keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 155/19.04.2011 privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.117/2007 si modificarea si completarea acestuia

19.04.2011

Hotararea Consiliului Local 155/19.04.2011
privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.117/2007 si modificarea si completarea acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2011-358 /28.03.2011al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. DP2011-358/20.01.2011, a Clubului Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara.
Avind in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.117/2007- privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi echipa de Rugby Club Sportiv Petrom Timişoara, modificata si completata prin Hotărârile Consiliului Local nr.143/2009 si nr.162/2010;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. SC 2011-3090 /15.02.2011, a activităţii sportive desfăşurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010, cu Anexa nr. 5;
In conformitate cu prevederile Legii 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului,modificată;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr.1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) si (e), alin. 6 lit. (a), pct. 6 alin.7 lit. (a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Actul aditional la Contractul de asociere incheiat intre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.117/2007, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Contributia financiara a Municipiului Timisoara, pentru anul 2011, in cadrul Contractului de asociere incheiat cu Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Timisoara este in suma de 320.000 lei de la bugetul local, cap.67.02. "Cultura, recreere si religie" ( 67.02.05. "Servicii recreative si sportive"), pentru activitatea sportiva a echipei de seniori Rugby Club Municipal Universitatea de Vest din Superliga Nationala, a echipei de juniori in Campionatul Regional Transilvania si a Centrului de copii , in editia care se desfasoara pe parcursul anului 2011, conform calendarului Federatiei Romane de Rugby.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Clubului sportiv Rugby Club Municipal U.Vest Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE Nr.SC2011- _____/______.2011

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300 ; internet: www.primariatm.ro

ANEXA LA HCL nr. ________ / ____________

ACT ADITIONAL nr. ____

la contractul de asociere aprobat prin HCL nr.117/2007, modificata si completata prin HCL nr.143/2009 si HCL nr.162/2010

Intre MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- Ioan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr. 14756536, si CLUB SPORTIV RUGBY CLUB MUNICIPAL UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str. B-dul Parvan nr. 4, cod fiscal nr. 22181374, cont bancar nr. RO18BRDE360SV14685183600, deschis la BRD Timisoara, reprezentat prin d-nul Alexandru Ilie - in calitate de presedinte si Danut Borzas- secretar general, se incheie prezentul act aditional la contractul de asociere aprobat prin HCL nr.117/2007, modificata si completata prin HCL nr.143/2009 si HCL nr.162/2010. Art.1:(1) Contributia financiara a Municipiului Timisoara, pentru anul 2011, este de 320.000 lei de la bugetul local, cap.67.02. „Cultura, recreere si religie” ( 67.02.05. „Servicii recreative si sportive”). (2) Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva a echipei de seniori Rugby Club Municipal Universitatea de Vest din Superliga Nationala, a echipei de juniori in Campionatul Regional Transilvania si a Centrului de copii , in editia care se desfasoara pe parcursul anului 2011, conform calendarului Federatiei Romane de Rugby. (3)Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata cu plati in transe, in functie de resursele bugetare disponibile si a disponibilului in cont la data solicitarii platii, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. Art.2:(1) Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa nr.1 la prezentul act aditional, in baza prevederilor HG nr.1447/2007. Art.3:(1) Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara, are obligatia realizarii in anul 2011 a urmatoarelor obiective de performanta sportiva: a).echipa de seniori: la finalul campionatului regulat: clasare pe locurile 1-4 in Superliga Nationala, obtinand calificare în turneul semifinal al play-offului;

-calificare in etapele superioare ale Cupei României; -calificare in finala Cupei Europei Centrale ( locurile 1-2); -clasare pe podium la finalele Campionatului National Universitar.

b). la finalul anului competitional: locul 1-4 in clasamentul final Superliga Nationala -calificare turneu semifinal al Cupei Romaniei

Cod FP 63-16, ver.1

1

Cod FP 63-16, ver.1

2

c) la nivel de juniori si copii:

- clasificare pe podium in Campionatul Regional Transilvania de juniori; - clasificare pe podium in Campionatul Regional Transilvania de juniori-rugby in 7;

Art.4:(1) La sfarsitul campionatului tur-retur si la finalul editiei, Directia Patrimoniu in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive, pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.516/2008. (2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse succesiv la art.3, lit.a) si b), duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate, conform art.1alin.(2),(3).Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara. Art.5: (1) Din contributia pentru anul 2011 Municipiul Timisoara va achita un avans de maxim 30% , in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv; (2) Municipiul Timisoara va efectua platile , pentru contributia financiara pe anul 2011, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. Art.6: (1) Se modifica art.6 - Incetarea contractului, pct.6.1, care va avea urmatorul continut: ’’ 6.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părţi, la initiativa uneia dintre acestea; c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către club a obligaţiilor stipulate la art.4,pct.4.2.,subpct.4.2.1 si 4.2.7 din contract,subpct.4.3.1 si 4.3.2 din act aditional nr.4, respectiv art.3,lit.a) si b) din prezentul act aditional, fiind considerate de către părţi ca reprezentând obligaţii esenţiale în prezentul contract. d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte obligaţii, contractul se va putea rezilia sau clubul va fi obligat la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timişoara, prin plata de daune- interese, în condiţiile dreptului comun.’’ Art.7:(1) Prezentul act aditional a fost incheiat in 4( patru) exemplare, cite doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMISOARA C.S. Rugby Club Municipal U Vest, PRIMAR PRESEDINTE SECRETAR SECRETAR GENERAL DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA PATRIMONIU AVIZAT JURIDIC

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA nr.1 la CONTRACT DE ASOCIERE/ sau ACT ADITIONAL _____________________ aprobat prin HCL nr._________________ Cap.I. Consideratii generale Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli care se pot efectua de catre structura sportiva contractanta din contributia financiara de la bugetul local, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, urmarind finalitatea prevederilor acestor norme, coroborata cu Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului si alte prevederi legale in vigoare . Aceste acte normative si altele specifice in legatura cu cele mentionate, reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, pentru participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive. În înţelesul acestor acte normative, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii: 1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 4. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 5. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii; 6. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA); 7.structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive. In sensul prezentelor norme se denumesc si organizatii sportive.

1

8. participanţii la acţiunile sportive : a. la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale : (1)- sportivi; (2)- antrenori; (3)- medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget. b. la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale : (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. (4) La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute de norme, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. (5) Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii.

2

Cap.II. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive, pentru participantii la actiuni sportive, si documentele justificative care stau la baza efectuarii platilor din contributia financiara a Municipiului Timisoara – in baza prevederilor H.G. nr. 1447 / 2007, cu articolele specificate pe categoria de cheltuiala, coroborat cu prevederile Legii 69/2000 si alte prevederi legale in vigoare Nr. crt.

Categoria de cheltuiala eligibila Baza legala Documente justificative

1. Cheltuieli de transport :

1.1. (1)Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia :

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante ( parc auto al clubului ); c) cu mijloace de transport în comun; d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; e) cu avionul, clasa economică; f) cu navele de călători, după tariful clasei I; g) cu autoturismul proprietate personala, în condiţiile legii. (2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la acţiunile sportive (pregatire sportiva,competitie,alte actiuni) se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii. 1.2. La acţiunile sportive care se desfăşoară în Municipiul Timisoara : a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului.

Art. 9 -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie sportiva -bilet tren/avion/alte mijloace sau alte documente fiscale(facturi,chitante,bonuri) transport grup/combustibili -transport auto propriu- combustibili , lubrifianti: tabel cu mijloacele din parcul auto si justificarea cheltuielilor pentru masinile din parcul auto al clubului calculul dupa norme pe consum masini din parc auto propriu( autocarele echipelor din club, autoutilitarele si autoturisme la dispozitia staffului tehnic si administrativ) - cu avionul, clasa economic: oferte de referinta de la companii, pentru tarif standard la nivelul maximal al clasei

3

b) pentru pregatire sportiva in cantonamente, semicantonamente si participarea la competitii, transportul participanţilor se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii.

economice

1.3. Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate: a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter; b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare; d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii; e) cu navele de călători, după tariful clasei I. 1.4. Pentru sportivii straini :contravaloare transport ruta Timisoara-tara de rezidenta a sportivului, asigurat de club conform contract club-sportiv ;

Art.10

1.5. (1)La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport si: a) taxele pentru trecerea podurilor; b) taxele de traversare cu bacul; c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. (2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind: a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă; b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii;

Art.11(1) si (2);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -documente fiscale pe categorii cheltuieli

4

c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare

2. Cheltuieli de cazare

2.1. (1) Cazarea participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă organizate în ţară şi la competiţiile sportive interne : a) în unităţile de cazare pentru sportivi; b) în cămine şcolare sau studenţeşti; c) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii; d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri cu tarife negociate până la categoria 3 stele inclusiv; (2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, stafful tehnic si administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuinţe/sau aparthoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si raportat la ofertele pietei ;

Art.12(1) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama cazare/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli

2.2.Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz.

Art.12(2)

2.3. (1) La acţiunile sportive organizate în străinătate: a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor; b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate. (2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare.

Art.12(3);

3. Cheltuieli de masă

5

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în

Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de participant, se diferenţiază pe categorii de acţiuni : a) Competiţii sportive interne:

- de nivel orăşenesc sau municipal: până la 35 - lei - de nivel judeţean: până la 40 - de nivel zonal sau interjudeţean: până la 50 - de nivel naţional: până la 55

b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate, după caz, de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport: până la 55 lei; c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport : până la 60 lei; d) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în Municipiul Timisoara se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. e) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune. f) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

Art.13 (1),(2), (3),(4)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama cazare/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli

(2) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea.

conform Art.13(5),(6), (7),(8),(9), (10)

6

4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort

Art.14,art.15, art.16;

(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum urmează: a) cluburile sportive, pentru sportivii din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 450 lei lunar/persoană. Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentaţie de efort. (2) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 7 lei/sportiv.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane Art.17 Regulamente /Hotarari FR

(1)Structurile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj în limitele normativelor si coroborat cu regulamentele si hotararile federatiilor sportive /asociatiilor judetene. (2) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizaţii la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. (3) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia medicilor, sau conform Regulament Federatie (4) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezenta anexa, impozitată în conformitate cu prevederile legale.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -extrase din Regulamente pentru fundamentarea plafoanelor -lista nominala beneficiari baremuri/ state de plata -documente fiscale pe categorii servicii

7

6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri

Art.18;

(1)Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor: -anual pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului -pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi (2)Cheltuieli pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada actiunii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

Art.19

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli -note receptie materiale

8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

Art.20(2), Art.21

(1)Structurile sportive pot să procure, în baza prescripţiei medicale: a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv; (2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimaţi :cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora. (3) Pentru deplasarea in strainatate a sportivilor impreuna cu medicul clubului , la clinici medicale pentru tratamente speciale si interventii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -prescriptie medic specialitate/ scrisoare medicala -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

8

chirurgicale, structurile sportive pot efectua cheltuieli de transport si pensiune completa pentru sportivi pe durata spitalizarii si pentru medic pe durata vizitelor de monitorizare a starii de sanatate a sportivului. (4) Organizaţiile sportive care au în administrare sau folosinţă baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale şi aparatură sanitară şi de refacere după efort, pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, şi a staţiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop. (5) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.

9. Alte categorii de cheltuieli:

Art.22,Art.23, Art.24

(1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, se pot efectua , dupa caz, cheltuieli si pentru:

a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor; b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; h) activităţi culturale; i) plata lectorilor şi a translatorilor; j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

Art.22(1)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli -note receptie materiale

9

k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei ; (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, se mai pot efectua: a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive; e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor. (3) La acţiunile sportive internaţionale in tara si strainatate, delegaţiilor sportive străine li se pot oferi cadouri pana la 2000 lei/actiune. (4) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esarfe,diplome,medalii,cupe, plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afise,pliante si alte materiale ;

Art.22(2)

Art.23

10. Premii, indemnizatii, prime si alte drepturi

A). premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.l),m),n) si alin.(3) ;art. 26, art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art.31 ; (1)Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de varsta,în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală , premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative: 1.cupe europene intercluburi:loc I=2100 lei/loc II=1500 lei/loc III=1000 lei; 2.campionate nationale:

Art. 25 alin.(1) pct. l),m),n) si alin.(3);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

10

a) sporturi individuale:- senioriI=1400lei/II=1100lei/III=900 lei - tineret si juniori I: I=900lei/II=600lei/III=400lei - juniori II-cadeti: I=700lei/II=500lei/III=300lei b) jocuri sportive: –senioriI=2800lei/II=2100lei/III=1400 lei -tineret si juniori I: I=2100lei/II=1400lei/III=1000lei - juniori II-cadeti: I=1400lei/II=1000lei/III=700lei 3.Cupa Romaniei: -discipline sportive individuale: I=1000lei/II=800lei/III=600lei -jocuri sportive: I=2100lei/II=1400lei/III=1100lei (2)Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive olimpice- pana la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice-pana la 50%; discipline sportive neolimpice-pana la 40%. (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală. (4) Sportivii premiaţi de Autoritatea Naţională pentru Sport si Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi din partea cluburilor sportive de care aparţin; Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de A.N.S.T si C.O.S.R. (5)La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţă obţinută. (6)La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe. (7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel: a) un premiu de până la 700 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei; b) un premiu de până la 500 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei.

Art.26 Art.27 Art.28 Art.29(1)

11

Premiile se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv. (8) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 300 lei, 220 lei şi, respectiv, 150 lei/persoană. (9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, în limita a 50% din valoarea premiului acordat de catre Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Autoritatea Naţionala pentru Sport si Tineret si federaţiile sportive naţionale, conform normativelor.

Art.29(2) Art.30(3),(4)

B). premii pentru antrenori, tehnicieni si alti specialisti : (1) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanţele obţinute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre competiţiile sportive prevăzute la pct.10- subpct.A- alin. (1),(4), se stabileşte conform prevederilor normativelor.

Art. 32 si Art.33.

C). alte premii acordate la actiuni sportive: (1) la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective. (2) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

Art.40, Art.46;

D). indemnizatii: Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie în sumă de până la 80% din nivelul indemnizaţiei de lot naţional, în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv: maxim 560 lei –seniori, respectiv maxim 400 lei-juniori.

Art.47(3) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

12

11. Dispozitii finale: (1)Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. (2) Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive (3)Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanţele publice. (4)Sumele prevazute in prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata.

Art.51 Art.52 Art.53 Art.56

Documentele justificative originale ale structurii sportive se depun in copie xerox cu viza’’conform cu original’’

Municipiul Timisoara, Director executiv Directia Economica, Smaranda Haracicu

Director executiv Directia Patrimoniu,

Nicusor Constantin Miut Sef Serviciu Administrare Patrimoniu- Baze sportive, Martin Staia Întocmit consilier, Ioan Mihai Costa

Structura sportiva, Presedinte / Director

13

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE DP2011-358 /28.03.2011

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara , aprobat prin HCL nr.117/2007 si modificarea si completarea acestuia Prin HCL nr.117/2007 s-a aprobat Contractul de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Timişoara, pentru sprijinirea activitatii echipei Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, pe perioada 2007-2011 inclusiv. In cadrul acestui contract de asociere, prin HCL nr. 162/2010, a fost aprobata contributia Municipiului Timisoara, pentru anul 2010, pentru sprijinirea activitatii sportive a echipei Rugby Club Municipal U. Vest Timişoara, in suma de 450.000 lei,ca urmare a analizei si evaluarii activitatii sportive desfasurate de aceasta echipa. Prin Adresa nr. DP2011-358/20.01.2011, Clubul Sportiv Rugby Club Municipal a inaintat informarea privind rezultatele sportive obtinute si modul de realizare a obiectivelor cuprinse in contractul de asociere si a fost anexat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011. Clubul sportiv solicită Municipiului Timisoara acordarea unei contributii financiare pentru anul 2011 in baza contractului de asociere , in suma de 900.000 lei. Avand la baza Raportul de evaluare nr. SC 2011-3090 /15.02.2011, a activitatii sportive desfăşurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010, cu Anexa nr. 5, Comisia de evaluare si analiza a performantelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara, constituită în baza HCL nr.516/25.11.2008, a analizat şi a evaluat activităţile sportive desfăşurate de echipa Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara , in anul 2010 si obiectivele propuse in anii 2011-2012, respectiv a propus contributia pe anul 2011. Echipa de seniori a activat în ediţia de campionat 2010 în Divizia Nationala, unde s-a clasat pe locul 3, obtinand calificarea in play-offul campionatului.A terminat pe un loc final 6, care este o pozitie de clasament realista pentru obiectivul echipei , in conditiile in care echipele clasate pe locurile 1-5 au avut la dispozitie bugete mult mai mari si loturi mai echilibrate de jucatori. In plan international a fost finalista in competitia Cupa Europei Centrale, cu echipe din Cehia,Austria,Ungaria,Romania. A fost calificata in semifinala Cupei României si a obtinut locul 3 la finalele Campionatului National Universitar. Echipa de juniori formata in anul 2007 a activat in Campionatul Regional Transilvania U16 ani, participand la toate actiunile sportive organizate de FR Rugby, inclusiv rugby in 7.S-a clasat pe locul 3 in CN Regional, indeplinindu-si astfel obiectivele asumate. Este de mentionat proiectul amplu al clubului de restructurare administrativa si in plan sportiv.Dupa incheierea sezonului competitional 2010, din luna octombrie s-a reusit atragerea pe langa sponsori privati existenti si Universitatea de Vest si a unui important finantator privat.Practic clubul a intrat in alta etapa de reprezentare. Lotul de sportivi a fost imbunatatit cu peste 15 jucatori de nivel ridicat ca valoare, 10 sportivi fiind componenti ai echipei nationale a Romaniei, calificata la Campionatul Mondial 2011.

Cod FP 53 – 01 ver. 1

1

Cod FP 53 – 01 ver. 1

2

La nivel de copii si juniori, in luna noiembrie 2010 s-a infiintat o grupa de copii de 10-14 ani, cu peste 70 sportivi selectionati, care fac pregatire continua pe baza sportiva a clubului. Obiectivele propuse pentru anul 2011 tin de programul ’’ Renasterea rugbyului universitar timisorean’’ ale carui coordonate le-am prezentat mai sus.Calendarul competitional prezent se va desfasura pe durata anului 2011, in editia actuala prima echipa avand importante obiective de performanta sportiva. Avand in vedere ca echipele clubului si-au indeplinit obiectivele sportive de performanta, propunem aprobarea contributiei pentru anul 2011, in cadrul contractului de asociere dintre Municipiul Timisoara si Rugby Club Municipal Universitatea de Vest. Prin HCL nr.31/15.02.2011 a fost aprobat bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2011, care prevede la cap. 67.02.05.01-Sport suma de 4.879.410 lei, din care 3.327.261 lei sunt restante din anul 2010, rezultand un buget disponibil in suma de 1.552.149 lei. In aceasta situatie, tinand cont de limitele bugetului disponibil, Comisia de evaluare si analiza a performantelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara, a propus alocarea contributiei financiare pentru echipele de rugby ale RCM U.Vest pentru anul 2011, in suma de 320.000 lei . Totodata propunem sa se aprobe modificarea si completarea prin act aditional, a contractului de asociere incheiat intre Municipiul Timisoara si Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara, aprobat prin HCL nr.117/2007, modificata si completata prin HCL nr.143/2009 si HCL nr.162/2010. Derularea asocierii in anul 2011 se va face in urmatoarele conditii: 1.Contributia financiara se efectueaza pentru calendarul competitional al echipei de rugby seniori si echipelor de juniori si copii, in editia care se desfasoara pe parcursul anului 2011,conform calendarelor Federatiei Romane de Rugby. 2. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la actul aditional, in baza prevederilor HG nr.1447/2007.

3. C.S. Rugby Club Municipal U. Vest are obligatia realizarii in anul 2011 a urmatoarelor obiective de performanta sportiva: a).echipa de seniori: la finalul campionatului regulat: clasare pe locurile 1-4 in Superliga Nationala, obtinand calificare în turneul semifinal al play-offului.;

-calificare in etapele superioare ale Cupei României; -calificare in finala Cupei Europei Centrale ( locurile 1-2); -clasare pe podium la finalele Campionatului National Universitar.

b. la finalul anului competitional: locul 1-4 in clasamentul final Superliga Nationala -calificare turneu semifinal al Cupei Romaniei c) la nivel de juniori si copii:

- clasificare pe podium in Campionatul Regional Transilvania de juniori; - clasificare pe podium in Campionatul Regional Transilvania de juniori-rugby in 7; - in cadrul clubului se vor infiinta 2 grupe de sportivi pentru varste 10-17 ani; - din anul scolar urmator vor functiona 2 clase cu program sportiv rugby la 2 scoli din oras.

Un obiectiv important este mentinerea jucatorilor selectionati in lotul national al Romaniei. 4. La sfarsitul campionatului tur-retur si la finalul editiei, Directia Patrimoniu in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive, pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.516/2008. 5. Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata cu plati in transe, in functie de resursele bugetare disponibile si a disponibilului in cont la data solicitarii platii, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. 6.Obligatiilor C.S.Rugby Club Municipal Universitatea de Vest, cuprinse in prezentul referat,se adauga si obligatii cuprinse in art.4,pct.4.2. din contractul de asociere aprobat prin HCL nr.117/2007, modificata si completata prin HCL nr.143/2009 si HCL nr.162/2010.

Cod FP 53 – 01 ver. 1

3

Contributia financiara pentru anul 2011, modificarile si completarile la contractul de asociere cu C.S.Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, vor fi stipulate prin Act adiţional , la contractul de asociere aferent HCL nr.117/ 03.04.2007, modificata si completata prin HCL nr.143/2009 si HCL nr.162/2010.

Conform documentelor anexate propunem aprobarea proiectului.

Viceprimar, Adrian Orza Director executiv Directia Economica, Smaranda Haracicu Avizat juridic,

Director executiv Directia Patrimoniu,

Nicusor Constantin Miut Sef Serviciu Administrare Patrimoniu- Baze sportive, Martin Staia Întocmit consilier, Ioan Mihai Costa

  • R E F E R A T