keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 414/13.12.2011 privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, pentru premierea echipei de rugby seniori a clubului sportiv Rugby Club Municipal MVT "Universitatea de Vest" Timişoara

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 414/13.12.2011
privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, pentru premierea echipei de rugby seniori a clubului sportiv Rugby Club Municipal MVT "Universitatea de Vest" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-27018 / 05.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), d) si alin. 6 pct. 6, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă contributia financiara pe anul 2011, pentru premierea echipei de rugby a clubului sportiv Rugby Club Municipal MVT Universitatea de Vest Timişoara, in suma de 50.000 lei de la bugetul local, cap.67.02. "Cultura, recreere si religie" ( 67.02.05. "Servicii recreative si sportive"), pentru performanţa unică de a câştiga editia 2011 a "Cupei României"si pentru obtinerea locului 3 in Campionatul National SuperLiga .

Art. 2: Premierea echipei de rugby se va efectua în cadrul unei festivităţi organizate de către Municipiul Timişoara şi clubul sportiv Rugby Club Municipal MVT Universitatea de Vest Timişoara, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3: Suma alocată va fi utilizată pentru premierea echipei de rugby masculin a clubul sportiv Rugby Club Municipal MVT Universitatea de Vest Timişoara, respectiv pentru jucători, antrenori, stafful tehnic, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Clubului RCM MVT UV Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE

Anexă la HCLMT privind contribuţia Municipiului Timişoara pe anul 2011, pentru premierea echipei de rugby seniori a clubului sportiv Rugby Club Municipal MVT

’’ Universitatea de Vest ’’ Timişoara

Tabel nominal cu premiile acordate lotului de jucători, antrenori, staff tehnic ai echipei Rugby Club Municipal MVT ’’ Universitatea de Vest ’’ Timişoara:

Nr.crt Nume, prenume Functie Suma-lei

1 Horațiu Eugen PUNGEA jucător 1280

2 Cosmin Vasile CHIROIU jucător 1280

3 Alexandru Mihai ȚĂRUȘ jucător 1280

4 Marian Eugen CĂPĂȚÎNĂ jucător 1280

5 Paul Constantin BORZAȘ jucător 1280

6 Dorin LAZĂR jucător 1280

7 Marian DRENCEANU jucător 1280

8 Lucian PREUTESCU jucător 1280

9 Cristian BIANU jucător 1280

10 Sandu Stelian BURCEA jucător 1280

11 Bogdan Florian BRADU jucător 1280

12 Dorian Răzvan CIOCEA jucător 1280

13 Cătălin Gheorghe VLĂDEANU jucător 1280

14 Florin VLAICU jucător 1280

15 Viorel LUCACI jucător 1280

16 Petru BALAN jucător 1280

17 Andrew Ian PAHULU jucător 1280

18 Vasile Sorin RUS jucător 1280

19 Laurențiu Marian TĂNASE jucător 1280

20 Valentin Nicolae CALAFETEANU jucător 1280

21 Raul Cezar ZAIBA jucător 1280

Director Directia Patrimoniu, Pt. Sef Serviciu, Martin Staia Mihai Costa

22 Victor Alexandru DUMITRU jucător 1280

23 Tevita Silifou PALU jucător 1280

24 Florin FÂNTÂNARU jucător 1280

25 Gabriel CONACHE jucător 1280

26 Mădălin Vlad LEMNARU jucător 1280

27 Valentin Constantin ROȘU jucător 1280

28 Sebastian ȚEPURICĂ jucător 1280

29 Paula Fakavainga KINIKINILAU jucător 1280

30 Lapana MAKAPELU jucător 1280

31 Bogdan Valentin STAMATIN jucător 1280

32 Eugen Andrei IFTODE jucător 1280

33 Ciprian Ion BORZAȘ jucător 1280

34 Cătălin FERCU jucător 1280

35 Gheorghe BIZO jucător 1280

36 Cosmin CIORICIU antrenor principal 1320

37 Constantin Cristian MIU antrenor secund 1280

38 Ionica CARABAS preparator tehnic 1280

39 Dan BORZAS director sportiv 1320

Total premii 50 000 lei

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01 ver. 1

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE SC2011- 27018 / 05.12.2011

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408300; internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, pentru premierea echipei de rugby seniori a clubului sportiv Rugby Club Municipal MVT’’ Universitatea de Vest ’’

Timişoara

In anul competitional 2011, echipa de rugby seniori a clubului sportiv Rugby Club Municipal MVT ’’ Universitatea de Vest’’ Timişoara a obtinut rezultate sportive deosebite şi anume: performanta unica de a câştiga ’’ Cupei României ’’, ocuparea locului 3 in Campionatul National SuperLiga, respectiv campioana naționala universitara la rugby in 7. Mentionam totodata ca in plan international , in acest an, echipa de rugby a fost finalista editiei 2010-2011 a Cupei Europei Centrale, fiind vicecampioana acestei competitii de valoare. Avand in vedere toate aceste performante sportive de exceptie, care au determinat promovarea imaginii orasului Timisoara la nivel international si national, propunem alocarea unei sume de 50.000 lei, pentru premierea echipei de rugby seniori, respectiv jucători, antrenori şi stafful tehnic, menţionaţi în anexă. Tinand seama ca din bugetul local pe anul 2011, aprobat prin HCL nr.31/15.02.2011, la cap. 67.02.05.01-Sport suma disponibila de 4.879.410 lei, rectificata suplimentar cu 700.000 lei prin HCL nr.298/27.09.2011 si HCL nr.333/25.10.2011, a fost alocata integral prin contractele de asociere incheiate pe anul 2011, contributia financiara pentru premierea echipei Rugby Club Municipal MVT ’’ Universitatea de Vest’’ Timişoara se poate asigura numai prin rectificarea bugetului local, cu suma propusa in proiectul de hotarare de consiliu local. Menţionăm că premierea echipei de rugby se va efectua în cadrul unei festivităţi organizate de către Municipiul Timişoara şi clubul sportiv, în termen de 15 zile de la data intrării in vigoare a hotararii de consiliu local, cu sumele prevăzute în anexă la hotarare. In consecinta, inaintam pentru aprobare, prezentul referat si proiectul de hotarare.

Viceprimar, Adrian Orza Director executiv Directia Economica, Smaranda Haracicu Avizat juridic,

Director executiv Directia Patrimoniu, Martin Staia Pt.Sef Serviciu Administrare Patrimoniu- Baze sportive, Ioan Mihai Costa

i SĂ