesionala 4480 4480 4.463 4463 4.463 4.463 20 14 Protectia muncii 218.890 218.890 218.873 167.998 166.507 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea

Pag.15 -lei- Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | G- | Denumire indicator Credite de anuale - - Angajamente Angajamente Plati Chettuieli angajament trimestriale legale aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare tol |grai| Titlu col | at A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 întereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 1.830 1.830 1.825 1.825 1.825 1.825 20 30 Alte cheltuieli 4.592.510 3.938.990 3.938.625 3.938.625 1651313 287.312 2.110.094 20 30 03| Prime de asigurare non-viata - 53510 5.510 - 5.493 5.493 5.493 5493 20 30 04| Chiri 4.010.760 3.357.230 3.357.218 3.357.218 1.069.906 ti = = a si 1.608.957 20 3 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 576240. 576.250 575.914 515914 575.914 495.644 57 TITLUL VHI ASISTENTA SOCIALA 750.000 500.000 374.593 314.593 374.593 410.958 57 02 Ajutoare sociale 750.000 300.000 374.593 374.593 374.593 410.958 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 235.030 126.000 1518 1518 1518 1.645 57 02 02| Ajutoare sociale în natura 514.970 374.000 373075 373.075 373.075 409.313 59 TITLUL KX ALTE CHELTUIELI 1.213.000 700.000 558.942 558.942) 538.942 379.026 59 01 Burse 1.050.008 700.000 558.942 < a = 2 558.942 379.026 59 17 Despagubiri civile 165.000| 4 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 31123 -31125 -31.125 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE îN ANUL CURENT -31.125 -31.123 -31.123 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent 31.125 a a E a z 35 01 Oi | Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -31.125 a a = a 6602 SANATATE 7.909.510 6.517.490 4.725.422 4,725.422. 4 01 CHELTUIELI CURENTE 7.909.510 6.517.490 4.723.422 = EI „i = ȘI 4.698.411 a a s vi a = a a a = 4698411 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.060.000 3.044.980 2.837.622 = a Ss = & ci = Se = ci 2.798.109 10 01 Cheltuieli salariale in bani 3.182.110 2.386.500 2.186.990 2.186.990 2.186.990 2.191.096

Pag.16 - Iei- Capi- toi Sub-[ Pa- capi-| ra- tol |grafl Gru- pa / Titlu ned Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective 2 3 4 3 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 91 91 3 03 03 03 03 ol Ol 02 04 04 05 05 06 06 30 3 01| Salarii de baza 05| Sporuri pentru conditii de munca 3 | Indemnizatii de delegare Contributii 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 02| Contributii de asigurari de somaj 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL HI BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare 01| Medicamente Bunuri de nafura obiectelor de inventar 30| Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari 01 | Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli 04 | Chiri 3.140.116 40.000. 2.000 877.899 627.040 16.000 166.000 62.000 3.849 510 149.490 149490 2779920 23.000 23.000 66.190 66.190) 103.390, 727.520 77.000 2.350.000 35.000 1.500 658.480 458.780 12.000 120.500 53.200 62.000 3472510 149.490 149.490 2.479.920 23.000 23.000 66.190 66.190 103.390 103.390 650.520 2.161.310 25.680 650,632 458.776 10.780 114.628 4717 61.731 1.887.800 6.385 6.385 1.222.724 11.42 11.422 647.269 2.161 310 25.680. 650,632 458.776 10.780 114.628 4717 01.731 1.887.800) 11.422 11422 647.269 2.161 310 25.680 458.776 10.780 14628 4.77 647.268 2.163.416 25.680 607.613 458.776 10.780 114,628 1.247.702 41.269

Pag.17 - lei- Capi-| Sub-i Pa- |Gru- tol | capi-| ra-| pa / tol |graf| Titlu Ar ti- col Ali ne4 at Benumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale Cheltuieli de platit efective B 2 6702 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 Ol 01 01 oi oi 01 91 ol ol oi 03 03 03 03 01 05 06 08 10 12 % Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Fond peniru posturi ocupate prin cumul indemnizatii platite unor porsoanc din afara unitatii Îndemnizatii de delegare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 50.520 48.211.840 48.211.840 11.286.530 9.136.080, 6.254.040 432960 396.930 2.800 11.000 1.267.550 42.000 246.000 416.800 2.150 470 1.628.650 39.400 390.170 22.79% 89.460: 36.925.299. 650.520 42913120 42.913.120 8.771.340 1.147.320 455) 440 402960 299.330 2.140 71.000 1.247.250 54.000 187.500 331.700 1.824.020 299.720 17.080 50.600 34.143.780 55272 1.247.246 19.785 162.687 1.074.979 23486 13.964 11.934 31.482.651 647.269 = a a = n a = 9.536. 5 = a 8.054.206 6.668.523 4.322.228 E e = n n 215.097 m a NE o n 1.247,24 19.783 162.687 307.938 1.074.975 23 486, 261.320. 13.964 11.934: 31.482.681 307.938 1.354.997 235.719 a 2 10.505 28.403.126 = S a = 3.306.243 226.688 196.002 94648 3991 5420 1.659 88.284 30.686 m a = d a A = a 60] 3.425 647.269 36.224.961 36.224 961 19%, 6.590.243 4266328 329.808 210.354 1.238.688 18.953 162657 310.863 400.212

Pag. 18 - lei- Capi-[ Sub-| Pa-|Gru-| Ar-] Al Credite bugetare Angajamente " na tnt Credite de Angajarente Angajai fe Plati ieli tol | capi-j ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator a d i ia sai gajamen Chettuțeli angajament anuale trimestriale legațe aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare tal graf Titlu col | at A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 Ol Bunuri si servicii 2.687.000 0 a 6.620 1.511.946 1.511.946 1.504.135 7.791 1.457.909 20 01 01| Fumituri de birou 40.180 39.590 33.387 33.387 33.387 32.575 20 01 02, Materiale pentru curatenie 30.700 18.350 MI 1171 HAT 9.348 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 390.200 361.000. 353.692 353.692 353.692 322.073 20 Oi 04| Apa, canal si salubritate 46.150 41.150 24.049 24.049 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 58.000 48.000 38.545 38545 20 Oi 06| Piese de schimb 9.960 4340 4.303 4303 4.303 4767 20 01 07| Transport 20.000 5.000 1.400 1.400 1.400 20 Oi 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 142320 102.000 97.001 97.001 97.001 95471 20 Oi 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 870.000 693.000 519.599 519.599 518.775 824 487778 20 01 30, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1.079.490 714.190 428.799 428.799 6.967 506.892 20 02 Reparatii curente 235.000 190.000 185.342 185.342 185.342 188.252 20 03 Hrana 175.000 175.000 152.976 152.976 152.976 175.670 20 03 02| Hrana pentru animale 175.000; 175.000 152976 152.976 152976 175.670 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 406.380 464.380 358.386 Ş 5 < a = = A Ș Ci 20 05 30| Alte obiecte de inventar 406.380 464.380 350.386 Ş a a 86 349.896 490 20 06 Deplasari, detasari, transferari 216.000 207.000 191.709 191.703 190.653 1.056 178.980 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 179.000 172.000 167.929 167.929 166.873 1.056 200 20 06 02| Deplasari în strainatate 37.000 35.000 23.780 23.780 23.780 23.780 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 10.000 10.000 si 6 sI 5 20 13 Pregatire profesionala 9.000: 9.000 4010 4010 4010 20 4 Protectia muncii 18.500 16.500 13.893 13.893 13.893 13.893

Pag.19 -lei- Capi- toi Sub- tapi-| tol Ali ne4 at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legate Plati efectuate Angajarmente Cheltuieli legale de platit efective 2 4 5 6 7=5-6 8 6802 85 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30 30 30 30 01 01 0 01 Ol 01 01 ol 01 01 01 02 04 01 i 05 06 10 12 13 30 Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indermizatii platite unor persoane din afara unitatii Îndemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani 33.168.410, 12.000: 2000 96.000 33.055.410 40.267.750 40.267.750 15.327.990 12.118.400 6.180.000 1.000 253.070 33.761.400 33.761.400 12.735.220 10.041 430 4.390.090 5.218.000 53000 e R na a = â 29.072.358 8.858 70.827 28.992.673 -5.662 -5.662 -5.662 -5.662 30.810.850 30.849.104 11.888.749 9.408.179 4.036.850 99.765 19.879 7401 195.624 29.072.358 5.858 70.827 28.992.673 -3.662 -5.662 -5.662 -3.662' 30.810.850 30.849 104 11.888.749 9.408.179 4.036.890. 99.763 19579. 7.401 59 195.624 26.002.140 70.827 25.922 45: 3.662 -5.662 21.433.586 237 471.840 10.859.982 8.599.690 3.699.266 94.163 6310 6.401 4618601 3.070.218 26.215.740 70.827 3.070.218 26.136.055 3.377.264 27.066.706 3.377.264 27.066.766 1.028.767 10.777.803 337.624 3.785.117 3.602 88.154 13.569 16.539 1.000 6.600 429.960 4.548.042 >

Pag.20 - lei Capi- tol Gru- pa/ Ar= ti- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective 2 3 4 5 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 03 Mu 03 91 01 ot Ol Ol 01 01 oi 01 oi 01 01 94 0% oi 02 3 05 0 07 08 09 Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente 3.209.580 2.693.790 2.388.140 2.008.330 63.990 53.010 610.660 308.930 117.500 98.640 7.154.810 6.269.840 513.070 1.347.280 71.480 67.360 31.560 e & & 0 346.900 3 a 35 = 0 158.700 152.840 97.800 88.600 47.000 43.500 100,570 76.170 222.430 190.900 36.500i 34.500 402.530 341.340 130.350 128.000 2.480.570 1.879.814 8.586 464.960 33.657 4817271 906.559 51.867 21.716 216.361 109.404 73.863 13817 199.093 96.286 2.480.570 1.879.814. 35.586 464.960 83.637 4817221 906.559: 51.867 21.716 216.361 199.093 96.286 1.718.205 34. = 76 424616 12.332 10259 4.475.494 902.045 51.867 a a & vi a 108.719 e = E a a 65.616 13817 96.286 161.605 3.70 36.330 40.344 424087 1.221 46.990 42.758 4.466.407 869.971 53410 127611 16.576 3.42 194.897 96.427

Pag.21 - lei- Credite bugetare Angajamente tol | capi] ra-| pa/ | ti- | ned Denumire îndicator Credite NA anuale Angajamente | Angajamente Plati levate Cheltuieli tol |graf| Titlul col | at 1 aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali- A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 03 Hrana 1.939.310 1.487.500 1.208.219 1.208.219 1.096.143 112.074 1.084.739 20 03 Ol | Hrana pentru oameni 1.939.310 1.487.500 1.208.219 1.208.219 1.096.145 112.074 1.084.739 20 04 Medicamente si materiale sanitare 44.800 39.280 21.735 21.735 20.922 SI3 25.608 20 04 01, Medicamente 37.990 33.600 19.521 19.521 18.708 s13 21.502 20 04 02| Materiale sanitare 3.780 3.150 217 217 217 1.743 20 04 04| Dezinfectanti 3.030 2.530 1.997 1.997 1.997 1963 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 33.430| 30.370 18.022 18022 15.432 e s A ci 7.680 20 05 01| Uniforme si echipament 500 500 20 03 03; Lenjerie si accesorii de pat 500 500 20 05 30| Alte obiecte de inventar 32.430) 28.370 18.022 18.022 13432 5 a m ci 7.680 20 06 Deplasari, detasari, transferari 19.000 19.000 2.099 2.099 2.099 2099 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 11.000 11.000 2.099 2.099 2.095 2.099 20 06 02| Deplasari in strainatate 8.000 5.000 20 Carti, publicatii si materiale documentare 7.506 7.000 1.566 1.566 3.526 20 12 Consultanta si expertiza 13.000 13.000 6.662 6.662 6.662 6.662 20 13 Pregatire profesionala 23.330 DI a a 11379 11379 11.379 11379 20 14 Protectia muncii 16.340 13.780 9578 9.578 9.578 8.775 20 30 Alte cheltuieli 3.412.680 3.159.300 a = d s ci z ci 221.736 2349541 20 30 01, Reclama si publicitate 2.300 2.300 = a = că 20 30 02| Protocol si reprezentare 4500 4.500 2.028 2028 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 50.380 24.560 40.399 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.355.500 3.108.000 2.508.528 2.508.528 2.286.792 221.736 2.306.614 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 17.784.950 14756340 14.143.134 14.143.134 12.136.364 2.006.770 37 02 Ajutoare sociale 17.784.950 14.756.340 14.143.134 14.143.134 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 17.784.950 14.756.340 14.143.134 14.143.134 2.006.770 11.822.496

Pag. 22 -lei- Capi-| Sub-! Pa- tol | capi-] ra- tol igraf| Gru- pa/ Titlu Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli egale de platit efective B 2 7000 02 7002 85 85 85 20 20 20 20 7 sl sI 81 01 01 01 oa 05 30 30 01 91 91 o n 05 PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU ST APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICI Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 73.303.080 53.582.440 31.363.180 31.363.180 24.080.040 24.080.040 44.690. 44.690 1.238.450 7.238.450 22219260 22.219.260 5.979.010 5.979.010 64.300.990 47.143.920 30.003.670 30.003.670 17238.450 17.140.250 17.140.230 3.000.008 3.000.000 38.781 968 27.864.590 27.864.590 20.836.524 20.836.524 18711 18.771 7.009.295 7.009.295 10.940.384 10.940.384 2.640.384 -38.254 55.959.021 38.781.968 27.864.590 27.864.590 20.836.524 20.836.524 18.771 18.771 7.009.295 7.009.295 10.940.384 10940384 2.640.384 54.502.001 TE RA o a i n 4 = Sa = A a "i m a 20.480.843 20.480.843 18771 18.771 = 6.815.640 6.815.640 10.940.384 10.940.384 2.640.384 1.437.020 35541 029 a A 6 21.249.973 e = 15.609.589 e A e e n 18.609.589 355.681 16.198.145 355.681 16.198.145 3.217 = n a o s ri a a 193.655 2.408.227 2.640.384

Pag.23 -lei- Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. capi-j ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator tol igraf| Titlu col| at Credite de anuale angajament aprobate la finele perioadei de raportare Credite bugetare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale Cheltuieli de platit efective A B 1 2 3 4 5 17402 8000 8102 si 02 Rambursari de credite interne SI 02 01| Rambursari de credite interne garantate SI 02 05| Rambursari de credite aferente datorici publice interne locale 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 83 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 83 01 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent 85 01 Ol | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) PROTECTIA MEDIULUI 01 CHELTUIELI CURENTE 20 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 20 ol Bunuri si servicii 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE 01 CHELTUIELI CURENTE 40 TITLUL IV SUBVENTII 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif 40 20 Subveniii pentru compensarea 16.240.250 5.840.250! 10.400.000, 19.722.640 19.722.640 19.722.640 19.722.640 19.722.640 108.826.770 40.221.000 40.221.000 40.221.000 29.098.000 14.140.250 5.840.250 8.300.000 17.157.070 17.157.070 17.157.070 17.157.070 1.157.070 101.755.500 37.273.000 37.273.000 37.273.000 26.150.000 8.300.000 5.300.000 -23.006 -23.006 -23.006 -23.006 17.157.053 17.157.053 17.157.033 17.157.053 17.157.053 101.741.767 37.273.000 37.273.000 37.273.000 26.130.000 8.300.000. 8.300.000 23.006 -23.006 -23 006: 101.741.767 = a 7 000 a Ru a 73.000 a 37.273.000 26.150.000 8.300.000 8.300.000 -23.006 -23.006 -23.006 -23.006 16.269.369 16.269.369 16.269.369 16.269.369 16.269.369 1.054 36.773.000 36.773.000 25.650.000 837.684 587.654 887.684 887.684 587.684 6.200.713 300.000 500.000 500.000 500.000 14.291.056 14.291.056 14.291.056 14.291.056 14.291.055 30.434.475

Pag.24 - lei- Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- capi-| ra- | pa / af| Titlu tol ti- col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legate de platit efective B 2 n 8302 8402 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 01 20 03 03 03 01 02 Ol Ol 03 04 06 cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE THLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru infrctinore si functionare TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE THLUL NI BUNURI SI SERVICII Reparatii curente 11.123.000 229.100 229.106 150.000 123.600 123.600 26.400 19.800, 680 4.800 320 800: 79.100 79.100 79.160 68.376.670 65.376.670 39.076.670 39.076.670 11.123.000 182.560 112.500 89.640 89640 22.860 17.026 600 4260 280 70 70.000 70.000 70.000 64.300.000 64.300.000 35.000.000 35.000.000 11.123.000 168.767 168.767 104.904 82.066 82.066 22.838 693 63.863 63.863 63.863 64.300.000 64.300.000 33.000.000 35.000.000 11.123.000 168.767: 168.767 104,904 82.066 82.066 22.838 a = E e Rs 693 63.863 63.863 64.300.000 64.300.000 35.000.000 35.000.000 11.123.000 168.767 168.767 104.904 52.066 32.066 22.838 E S & aa a a a & ATA sa s Ş 3 Ş 30.540.395 11.123.000 170.332 170332 106.568 17.244 295 465 63.764 63.764 5.700.713 62.652.308 5.700.713 62.652.308 4.459.605 27.224.033 4.459.605 27224033

Pag-25 -lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare tol | capi- toi e de ment fi- | ne Denumiri col | at Angajamente Angajamente | Angajamente Plati anuale trimestriale aprobate la cumulate finele peri raportare Cheltuieli legate bugetare iegale efectuate de platit efective dei de 2 = = 5 40 40 03 93 29% 29.300.000 rentelor de pret si tarif 29.300.000 29.300.00% 29.300.000 Director Economie Șef Serviciu Buget Fc. Smaranda HARAC ICU Ec. Steliana STANCIU fi TE fo /

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30092011 Pag. 1 - lei- ICapi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf; Ali- ne- Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi „bugetare trimestriale cumulate Drepturi constafate Incasari Total, din care: din anii din anul realizate precedenti curent Sfingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 3-4+5 4 5 & 9001 0002 2900 3300 3702 3900 3902 4000 4002 02 04 02 01 03 07 10 02 13 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL E VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII [TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare IL VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor adrninistrativ- teritoriale Depozite speciale pentru consiructii de locuinte HI OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare -paste 90 de zile 150.119 530, 63.819.280 63.019.280 63.019.280 63.019.280 63.019.280, 3.144 700 3.144.700: 1.000 641.000 2.381.000 201.700 124.134 560 57.501.850 57.501.850 57.501.850 57.501.850 57.501.850 3.144.700, 3.144.700 1.000, 641.000 2. 01.000 201.700 85.868.106 31.790.898 31.790.898 31.790.898. 31.790.898. 31.790.898 8.508.407, 8.508.407 647.457 1.646.173 213.857 4314.075 4314075 1.894.815 920 5419924 80.448.182 80.346.474 31.790.898 31.790.898 31.790.898 31.790.898 31.790.898 31.790.898 31.790.898 31.790.898 31.790.858 31.790.898 5.419.924 3.088.483, 3.186.773 5.419.924 3.088.483, 3.186.775 920 647. 437| 647.457 5.419.924 2.226.249 2324541 = CE a = Sa = sa R e s = 4314075 4.314.075 4.314.075 1.894.815 1.894.815

Pag. 2 - lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- iGru- ra- graf; Titlu | col Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi Drepturi constatate „bugetare trimestriale cumulate Total, din care: din anii precedenti curent din anul Incasari reațizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 = 3=4+5 4 5 8=3-8-7 4002 4100 4200 4202 14 02 01 12 16 Ol OI ol 01 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare -peste 120 de zile IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Retchnologizarca centralelor termice si electrice de termoficare -sub 30 de zile Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit peste 30 de zile Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare 3.713.400 3715400 3.715.400 800.000 1.181.800. 641.000 641000 1.092.600: 1.519.600 1.519.600 1.519.600: 427.000 1.092.600. 2.419.260 2812713 2.812.719 2.419.260 2.012.719 2.012.719 2012719 2012719 427.136 1.583.583 1 427.138 585.583 2.419.260 2012719 2012719 2.012.719 427.336

Pas. 3 - lei- 8. Prevederi i C Sub- Pa- [Gru- |Ar-| Ali-| vederi Drepturi constatate api- | Su: a. TUL 7 i bugetare Prevederi Incasari Stingeri pe tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicatar - bugetare i Total, din anii din anul realizate alte cai constatate trimestriale tol | col | at aprobate la din care: precedenti curent decat incasari | de încasat cumulate finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 - wo n 8=3-6-7 4502 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 80.240.150 61.968.410 39.242.007 39.242.007 39.242.007. 01 Fondul european de Dezvoltare Regionala 30.720.820 -' 27.903.740 2.736.684 2.736.684 2.736.684 01 Sume primite în contul platilor 01 efectuate in anul curent 30.720.820 27.903.740 1.046.833 1.046.833 1.0463) 02 Sume primite în contul platilor 02 efectuate in anii anteriori 22877 22977 22.877 03 Prefinantare 1.666.874; 1.666.874, 1.666.874 02 Fondul Social European 2.841.700 2.265.700: 700.016 700.016 700.016 01 Sume primite in contul platilor 01 efectuate in anul curent 2.841.700 2.265.700 02 Sume primite in contul platilor 02 efectuate in anii anteriori 345.779 345.779) 03 Prefinantare 03 Fondul de Coeziune 43.920.760 29.714.290 35.805.307 35.805.307) 35.805 307 01 Sume primite in contul platilor 01 cfectuate în anul curent 43.920.760 29.714.294 205.342 A 3 7 m & a a ş m a = a 03 Prefinantare 35.599.965 a = a a a = a = A vă 07 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 107.300: 107.300 01 Sume primite in contul platilor 01 efectuate in anul curent 107.3001 107300 15 Programe Comunitare finantate în perioada 2007-2013 2.649.570 1.977.380 oi Sume primite în contul platilor

Pag. Gru- pa / Titlu Ali-| ne- at Denumi "Prevederi bugeta consta! Stingeri pe alte cui decat incasari du incasat Total, din anii din anul din care: precedenti curent B 4502 91 efectuate in anul cur 2 3=4+5 4 5 5 7 8=3-6-7 2.649.570 1.977.380 Director Economic Șef Serviciu Buget Ec.Smaranda HARACICU Ec. Steliana STANCIU / _ 7 =>

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL. BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30092011 Pag. 1 - lei- Capi- tol Sub-i Pa- |Gru- capi-j ra- | pa / toi |graf| Titlu Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efoctuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 6 7=5-6 8 5002 OI 51 31 si 35 35 35 56 56 56 56 56 36 56 56 56 56 56 ol 91 oi 91 91 01 02 02 02 02 03 03 03 OI 02 ol 02 03 01 02 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe de dezvoltare TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile*) Programe Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Chletuieli nectigibile*) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila 154.832.400 87.849.790 3.635.280 3.635.286 3.635.280 1.181.800 1.181.800 1.181.800 83.032.710 33.356.730 6.532.560 25 570.680 3.253.490 2.841.700 125.000 2.385.070 331.630 43.920.760 18.642.080 16.777.880 128.847.430 70.587.430 2.578.000 2.578.000 2.578.000 427140 427.140 427.140 67.582.290 34.688.780 6.532.560 1.829.730 310.970 29714290 11.164.990 10.048,500 49.403.316 8.371.300 41.925 41.929 41.929 427.136 427.136 427.136 7.902.235 4.624.027 1.992.627 122.794 1.806.495 63.338 1.184.296 953.077 49.403.316 8.371.308: 41.929: 41.929 41.929: 427.136 1.902.23 4624027 697.381 3.926.622 63.338 1.184.296 955.077 46.163.697 8371.300: 41.929 41.929 41929 427.136 427.138 427.136 n a și 3 & = 4.624.027 697.381 1.992.627 122.794 1.806.495 63.338 1.184.296 3.239.619 25.160.098 2.229.788 427.136 427.136 4.802.652 63.794 298 65476 RI a a a s și a 1.388.397

Pag. 2 - lei- Capi-j Sub-i Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Angajamente Angajamente Angajamente Plati Chettuieli legale aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raporfare Credite bugetare tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne3 Denumire indicator Credite de anuale trimestriale «| ora angajament tol [grai] Titlu| col | at i A B 1 2 3 4 o In 7=5-6 8 56 03 03| Cheltuieli neeligibile*) 8.500.800 8.500.800 229.219 229219 229.219 84323 56 07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 107.300 107.300 96.941 96.941 96.941 56 07 01| Finantarea nationala*) 12.730 12.730 7156 7.756 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 90.670 90.670 85.308 35308 55.308 56 07 03| Cheltuieli neeligibile 3.000 1500 3877 asr 387 56 13 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 806.220 806.220 4.344 4.344 4.344 56 15 Ol | Finantare nationala 284220 a 84.220 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 522.000 2) = Fi 00 4344 4344 4544 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 66.982.610, 58.260.000 41.100.722 41.100.722 37.861.103 CI 239.613 22.930.310 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 66.982.610; 58.260.000 41.100.722 41.100.722 37.861.103 239.619 22.930.310 71 01 Active fixe 66.982.610 58.260.000 41.100.722 41.100.722 37.861.103 239.619 22.930.310 71 Oi Ol) Constructii 48.777.080 43.649.970 31.683.328 31.683.328 28.745.598 2.931.730 13.814 548 71 ot 02 asini, echipamente si mijloace de transport 1.830.650 5.435.100 5.063.051 5.063.051 5.063.051 335.422 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 729.350 129.350 152.066 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 9.643.530 8.445.580 4 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI = Ca a = 4354343 4.052.45 301.889 8.128.274 RECUPERATE IN ANUL CURENT 68.706 -6$.706 68.706 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 706 -68.706 -68.766 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si

Pag. 3 - lei- Credite bugetare Angajamente j te aja lati E trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| AK tol | capi-ț ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale angajament tol grafj Titlu| coi | at A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 recuperate in anul curent -68.706 -68.706 -6$.106 85 0i 02| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) -68.706 68.706 -68.706 5100 02 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE -, 3.453.490 3.453.490 2.966.534 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 975.640 975.640 532.405 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 975.640 975.640 532.405 32. 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 975.640 975.640 3 % "a & i 2.953 482 13.052 1.071.704 = < qi a 519.405 13.000 1.070.072 = că a 519.405 13.000 1.070.072 qi 40 3; a Ş < ci Şi A a 319.405 13.000 1.070.072 TH Oi Active fixe 975.640 975.640 ci A ) 40: Z ş < a m a 519.405 13.000 1.070.072 71 Ot Ol) Constructii 106.920 106.920 106.919 106.919 106.849 3514 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 30.000 30.000 21534 a & = Ss = a Ca = a = = Ha 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 3.255 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 838.720 338.720 397.952 397952 354.952 13.000 779.451 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.477.850 2.477.850 2434329 2.434.129 2.434.077 52 1.632 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.477.850 2.477.850 2.434.129 2434129 2.434.077 52 1.632 7" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2477830 2.477.850 2.434.129 2.434.125 2434077 52 1.632 77 01 Active fixe 2.471.850 2477850 2.434.129 2.434.129 2434077 5 a 1.632 71 01 01| Constructii 2477850 2.417.850 2.434.129 2 a a = E 8 3 = ci a + 3 2 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.632 6000 02 Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 186.000 186.000 5.978 5.918 5978 119317 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 186.000 186.000 5.978 5.978 5978 119.817 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 186.000 186.000 5.978 3.978 = e a PE 119.817

Pag. 4 - lei= Capi-i Sub- tol | capi- tol Gru- pa/ Titlu | col Ar- ti- ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platii E Cheltuieli efective B 2 n 6500 02 6502 n" 7" 71 71 n 56 01 01 01 ol 07 07 07 01 01 ol 02 30 Ol 02 03 01 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de ansport Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Chletuieli neeligibile*) Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli necligibile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii 186.000: 186.000 20.000: 166.000: 29.837.840: 4.472.850 2.754.000 2.754.000 2.646.700 125.000 2.228.070 293.630 107.300 12.730 90.670 3.900 1.718.850 1.718.850 1.718.850 1.508.250 186.000 186.000 20.000 166.000 27.782.750 3379350 2.178.000 2.178.000 2.070.700 125.000 1.672.730 229% 107.300 12730 90.670 390 1.201.350 1.201.350 1.201.350 1.158.250 5.446 13.454.363 2.819.626 1.931.868 1.931.868 1.834.927 122.794 1.663.854 48.279 3.877 389.612 889.612 59.612 846.59 5.978 3.975 A Li 2.819.626 1.931.868 1.931.868 1.834.927 122.794 1.663.834 839.612 589.612; 889.612 846.596 5.978 5.978 5.446 13.432.334 2.819.626 1.931.868 96.941 7156 85.308 3877 889.612 589.612 859.612 546.596 22.029 119.817 19.817 1.591 89.433 28793 3.670.258 1.592.925 1490441 1.490.441 1.49 441 1.241.861 248.580 1024584 102.484 102.484 2.655

Pag. g 3 -lei- Capi-i tol Sub-| Pa- |Gru- capi-j ra- | pa / tol |graf[ Titlu Ar- col Aţi ne4 at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente egale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 a 7=5-6 6602 71 71 71 84 85 01 n Ol 01 ui 01 01 02 03 Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 43.100; 167.500 11.387.040 10.505.140: 5 2 A < a a 2 ră 3.635.280 6.869.560 43.100 10.708.590 8.779.516 2.578.000 2.578.000 2.578.000 6.201.910 43016 -1 854 854 -1.854 37 Za 4.509 = a pe A 4 41929 41.929 41.929 4.485.359 43.016 -1.854 -1.854 5 8 n pr a e a s a - R A + 41929 41.929 41929 4.485.359 43.016 -1.854 -1.854 -1 834 41.929 41929 41929 4.485.339 54921 36.882 8.026 1072426

Pag. 6 - lei- Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente toi | ra- | pa/ | ti- | ne- Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajarente Angajamente Plati legale Cheltuieli angajament A aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare tol |grafi Titlu col | at A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 6.869.860 6.201.910 4.485.359 4.485.359 4.485.359 56 Ol Ol Finantarea nationata*) 855.320 855.320 678.477 678.477 678.477 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 4.793.576 4.125.620 3.806.880 3.806.880 3.806.880 56 01 03| Cheltuieli neeligibile*) 1.220.978 1.220.970 2 2 2 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 881.900 1.928.680 1.227.221 1.227.221 1227224 1.072.426 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 351.300) 1.928.680 1227221 1.227.221 1.227.221 1.072.426 7 OI Active fixe 881.900 1.928.680 1.227.221 1227221 1.227.221 1.072.426 71 Ol Ol| Constructii 168 380 1.450.160 1116072 1116072 1.116.072 1.072.426 71 Qi 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 200.000; 200.000 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 513.520 278.520 131.149 111.149. 111.149 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 13.068.230 12.802.090 4.653.861 4.653.861 4.653.861 598.192 01 CHELTUIELI CURENTE 3.036.500 3.036.500 19.787 19.787 19.787 38.581 56 TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE = = 5 “a & & A E & m 18.787 19.787 19.787 38.581 56 oi Programe din Pondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2.996.500 2.996.500 15.443 1 z < 15.443 38.581 56 01 01| Finantarea nationala*) 366.950 366.950 770 77% 70 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 2.085.030 2.085.030 14651 14651 14651 38.559 56 01 03 | Cheltuieli neeligibile*) 544.520 544,520 22 a = SI a 56 13 Alte programe comunitare finantate in z n perioada 2007-2013 40.000 40.000 4.344 4 56 15 01 | Finantare nationala 10.000| 10.000

Pag. 7 - lei Capi-; Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi.) ra- | pa/ | | ned Denumire indicator Credite de anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli ch a angajament egale tol |graf| Titlu; col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 56 15 02| Finantarea externa nerambursabi 30.000 36.000 aaa E FE 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.031.730 9.765.590 4.700.926 4.700.926 4.700.926 559.611 n" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 10.031.730 9.765.590 4.700.926 4.700.926 4.700.926 559.611 71 01 Active fixe 10.031.730, 9.763.590 4.700.926 4.700.926 4.700.926 559611 71 Ol 01) Constructii 8.096.250, 8.096.250 4.244.200 4.244.200 4.244.200 12.685 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 315.835 71 Ol 03, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 701.000 701.000 53.016 71 Ol 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.234.480 968.340 456.726 456.726 456.726 178.075 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -66.852 -66.852 -66.852 83 Titlul XV PLATI EFECTUATE ÎN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 66.852 -66.852 66.852 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent 66.852 66.852; 66.852 85 01 02| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) 66.852 -66.852 66.852 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 909.720 892.720 226.367 226.367 22.029 406.715 01 CHELTUIELI CURENTE 145.700 745.700 157.700 157.700 7.700 161.594 56 TITLUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN = = a & ta FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 745.700 74500 157.700 157.700 s s = = m 161.594 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 195.000 195.000 157.700 157.700 îi = s = 161.594

Pag. 8 - lei- Capi-| Sub- tol | capi-i tol Pa- |Gru- ra-| pa / graf] Titlu Ar- ti col Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadoi de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente egale de platit Cheltuieți efective B 2 wm 7000 02 7002 56 36 56 56 56 70 VEI " "n "N 71 71 = A on Dn nn 02 15 15 15 ol 01 ol oi 01 oi 01 oi 02 01 02 93 30 13 Finantarea externa nerambursabila Chletuieli necligibile*) Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Finantare nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (înclusiv reparatii capitale) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe de dezvoltare TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 157.000 38.000| 530.700 58.700 492.000 164.020 164.020 164.020 135.670 41.247.990 41.247.990 20.206.210 1.151.800 1.181.800: 1.181.800, 19.024 410 137.000 38.000 550.700 58.700 492.000 147.020 147.020 147.020 28.350 118.670 37.887.770 37.887 770 19.451.550 427.140 427.140 427.140 19.024.410 142.641 15.059 68.667 68.667 68.667 68.667 15817272 543.817 427.136 427.136 427.136 116.681 142641 15.059 68.667 68.667. 68.667 68.667 343.817 427.136 427.136 427.136 116.681 142641 15.039 46.638 46.638 46.638 46.638 116.681 22.029 22029 22.029 22.029 2.692.678 2.692.678 146.536 15.038 245.121 55.195 91.381 = 41264 12.027.361 11.980 651 427.136 < a < a

Pag. 9 - lei- Capi-| Sub-| Pa- tol tol graf] Gru- Titlu Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 7402 8000 02 8102 56 56 56 36 56 36 70 71 71 71 "1 70 71 71 71 91 o wi Oi ol ol 01 13 91 oi 01 ol 01 o 02 03 91 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala“) Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile*) Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantare nationala CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 18.808.890 4.163.810 14.407.080 238.000 215.520 215.520 21.041 78 21.041.780 21.041.780 16.741.080 4.300.700 50.107.080 48.309.200 43.920.766 43.920.766 18.808.890 4.163.810 14.407.080 238.000 215.520 213 320 18.436.220 18.436.220 18.436.226 14.469.830 3.966.390 59.537.420 32.102.730 29.714.290 29.7)4.290 116.681 18.134 98.547 15.273.453 17.159.169 2.434.296 1.184.296 1184296 116.681 18.134 98547 2.234.860: 17.159.169. 2.434.296 1.184.296 1.184.296 116.681 12.586.777 1.968.000 16.647.309 2.434.296 1.184.296 1.184.296 2.692.678 2692678 2.692.678 2.423.818 266.860 311.860 24248 46.710 8.270.958 1334823 84.823 n a a 3

7 MI pas "0 NIVA d da 1 "BUŢII NPIAIDS PR 103 TOR E 10 IL GYR 166 696106 USS" LES ap 1s “puse | TO 10 ÎL S0v'0L 0815 LEGE 01068781 FO 10 ÎL 098 IS 69F90TFI EI GE 00FILIST DIE] ARI 10 IL LI 098115 69FIOT FI NF II SALLDV X TINTE IL BORIS 69F'OOTEI OTE NIL SI EL 0OFILEST TVIIdVD AG HIIALTAIHD OL 000'0ST1 000057 Cu | £0 IO 95 5067 ru DU [ZO IO 9S OST UE („epuonvu ramurii | 10 10 95 5967 PSD 559 SF 1899 os 1499 (NI) Dp Ip RULIROIA 10 9£ 5967 08F' 1899 08F [899 ÎNZLD | NIC ND MA TTL 9s s90T 08F' 1899 SNTUND To cm US ELI ON LOLIE TUvS 000NSTI 00071 000051 OFESICT OFERITE (10 10 IL 0000571 DOUG STI OLE RSCT OP SUP Ip 0 IL UUUUSTI OVI ALLOY XTINIIE IL BUDIST] APE TVLIdVD HA [UA ETS'FS GOT 0080058 008'005% | CO ECO 95 LLO'SS6 156 LLO'SS6 088 LLLOE (ZO EU 95 080 TPI 10 0 9s FIR FR 09L'0L6' EP (1) dp Npuo,p ip 0 95 8 9"S=L 9 s £ z a V —_— acd) _ N m ap ap BAIA Wed ap aenun? god a 3e 192 Înprp m apelor ajenur bou | -n | / ud |-ua badea 10) NPIPUD Du ap 2npo. FREE ui PI uv |-av | ra |-ans de) -Pa[- EI

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL. INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE - DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30092011 Pag. 1 - lei- |Capi- | Sub- aa Prevederi Drepturi constatate Incasari | Stingeri pe Drepturi tol |capi- Denumire îndicator anuale - bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol aprobate la trimestriale din care: precedenti curent decat incasari de încasat finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3=4+5 4 5 s 7 8=3-6-7 0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 237.293.540 178.755.330, 151.699.515 13.250.946 138.448 569 133.292.341 24.807 18.382.367 0002 1, VENITURI CURENTE 222.237.500 166.013.630 147.176.120 13.250.946 133.925.174 1530.476.128 24.807 16.675.185 2900 C. VENITURI NEFISCALE 222.237.500 166.013.630 1471.176.120 13.250.946 133.925.174 130.476.128 24.807 16.675.185 3000 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.513.430 1.136.430 1.205.387 15.783 1.189.604 1.190.366 4.882 10.139 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1513430 1.136.430 1.205.387 15.783 1.189.604 1.190.366 4.882 10.139 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.428.000 1.071.000 1.143.107 15.783 1.127.324 1.128.086 4.882 10.139 50 Alte venituri din proprietate 35.430 65.430 62.280 62.280, 62.280 3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 220.724.070 164.877.200 145,970.733 13.235.163 132.735.570 129.285.762 19.925 16.665.046 3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SE ALTE ACTIVITATI 218.643.480: 163.304.610 141.633. 318 13.230.363 128.402.953| 126.201.975 8.857 15.422 486 05 Taxe si alte venituri în invatamant 2.324.250 2.000.000 1.824.800 144449 1.680.351 1672443 2.870 149.487 08 Venituri din prestari de servicii 2.340.090: 1.856.010 2.275.916 316.702 1.959.214 2.002.813 359 272.544 14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 8.832.000 7.128.000 6.059.589 6.059.589 6.050.802 4.928 3.859 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 1.020 1.020 30.743 30.143 30.743 17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 5.810 5.810 970 970) 970 19 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 279.020 279.020 393.155 81619 311536 291.464 191.691 21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 179.316.t10 122.287.912 12.428.491 109.859.421 107.635.731 14.652.381 Venituri din contractele incheiate cu

Pag. 2 - lel- Capi- | Sub- | Pa- |Gru- | Ar- | Ali- bugetare, Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi- ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale „bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol [grafjTitlu | col | at aprobate la trimestriale din cari precedenti curent decat incasari de incasat finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 5 7 8=3-6-7 3310 directiile de sanatate publica din sume alocate de al bugetul de stat 19.421.000 14.565.750 6.630.000 6.630.000) 6.630.000 31 Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii 89.500, 89.500, 89.500 50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 6.124.180 3579410 2.040.133 259.102 1.781.631 1.797.509 500 242.724 3410 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 1.600.000 1.200.000 1.723.959 1.723.959 481.399 1.242.560 50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 1.600.000. 1.200.000 1.723.959 1.723.959 481.399 1.242.360 3610 DIVERSE VENITURI 440.000 332.000 389.479: 839.479) 882.614 6.865 30 Alte venituri 440.000 332.000 889.479 889.479 882614 6.865 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE 40.590 40.590 1.723.977 4.800 1.719.177 1719.774 4.203 91 Donatii si sponsorizari 40,590 40.590 1.291.983 4800 1.287.183 1.287.780 4.203 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarca sectiunii de dezvoltare a bugetului local 4.106.970 -3.634.010 -1.822.364 -1.822.364 -1.822.364 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 4.106.970 3.634.010 1.822.364 1.822.364) 1.822.364 30 Alte transferuri voluntare 431,994 431.994 431.994 3900 10 IL VENITURI DIN CAPITAL 1072 1.072) 1072 3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 1072 1072 102 50 Alte venituri din valoarea unor bunuri 1072 1.072 1072 4100 10 TV. SUBVENTII 71.582.800 6.489.800 4.522.323 4.522.323 2815141 1.707.182

Pag. 3 - lei- | Sub-| Pa- [Gru- [Ar-| AB. ageri Prevederi Drepturi constatate Incasari | Stingeri pe Drepturi tol [capi-| ra- | pa / | ti- | nel Denumire indicator anuale , bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate e trimestriale + decat incasari de incasat to! |graf]Titlu | cot | at aprobate la cumulate din care: precedenti curent finele perioadei de raportare . . A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.181.800 T.F31.000 1.131.000 | FI Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 1.131.000 1.131.000) 113t.o0a 39 Subventii de la bugetul de stat catre instiutiile publice finantate partial sint întegral din veniluri proprii pentru proiecte LI8I.ROO t a 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 6.401.000 5.308.000 1.391.323 3.391.324 1.684 1.707 0 Subventii pentru institutii publice 1.182.000 2.734.000 3.349.394 3.349.394 1.042.242 1.707.182 14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 2.578.000 2.578.000 41.929 929 41.929 Sume din bugetul de stat catre bu: ugotele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 641.000 Ol Sume din bugetul de stat catre bugetele BI locale pentru nantarea aparaturii 01 medicale si echipamentelor de conuini- oi cati în urgenta in sanatate 641.000, 4510 ME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 7.473.240 0.251.900 Or Fondul european de Dezvoltare Regionala 7.473.240, 6251900 91 Sume primite in contul platilor d efectuate în anul curent 4.384.170 3.162.830, 02 02 A.089.070 3.089.070) Director E. dnomie Sef Serviciu-Buget tir rr _ Ec.Smarand Rac ICU Ec. Stela ST ANCIU

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 30092011 Pag. 1 - lei= Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator salam trimestriale Angajamente | Angajamente plai legale Cheltuieli tol |graf[ Titlu | col | at = aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de Taportare A B 1 2 3 4 s 6 7=5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 237.293.540 178.755.330 1553.355.107 153.355.107 132.725.340 20.629.767 148.458.254 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.634.030 3.580.270 1.778.210 1778210 1.776.503 1.707 1.780.031 10 Servicii publice comunitare de evidenta - a persoanelor 4.634.030 3.580.270 1.778.210 1.778.210 1.776.503 1.707 1.780.031 6510 INVATAMANT 15.217.260 12.444.960 10.918.799 10.918.799 10.918.799 10.385.401 03 Invatamant prescolar si primar 4.756.710 4.753.780 4.739.961 4.739.961 4.739.961 4.670.547 01 Invatamant prescolar 4.128.130 4.128.130 4.128.119 4.128.119 4.128.119 4.125.419 02 Invatamant primar 628.580 625.650 611.842 611.842 545.128 04 Invatamant secundar 6.134.200 4.234.940 3.522.383 3.522.383 3.096.269 oi Invatamant secundar inferior 53.800 10.250 02 Invatamant secundar superior 5.691.530 3816920 3.209.944 3.209.944 3.209.944 2.814.093 03 Invatamant profesional 388.870 377.7 312.439 312439 312.439 282.176 05 Invatamant postliceal 1.124.650 770.340 684.380 684.380 684.380 665.334 1 Servicii auxiliare pentru educatie 3.201.700 2.685.900 1.972.075 1.972.075 1.972.075 1953251 03 Înternate si cantine pentru elevi 3.201.700 2.685.900 1.972.075 1.972.075 1.972.075 1.953.251 6610 SANATATE 212.782 380 158.583.730 138.379.725 138.379.725 117.751.665 20.628.060 134991.180 0% Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 212.782.380 138.379.725 138.379.725 17.751.665 20.628.060 134.991.180 01 Spitale generale 212.782.380 158.583.730 138.379.725 138.379.725 1171.751.665 20.628.060 134.991.180 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.567.000 1.234.500 755.242 755.242 155.242 757.689 03 Servicii culturale 1.567.000 1.234.500 755.242 155.242 755.242 151.689 04 Institutii publice de spectacole si 04 concerte 958.000 789.000 543,932 543.932 543.932 552.434 06 Case de cultura 609.000 445.500 211310 211.310 211.310 205.253 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 921.950 140.950 547.774 547.774 547.774 543.953

Pag. 2 - lei- Capi-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente - na Credite de — Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli toi |capi-| ra- | pa / | îi- ned Denumire indicator angajament anuale trimestriale legale toi |graf|Titlu| col | at Baja aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 6810 05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 610.950 560.950 370.454 370.454 370.454 366.633 02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 610.950 560.950 370.454 370,454 370.454 366.633 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurari- lor si asistentei sociale 311.000 180.000 177.320 177.320 177.326 177.326 7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 2.170.920 2.170.920 915.357 975.357 975.357 03 Locuinte 2.170.920 2.170.920 975.357 975.357 975.357 01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 2170920 2.170.920 975.357 975.357 975.357 9810 EXCEDENT 367.001 -567.001 566.502

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR E INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 30092011 Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol ti- | ned Denumire indicator angaja A anuale trimostetale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 1=5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2371.293.540 178.755.330 153.355.107 1533.355.107 1432.725.340 20.629.767 148.458.254 oi CHELTUIELI CURENTE 229.218.770 171.994.520 152.166.873 152.166.873 131.565.831 20.601.042 144291.599 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 109.127.500 85.327.810 74.516.078 74.816.078 74.816.078 73.092.332 10 0 Cheltuieli salariale in bani 52.086.340 63.682.800 35.395.836 55.395.836 55.395.836 54.337.889 10 01 01| Salarii de baza 50.567.760 42.110.200 40.117.952 40.117.952 40.117.952 39.476.942 10 01 03| Indemnizatie de conducere 10.885.040 4.R85.040 10 01 04| Spor de vechime 203.480 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 11.153.500 9.111.430 8.502.246 8.502.246 5.502.246 8.333.662 10 01 06| Alte sporuri 2.725.140 2.019.440 1.937.662 1.937.662) 1.937.662 1.858.810 10 01 07| Ore suplimentare 499.000 479.000 407.979 407.979 407.979 10 01 08| Fond de premii 28.450 28.450 2847 28447 28.447 10 01 10| Pond pentru posturi ocupate prin cumul 659.500 634.500 601.210 601.210 601.210 607.696 10 01 11| Fand aferent platii cu ora 4.544.570 3.689.160 3.397.922 3.397.922 3.397.922 3.314.156 10 01 12| îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 180.000 159.000 94.154 94.154 94.154 94.154 10 Ol 131 Indemnizatii de delegare 159.240i 128.010 32372 52372 52372 50.735 10 OI 30| Alte drepturi salariale în bani 480.660 438.570 255.892 235.892 235.892 166.972 10 02 Cheltuieli salariale în natura 4.827.600 3.704.510 3.514.848 3.514.848 3.514.848 3.211.443 10 02 01| Tichete de masa 4.827.600 3.704.510 3.514.848 3.514.848 3.514.848 3214443 10 03 Contributii 22.213.560 17.940.500 15.905.394 15.905.394 15.905.394 15.543.000 10 03 Ql| Contributii de asigurari sociale de stat 16.623.130 13.478.600 11.981.847 11.981.847 11.981.847 11.843.277 10 03 02, Contributii de asigurari de somaj 412.190 327.390 271.180 271.180 271.180 267.740 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.143.310 3.297.380 2.846.783 2.846.783 2.846.783 2.802.542

Pag. 4 - Iei= Capi-| Sub-i Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi- ra-| pa/ | ti- | ne+ Denumire indicator Create de anuale trimestriale Angajarente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titiu| col | at sajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 2 3 4 5 6 7=5-6 8 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 226.440 180.560 151.349 151.349 149.534 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 808.690 656.570 654.235 654.235 479.907 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICI 1111.854.070 19.585.370 73.429.537 55.864.459 17.565.078 70.304.999 20 01 Bunuri si servicii 25.886.330 18.585.040 16.189.808 16.189.808 15.292.034 897.774 15.745.275 20 01 01| Furnituri de birou 1.295430| 934.400 391.135 591.135 568.812 22.323 526.325 20 01 02| Materiale pentru curatenie 9440 768.210 668.291 603.955 64.336 999.115 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 7.921.150 4.609.630 4.365.862 4521714 44.148 328.254 20 01 04| Apa, canal si salubritate 2.098.140 1.599.500 1.290.275 1.267.694 22.581 1.942.437 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 555.410| 379.900 325.651 325.651 322.264 3.387 292.852 20 01 06| Piese de schimb 1.776.220 1.267.240 687.129 687.129 631.570 55.559 487.197 20 01 07| Transport 379.050 327.050 323.956 323.956 293.853 30.103 241.021 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 172360, 642.390 577221 577.224 366.130 11.091 459.141 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3.090.290 2.424.490 1.825.559 1.825.559 1.574.059 251.500 1.722.879 20 01 30| Altebunurisi servicii pentru intretinere si functionare 7.083.870 5.582.230 3.534.729 5.534.729 5.141.983 392.746 4.746.054 20 02 Reparatii curente 1.001.370 755.090 609.101 609.101 582.984 26.117 580.681 20 03 Hrana 10.916.770 9.468.050 8.678.406 8.678.406 402.922 275.484 8.832.937 20 03 01| Hrana pentru oameni 10.913.770 9.465.350 8.676.290 3.676.290 8401 416 274.874 35.832.802 20 03 02| Hrana pentru animale 3.000 2.700 2.116 2.116 1.506 3) 135 20 04 Medicamente si materiale sanitare 66.371.080 44.835.320 43.802.284 43.802.284 27.658.231 16.144.053 41.767.546 20 04 01| Medicamente 49.195.390 33.972.740 33.172.162 33.172.162 19.229.811 13.942.351 32.075.480 20 04 02| Materiale sanitare 10.152.190 6.004.330 5.750.812 5.750.812 4.804.672 946.140 5.608.192

Pag. 5 - lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente n tol |capi-, ra-| pa/ | îi- | ned Denumire indicator Cote de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |grafj Titluj col | at sajament aprobate la cumulate bugetare egale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 1=53-6 8 20 04 03| Reactivi 5.958.860 4.236.870 4.199.233 4.199.233 3.040.674 1.138.559 3522378 20 04 04| Dezinfectanti 064.640 621.380 680.077 680.077 383.074 97.003 561.496 20 05 Bunuri de natura obiectelor de înventar 1.851.050. 1.452.790 1.087.659 1.087.659 1.039.499. 48.160 506.567 20 05 01| Uniforme si echipament 62.000, 37.980 32.845 32.845 32.063 72 1.047 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 196.200 150.790 42.028 42.028 30.507 11.521 10.137 20 05 30| Alte obiecte de inventar 1.592.850 1.264.020 1.012.786 1.012.786 976.929 35.857 385.383 20 06 Deplasari, detasari, iransferari 364.150 284.350 179.907 179.507 179.036 871 196.835 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 252.160 213.160 122.285 122.285 2144 871 138213 20 06 02| Deplasari in strainatate 111.990, 71.190 57.622 57.622 51.622 58.622 20 09 Materiale de laborator 586.800 488.530 414870 414.870 348.939 65.931 396.826 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 42.800 28.650 14.185 14.185 14019 166 39.275 20 2 Consultanta si expertiza 56.290 44340 42.199 42.799 37.999 4.800 42.839 20 13 Pregatire profesionala 119.040 107.240 1.112 SLII2 660 71.446 20 14 Protectia muncii 90.110 81.110 70.690 70.690 66.965 3.725 49.18 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 32.800 42.600 32.715 32.775 32.775 50.364 20 27 Tichete cadou 14.000 20 30 Alte cheltuieli 4.515.480 3.397.760 2.225.941 2225.94) 2.128.604 97337 2.018.690 20 30 01| Reclama si publicitate 26.600 25.200 19.037 19.037 19.037 19.037 20 30 02| Protocol si reprezentare 17.500 15.250 300 300 300 300 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 3.000 2.000 L461 1.461 1.461 1.461 20 30 04| Chirii 1.486.960 1.087.940 743.805 743.805 695.536 48.269 664.834 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea

Pag. 6 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | me3 Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente Angajamente plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at n aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 & 7=5-6 8 drepturilor 689.100 636.600 456.860 456.860 456.860 508.876 20 30 30) Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.292.320 1.630.770 1.004.478 1.004.478 955.410 49.068 824.182 30 TITLUL IE DOBANZI 500 500 469 469 169 30 03 Alte dobanzi - 500 500 169 169 - 469 3 03 05| Dobanzi fa operatiunile de leasing 500 500 469 469 169 56 TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3.106.240 6.884.900 3.741.820 3.741.820 705.856 3.035.964 715.299 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 7.473.240 6.251.900 3.741.820 3.141.820 705.856 3.035.964 715.299 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 7.473.240 6.251.900 3.741.820 3.741.820 705.856 3.035.964 715.299 56 15 Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 633.000 633.000 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 633.000 633.000 37 TITLUL VIN ASISTENTA SOCIALA 318.800 186.880 178.969 178.969 178.969 178.969 57 02 Ajutoare sociale 318.800 186.880 178.969 178.969 178.969 178.969 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 315.850 184.830 177.791 177.751 177.791 177.791 57 02 02| Ajutoare sociale în natura 2.950 2.050 LI 1178 LI78 1178 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 11.660 9.060 59 01 Burse 11.660 9.060 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 187477 6.760.810 1.188.234 1.139.509 28.725 4.166.655 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.814.170 6.760.810 1.188.234 1.159.509 28.725 4.166.655 71 01 Active fixe 7.369.570 6.255.610 1.188.234 1.188.234 1.159.509 28.725 4.166.655 71 01 01| Constructii 2.174.920 2.173.970 976.793 976.193 976.793 1.436 71 Ql 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 2205219 1.205.190 124.140 124.140 95.415 28.725 3754457

Pag. 7 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa/ | ti- | Denumire îndicator anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli toi Titlu | col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.151.290 2.141.000 52.751 52.731 32.731 374.406 71 01 30| Alteactive fixe (inchisiv reparatii capitale) 838.150) 735.450 34.570 3457 34.570: 36.356 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 505.200 505.200 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.634.030 3.580.270 1.778.210 1.778.210 1.776.503 1.707 1.780.031 01 CHELTUIELI CURENTE 4.317.530 3.269.270 1778210 1.778.210 1.776.503 1707 1.768.198 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.923.000 1.471.000 1.052.234 1.052.234 1.052.234 1.8257 10 01 Cheltuieli salariale in bani 1.544.000 1.183.000 825.258 825.258 825.258 878.396 10 01 01| Salarii de baza 1339360 1.025.360 817.348 317.348 817.348 875.041 10 01 06| Alte sporuri 1.640 4.640 4.640 4.640 1.640 10 01 12| Indenmizatii platite unor persoane din afara unitatii 54.000 42.000 146 146 146 146 10 01 13| îndenmizatii de delegare 38.000 30.000 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 108.000 81.000 3.124 3.124 3.124 3.209 10 03 Contributii 379.000 288.000 226.976 226.976 226.976 239.861 10 03 Of) Contributii de asigurari sociale de stat 283.000 214.000 170.012 170.012 170.012 181.163 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 8.000 7.000 080 4.080 4.080 4343 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 72.000 53.000 42.305 42.905 42.905 45.667 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4.000 3.000 1.227 1.227 1.227 1.307 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 12.000 9.000 8152 8752 8.752 7381

Pag. 8 - lei= Capi-j Sub- Ali- Credite bugetare , Angajamente i ne) Denumire indicator ee de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 4 5 & 7=3-6 5 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 2.394.530 1.798.270 725.576 725.976 724.269 1707 549.941 Bunuri si servicii 960.720 667.720 83.37% 8337 81.669 1.707 89.550 01 | Furnifuri de birou 95.990. 88.490 7.037 7037 9313 02| Materiale pentru curatenie, 26.000 24.500 1.056 1.056 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 213.510 128.510 16.670 16.670 16.670 14.296 04) Apa, canal si salubritate 97300 62.800 4017 017 3.565 05 | Carburanti si lubrifianti 25.000 25.000 4.806 06| Piese de schimb 11.380 10.880 1.443 1443 4131 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 105.000 68.500 15.022 15.022 1707 14.152 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 37470 29.97 3.645 3645 3.831 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 349.07 229.070 34.486 34.486 34.486 34.986 Reparatii curente 100.000 50.000 Bunuri de natura obiectelor de inventar 65.700) 61.700 1.301 1.301 24.608 30| Alte obiecte de inventar 65.700 61.700 1.301 1.301 24.608 Deplasari, detasari, transferari 58.680| 51.680 01| Deplasari interne, detasari, transferati 58.680 51.680 Carti, publicatii si materiale documentare 6.000 4.500 316 316 Pregatire profesionala 22.400 22.400 300 300 300 4 Protectia muncii 12.050 8.550 3241 331 2.89% 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

Pag. 9 - lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tot |capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator NEA, de anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Piati legate Cheltuieli tol |graf] Tiflu| col | at angafament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 5 7=5-6 8 dispozitiilor legale 800 600 40 40 40 410 20 30 Alte cheltuieli 1.168.180 931.120 637.232 637232 637.232 532.317 20 30 02| Protocol si reprezentare 5.000; 6.750 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea - drepturilor 689.100; 636.600 456.860 456.860 456.860 508.876 20 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 470.080 287770 180.372 180.372 180.372 23441 7% CHELTUIELI DE CAPITAL 316.500 311.000 11.833 7" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 316.500: 311.000 11.833 7 OI Active fixe 316.500 311.000 11.833 11 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 200.000 200.000 10.577 71 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 116.500 111.000 1256 6510 INVATAMANT 15.217.260 12.444.960 10.918.799 10.918.799 10.918.799 10.385.401 01 CHELTUIELI CURENTE 14.542.840 11.919.230 10.892.934 10.892.934 10.892.934 10.250.700 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.319.280 991.510 911.490 911.490 911.490 895.400 10 01 Cheltuieli salariale in bani 1.055.820 780.980 716.845 716.845 716.845 704.787 10 01 01| Salarii de baza 536.390 271.550 219.820 219.820 219.820 227467 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 1.560 1.560 1.446 1.446 1446 1329 10 01 06| Alte sporuri 7240 6.240 5577 5.577 5577 5354 10 Of 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 175.500: 170.500 164.160 164,160 164.160 166.705 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 245.000 243.000 244.905 244.905 244.905 224.082 10 Ol 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 35.000 31.000 30.291 30.291 30291 30.291 10 Ol 13, Indemnizatii de delegare 2.200 2.200 2.198 2.198 2.198 981 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 32.930 32.930 48448 48.448 48.448 48578

Pag.10 - lei- Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ne Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at E aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 e 7=5-6 8 10 02 Cheltuieli salariale in natura 1.500 1.500 10 02 01| Tichete de masa 1.500 1.500 10 03 Contributii 261.960 209.030 194.645 194.645 190.613 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de , stat 194.440 156.960 147.361 147.361 147561 144.015 10 03 02, Contributii de asigurari de somaj 5.Ho 4.090 3.466 3.466. 3.466 3.410 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 48.390 38.360 36.542 36.542 36.542 36.052 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 2.060 1.960 1472 t472 1.453 10 03 06 Contributii pentru concedii si indomnizati 11.960 7.660 5.804 5.804 5.804 3.683 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13.203.600 10.911.280 9.979.326 9.9793% 9.979.326 9.353.6 20 01 Bunuri si servicii 5.044.040 3.325.510 3.191.596 3.191.596 3.191.596 2.915.160 20 01 01| Fumituri de birou 324.590 324.590 323.167 323.767 323.767 296.849 20 01 02| Materiale pentru curatenie 229.850 229.850 229.746 229.746 229.746 208.174 20 01 03| încalzit, iluminat si forta motrica 2.153.590 467.050 377.388 377.388 371.388 345.476 20 01 04| Apa, canal si salubritate 141.700: 132.600 138.235 130.235 130.235 128.785 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 78.500 78.500 78.140 78.140 78.140 62.005 20 01 06| Piese de schimb 13.330 12.580 10.223 10.223 10.223 5.784 20 01 07| Transport 28.290 28.290 27.804 27.304 21.804 30.357 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 166.220 165.220 164.024 164.024 164.024 159.363 20 01 09) Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 292.700 292.700 290.644 290.644 290.644 306.994 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru

Pag.11 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare i i Angajamente tol | capi ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente Angajumente Plati legale Cheltuieli tol |grafi Tiflu| col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 intretinere si functionare 1.615.270 1.594.130 559.625 1.559.625 1.559.625 1.368.373 20 02 Reparatii curente 120.600 120.600 114931 114.931 114.931 118.492 20 03 Hrana 7.004.430 6.491.080 5.847.942 5.847.942 5.847.942 3.774.147 20 03 01| Hrana pentru oameni - 7.002.430; 6.489.380 5.846.826 5.846.826 5.846.826 5TT414T 20 03 02| Hrana pentru animale 2.000; 1.708 16 16 1.116 20 04 Medicamente si materiale sanitare 3700 2.780 1.486 1486 1.486 1485 20 04 01| Medicamente 3.600 2.700 1.406 1.406 1.406 1.405 20 04 02| Materiale sanitare 100 so so 80 80 30 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 611.060 602.560 569.729 569.729 569.729 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 19.600 17.400 15.489 15.489 15.489 20 05 30| Alte obiecte de inventar 591.460 585.460 554.240 554.240 554240 264.507 20 06 Deplasari, detasari, transferari 92.390 78.890 59.408 59.408 59.408 TAR 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 80.400 67.100 48.348 48.348 48.348 61.062 20 06 02| Deplasari in strainatate 11.990 11.190 11.060 11.060 11.060 11.060 20 09 Materiale de laborator 2.000 1.900 1.865 1.865 1.865 1.864 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 16.300 5.65a 13.483 13.483 13.483 3.889 20 12 Consultanta si expertiza 2.290 1440 1.440 1440 1.480 20 13 Pregatire profesionala 62.000 60.880 59.198 59.198 59.198 59.198 20 14 Proiectia muncii 18.400 14.900 1778 11.778 1777 20 30 Alte cheltuieți 226.390 194.390 106.470 106.470, 106.470 126.698 20 30 01, Reclama si publicitate 2.200 1.200 1.103 1.103 1103 1.103 20 30 03, Prime de asigurare non-viata 3.000 2.000 1461 1.461 1461 1461 20 30 04| Chirii 9.000. 8.000 7.300 7.308: 7.300 7.300 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 212.190 183.190 96.606 96.506. 96.606 16.834 30 TITLUL Il DOBANZI 500 500 469 469 +69

Pag.12 - lei- Capi-[ Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi- ra- | pa / | ti- | ne4 Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente Angajament plati legale Cheltuieli tol |graf|Titluj col | at > aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 30 03 Alte dobanzi 5009; 300 469 469 169 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 500 300 469 469 169 57 TITLUL VIH ASISTENTA SOCIALA 7.300 6.880 1.649 1.649 1.649 1.649 57 02 Ajutoare sociale 7.800 6.880 1.649 1.649 1.649 1.649 57 02 01, Ajutoare sociale în numerar 4.850 4.830 471 473 471 4n 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 2.950 2.059 1178 1178 1178 1.178 39 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 11.660 9.060 59 01 Burse 11.660 9.060 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 674420 525.730 25.865 25.865 25.865 134.701 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 674.420 525.730 25.865 25.865 25.865 134.701 77 01 Active fixe 674.420 325.730 25.865 25.865 25.865 134.701 71 01 Ol) Constructii 4.000 3.050 1.436 1.436 1436 1.436 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 8.200 7950 5.645 6.643 6.645 42.004 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 64.290 54.000 10.802 10.802 10.802 69.655 7) 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 397.930 460.730 6.982 6.082. 6.982 21.603 6610 SANATATE 212.782 380 1538.583.730 138.379.725 1385.379.725 117.751.665 20.628.060 134.991.180 01 CHELTUIELI CURENTE 208.109.450 154.870.570 138.220.301 138.220.301 17.620.966 20.599.335 131.023.193 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1035.623.770 82.626.300 72.107.434 72.107.434 12.707.434 70.933.755 10 01 Cheltuieli salariale în bani 19.225.070 61.479.820 33.708.813 53.708.813 53.708.813 52.609.786 10 01 01| Salani de baza 45.692.010. 40.813.290 39.080.784 39.080.784 39.080.784 38.374.434 10 01 03| Indemnizatie de conducere 10.885.040 4.885.040 10 01 04| Sporde vechime 203.480 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 11.151.940 9.109.870 3.500.800 8.500.800 8.500.800 8.332.333

Pag.13 -lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente fol | capi-, ra-| pa/ | ti- | nel Denumire indicator gafa a Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli toli |graf|Titlu| col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 7=5-6 8 10 01 06| Alte sporuri 2.713.260 2.008.560 1.927.445 1.927.445 1.927.445 1.853.456 10 01 07| Ore suplimentare 499.000 479.000 407.979 407.979. 407.379 406315 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 484.000 464.000 437.050 437.050, 437.050 440.991 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 4.299.570 3.444.160 3.153.017 3.153.017 3.153.017 3.090.074 10 01 13| Îndemnizatii de delegare 12.040, 6.260 69% 656; 696 276 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 284.730 269.640 201.042 201.042 201.042 111.907 10 02 Cheltuieli salariale in natura 4.826.100 3.703.010 3.514.848 3.514.848 3.514.848 3.211.443 10 02 01| Tichete de masa 4.826.100 3.703.010 3.514.848 3.514.848 3.514.848 3.211.443 10 03 Contributii 21.572.600 17.443.470 15.483.773 15.483.773 3773 15.112.526 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de Stat 16.145.690 13.107.640 11.664.474 11.664.474 11.664.474 11.518.099 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 399.080 316.300 263.634 263.634 263.634 259.987 310 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.022.720 3.204.020 2.767.336 2.767.336 2.761.336 2.120.823 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 220.380 175.600 148.650 148.650 148.650 146.774 10 03 06 Contributii pentru concedij si indemnizarii 184.730 639.910 639.679 639.679 639.679 466.843 20 TITLUL HI BUNURI Sf SERVICII 94.379.440 65.359.370 61.771.047 61.771.047 41.207.676 17.563.371 59.374.139 20 01 Bunuri si servic 19.267.570 14.038.790 12.501.145 12.501.145 11.605.078 896.067 12.369.281 20 01 01| Fumituri de birou - 860.850) 558.120 249.820 249.820 227.497 22.323 203.745 20 01 02| Materiale pentru curatenie 629.060 484.860 420.604 420.604 356.268 64336 786.554 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 5.375.850 3.864.470 3.852.729 3.852.729 3.808.581 44.148 3.851.161 20 01 04| Apa, canal si salubritate 1.857.040 1.402.080 1.156.004 1.156.004 1.133.423 22.581 1.810.068 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 443.410 267.900 240.384 240.384 236.997 3.387 218.765 20 01 06| Piese de schimb 1.747.510 1.239.780 671.476 671.476 615.917 55.559 410.295

Pag. 14 - lei- Capi-i Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente i tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator en anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plat legale Cheltuieli toi |graf| Titlu| col | at aprobate ln cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 20 01 07| Transport 335.760 283.760 281.378 281.37 251.275 30.103 195.890 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 491.740 399.270 396.825 396.825 387441 9.384 284.193 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2.668.120 2.009.820 1464012 1.464.012 1.212,52 251.500 1.331.475 20 01 30, Ahtebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 4.855.230 3.548.730 3.767.913 3.167.913 3375167 392.746 3.217.135 20 02 Reparatii curente 762.220 567.490 492.520 492.520 166.403 26.117 412.068 20 03 Hrana 35923 2696970 2.632.434 2.632.434 2.356.950 275.484 2.853.447 20 03 01| Hrana pentru oameni 3.591 340| 2.695.970 2.631.434 2631434 2.356.560 274.874 2853312 20 03 02| Hrana pentru animale 1000 1.000 1.000 1.000: 390 610 135 20 04 Medicamente si materiale sanitare 66.362.380 44.827.540 43.799.266 43.799.266 27.655.213 16.144.053 41.764.573 20 04 01| Medicamente 49.191.790, 33.970.040 33.170.756 33.170.756 19.228 405 13.942.351 32.073.247 20 04 02| Materiale sanitare 10.152.090 6.004.250 3.750.732 5.750.732 804.592 946.140 5.608.112 20 04 03| Reactivi 5.958.860 4.236.870 4.199.233 4.199.233 3.040.674 1.158.559 3.522.378 20 04 04| Dezinfectanti 1.059.640 616.380 678.545 678.545 381.542 97.003 560.836 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.109.290 748.230 485.152 485.152 436.992 43.160 214.620 20 03 Of) Uniforme si echipament 62.000 37.980 32.845 32.845 32.063 782 11.047 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 176.600 133.390 26.539 26.539 15.018 11,521 107.305 20 05 30| Alte obiecte de inventar 870.690 576.860 425.768 425.768 389511 35.857 96.268 20 06 Doplasari, detasari, transferari 45.280 37280 21.527 21.527 20.656 sm 18.535 20 06 01| Doplasari interne, detasari, transferari 45.280 37.280 21,527 21,527 20.656 871 18535 20 09 Materiale de laborator 584.800 486.630 413.005 413.005 347.074 65.931 394.962 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 16.500 4300 386 386 220 166 35.386 20 12 Consultanta si expertiza 54.000 43.000 41.359 41.359 36.559 4.800 41.359

Pag-15 - lei- Capi- Ar-[ Ali Credite bugetare Angajamente ti- | ned Denumire indicator gafe anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli col] at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 s & 7=5-6 8 13 Pregatire profesionala 32640 23.960 21414 21414 20.754 660 17.748 14 Protectia muncii 58.660 56.660 55.701 51.976 3.725 35.045 25 Cheltuieți judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 52.000 42.000 32.735 32.735 32735 50.324 30 Alte cheltuieli 2.441.760 1.766.320 1.274.403 1.274.403 1.177.066 97.337 1.166.791 30 04| Chirii 1.441.960 1.053.940 133.956 685.687 48.269 654.985 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 995.800| 712380 540.447 540.447 491379 49.068 511.806 TITLUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3.106.244 6.884.900 820 4 705.856 3.035.964 715.299 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 7.473.240 6.251.900 3.741.820 3.741.820 105.856 3.035.964 715.299 01 02| Finantarea externa nerambursabila 1473240 6.251.900 3.741.820 3.741.820 105.856 3.035.964 715.299 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 633.000| 633.000 15 02| Finantarea externa nerambursabila 633.000 633.000 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.672.930 3.713.160 159.424 159.424 130.699 28.725 3.967.981 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.672.930 3.713.160 159.424 159.424 130.699 28.725 3.967.987 01 Active fixe - 4.167.730 3.207.960 159.424 159.424 130.699 28.725 3.567.987 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transpart 2.197.010 1.197.240 117.495 117495 88.770 28.725 3672314 01 03, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.877.000 1.877.000 41.929 41.929 41.929 284.875 01 30| Alte active fixe

Pag. 16 - lei- Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare i Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator a male trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at , aprobate la cumulate bugctare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 (inclusiv reparatii capitale) 93.720. 133.720 10.798 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 505.200) 505.200 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1,567.000| 1.234.500 755.242 755242 155.242 751.689 01 CHELTUIELI CURENTE 1.527.000 1.194.500 727.654 721.654 727.654 706.168 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 261.450 239.000 144.920 144.920 144.920 10 01 Cheltuieţi salariale in bani 261.450 239.000 144,920 144.920 144.920 10 01 08| Fond de premii 28.450 28.450 28.447 28.447 28447 10 Oi 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 91.000 86.000 63.717 63.717 63717 63.717 10 01 13| îndemnizatii de delegare 107.000 89.550 49.478 49.478 49.478 49.478 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 35.000 35.000 3278 3.278 3238 3.278 20 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 1.265.550 955.500 582.734 382,734, 582.734 561.248 20 Ol Bunuri si servicii 357.700 286.720 242799 242.799 242.799 212.065 20 01 01| Fumituri de birou 9.000 8.200 6.875 6.875 6.875 8334 20 01 02| Materiale pentru curatenie 3.500 3.000 124 124 124 124 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 25.200 9.600 1541 1541 1541 1,541 20 01 04| Apa, canal si salubritate 2.100 2.020 19 19 1 19 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 8.500, 8.500 7.121 7.127 7127 7276 20 Ol 06| Piese de schimb 4.000 4.000 3.987 3.987 3.987 20 01 07| Transport 15.000 15.000 14.774 14.774 14774 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4.400 4400 1.350 1.350 1.350 1433 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 62.000 62.000 61.023 61.023 61.023 14.289 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru

Pag. 17 - lei- Capi-| Sub-| Pa- Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente ra- | Denumire indicator anuale trimestitale Angajamente Angajamente legale Cheltuieli col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 7=5-6 8 intretinere si functionare 224.000. 170.000 145.979 145.979 145.979 100,288 02 Reparatii curente 3550 2.000 1.650 1.650 1.650 50.121 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0.0001 33.000 31477 31.477 31.477 03 30| Alte obiecte de inventar 60.000 35.000 31477 31477 31477 06 Deplasari, detasari, transferari 167.800 116.500 98.972 98.972 98.972 106.178 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 67.800 56.500 52410 52.410 32410 58.616 06 02| Deplasari În strainatate 100.000 60.000 46.562 46.562 16.562 41.562 TH Carti, publicatii si materiale documentare 4000 4.000 13 Pregatire profesionala 2.000 14 Protectia muncii 1.000 1.000 21 Tichete cadou 14.000 30 Alte cheltuieli 669.500, 496.280 207.836 207.836 207.836 192.884 30 01| Reclama si publicitate 24.400, 24.000 17.934 17.934 17.934 17.934 30 02| Protocol si reprezentare 8.500 8.500 300 300 300 30 30 04 36.000 26.000 2.549 2.549 2.549 2.549 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 600.600 437.780 187.053 187.053 187.053 172.101 CHELTUIELI DE CAPITAL 40.000 40.000 27.588 27.588 27.588 51521 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 40.000 40.000 27.588 27.588 21.588 51.521 01 Active fixe 40.000. 0.000 21588 27.588 27.588 51,521 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 39.536 0l 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corpotale 10.000 10.000 9.296 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 30.000 30.000 27.588 27.588 27583 2.699

Pag.18 - lei» Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente UR tol | capid ra-| pa! | ti- | ned Denumire indicator rodie de anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |grai| Titlu | col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 921.9s0[ 740.950 547.774 547.774 547.774 543.953 01 CHELTUIELI CURENTE 921.950| 740.950 547.774 547.774 547.774 543.340 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 610.950 560.950 370.454 370.454 370,454 366.020 20 01 Bunuri si servicii 256.300 246.300 - 170.892 170.892 170.892 159.189 20 01 01| Furnituri de birou 5.000 5.000 3.636 3.636 3.636 7.584 20 01 02| Materiale pentru curatenie 26.000 26.000 16.761 16.761 16.761 4.263 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 150.000 140.000 117.534 117534 117.334 115.780 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5.000 3.000 20 01 09, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30.000 30.000 6235 6.235 6.235 5.290 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 40.300| 10.300 26.726 26.726 26.726 25272 20 02 Reparatii curente 13.000 15.00) 20 03 Hrana 320.000 280.000 198.030 198.030 198.030 205.343 20 03 01| Hrana pentru oameni 320.000 280.000 198.030 198.030 198.030 205.343 20 04 Medicamente si materiale sanitare 5.000 5.000 1,532 1,532 1.532 1.488 20 04 01| Medicamente 828 20 04 04| Dezinfectanti 5.000 5.000 1,532 1,532 1.532 660 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.000 53.000 20 05 30| Alte obiecte de inventar 5.000 5.000 20 30 Alte cheltuieli 9.650 9.650 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9.650 9.650 57 TITLUL VHF ASISTENTA SOCIALA 311.000 180.006 177.320 177.320 177.328 57 02 Ajutoare sociale 311.000) 180.000 177.320 177.320 177.320 177.320 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 311.000 180.000 177.320 177.320 177.320 177.320

Pag-19 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar- JAR 0 Creditebugetare ÎI T tol | capi- pa/ ned Denumire i - Anpajame Plati legale Cheltu tol col] at bug legale efectuate de platit efective | DEEE UER A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 s 70 CHELTUIELI DE CAPITAL E E IEI 61 71 71 OI 613 Ta Sta 7010 1920) 2.170.920 915.357 975.357 975.357 70 2.170.920 75.57 975.357 975.357 n 975.557 915.357 975.357 71 OI V75.357 975.357 975.357 TIM 975.357 975.157 975.357 S&T 366.502 Director Economic Sef Serviciu Buget Ec. Smaranda HAȘAC ICU Ec. Steliana STANCIU ET h | n >

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Venituri din contractele incheiate cu 30092011 Pag. 1 - lei Capi-|Sub-| Pa- |Gru- [Ar- | Al MOR Prevederi Drepturi constatate Incasari | Stingeri pe Drepturi tol |capi-j ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai _ | constatate tol |grafi Titlu | col | at aprobate la AA e din care: precedenti curent decat incasari de incasat finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 221.312.530 1653.109.620 149.834.150| 13.250.946 136.583.204 131.426.976 24.807 18.382.367 0002 L VENITURI CURENTE 2183.130.530 162.379.620 145.353.756 13.250.946 132.102.810 128.633.764 24.807 16.675.185 2900 C. VENITURI NEFISCALE 218.130.530 16.379.620 145.353.756 13.250.946 132.102.810 128.653.764 24.807 16.675.185 3000 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.513.430 1.136.430 205.387 15.783 1.189.604, 1.190.366 4.882 10.139 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.513.430 1.136.430 1.205.387 15.783 1.189.604 1.190.366 10.139 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.428.000 1.071.000 1.143.107 15.783 1.127.324 1.128.086 4.882 10.139 50 Alte venituri din proprietate 85.430 65.430 62.280 62.280 62.280 3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 216.617.100 16.243.190 144.148 369; 13.235.163 130.913.206| 127.463.398 19.025 16.665.046 3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 218.643.480 163.304.610 141.633.318 13.230.363 128.402.955| 126.201.975 8.857 15.422.486 05 Taxe si alte venituri in învatarmant 2.324.250 2.000.000 1.824.800 144449 1.680.351 1672443 2.870 149.487 08 Venituri din prestari de servicii 2.340.090 1.856.010 2275916 316.702 1,959.214 2.002.813 359 272.544 14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 8.832.000. 1.128.000 6.059.589 6.059.589) 6.050.802 4928 3.859 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 1.020 1.020 30.743 30.743 30.743 17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 5.810 5.st0i 970 970 970 19 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistica si sportive 279.020 279.020 393.155 81.619 311.538 291.464 101.691 21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 179.316.110 122.287.912 12.428 491 109.859.421 107.635.731 14.652.181

Pag. 2 - lei- tol |capi-| ra- | pa / | fi- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate toi |grafțTitlu | col | at aprobate la trimestriale din care: precedenti curent decat incasari de incasat finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=415 4 3 6 7 8=3-6-7 3310 directiile de sanatate publica din sume alocate de al bugetul de stat 19.421.000 14.565.750) 6.630.000 6.630.000 6.630.000 | 31 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii 89.500 39.500 59.500 50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 6.124.180 3.579.410 2.040.733 259.102 1.797.509 500 242.724 3410 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 1.600.000 1.200.000 1.723.959 1.723.959 481.399 1.242.560 50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 1.600.000 1.200.000 1.723.959 1.722.959) 481.399 1.242.560 3610 DIVERSE VENITURI 440.000 332.000 889.479 889.479 882.634 6.865 50 Alte venituri 440.000 332.000 889.479 889.479, 882.614 6.865 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 4.066.380 -3.593.420 -98 387 4.800 -103.187 -102.590 4.203 01 Donatii si sponsorizari 40.590 40.590 1.291.983 4.800 1.287.183 1.287.780 4203 03 Varsaminte din scciiunca de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 4.106.970 -3.634.010 -1.822.364 -1.822.364 -1.822.364 50 Alte transferuri voluntare 431.994 131.994) 431.994 4100 10 IV. SUBVENTII 3.182.000 2.730.000 4.480.394 4.480.394 2.773.212 1.707.182 4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.131.000 1.131.000 1.131.000 11 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 1.131.000 1.131.000) 1.131.000| 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 3.182.000 2.730.000 3.349.394 3.249.394 1.642.212 1.707.182

Director Economic Ec.Smaranda HAH ALICU Şef Serviciu Buget Ec. Steliana STANCIU a a = Pag. 3 - lei- Pa- |Gru- [Ar-] Ali Prevederi Drepturi constatate pe Drepturi bugetare e toi |capi-| ra- | pa / ne-| Denumi din anii din anul constatate estriale - asari e încasa to! [erafiTiflu | col | at trimestriale precedenti curent ncasari | de incasat cumulate | A B 1 2 4 5 5 7 8=3-6-7 |a310 09 27TH 3.349.394 1.642.212 1.707.182

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTIE PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30092011 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-| Pa- | Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente toi | capi-| ra- | pa! | ti- | ned Denumire indicator „ anale | Angajamente | Angajamente Plati tegate Cheltuicli tol |graf| Titlu| col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 221.312.530 165.109.620 148.425.053 148.425.053 130.859.975 17.565.078 143.576.300 01 CHELTUIELI CURENTE 221.312.530 165.109.620 148.425.053 148.425.053 130.859.975 17.565.078 143.576.300 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 109:127.500 85.327.810 74.816.078 74.816.078 74.816.078 73.092.332 10 Ol Cheltuieli salariate in bani 32.086.340 63.682.800 55.395.836 55.395.836 55.395.836 54.337.889 10 Ol 01| Salarii de baza 50.567.760| 42.110.200 40.117.952 40.117.952 40.117.952 39.476.942 10 oi 3 | Indermnizatie de conducere 10.885.040 4885040 10 01 04| Sporde vechime 203.480 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 11.153.500 9.111.430 3.502.246 8.502.246 8.502.246 8.333.662 10 01 06| Alte sporuri 2.725.140 2.019.440 1.937.662 1.937.662 1.937.662 1.858.810 10 01 07| Ore suplimentare 499.000| 479.000 407.979 407.979 407.979 406.315 10 01 08| Fond de premii 28.450 28.450 28.447 28.447 28447 28.447 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 659.500 634.500 601.210 601.210 60E210 607.696 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 4.544.570 3.689.160 3.397.922 3.397.922 3.397.922 3.314.156 10 01 12| îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 180.000 159.000 94.154 94.154 94.154 94.154 10 01 13| Indemnizatii de delegare 159.240 128.010 52372 52372 52.372 50.735 10 Ol 30| Alte drepturi salariale in bani 480.660 438.570 255.892 255.892 255.892 166.972 10 02 Cheltuieli salariale în natura 4.827.600 3.104.510 3.514.848 3.514.848 3.514.848 3.211.443 10 02 01| Tichete de masa 4.827.600 3.704.510 3.514.848 3.514.848 3.514.848 3.211.443 10 03 Contributii 22213 560 17.940.500 15.905.394 15.905.394 15.905.394 13.543.000 10 03 Ol] Contributii de asigurari sociale de stat 16.623.130; 13.478.600 11.981.847 11.981.847 11.981.847 11.843.277 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 412.190 327.390 271.180 271.180 271.180 267.740 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.143.110 3.297.380 2.846.783 2.846.783 2.846.783 2.802.542

Pag. 2 - lei= Capi-| Sub-i Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol pa/ | ti- | ned Denumire indicator a anuale trimosteiate Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli to |graf| Titlu col, at BI aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 226.440 180.560 151.349 151.349 151.349 149.534 10 03 06 Contributii pentra concedii si indemnizatii 808.690. 656.570 654235 654.235 479.907 20 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 111.854.070 79.585.370 13.429.537 53.864.459 17.565.078 70.304.999 20 01 Bunuri si servicii 25.886.330 18.585.040 16.189.808 16.189.808 15.292.034 897.774 15.745.215 20 01 01| Fumituri de birou 1295 430 984.400 591.135 591.135 368.812 22.323 526.325 20 01 02| Materiale pentru curatenie 914.410 768.210 068.291 668.291 603.955 64.336 999.115 20 01 03| (ncalzit, iluminat si forta motrica 7.921.150, 4.609.630 4365.862 4.365.862 432) 714. 44148 4.328.254 20 01 04| Apa, canalsi salubritate 2.098.140 1.599.500 1.290.275 1.290.275 1.267.694 22.581 1.942.437 20 01 05) Carburanti si lubriflanti 555.410 379.900 323.651 325.651 322.264 3.387 292.852 20 Oi 06| Piese de schimb 1776220 1.267.240 687.129 687.129 631,570 53.559 487.197 20 01 07| Transport 379.050 327.050 323.956 323.956 293.853 30.103 241.021 20 01 08| Pasta, telecomunicatii, radio, tv, internet 172360 642390 577.221 577321 566.130 11.091 459.141 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3.090.290 2.424.490 1.823.559 1.825.559 1.574.059 251.500 122.879 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.083.870 5.582.230 5.534.729 5.534.729 3.141.983 392746 4746.054 20 02 Reparatii curente 1.001.370 755.090 609.101 609.101 382,984 26.117 380.68 20 3 Hrana 10916770 9.468.050 8.678.406 8.678.406 8.402.922 275.484 8.832.937 20 03 01| Hrana pentru oameni 10913.770 9.465.350 8.676.290 8.676.290 8.401.416 274.874 8.332.802 20 03 02| Hrana pentru animale 3.000 2.700 2.16 2.16 1.506 sta 135 20 d Medicamente si materiale sanitare 66.371.080 44.835.320 43.802.284 43.502.284 27.658.231 16.144.053 41.767.546 20 04 01| Medicamente 49.195.390 33.972.740 33.172.162 33.172.162 19.229.811 13.942.351 32.075.480 20 04 02| Materiale sanitare 10.152.190 6.004.330 3.150.812 3.750.852 4.804.672 946.140 5.608.192

Pag. 3 - lei= Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa/ | ti- | ne Denumire indicator aa fa cat anuale trimestriale Angajament Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Tiflu| col | at , aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 04 03| Reactivi 5.958.860 4.236.870 4.199.233 4.199.233 3.040.674 1.158.559 3.522.378 20 04 04| Dezinfectanti 1.064.640 621.380 680.077 680.077 383.074 97.003 563.496 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.851.050 1.452.790 1.087.659 1.087.659 1.039.499 48.160 506.567 20 05 01| Unifommne si echipament 62.000 37.980 32.845 32.843 32.063 782 1.047 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 196.200 150.790 42.028 42.028 30.507 1.521 110.137 20 05 30| Alte obiecte de inventar 1.592.850 1.264.020 1.012.786 1.012.786 976.929 35.857 385.383 20 06 Deplasari, detasari, transferari 364.150 284.350 179.907 179.907 179.036 871 196.835 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 252.160 213.160 122.285 122.285 2144 871 138213 20 06 02| Deplasari in strainatate 111.990| 71.190 57.622 57.622 57.622 58.622 20 09 Materiale de laborator 586.800 488.530 414870 414.870 348.939 65.931 396.826 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 42.300 28.650 14.185 14.185 14.019 166 39.215 20 12 Consultanta si expertiza 56.290 44.840 42.799 42.799 37.999 4.800 42.839 20 13 Pregatire profesionala 19.040 107.240 81.112 81.112 80.452 660 77446 20 14 Protectia muncii 90.110 81.110 70.690 70.690 56.965 3725 49.718 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 52.800 42.600 32.775 32775 32375 50.364 20 27 Tichete cadou 14.000 20 3 Alte cheltuicli 4.515.480 3.397.760 2.225.941 2.225.941 2.128.604 97.337 2.018.690 20 30 01| Reclama si publicitate 26.600 253.200 19.037 19.037 19.037 19.037 20 30 02| Protocol si reprezentare 17.500 15.250 300 300 300: 300 20 30 03| Prime de asigurare non-viala 3.000 2.000 1461 1461 1461 20 3 Chirii 1.486.960 1.087.940 743.805 743.805 595.536 48.269 664.834 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea

Pag. 4 - lei- Capi- Gru- Ali Credite bugetare Angajamente pa/ Denumire indicator Croat de anuale trimestriale Angajament Angajamente Plati legale Cheltuieli Titlu col! at sajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 7=5-6 8 drepturilor 689.100, 636.600 456.860 456.860 456.860 508.876 20 30) Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2292320 1.630.770 1.004.478 1.004.478 955410 49.068 824.182 30 TITLUL HI DOBANZI 500 500 469 469| 469 30 Alte dobanzi 300 500 469 469 469 3 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 500 500 469 469 169 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 318.800 186.8 178.969 178.369 178.969 178.969 57 Ajutoare sociale 318.500 186.880 178.969 178.969 178.969 178.969 57 01| Ajutoare sociale în numerar 315.850 184.830 177.191 177781 177.791 177.791 57 02| Ajutoare sociale in natura 2950 2.050 1.178 178 117 1178 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 11.660 9.060 59 Burse 11.660 9.060 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4317530 3.269.270 1.778.210 1.778.210 1.776.503 1.707 1.768.198 ot CHELTUIELI CURENTE 4.317.530 3.269.270 1.778.210 177.210 1.776.503 1707 1.768.198 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.923.000 1.471.000 1.052.234 1.052.234 1.052.234 1.118.257 10 Cheltuieli salariale in bani 1.544.000 1.183.000 825.2SR 825.258 825.258 878.396 10 01 | Salarii de baza 1.339.360 1.025.360 517.348 817.348 817.348 875.041 10 06| Alte sporuri 4.640 4.640 4.640 4640 4.640 10 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitați 54.000 42.000 146 146 146 146 10 13 | indemnizatii de delegare 38.000 30.000 10 30| Alte drepturi salariale în bani 108.000 81.000 3.124 3.124 3.124 3.209 10 Contributii 379.000 285.000 226.976 226.976 226.976 239.861 10 01| Contributii de asigurari sociale de stat 283.000 214.000 170.012 170012 170.012 18.163 10 02 | Contributii de asigurari de somaj 8.000 7.000 4.080 4.080 41.080 4343 10 03| Contributii de asigurari sociale de

Pag. 5 - lei- Capi-| Pa- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente E tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati egale Cheltuieli tol |grafj Titlu | col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 5 7=5-6 8 sanatate 72.000 55.000 42.905 42.905 42.905 43.667 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4.000 3.000 1.227 1.227 1.227 1.307 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 12.000 9.000 8.752 8.752 8.752 7381 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 2394530 1.198.270 725.976 725.976 124.269 1.707 649.944 20 01 Bunuri si servicii 960.720 667.720 83.37% 83.37% 81.669 1.707 89.580 20 01 01| Fumitur de birou 95.990 88.490 1937 1.037 1037 9813 20 01 02, Materiale pentru curatenie 26.000 24.500 1.056 1.056 1.056 20 91 3 | Incalzit, iluminat si forta motrica 213.510) 128,510 16.670 16.670 16.670 14.296 20 01 04| Apa, canal si salubritate 97.300, 62.800 4017 4.017, 407 3.565 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 25.000 15.000 4506 20 01 06| Piese de schimb 11.380, 10.880 1443 1.443 1443 + 431 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 105.060: 68.500 15.022 15.022 13.315 1707 14.152 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 37.470 29.970 3.645 3.645 3.643 3.831 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 349.070 229.070 34.486 34.486 34.486 34.986 20 02 Reparatii curente 100.000 50.000 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 65.700 61.700 1.301 1.301 1.301 24.608 20 05 30, Alte obiecte de inventar 65.700 61.700 1301 1.301 1301 24.608 20 06 Deplasari, detasari, transferari 58.680 51.680 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 58.680 51.680 20 H Carti, publicatii si materiale documentare 6.000 4.500 316 316 316

Pag. 6 - lei- Capi- Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente ti- | nei Denumire indicator gafa anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli Titlu| col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 13 Pregatire profesionala 22.400 22 300 500 300 500 14 Protectia muncii 12.050 8.550 3211 321 32 2.896 3 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 800 600 40 40 40 40 30 Alte cheltuieli 1.168.180 931.120 637.232 637.232 637.232 532.317 3 02| Protocol si reprezentare 9.000 6.750 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 689.100 636.600 456.860 456.860 456.860 508.876 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 470.080 287.770 180.372 180.372 180.372 23441 INVATAMANT 14.542.840 11.919.230 10.892.934 16.892.934 10.892.934 16.250.700 CHELTUIELI CURENTE 14.542.840 11.919.230 10.892.934 10.892.934 10.892.934 10.250.700 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.319.280 991.510 911.490 211.490 911.490 395.400 ol Cheltuieli salariale in bani 1.055.820 780.980 716.845 716.R45 716.845 704.787 01 01| Salarii de baza 536.390 271.550 219.820 219.820 219.826 227.467 01 03| Sporuri pentru conditii de munca 1.560 1.560 1446 1.446 1.446 1.329 OF 06) Alte sporui 1.240 6.240 5.577 5577 5.577 5.354 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 175.500 170.500 164.160 164.160 164.160 01 11| Fond aferent platii cu ora 245.000 245.000 244.905 244.905 244.905 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 35.000 31.000 30.291 30.291 30.291 30.281 01 13| indemnizatii de delegare 2.200 2.198 2.198 2.198 sI 01 30) Alte drepturi salariale în bani 52.930 52.930 43.448 48.448 48.448 48578 02 Cheltuieli salariale in natura 1.500 1.500, 02 01| Tichete de masa 1.500 1.500

Pag. 7 = lei= Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar- Aud Credite bugetare Angajamente toi | capi-l ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator gafa ment anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli tot |eraf| Titlu] col | at + aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 10 03 Contributii 261.960: 209.030 194.645 194.645] 154.645 190.613 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 194440 156.960 147.361 147.361 47.361 144.015 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 5110 4.090 3.466 - 3.466 3.466 3410 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 38.360 36.542 36.542 36.542 36.052 10 03 04| Contributii de asigurari pentra | accidente de munca si boli profesionale 2.060 1.960. 1472 1472 1472 1.453 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 11.960; 7.660 5.804 5.804 5.683 20 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 13.203.600, 10.911.280 9.979.326 9.979.326 9.919.326 9.353.651 20 9 Bunuri si servicii 3.044.040 3.191.596 3.191.596 3.191.596 2.915.160 20 01 01| Famituri de birou 324.590 323.767 323.767 323.767 296.849 20 01 02| Materiale pentru curatenie 229.850 229.850 229.746 229.746 229.746 208.174 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 2.153.590 467.050 377.388 377.388 377.388 345.476 20 01 04| Apa, canal si salubritate 141.700| 132.600 130.235 130.235 130.235 128.785 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 78.500 78.500 78.140 78.140 78.140 62.005 20 01 06| Piese de schimb 13.330 12.580 19.223 10.223 10.223 8.784 20 01 07| Transport 28.290 28.290 27.804 27.804 27.804 30.357 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 166.226| 165.220 164.024 164.024 164.024 159.363 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 292.700 292.700 290.644 290.644 290.644 306.994 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1615.27 1.594.130 1.559.625 1.559.625 1.559.625 1368373 20 02 Reparatii curente 120.600 120,600 114.931 114931 118492

Pag. 8 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli tol |graf] Titlu| col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 20 03 Hrana 7.004.430 6.491.080 5.847.942 5.847.942 5.847.942 5.774.147 20 03 O1| Hrana pentru oameni 7.002.430 6.489.380 5.846.826 5.846.826 5.846.826 3.774.147 20 3 02| Hrana pentru animale 2.000 1700 1.H6 1.116: 116 20 04 Medicamente si materiale sanitare 3.700 2.780 1.486 1.486 1486 1485 20 04 01| Medicamente 3.600| 27% 4106 1406 1.406 1.405 20 04 02| Materiale sanitare 100 80 30 30 80 80 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 611.060 602.860 569.729 569.729 569.729 267.339 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 19.600 17.400 15.489 15.489 13.489 2.832 20 05 30| Alte obiecte de inventar 591.460 585.460 554.240 554.240 554.240 264.507 20 06 Deplasari, detasari, transferari 92390 78.890 539.408 59.408 39.408 72.122 20 06 Ol| Doplasari înterne, detasari, transferari 84.400 67.100 18.348 48.348 48.348 61.062 20 06 02| Deplasari in strainatate 1.990 11.190 11.060 11.060 1.060 11.060 20 09 Materiale de laboratat 2.000 1.900 1.865 1.865 1.865 1.864 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 16.300 15.650 13.483 13.483 13.483 3.589 20 12 Consultanta si expertiza 2.290 1.340 1.440 1.440 1440 1.480 20 13 Pregatire profesionala 62.000 60.880 59.198 39.198 59.198 39.198 20 14 Protectia muncii 18.400 14.900 11.778 11.778 11.778 1777 20 3 Alte cheltuieli 226.390 194.390 106.470 106.470 106.470 126.698 20 30 01| Rectama si publicitate 2.200 1.200 1.103 1.3 1.103 1.103 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 3.000| 2.000 1461 1.46r 1461 20 30 04| Chirii 9.000 8.000 7.300 7.300 7,300 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 212.190 183.190 96.606 96.606 96.606 116.834 30 TIFLUL TIE DOBANZI 500 500 469 469. 169 30 03 Alte dobanzi soi 500 469 469 169 3 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 500| 500 469 469 469

Pag. 9 - lei- Capi-j Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare | Angajamente tot | capi- ra-| pa / | fi- | ne+ Denumire indicator gafa ment anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plat legaie Cheltuieli tol igraf| Tiliu| col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 7.800 6.880 1.649 1.649 1.649 1.649 57 02 Ajutoare sociale 300 6.880 1.64 1.649 1.649 1649 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 4.850 4.530 471 471 471 471 57 02 02| Ajutoare sociale în natura 2.950| 2.050 1178 1178 1.17% 1.178 53 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 11.660) 9.060 59 01 Burse 11.660 9.060 6610 SANATATE 200.003.210 147.985.670 134.478.481 134.478.481 1316.915.110 17.563.371 130.307.894 of CHELTUIELI CURENTE 20.003.210 147.985.670 134.478.481 134.478.481 116915.110| 17.563.371 130.307.894 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 105.623.770 82.626.300 72.107.434 72.707.434 72.107.434 70.933.755 10 01 Cheltuieli salariale in bani 79225.07 61.479.820 53.708.813 53.708.813 53.708.813 32.609.786 10 01 01| Salarii de baza 48.692.010 40.813.290 39.080.784 39.080.784 39.080.784 38.374.434 10 01 03| indemnizatie de conducere 10.885.040 4.885.040 10 01 04| Sporde vechime 203.480; 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 11.151.940 9.109.870 8.500.200 3.500.800 2.500.800 8.332.333 10 01 06| Alte sporuri 2.713.260 2.008.560 1.927.445 1.827.445 1927445 1.853.456 10 01 07| Ore suplimentare 499.000, 479.000 407.979 407.979. 407.979 406.315 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 484.000 454.000 437.050 437.050 437.050 440.991 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 4.299.570 3.444.160 3.153.017 3.153.017 3.133.017 3.090.074 10 Ol 13| indemnizatii de delegare 12.040, 6.260 696 696 69% 276 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 284.730 269.610 201.042 201.042 201.042 111.907 10 02 Cheltuicli salariale in natura 4.826.106 3.703.010 3.514.848 3.514.848 3.514.848 3.211.443 10 02 01, Tichete de masa 4.826.100 3.703.010 3.514.848 3.514.848 3.514.848 3211443 10 03 Caniributii 21.572.600 17.443.470 15.483.773 15.483.773 15.483.773 15.112.526 10 3 01| Contribuiii de asigurari sociale de stat 16.145.690, 13.107.640 11.664.474 11.664.474 11.664.474 11.518.099 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 399.080: 316.300 263.634 263.634 263.634 259.987

Pag. 10 - lei- Capi-| Sub-| Pa- Ali Credite bugetare Angajamente IE tol | capi- ra- ne4 Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| at aprobate la cunrulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 4 5 6 7=5-6 8 03, Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.022.720 3.204.020 2.767,33 2.761.336 2.767.336: 2.720.823 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 220.380 175.600 148.650 148.650 148.650 146.774 06; Contributii pentru concedii si indemnizatii 184.730) 639.910 639.679 639.679: 639.679 466.843 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 94.379.440 59.370 61.771.047 61.771.047 44.201.676 17.563.371 39.374.139 Bunuri si servicii 19.267.570 14.058.790 12.501.145 12.501.145 11.605.078 396.067 12.369.281 01| Fumituri de birou 860.850 358.120 249.820 249.820 227.497 22323 203.745 02| Materiale pentru curatenie 529.060 484.860 420.604 420.604 356.268 64336 786.554 03| Incalzit, iluminat si forta moirica 5.378.850 3.864.470 3.852.729 3.852.729, 3.808.583 24,148 3.851.161 04| Apa, cana! si salubritate 1.857.040 1.402.080 1.156.004 1.156.004. 1.333.423 22381 1.810.068 05| Carburanti si fubriffanti 443 410 267.900 240.384 240.384 236.897 3.387 218.765 06| Piese de schimb 1.747.510 239.780 671.476 671.476 615.917 55.559 470.295 07| Transport 335.760, 283.760 281.378 281.378 251.275 10.103 195.890 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 491.740 99.270 396.825 396.825 387.441 9384 284.193 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2.668.120 2.009.820 1464012 1.464.012 12125312 251.500 1.331.475 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 4.855.230 3.548.730 3.767.913 3.767.913 3.375.16 392.746 3.217.135 Reparatii curente 762.220 567.490 492.520 492.520 166.403 26.117 412.068 Hrana 3.592.340 2.696.970 2.632.434 2.632.434 2.356.950 275.484 2.853.447 01| Hrana pentru oameni 3.591.340 2.695.970 2.631.434 2.631.434 2.356.560 214.874 2.853.312 02| Hrana pentru animale 1.000 1.000 1.000 390 610 135 Medicameme si materiale sanitare 66.362.380 43.799.266 43.799.266 27.655.213 16.144.053 41.764.573

Pag. 11 - lei- Capi-| Sub-| Pa- (Gru- | Ar- | Alf Credite bugetare Angajamente tol | capi-, ra-| pa / | ti- ne Denumire indicator | anuale | trimestriale | Angajament Angajamente Plati legale Cheltuieti tol graf] Titlu| col | af aprobate ja cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s 20 04 01| Medicamente 49.191.790 33.970.040 33.170.756 33.170.756 19.228.405 13.942.351 32.073.247 20 04 02| Materiale sanitare 10.152.090 6.004.250 3.150.732 5.750.132 4.804.592 946.140 5.608.112 20 04 03| Reactivi 5.958.860 4.236.870 4.199.233 4.199.233 3.040.674 1.158.559 3.522.378 20 04 04| Dezinfectanti 1.059.640 616.380 678.545 678.545 581542 97.003 560.836 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.109.290 748.230 485.152 485.152 436.992 48.160 214.620 20 05 01| Uniforme si echipament 62.000 37.980 32.845 32.845 32.063 782 11.047 20 05 03| Lenjerie si accesarii de pat 176.600 133.390 26.539 26.539 15.018 11.521 107.305 20 05 30| Alte obiecte de înventar 870.690, 576.860 425.768 425.768 389.911 35.857 96.268 20 06 Deplasari, detasari, transferari 45.280, 37.280 21.527 21.527 20.656 871 18.535 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 45.280 37.280 21.527 21.527 20.656 871 18.535 20 09 Materiale de laborator 384.800, 486.630 413.005 413-005 347.074 65.931 394.562 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 16.500 4.500 386 386 220 166 35.386 20 12 Consultanta si expertiza 54.000 43.000 41.359 41.359 36.559 4.800 41.359 20 13 Pregatire profesionala 32.640 23.960 21.414 23414 20,754 660 17.748 20 14 Protectia muncii 58.660 56.660 35.701 35.701 51.976 3.725 35.045 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 52.000 42.000 32.735 32.735 32.735 50.324 20 30 Alte cheltuieli 2.441.760 1.766.320 1.274.403 1.274.403 1.177.066 91337 1.166.791 20 30 04| Chirii 1.441.960 1.053.940 733.956 733.936 585.687 45.269 654.985 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 999.800) 712.380 540.447 540.447 491.579 49.068 511.806 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.527.000 1.194.500 721.654 721.654 121.654 706.168 01 CHELTUIELI CURENTE 1.527.000 1.194.500 721.654 727.654 727,654 706.168 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 261.450 239.000 144.920 144.920 144.920 144.920

Pag.12 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente E tot | ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol igraf[ Titlu | col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 10 oi Cheltuieli salariale in bani 261.450 239.000 144.920 144920 144.920 144.920 10 01 08| Fond de premii 28.450 28.450. 28.447 28.447 28.447 28447 10 01 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 91.000 56.000 63.717 63717 63.717 63717 10 01 13| Indenmizatii de delegare 107.000 39.550 49.418 49.478) 49.478 49.478 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 35.000 35.000 3.278 3278 3.278 3278 206 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 1.265.530 955,500 582.734 582.734 582.734 561.248 20 01 Bunuri si servicii 357700 286.720 242194 242.799 242.799 212.065 20 01 Ol | Fumituri de birou 9.000 8.200 6.875 6.875 6.875 8.334 20 01 02| Materiale pentru curatenie 3.500 3.000 124 124 124 124 20 01 3 | Incalzit, iluminat si forta motrica 25.200 3.600 1.541 1.541 1.541 20 01 04| Apa, canal si salubritate 2.100 2.020 i 19 9 19 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 8.500, 8.50 7127 7327 71127 7.27% 20 01 06| Piese de schimb 4.000! 4.000 3.987 3.987 3.987 3.987 20 01 07| Transport 15.000 13.000 14774 14774. 14.774 14714 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4.400 4.400 1,350 1.350 1433 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 62.000 62.000 61.023 61.023 51.023 74.289 20 01 30; Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 224.000) 170.000 145.979 145.979 45979 100,288 20 02 Reparatii curente 3,550! 2.000 1.650 1.650 1.650 50.121 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 60.000 35.000 31477 31477 20 05 30| Alte obiecte de inventar 60.000 35.000 31477 31477 20 06 Deplasari, detasari, transferari 167.800 98.972 98.972 8.972 106.378 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 67.800 52410 32410 58.616

Pag. 13 - lei- Capi-j Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Aif. Credite bugetare Angajamente tot | capi-j ra- | pa / | ti- | med Denumire indicator Crogite de anuale trimestriale | Angajarente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at angajament aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 20 06 02| Deplasari în strainatate 100.000 60.000 46.562 46 562 46.562 47562 20 II Carti, publicatii si materiale documentare 4.000 4.000 20 13 Pregatire profesionala 2.000 20 14 Protectia muncii 1.000 1.000 20 27 Tichete cadou 14.000 20 30 Alte cheltuieli 669.500 496.280 207.836 207.836 207.836 192.884 20 30 01| Reclama si publicitate 24.400 24.000 17.934 17934 17.934. 17.934 20 30 02| Protocol si reprezentare 8.500 8.500 300 300 300 300 20 30 04| Chirii 36.000 26.000 2.549 2.549 2.549 2.549 20 30 30| Alte chaltuicti cu bunuri si servicii 600.600 437.780 187.053 187.053 187.053 172.101 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 921.950 740.950 547.774 547.774 547.774 543.340 oi CHELTUIELI CURENTE 921.950| 740.950 547.774 547.774 543.340 20 TITLUL E BUNURI SI SERVICII 610.950 560.950 370.454 370.454 366.020 20 01 Bunuri si servicii 256.300 246.300 170.892 170.892 170.892 159.189 20 01 01| Fumituri de birou 5.000 5.000 3.636 3.636 3.636 7.584 20 01 02| Materiale pentru curatenie 26.000 26.000 16.761 16.761 16.761 4.263 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 150.000| 140.000 117.534 117.534 117534 115.780 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 3.000 5.000 20 O! 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30.000 30.000 6.235 6.235 6.235 6.290 20 01 30| Altebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 40.300 40.300 26.726 26.726 26.726 25.272 20 02 Reparatii curente 15.000 15.000 20 03 Hrana 320.000 280.000 198.030 198.030 198.030 205.343

Pag. 14 - lei- Sub-l Pa-|Gru-| Alf Credite bugetare Angajamente m tol | capi-j ra-| pa / ned Denumire cator legate Cheltuieli tol [praf] at tuate de platit efective A B 1 2 3 53 6 7=5-6 8 20 03 OI Hrana pentru oameni , E 320.000 [II 198.030 20 04 5.000: 5.000 1.532 1.532 1.532 1.488 20 04 DI 828 20 04 04 5.000 F.532 1.532 1.532 660 20 05 SO 20 05 0 NM 9nsa MM vvieii 9 9.650 RI TI 177320 177.320 177.320 AF OA IT ) 177320 177.320 177.320 51 BI 177.320 177.320 177.320 Director Economic Be.Smaranda HARACICU ST EG i Şef Serviciu Buget n E a E ară 7 T

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30092011 Pag. 1 - lei- |-api- [Sub- | Pa- |Gru- | Ars [AR Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi fol capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai _ | constatate tol |graf|Titlu | col | at aprobate la din care: precedenti curent decat incasari | de incasat finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 5 7 8=3-6-7 000i 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 15.981.010 13.645.740 1.865.365 1.865.365 1.865.365 0002 1 VENITURI CURENTE 4.106.970 3.634.010 1.822.364 1.822.364 1.822.364 2900 C. VENITURI NEFISCALE 4.106.970 3.634.010 1.822.364 1.822.364 1.822.364 3300 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4.106.970| 3.634.010 1.822.364 1.822.364, 1.822.364 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 4.106.970 3.634.010 1.822.364 1.822.364 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 4.106.970 3.634.010 1.822.364 1.822.364 3900 10 LL VENITURI DIN CAPITAL 1072 1.072 1072 3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 1072 1072 1072 30 Alte venituri din valoarea unor bunuri 1072 1.072 1072 4100 10 TV. SUBVENTII 4.400.800 41.929 41.929) 41.929 4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.181.800, 39 Subventii de ia bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 1.181.800 1.181.800 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 3.219.000 2.578.000 41.929 41.929 41.929 14 Subventii din bugetole locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 2.578.000 2.578.000 41.929 41.929 16 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 641.000 91 91 Ol Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni-

Pag. 2 - lei- Stingeri pe Drepturi Gru- |Ar- toi |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator alte | constatate tot |araf]Titiu | cal | at ante decat incasari de încasat A B i 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 [4310 ot 641.000 4510 PR. DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR UATES 7473240 6.251.900 ol n de 6.251.900 Să; vw UTA Director Economic Sc. Smaranda HARACICU / 7 ar Şef Serviciu Buget le. Steliana SŢANCIU ai TI = = a a „a _

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII Si SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30092011 Pag. 1 -lei- Capi-| Sub-| Pa-|[Gru- | Ar- Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne+ Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente Angajamente plati legale Cheltuieli Tol |grafi Titlu | col | at aprobate la cumulate bugetare legate efectuate de platit efective finele perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SESUBVENTIE 13.981.010 13.645.710 4.930.054 4.930.034. 1.865.365 3.064.689 4.881.954 Ol CHELTUIELI CURENTE 8.106.240 6.884.900 3.741.820 3.741.820 705.856 3.035.964 135.299 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 8.106.240 6.884.900 3.741.820 3.741.820 705.856 3.035.964 715.299 56 01 Prograrne din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 7.413.240 6.251.900 3.741.820 3.741.820 105.856 3.035.964 715.299 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 1473240 6.251.900 3.741.820 3.741.820 705.856 3.035.964 715.299 56 13 Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 633.000 533.000 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 633.000 633.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.814.770 6.760.310 1.188.234 1.188.234 1.159.509 28.725 4.166.655 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7874776 6.760.810 1188234 1.188.234 1.159.508 28.725 4.166.655 7 91 Active fixe 7.369.570 6.255.610 1.188.234 1.159.509 28.725 4.166.655 71 01 01| Constructii 2.174.920 2.173.976 16.793 976.793 976.793 1436 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 2.205.210 1.205.190 124.140 124.140. 5.415 28.725 3.754.457 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.151.290 2.141.000 52.731 52.731 352.731 374.406 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 838.150| 735.450 34.570 34,570 34,570 36.356 77 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 505.200 505.200 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 316.500: 311.000 11833 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 316.500 311.000 11833

Pag. 2 - lei- Alte programe comunitare in Capi- Pa- Al Credite bugetare Angajamente ra- ned Denumire indicator angajament anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli graf at = aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 5 7=5-6 8 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 316.500 311.000 11.833 Active fixe 316.500 311.000 11.833 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 200.000 200.000 10.577 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 116.500 111.000 1.256 INVATAMANT 674.420 525.730 25.865 25.865 25.865 134701 CHELTUIELI DE CAPITAL 674.420 325.730 25.865 25.865 25.865 134.701 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 674.420 325.730 25.865 25.865 23.865 134.701 Active fixe 674.420 525.730 25.865 25.865 134.701 01| Constructii 4.000 3.050 1.436 1.436 1.436 1.436 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 8200 7.950 6.645 6.643 6.645 42.004 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 64.290 54.000 10.802 10.802 10.802 69.658 30) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 597.930 460.730 6.982 6.982 6.982 21.603 SANATATE 1279.17 10.598.060 3.901,244 3.901.244 836.555 3.064.689 4.683.286 CHELTUIELI CURENTE 8.106.240 6.884.900 3.741.820 3.741.820 705.856 3.035.964 715.299 TITLUL VIM PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 8.106.240 6.854.900 3.741.820 3.741.820 105.856 3.035.964 71329 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1.473.240 6.251.900 3.741.820 705.856 3.035.964 715.299 02| Finantarea externa nerambursabila 7.473.240 6.251.900 3.741.820 705.856 3.035.964 115.299

Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-] Pa-|Gru-] Ar-] Ali | Credite bugetare Angajamente tol | capi-i ra-| pa / | | ne Denumire indicator anuale trimestriale Angajamente Angajamente Plai legate Cheltuicti tol |graf| Titlu | col | at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 1=5-6 & perioada 2007-2013 633.000 633.000 536 15 02| Finantarea cxferna nerambursabila 633.000 633.000 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.672.930 3.713.160 159424 159.424 130.699 28725 3.867.987 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.672.930 3.713.166 139.424 159.424 130.699: 28.725 3.967.987 7 ol Active fixe 4.167.750 3.207.960 159.424 159.424. 130.699 28725 3.967.987 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de | transport 2.197.010. 1.197.240 117.495 117.495 88.770 28.725 3672314 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.877.000 1.877.000 41.929 41.929 41.928 284.875 71 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 93.720 133.720 10.798 7 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 505.200: 505.200 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 40.000 40.000 27.588 27.588 21.588 51.521 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 40.000 40.000 27.588 27.588 21.588 31,521 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 40.000: 40.000 27.588 27.588 27 588 51.321 7 OI Active fixe 40.000: 40.000 27.388 27.588 21.588 51.521 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 39.526 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10.000 10.000 9.295 71 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 30.000 30.000 27.588 27.588 21.588 2.699 6510 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 613 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 613 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 613

Director Economic Ec.Smaranda HARACICU / 4 7 / şef Serviciu Buget Ec. Steliana-STANCIU “ a Pag. 4 - lei- Capi-| Sub-[ Pa- [Gru- [Ar | Al Credite bugetare Angajamente toi va- ral nd Denumire indicator trimestriale mente Anpajamente Pi legate Cheltuieli | col cumulate tegale efectuate de platit efective ortare A B 2 3 4 5 6 7=5-5 8 | 7 OI N 613 TOI 02 loace de sport 612 7010 PUBLICA 2 2.170.920 975.357 975.357 975.357 7 2 2.170.920 915.357 975.357 975.357 71 239 975.57 975.357 915.357 To 2.170.920 975.357 915.357 975.357 îl OI 2 975.357 15.357 975.357

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT a DIRECTIA ECONOMICA PRIMAR, /) SERVICIUL BUGET Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr.8C2011- A VE fn tr N REFERAT privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Timisoara la data de 30 Septembrie 2011 Având în vedere Legea nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 333/2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011, În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 și 13 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare conform căruia: „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bupetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăți restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata si modificată; Serviciul Buget propune aprobarea următoarelor: = "Contul de execuție al bugetului local la data de 30 Septembrie 2011”- anexa nr.1; = “Contul de execuție al împrumuturilor interne la data de 30 Septembrie 2011” — anexa nr.2, = “Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenţii din bugetul local la data de 30 Septembrie 2011” anexa nr.3; DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU Cod FP 53-91, Ver. 1