keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 160/19.04.2011 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2011

19.04.2011

Hotararea Consiliului Local 160/19.04.2011
privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-3090/04.04.2011, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de Adresele inregistrate de la structurile sportive, privind solicitarile de acordare a contributiei financiare din partea Municipiului Timisoara pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2011;
Tinind seama de Raportul de evaluare nr. SC2011-3090/15.02.2011, a activităţii sportive desfăşurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010, cu Anexa nr. 16-1;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr. 1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si e), alin. (6) lit. a), pct. 6 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1)Se aprobă asocierea, pe perioada anului 2011, între Municipiul Timişoara si structuri sportive, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Scopul asocierii este finantarea si realizarea in comun a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta si a actiunilor sportive deschise comunitatii, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea disciplinelor sportive importante si de traditie la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor din cluburile sportive, atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara, in plan national si international.

Art. 2: (1) Se aproba Contractul de asociere-cadru dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, pentru finanţarea şi realizarea în comun a activitatilor sportive desfasurate in anul 2011, cuprinse in calendarele sportive anuale, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: (1) Se aproba contributiile financiare pe anul 2011, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05. "Servicii recreative şi sportive"), pentru activitatile sportive ale structurilor sportive, in sumele prevazute în Anexa nr.1 la prezenta hotarâre.

Art. 4: (1)Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: (1) Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Structurilor sportive;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA nr.1 la CONTRACT DE ASOCIERE/ sau ACT ADITIONAL _____________________ aprobat prin HCL nr._________________ Cap.I. Consideratii generale Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli care se pot efectua de catre structura sportiva contractanta din contributia financiara de la bugetul local, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, urmarind finalitatea prevederilor acestor norme, coroborata cu Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului si alte prevederi legale in vigoare . Aceste acte normative si altele specifice in legatura cu cele mentionate, reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, pentru participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive. În înţelesul acestor acte normative, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii: 1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 4. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 5. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii; 6. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA); 7.structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive. In sensul prezentelor norme se denumesc si organizatii sportive.

1

8. participanţii la acţiunile sportive : a. la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale : (1)- sportivi; (2)- antrenori; (3)- medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget. b. la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale : (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. (4) La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute de norme, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. (5) Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii.

2

Cap.II. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive, pentru participantii la actiuni sportive, si documentele justificative care stau la baza efectuarii platilor din contributia financiara a Municipiului Timisoara – in baza prevederilor H.G. nr. 1447 / 2007, cu articolele specificate pe categoria de cheltuiala, coroborat cu prevederile Legii 69/2000 si alte prevederi legale in vigoare Nr. crt.

Categoria de cheltuiala eligibila Baza legala Documente justificative

1. Cheltuieli de transport :

1.1. (1)Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia :

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante ( parc auto al clubului ); c) cu mijloace de transport în comun; d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; e) cu avionul, clasa economică; f) cu navele de călători, după tariful clasei I; g) cu autoturismul proprietate personala, în condiţiile legii. (2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la acţiunile sportive (pregatire sportiva,competitie,alte actiuni) se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii. 1.2. La acţiunile sportive care se desfăşoară în Municipiul Timisoara : a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului.

Art. 9 -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie sportiva -bilet tren/avion/alte mijloace sau alte documente fiscale(facturi,chitante,bonuri) transport grup/combustibili -transport auto propriu- combustibili , lubrifianti: tabel cu mijloacele din parcul auto si justificarea cheltuielilor pentru masinile din parcul auto al clubului calculul dupa norme pe consum masini din parc auto propriu( autocarele echipelor din club, autoutilitarele si autoturisme la dispozitia staffului tehnic si administrativ) - cu avionul, clasa economic: oferte de referinta de la companii, pentru tarif standard la nivelul maximal al clasei

3

b) pentru pregatire sportiva in cantonamente, semicantonamente si participarea la competitii, transportul participanţilor se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii.

economice

1.3. Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate: a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter; b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare; d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii; e) cu navele de călători, după tariful clasei I. 1.4. Pentru sportivii straini :contravaloare transport ruta Timisoara-tara de rezidenta a sportivului, asigurat de club conform contract club-sportiv ;

Art.10

1.5. (1)La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport si: a) taxele pentru trecerea podurilor; b) taxele de traversare cu bacul; c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. (2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind: a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă; b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii;

Art.11(1) si (2);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -documente fiscale pe categorii cheltuieli

4

c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare

2. Cheltuieli de cazare

2.1. (1) Cazarea participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă organizate în ţară şi la competiţiile sportive interne : a) în unităţile de cazare pentru sportivi; b) în cămine şcolare sau studenţeşti; c) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii; d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri cu tarife negociate până la categoria 3 stele inclusiv; (2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, stafful tehnic si administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuinţe/sau aparthoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si raportat la ofertele pietei ;

Art.12(1) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama cazare/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli

2.2.Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz.

Art.12(2)

2.3. (1) La acţiunile sportive organizate în străinătate: a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor; b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate. (2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare.

Art.12(3);

3. Cheltuieli de masă

5

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în

Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de participant, se diferenţiază pe categorii de acţiuni : a) Competiţii sportive interne:

- de nivel orăşenesc sau municipal: până la 35 - lei - de nivel judeţean: până la 40 - de nivel zonal sau interjudeţean: până la 50 - de nivel naţional: până la 55

b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate, după caz, de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport: până la 55 lei; c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport : până la 60 lei; d) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în Municipiul Timisoara se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. e) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune. f) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

Art.13 (1),(2), (3),(4)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama cazare/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli

(2) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea.

conform Art.13(5),(6), (7),(8),(9), (10)

6

4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort

Art.14,art.15, art.16;

(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum urmează: a) cluburile sportive, pentru sportivii din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 450 lei lunar/persoană. Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentaţie de efort. (2) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 7 lei/sportiv.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane Art.17 Regulamente /Hotarari FR

(1)Structurile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj în limitele normativelor si coroborat cu regulamentele si hotararile federatiilor sportive /asociatiilor judetene. (2) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizaţii la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. (3) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia medicilor, sau conform Regulament Federatie (4) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezenta anexa, impozitată în conformitate cu prevederile legale.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -extrase din Regulamente pentru fundamentarea plafoanelor -lista nominala beneficiari baremuri/ state de plata -documente fiscale pe categorii servicii

7

6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri

Art.18;

(1)Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor: -anual pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului -pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi (2)Cheltuieli pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada actiunii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

Art.19

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli -note receptie materiale

8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

Art.20(2), Art.21

(1)Structurile sportive pot să procure, în baza prescripţiei medicale: a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv; (2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimaţi :cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora. (3) Pentru deplasarea in strainatate a sportivilor impreuna cu medicul clubului , la clinici medicale pentru tratamente speciale si interventii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -prescriptie medic specialitate/ scrisoare medicala -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

8

chirurgicale, structurile sportive pot efectua cheltuieli de transport si pensiune completa pentru sportivi pe durata spitalizarii si pentru medic pe durata vizitelor de monitorizare a starii de sanatate a sportivului. (4) Organizaţiile sportive care au în administrare sau folosinţă baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale şi aparatură sanitară şi de refacere după efort, pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, şi a staţiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop. (5) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.

9. Alte categorii de cheltuieli:

Art.22,Art.23, Art.24

(1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, se pot efectua , dupa caz, cheltuieli si pentru:

a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor; b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; h) activităţi culturale; i) plata lectorilor şi a translatorilor; j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

Art.22(1)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli -note receptie materiale

9

k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei ; (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, se mai pot efectua: a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive; e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor. (3) La acţiunile sportive internaţionale in tara si strainatate, delegaţiilor sportive străine li se pot oferi cadouri pana la 2000 lei/actiune. (4) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esarfe,diplome,medalii,cupe, plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afise,pliante si alte materiale ;

Art.22(2)

Art.23

10. Premii, indemnizatii, prime si alte drepturi

A). premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.l),m),n) si alin.(3) ;art. 26, art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art.31 ; (1)Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de varsta,în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală , premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative: 1.cupe europene intercluburi:loc I=2100 lei/loc II=1500 lei/loc III=1000 lei; 2.campionate nationale:

Art. 25 alin.(1) pct. l),m),n) si alin.(3);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

10

a) sporturi individuale:- senioriI=1400lei/II=1100lei/III=900 lei - tineret si juniori I: I=900lei/II=600lei/III=400lei - juniori II-cadeti: I=700lei/II=500lei/III=300lei b) jocuri sportive: –senioriI=2800lei/II=2100lei/III=1400 lei -tineret si juniori I: I=2100lei/II=1400lei/III=1000lei - juniori II-cadeti: I=1400lei/II=1000lei/III=700lei 3.Cupa Romaniei: -discipline sportive individuale: I=1000lei/II=800lei/III=600lei -jocuri sportive: I=2100lei/II=1400lei/III=1100lei (2)Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive olimpice- pana la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice-pana la 50%; discipline sportive neolimpice-pana la 40%. (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală. (4) Sportivii premiaţi de Autoritatea Naţională pentru Sport si Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi din partea cluburilor sportive de care aparţin; Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de A.N.S.T si C.O.S.R. (5)La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţă obţinută. (6)La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe. (7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel: a) un premiu de până la 700 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei; b) un premiu de până la 500 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei.

Art.26 Art.27 Art.28 Art.29(1)

11

Premiile se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv. (8) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 300 lei, 220 lei şi, respectiv, 150 lei/persoană. (9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, în limita a 50% din valoarea premiului acordat de catre Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Autoritatea Naţionala pentru Sport si Tineret si federaţiile sportive naţionale, conform normativelor.

Art.29(2) Art.30(3),(4)

B). premii pentru antrenori, tehnicieni si alti specialisti : (1) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanţele obţinute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre competiţiile sportive prevăzute la pct.10- subpct.A- alin. (1),(4), se stabileşte conform prevederilor normativelor.

Art. 32 si Art.33.

C). alte premii acordate la actiuni sportive: (1) la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective. (2) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

Art.40, Art.46;

D). indemnizatii: Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie în sumă de până la 80% din nivelul indemnizaţiei de lot naţional, în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv: maxim 560 lei –seniori, respectiv maxim 400 lei-juniori.

Art.47(3) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

12

11. Dispozitii finale: (1)Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. (2) Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive (3)Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanţele publice. (4)Sumele prevazute in prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata.

Art.51 Art.52 Art.53 Art.56

Documentele justificative originale ale structurii sportive se depun in copie xerox cu viza’’conform cu original’’

Municipiul Timisoara, Director executiv Directia Economica, Smaranda Haracicu

Director executiv Directia Patrimoniu,

Nicusor Constantin Miut Sef Serviciu Administrare Patrimoniu- Baze sportive, Martin Staia Întocmit consilier, Ioan Mihai Costa

Structura sportiva, Presedinte / Director

13

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE DP2011-3090 /04.04.2011

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi

structuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2011

Prin HCL nr.31/15.02.2011 a fost aprobat bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2011, care prevede la cap. 67.02.05.01-Sport suma de 4.879.410 lei, din care 3.327.261 lei sunt restante din anul 2010, rezultand un buget disponibil in suma de 1.552.149 lei. In baza Raportului de evaluare nr. SC 2011-3090 /15.02.2011, a activitatii sportive desfăşurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010, cu Anexele nr. 1-14, Comisia de evaluare si analiza a performantelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara, constituită în baza HCL nr.516/25.11.2008, a analizat şi a evaluat activităţile sportive desfăşurate de structurile sportive asociate. Aceste structuri sportive au transmis fiecare in parte, prin Adresele inregistrate, informarea privind rezultatele sportive obtinute si modul de realizare a obiectivelor cuprinse in contractul de asociere, respectiv au anexat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.Cluburile sportive asociate sunt cu reprezentare polisportiva, pentru mai multe discipline sportive. Avand in vedere ca au solicitat Municipiului Timisoara prelungirea asocierii pentru durata anului 2011 si acordarea unei contributii financiare anuale in baza contractului de asociere in derulare , Comisia a analizat solicitarile pentru acordarea contributiilor financiare necesare pentru calendarele competitionale desfasurate de cluburi, la nivelul seniori si juniori, feminin si masculin, la individual si pe echipe, pe parcursul anului 2011. A fost propusa alocarea unei contributii financiare totale pe anul 2011, pentru aceste structuri sportive asociate, in suma totala de 1.210.000 lei. Aceasta valoare este inclusa in bugetul disponibil aprobat de 1.552.149 lei. In afara celor mentionate mai sus , Comisia de evaluare si analiza, a luat in considerare si solicitarile depuse prin Adresele inregistrate de catre alte structuri si organizatii sportive monosportive, avand reprezentare pentru o disciplina sportiva, privind finantarea din partea Municipiului Timisoara a activitatilor sportive desfasurate in anul 2011. Lista cu programele sportive jurizate a fost cuprinsa in Anexa 16-1, cap.B, la Raportul de evaluare cu nr. SC 2011- 3090 /22.03.2011, a activităţii sportive desfăşurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010. In urma analizei cererilor de finantare depuse si tinand cont ca aceste structuri si organizatii sportive vor derula in anul 2011 activitati sportive reprezentand discipline sportive importante olimpice si avand istoric si traditie in Timisoara, comisia a propus alocarea contributiilor financiare prin contracte de asociere, in suma totala de 262.000 lei, care se incadreaza impreuna cu finantarile pentru cluburile associate anterior mentionate, in bugetul disponibil aprobat de 1.552.149 lei.

COD FP 53 – 01 ver.1 .

1

COD FP 53 – 01 ver.1 .

2

Drept pentru care, prin prezentul referat, propunem aprobarea asocierii dintre Municipiul Timisoara si structurile sportive admise, si stabilirea contributiilor financiare pentru anul 2011. Lista structurilor sportive admise, cu programele lor sportive, va fi anexă a proiectului de hotărâre de consiliu. Derularea asocierii , se va face in urmatoarele conditii: 1. Se aprobă asocierea, pe perioada anului 2011 , între Municipiul Timişoara si structuri sportive, conform Anexei 1 la hotararea de consiliu local. 2. Scopul asocierii este finantarea si realizarea in comun a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta si a actiunilor sportive deschise comunitatii, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea disciplinelor sportive importante si de traditie la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor din cluburile sportive, atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara, in plan national si international. 3. Se aproba contractul de asociere-cadru dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, pentru finanţarea şi realizarea în comun a activitatilor sportive cuprinse in calendarele sportive anuale, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea de consiliu. 4. Se aproba contributiile financiare pe anul 2011, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’), pentru activitatile sportive ale structurilor sportive, in sumele prevazute în Anexa nr.1 la hotarârea de consiliu. 5. Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata cu plati in transe, in functie de resursele bugetare disponibile si a disponibilului in cont la data solicitarii platii, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. 6. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la contractul de asociere, in baza prevederilor HG nr.1447/2007. 7. Fiecare structura asociata contribuie in cadrul asocierii, cu urmatoarele: 1. administreaza sumele alocate de la bugetul local pentru acoperirea in mod exclusiv a cheltuielilor necesare, conform categoriilor precizate in Anexa 1 la contract si numai in scopul pentru care a fost incheiata asocierea ; 2. asigura acoperirea tuturor cheltuielilor, cu exceptia celor acoperite din bugetul local, necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea activitatilor sportive pentru care a fost incheiata asocierea; 3. acorda la toate actiunile sportive organizate acces gratuit, tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ; 4. promoveaza imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila pe echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoţionale aferente actiunilor sportive şi evenimentele media; 5. participa la actiunile organizate de consiliul local la care este invitata, prin actiuni sportive demonstrative ; 6. are obligatia realizarii in anul 2011 a obiectivelor de performanta sportiva asumate, conform Anexei 1 la hotararea de consiliu local si cuprinse in contractul de asociere; 7. prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, sportivii si angajatii structurii sportive, vor promova un climat de fair-play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara.

COD FP 53 – 01 ver.1 .

3

8.(1) la sfarsitul calendarelor competitionale aferente obiectivelor asumate, structura sportiva va prezenta un raport final si situatia rezultatelor sportive obtinute, iar Directia Patrimoniu va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive , pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.516/2008. (2) neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva asumate ca obligatie contractuala, duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate. Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara. 8. Cap.Clauze speciale va cuprinde urmatoarele : 8.1.(1) Activitatea financiară a structurii sportive, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre comisia numita prin Dispozitia nr.777/2010 a Primarului Municipiului Timisoara. (2) În acest sens, structura sportiva va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate , in baza contractului de asociere. (3).Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de activitatile sportive se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. (4) Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Timisoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de audit public intern. 8.2.In baza informatiilor primite de la clubul sportiv, Municipiul Timişoara va intocmi semestrial, la sfarsitul anului şi ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre club. 8.3.Municipiul Timisoara nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii financiare ori de altă natură ale Clubului, cu excepţia celor stipulate în contract. Avand in vedere cele mentionate propunem aprobarea asocierii cu structurile sportive si a contributiilor financiare ale Municipiului Timisoara pe anul 2011, conform Anexei 1 la proiectul de hotarare.

Viceprimar, Adrian Orza Director executiv Directia Economica, Smaranda Haracicu Avizat juridic,

Director executiv Directia Patrimoniu,

Nicusor Constantin Miut Sef Serviciu Administrare Patrimoniu- Baze sportive, Martin Staia Întocmit consilier, Ioan Mihai Costa

Atasament: Anexa1-HCL_-CS_2011.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE

Anexa nr.1 la HCL nr.____________________

Nr. crt.

Denumire structura sportiva

Scopul asocierii/ Activitati sportive in anul

2011

Durata contrac-

tului

Valoarea contributiei financiare a

Municip. Timisoara

pe anul 2011 - lei -

Solicitare /nr. inregistrare

Obiective de performanta sportiva de realizat pe durata calendarului competitional, asumate in cadrul asocierii, pe anul 2011; si/ sau obiective de indeplinit in cadrul programului sportiv

0 1 2 3 4 5 6 1. CS Inot Masters

Timisoara

actiuni de promovare, organizare si desfasurare a proiectului de utilitate publica ’’Veteranii Masters’’

an 2011 Parteneriat cu

bazinul de inot

Complex.Sp Bega; fara

finantare

Solicitare club Adresa email/

20.02.11

1. coordonarea generala a managementului proiectului; 2. administrarea procesului de inscriere a varstnicilor interesati in proiect (inclusiv, actualizarea bazei de date cu informatii privitoare la participantii la proiect, evaluarea deprinderilor de inot si planificarea pe zile, ore si culoare); 3.asigurarea supravegherii cu personal specializat a persoanelor varstnice , care participa la proiect, pe durata practicarii inotului in bazinul din Complexul sportiv Bega; 4. atragerea in proiect a unor potentiali parteneri institutionali cu competente privind varstnicii, sportul sau sanatatea publica, ce actioneaza la nivelul comunitatii locale, cum ar fi: Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Asociatia Virstnicilor (fost Consiliul Seniorilor), Asociatia Pensionarilor, Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti, Casa de Asigurari de Sanatate, Directia Judeteana de Sanatate Publica Timis, Directia Judeteana pentru Sport Timis; 5. asigurarea comunicarii cu partenerii institutionali; 6. promovarea publica a proiectului (prin mass media, afise, etc.);

2

7.identificarea de parteneri institutionali pentru monitorizarea capacitatii de practicare a inotului din punct de vedere medical si realizarea de cercetari stiintifice cu privire la beneficiile practicarii inotului de catre varstnici; 8. monitorizarea si evaluarea proiectului.

2. Asociatia Judeteana de Fotbal Timis

Sustinerea calendarului competitional al Selectionatei judetene de juniori Timis –U16 ani, in CN 2010-2011/2011-2012; Stimularea selectiei, instruirii si participarii intr- o competitie cu regularitate si valoare a celor mai talentati jucatori sub 16 ani; angrenarea ulterioara in echipele nationale de juniori si in perspectiva pentru echipa nationala pentru CE 2016 si CM2018

an 2011 20.000 Solicitare asociatie Adresa SC2010-28638/ 30.11.2010

Pentru anul competitional 2010-2011: 1.organizarea selectiei, instruirii si participarii in competitie a selectionatei proprii; 2.asigurarea sustinerii tehnice, materiale si financiare a selectionatei proprii; 3.asigurarea terenului de antrenament si joc, cu facilitati la standard similar cu minim Liga a 3-a; 4.asigurarea cheltuielilor materiale de transport, masa , cazare pentru calendarul competitional;refacere dupa efort; 5.asigurarea seturilor de echipament pentru antrenament, treninguri pentru antrenament si de prezentare pentru lot; 6.asigurarea cheltuielilor ocazionate de organizarea jocurilor: marcaj,asistenta medicala, ordine si siguranta, transportul arbitrilor,s.a 7.asigurarea unor stagii de pregatire de iarna/vara a sportivilor; 8. calificare in turneul final al CN 9.selectionarea a 5 jucatori in lotul national U16 ani

3. CS Fotbal Club Auto Timisoara

Sustinerea activitatii sportive pentru cele 3 echipe ale clubului: divizia D seniori (17-20 ani);grupa de copii 14-15 ani;grupa de copii 9- 10 ani

an 2011 30.000 Solicitare club Adresa SC2010-29408/ 7.12.10 Adresa nr.412/ 21.01.2011

-asigura acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea activitatii sportive a tuturor echipelor clubului; - reprezentarea echipei cu tineri de 17-20 ani pentru mentinerea in div. D; -reprezentarea echipelor de copii grupa 14-15 ani si grupa 9-10 ani in Campionatul judetean , cu ocuparea locurilor 1-5;

4. CS Fotbal CFR 1933 Timisoara

Sustinerea activitatii sportive pentru sectiile clubului: seniori Liga V Timis; echipa II-

an 2011 24.000 Solicitare club Adresa SC2011-652/ 12.01.2011

-asigura acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea activitatii sportive a tuturor echipelor clubului;

3

C.Munic.Tm(n.1993-94- 95);9 grupe de copii ( n.1996-97...2005)

-reprezentarea echipei cu jucatori tineri in Liga V Timis, avand obiectiv promovarea; -reprezentarea echipei a II-a cu tineri grupa n.1993- 1994-1995 in Campionatul Municipal Timisoara- seniori; -reprezentarea echipelor Centrului de copii:9 grupe n.1996-1997-..2005 14-15 ani si grupa 9-10 ani in Campionatul judetean;

5. CS BC Timba Timisoara-

Sustinerea activitatii sportive a echipei de baschet M-tineret divizia B, editia 2010-2011; Obiectiv: participare la turneul final pentru promovare in divizia A, pentru editia 2011-2012

an 2011 24.000 Solicitare club Adresa DP2011-176/ 13.01.2011

- organizarea unei echipe de baschet competitive, formata din jucatori juniori de valoare alaturi de jucatori cu experienta divizionari A; - castigarea seriei Vest div. B si calificare in turneul final pentru promovare in div.A baschet masculin.

6. CS ’’ Florin Teodorescu ’’ Timisoara

Cupa Libertatii- MEMORIALUL Vasile Balmus :concurs international de culturism si fitness-editia a XXIII-a

17-21.05. 2011/sau 04-08.11. 2011

12.000 Solicitare club Adresa DP2011-394/ 21.01.2011

- pastrarea renumelui international al competitiei si traditiei Memorialului-editia a XXIII-a; -participarea unor sportivi de valoare din Ungaria, Serbia, Romania, pe toate categoriile de concurs-open: seniori /master 40-50 ani/ master 50-60 ani/ fitness; -realizarea unui spectacol sportiv de tinuta pentru spectatorii timisoreni; -atragerea tinerilor spre practicarea sportului de performanta si a exercitiului fizic;

7. Asociatia Judeteana de Box Timis

1.Cupa Revolutiei- Timisoara editia a XX-a;01- 06.12.2011 Turneu international de box seniori si juniori cu participare: lot nat. Romania; cluburi din Romania,Ungaria,Serbia, Germania

01-06.12. 2011

23.000

Solicitare club -Adresa SC2011-404/ 21.01.2011

1.- pastrarea renumelui international al competitiei si traditiei Cupei Revolutiei-editia a XX-a; -participarea unor sportivi de valoare din Ungaria, Serbia, Germania,Romania, pe toate categoriile de box; -realizarea unui spectacol sportiv de tinuta pentru spectatorii timisoreni; -atragerea tinerilor spre practicarea boxului la nivel de performanta;

4

2.Sustinerea pregatirii sportive si a calendarului competitional al celor mai buni sportivi care practica boxul la cluburile din Timisoara

an 2011 Solicitare asociatie -Adresa SC2011- 658/ 01.02.2011

2.-asigurarea selectiei pentru formarea grupului de sportivi care beneficiaza de acest program; -sustinerea activitatii de box de performanta prin pregatirea speciala individuala a celor mai buni sportivi de la cluburile din Timisoara: pregatire sportiva, cantonamente, semicantonamente,cheltuieli pentru masa, echipamente sportive, tratamente medicale, sustinatoare de efort, indemnizatii, alte cheltuieli; Rezultate sportive: - mentinerea sportivului Biea Flavius in lotul national si lotul olimpic al Romaniei:participare la C.Mondial de seniori;medalie la CN seniori; - calificare cu sportivii timisoreni din selectionata Romaniei in turneul semifinal al Ligii Europene; -participari la CN-seniori: 2 medalii -participari la CN-tineret/juniori: 2 medalii -participari la CN-tineret/juniori feminin: 3 medalii

8. CS Haltere Electromotor Tm

Sustinerea pregatirii sportive si a calend. competitional al sportivilor care practica haltere

an 2011 24.000 Solicitare club Adresa DP2011-398/ 21.01.2011

- continuarea traditiei la disciplina haltere in unicul club din judet; -atragerea unui numar cat mai mare de tineri in practicarea disciplinei olimpice haltere, prin programe de selectie; - asigurarea acoperirii tuturor cheltuielilor necesare derularii calendarului competitional al clubului, conform F.R.Haltere: pregatire sportiva, participarea la competitii, cantonamente, semicantonamente, cheltuieli pentru masa,echipamente sportive, tratamente medicale, sustinatoare de efort, indemnizatii, alte cheltuieli. -obtinereaurmatoarelor rezultate sportive: 1.Cupa Romaniei-tur:seniori/junI/jun II; minim 3 sportivi/pe categorie in finale, ocuparea unei pozitii pe podium/categorie; 2.CN seniori/ juniori: cucerirea a 2 medalii/ pe categorie 3.CN tineret-tur Cupa Romaniei: cucerirea a 2 medalii

9. Asociaţia non profit „Atletic Club Maraton”

Organizarea si desfasurarea programului

09-10.10. 2011

13.000 Solicitare club -Adresa SC2011-634/

- pastrarea renumelui international al competitiei si traditiei Maratonului Timisoara-editia a XII-a:certificat de AIMS-Asociation of International Marathons and

5

international ’’Maraton/ Semimaraton/Bambi Maraton’’Timişoara; editia a XII-a

11.01.2011 Road Races; -participarea unor sportivi de valoare din euroregiune:Ungaria, Serbia, Romania, pe toate categoriile de concurs-open: Maraton 42 km-alergare sau ciclism; Semimaraton 21 km alergare; Bambimaraton traseu circuit de alergare pentru copii 7- 9 ani; -realizarea unui spectacol sportiv de tinuta pentru spectatorii timisoreni; -atragerea tinerilor spre practicarea sportului de performanta si a unui numar cat mai mare de participanti din toate categoriile de populatie, in practicarea alergarii ca exercitiu fizic;

10. CS UTK Timisoara

Sustinerea pregatirii sportive si participarea la actiunile competitionale intern si international, pe durata anului sportiv 2011

an 2011 24.000 Solicitare club -Adresa SC2011- 1073/ 16.02.2011

- asigurarea acoperirii tuturor cheltuielilor necesare derularii calendarului competitional al clubului, conform F.R.Arte Martiale: pregatire sportiva, cheltuieli pentru transport, cazare, masa la participarea la competitii, cantonamente, semicantonamente,echipamente sportive, tratamente medicale, sustinatoare de efort, indemnizatii, alte cheltuieli. -obtinerea urmatoarelor rezultate sportive: 5 clasari pe podium la Campionate Europene si Campionate Nationale

11.

CS Daisho Timisoara

-Sustinerea pregatirii sportive si participarea la actiunile competitionale; -Program sportiv’’Eveniment de arte martiale Nippon- Seibukan’’

an 2011 oct.-nov 2011

15.000 Solicitare club -Adresa DP2011- 1118/ 18.02.2011

- asigurarea acoperirii tuturor cheltuielilor necesare derularii calendarului competitional al clubului, conform F.R.Arte Martiale: - sustinerea organizarii si desfasurarii programului’’Evenimenti de arte martiale Nippon- Seibukan’’ sub inaltul patronaj al Casei Imperiale Japoneze :cu invitati din Serbia,Ungaria,Anglia si invitati mari maestri in arte martiale; participanti din Timisoara- cca 300;

12. CS Timisoara

1.Activitatea sectiei de handbal feminin-div A 2.activitati sportive tip jujitsu pt persoane cu handicap si dizabilitati

2011 20.000 Solicitare club -Adresa DP2011- 1164/ 21.02.11

1.- organizarea unei echipe de handbal feminin si inscrierea in campionatul national Div A; -asigurarea acoperirii tuturor cheltuieli necesare derularii calendarului competitional al clubului, conform F.R.Handbal;

6

2. cursuri de Ju-Jitsu, prin sectia de arte martiale a clubului afiliata la FR Arte Martiale, pentru persoane cu dizabilitati si cu handicap; -atragerea unui numar cat mai mare de practicanti , care prin deprinderea de tehnici ju-jitsu sa devina din persoane cu handicap-persoane handi-capabile.

13. CS Top Dance

Calendarul competitional 2011 pentru dans sportiv, perechea campioana nationala:Fabian Ardeiu /Andreea Manea

2011 10.000 Solicitare club Adresa DP2011-1607/ 14.03.11

-asigurarea acoperirii tuturor cheltuielilor necesare derularii calendarului competitional al sportivilor clubului Fabian Ardeiu /Andreea Manea , conform F.R.Dans Sportiv; -obtinerea a 2 titluri de campioni nationali; - participarea la 2 concursuri IDSF in tara; -participarea la Cupa Romaniei-Timisoara; -participarea la 2 concursuri Championships in strainatate

14. ACR-Comisia Judeteana de Automobilism si Karting Timis - CJAKT

Calendarul competitional Automobilism si Karting Timis-2011

2011 10.000 Solicitare CJAKT -Adresa 02/28.02.2011

-asigurareaacoperirii tuturor cheltuielilor necesare derularii calendarului competitional al Campionatului de Automobilism si Karting Timis, conform calendarului Comisiei Nationale de Automobilism si Karting; -asigurarea desfasurarii Campionatului la toate clasele, cu un numar maxim de participanti cca 65-80 concurenti: masculin/feminin, juniori/seniori si pe echipe; - pastrarea renumelui international al competitiei si traditiei International Rally-2011, cu participare euroregionala:Ungaria, Serbia, Romania; - obtinerea urmatoarelor rezultate sportive: titlul de campion absolut in Campionat-ctg. Open; 2 titluri de campioni la clasa 2 si clasa 3; podium la clasele feminin / clasa 1; campioni la clasa echipe; podium la karting-clasele individual/clasajuniori/clasa juniori Supersport; promovare sportiv in lot national in Cupa Europei Centrale si de Est la Raliuri de orientare

7

15. CS Argus MAG powerlifting

Calendar competitional powerlifting 2011

2011 13.000 Solicitare CS Argus Adresa SC2011-4418/ 7.03.2011

- asigurarea acoperirii tuturor cheltuielilor necesare derularii calendarului competitional al clubului, conform F.R.Powerlifting: pregatire sportiva, participarea la competitii, cantonamente, semicantonamente, cheltuieli pentru masa,echipamente sportive, tratamente medicale, sustinatoare de efort, indemnizatii, alte cheltuieli. -obtinereaurmatoarelor rezultate sportive: participare la competitii interne: 3 medalii la CN seniori si juniori;3 medalii la Cupa Romaniei; participare la competitii internationale:5 sportivi la C.European-Pilsen(Cehia) si obtinerea unei medalii si 3 clasari pe primele 6 locuri

TOTAL contributii financiare pe anul 2011

262.000

Directia Economica, Smaranda Haracicu

Director executiv Directia Patrimoniu,

Nicusor Constantin Miut Sef Serviciu Administrare Patrimoniu- Baze sportive, Martin Staia Întocmit consilier, Ioan Mihai Costa

FP 53-02, ver.1

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE SC2011-______ /_______2011

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro ANEXA nr.2 la HCL nr. ________ / ____________

CONTRACT DE ASOCIERE Cap.I. PARTILE CONTRACTANTE Art.1. Prezentul contract se incheie intre : 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar-dl. Ioan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si 1.2. CLUBUL SPORTIV/ASOCIATIA... TIMISOARA, cu sediul in Timisoara,str…., nr…….., cod fiscal nr………………. , cont bancar nr……………………………………, deschis la Banca………………………………………, reprezentat prin d-na/d-nul …………………. ,in calitate de presedinte/ director. Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2. Prezenta asociere are ca obiect finantarea si realizarea in comun, de catre partile contractante, a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta si a actiunilor sportive deschise comunitatii, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea disciplinelor sportive importante si de traditie la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor din clubul sportiv/asociatia...., atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara, in plan national si international. Cap. III. DURATA CONTRACTULUI Art.3. Prezentul contract se incheie pe perioada anului 2011, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu local prin care s-a aprobat asocierea si pana la data de 31.12.2011. Cap.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR Art.4.Contributia partilor contractante in cadrul asocierii, este urmatoarea: 4.1. Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele:

Cod FP 63 –16, ver. 1 1

1. Contribuie financiar , in conditiile legii, cu suma de .... lei, pe anul 2011, de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive ’’), pentru activitatea sportiva a clubului sportiv/asociatiei; 2.(1) Contributia financiara se acorda clubului/asociatiei….., pentru activitatea sportiva desfasurata pe parcursul anului 2011, conform calendarului sportiv competitional. (2) Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata cu plati in transe, in functie de resursele bugetare disponibile si a disponibilului in cont la data solicitarii platii, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. 3. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la contractul de asociere, in baza prevederilor HG nr.1447/2007. 4.2. Clubul Sportiv/Asociatia... contribuie in cadrul asocierii, cu urmatoarele: 1. administreaza sumele alocate de la bugetul local pentru acoperirea in mod exclusiv a cheltuielilor din activitatea sportiva a clubului/asociatiei, conform categoriilor precizate in Anexa1, a altor prevederi legale, si numai in scopul pentru care a fost incheiata prezenta asociere ; 2. asigura acoperirea tuturor cheltuielilor, cu exceptia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevazute la pct.4.1.subpct.1, necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea activitatii sportive in cadrul clubului/asociatiei; 3. acorda la toate actiunile sportive organizate acces gratuit, tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ; 4. promoveaza imaginea Municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila pe echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoţionale aferente actiunilor sportive şi evenimentele media; 5. participa la actiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin actiuni sportive demonstrative ; 6. are obligatia realizarii pe durata asocierii a urmatoarelor obiective de performanta : .......... 7. prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, sportivii si angajatii C.S...., vor promova un climat de fair-play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara. 8. La sfarsitul calendarelor competitionale aferente obiectivelor asumate, C.S./Asociatia... va prezenta situatia rezultatelor sportive obtinute, iar Directia Patrimoniu va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive , pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.516/2008. (2)Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse la pct.4.2.,subpct.6., duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate, conform pct.4.1.,subpct.1 si 2. Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara.

Cod FP 63 –16, ver. 1 2

Cap.V. MODALITATI DE PLATA Art.5. Municipiul Timisoara efectueaza platile prezentului contract astfel: 1.In baza contractului de asociere,se va achita un avans de maxim 30% din contributia prevazuta la art.4, pct.4.1.,subpct.1, in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv/asociatia...; 2. Va efectua platile prezentului contract, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art.6. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional. Cap.VII. INCETAREA CONTRACTULUI Art.7. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părţi, la initiativa uneia dintre acestea; c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către club/asociatie a obligaţiilor stipulate la art…., fiind considerate de către părţi ca reprezentând obligaţii esenţiale în prezentul contract. d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte obligaţii, contractul se va putea rezilia sau clubul/asociatia va fi obligat(a) la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timişoara, prin plata de daune- interese, în condiţiile dreptului comun. Cap.VIII. CLAUZE SPECIALE Art.8:(1) Activitatea financiară a C.S./Asociatiei...., cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre comisia numita prin Dispozitia nr.777/2010, a Primarului Municipiului Timisoara. (2) În acest sens, C.S./Asociatia...va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, in baza prezentului contract de asociere. (3) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. (4) Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Timisoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de audit public intern. Art. 9 : In baza informatiilor primite de la clubul sportiv/ asociatie, Municipiul Timişoara va intocmi semestrial, la sfarsitul anului şi ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre club/asociatie.

Cod FP 63 –16, ver. 1 3

Art.10. Municipiul Timisoara nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii financiare ori de altă natură ale clubului/asociatiei, cu excepţia celor stipulate în prezentul contract. Cap.IX. LITIGII Art.11. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorial si material. Art.12. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta. MUNICIPIUL TIMISOARA, CLUBUL SPORTIV/ ASOCIATIA… PRIMAR, PRESEDINTE/ DIRECTOR,

GHEORGHE CIUHANDU

SECRETAR,

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTIA PATRIMONIU AVIZAT JURIDIC

Cod FP 63 –16, ver. 1 4